Markeerder

 
BK-0401-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Markeerder

Definitie

De markeerder controleert, verifieert en registreert de locatie, het aantal, de aard en de uiterlijke staat van de inkomende en uitgaande lading in de zeehavens en rapporteert hierover teneinde de verdere behandeling ervan efficiënt te laten verlopen conform de veiligheidsregels en vigerende wetgeving

Afbakening

Locaties: scheepsruim, container, vrachtwagen, trein, kade, afdak, loods, laad-, los- en opslagplaats, magazijn, gate-in, containerplein,….

Uiterlijke staat van de goederen: de merken, het aantal, het gewicht, afmetingen, schade, …

Soorten lading:
stukgoed
o ijzer-en staalproducten: coils, buizen, profielijzer, staalplaten/slabs, lang ijzer, rails, …
o houtproducten: pakken hout, papierpulp, rollen papier, …
o break bulk: big bags, zakgoed, kasgoed/kisten, kratten, dozen, …
o project cargo en heavy lifts: drums, …non-ferro: ingots, tinplates, …
o roro:,auto’s, grote voertuigen, constructiemateriaal, …
bulkgoederen: steenkool, ijzererts, non-ferroconcentraten, mineralen, meststoffen, …
containers

Soorten goederen: alle goederen met inbegrip van containers en vervoersmiddelen, met uitzondering van :

• De aanvoer alsmede de afvoer in bulk van aardolie, vloeibare aardolieproducten en vloeibare grondstoffen voor de raffinaderij, de chemische nijverheid en de opslag- en transformatiebedrijvigheden in petroleuminstallaties
• Vis aangevoerd met vissersvaartuigen
• Vloeibare gassen onder druk in bulk

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in wisselend teamverband
  • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, …)
  • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende
  • Rapporteert aan leidinggevende
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van leidinggevende op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van rapporteringstechnieken
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van professionele taalgebruik zowel mondeling als schriftelijk (moet voldoende professionele taalkennis bezitten om alle bevelen en onderrichtingen in verband met het uit te voeren werk te kunnen verstaan, zowel schriftelijk als mondeling)
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid en beveiliging
  • Past algemene en sectorale veiligheidsvoorschriften toe
  • Neemt actief deel aan veiligheidsinstructies (Take5)
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Herkent risico’s bij werken op locatie (in het schip, op de kade, onder de kraan, …)
  • Meldt risico's en problemen, mondeling en/of schriftelijk, aan de leidinggevende
  • Schat de risico’s van de werkzaamheden in
  • Werkt volgens de specifieke veiligheidsvoorschriften op locatie
  • Heeft aandacht voor en houdt rekening met de aanwezigheid van personen en machines binnen de werkzone
  • Herkent gevaarlijke producten en behandelt ze conform de voorschriften
  • Maakt gebruik van valbeveiliging
  • Evacueert tijdens een brand
  • Evacueert en/of voert EHBO uit bij ongevallen (zware bloedingen, gevaarlijke producten, …)
  • Voert de noodprocedure uit bij calamiteiten met gevaarlijke producten
  • Respecteert de ISPS-voorschriften
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van wettelijke bepalingen voor de havenarbeid
  • Basiskennis van de organisatie van havenarbeid
  • Basiskennis van een verkeersplan
  • Basiskennis van organisatie en werking van een terminal
  • Basiskennis van brand en brandbestrijding
  • Kennis van veiligheid van de arbeidsplaats en de toegangswegen
  • Kennis van EHBO zonder CPR
  • Kennis van veiligheidsregels en beveiligingsmaatregelen (veiligheidsvoorschriften, havenvoorschriften, …)
  • Grondige kennis van werkgerelateerde pictogrammen
  • Grondige kennis van beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van valbeveiliging
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor milieu, kwaliteit en welzijn
  • Werkt ergonomisch (hef- en tiltechnieken, ..)
  • Werkt economisch
  • Werkt conform de voorgeschreven procedures
  • Vermijdt schade aan infrastructuur, goederen en de toestellen
  • Heeft oog voor het welzijn van de collega's
  • Past de milieuvoorschriften toe
  • Sorteert en recupereert afval en (gebruikte) materialen
  • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van wettelijke bepalingen voor de havenarbeid
  • Basiskennis van economisch werken
  • Basiskennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van afvalpreventie, -procedures en -richtlijnen
  • Kennis van de toepasselijke Codex
  • Kennis van organisatie en werking van de haven
 • Competentie 4:
  Ontvangt de opdracht en bereidt de eigen werkzaamheden voor
  • Verplaatst zich veilig binnen de arbeidsplaats
  • Is alert voor zijn/haar veiligheid binnen de gevarenzone en mijdt deze indien mogelijk
  • Begrijpt de ontvangen opdracht en volgt ze op
  • Verzamelt het materiaal noodzakelijk voor de opdracht
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van havenvoertuigen en hun gebruik
  • Basiskennis van lashingmateriaal voor zekering van de lading
  • Basiskennis van aanslagmateriaal (staalkabels, stroppen, kettingen, hijsbanden, …)
  • Kennis van haventerrein en havenbedrijven
  • Kennis van procedures en instructies
  • Grondige kennis van (lokale) vakterminologie -
 • Competentie 5:
  Controleert, verifieert en registreert de staat van de lading (stukgoed, zakgoed, paletten, rollend materieel, containers, ...)
  • Controleert en verifieert de etikettering en aangepaste behandelingssymbolen en neemt dit mee in rekening voor verdere afhandeling
  • Controleert de uiterlijke staat van de lading
  • Berekent het volume en de oppervlakte van de lading daar waar noodzakelijk
  • Controleert, verifieert en registreert de merken, het aantal, het gewicht en/of de afmetingen
  • Controleert of de lading correct werd geplaatst
  • Controleert en verifieert de etikettering van gevaarlijke producten en dat deze correct ten opzichte van elkaar worden geplaatst
  • Voorziet de lading van een label indien deze ontbreekt
  • Verzegelt de lading indien nodig
  • Registreert de lading voor administratieve verwerking en bij aflevering
  • Gebruikt de bedrijfseigen communicatiemiddelen conform de richtlijnen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van bedrijfseigen communicatiemiddelen
  • Kennis van veiligheid van de arbeidsplaats en de toegangswegen
  • Kennis van lading (zakgoed, kisten, kratten, coils, buizen, dozen, profielijzer, lang ijzer, staalplaten, papierrollen, bulkgoederen, grote voertuigen, machines, auto’s, trailers,…)
  • Kennis van gevaarlijke producten en de behandeling ervan
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis bedrijfseigen controle- en registratiemethoden
  • Grondige kennis van kenmerken van(beschadigde) lading
  • Grondige kennis van (lokale) vakterminologie -
  • Grondige kennis van etikettering en behandeling gevaarlijke producten
  • Grondige kennis van schadecodes en schadeclausules
 • Competentie 6:
  Voert de administratie uit
  • Verwerkt de verzamelde administratie
  • Vervolledigt de laadbrieven en transferdocumenten
  • Stuurt de verzamelde gegevens door naar de verantwoordelijke
  • Rapporteert schade
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van bedrijfseigen communicatiemiddelen
  • Kennis van professionele taalgebruik zowel mondeling als schriftelijk (moet voldoende professionele taalkennis bezitten om alle bevelen en onderrichtingen in verband met het uit te voeren werk te kunnen verstaan, zowel schriftelijk als mondeling)
  • Kennis van gevaarlijke producten en de behandeling ervan
  • Kennis van rapportering
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis bedrijfseigen controle- en registratiemethoden
  • Grondige kennis van kenmerken van(beschadigde) lading

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van rapporteringstechnieken
 • Basiskennis van wettelijke bepalingen voor de havenarbeid
 • Basiskennis van de organisatie van havenarbeid
 • Basiskennis van een verkeersplan
 • Basiskennis van organisatie en werking van een terminal
 • Basiskennis van brand en brandbestrijding
 • Basiskennis van economisch werken
 • Basiskennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Basiskennis van bedrijfseigen communicatiemiddelen
 • Basiskennis van havenvoertuigen en hun gebruik
 • Basiskennis van lashingmateriaal voor zekering van de lading
 • Basiskennis van aanslagmateriaal (staalkabels, stroppen, kettingen, hijsbanden, …)
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van professionele taalgebruik zowel mondeling als schriftelijk (moet voldoende professionele taalkennis bezitten om alle bevelen en onderrichtingen in verband met het uit te voeren werk te kunnen verstaan, zowel schriftelijk als mondeling)
 • Kennis van veiligheid van de arbeidsplaats en de toegangswegen
 • Kennis van EHBO zonder CPR
 • Kennis van veiligheidsregels en beveiligingsmaatregelen (veiligheidsvoorschriften, havenvoorschriften, …)
 • Kennis van haventerrein en havenbedrijven
 • Kennis van procedures en instructies
 • Kennis van lading (zakgoed, kisten, kratten, coils, buizen, dozen, profielijzer, lang ijzer, staalplaten, papierrollen, bulkgoederen, grote voertuigen, machines, auto’s, trailers,…)
 • Kennis van gevaarlijke producten en de behandeling ervan
 • Kennis van afvalpreventie, -procedures en -richtlijnen
 • Kennis van de toepasselijke Codex
 • Kennis van organisatie en werking van de haven
 • Kennis van rapportering
 • Kennis van bedrijfseigen software
 • Kennis bedrijfseigen controle- en registratiemethoden
 • Grondige kennis van kenmerken van(beschadigde) lading
 • Grondige kennis van werkgerelateerde pictogrammen
 • Grondige kennis van beschermingsmiddelen
 • Grondige kennis van valbeveiliging
 • Grondige kennis van (lokale) vakterminologie -
 • Grondige kennis van etikettering en behandeling gevaarlijke producten
 • Grondige kennis van schadecodes en schadeclausules

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, …)
 • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende
 • Rapporteert aan leidinggevende
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van leidinggevende op
 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema, …)
 • Past algemene en sectorale veiligheidsvoorschriften toe
 • Neemt actief deel aan veiligheidsinstructies (Take5)
 • Schat de risico’s van de werkzaamheden in
 • Werkt volgens de specifieke veiligheidsvoorschriften op locatie
 • Heeft aandacht voor en houdt rekening met de aanwezigheid van personen en machines binnen de werkzone
 • Herkent gevaarlijke producten en behandelt ze conform de voorschriften
 • Respecteert de ISPS-voorschriften
 • Werkt ergonomisch (hef- en tiltechnieken, ..)
 • Werkt economisch
 • Werkt conform de voorgeschreven procedures
 • Heeft oog voor het welzijn van de collega's
 • Past de milieuvoorschriften toe
 • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
 • Verplaatst zich veilig binnen de arbeidsplaats
 • Is alert voor zijn/haar veiligheid binnen de gevarenzone en mijdt deze indien mogelijk
 • Begrijpt de ontvangen opdracht en volgt ze op
 • Controleert en verifieert de etikettering en aangepaste behandelingssymbolen en neemt dit mee in rekening voor verdere afhandeling
 • Controleert de uiterlijke staat van de lading
 • Berekent het volume en de oppervlakte van de lading daar waar noodzakelijk
 • Controleert, verifieert en registreert de merken, het aantal, het gewicht en/of de afmetingen
 • Controleert of de lading correct werd geplaatst
 • Controleert en verifieert de etikettering van gevaarlijke producten en dat deze correct ten opzichte van elkaar worden geplaatst
 • Voorziet de lading van een label indien deze ontbreekt
 • Verzegelt de lading indien nodig
 • Registreert de lading voor administratieve verwerking en bij aflevering
 • Gebruikt de bedrijfseigen communicatiemiddelen conform de richtlijnen
 • Verwerkt de verzamelde administratie
 • Vervolledigt de laadbrieven en transferdocumenten
 • Stuurt de verzamelde gegevens door naar de verantwoordelijke
 • Rapporteert schade
 • Vermijdt schade aan infrastructuur, goederen en de toestellen
 • Sorteert en recupereert afval en (gebruikte) materialen
 • Verzamelt het materiaal noodzakelijk voor de opdracht

Probleemoplossende vaardigheden

 • Herkent risico’s bij werken op locatie (in het schip, op de kade, onder de kraan, …)
 • Meldt risico's en problemen, mondeling en/of schriftelijk, aan de leidinggevende
 • Evacueert tijdens een brand
 • Evacueert en/of voert EHBO uit bij ongevallen (zware bloedingen, gevaarlijke producten, …)
 • Voert de noodprocedure uit bij calamiteiten met gevaarlijke producten

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Maakt gebruik van valbeveiliging

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt zowel binnen als buiten uitgeoefend waarbij de markage onderhevig is aan (atmosferische) wijzigingen
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in shiften, 24/24 en 7/7
 • De werkopdrachten worden strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen deadlines, wat stressbestendigheid en resultaatsgerichtheid vraagt
 • De havensector kent reglementeringen, procedures,… betreffende kwaliteit, veiligheid, welzijn en gezondheid, die door de markeerder moeten nageleefd worden
 • De markeerder komt in contact met verschillende actoren (leidinggevenden, collega’s, bemanning,...)
 • In dit beroep is samenwerking onontbeerlijk waarbij communicatie, veiligheid en stiptheid op het werk een belangrijk onderdeel is
 • In dit beroep worden de werkzaamheden in wisselende teams uitgevoerd
 • In dit beroep moet op flexibele wijze gewerkt worden
 • In dit beroep moet op een methodische wijze gewerkt worden om de laad- en losoperaties vlot te laten verlopen
 • Dit beroep wordt uitgevoerd in verschillende omgevingen (koelruimtes, scheepsruimtes, silo’s, …) wat gevaarlijke toestanden, extreme temperaturen, … kan impliceren
 • Er wordt gewerkt op hoogte en in de diepte waarbij de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht moet genomen worden
 • De uitoefening van het beroep vraagt een sterke verantwoordelijkheidszin
 • De uitoefening van het beroep vereist het nemen van beslissingen binnen de eigen werksituatie

Handelingscontext

 • De markeerder moet oog hebben voor kwaliteit en tevredenheid van de klant door efficiënt, kwaliteitsvol en met oog voor veiligheid te werken
 • De markeerder gaat op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met andere actoren (teamleden, leidinggevende, …)
 • De markeerder moet zelfstandig zijn werk kunnen uitvoeren en bij problemen moet hij de leidinggevende contacteren
 • De markeerder stelt afhankelijk van de bedrijfscontext, repetitieve of gevarieerde handelingen
 • De markeerder heeft aandacht voor gevaarlijke situaties en meldt deze aan de leidinggevende
 • De markeerder moet zorgvuldig gebruik maken van materieel.
 • De markeerder moet vakkundig en met de nodige verantwoordelijkheidszin werken om zowel zijn eigen veiligheid als de veiligheid van anderen en goederen te garanderen
 • De markeerder moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.
 • De markeerder moet over een hoog reactievermogen bezitten
 • De markeerder moet zich continu concentreren tijdens de werkzaamheden
 • De markeerder moet de nodige inzet en doorzettingsvermogen hebben om een hoog tempo aan te houden
 • De markeerder dient er zich bewust van te zijn dat gemaakte fouten verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor zichzelf, de collega’s, de werkgever, de lading, infrastructuur en/of de logistieke keten
 • De markeerder dient er zich er bewust van te zijn dat gemaakte fouten (fout plaatsing gevaarlijke stoffen, ...) verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de bevolking, het milieu en de samenleving

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het voorbereiden en uitvoeren van de eigen werkzaamheden
 • het controleren van de uiterlijke staat van de lading
 • het controleren, registreren en verifiëren van de lading
 • het uitvoeren van de administratie
Is gebonden aan
 • het ontvangen en uitvoeren van opdrachten toegewezen door de leidinggevende
 • instructies van de leidinggevende
 • de procedures aangaande de uit te voeren taken
 • tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en -procedures
 • afspraken met betrekking tot de eigen werkzaamheden
 • de bedrijfseigen voorschriften
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, melden van problemen, gevaarlijke situaties en bijkomende instructies
 • de collega’s voor het ondersteunen en/of hulp bij de activiteiten

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in wisselend teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid en beveiliging
 • Werkt met oog voor milieu, kwaliteit en welzijn
 • Ontvangt de opdracht en bereidt de eigen werkzaamheden voor
 • Controleert, verifieert en registreert de staat van de lading (stukgoed, zakgoed, paletten, rollend materieel, containers, ...)
 • Voert de administratie uit

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Markeerder’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Erkenningsvoorwaarden havenarbeider zoals bepaald in KB van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid.