Audioloog

 
BK-0312-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Audioloog

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "J140101 Audiologie en audiologische apparatuur"

Definitie

De audioloog is gespecialiseerd in preventie, screening en diagnostisch onderzoek van de auditieve, vestibulaire en otoneurologische functies en in de revalidatie van het gehoor en het evenwicht teneinde de auditieve en vestibulaire functies te beschermen en/of te verbeteren.

Niveau (VKS en EQF)

6

Jaar van erkenning

versie 2, 2021

Competenties

Opsomming competenties

Audiologisch onderzoek
 • Competentie 1:
  Bepaalt de vragen en de noden van de zorgvrager
  • Voert een intakegesprek
  • Verzamelt anamnesegegevens
  • Betrekt de omgeving van de zorgvrager
  • Informeert en adviseert de zorgvrager
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van begeleiding van de zorgvrager en zijn omgeving
  • Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels
  • Kennis van anamnesegesprek
  • Kennis van intakegesprek
  • Kennis van fonetiek
  • Kennis van neuro- en psycholinguïstiek
  • Kennis van de Nederlandse taal om ze op deskundige wijze te kunnen hanteren in het kader van het beroep en dit zowel mondeling als schriftelijk
  • Grondige kennis van anatomie en fysiologie van het otovestibulair systeem en de bovenste luchtwegen met inbegrip van begrippen van allergologie
  • Grondige kennis van pathologie van het otovestibulair systeem
  • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van gehoorontwikkeling
  • Grondige kennis van vakterminologie
  • Grondige kennis van communicatieve en sociale vaardigheden aangepast aan personen met een auditieve beperking en/of complexe noden
* Zorgvrager: is in dit dossier een algemene term om de verschillende personen (patiënt, mantelzorger, cliënt, kind en/of ouders, bewoner, wettelijke vertegenwoordiger, familie, sociaal netwerk, …) en/of groepen (organisatie, doelgroep…) die een hulpvraag/-behoefte hebben te benoemen
 • Competentie 2:
  Past de werkwijze en de onderzoeksmethoden aan de zorgvrager aan
  • Kan flexibel inspelen op de mentale en fysieke toestand van de zorgvrager
  • Past het taalgebruik aan de zorgvrager aan
  • Stemt de werkwijze af op de zorgvrager
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van ontwikkelingspsychologie
  • Kennis van linguïstiek
  • Kennis van ontwikkelingsstoornissen
  • Kennis van geriatrie
  • Kennis van gerontologie
  • Kennis van begeleiding van de zorgvrager en zijn omgeving
  • Kennis van ethiek en deontologie
  • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
  • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van communicatiewijzen van personen met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van communicatieve en sociale vaardigheden aangepast aan personen met een auditieve beperking en/of complexe noden
  • Grondige kennis van taal- en spraakontwikkeling
 • Competentie 3:
  Voert kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken* uit ter evaluatie van de auditieve en/of otoneurologische en/of vestibulaire functies van het gehoor
  • Controleert de werking van de onderzoeksapparatuur
  • Staat in voor de regelmatige ijking van de onderzoeksapparatuur
  • Voert een otoscopie uit
  • Selecteert geschikte onderzoeksmethoden ter evaluatie van de auditieve en/of otoneurologische en/of vestibulaire functies
  • Voert kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken uit volgens procedure
  • Interpreteert de onderzoeksresultaten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van fysica
  • Kennis van wiskunde
  • Kennis van elektronica en elektrotechniek
  • Grondige kennis van anatomie en fysiologie van het otovestibulair systeem en de bovenste luchtwegen met inbegrip van begrippen van allergologie
  • Grondige kennis van pathologie van het otovestibulair systeem
  • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van gehoorontwikkeling
  • Grondige kennis van akoestiek, elektro-akoestiek en psycho-akoestiek
  • Grondige kennis gehoorbescherming
  • Grondige kennis van onderzoek van het otovestibulair systeem en van de bovenste luchtwegen
  • Grondige kennis van screening van gehoor
  • Grondige kennis van kwantitatieve en kwalitatieve metingen ter evaluatie en interpretatie van de auditieve en de otoneurologische en vestibulaire functies, waaronder: toonaudiometrie ( lucht- en beengeleiding met aangepaste maskeringstechnieken), bepaling MCL/UCL, luidheidaangroeitesten, lokalisatietesten, stemvorktesten , impedantiemetrie, spraakaudiometrie in stilte/ in ruis met aangepaste maskeringstechnieken, elektrofysiologische testen: ABR, ASSR, ECoG, facialismonitoring, NRT …, OAE, tinnitusanalyse, hyperacousisonderzoek, vestibulometrie: ENG, VNG, VEMP, …, auditieve verwerkingstesten, kinderaudiometrie: BOA, VRA, CPA, spelaudiometrie…, , ...
  • Grondige kennis van gehooronderzoek van personen met complexe zorgvragen
  • Grondige kennis van onderzoeks- en productsoftware
* Deze kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken ter evaluatie van de auditieve en de otoneurologische en vestibulaire functies omvatten minimum alle onderzoeken die bij de kennis worden benoemd
 • Competentie 4:
  Voert bijkomende handelingen uit in opdracht van een arts in functie van het onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de auditieve, de otoneurologische en de vestibulaire functies en de functies van de bovenste luchtwegen
  • Meet de parameters, manipuleert en gebruikt de onderzoeksapparatuur
  • Bereidt producten voor en dient ze toe voor het uitvoeren van onderzoeken
  • Voert cutane en intradermotesten uit en leest ze af
  • Bereidt invasieve diagnostische ingrepen voor en assisteert hierbij
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis atopische aandoeningen
  • Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels
  • Kennis van methodieken voor probleemoplossing
  • Kennis van fysica
  • Kennis van wiskunde
  • Kennis van elektronica en elektrotechniek
  • Grondige kennis van akoestiek, elektro-akoestiek en psycho-akoestiek
  • Grondige kennis van onderzoek van het otovestibulair systeem en van de bovenste luchtwegen
  • Grondige kennis van screening van gehoor
  • Grondige kennis van kwantitatieve en kwalitatieve metingen ter evaluatie en interpretatie van de auditieve en de otoneurologische en vestibulaire functies, waaronder: toonaudiometrie ( lucht- en beengeleiding met aangepaste maskeringstechnieken), bepaling MCL/UCL, luidheidaangroeitesten, lokalisatietesten, stemvorktesten , impedantiemetrie, spraakaudiometrie in stilte/ in ruis met aangepaste maskeringstechnieken, elektrofysiologische testen: ABR, ASSR, ECoG, facialismonitoring, NRT …, OAE, tinnitusanalyse, hyperacousisonderzoek, vestibulometrie: ENG, VNG, VEMP, …, auditieve verwerkingstesten, kinderaudiometrie: BOA, VRA, CPA, spelaudiometrie…, , ...
  • Grondige kennis van klinische en audiologische aspecten van implantaten van het middenoor, cochleaire implantaten,…
Gehoorrevalidatie
 • Competentie 5:
  Geeft hooropvoeding, -training en gehoorrevalidatie
  • Werkt volgens modellen en curricula voor hooropvoeding en –training
  • Stelt een individueel handelingsplan op voor de gehoorrevalidatie
  • Stelt een individueel handelingsplan op voor de habilitatieve audiologie
  • Werkt cliënt- en omgevingsgericht
  • Leert de zorgvrager de hoortoestellen en/of bijkomende luisterhulpmiddelen optimaal te gebruiken
  • Traint het spraakafzien
  • Ondersteunt de communicatie waar nodig
  • Leert communicatie- en herstelstrategieën aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van ontwikkelingspsychologie
  • Kennis van ontwikkelingsstoornissen
  • Kennis van geriatrie
  • Kennis van gerontologie
  • Kennis van begeleiding van de zorgvrager en zijn omgeving
  • Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels
  • Kennis van elektronica en elektrotechniek
  • Kennis van evaluatiemethoden
  • Kennis van motivatietechnieken en -strategieën (beroepseigen veranderstrategieën, modellen voor gedragsverandering, …)
  • Grondige kennis van anatomie en fysiologie van het otovestibulair systeem en de bovenste luchtwegen met inbegrip van begrippen van allergologie
  • Grondige kennis van pathologie van het otovestibulair systeem
  • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van gehoorontwikkeling
  • Grondige kennis van akoestiek, elektro-akoestiek en psycho-akoestiek
  • Grondige kennis van gehooronderzoek van personen met complexe zorgvragen
  • Grondige kennis van klinische en audiologische aspecten van implantaten van het middenoor, cochleaire implantaten,…
  • Grondige kennis van rehabilitatieve audiologie
  • Grondige kennis van communicatiewijzen van personen met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van communicatieve en sociale vaardigheden aangepast aan personen met een auditieve beperking en/of complexe noden
  • Grondige kennis van taal- en spraakontwikkeling
Preventie en screening
 • Competentie 6:
  Doet aan preventie en screening van gehoorstoornissen
  • Sensibiliseert de verschillende doelgroepen (individuen, groepen, organisaties en overheden)
  • Meet geluidsniveaus
  • Brengt de blootstelling aan schadelijk lawaai in kaart
  • Informeert over de wettelijke regels met betrekking tot geluidsniveaus, ARAB, leefmilieu, …
  • Berekent het effect en de bescherming van gehoorbeschermingsmiddelen
  • Adviseert over lawaaireductie
  • Geeft belemmeringen aan voor slechthorende werknemers en stelt de bijhorende risico-inventaris op
  • Werkt mee aan het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, handleidingen, …
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis algemene anatomie, neuroanatomie en medische genetica
  • Kennis van neurologie met inbegrip van neuropediatrie
  • Kennis van ontwikkelingspsychologie
  • Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels
  • Kennis van wiskunde
  • Kennis van elektronica en elektrotechniek
  • Kennis wetgeving m.b.t. geluidniveaus, ARAB, leefmilieu,…
  • Kennis van motivatietechnieken en -strategieën (beroepseigen veranderstrategieën, modellen voor gedragsverandering, …)
  • Kennis van fonetiek
  • Grondige kennis van anatomie en fysiologie van het otovestibulair systeem en de bovenste luchtwegen met inbegrip van begrippen van allergologie
  • Grondige kennis van pathologie van het otovestibulair systeem
  • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van gehoorontwikkeling
  • Grondige kennis van akoestiek, elektro-akoestiek en psycho-akoestiek
  • Grondige kennis van sonometrie
  • Grondige kennis van geluidsbeheer en preventie
  • Grondige kennis gehoorbescherming
  • Grondige kennis van de behandeling van tinnitus en hypo- en hyperacousis
 • Competentie 7:
  Geeft advies en informatie door screening
  • Voert een gehoorscreening uit
  • Geeft advies en informatie bij de gehoorscreening
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis algemene anatomie, neuroanatomie en medische genetica
  • Kennis van neurologie met inbegrip van neuropediatrie
  • Kennis van ontwikkelingspsychologie
  • Kennis van motivatietechnieken en -strategieën (beroepseigen veranderstrategieën, modellen voor gedragsverandering, …)
  • Grondige kennis van anatomie en fysiologie van het otovestibulair systeem en de bovenste luchtwegen met inbegrip van begrippen van allergologie
  • Grondige kennis van pathologie van het otovestibulair systeem
  • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van gehoorontwikkeling
  • Grondige kennis van akoestiek, elektro-akoestiek en psycho-akoestiek
  • Grondige kennis van onderzoek van het otovestibulair systeem en van de bovenste luchtwegen
  • Grondige kennis van screening van gehoor
  • Grondige kennis van kwantitatieve en kwalitatieve metingen ter evaluatie en interpretatie van de auditieve en de otoneurologische en vestibulaire functies, waaronder: toonaudiometrie ( lucht- en beengeleiding met aangepaste maskeringstechnieken), bepaling MCL/UCL, luidheidaangroeitesten, lokalisatietesten, stemvorktesten , impedantiemetrie, spraakaudiometrie in stilte/ in ruis met aangepaste maskeringstechnieken, elektrofysiologische testen: ABR, ASSR, ECoG, facialismonitoring, NRT …, OAE, tinnitusanalyse, hyperacousisonderzoek, vestibulometrie: ENG, VNG, VEMP, …, auditieve verwerkingstesten, kinderaudiometrie: BOA, VRA, CPA, spelaudiometrie…, , ...
  • Grondige kennis van gehooronderzoek van personen met complexe zorgvragen
  • Grondige kennis van communicatiewijzen van personen met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van communicatieve en sociale vaardigheden aangepast aan personen met een auditieve beperking en/of complexe noden
 • Competentie 8:
  Voert eerste fase diagnostiek uit met betrekking tot het bepalen van de gehoordrempel
  • Voert toonaudiometrie uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Grondige kennis van anatomie en fysiologie van het otovestibulair systeem en de bovenste luchtwegen met inbegrip van begrippen van allergologie
  • Grondige kennis van pathologie van het otovestibulair systeem
  • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van akoestiek, elektro-akoestiek en psycho-akoestiek
  • Grondige kennis van screening van gehoor
  • Grondige kennis van kwantitatieve en kwalitatieve metingen ter evaluatie en interpretatie van de auditieve en de otoneurologische en vestibulaire functies, waaronder: toonaudiometrie ( lucht- en beengeleiding met aangepaste maskeringstechnieken), bepaling MCL/UCL, luidheidaangroeitesten, lokalisatietesten, stemvorktesten , impedantiemetrie, spraakaudiometrie in stilte/ in ruis met aangepaste maskeringstechnieken, elektrofysiologische testen: ABR, ASSR, ECoG, facialismonitoring, NRT …, OAE, tinnitusanalyse, hyperacousisonderzoek, vestibulometrie: ENG, VNG, VEMP, …, auditieve verwerkingstesten, kinderaudiometrie: BOA, VRA, CPA, spelaudiometrie…, , ...
  • Grondige kennis van gehooronderzoek van personen met complexe zorgvragen
Evenwichtsrevalidatie
 • Competentie 9:
  Geeft revalidatie van de evenwichtsfunctie
  • Voert bevrijdingsmanoeuvres uit
  • Leert habituatie-oefeningen aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis algemene anatomie, neuroanatomie en medische genetica
  • Kennis van neurologie met inbegrip van neuropediatrie
  • Kennis van motivatietechnieken en -strategieën (beroepseigen veranderstrategieën, modellen voor gedragsverandering, …)
  • Grondige kennis van anatomie en fysiologie van het otovestibulair systeem en de bovenste luchtwegen met inbegrip van begrippen van allergologie
  • Grondige kennis van pathologie van het otovestibulair systeem
  • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van gehoorontwikkeling
  • Grondige kennis van kwantitatieve en kwalitatieve metingen ter evaluatie en interpretatie van de auditieve en de otoneurologische en vestibulaire functies, waaronder: toonaudiometrie ( lucht- en beengeleiding met aangepaste maskeringstechnieken), bepaling MCL/UCL, luidheidaangroeitesten, lokalisatietesten, stemvorktesten , impedantiemetrie, spraakaudiometrie in stilte/ in ruis met aangepaste maskeringstechnieken, elektrofysiologische testen: ABR, ASSR, ECoG, facialismonitoring, NRT …, OAE, tinnitusanalyse, hyperacousisonderzoek, vestibulometrie: ENG, VNG, VEMP, …, auditieve verwerkingstesten, kinderaudiometrie: BOA, VRA, CPA, spelaudiometrie…, , ...
  • Grondige kennis van revalidatie van de evenwichtsfunctie
  • Grondige kennis van communicatieve en sociale vaardigheden aangepast aan personen met een auditieve beperking en/of complexe noden
Algemene activiteiten
 • Competentie 10:
  Werkt veilig volgens de wettelijke reglementeringen en geldende kwaliteitsvereisten
  • Respecteert procedures en regels op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit, …
  • Draagt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen volgens de procedure
  • Volgt de wetgeving en zet deze om in praktijk
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels
  • Kennis van methodieken voor probleemoplossing
  • Kennis van ethiek en deontologie
  • Kennis van professionele fora en informatiebronnen
  • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
  • Grondige kennis van vakterminologie
 • Competentie 11:
  Werkt samen met andere actoren
  • Communiceert efficiënt met alle actoren (zorgverstrekkers, leidinggevenden, collega’s, officiële instanties, …)
  • Werkt in een multi-* en interdisciplinaire* context
  • Rapporteert aan de leidinggevende indien van toepassing
  • Werkt efficiënt samen
  • Respecteert de afgesproken procedures en werkschema’s
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kantoorsoftware en beroepsspecifieke software
  • Kennis van administratieve taken aangaande verslaggeving, dossieropmaak, wetgeving met betrekking tot beroepsuitoefening, patiëntgerelateerde administratie (RIZIV, ziekteverzekering, …)
  • Kennis van communicatieve en sociale vaardigheden
  • Grondige kennis van vakterminologie
* Multidisciplinaire: er zijn in een team een veelheid aan disciplines aanwezig, maar elke beroepsgroep heeft zijn eigen taken die duidelijk afgegrensd zijn van de taken van een andere beroepsgroep.
*Interdisciplinaire: er zijn in een team een veelheid aan disciplines aanwezig, waarbij de zorgverstrekkers van elke beroepsgroep zowel eigen taken heeft als taken die ze gemeenschappelijk hebben met andere beroepsgroepen.
 • Competentie 12:
  Handelt volgens de professionele gedragscodes
  • Communiceert empathisch met alle betrokken actoren
  • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
  • Handelt volgens de professionele, wettelijke en ethisch- deontologische waarden
  • Zorgt voor een verzorgd voorkomen en past zijn/haar kledij aan conform de taakuitvoering en voorschriften van de instelling
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van ethiek en deontologie
  • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
 • Competentie 13:
  Zorgt voor de administratieve afhandeling van zorgvraaggerelateerde documenten
  • Stelt verslagen op
  • Registreert gegevens in het dossier
  • Bezorgt de zorgvrager/zorgverzekering de documenten voor financiële tegemoetkoming, …
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kantoorsoftware en beroepsspecifieke software
  • Kennis van administratieve taken aangaande verslaggeving, dossieropmaak, wetgeving met betrekking tot beroepsuitoefening, patiëntgerelateerde administratie (RIZIV, ziekteverzekering, …)
  • Grondige kennis van bedrijfseigen software
  • Grondige kennis van vakterminologie
  • Grondige kennis van communicatieve en sociale vaardigheden aangepast aan personen met een auditieve beperking en/of complexe noden
 • Competentie 14:
  Geeft advies en informatie over het beroep en de beroepsinhoud
  • Werkt mee aan het ontwikkelingen van voorlichtingsmateriaal, handleidingen, …
  • Informeert beleidsinstanties en doelgroepen* over gehoor, evenwicht, beroep van audioloog, hoortoestellen en andere hulpmiddelen
  • Adviseert professionals
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek (statistiek, …)
  • Kennis van de beschikbare en relevante opleidingen (Levenslang leren)
  • Kennis van professionele fora en informatiebronnen
  • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
* Doelgroep: alle personen in alle leeftijdsfasen, in gezonde of (multi)pathologische toestand, met psychische en/of sociale problemen, verschillende culturele achtergronden en met verschillende fysieke activiteiten
 • Competentie 15:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Schoolt zich permanent bij
  • Evalueert het eigen beroepsmatig handelen door middel van toetsing en reflectie
  • Levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en kunde met betrekking tot het beroep en het vakgebied bij externe instanties
  • Implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren
  • Evalueert kritisch wetenschappelijke onderzoeksliteratuur en gebruikt deze binnen professionele setting
  • Volgt actuele, wetenschappelijke ontwikkelingen op binnen het vakgebied en zet deze om in de praktijk
  • Raadpleegt relevante informatiebronnen (handleidingen, internet, met inbegrip van Engelstalige vakliteratuur)
  • Gebruikt de taal die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van methodieken voor probleemoplossing
  • Kennis van de ethische regels rond wetenschappelijk onderzoek
  • Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek (statistiek, …)
  • Kennis van de beschikbare en relevante opleidingen (Levenslang leren)
  • Kennis van professionele fora en informatiebronnen
  • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
  • Kennis van statistiek en informatietechnologie
  • Kennis van Engels (kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen met inbegrip van technische besprekingen van eigen vakgebied)
  • Kennis van evaluatiemethoden
  • Kennis van reflectiestrategieën
  • Grondige kennis van vakterminologie
 • Competentie 16:
  Draagt bij tot de ontwikkeling van het beroep
  • Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
  • Werkt volgens actuele wetenschappelijke inzichten, richtlijnen voor de praktijk (evidence based practice) en (inter)nationale ontwikkelingen
  • Neemt deel aan de verschillende fasen van wetenschappelijk onderzoek
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek (statistiek, …)
  • Kennis van de beschikbare en relevante opleidingen (Levenslang leren)
  • Kennis van professionele fora en informatiebronnen
  • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
  • Kennis van statistiek en informatietechnologie
  • Kennis van Engels (kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen met inbegrip van technische besprekingen van eigen vakgebied)
  • Grondige kennis van vakterminologie

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Kennis algemene anatomie, neuroanatomie en medische genetica
 • Kennis atopische aandoeningen
 • Kennis van neurologie met inbegrip van neuropediatrie
 • Kennis van ontwikkelingspsychologie
 • Kennis van linguïstiek
 • Kennis van ontwikkelingsstoornissen
 • Kennis van geriatrie
 • Kennis van gerontologie
 • Kennis van begeleiding van de zorgvrager en zijn omgeving
 • Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels
 • Kennis van methodieken voor probleemoplossing
 • Kennis van ethiek en deontologie
 • Kennis van fysica
 • Kennis van wiskunde
 • Kennis van elektronica en elektrotechniek
 • Kennis van de ethische regels rond wetenschappelijk onderzoek
 • Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek (statistiek, …)
 • Kennis van de beschikbare en relevante opleidingen (Levenslang leren)
 • Kennis van professionele fora en informatiebronnen
 • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
 • Kennis wetgeving m.b.t. geluidniveaus, ARAB, leefmilieu,…
 • Kennis van statistiek en informatietechnologie
 • Kennis van kantoorsoftware en beroepsspecifieke software
 • Kennis van administratieve taken aangaande verslaggeving, dossieropmaak, wetgeving met betrekking tot beroepsuitoefening, patiëntgerelateerde administratie (RIZIV, ziekteverzekering, …)
 • Kennis van Engels (kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen met inbegrip van technische besprekingen van eigen vakgebied)
 • Kennis van anamnesegesprek
 • Kennis van intakegesprek
 • Kennis van evaluatiemethoden
 • Kennis van reflectiestrategieën
 • Kennis van motivatietechnieken en -strategieën (beroepseigen veranderstrategieën, modellen voor gedragsverandering, …)
 • Kennis van fonetiek
 • Kennis van neuro- en psycholinguïstiek
 • Kennis van de Nederlandse taal om ze op deskundige wijze te kunnen hanteren in het kader van het beroep en dit zowel mondeling als schriftelijk
 • Kennis van communicatieve en sociale vaardigheden
 • Grondige kennis van anatomie en fysiologie van het otovestibulair systeem en de bovenste luchtwegen met inbegrip van begrippen van allergologie
 • Grondige kennis van pathologie van het otovestibulair systeem
 • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
 • Grondige kennis van gehoorontwikkeling
 • Grondige kennis van akoestiek, elektro-akoestiek en psycho-akoestiek
 • Grondige kennis van sonometrie
 • Grondige kennis van geluidsbeheer en preventie
 • Grondige kennis gehoorbescherming
 • Grondige kennis van onderzoek van het otovestibulair systeem en van de bovenste luchtwegen
 • Grondige kennis van screening van gehoor
 • Grondige kennis van kwantitatieve en kwalitatieve metingen ter evaluatie en interpretatie van de auditieve en de otoneurologische en vestibulaire functies, waaronder: toonaudiometrie ( lucht- en beengeleiding met aangepaste maskeringstechnieken), bepaling MCL/UCL, luidheidaangroeitesten, lokalisatietesten, stemvorktesten , impedantiemetrie, spraakaudiometrie in stilte/ in ruis met aangepaste maskeringstechnieken, elektrofysiologische testen: ABR, ASSR, ECoG, facialismonitoring, NRT …, OAE, tinnitusanalyse, hyperacousisonderzoek, vestibulometrie: ENG, VNG, VEMP, …, auditieve verwerkingstesten, kinderaudiometrie: BOA, VRA, CPA, spelaudiometrie…, , ...
 • Grondige kennis van gehooronderzoek van personen met complexe zorgvragen
 • Grondige kennis van klinische en audiologische aspecten van implantaten van het middenoor, cochleaire implantaten,…
 • Grondige kennis van rehabilitatieve audiologie
 • Grondige kennis van de behandeling van tinnitus en hypo- en hyperacousis
 • Grondige kennis van revalidatie van de evenwichtsfunctie
 • Grondige kennis van bedrijfseigen software
 • Grondige kennis van vakterminologie
 • Grondige kennis van communicatiewijzen van personen met een auditieve beperking
 • Grondige kennis van communicatieve en sociale vaardigheden aangepast aan personen met een auditieve beperking en/of complexe noden
 • Grondige kennis van taal- en spraakontwikkeling
 • Grondige kennis van onderzoeks- en productsoftware

Cognitieve vaardigheden

 • Voert een intakegesprek
 • Verzamelt anamnesegegevens
 • Betrekt de omgeving van de zorgvrager
 • Informeert en adviseert de zorgvrager
 • Past het taalgebruik aan de zorgvrager aan
 • Stemt de werkwijze af op de zorgvrager
 • Controleert de werking van de onderzoeksapparatuur
 • Staat in voor de regelmatige ijking van de onderzoeksapparatuur
 • Selecteert geschikte onderzoeksmethoden ter evaluatie van de auditieve en/of otoneurologische en/of vestibulaire functies
 • Voert kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken uit volgens procedure
 • Interpreteert de onderzoeksresultaten
 • Meet de parameters, manipuleert en gebruikt de onderzoeksapparatuur
 • Voert cutane en intradermotesten uit en leest ze af
 • Bereidt invasieve diagnostische ingrepen voor en assisteert hierbij
 • Werkt volgens modellen en curricula voor hooropvoeding en –training
 • Stelt een individueel handelingsplan op voor de gehoorrevalidatie
 • Leert de zorgvrager de hoortoestellen en/of bijkomende luisterhulpmiddelen optimaal te gebruiken
 • Traint het spraakafzien
 • Ondersteunt de communicatie waar nodig
 • Sensibiliseert de verschillende doelgroepen (individuen, groepen, organisaties en overheden)
 • Brengt de blootstelling aan schadelijk lawaai in kaart
 • Informeert over de wettelijke regels met betrekking tot geluidsniveaus, ARAB, leefmilieu, …
 • Berekent het effect en de bescherming van gehoorbeschermingsmiddelen
 • Adviseert over lawaaireductie
 • Werkt mee aan het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, handleidingen, …
 • Geeft advies en informatie bij de gehoorscreening
 • Respecteert procedures en regels op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit, …
 • Volgt de wetgeving en zet deze om in praktijk
 • Communiceert efficiënt met alle actoren (zorgverstrekkers, leidinggevenden, collega’s, officiële instanties, …)
 • Werkt in een multi-* en interdisciplinaire* context
 • Rapporteert aan de leidinggevende indien van toepassing
 • Werkt efficiënt samen
 • Respecteert de afgesproken procedures en werkschema’s
 • Communiceert empathisch met alle betrokken actoren
 • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
 • Handelt volgens de professionele, wettelijke en ethisch- deontologische waarden
 • Stelt verslagen op
 • Registreert gegevens in het dossier
 • Werkt mee aan het ontwikkelingen van voorlichtingsmateriaal, handleidingen, …
 • Informeert beleidsinstanties en doelgroepen* over gehoor, evenwicht, beroep van audioloog, hoortoestellen en andere hulpmiddelen
 • Adviseert professionals
 • Schoolt zich permanent bij
 • Levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en kunde met betrekking tot het beroep en het vakgebied bij externe instanties
 • Implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren
 • Volgt actuele, wetenschappelijke ontwikkelingen op binnen het vakgebied en zet deze om in de praktijk
 • Raadpleegt relevante informatiebronnen (handleidingen, internet, met inbegrip van Engelstalige vakliteratuur)
 • Gebruikt de taal die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
 • Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
 • Werkt volgens actuele wetenschappelijke inzichten, richtlijnen voor de praktijk (evidence based practice) en (inter)nationale ontwikkelingen
 • Neemt deel aan de verschillende fasen van wetenschappelijk onderzoek
 • Leert habituatie-oefeningen aan
 • Stelt een individueel handelingsplan op voor de habilitatieve audiologie
 • Werkt cliënt- en omgevingsgericht
 • Leert communicatie- en herstelstrategieën aan

Probleemoplossende vaardigheden

 • Kan flexibel inspelen op de mentale en fysieke toestand van de zorgvrager
 • Geeft belemmeringen aan voor slechthorende werknemers en stelt de bijhorende risico-inventaris op
 • Evalueert het eigen beroepsmatig handelen door middel van toetsing en reflectie
 • Evalueert kritisch wetenschappelijke onderzoeksliteratuur en gebruikt deze binnen professionele setting

Motorische vaardigheden

 • Voert een otoscopie uit
 • Bereidt producten voor en dient ze toe voor het uitvoeren van onderzoeken
 • Meet geluidsniveaus
 • Voert een gehoorscreening uit
 • Voert toonaudiometrie uit
 • Voert bevrijdingsmanoeuvres uit
 • Draagt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen volgens de procedure
 • Zorgt voor een verzorgd voorkomen en past zijn/haar kledij aan conform de taakuitvoering en voorschriften van de instelling
 • Bezorgt de zorgvrager/zorgverzekering de documenten voor financiële tegemoetkoming, …

Omgevingscontext

 • Het beroep van audioloog wordt uitgeoefend in verschillende omgevingen. De werkomgeving is verschillend per setting en de audioloog moet zich in en tussen bepaalde werkomgevingen vlot kunnen verplaatsen
 • Dit beroep wordt hoofdzakelijk uitgeoefend binnen regelmatige werktijden
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in teamverband, multidisciplinair en/of individueel, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is
 • De werkopdrachten met betrekking tot hoortoestelaanpassingen en gehoorbescherming worden aan de hand van een medisch voorschrift van de (neus-keel-oor) arts en volgens de nood van de zorgvrager opgesteld
 • De uitoefening van het beroep vereist een kritische en onderzoekende houding
 • De uitoefening van het beroep vraagt een sterk kwaliteitsbewustzijn
 • De audioloog komt in contact met verschillende interne en/of externe actoren
 • Het uit te voeren werk is gevarieerd en kan complex zijn
 • De sector kent reglementeringen inzake het beroep, de veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu, …

Handelingscontext

 • De audioloog moet op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere actoren
 • De audioloog moet afhankelijk van de opdracht en de bedrijfscontext, routinematige en/ of gevarieerde handelingen kunnen uitvoeren
 • de audioloog is zich constant bewust van de impact van zijn handelingen
 • De audioloog kan zich aanpassen aan en flexibel opstellen bij wisselende werkomstandigheden
 • De audioloog moet steeds de voorschriften, regelgeving en kwaliteitseisen respecteren
 • De audioloog moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen
 • De audioloog moet planmatig kunnen denken en zijn werkzaamheden organiseren
 • De audioloog moet discreet handelen conform de bedrijfsethiek en professionele gedragscode
 • De uitoefening van het beroep vereist het nemen van beslissingen binnen de eigen werksituatie
 • De audioloog toont zin voor initiatief binnen bepaalde situaties, problemen, opdrachten,…
 • De audioloog moet analytisch kunnen denken
 • De audioloog moet kwaliteitsvol handelen en oog hebben voor de tevredenheid van de zorgvrager
 • De audioloog moet het positief imago van zijn onderneming uitstralen
 • De audioloog moet op empathische wijze omgaan met de zorgvrager

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het uitvoeren van beroepsspecifieke handelingen en de door de regelgeving beschreven technische activiteiten en toevertrouwde handelingen (uitgevoerd conform de wetgeving)
 • Het uitvoeren van een anamnese en klinisch onderzoek
 • Het bepalen van de te gebruiken kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken
 • Het geven van hooropvoeding, -training en -revalidatie
 • Het uitvoeren van de door de regelgeving beschreven technische activiteiten
 • Het uitvoeren van preventieve maatregelen wat betreft gehoorbescherming
 • Het controleren van eigen werk
 • Het informeren, adviseren van de zorgvrager over de mogelijke audiologische aanpak
 • Het verstrekken van informatie aangaande audiologisch gerelateerde thema’s
 • Het regelen, plannen en uitvoeren van de praktische administratieve taken
 • Het organiseren en/of geven van opleidingen, vormingen, trainingen
 • Het up-to-date houden van de eigen kennis
Is gebonden aan
 • Het ontvangen en uitvoeren van door de arts voorgeschreven opdrachten
 • Tijdsplanning,
 • Veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • De professionele gedragscode
 • De (federale) wetgeving
Doet beroep op
 • De opdrachtgever voor de opdracht, gegevens en bijkomende instructies
 • Het multidisciplinair team, collega’s, omgeving van de zorgvrager voor advies en samenwerking

Verantwoordelijkheid

 • Bepaalt de vragen en de noden van de zorgvrager
 • Past de werkwijze en de onderzoeksmethoden aan de zorgvrager aan
 • Voert kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken* uit ter evaluatie van de auditieve en/of otoneurologische en/of vestibulaire functies van het gehoor
 • Voert bijkomende handelingen uit in opdracht van een arts in functie van het onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de auditieve, de otoneurologische en de vestibulaire functies en de functies van de bovenste luchtwegen
 • Geeft hooropvoeding, -training en gehoorrevalidatie
 • Doet aan preventie en screening van gehoorstoornissen
 • Geeft advies en informatie door screening
 • Voert eerste fase diagnostiek uit met betrekking tot het bepalen van de gehoordrempel
 • Geeft revalidatie van de evenwichtsfunctie
 • Werkt veilig volgens de wettelijke reglementeringen en geldende kwaliteitsvereisten
 • Werkt samen met andere actoren
 • Handelt volgens de professionele gedragscodes
 • Zorgt voor de administratieve afhandeling van zorgvraaggerelateerde documenten
 • Geeft advies en informatie over het beroep en de beroepsinhoud
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid
 • Draagt bij tot de ontwikkeling van het beroep

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Audioloog’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Voorwaarden voor de uitoefening van het gezondheidszorgberoep zoals bepaald in Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen