Vliegtuigtechnieker Cat B2

 
BK-0462-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Vliegtuigtechnieker Cat B2

Definitie

De vliegtuigtechnieker Cat B2 voert preventieve en correctieve onderhoudsacties met diagnose uit aan avionica en elektrische systemen van vliegtuigen, voert eenvoudige werkzaamheden zonder diagnose uit aan elektrische en avionicataken binnen het mechanische systemen
teneinde de functionaliteit/luchtwaardigheid (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid,…) van de onderhouden onderdelen van een vliegtuig te behouden.

Afbakening

Onderhoudstaken zijn afgebakend in de geldende regelgeving.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Wisselt informatie uit met collega’s waaronder magazijniers, piloten en vliegtuigtechniekers
  • Volgt aanwijzingen van collega’s en verantwoordelijken
  • Vult werkdocumenten in
  • Rapporteert aan en overlegt met leidinggevenden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van          Basiskennis luchtvaart terminologie (ATA chapters, Taxonomie, ..)
  • Basiskennis van          Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van          Kennis van het technisch Engels: raadplegen van technische documentatie, vakterminologie, communicatie met de crew
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu (EASA Part 66 en Part 145)
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten, materialen en gereedschappen
  • Werkt correct met hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
  • Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
  • Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongevallen
  • Gebruikt gevaarlijke stoffen
  • Beoordeelt risico's met het oog op het nemen van de nodige maatregelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van          Basiskennis van de geldende regelgeving (EASA Part 66, 145, 147, M)
  • Basiskennis van          Basiskennis van elektrische veiligheidsnormen en bescherming tegen statische elektriciteit
  • Basiskennis van          Basiskennis van gevaarlijke stoffen
  • Basiskennis van          Basiskennis van hef- en hijswerktuigen
  • Basiskennis van          Basiskennis van interne procedures inzake veiligheid, milieu en risicobeoordeling, machinerichtlijn, EMC-richtlijn
  • Basiskennis van          Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Basiskennis van          Basiskennis van voorraadbeheer
  • Kennis van          Kennis van veiligheidsregels
 • Competentie 3:
  Gebruikt machines en gereedschappen
  • Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik (kalibratiedatum tooling en ground support equipment-GSE, …)
  • Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
  • Controleert de machines en gereedschappen op zichtbare gebreken en degelijkheid na gebruik
  • Signaleert defecten of gebreken
  • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van          Kennis van hulpmiddelen (gereedschappen, vervangingscomponenten, onderhouds- en reinigingsproducten….) voor onderhoud
 • Competentie 4:
  Raadpleegt vaktechnische informatie in een vreemde taal
  • Raadpleegt goedgekeurde handleidingen en lijsten van wisselstukken in het Engels
  • Raadpleegt diverse informatiedragers
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van          Kennis van de werking van de elektronische systemen in vliegtuigen die gebruikt worden in het bedrijf of de sector
  • Kennis van          Kennis van het technisch Engels: raadplegen van technische documentatie, vakterminologie, communicatie met de crew
  • Grondige kennis van          Grondige kennis van de werking van de in de regelgeving afgebakende systemen in vliegtuigen
 • Competentie 5:
  Voert voorbereidende werkzaamheden uit rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productwijzigingen, ...) of de onderhoudshistoriek
  • Raadpleegt de vraag/opdracht of bekijkt het probleem of storing
  • Verzamelt mondelinge en schriftelijke informatie door bevraging van collega's of leidinggevende of door het raadplegen van technische bronnen (handleidingen, schema’s, logboeken, controlelijst, onderhoudsschema’s, AMM, IPC , FIM , WD…)
  • Schat de omvang en de duur van de interventie in
  • Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen en afspraken uitgevoerd kunnen worden
  • Bepaalt een volgorde van de eigen werkzaamheden in functie van de opdracht
  • Verzamelt gereedschappen en materialen
  • Houdt zich strikt aan het onderhoudsplan, de onderhoudsrichtlijnen, en -procedures
  • Stelt de onderdelen van het vliegtuig of het systeem in veiligheid
  • Beveiligt het systeem tegen ongecontroleerd herinschakelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van          Basiskennis van voorraadbeheer
  • Kennis van          Kennis van systeem- en bedrijfsspecifieke onderhoudsprocedures en -instructies
 • Competentie 6:
  Rapporteert de uitgevoerde werkzaamheden volgens de procedures
  • Gebruikt onderhoudsspecifieke beheerssoftware
  • Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden
  • Houdt gegevens bij over de vaststellingen tijdens het onderhoud (de aard van de storing, afwijking, het tijdstip, de oplossing,…)
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
  • Registreert de eigen uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden op de takenkaart
  • Rapporteert aan zijn leidinggevende en/of de betrokken dienst
  • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
  • Geeft aan de bevoegden de onvolkomenheden in de werkinstructies en -procedures door
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van          Basiskennis van kantoorsoftware
  • Kennis van          Kennis van algemene en bedrijfsspecifieke opvolgsystemen
  • Kennis van          Kennis van systeem- en bedrijfsspecifieke onderhoudsprocedures en -instructies
 • Competentie 7:
  Controleert de functionaliteiten en karakteristieken van elektrische en elektronische systemen volgens het onderhoudsschema
  • Test de verschillende onderdelen van de systemen op functionaliteit
  • Gebruikt meet-, signaal- en analysetoestellen
  • Beoordeelt de functionaliteit van de onderdelen aan de hand van vliegtuigonderhoudsdocumentatie (AMM)
  • Analyseert de vaststellingen
  • Legt het oorzakelijk verband vast met het uitvallen van het systeem
  • Rapporteert de vaststellingen van de schade of afwijking
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van          Kennis van meettechniek in het kader van onderhoudswerkzaamheden
  • Kennis van          Kennis van systeem- en bedrijfsspecifieke onderhoudsprocedures en -instructies
  • Kennis van          Kennis van vakterminologie
  • Grondige kennis van          Grondige kennis van de werking van de in de regelgeving afgebakende systemen in vliegtuigen
  • Grondige kennis van          Grondige kennis van meet-, signaal- en analysetoestellen (multimeter, LF-, MF-, HF-meetapparatuur, generatoren,…)
 • Competentie 8:
  Onderhoudt de elektrische en elektronische systemen van het vliegtuig preventief aan de hand van een takenkaart
  • Houdt zich aan het preventief onderhoudsplan en -richtlijnen voor routine-onderhoud
  • Voert preventieve onderhoudsacties uit zoals reinigen, smeren, onderdelen vervangen,…
  • Merkt de nood aan correctief onderhoud op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van          Kennis van de werking van de elektrische en elektronische systemen in vliegtuigen
  • Kennis van          Kennis van systeem- en bedrijfsspecifieke onderhoudsprocedures en -instructies
 • Competentie 9:
  Lokaliseert en diagnosticeert een defect in elektrische en elektronische systemen van een vliegtuig (telecommunicatieapparatuur, navigatie, audio/video, analoog/digitaal,…)
  • Controleert de werking van het systeem visueel en auditief
  • Bepaalt het functioneel onderdeel waar de fout zich mogelijks bevindt
  • Selecteert meet-, signaal- en analysetoestellen
  • Gebruikt meet-, signaal- en analysetoestellen
  • Gebruikt software om defecten op te sporen
  • Beoordeelt meetwaarden van meet-en analysetoestellen
  • Beoordeelt foutcodes op displays van deelsystemen
  • Sluit mogelijke oorzaken van fouten één voor één uit
  • Lokaliseert het defecte onderdeel of component door het combineren van de informatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van          Kennis van de werking van de elektrische en elektronische systemen in vliegtuigen
  • Kennis van          Kennis van diagnosetechnieken
  • Kennis van          Kennis van meettechniek in het kader van onderhoudswerkzaamheden
  • Kennis van          Kennis van visuele en auditieve kenmerken van defecten
  • Grondige kennis van          Grondige kennis van meet-, signaal- en analysetoestellen (multimeter, LF-, MF-, HF-meetapparatuur, generatoren,…)
 • Competentie 10:
  Vervangt, herstelt en test defecte elektrische en elektronische eenheden systemen van een vliegtuig en stelt ze af op basis van de goedgekeurde procedures
  • Beoordeelt de schade en herstelt of vervangt indien nodig elektrische of elektronische onderdelen
  • Reinigt componenten en onderdelen
  • Selecteert eventueel vervangonderdelen volgens de procedures op basis van databanken en stuklijsten van constructeurs
  • Demonteert, monteert en sluit elektrische en elektronische onderdelen aan
  • Monteert onderdelen door toepassing van verbindingstechnieken
  • Borgt de verbinding volgens voorschriften
  • Regelt onderdelen en stelt parameters van de systemen bij
  • Test het systeem, in overleg met de collega’s binnen MRO
  • Controleert de herstelling of vervanging
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van          Basiskennis van automatisering: schema’s lezen en begrijpen, componenten kennen
  • Basiskennis van          Basiskennis van elektrische veiligheidsnormen en bescherming tegen statische elektriciteit
  • Basiskennis van          Basiskennis van machine- en installatiecomponenten (elektrisch, mechanisch, pneumatisch, hydraulisch)
  • Kennis van          Kennis van borgingstechnieken
  • Kennis van          Kennis van elektriciteit: installaties, onderdelen en componenten
  • Kennis van          Kennis van elektrisch en elektronisch schemalezen
  • Kennis van          Kennis van hersteltechnieken (elektrisch, elektronisch)
  • Kennis van          Kennis van montage- en -demontagetechnieken
  • Kennis van          Kennis van verbindingstechnieken
  • Grondige kennis van          Grondige kennis van meet-, signaal- en analysetoestellen (multimeter, LF-, MF-, HF-meetapparatuur, generatoren,…)
 • Competentie 11:
  Voert voorgeschreven tests uit op de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden vóór vrijgave (luchtwaardigheid) van de onderhouden elementen van het vliegtuig volgens de procedures
  • Controleert de werking van de systemen of van de onderdelen na herstelling of vervanging
  • Zorgt ervoor dat het eigen werk voor voorgeschreven veiligheidskritische taken gecontroleerd wordt door een gecertificeerde collega (vierogenprincipe)
  • Stelt het onderhouden systeem in werking
  • Regelt componenten af
  • Gebruikt meet- en analyse apparaten
  • Vergelijkt gemeten waarden met richtwaarden
  • Geeft het systeem terug vrij volgens gegeven procedures voor de uitgevoerde werkzaamheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van          Kennis van de procedures voor vrijgave voor onderdelen van het vliegtuig waarvoor men een bevoegdheid heeft
  • Kennis van          Kennis van meettechniek in het kader van onderhoudswerkzaamheden
  • Grondige kennis van          Grondige kennis van meet-, signaal- en analysetoestellen (multimeter, LF-, MF-, HF-meetapparatuur, generatoren,…)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van          Basiskennis luchtvaart terminologie (ATA chapters, Taxonomie, ..)
 • Basiskennis van          Basiskennis van automatisering: schema’s lezen en begrijpen, componenten kennen
 • Basiskennis van          Basiskennis van communicatietechnieken
 • Basiskennis van          Basiskennis van de geldende regelgeving (EASA Part 66, 145, 147, M)
 • Basiskennis van          Basiskennis van elektrische veiligheidsnormen en bescherming tegen statische elektriciteit
 • Basiskennis van          Basiskennis van gevaarlijke stoffen
 • Basiskennis van          Basiskennis van hef- en hijswerktuigen
 • Basiskennis van          Basiskennis van interne procedures inzake veiligheid, milieu en risicobeoordeling, machinerichtlijn, EMC-richtlijn
 • Basiskennis van          Basiskennis van kantoorsoftware
 • Basiskennis van          Basiskennis van kwaliteitsnormen
 • Basiskennis van          Basiskennis van machine- en installatiecomponenten (elektrisch, mechanisch, pneumatisch, hydraulisch)
 • Basiskennis van          Basiskennis van voorraadbeheer
 • Kennis van          Kennis van algemene en bedrijfsspecifieke opvolgsystemen
 • Kennis van          Kennis van borgingstechnieken
 • Kennis van          Kennis van de procedures voor vrijgave voor onderdelen van het vliegtuig waarvoor men een bevoegdheid heeft
 • Kennis van          Kennis van de werking van de elektrische en elektronische systemen in vliegtuigen
 • Kennis van          Kennis van de werking van de elektronische systemen in vliegtuigen die gebruikt worden in het bedrijf of de sector
 • Kennis van          Kennis van diagnosetechnieken
 • Kennis van          Kennis van elektriciteit: installaties, onderdelen en componenten
 • Kennis van          Kennis van elektrisch en elektronisch schemalezen
 • Kennis van          Kennis van hersteltechnieken (elektrisch, elektronisch)
 • Kennis van          Kennis van het technisch Engels: raadplegen van technische documentatie, vakterminologie, communicatie met de crew
 • Kennis van          Kennis van hulpmiddelen (gereedschappen, vervangingscomponenten, onderhouds- en reinigingsproducten….) voor onderhoud
 • Kennis van          Kennis van meettechniek in het kader van onderhoudswerkzaamheden
 • Kennis van          Kennis van montage- en -demontagetechnieken
 • Kennis van          Kennis van systeem- en bedrijfsspecifieke onderhoudsprocedures en -instructies
 • Kennis van          Kennis van vakterminologie
 • Kennis van          Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van          Kennis van verbindingstechnieken
 • Kennis van          Kennis van visuele en auditieve kenmerken van defecten
 • Grondige kennis van          Grondige kennis van de werking van de in de regelgeving afgebakende systemen in vliegtuigen
 • Grondige kennis van          Grondige kennis van meet-, signaal- en analysetoestellen (multimeter, LF-, MF-, HF-meetapparatuur, generatoren,…)

Cognitieve vaardigheden

 • Wisselt informatie uit met collega’s waaronder magazijniers, piloten en vliegtuigtechniekers
 • Volgt aanwijzingen van collega’s en verantwoordelijken
 • Vult werkdocumenten in
 • Rapporteert aan en overlegt met leidinggevenden
 • Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu (EASA Part 66 en Part 145)
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten, materialen en gereedschappen
 • Gebruikt gevaarlijke stoffen
 • Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik (kalibratiedatum tooling en ground support equipment-GSE, …)
 • Controleert de machines en gereedschappen op zichtbare gebreken en degelijkheid na gebruik
 • Raadpleegt goedgekeurde handleidingen en lijsten van wisselstukken in het Engels
 • Raadpleegt diverse informatiedragers
 • Raadpleegt de vraag/opdracht of bekijkt het probleem of storing
 • Verzamelt mondelinge en schriftelijke informatie door bevraging van collega's of leidinggevende of door het raadplegen van technische bronnen (handleidingen, schema’s, logboeken, controlelijst, onderhoudsschema’s, AMM, IPC , FIM , WD…)
 • Schat de omvang en de duur van de interventie in
 • Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen en afspraken uitgevoerd kunnen worden
 • Bepaalt een volgorde van de eigen werkzaamheden in functie van de opdracht
 • Houdt zich strikt aan het onderhoudsplan, de onderhoudsrichtlijnen, en -procedures
 • Stelt de onderdelen van het vliegtuig of het systeem in veiligheid
 • Beveiligt het systeem tegen ongecontroleerd herinschakelen
 • Gebruikt onderhoudsspecifieke beheerssoftware
 • Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden
 • Houdt gegevens bij over de vaststellingen tijdens het onderhoud (de aard van de storing, afwijking, het tijdstip, de oplossing,…)
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • Registreert de eigen uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden op de takenkaart
 • Rapporteert aan zijn leidinggevende en/of de betrokken dienst
 • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
 • Test de verschillende onderdelen van de systemen op functionaliteit
 • Gebruikt meet-, signaal- en analysetoestellen
 • Analyseert de vaststellingen
 • Legt het oorzakelijk verband vast met het uitvallen van het systeem
 • Rapporteert de vaststellingen van de schade of afwijking
 • Houdt zich aan het preventief onderhoudsplan en -richtlijnen voor routine-onderhoud
 • Merkt de nood aan correctief onderhoud op
 • Controleert de werking van het systeem visueel en auditief
 • Bepaalt het functioneel onderdeel waar de fout zich mogelijks bevindt
 • Selecteert meet-, signaal- en analysetoestellen
 • Gebruikt meet-, signaal- en analysetoestellen
 • Gebruikt software om defecten op te sporen
 • Beoordeelt meetwaarden van meet-en analysetoestellen
 • Beoordeelt foutcodes op displays van deelsystemen
 • Sluit mogelijke oorzaken van fouten één voor één uit
 • Lokaliseert het defecte onderdeel of component door het combineren van de informatie
 • Selecteert eventueel vervangonderdelen volgens de procedures op basis van databanken en stuklijsten van constructeurs
 • Regelt onderdelen en stelt parameters van de systemen bij
 • Test het systeem, in overleg met de collega’s binnen MRO
 • Controleert de herstelling of vervanging
 • Controleert de werking van de systemen of van de onderdelen na herstelling of vervanging
 • Stelt het onderhouden systeem in werking
 • Regelt componenten af
 • Gebruikt meet- en analyse apparaten
 • Vergelijkt gemeten waarden met richtwaarden
 • Geeft het systeem terug vrij volgens gegeven procedures voor de uitgevoerde werkzaamheden

Probleemoplossende vaardigheden

 • Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongevallen
 • Beoordeelt risico's met het oog op het nemen van de nodige maatregelen
 • Signaleert defecten of gebreken
 • Geeft aan de bevoegden de onvolkomenheden in de werkinstructies en -procedures door
 • Beoordeelt de functionaliteit van de onderdelen aan de hand van vliegtuigonderhoudsdocumentatie (AMM)
 • Beoordeelt de schade en herstelt of vervangt indien nodig elektrische of elektronische onderdelen
 • Zorgt ervoor dat het eigen werk voor voorgeschreven veiligheidskritische taken gecontroleerd wordt door een gecertificeerde collega (vierogenprincipe)

Motorische vaardigheden

 • Werkt correct met hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
 • Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
 • Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap
 • Verzamelt gereedschappen en materialen
 • Voert preventieve onderhoudsacties uit zoals reinigen, smeren, onderdelen vervangen,…
 • Reinigt componenten en onderdelen
 • Demonteert, monteert en sluit elektrische en elektronische onderdelen aan
 • Monteert onderdelen door toepassing van verbindingstechnieken
 • Borgt de verbinding volgens voorschriften

Omgevingscontext

 • De vliegtuigsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaamheid. Preventieve onderhoudsacties kunnen gevolgen hebben voor de vliegtuig- en de omgevingsveiligheid.
 • De vliegtuigtechnieker werkt in een sterk gereglementeerde omgeving, bepaald door internationale (EASA Part 145, Part 66, Part 147, Part M) en nationale regelgeving. Alle inspecties en onderhoudswerken staan tot in het kleinste detail beschreven in het onderhoudsschema, het kwaliteitshandboek, taakkaarten en/of boorddocumenten.
 • De werkopdracht, taken en bevoegdheden worden strikt afgebakend in de EASA actuele Part 145, Part 66, Part 147, Part M.
 • De Vliegtuigtechnicus Cat B2 kan zelfstandig onderhoudstaken uitvoeren en/of superviseren en is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren en vrijgeven van het onderhouden systeem volgens de procedures (luchtwaardigheid van het onderhouden onderdeel).
 • De periodieke onderhoudsactiviteiten die vaak een belangrijk deel vormen van het preventief onderhoud hebben een herhalend patroon met variabele frequenties: sommige acties moeten dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks of na een bepaald aantal bedrijfsuren gebeuren.
 • Er is binnen een vliegtuig vaak een variatie aan gelijkaardige systemen, toestellen en types. Het proces van storingen zoeken bij correctieve onderhoudsacties verloopt echter via een geëigend stappenplan (trouble shooting manual). Onderhoudsacties omvatten soms deelprocedures die heel sterk omschreven verlopen zoals bijvoorbeeld het opvolgen van veiligheidsinstructies, procedures voor vrijgave,…
 • De onderhoudscontext evolueert door aanpassingen aan de systemen, technische evoluties.
 • Hij/zij blijft bij in de ontwikkelingen binnen de sector, is leergierig en het volgt (verplichte) opleidingen.
 • De vliegtuigtechnieker Cat. B2 kan in een line of base maintenance omgeving werken. Bij line maintenance gaat het eerder over beperktere herstellingen, bij base maintenance is dit uitgebreider.
 • De Vliegtuigtechnieker werkt zelfstandig aan de toegewezen taken binnen de eigen bevoegdheden en tekent af/certifieert de luchtwaardigheid van de eigen werkzaamheden, nl. of deze correct (volgens de procedures) zijn uitgevoerd in line maintenance.
 • In base maintenance wordt de luchtwaardigheid/vrijgave van de totaliteit van de uitgevoerde taken op het vliegtuig gecertifieerd door een vliegtuigtechnieker Cat C.
 • Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend, waarbij het belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning en omgeving.
 • Er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt. De Vliegtuigtechnieker Cat B2 moet bij correctieve acties kunnen omgaan met tijdsdruk om de beschikbaarheid van het vliegtuig maximaal te houden.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, contact met gevaarlijke producten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren. De blootstelling hangt af van en blijft meestal beperkt tot de duur van een specifieke interventie.

Handelingscontext

 • De taken die de Vliegtuigtechnieker Cat B2 kan uitvoeren staan beschreven in de regelgeving (EASA Part 145, Part 66, AMC). Hiervan mag de beroepsbeoefenaar niet afwijken.
 • Onderhoudsacties kunnen gevolgen hebben voor de vliegtuig- en omgevingsveiligheid, productiviteit en kwaliteit van de onderdelen van het vliegtuig. Daarom moet de vliegtuigtechnieker zich nauwgezet aan de voorgeschreven procedures houden. Zijn werk is gebonden aan stappenplannen en protocollen waarvan niet afgeweken mag worden. Het werk wordt steeds uitgevoerd volgens de geldende regelgeving, vertaald in onderhoudsprocedures en voorschriften.
 • De vliegtuigtechnieker Cat B2 heeft oog voor kwaliteit en werkt met zorg, precisie en toewijding.
 • Het werk is eerder gevarieerd en niet eentonig. Het proces van storingen zoeken bij correctieve onderhoudsacties verloopt via een geëigend stappenplan (trouble shooting manual). Onderhoudsacties omvatten soms deelprocedures die heel sterk omschreven verlopen zoals bijvoorbeeld het opvolgen van veiligheidsinstructies, procedures voor vrijgave,… De creativiteit bij uitvoering van het werk is zeer beperkt tot het gebruik van de hulpmiddelen bij de onderhoudswerkzaamheden.
 • De vliegtuigtechnieker Cat B2 gaat veelal om met operationele elektrische en elektronische systemen.
 • De vliegtuigtechnieker Cat B2 is in staat om op een contactvaardige, duidelijke en constructieve manier informatie uit te wisselen met collega’s, leidinggevenden en piloten. Hierbij moet de vliegtuigtechnieker Cat B2 steeds assertief en plichtsbewust blijven reageren teneinde binnen de richtlijnen te blijven.
 • De vliegtuigtechnieker Cat B2 heeft aandacht voor ergonomie omdat hij/zij regelmatig in moeilijke posities en op moeilijk bereikbare plaatsen moet werken.
 • De vliegtuigtechnieker Cat B2 heeft aandacht voor gevaarlijke situaties, respecteert veiligheidssignalisatie, PBM’s.
 • De vliegtuigtechnieker Cat B2 blijft bij op het vlak van de technische evoluties binnen de sector, is leergierig en volgt (verplichte) opleidingen.
 • De vliegtuigtechnieker Cat B2 gaat omzichtig om met onderdelen, componenten en producten rekening houdend met veiligheids- en milieuvoorschriften.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud volgens de bevoegdheden afgebakend in de regelgeving (EASA Part 145, Part 66, Part 147, Part M)
 • het verzamelen van de volgens hem/haar relevante informatie
 • het bepalen hoe hij/zij tot een oplossing komt en het defect gaat verhelpen
 • het registreren van uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden
 • het bepalen in welke mate hij/zij de werkzaamheden gedetailleerd beschrijft: : , logboek van onderhoudswerkzaamheden
 • het communiceren met leidinggevenden, collega’s en gebruikers.
 • het aftekenen/certificeren van de luchtwaardigheid van de eigen werkzaamheden
Is gebonden aan
 • het preventief onderhoudsplan en de onderhoudsrichtlijnen
 • veiligheidsprocedures bij het uitvoeren van specifieke onderhoudsacties
 • veiligheids- en milieuvoorschriften
 • de procedures in het kader van Easa Part-145 en Part-66 regelgeving
Doet beroep op
 • op collega’s en leidinggevende:
 • voor o.a. safety critical tasks
 • voor overleg omtrent de analyse van een complexe interventie
 • voor ingrijpende en/of tijdrovende interventies aan het vliegtuig en systemen

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Gebruikt machines en gereedschappen
 • Raadpleegt vaktechnische informatie in een vreemde taal
 • Voert voorbereidende werkzaamheden uit rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productwijzigingen, ...) of de onderhoudshistoriek
 • Rapporteert de uitgevoerde werkzaamheden volgens de procedures
 • Controleert de functionaliteiten en karakteristieken van elektrische en elektronische systemen volgens het onderhoudsschema
 • Onderhoudt de elektrische en elektronische systemen van het vliegtuig preventief aan de hand van een takenkaart
 • Lokaliseert en diagnosticeert een defect in elektrische en elektronische systemen van een vliegtuig (telecommunicatieapparatuur, navigatie, audio/video, analoog/digitaal,…)
 • Vervangt, herstelt en test defecte elektrische en elektronische eenheden systemen van een vliegtuig en stelt ze af op basis van de goedgekeurde procedures
 • Voert voorgeschreven tests uit op de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden vóór vrijgave (luchtwaardigheid) van de onderhouden elementen van het vliegtuig volgens de procedures

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Vliegtuigtechnieker Cat B2’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Part 66 licentie Cat B2 zoals bepaald in Europese regelgeving (EU) 1321/2014, Annex II (PART 145)