Aspirant-officier STCW II/3

 
BK-0501-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Aspirant-officier STCW II/3

Definitie

De aspirant-officier STCW II/3 op schepen met een brutotonnage van minder dan 500 ton voert de taken uit voor de veiligheid, de brugwacht, de uitbating en de kwaliteit van operaties onder supervisie van de officier/gezagvoerder teneinde het schip operationeel te houden conform de opdracht van de reder en overeenkomstig de nationale en internationale regelgeving

Afbakening

Het type, het voortstuwingsvermogen en de bruto tonnage van het schip bepalen:
- de lengte van de reis van het schip
- de maximumafstand van een haven
- het soort (hulp)navigatiemiddelen en navigatietechnieken (soort radarnavigatie, …)
- de kennis van meteorologische instrumenten en hun gebruik die voorkomen in het beperkt vaargebied
- het aan boord nemen van voorraad
- de kennis en het gebruik van de soorten communicatiemiddelen voor noodcommunicatie
- de beschikbaarheid van technische hulpmiddelen
Dit heeft tot gevolg dat er binnen de beroepenstructuur verschillende profielen worden voorzien.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband en met andere actoren
  • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, personen aan de wal, bemanningsleden, derde partijen,…), ook in het Engels
  • Wisselt onder supervisie informatie uit met alle actoren
  • Werkt onder supervisie efficiënt samen met de andere actoren
  • Gebruikt (interne) communicatiemiddelen aan boord
  • Volgt aanwijzingen van de leidinggevende op
  • Rapporteert aan de leidinggevende indien nodig
  • Stelt zich flexibel op (verandering van bemanningsleden, …)
  • Rapporteert conflicten en zoekt een oplossing samen met de leidinggevende
  • Voert onder supervisie de (vol)matroos aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van leiderschap
  • Kennis van communicatie in het Engels
  • Kennis van gebruik van communicatiemiddelen
 • Competentie 2:
  Handelt volgens de bedrijfseigen reglementering
  • Respecteert de omgangsvormen
  • Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen
  • Handelt volgens de bedrijfseigen reglementering
  • Ziet onder supervisie toe op de toepassing van de bedrijfseigen reglementering door de bemanningsleden
  • Schat in of informatie al dan niet verder kan of mag verspreid worden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van leiderschap
  • Kennis van de bedrijfseigen reglementering
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor kwaliteit ziet toe op de toepassing ervan
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt economisch
  • Werkt ecologisch
  • Past de internationale, nationale regelgeving toe
  • Past de bedrijfseigen reglementering toe
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Ziet er op toe dat de bemanningsleden persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aanwenden indien nodig
  • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
  • Respecteert rusttijden, ook die van anderen
  • Voert nieuwe opgelegde technieken onder supervisie in
  • Volgt (verplichte) opleidingen die door de reder worden voorzien
  • Ziet erop toe dat de bemanningsleden de richtlijnen voor kwaliteit, veiligheid, milieu en welzijn naleven en past ze zelf toe
  • Assisteert bij de analyse van de verkregen informatie aangaande veiligheid, kwaliteit, welzijn en milieu om verbeteringen uit te voeren
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de bedrijfseigen reglementering
  • Kennis van preventiemaatregelen
  • Kennis van arbeidsveiligheid
  • Kennis van toepassing internationale en nationale regelgeving
  • Kennis van kosten bewust omgaan met materialen en infrastructuur
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van ergonomie in de scheepvaart
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (werk)procedures
 • Competentie 4:
  Neemt onder supervisie maatregelen om het marien leefmilieu te beschermen
  • Past de milieuvoorschriften toe
  • Neemt onder supervisie maatregelen om het marien leefmilieu te beschermen tegen operationele en accidentele vervuilingen
  • Assisteert bij de controle van de behandeling van de afvalstoffen
  • Sorteert afval en voert het af volgens de procedures
  • Stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens de procedures
  • Recupereert materialen conform de procedures
  • Ziet erop toe dat de bemanning de richtlijnen voor milieu naleeft en past ze zelf toe
  • Registreert de afvalstroom
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de bedrijfseigen reglementering
  • Kennis van toepassing internationale en nationale regelgeving
  • Kennis van (werk)procedures
  • Kennis van materiaal
 • Competentie 5:
  Draagt bij tot de maritieme beveiliging
  • Herkent dreigingen en reageert gepast om de maritieme beveiliging te vrijwaren
  • Draagt bij tot het verbeteren van de maritieme beveiliging door alert te zijn
  • Houdt zich aan de richtlijnen voor beveiliging
  • Herkent verdacht gedrag van bemanningsleden, nakende vaartuigen, … en rapporteert dit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van cybersecurity
  • Kennis van de bedrijfseigen reglementering
  • Kennis van toepassing internationale en nationale regelgeving
 • Competentie 6:
  Assisteert bij het behoud van de zeewaardigheid van het schip
  • Houdt rekening met de impact van de genomen acties op de stabiliteit van het schip
  • Hanteert de scheepsuitrusting conform de voorschriften
  • Assisteert bij het behouden en bewaken van het drijfvermogen van het schip
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van principes van de stabiliteit
  • Kennis van lekstabiliteit
  • Kennis van principes van waterdichtheid van het schip
  • Kennis van de verschillende types van schepen en hun constructie
  • Kennis van de scheepsonderdelen en hun terminologie
  • Kennis van scheepssterkte
 • Competentie 7:
  Plant en bereidt het vaarplan voor in opdracht van de leidinggevende, voor schepen die varen nabij een kust
  • Verbetert onder supervisie kaarten en publicaties aan de hand van de laatst beschikbare informatie
  • Verzamelt beschikbare informatie uit relevante bronnen (nautische publicaties, standing orders, ….) mbt de te plannen reis
  • Houdt rekening met de karakteristieken en de mogelijkheden van het schip
  • Werkt onder supervisie een reisplan uit aan de hand van de verzamelde informatie (weersverwachting, waterstand, stromingen, berichten aan zeevarenden, breedte sluizen, …) waarbij mogelijke gevaren voor de navigatie worden geïdentificeerd voor het schip en zijn lading
  • Gebruikt navigatie-uitrusting
  • Gebruikt software voor administratie (tekstverwerking, rekenblad, ...)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van meteorologie
  • Kennis van toepassing internationale en nationale regelgeving
  • Kennis van werking en beperkingen van hulpmiddelen voor de navigatie (radar, echosounder, …)
  • Kennis van scheepsuitrusting
  • Kennis van (manoeuvreer)eigenschappen van een schip
  • Kennis van invloed externe factoren (wind, stroming, …) op een schip
  • Kennis van principes voor het houden van een veilige wacht
  • Kennis van rapporteringssystemen (Reporting Systems, VTS-procedures…)
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van tijds- en snelheidsbepaling
  • Kennis van verkeersrouteringssystemen
  • Kennis van nautische publicaties
  • Grondige kennis van het gebruik van positiebepalingssystemen
  • Grondige kennis van navigatietechnieken
 • Competentie 8:
  Navigeert onder supervisie het schip tijdens de wacht volgens de te volgen reisplanning
  • Controleert instrumenten op hun goede werking
  • Gebruikt het aanwezige navigatiemateriaal (instrumenten, kaarten, boekwerk, software, …)
  • Beoordeelt onder supervisie de situatie op basis van de informatie van de beschikbare instrumenten en de (visuele) observaties
  • Houdt een goede uitkijk
  • Toetst onder supervisie de voortgang van het schip af aan de vooropgestelde planning
  • Leest de instructies (standing orders) van de gezagvoeder
  • Voert onder supervisie de instructies van de leidinggevende uit
  • Volgt de positie van het eigen schip op
  • Volgt onder supervisie de bewegingen van andere schepen op
  • Past onder toezicht de snelheid en koers van het schip aan de heersende omstandigheden aan
  • Reageert onder toezicht passend op een noodsignaal op zee en neemt deel aan de SAR-acties
  • Volgt de weersomstandigheden op
  • Houdt rekening met de stabiliteit van het schip
  • Handhaaft een veilige wacht
  • Assisteert bij de overdracht van de wacht
  • Vult onder supervisie het logboek in
  • Gebruikt signalisatiemateriaal (bakens, boeien, …)
  • Volgt de berichten aan de zeevarenden op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van noodsleeptechnieken
  • Kennis van communicatie in het Engels
  • Kennis van gebruik van communicatiemiddelen
  • Kennis van toepassing internationale en nationale regelgeving
  • Kennis van principes voor het houden van een veilige wacht
  • Kennis van manoeuvreer- en vaartechnieken (manoeuvreren volgens vaarroute, …)
  • Kennis van schiemanswerk
  • Kennis van nautische instrumenten en hulpmiddelen
  • Kennis van navigatie bij beperkt zicht
  • Kennis van de technieken van aan-en afmeren
  • Grondige kennis van bediening van de nautische instrumenten en hulpmiddelen
  • Grondige kennis van navigatietechnieken
 • Competentie 9:
  Assisteert bij het uitvoeren van manoeuvres uit (nadering sleepboot, af- en aanmeren, slepen, assistentie op zee, averij, ...) onder toezicht van de leidinggevende
  • Assisteert bij de manoeuvres van het schip rekening houdend met de operationele limieten van de scheepsuitrusting
  • Assisteert bij de manoeuvres het van het schip rekening houdend met de invloeden van externe factoren
  • Assisteert bij de aanpassing van de snelheid en koers van het schip aan de heersende omstandigheden
  • Assisteert bij het leiden van de operaties aan dek (ankeren, meren, …)
  • Inspecteert onder supervisie anker-en meerinstallatie en –uitrusting voor gebruik
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van sleeptechnieken
  • Kennis van communicatie in het Engels
  • Kennis van toepassing internationale en nationale regelgeving
  • Kennis van principes voor het houden van een veilige wacht
  • Kennis van manoeuvreer- en vaartechnieken (manoeuvreren volgens vaarroute, …)
  • Kennis van schiemanswerk
  • Kennis van nautische instrumenten en hulpmiddelen
  • Kennis van de technieken van aan-en afmeren
  • Kennis van professionele communicatietechnieken
  • Grondige kennis van bediening van de nautische instrumenten en hulpmiddelen
  • Grondige kennis van navigatietechnieken
 • Competentie 10:
  Monitort onder supervisie de laad -en loswerkzaamheden
  • Bereidt onder supervisie het schip voor om te laden/lossen
  • Zorgt dat onder supervisie de stabiliteit van het schip ten allen tijde bewaard blijft
  • Controleert onder supervisie het borgen van de lading
  • Controleert onder supervisie de lading
  • Controleert en gebruikt onder supervisie het gekeurd aanslag- en zekeringsmateriaal conform de voorschriften
  • Kijkt de scheepsuitrusting na op defecten
  • Hanteert de scheepsuitrusting conform de voorschriften
  • Behandelt gevaarlijke stoffen conform de voorschriften
  • Rapporteert de schade aan schip en lading aan de leidingevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ladingsberekening
  • Kennis van communicatie in het Engels
  • Kennis van toepassing internationale en nationale regelgeving
  • Kennis van stabiliteit van schip
  • Kennis van werken met lasten
  • Kennis van laad- los en stouwtechnieken
  • Kennis van de verschillende types van lading
  • Kennis van aanslag- en lashingsmateriaal
  • Kennis van veiligheidsmanagement
 • Competentie 11:
  Assisteert bij het organiseren en plannen van preventieve en correctieve onderhoudswerken conform het opgelegde schema of in opdracht van de leidinggevende
  • Leest plannen (voor reparaties, …) om te assisteren bij de werkzaamheden
  • Assisteert bij de opmaak van de planning en voert hierbij een risicoanalyse uit
  • Controleert onder supervisie de gegevens en de uitvoering van het onderhoudsprogramma
  • Registreert de werkzaamheden
  • Stuurt onder supervisie (vol)matrozen aan
  • Doet onder supervisie technische controlerondes
  • Rapporteert de leidinggevende over de stand van zaken
  • Assisteert bij het controleren na reparatiedagen en droogdokken of het schip opnieuw zeewaardig is
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van elektrische veiligheidsnormen
  • Basiskennis van elektromechanica
  • Basiskennis van hydraulica
  • Basiskennis van pneumatica
  • Basiskennis van informatica
  • Basiskennis van meettechniek in het kader van onderhoudswerkzaamheden
  • Basiskennis van schildertechnieken
  • Basiskennis van schrijnwerk
  • Basiskennis van reinigingstechnieken
  • Kennis van communicatie in het Engels
  • Kennis van de bedrijfseigen reglementering
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van schiemanswerk
  • Kennis van nautische instrumenten en hulpmiddelen
  • Kennis van planlezen
  • Kennis van scheepsconstructies
  • Kennis van de kenmerken, constructie en werking van dekinstallaties
  • Kennis van onderhoudsprocedures en producten
  • Kennis van gereedschap voor gebruik aan dek
  • Kennis van kwaliteitsmanagement
  • Kennis van voorraadbeheer
  • Kennis van planning en organisatie van de werkzaamheden
  • Kennis van opleidingstechnieken
  • Grondige kennis van bediening van de nautische instrumenten en hulpmiddelen
 • Competentie 12:
  Controleert onder supervisie en oefent de veiligheidsprocedures op het schip
  • Doet controlerondes in functie van de veiligheid
  • Controleert de veiligheidsuitrusting
  • Onderneemt onder supervisie actie bij afwijkingen van de veiligheidsuitrusting
  • Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid
  • Controleert de werking van de installaties en het veiligheidsmaterieel
  • Neemt deel aan veiligheidsoefeningen (brand, schip verlaten, man over boord, stranding, aanvaring,…)
  • Oefent het gebruik van veiligheidsmaterieel
  • Oefent EHBO
  • Oefent de radiocommunicatie
  • Controleert de opberging van het materiaal conform het veiligheidsplan
  • Assisteert bij een onderdeel van de leiding van de veiligheidsoefening
  • Registreert de oefeningen en controles in het logboek
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van gebruik van communicatiemiddelen
  • Kennis van de bedrijfseigen reglementering
  • Kennis van toepassing internationale en nationale regelgeving
  • Kennis van gasdetectiesystemen
  • Kennis van omgang met schadelijke en gezondheid schadende stoffen
  • Kennis van brandpreventie en brandbestrijding
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van persoonlijke overlevingstechnieken en persoonlijke veiligheid
  • Kennis van samenwerking in nood en gebruik reddingsvlot
 • Competentie 13:
  Assisteert bij het nemen van gepaste maatregelen bij incidenten en/of accidenten (storingen, inbreuk, ongeval, ...)
  • Meldt aan de leidinggevende het incident/accident
  • Identificeert en analyseert onder supervisie het incident en/of het accident
  • Assisteert bij de coördinatie en bij de uitvoering van de urgentiemaatregelen bij een incident en/of het accident
  • Assisteert bij de uitvoering van de handelingen om de effecten van slecht functioneren van bepaalde systemen te minimaliseren
  • Assisteert bij het verzekeren van de veiligheid van het schip, de opvarenden en de lading
  • Draagt beschermings- en reddingsmateriaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatie in het Engels
  • Kennis van de bedrijfseigen reglementering
  • Kennis van toepassing internationale en nationale regelgeving
  • Kennis van een logboek
  • Kennis van scheepstabiliteit
  • Kennis van signalisatie
 • Competentie 14:
  Doet aan brandpreventie en brandbestrijding
  • Neemt brandpreventiemaatregelen
  • Hanteert de branduitrusting volgens de richtlijnen
  • Volgt de brandprocedures
  • Loopt brandrondes
  • Doet aan brandwacht
  • Assisteert bij schadebeperking en zorgt voor inperking van de brand
  • Assisteert bij evacuatie indien nodig
  • Gebruikt interne communicatiemiddelen
  • Identificeert onder supervisie mogelijke oorzaken van de brand
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ventilatiesystemen
  • Basiskennis van brandstof- en elektrische systemen
  • Kennis van gebruik van communicatiemiddelen
  • Kennis van de bedrijfseigen reglementering
  • Kennis van toepassing internationale en nationale regelgeving
  • Kennis van veiligheidsprocedures
  • Kennis van scheepssterkte
  • Kennis van planlezen
  • Kennis van gasdetectiesystemen
  • Kennis van omgang met schadelijke en gezondheid schadende stoffen
  • Kennis van brandpreventie en brandbestrijding
  • Kennis van veiligheidssignalisatie
  • Kennis van persoonlijke veiligheidsmiddelen
  • Kennis van gebruik MSDS-sheets
 • Competentie 15:
  Biedt medische eerste hulp
  • Neemt maatregelen bij ziekte of ongeval aan boord
  • Voert praktische medische handelingen uit met of zonder hulp van een medische gids of via radiomedisch advies
  • Schat, conform de eerste hulp praktijk, de ziektetoestand of het ongeval van een bemanningslid in en behandelt dit conform de internationale richtlijnen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van toxicologische middelen (MFAG (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods)
  • Basiskennis van geneesmiddelen (groepen, werking, dossage, toedieningswijze, vaccins…)
  • Basiskennis van anatomie en fysiologie
  • Basiskennis van hartinfarct, …
  • Basiskennis van behandelmethoden voor verwondingen, ziekten, …
  • Basiskennis van fracturen, dislocaties en rug- en spierletsels, …
  • Basiskennis van de nationale en internationale medische wetgeving
  • Kennis van gebruik van communicatiemiddelen
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van materiaal in het eerste hulp kit
  • Kennis van verdrinking, verstikking, …
  • Kennis van sterilisatie, …
  • Kennis van transport van zieke of gewonde personen
  • Kennis van medisch materiaal
  • Kennis van de privacyregels
  • Kennis van BLS
 • Competentie 16:
  Gebruikt en bedient reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten
  • Bedient de hulpverleningsboot bij het te water laten en de reddingsactie
  • Leidt de reddingsoperatie aangaande overlevenden en de reddingsboot
  • Bedient het hem toegewezen reddingsvaartuig
  • Gebruikt plaatsbepalingsapparaten (SART, EPIRB, …) en -technieken
  • Gebruikt noodzendapparatuur
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de constructie en uitrusting van de hulpverleningsboten (gewone en snelle)
  • Kennis van de specifieke eigenschappen van de hulpverleningsboten
  • Kennis van de methoden om de reddingsboten te water te laten en te bedienen
  • Kennis van de procedures voor het gebruik van de reddingsboten
  • Kennis van de reddingsprocedures aangaande overlevingstechnieken
  • Kennis van de verschillende noodcommunicatiemiddelen
 • Competentie 17:
  Past persoonlijke overlevingstechnieken toe
  • Past overlevingstechnieken toe in geval van schipbreuk
  • Gebruikt overlevingsmateriaal
  • Gebruikt positiebepalend noodmateriaal en noodcommunicatie
  • Coördineert het leven op zee in reddingsboot in geval van schipbreuk
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van uitrusting- en reddingsmateriaal
  • Kennis van reddingsprocedures
  • Kennis van plaatsbepalend noodmateriaal en noodcommunicatie
 • Competentie 18:
  Assisteert bij het beheren van de voorraad
  • Gebruikt software voor voorraadbeheer
  • Assisteert bij het op peil houden van de voorraad (wisselstukken, onderhoudsproducten, medische uitrusting, voeding, …)
  • Controleert vervaldata van producten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van voorraadbeheer
  • Kennis van inventarisatie
 • Competentie 19:
  Assisteert bij de uitvoering van de huishoudelijke taken
  • Assisteert bij toezicht op de accommodatie en het welbevinden van de bemanning (maaltijden, onderhoud, …)
  • Ziet onder supervisie toe dat de bemanningsleden zich houden aan de richtlijnen voor hygiëne en voedselveiligheid
  • Controleert onder supervisie de reiniging van de accommodatie
  • Volgt de richtlijnen voor afvalverwerking en ongediertebestrijding
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van gebruik MSDS-sheets
  • Kennis van schoonmaaktechnieken
  • Kennis van schoonmaakmiddelen en – materialen
  • Kennis van wastechnieken
  • Kennis van ongediertebestrijding
 • Competentie 20:
  Assisteert bij de begeleiding van bemanningsleden
  • Assisteert bij de begeleiding van nieuwe bemanningsleden, stagiairs, …
  • Assisteert bij de familiarisatie van nieuwe bemanningsleden met de uitrusting van het schip en met de bedrijfseigen reglementering
  • Volgt onder supervisie, competenties van medewerkers op
  • Geeft onder supervisie, feedback
  • Bespreekt de functionering van de stagiaires en matrozen met de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van Cadet training record book
  • Kennis van opleidingstechnieken
 • Competentie 21:
  Assisteert bij de administratie
  • Vult onder toezicht van de leidinggevende de scheepslogboeken dagelijks in (schriftelijk, elektronisch)
  • Maakt een verslag op onder toezicht
  • Houdt onder toezicht de administratie bij van de toegewezen taken (nautisch, veiligheids, onderhoud, hand-over,…)
  • Houdt de persoonlijke administratie bij (paspoort, vaarbevoegdheidsbewijs, medische keuring, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatie in het Engels
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van scheepsdocumenten (oa logboeken,…)
  • Kennis van administratie
  • Kennis van softwarepakketten voor scheepvaartdocumenten

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van cybersecurity
 • Basiskennis van meteorologie
 • Basiskennis van noodsleeptechnieken
 • Basiskennis van sleeptechnieken
 • Basiskennis van ladingsberekening
 • Basiskennis van elektrische veiligheidsnormen
 • Basiskennis van elektromechanica
 • Basiskennis van hydraulica
 • Basiskennis van pneumatica
 • Basiskennis van informatica
 • Basiskennis van meettechniek in het kader van onderhoudswerkzaamheden
 • Basiskennis van schildertechnieken
 • Basiskennis van schrijnwerk
 • Basiskennis van reinigingstechnieken
 • Basiskennis van ventilatiesystemen
 • Basiskennis van brandstof- en elektrische systemen
 • Basiskennis van toxicologische middelen (MFAG (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods)
 • Basiskennis van geneesmiddelen (groepen, werking, dossage, toedieningswijze, vaccins…)
 • Basiskennis van anatomie en fysiologie
 • Basiskennis van hartinfarct, …
 • Basiskennis van behandelmethoden voor verwondingen, ziekten, …
 • Basiskennis van fracturen, dislocaties en rug- en spierletsels, …
 • Basiskennis van de nationale en internationale medische wetgeving
 • Kennis van sociale vaardigheden
 • Kennis van leiderschap
 • Kennis van communicatie in het Engels
 • Kennis van gebruik van communicatiemiddelen
 • Kennis van de bedrijfseigen reglementering
 • Kennis van preventiemaatregelen
 • Kennis van arbeidsveiligheid
 • Kennis van toepassing internationale en nationale regelgeving
 • Kennis van kosten bewust omgaan met materialen en infrastructuur
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van ergonomie in de scheepvaart
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (werk)procedures
 • Kennis van materiaal
 • Kennis van veiligheidsprocedures
 • Kennis van principes van de stabiliteit
 • Kennis van lekstabiliteit
 • Kennis van principes van waterdichtheid van het schip
 • Kennis van de verschillende types van schepen en hun constructie
 • Kennis van de scheepsonderdelen en hun terminologie
 • Kennis van scheepssterkte
 • Kennis van werking en beperkingen van hulpmiddelen voor de navigatie (radar, echosounder, …)
 • Kennis van scheepsuitrusting
 • Kennis van (manoeuvreer)eigenschappen van een schip
 • Kennis van invloed externe factoren (wind, stroming, …) op een schip
 • Kennis van principes voor het houden van een veilige wacht
 • Kennis van rapporteringssystemen (Reporting Systems, VTS-procedures…)
 • Kennis van kantoorsoftware
 • Kennis van tijds- en snelheidsbepaling
 • Kennis van verkeersrouteringssystemen
 • Kennis van nautische publicaties
 • Kennis van manoeuvreer- en vaartechnieken (manoeuvreren volgens vaarroute, …)
 • Kennis van schiemanswerk
 • Kennis van nautische instrumenten en hulpmiddelen
 • Kennis van navigatie bij beperkt zicht
 • Kennis van de technieken van aan-en afmeren
 • Kennis van professionele communicatietechnieken
 • Kennis van stabiliteit van schip
 • Kennis van werken met lasten
 • Kennis van laad- los en stouwtechnieken
 • Kennis van de verschillende types van lading
 • Kennis van aanslag- en lashingsmateriaal
 • Kennis van veiligheidsmanagement
 • Kennis van planlezen
 • Kennis van scheepsconstructies
 • Kennis van de kenmerken, constructie en werking van dekinstallaties
 • Kennis van onderhoudsprocedures en producten
 • Kennis van gereedschap voor gebruik aan dek
 • Kennis van kwaliteitsmanagement
 • Kennis van voorraadbeheer
 • Kennis van planning en organisatie van de werkzaamheden
 • Kennis van gasdetectiesystemen
 • Kennis van omgang met schadelijke en gezondheid schadende stoffen
 • Kennis van brandpreventie en brandbestrijding
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van persoonlijke overlevingstechnieken en persoonlijke veiligheid
 • Kennis van samenwerking in nood en gebruik reddingsvlot
 • Kennis van een logboek
 • Kennis van scheepstabiliteit
 • Kennis van signalisatie
 • Kennis van veiligheidssignalisatie
 • Kennis van persoonlijke veiligheidsmiddelen
 • Kennis van gebruik MSDS-sheets
 • Kennis van materiaal in het eerste hulp kit
 • Kennis van verdrinking, verstikking, …
 • Kennis van sterilisatie, …
 • Kennis van transport van zieke of gewonde personen
 • Kennis van medisch materiaal
 • Kennis van de privacyregels
 • Kennis van BLS
 • Kennis van de constructie en uitrusting van de hulpverleningsboten (gewone en snelle)
 • Kennis van de specifieke eigenschappen van de hulpverleningsboten
 • Kennis van de methoden om de reddingsboten te water te laten en te bedienen
 • Kennis van de procedures voor het gebruik van de reddingsboten
 • Kennis van de reddingsprocedures aangaande overlevingstechnieken
 • Kennis van de verschillende noodcommunicatiemiddelen
 • Kennis van uitrusting- en reddingsmateriaal
 • Kennis van reddingsprocedures
 • Kennis van plaatsbepalend noodmateriaal en noodcommunicatie
 • Kennis van inventarisatie
 • Kennis van schoonmaaktechnieken
 • Kennis van schoonmaakmiddelen en – materialen
 • Kennis van wastechnieken
 • Kennis van ongediertebestrijding
 • Kennis van Cadet training record book
 • Kennis van opleidingstechnieken
 • Kennis van scheepsdocumenten (oa logboeken,…)
 • Kennis van administratie
 • Kennis van softwarepakketten voor scheepvaartdocumenten
 • Grondige kennis van het gebruik van positiebepalingssystemen
 • Grondige kennis van bediening van de nautische instrumenten en hulpmiddelen
 • Grondige kennis van navigatietechnieken

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, personen aan de wal, bemanningsleden, derde partijen,…), ook in het Engels
 • Wisselt onder supervisie informatie uit met alle actoren
 • Werkt onder supervisie efficiënt samen met de andere actoren
 • Volgt aanwijzingen van de leidinggevende op
 • Rapporteert aan de leidinggevende indien nodig
 • Stelt zich flexibel op (verandering van bemanningsleden, …)
 • Voert onder supervisie de (vol)matroos aan
 • Respecteert de omgangsvormen
 • Handelt volgens de bedrijfseigen reglementering
 • Ziet onder supervisie toe op de toepassing van de bedrijfseigen reglementering door de bemanningsleden
 • Schat in of informatie al dan niet verder kan of mag verspreid worden
 • Werkt ergonomisch
 • Werkt economisch
 • Werkt ecologisch
 • Past de internationale, nationale regelgeving toe
 • Past de bedrijfseigen reglementering toe
 • Ziet er op toe dat de bemanningsleden persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aanwenden indien nodig
 • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
 • Respecteert rusttijden, ook die van anderen
 • Voert nieuwe opgelegde technieken onder supervisie in
 • Volgt (verplichte) opleidingen die door de reder worden voorzien
 • Ziet erop toe dat de bemanningsleden de richtlijnen voor kwaliteit, veiligheid, milieu en welzijn naleven en past ze zelf toe
 • Assisteert bij de analyse van de verkregen informatie aangaande veiligheid, kwaliteit, welzijn en milieu om verbeteringen uit te voeren
 • Past de milieuvoorschriften toe
 • Assisteert bij de controle van de behandeling van de afvalstoffen
 • Ziet erop toe dat de bemanning de richtlijnen voor milieu naleeft en past ze zelf toe
 • Houdt zich aan de richtlijnen voor beveiliging
 • Houdt rekening met de impact van de genomen acties op de stabiliteit van het schip
 • Hanteert de scheepsuitrusting conform de voorschriften
 • Assisteert bij het behouden en bewaken van het drijfvermogen van het schip
 • Verbetert onder supervisie kaarten en publicaties aan de hand van de laatst beschikbare informatie
 • Verzamelt beschikbare informatie uit relevante bronnen (nautische publicaties, standing orders, ….) mbt de te plannen reis
 • Houdt rekening met de karakteristieken en de mogelijkheden van het schip
 • Werkt onder supervisie een reisplan uit aan de hand van de verzamelde informatie (weersverwachting, waterstand, stromingen, berichten aan zeevarenden, breedte sluizen, …) waarbij mogelijke gevaren voor de navigatie worden geïdentificeerd voor het schip en zijn lading
 • Gebruikt software voor administratie (tekstverwerking, rekenblad, ...)
 • Controleert instrumenten op hun goede werking
 • Beoordeelt onder supervisie de situatie op basis van de informatie van de beschikbare instrumenten en de (visuele) observaties
 • Houdt een goede uitkijk
 • Toetst onder supervisie de voortgang van het schip af aan de vooropgestelde planning
 • Leest de instructies (standing orders) van de gezagvoeder
 • Voert onder supervisie de instructies van de leidinggevende uit
 • Volgt de positie van het eigen schip op
 • Volgt onder supervisie de bewegingen van andere schepen op
 • Past onder toezicht de snelheid en koers van het schip aan de heersende omstandigheden aan
 • Volgt de weersomstandigheden op
 • Houdt rekening met de stabiliteit van het schip
 • Handhaaft een veilige wacht
 • Assisteert bij de overdracht van de wacht
 • Volgt de berichten aan de zeevarenden op
 • Assisteert bij de manoeuvres van het schip rekening houdend met de operationele limieten van de scheepsuitrusting
 • Assisteert bij de manoeuvres het van het schip rekening houdend met de invloeden van externe factoren
 • Assisteert bij de aanpassing van de snelheid en koers van het schip aan de heersende omstandigheden
 • Assisteert bij het leiden van de operaties aan dek (ankeren, meren, …)
 • Inspecteert onder supervisie anker-en meerinstallatie en –uitrusting voor gebruik
 • Bereidt onder supervisie het schip voor om te laden/lossen
 • Zorgt dat onder supervisie de stabiliteit van het schip ten allen tijde bewaard blijft
 • Controleert onder supervisie het borgen van de lading
 • Controleert onder supervisie de lading
 • Controleert en gebruikt onder supervisie het gekeurd aanslag- en zekeringsmateriaal conform de voorschriften
 • Kijkt de scheepsuitrusting na op defecten
 • Hanteert de scheepsuitrusting conform de voorschriften
 • Behandelt gevaarlijke stoffen conform de voorschriften
 • Rapporteert de schade aan schip en lading aan de leidingevende
 • Leest plannen (voor reparaties, …) om te assisteren bij de werkzaamheden
 • Assisteert bij de opmaak van de planning en voert hierbij een risicoanalyse uit
 • Controleert onder supervisie de gegevens en de uitvoering van het onderhoudsprogramma
 • Stuurt onder supervisie (vol)matrozen aan
 • Doet onder supervisie technische controlerondes
 • Rapporteert de leidinggevende over de stand van zaken
 • Assisteert bij het controleren na reparatiedagen en droogdokken of het schip opnieuw zeewaardig is
 • Doet controlerondes in functie van de veiligheid
 • Controleert de veiligheidsuitrusting
 • Onderneemt onder supervisie actie bij afwijkingen van de veiligheidsuitrusting
 • Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid
 • Controleert de werking van de installaties en het veiligheidsmaterieel
 • Neemt deel aan veiligheidsoefeningen (brand, schip verlaten, man over boord, stranding, aanvaring,…)
 • Oefent het gebruik van veiligheidsmaterieel
 • Oefent de radiocommunicatie
 • Controleert de opberging van het materiaal conform het veiligheidsplan
 • Assisteert bij een onderdeel van de leiding van de veiligheidsoefening
 • Meldt aan de leidinggevende het incident/accident
 • Identificeert en analyseert onder supervisie het incident en/of het accident
 • Neemt brandpreventiemaatregelen
 • Volgt de brandprocedures
 • Loopt brandrondes
 • Doet aan brandwacht
 • Identificeert onder supervisie mogelijke oorzaken van de brand
 • Bedient de hulpverleningsboot bij het te water laten en de reddingsactie
 • Gebruikt plaatsbepalingsapparaten (SART, EPIRB, …) en -technieken
 • Gebruikt software voor voorraadbeheer
 • Assisteert bij het op peil houden van de voorraad (wisselstukken, onderhoudsproducten, medische uitrusting, voeding, …)
 • Controleert vervaldata van producten
 • Assisteert bij toezicht op de accommodatie en het welbevinden van de bemanning (maaltijden, onderhoud, …)
 • Ziet onder supervisie toe dat de bemanningsleden zich houden aan de richtlijnen voor hygiëne en voedselveiligheid
 • Controleert onder supervisie de reiniging van de accommodatie
 • Volgt de richtlijnen voor afvalverwerking en ongediertebestrijding
 • Assisteert bij de begeleiding van nieuwe bemanningsleden, stagiairs, …
 • Assisteert bij de familiarisatie van nieuwe bemanningsleden met de uitrusting van het schip en met de bedrijfseigen reglementering
 • Volgt onder supervisie, competenties van medewerkers op
 • Geeft onder supervisie, feedback
 • Bespreekt de functionering van de stagiaires en matrozen met de leidinggevende
 • Maakt een verslag op onder toezicht
 • Houdt de persoonlijke administratie bij (paspoort, vaarbevoegdheidsbewijs, medische keuring, …)

Probleemoplossende vaardigheden

 • Rapporteert conflicten en zoekt een oplossing samen met de leidinggevende
 • Neemt onder supervisie maatregelen om het marien leefmilieu te beschermen tegen operationele en accidentele vervuilingen
 • Herkent dreigingen en reageert gepast om de maritieme beveiliging te vrijwaren
 • Draagt bij tot het verbeteren van de maritieme beveiliging door alert te zijn
 • Herkent verdacht gedrag van bemanningsleden, nakende vaartuigen, … en rapporteert dit
 • Reageert onder toezicht passend op een noodsignaal op zee en neemt deel aan de SAR-acties
 • Assisteert bij de coördinatie en bij de uitvoering van de urgentiemaatregelen bij een incident en/of het accident
 • Assisteert bij de uitvoering van de handelingen om de effecten van slecht functioneren van bepaalde systemen te minimaliseren
 • Assisteert bij het verzekeren van de veiligheid van het schip, de opvarenden en de lading
 • Assisteert bij schadebeperking en zorgt voor inperking van de brand
 • Assisteert bij evacuatie indien nodig
 • Neemt maatregelen bij ziekte of ongeval aan boord
 • Voert praktische medische handelingen uit met of zonder hulp van een medische gids of via radiomedisch advies
 • Schat, conform de eerste hulp praktijk, de ziektetoestand of het ongeval van een bemanningslid in en behandelt dit conform de internationale richtlijnen
 • Leidt de reddingsoperatie aangaande overlevenden en de reddingsboot
 • Past overlevingstechnieken toe in geval van schipbreuk
 • Gebruikt overlevingsmateriaal
 • Coördineert het leven op zee in reddingsboot in geval van schipbreuk

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt (interne) communicatiemiddelen aan boord
 • Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Sorteert afval en voert het af volgens de procedures
 • Stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens de procedures
 • Recupereert materialen conform de procedures
 • Registreert de afvalstroom
 • Gebruikt navigatie-uitrusting
 • Gebruikt het aanwezige navigatiemateriaal (instrumenten, kaarten, boekwerk, software, …)
 • Vult onder supervisie het logboek in
 • Gebruikt signalisatiemateriaal (bakens, boeien, …)
 • Registreert de werkzaamheden
 • Oefent EHBO
 • Registreert de oefeningen en controles in het logboek
 • Draagt beschermings- en reddingsmateriaal
 • Hanteert de branduitrusting volgens de richtlijnen
 • Gebruikt interne communicatiemiddelen
 • Bedient het hem toegewezen reddingsvaartuig
 • Gebruikt noodzendapparatuur
 • Gebruikt positiebepalend noodmateriaal en noodcommunicatie
 • Vult onder toezicht van de leidinggevende de scheepslogboeken dagelijks in (schriftelijk, elektronisch)
 • Houdt onder toezicht de administratie bij van de toegewezen taken (nautisch, veiligheids, onderhoud, hand-over,…)

Omgevingscontext

 • De scheepvaart kent veel nationale en internationale reglementeringen, normen en aanbevelingen waaraan voldaan moet worden
 • Dit beroep wordt uitgeoefend op een schip <500 ton die zicht nabij de kust bevindt waarop steeds hulp kan ingeroepen van derden
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in het marien milieu. De activiteiten vinden plaats op het schip of in de directe nabijheid van het schip
 • Dit beroep wordt uitgeoefend met flexibele werktijden, in shift (volcontinu)
 • De tijd aan boord wordt contractueel overeengekomen
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in teamverband, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, weersomstandigheden en soort lading
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht
 • Het respecteren van tijdschema’s is noodzakelijk voor bepaalde opdrachten
 • De situatie aan boord kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren
 • Dit beroep houdt in dat men zich 24u op 24 u aan boord bevindt waarbij men moet kunnen leven en werken op een beperkte oppervlakte en dit gedurende een langere periode wat invloed heeft op de privacy van alle teamleden (diversiteit, verschillende nationaliteiten, culturen, karakters, …)
 • De aspirant officier draagt verantwoordelijkheid over het schip en bemanning
 • De organisatie van de werkzaamheden wordt deels bepaald door context specifieke elementen zoals infrastructuur, de steeds wisselende praktijksituaties en de officier moet hier adequaat kunnen mee omgaan
 • De aspirant officier werkt in een omgeving waarin informerende, bewakende en uitvoerende taken moeten gecombineerd worden. Hij gaat hierbij zowel routinematige als meer specifieke handelingen uitvoeren. Hij moet bij bepaalde omstandigheden snel, alert en oplossingsgericht te werk gaan
 • Door de snelle technologische evoluties moet de aspirant officier levenslang leren
 • Op een schip geldt een hiërarchische structuur die door alle teamleden gerespecteerd dient te worden

Handelingscontext

 • De aspirant officier moet steeds de milieu-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren
 • De aspirant officier gaat op constructieve, effectieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere bemanningsleden
 • De aspirant officier handelt volgens de professionele, reglementaire (gedrags)code en de regelgeving
 • De aspirant officier kan zich aanpassen en flexibel opstellen bij wisselende omgevingsfactoren
 • De aspirant officier moet zorgvuldig gebruik maken van materieel en materiaal
 • De aspirant officier draagt persoonlijke beschermingskledij
 • De aspirant officier moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen en het opzoeken van relevante bronnen
 • De aspirant officier loopt wacht
 • De aspirant officier moet kunnen navigeren
 • De aspirant officier kent zijn beperkingen en bevoegdheden en contacteert/informeert de leidingevende wanneer nodig
 • De aspirant officier kan reageren op alle (nood)situaties
 • De aspirant officier moet oplossingsgericht kunnen werken bij dagelijkse werkzaamheden
 • De aspirant officier moet initiatief nemen en prioriteiten stellen bij zijn werkzaamheden
 • De aspirant officier moet discreet zijn in de omgang met gevoelige informatie
 • De aspirant officier moet stressbestendig zijn
 • De aspirant officier moet correct en nauwgezet kunnen werken om schade te voorkomen en/of te beperken
 • De aspirant officier moet pro-actief kunnen werken
 • De aspirant officier dient zich bewust te zijn dat gemaakte fouten verstrekkende gevolgen kunnen hebben die een grote impact kunnen hebben op de opvarenden en/of de lading en omgeving
 • De aspirant officier moet besluitvaardig zijn wat zijn takenpakket betreft

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van beroepsspecifieke handelingen conform de wettelijke* bepalingen
 • het organiseren van de aan hem toevertrouwde taken aan boord van het schip
 • het voorbereiden, uitvoeren en controleren van eigen werkzaamheden
 • het controleren de anker en meerinstallatie en –uitrusting
 • het controleren van het veiligheids- en reddingsmateriaal
 • het uitleg geven over de uitvoering van de opdracht aan de (vol)matrozen
 • het wacht lopen
 • het rapporteren van problemen en geschillen aan boord
 • het inlichten van incidenten /accidenten aan de leidingevende
 • het verlenen van EHBO
 • het monitoren van de voorraad
Is gebonden aan
 • het ontvangen van werkopdracht en instructies van de gezagvoerder
 • de tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • de nationale en internationale wetgeving
 • de bedrijfseigen regelgeving
 • de door de regelgeving beschreven beroepsspecifieke competenties
 • het ontvangen van werkopdrachten en instructies van de leidinggevende
 • de tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • de nationale en internationale wetgeving
 • de bedrijfseigen regelgeving
Doet beroep op
 • de bemanning en gezagvoerder voor het ondersteunen van de activiteiten
 • de leidinggevende voor de opdrachten, melden van problemen en bijkomende instructies
* "STCW-Verdrag" : het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, brevettering en wachtdienst, opgemaakt te Londen op 7 juli 1978 en goedgekeurd bij de wet van 16 augustus 1982;

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband en met andere actoren
 • Handelt volgens de bedrijfseigen reglementering
 • Werkt met oog voor kwaliteit ziet toe op de toepassing ervan
 • Neemt onder supervisie maatregelen om het marien leefmilieu te beschermen
 • Draagt bij tot de maritieme beveiliging
 • Assisteert bij het behoud van de zeewaardigheid van het schip
 • Plant en bereidt het vaarplan voor in opdracht van de leidinggevende, voor schepen die varen nabij een kust
 • Navigeert onder supervisie het schip tijdens de wacht volgens de te volgen reisplanning
 • Assisteert bij het uitvoeren van manoeuvres uit (nadering sleepboot, af- en aanmeren, slepen, assistentie op zee, averij, ...) onder toezicht van de leidinggevende
 • Monitort onder supervisie de laad -en loswerkzaamheden
 • Assisteert bij het organiseren en plannen van preventieve en correctieve onderhoudswerken conform het opgelegde schema of in opdracht van de leidinggevende
 • Controleert onder supervisie en oefent de veiligheidsprocedures op het schip
 • Assisteert bij het nemen van gepaste maatregelen bij incidenten en/of accidenten (storingen, inbreuk, ongeval, ...)
 • Doet aan brandpreventie en brandbestrijding
 • Biedt medische eerste hulp
 • Gebruikt en bedient reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten
 • Past persoonlijke overlevingstechnieken toe
 • Assisteert bij het beheren van de voorraad
 • Assisteert bij de uitvoering van de huishoudelijke taken
 • Assisteert bij de begeleiding van bemanningsleden
 • Assisteert bij de administratie

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Aspirant-officier STCW II/3’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Vaarbevoegdheidsbewijs zoals bepaald in Koninklijk besluit inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden (24 mei 2006)