Audioloog

 
BK-0312-1

Globaal

Titel

Audioloog

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "J140101 Audiologie en audiologische apparatuur"

Definitie

De audioloog is gespecialiseerd in preventie, screening en diagnostisch onderzoek van de auditieve, vestibulaire en otoneurologische functies en in de revalidatie van het gehoor en het evenwicht teneinde de auditieve en vestibulaire functies te beschermen en/of te verbeteren.

Niveau (VKS en EQF)

6

Jaar van erkenning

versie 1, 2017

Competenties

Opsomming competenties

Audiologisch onderzoek
 • Competentie 1:
  Bepaalt de vragen en de noden van de zorgvrager
  • Voert een intakegesprek
  • Verzamelt anamnesegegevens
  • Betrekt de omgeving van de zorgvrager
  • Informeert en adviseert de zorgvrager
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Past de werkwijze en de onderzoeksmethoden aan de zorgvrager aan
  • Kan flexibel inspelen op de mentale en fysieke toestand van de zorgvrager
  • Past het taalgebruik aan de zorgvrager aan
  • Stemt de werkwijze af op de zorgvrager
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 3:
  Voert kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken* uit ter evaluatie van de auditieve en/of otoneurologische en/of vestibulaire functies van het gehoor
  • Controleert de werking van de onderzoeksapparatuur
  • Staat in voor de regelmatige ijking van de onderzoeksapparatuur
  • Voert een otoscopie uit
  • Selecteert geschikte onderzoeksmethoden ter evaluatie van de auditieve en/of otoneurologische en/of vestibulaire functies
  • Voert kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken uit volgens procedure
  • Interpreteert de onderzoeksresultaten
 • met inbegrip van kennis:
* *Deze kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken ter evaluatie van de auditieve en de otoneurologische en vestibulaire functies omvatten minimum alle onderzoeken die bij de kennis worden benoemd
 • Competentie 4:
  Voert bijkomende handelingen uit in opdracht van een arts in functie van het onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de auditieve, de otoneurologische en de vestibulaire functies en de functies van de bovenste luchtwegen
  • Meet de parameters, manipuleert en gebruikt de onderzoeksapparatuur
  • Bereidt producten voor en dient ze toe voor het uitvoeren van onderzoeken
  • Voert cutane en intradermotesten uit en leest ze af
  • Bereidt invasieve diagnostische ingrepen voor en assisteert hierbij
 • met inbegrip van kennis:
Gehoorrevalidatie
 • Competentie 5:
  Geeft hooropvoeding, -training en –revalidatie
  • Werkt volgens modellen en curricula voor hooropvoeding en –training
  • Stelt een individueel handelingsplan op
  • Leert de cliënt de hoortoestellen en/of bijkomende luisterhulpmiddelen optimaal te gebruiken
  • Traint het spraakafzien
  • Ondersteunt de communicatie waar nodig
 • met inbegrip van kennis:
Preventie en screening
 • Competentie 6:
  Doet aan preventie en screening van gehoorstoornissen
  • Sensibiliseert de verschillende doelgroepen (individuen, groepen, organisaties en overheden)
  • Meet geluidsniveaus
  • Brengt de blootstelling aan schadelijk lawaai in kaart
  • Informeert over de wettelijke regels met betrekking tot geluidsniveaus, ARAB, leefmilieu, …
  • Berekent het effect en de bescherming van gehoorbeschermingsmiddelen
  • Adviseert over lawaaireductie
  • Geeft belemmeringen aan voor slechthorende werknemers en stelt de bijhorende risico-inventaris op
  • Werkt mee aan het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, handleidingen, …
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  Geeft advies en informatie door screening
  • Voert een gehoorscreening uit
  • Geeft advies en informatie bij de gehoorscreening
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Voert eerste fase diagnostiek uit met betrekking tot het bepalen van de gehoordrempel
  • Voert toonaudiometrie uit
 • met inbegrip van kennis:
Evenwichtsrevalidatie
 • Competentie 9:
  Geeft revalidatie van de evenwichtsfunctie
  • Voert bevrijdingsmanoeuvres uit
  • Leert habituatie-oefeningen aan
 • met inbegrip van kennis:
Algemene activiteiten
 • Competentie 10:
  Werkt veilig volgens de wettelijke reglementeringen en geldende kwaliteitsvereisten
  • Respecteert procedures en regels op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit, …
  • Draagt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen volgens de procedure
  • Volgt de wetgeving en zet deze om in praktijk
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 11:
  Werkt samen met andere actoren
  • Communiceert efficiënt met alle actoren (zorgverstrekkers, leidinggevenden, collega’s, officiële instanties, …)
  • Werkt in een multi-* en interdisciplinaire* context
  • Rapporteert aan de leidinggevende indien van toepassing
  • Werkt efficiënt samen
  • Respecteert de afgesproken procedures en werkschema’s
 • met inbegrip van kennis:
* *Multidisciplinaire: er zijn in een team een veelheid aan disciplines aanwezig, maar elke beroepsgroep heeft zijn eigen taken die duidelijk afgegrensd zijn van de taken van een andere beroepsgroep.
*Interdisciplinaire: er zijn in een team een veelheid aan disciplines aanwezig, waarbij de zorgverstrekkers van elke beroepsgroep zowel eigen taken heeft als taken die ze gemeenschappelijk hebben met andere beroepsgroepen.
 • Competentie 12:
  Handelt volgens de professionele gedragscodes
  • Communiceert empathisch met alle betrokken actoren
  • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
  • Handelt volgens de professionele, wettelijke en ethisch- deontologische waarden
  • Zorgt voor een verzorgd voorkomen en past zijn/haar kledij aan conform de taakuitvoering en voorschriften van de instelling
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 13:
  Zorgt voor de administratieve afhandeling van zorgvraaggerelateerde documenten
  • Stelt verslagen op
  • Registreert gegevens in het dossier
  • Bezorgt de zorgvrager/zorgverzekering de documenten voor financiële tegemoetkoming, …
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 14:
  Geeft advies en informatie over het beroep en de beroepsinhoud
  • Werkt mee aan het ontwikkelingen van voorlichtingsmateriaal, handleidingen, …
  • Informeert beleidsinstanties en doelgroepen* over gehoor, evenwicht, beroep van audioloog, hoortoestellen en andere hulpmiddelen
  • Adviseert professionals
 • met inbegrip van kennis:
* *Doelgroep: alle personen in alle leeftijdsfasen, in gezonde of (multi)pathologische toestand, met psychische en/of sociale problemen, verschillende culturele achtergronden en met verschillende fysieke activiteiten
 • Competentie 15:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Schoolt zich permanent bij
  • Evalueert het eigen beroepsmatig handelen door middel van toetsing en reflectie
  • Levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en kunde met betrekking tot het beroep en het vakgebied bij externe instanties
  • Implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren
  • Evalueert kritisch wetenschappelijke onderzoeksliteratuur en gebruikt deze binnen professionele setting
  • Volgt actuele, wetenschappelijke ontwikkelingen op binnen het vakgebied en zet deze om in de praktijk
  • Raadpleegt relevante informatiebronnen (handleidingen, internet, met inbegrip van Engelstalige vakliteratuur)
  • Gebruikt de taal die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 16:
  Draagt bij tot de ontwikkeling van het beroep
  • Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
  • Werkt volgens actuele wetenschappelijke inzichten, richtlijnen voor de praktijk (evidence based practice) en (inter)nationale ontwikkelingen
  • Neemt deel aan de verschillende fasen van wetenschappelijk onderzoek
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Kennis algemene anatomie, neuroanatomie en medische genetica
 • Kennis atopische aandoeningen
 • Kennis van neurologie met inbegrip van neuropediatrie
 • Kennis van ontwikkelingspsychologie
 • Kennis van taal- en spraakontwikkeling
 • Kennis van linguïstiek
 • Kennis van ontwikkelingspsychologie
 • Kennis van ontwikkelingsstoornissen
 • Kennis van geriatrie
 • Kennis van gerontologie
 • Kennis van begeleiding van de zorgvrager en zijn omgeving
 • Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels
 • Kennis van methodieken voor probleemoplossing
 • Kennis van ethiek en deontologie
 • Kennis van fysica
 • Kennis van wiskunde
 • Kennis van elektronica en elektrotechniek
 • Kennis van de ethische regels rond wetenschappelijk onderzoek
 • Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek (statistiek, …)
 • Kennis van de beschikbare en relevante opleidingen (Levenslang leren)
 • Kennis van professionele fora en informatiebronnen
 • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
 • Kennis van statistiek en informatietechnologie
 • Kennis van kantoorsoftware en beroepsspecifieke software
 • Kennis van administratieve taken aangaande verslaggeving, dossieropmaak, wetgeving met betrekking tot beroepsuitoefening, patiëntgerelateerde administratie (RIZIV, ziekteverzekering, …)
 • Kennis van Engels (kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen met inbegrip van technische besprekingen van eigen vakgebied)
 • Grondige kennis van anatomie en fysiologie van het otovestibulair systeem en de bovenste luchtwegen met inbegrip van begrippen van allergologie
 • Grondige kennis van pathologie van het otovestibulair systeem
 • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
 • Grondige kennis van gehoorontwikkeling
 • Grondige kennis van fonetiek
 • Grondige kennis van neuro- en psycholinguïstiek
 • Grondige kennis van akoestiek, elektro-akoestiek en psycho-akoestiek
 • Grondige kennis van sonometrie
 • Grondige kennis van geluidsbeheer en preventie
 • Grondige kennis gehoorbescherming tegen lawaai
 • Grondige kennis van onderzoek van het otovestibulair systeem en van de bovenste luchtwegen
 • Grondige kennis van screening van gehoor
 • Grondige kennis van kwantitatieve en kwalitatieve metingen ter evaluatie en interpretatie van de auditieve en de otoneurologische en vestibulaire functies, waaronder: toonaudiometrie ( lucht- en beengeleiding met aangepaste maskeringstechnieken), bepaling MCL/UCL, luidheidaangroeitesten, lokalisatietesten, stemvorktesten , impedantiemetrie, spraakaudiometrie in stilte/ in ruis met aangepaste maskeringstechnieken, elektrofysiologische testen: ABR, ASSR, ECoG, facialismonitoring, NRT …, OAE, tinnitusanalyse, hyperacousisonderzoek, vestibulometrie: ENG, VNG, VEMP, …, auditieve verwerkingstesten, kinderaudiometrie: BOA, VRA, CPA, spelaudiometrie…, , ...
 • Grondige kennis van gehooronderzoek van personen met complexe zorgvragen
 • Grondige kennis van klinische en audiologische aspecten van implantaten van het middenoor, cochleaire implantaten,…
 • Grondige kennis van rehabilitatieve audiologie
 • Grondige kennis van de behandeling van tinnitus en hypo- en hyperacousis
 • Grondige kennis van revalidatie van de evenwichtsfunctie
 • Grondige kennis van communicatieve en sociale vaardigheden met personen met een auditieve beperking
 • Grondige kennis van bedrijfseigen software

Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen - Het kunnen voeren van een intakegesprek
 • Het kunnen verzamelen van anamnesegegevens
 • Het kunnen betrekken van de omgeving van de zorgvrager
 • Het kunnen Informeren en adviseren van de zorgvrager
 • Het kunnen aanpassen van het taalgebruik aan de zorgvrager
 • Het kunnen flexibel inspelen op de mentale en fysieke toestand van de zorgvrager
 • Het kunnen afstemmen van de werkwijze op de zorgvrager
 • Het kunnen opstellen van een individueel behandelplan
 • Het kunnen werken volgens modellen en curricula voor hooropvoeding en –training
 • Het kunnen controleren van de werking van de onderzoeksapparatuur
 • Het kunnen instaan voor de regelmatige ijking van de onderzoeksapparatuur
 • Het kunnen uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken volgens procedure
 • Het kunnen meten van parameters van de verschillende functionele systemen met onderzoeksapparatuur
 • Het kunnen voorbereiden van invasieve diagnostische ingrepen en hierbij kunnen assisteren
 • Het kunnen selecteren van de geschikte onderzoeksmethoden ter evaluatie van de auditieve en/of otoneurologische en/of vestibulaire functies
 • Het kunnen interpreteren van (onderzoeks-)resultaten
 • Het kunnen leren om de hoortoestellen en /of bijkomende luisterhulpmiddelen optimaal te gebruiken
 • Het kunnen trainen van het spraakafzien
 • Het kunnen ondersteunen van de communicatie waar nodig
 • Het kunnen sensibiliseren van de verschillende doelgroepen (individuen, groepen, organisaties en overheden)
 • Het kunnen in kaart brengen van blootstelling aan schadelijk lawaai in kaart
 • Het kunnen het in kaart kunnen brengen van de blootstelling aan schadelijk lawaai
 • Het kunnen informeren over de wettelijke regels met betrekking tot geluidsniveaus, ARAB, leefmilieu
 • Het kunnen berekenen van het effect en de bescherming van gehoorbeschermingsmiddelen
 • Het kunnen uitvoeren van toonaudiometrie
 • Het kunnen aanleren van habituatie-oefeningen
 • Het kunnen respecteren van procedures en regels op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit, …
 • Het kunnen volgen van de wetgeving en deze kunnen omzetten in de praktijk
 • Het kunnen uitvoeren van het beroep van de audioloog in een multi- en interdisciplinaire context
 • Het kunnen communiceren met alle actoren (zorgverstrekkers, leidinggevenden, collega’s, officiële instanties, …) op efficiënte wijze
 • Het kunnen rapporteren aan de leidinggevende indien van toepassing
 • Het kunnen samenwerken op efficiënte wijze
 • Het kunnen respecteren van de afgesproken procedures en werkschema’s
 • Het kunnen respecteren van de zakelijke omgangsvormen
 • Het kunnen handelen volgens de professionele, wettelijke en ethisch- deontologische waarden
 • Het kunnen opstellen van verslagen
 • Het kunnen registreren van gegevens in het dossier
 • Het kunnen bezorgen aan de zorgvrager/zorgverzekering van de documenten voor financiële tegemoetkomingen, …
 • Het kunnen informeren van beleidsinstanties en sociale groepen over gehoor, evenwicht, het beroep van audioloog, hoortoestellen en andere hulpmiddelen
 • Het kunnen adviseren van professionals
 • Het kunnen meewerken aan het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, handleidingen, …
 • Het kunnen adviseren over lawaaireductie
 • Het kunnen geven van advies en informatie bij de gehoorscreening
 • Het kunnen bijscholen op permanente wijze
 • Het kunnen leveren van een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en kunde met betrekking tot het beroep en het vakgebied bij externe instanties
 • Het kunnen implementeren van elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren
 • Het kunnen opvolgen van actuele, wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied en deze kunnen omzetten in de praktijk
 • Het kunnen werken volgens actuele wetenschappelijke inzichten, richtlijnen voor de praktijk (evidence based practice) en (inter)nationale ontwikkelingen
 • Het kunnen deelnemen aan de verschillende fases van wetenschappelijk onderzoek
 • Het kunnen gebruiken van de taal die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
 • Het kunnen deelnemen aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
 • Het kunnen raadplegen van relevante informatiebronnen (handleidingen, internet, met inbegrip van Engelstalige vakliteratuur)

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het kunnen inspelen op de mentale en fysieke toestand van de zorgvrager op flexibele wijze
 • Het kunnen aangeven van belemmeringen voor slechthorende werknemers en het kunnen opstellen van de bijhorende risico-inventaris
 • Het kunnen evalueren van het eigen beroepsmatig handelen door middel van toetsing en reflectie
 • Het kunnen evalueren van kritisch wetenschappelijke onderzoeksliteratuur en deze kunnen gebruiken binnen professionele settingen

Motorische vaardigheden

 • Het kunnen - Het kunnen dragen van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen volgens de procedure
 • Het kunnen zorgen voor een verzorgd voorkomen en het kunnen aanpassen van zijn/haar voorkomen en kledij conform de taakuitvoering en de voorschriften van de instelling
 • Het kunnen uitvoeren van een otoscopie
 • Het kunnen uitvoeren van een gehoorscreening
 • Het kunnen meten van geluidsniveaus
 • Het kunnen aanbrengen van het (de) hoortoestel(len)
 • Het kunnen voorbereiden van producten voor het uitvoeren van functionele onderzoeken
 • Het kunnen toedienen van producten voor het uitvoeren van functionele onderzoeken
 • Het kunnen uitvoeren van cutane en intradermotesten
 • Het kunnen uitvoeren van bevrijdingsmanoeuvres

Omgevingscontext

 • Het beroep van audioloog wordt uitgeoefend in verschillende omgevingen. De werkomgeving is verschillend per setting en de audioloog moet zich in en tussen bepaalde werkomgevingen vlot kunnen verplaatsen
 • Dit beroep wordt hoofdzakelijk uitgeoefend binnen regelmatige werktijden
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in teamverband, multidisciplinair en/of individueel, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is
 • De werkopdrachten met betrekking tot hoortoestelaanpassingen en gehoorbescherming worden aan de hand van een medisch voorschrift van de (neus-keel-oor) arts en volgens de nood van de zorgvrager opgesteld
 • De uitoefening van het beroep vereist een kritische en onderzoekende houding
 • De uitoefening van het beroep vraagt een sterk kwaliteitsbewustzijn
 • De audioloog komt in contact met verschillende interne en/of externe actoren
 • Het uit te voeren werk is gevarieerd en kan complex zijn
 • De sector kent reglementeringen inzake het beroep, de veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu, …

Handelingscontext

 • De audioloog moet op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere actoren
 • De audioloog moet afhankelijk van de opdracht en de bedrijfscontext, routinematige en/ of gevarieerde handelingen kunnen uitvoeren
 • de audioloog is zich constant bewust van de impact van zijn handelingen
 • De audioloog kan zich aanpassen aan en flexibel opstellen bij wisselende werkomstandigheden
 • De audioloog moet steeds de voorschriften, regelgeving en kwaliteitseisen respecteren
 • De audioloog moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen
 • De audioloog moet planmatig kunnen denken en zijn werkzaamheden organiseren
 • De audioloog moet discreet handelen conform de bedrijfsethiek en professionele gedragscode
 • De uitoefening van het beroep vereist het nemen van beslissingen binnen de eigen werksituatie
 • De audioloog toont zin voor initiatief binnen bepaalde situaties, problemen, opdrachten,…
 • De audioloog moet analytisch kunnen denken
 • De audioloog moet kwaliteitsvol handelen en oog hebben voor de tevredenheid van de zorgvrager
 • De audioloog moet het positief imago van zijn onderneming uitstralen
 • De audioloog moet op empathische wijze omgaan met de zorgvrager

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het uitvoeren van beroepsspecifieke handelingen en de door de regelgeving beschreven technische activiteiten en toevertrouwde handelingen (uitgevoerd conform de wetgeving)
 • Het uitvoeren van een anamnese en klinisch onderzoek
 • Het bepalen van de te gebruiken kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken
 • Het geven van hooropvoeding, -training en -revalidatie
 • Het uitvoeren van de door de regelgeving beschreven technische activiteiten
 • Het uitvoeren van preventieve maatregelen wat betreft gehoorbescherming
 • Het controleren van eigen werk
 • Het informeren, adviseren van de zorgvrager over de mogelijke audiologische aanpak
 • Het verstrekken van informatie aangaande audiologisch gerelateerde thema’s
 • Het regelen, plannen en uitvoeren van de praktische administratieve taken
 • Het organiseren en/of geven van opleidingen, vormingen, trainingen
 • Het up-to-date houden van de eigen kennis
Is gebonden aan
 • Het ontvangen en uitvoeren van door de arts voorgeschreven opdrachten
 • Tijdsplanning,
 • Veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • De professionele gedragscode
 • De (federale) wetgeving
Doet beroep op
 • De opdrachtgever voor de opdracht, gegevens en bijkomende instructies
 • Het multidisciplinair team, collega’s, omgeving van de zorgvrager voor advies en samenwerking

Verantwoordelijkheid

 • Het bepalen van de vragen en de noden van de zorgvrager
 • Het aanpassen van de werkwijze en de onderzoeksmethoden aan de zorgvrager
 • Het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken ter evaluatie van de auditieve en/of otoneurologische en/of vestibulaire functies van het gehoor
 • Het uitvoeren van bijkomende handelingen uit in opdracht van een arts in functie van het onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de auditieve, de otoneurologische en de vestibulaire functies en de functies van de bovenste luchtwegen
 • Het geven van hooropvoeding, -training en –revalidatie
 • Het doen aan preventie en screening van gehoorstoornissen
 • Het geven van advies en informatie door screening
 • Het uitvoeren van de eerste fase diagnostiek uit met betrekking tot het bepalen van de gehoordrempel
 • Het geven van revalidatie van de evenwichtsfunctie
 • Het veilig werken volgens de wettelijke reglementeringen en geldende kwaliteitsvereisten van de instelling(en)
 • Het samenwerken met andere actoren
 • Het handelen volgens de professionele gedragscode
 • Het zorgen voor de administratieve afhandeling van aan de zorgvrager gerelateerde documenten
 • Het geven van advies en informatie over het beroep en de beroepsinhoud van audioloog
 • Het ontwikkelen van de eigen deskundigheid
 • Het bijdragen tot de ontwikkeling van het beroep

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten

-- Wettelijke voorwaarde (Koninklijk Besluit van 4 juli 2004): minstens een driejarige opleiding Hoger Onderwijs gevolgd hebben met volgende diploma’s of gelijkgestelden: o Diploma Bachelor in de audiologie en logopedie, afstudeerrichting audiologie o Diploma Master in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting audiologie - Erkenning als audioloog - Visum audioloog