Insteller plaatbewerking

 
BK-0260-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Insteller plaatbewerking

Definitie

De insteller plaatbewerker bewerkt diverse plaatmaterialen (ferro, non-ferro en kunststoffen) met conventionele machines en CNC-machines teneinde plaatonderdelen te vervaardigen volgens de gegeven oppervlaktespecificaties (2D).

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Wisselt informatie en aanwijzingen uit met collega’s
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Geeft aandachtspunten mee aan de collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Stelt werkdocumenten op
  • Vult werkdocumenten in
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Draagt de werkzaamheden over aan het volgende team
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Volgt de dagplanning
  • Leest en begrijpt het technisch dossier
  • Verzamelt materiaal en gereedschappen voor het uitvoeren van de opdracht
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het lezen van een technisch dossier
  • Kennis van technische tekeningen
  • Kennis van materialen (ferro, non-ferro, kunststof)
  • Kennis van gereedschappen
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Sorteert afval
  • Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen
  • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
  • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
  • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften
  • Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongevallen
  • Slaat gereedschappen en materiaal veilig en correct op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, pictogrammen en etiketten
  • Kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen
  • Kennis van ergonomische hef-en tiltechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 4:
  Gebruikt gereedschappen in functie van het materiaal (ferro, non-ferro en kunststoffen)
  • Controleert de gereedschappen in functie van de opdracht
  • Gebruikt gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Gebruikt opspangereedschappen en hulpgereedschappen
  • Gebruikt meetinstrumenten en kalibers
  • Reinigt de gereedschappen
  • Kijkt de gereedschappen na op zichtbare gebreken en degelijkheid
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van materialen (ferro, non-ferro, kunststof)
  • Kennis van gereedschappen
  • Kennis van meetinstrumenten en meetmethodes (2D)
  • Kennis van reinigingstechnieken
 • Competentie 5:
  Tekent maten af en brengt ze over op het plaatmateriaal
  • Gebruikt meetinstrumenten
  • Roept een aftekenprogramma op voor computergestuurd aftekenen en markeren
  • Controleert het afgetekende patroon
  • Voert de nodige voorbewerkingen uit op basis van instructies (drogen, ontvetten, inoliën,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van nevenprocessen (rechten, vlakken, drogen)
  • Kennis van maat- en vormtoleranties
  • Kennis van meetinstrumenten en meetmethodes (2D)
 • Competentie 6:
  Monteert de snijgereedschappen en stelt ze af
  • Bevestigt of plaatst de snijgereedschappen in de machine
  • Stelt de snijgereedschappen af (uitlijnen, balanceren, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van gereedschappen
  • Kennis van plaatbewerkingsmachines
 • Competentie 7:
  Monteert opspanmiddelen
  • Plaatst en bevestigt de opspanmiddelen
  • Stelt de opspanmiddelen af (richten, uitlijnen, positioneren)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van gereedschappen
  • Kennis van plaatbewerkingsmachines
 • Competentie 8:
  Positioneert het stuk en zet het vast
  • Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
  • Spant een werkstuk op de machine volgens werkinstructies
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opbouw van het product
  • Basiskennis van driehoeksmeetkunde
  • Kennis van ergonomische hef-en tiltechnieken
 • Competentie 9:
  Brengt de plaat op maat door knippen, snijden, snijbranden, plasmasnijden, lasersnijden, waterjet, zagen of knabbelen
  • Spant plaatmateriaal op de machine en voorziet indien nodig bijkomende ondersteuning
  • Voorziet indien nodig bijkomende ondersteuning
  • Laadt het programma op en stelt het nulpunt in bij gebruik van een CNC-gestuurde machine
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
  • Maakt een werkstuk
  • Voert controlemetingen uit
  • Voert een visuele controle uit
  • Stelt parameters bij op basis van de meetresultaten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van driehoeksmeetkunde
  • Kennis van productmechanica
  • Kennis van materialen (ferro, non-ferro, kunststof)
  • Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)
  • Kennis van de eigenschappen van kunststoffen
  • Kennis van procesparameters
  • Kennis van gereedschappen
  • Kennis van CNC-programmeertalen
  • Kennis van maat- en vormtoleranties
  • Kennis van meetinstrumenten en meetmethodes (2D)
 • Competentie 10:
  Vormt de plaat door plooien, dieptrekpersen, vormpersen, rollen en thermisch vormen
  • Laadt het programma op en stelt het nulpunt in bij gebruik van een CNC-gestuurde machine
  • Spant plaatmateriaal op de machine of voert plaatmateriaal in de machine
  • Voorziet indien nodig bijkomende ondersteuning
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
  • Maakt een werkstuk
  • Voert controlemetingen uit
  • Voert een visuele controle uit
  • Stelt parameters bij op basis van de meetresultaten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van driehoeksmeetkunde
  • Kennis van productmechanica
  • Kennis van materialen (ferro, non-ferro, kunststof)
  • Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)
  • Kennis van de eigenschappen van kunststoffen
  • Kennis van procesparameters
  • Kennis van CNC-programmeertalen
  • Kennis van plaatbewerkingsmachines
  • Kennis van plaatbewerkingstechnieken
  • Kennis van maat- en vormtoleranties
  • Kennis van meetinstrumenten en meetmethodes (2D)
 • Competentie 11:
  Maakt plaatonderdelen aan door persen en ponsen
  • Laadt het programma op en stelt het nulpunt in bij gebruik van een CNC-gestuurde machine
  • Spant plaatmateriaal op de machine of voert plaatmateriaal in de machine
  • Voorziet indien nodig bijkomende ondersteuning
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
  • Maakt een werkstuk
  • Voert controlemetingen uit
  • Voert een visuele controle uit
  • Stelt parameters bij op basis van de meetresultaten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van driehoeksmeetkunde
  • Kennis van productmechanica
  • Kennis van materialen (ferro, non-ferro, kunststof)
  • Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)
  • Kennis van de eigenschappen van kunststoffen
  • Kennis van procesparameters
  • Kennis van CNC-programmeertalen
  • Kennis van plaatbewerkingsmachines
  • Kennis van plaatbewerkingstechnieken
  • Kennis van maat- en vormtoleranties
  • Kennis van meetinstrumenten en meetmethodes (2D)
 • Competentie 12:
  Voert nabewerkingen uit
  • Werkt plaatonderdelen af door ontbramen, slijpen, trimmen, schuren, vijlen, …
  • Vlakt de plaatonderdelen indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van nevenprocessen (rechten, vlakken, drogen)
  • Kennis van reinigingstechnieken
 • Competentie 13:
  Registreert productiegegevens
  • Registreert productiehoeveelheden en werktijden
  • Registreert meetresultaten
  • Registreert productiestilstanden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
 • Competentie 14:
  Voert preventief basisonderhoud uit aan machines of uitrustingen
  • Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
  • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, …)
  • Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van gereedschappen
  • Kennis van onderhoudsprocedures van plaatbewerkingsmachines
  • Kennis van reinigingstechnieken
 • Competentie 15:
  Merkt storingen aan een machine op en voert aanpassingen door
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
  • Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
  • Vervangt gereedschappen indien nodig
  • Regelt machineonderdelen of parameters bij na de interventie
  • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici bij problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van onderhoudsprocedures van plaatbewerkingsmachines
  • Kennis van plaatbewerkingsmachines

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis van opbouw van het product
 • Basiskennis van driehoeksmeetkunde
 • Basiskennis van nevenprocessen (rechten, vlakken, drogen)
 • Basiskennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van het lezen van een technisch dossier
 • Kennis van technische tekeningen
 • Kennis van productmechanica
 • Kennis van materialen (ferro, non-ferro, kunststof)
 • Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)
 • Kennis van de eigenschappen van kunststoffen
 • Kennis van procesparameters
 • Kennis van gereedschappen
 • Kennis van onderhoudsprocedures van plaatbewerkingsmachines
 • Kennis van CNC-programmeertalen
 • Kennis van plaatbewerkingsmachines
 • Kennis van plaatbewerkingstechnieken
 • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, pictogrammen en etiketten
 • Kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen
 • Kennis van ergonomische hef-en tiltechnieken
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van maat- en vormtoleranties
 • Kennis van meetinstrumenten en meetmethodes (2D)
 • Kennis van reinigingstechnieken

Cognitieve vaardigheden

 • Wisselt informatie en aanwijzingen uit met collega’s
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Geeft aandachtspunten mee aan de collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Stelt werkdocumenten op
 • Vult werkdocumenten in
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Draagt de werkzaamheden over aan het volgende team
 • Leest en begrijpt het technisch dossier
 • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Sorteert afval
 • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
 • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften
 • Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongevallen
 • Slaat gereedschappen en materiaal veilig en correct op
 • Controleert de gereedschappen in functie van de opdracht
 • Kijkt de gereedschappen na op zichtbare gebreken en degelijkheid
 • Gebruikt meetinstrumenten
 • Roept een aftekenprogramma op voor computergestuurd aftekenen en markeren
 • Controleert het afgetekende patroon
 • Voert de nodige voorbewerkingen uit op basis van instructies (drogen, ontvetten, inoliën,…)
 • Spant een werkstuk op de machine volgens werkinstructies
 • Voorziet indien nodig bijkomende ondersteuning
 • Laadt het programma op en stelt het nulpunt in bij gebruik van een CNC-gestuurde machine
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • Voert controlemetingen uit
 • Voert een visuele controle uit
 • Stelt parameters bij op basis van de meetresultaten
 • Laadt het programma op en stelt het nulpunt in bij gebruik van een CNC-gestuurde machine
 • Voorziet indien nodig bijkomende ondersteuning
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • Voert controlemetingen uit
 • Voert een visuele controle uit
 • Stelt parameters bij op basis van de meetresultaten
 • Laadt het programma op en stelt het nulpunt in bij gebruik van een CNC-gestuurde machine
 • Voorziet indien nodig bijkomende ondersteuning
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • Voert controlemetingen uit
 • Voert een visuele controle uit
 • Stelt parameters bij op basis van de meetresultaten
 • Registreert productiehoeveelheden en werktijden
 • Registreert meetresultaten
 • Registreert productiestilstanden
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
 • Vervangt gereedschappen indien nodig

Probleemoplossende vaardigheden

 • Legt de productie stil indien nodig
 • Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
 • Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
 • Regelt machineonderdelen of parameters bij na de interventie
 • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici bij problemen

Motorische vaardigheden

 • Verzamelt materiaal en gereedschappen voor het uitvoeren van de opdracht
 • Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen
 • Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
 • Gebruikt gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Gebruikt opspangereedschappen en hulpgereedschappen
 • Gebruikt meetinstrumenten en kalibers
 • Reinigt de gereedschappen
 • Bevestigt of plaatst de snijgereedschappen in de machine
 • Stelt de snijgereedschappen af (uitlijnen, balanceren, …)
 • Plaatst en bevestigt de opspanmiddelen
 • Stelt de opspanmiddelen af (richten, uitlijnen, positioneren)
 • Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
 • Spant plaatmateriaal op de machine en voorziet indien nodig bijkomende ondersteuning
 • Maakt een werkstuk
 • Spant plaatmateriaal op de machine of voert plaatmateriaal in de machine
 • Maakt een werkstuk
 • Spant plaatmateriaal op de machine of voert plaatmateriaal in de machine
 • Maakt een werkstuk
 • Werkt plaatonderdelen af door ontbramen, slijpen, trimmen, schuren, vijlen, …
 • Vlakt de plaatonderdelen indien nodig
 • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, …)
 • Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)

Omgevingscontext

 • Het beroep van insteller plaatbewerking is ruim verspreid in de verwerkende industrie
 • De insteller plaatbewerking voert plaatbewerkingen uit in een industrieel bedrijf. Hij moet zware lasten kunnen aanslaan.
 • De complexiteit van de werkzaamheden wordt bepaald door de nodige materialenkennis, vorm en de normen waaraan het product moet voldoen.
 • De werkopdracht en het eindresultaat worden strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De sector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn en milieu.
 • Typische risico’s zijn snij-en brandwonden, het niet correct behandelen van lasten en elektrostatische lading bij kunststoffen.

Handelingscontext

 • De insteller plaatbewerking heeft oog voor de kwaliteit van zijn werk door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • Hij is in staat om op een contactvaardige, duidelijke en constructieve manier informatie uit te wisselen met collega’s
 • Hij heeft aandacht voor ergonomie bij het dragen van lasten.
 • Hij heeft aandacht voor gevaarlijke situaties, respecteert veiligheidssignalisatie, PBM’s en CBM’s .
 • Hij gaat omzichtig om met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, en milieuvoorschriften.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het gebruiken van gepaste machines en gereedschappen
 • het uitvoeren van de eigen taken in functie van de dagplanning
 • het registreren van productiehoeveelheden, werktijden, meetresultaten en productiestilstanden
 • het uitvoeren van preventief basisonderhoud aan de machines en uitrustingen
 • het oplossen van storingen en doorvoeren van aanpassingen aan een machine
Is gebonden aan
 • de regels voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • afspraken met de eigen collega's
 • aanwijzingen van collega's van ondersteunende diensten, verantwoordelijken en leidinggevenden
 • het technisch dossier
 • het rapporteren van productiegegevens
Doet beroep op
 • een specialist bij problemen die hij niet zelf krijgt opgelost of bij werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen
 • onderhoudstechnici bij onderhoudswerken die hij niet zelf kan uitvoeren of storingen die hij niet zelf kan oplossen

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Volgt de dagplanning
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Gebruikt gereedschappen in functie van het materiaal (ferro, non-ferro en kunststoffen)
 • Tekent maten af en brengt ze over op het plaatmateriaal
 • Monteert de snijgereedschappen en stelt ze af
 • Monteert opspanmiddelen
 • Positioneert het stuk en zet het vast
 • Brengt de plaat op maat door knippen, snijden, snijbranden, plasmasnijden, lasersnijden, waterjet, zagen of knabbelen
 • Vormt de plaat door plooien, dieptrekpersen, vormpersen, rollen en thermisch vormen
 • Maakt plaatonderdelen aan door persen en ponsen
 • Voert nabewerkingen uit
 • Registreert productiegegevens
 • Voert preventief basisonderhoud uit aan machines of uitrustingen
 • Merkt storingen aan een machine op en voert aanpassingen door

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.