Flexodrukker

 
BK-0376-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Flexodrukker

Deze benaming wordt niet gebruikt in de Competent fiche E130101 Drukker, maar de sector wenst deze term te hanteren omdat dit binnen de sector een meer gangbare en hedendaagse term is.

Definitie

Het opvolgen en analyseren van productiegegevens van de flexopers, het instellen, omstellen, bedienen, opvolgen en het sturen van de productie aan de installatie en het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, het uitvoeren van het basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne-, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn, …), teneinde grondstoffen/dragers aan de flexo-procesinstallatie te bewerken tot (half)afgewerkte producten

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2019

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
  • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
  • Neemt de planning door
  • Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van interne productieprocedures
 • Competentie 2:
  Controleert de voorraad grondstoffen/dragers en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen)
  • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
  • Controleert de te verwerken grondstoffen/dragers en onderneemt actie bij afwijkingen
  • Stemt de hoeveelheid grondstoffen/dragers af op de opdracht
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Gebruikt software voor voorraadbeheer
  • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van voorraadbeheer
  • Kennis van de grondstoffen/dragers
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Competentie 3:
  Stelt de procesinstallatie in door het instellen, selecteren van een programma
  • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
  • Stelt de machine(onderdelen) manueel of computergestuurd in
  • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor het proces
  • Voert interventies in het programma/receptuur uit
  • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
  • Gebruikt processturingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis pneumatica gelinkt aan de werking van de procesinstallatie
  • Basiskennis hydraulica gelinkt aan de werking van de procesinstallatie
  • Basiskennis PLC (Programmable Logic Controller)
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van geautomatiseerde processen
  • Kennis van procedures om de procesinstallatie te bedienen
 • Competentie 4:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de eigen procesinstallatie
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt veiligheidsinformatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer, en reageert op gepaste wijze
  • Doet veiligheidscontroles/ controlerondes
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de procesinstallatie op
  • Voert risicoanalyses uit en reageert op gepaste wijze
  • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van storingsanalyse in het productieproces
  • Kennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief (basis)onderhoud
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van stopprocedures
  • Kennis van procedures om de procesinstallatie te bedienen
  • Kennis van risicoanalyse
 • Competentie 5:
  Stuurt de procesinstallatie
  • Organiseert de opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen en zorgt voor onderlinge afstemming
  • Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
  • Start de procesinstallatie op
  • Verzorgt de toevoer van grondstoffen/dragers en hulpproducten
  • Draait proef en geeft (al dan niet) vrij voor productie
  • Bedient de procesinstallatie
  • Volgt de informatie op via beeldschermen en controlepanelen, zowel ter plaatse als vanuit de controlekamer
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
  • Organiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
  • Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
  • Doet controles/controlerondes
  • Stopt de procesinstallatie
  • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
  • Gebruikt processturingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van geautomatiseerde processen
  • Kennis van de grondstoffen/dragers
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van meet- en regeltechnieken
  • Kennis van procestechnieken
  • Kennis van opstartprocedures
  • Kennis van procedures om de procesinstallatie te bedienen
 • Competentie 6:
  Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig
  • Doet controles en controlerondes
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Verzamelt, controleert en analyseert gegevens ter plaatse en/of vanuit de controlekamer via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
  • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
  • Regelt de procesinstallatie bij volgens de analyse
  • Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
  • Formuleert verbetervoorstellen
  • Gebruikt processturingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van statistiek
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van geautomatiseerde processen
  • Kennis van de grondstoffen/dragers
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van meet- en regeltechnieken
  • Kennis van procestechnieken
 • Competentie 7:
  Stuurt preventief of correctief (basis)onderhoud aan de procesinstallatie
  • Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
  • Raadpleegt technische fiches en voorschriften
  • Plaatst de procesinstallatie in veiligheidsmodus en bereidt ze voor op het uitvoeren van onderhoud
  • Houdt zich aan onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
  • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
  • Formuleert verbetervoorstellen inzake preventief onderhoud
  • Registreert (basis)onderhoud
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis pneumatica gelinkt aan de werking van de procesinstallatie
  • Basiskennis hydraulica gelinkt aan de werking van de procesinstallatie
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van meet- en regeltechnieken
  • Kennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief (basis)onderhoud
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Competentie 8:
  Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
  • Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
  • Houdt gegevens bij en rapporteert over het gebruik van grondstoffen/dragers en werkmateriaal
  • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van registratiesystemen
 • Competentie 9:
  Voert kwaliteitscontroles uit
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
  • Voert productcontroles uit
  • Neemt en labelt representatieve stalen
  • Vergelijkt de resultaten van controles met richtwaarden
  • Merkt afwijkingen aan producten op
  • Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Analyseert en interpreteert controlegegevens
  • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, … )
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van procedures voor productcontrole
  • Kennis van stopprocedures
 • Competentie 10:
  Stelt de procesinstallatie om
  • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
  • Stelt de procesinstallatieonderdelen manueel of computergestuurd om
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
  • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Interpreteert de gegevens en reageert passend
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van geautomatiseerde processen
  • Kennis van meet- en regeltechnieken
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Competentie 11:
  Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Ziet erop toe dat de veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
  • Kennis van milieuvoorschriften
 • Competentie 12:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Competentie 13:
  Beheerst en maakt gebruik van flexodruk als procedé of druktechniek
  • Bedient één of meerdere van de volgende machines: Centrale tegendrukmachines, Inline-machine, Kartonnagemachine
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het grafisch productieproces
  • Kennis van flexografie als druktechniek
  • Kennis van de conditioneringstechnieken van de grondstoffen/dragers en de half-afgewerkte producten
 • Competentie 14:
  Interpreteert de orderinformatie voor productie
  • Controleert de flexodrukvorm, die meestal al door de afdeling werkvoorbereiding gecontroleerd is
  • Signaleert afwijkingen aan de flexodrukvorm
  • Zorgt ervoor dat de afwijkingen worden hersteld (of geeft dit door aan de afdeling werkvoorbereiding)
  • Archiveert en slaat de voor productie aangepaste bestanden/materialen op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van drukvormmontage
  • Basiskennis van een MIS-systeem (management informatiesysteem, bijv. ASAP, OMP,…)
  • Kennis van de eigenschappen en de kwaliteit van de flexodrukvorm
  • Kennis van afwijkingen aan de flexodrukvorm
  • Kennis van de correcte manipulatie van flexodrukvormen
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 15:
  Stelt de machine in voor productie
  • Komt milieuafspraken na
  • Voert indien nodig testen uit aan het materiaal (bij speciale orders)
  • Stelt regelmoeren af
  • Stelt de machine aan de hand van mechanische en digitale ingrepen in en om
  • Zorgt voor de juiste inkttoevoer
  • Zorgt voor de juiste materiaaltoevoer, doorvoer en uitvoer
  • Stelt indien nodig gekoppelde nabewerkings-/ afwerkingsapparatuur in of af
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van afwerkingstechnieken (vouwen, rillen, stansen, …)
  • Kennis van de eigenschappen en de aard van de substraten, o.a. papier, karton, folie,…
  • Kennis van de consequenties van het werken met bepaalde substraten op het productieproces
  • Kennis van de bevoorrading van de flexopers
  • Kennis van de (de)montage van onderdelen van flexodrukpersen
  • Kennis van randapparatuur zoals inktpompen, reinigingssystemen, inspectiesystemen, baanregeling, automatische viscositeitsmeting, corona…
  • Kennis van de luchtvochtigheid bij toepassingen aan de plakmachine
  • Kennis van de meting en instelling van de inktbalans
  • Kennis van register (voor- en zijmarges)
  • Kennis van de milieuwetgeving
  • Kennis van bevoorrading van de flexopers
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften (zoals in bepaalde gevallen specifieke BRC-reglementering* en de strenge regels met betrekking tot kledij, ...)
 • Competentie 16:
  Verricht productieondersteunende werkzaamheden
  • Verwijdert en archiveert drukvormen
  • Maakt de werkplek en de machine vrij van restanten en afval
  • Loopt dagelijks controlepunten op de machine na
  • Controleert apparatuur en meetinstrumenten
  • Laadt tijdig geproduceerde goederen van de machine af om de machine vrij te maken voor verdere productie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de bevoorrading van de flexopers
  • Kennis van de correcte manipulatie van flexodrukvormen
  • Kennis van randapparatuur zoals inktpompen, reinigingssystemen, inspectiesystemen, baanregeling, automatische viscositeitsmeting, corona…
  • Kennis van correcte invoer van grondstoffen/dragers en correct afgeladen geproduceerde goederen
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften (zoals in bepaalde gevallen specifieke BRC-reglementering* en de strenge regels met betrekking tot kledij, ...)
 • Competentie 17:
  Maakt, volgens bepaalde voorschriften (bijv. recepten, werkprocedures, …) inkten aan (samenstellen), om de voorgeschreven kleur en de hoeveelheid drukklaar aan de drukmachines te kunnen aanleveren
  • Mengt de inkten
  • Brengt de inkten op viscositeit
  • Meet de PMS-kleuren
  • Meet de viscositeit met de viscositeitsmeter
  • Controleert de inkthechting
  • Voert indien nodig testen uit aan op te bedrukken grondstof/drager
  • Past de kleuren aan of laat ze aanpassen op basis van de meting
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kleurmengsystemen
  • Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van inkten
  • Kennis van apparatuur om densiteit en viscositeit van inkten te meten
  • Kennis van de eigenschappen en de aard van de substraten, o.a. papier, karton, folie,…
  • Kennis van de consequenties van het werken met bepaalde substraten op het productieproces
  • Kennis van de gevolgen voor het eindproduct wanneer met oplosmiddelen en alcohol gewerkt wordt
  • Kennis van randapparatuur zoals inktpompen, reinigingssystemen, inspectiesystemen, baanregeling, automatische viscositeitsmeting, corona…
  • Kennis van het gestandaardiseerd werken (= meten onder bepaalde lichtbronnen)
  • Kennis van de beoordelingscriteria van staalplaten (proefdruk)
  • Kennis van kleurmeting (bijv. spectraal fotometrie***; densitometrie**)
  • Kennis van de basisvaardigheden voor rekenen
 • Competentie 18:
  Bedient de machine voor productie
  • Houdt, indien van toepassing, nabewerkingen in de gaten
  • Voert uitgangscontroles uit (meten = is de bedrukking OK, is de positie van de bedrukking OK, is de bedrukking t.o.v. de drager OK, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van afwerkingstechnieken (vouwen, rillen, stansen, …)
  • Kennis van de beoordelingscriteria van staalplaten (proefdruk)
  • Kennis van het juist interpreteren van de alarmsignalen bij drooglopen
  • Kennis van de beoogde effenheid en de egaliteit van het drukwerk
  • Kennis van nabewerkingssystemen
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften (zoals in bepaalde gevallen specifieke BRC-reglementering* en de strenge regels met betrekking tot kledij, ...)
 • Competentie 19:
  Bewaakt de kwaliteit van het productieproces
  • Voert uitgangscontroles uit
  • Neemt juiste maatregelen in kader van wet- en regelgeving (bijv. hygiëne- en voedselveiligheidsvoorschriften)
  • Houdt zich aan de BRC-reglementering (geen juwelen dragen tijdens het werk aan de productielijn, geen cola en koffie drinken aan de productielijn, geen houten handvaten aan de gereedschappen, geen metalen in de inkten, …)
  • Zorgt ervoor dat de afwijkingen worden hersteld (of geeft dit door aan de afdeling we
  • Archiveert en slaat de voor productie aangepaste bestanden/materialen op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van een MIS-systeem (management informatiesysteem, bijv. ASAP, OMP,…)
  • Kennis van het gestandaardiseerd werken (= meten onder bepaalde lichtbronnen)
  • Kennis van register (voor- en zijmarges)
  • Kennis van de beoordelingscriteria van staalplaten (proefdruk)
  • Kennis van de wetgeving in de voedingsmiddelenindustrie, indien van toepassing
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften (zoals in bepaalde gevallen specifieke BRC-reglementering* en de strenge regels met betrekking tot kledij, ...)
 • Competentie 20:
  Bewaakt het continu productieproces en stemt hiervoor af met de medewerkers aan de machine(straat), -lijn
  • Verleent hulp en advies bij technische problemen aan de medewerker
  • Geeft tijdens het productieproces aanwijzingen aan de medewerker
  • Ziet toe op en bespreekt de uitvoering van de opdrachten van de medewerker
  • Ziet toe op de uitvoering van de productie
  • Ziet toe op de netheid aan de pers
  • Regelt het onderhoud aan de drukgroepen tijdens stilstanden
  • Overlegt met de productieverantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van assertiviteitstechnieken
  • Kennis van de (de)montage van onderdelen van flexodrukpersen
  • Kennis van schriftelijke en mondelinge communicatie (o.a. in functie van doelgerichte communicatie met de medewerker)
  • Kennis van omgangsvormen
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften (zoals in bepaalde gevallen specifieke BRC-reglementering* en de strenge regels met betrekking tot kledij, ...)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Generiek
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis pneumatica gelinkt aan de werking van de procesinstallatie
 • Basiskennis hydraulica gelinkt aan de werking van de procesinstallatie
 • Basiskennis van statistiek
 • Basiskennis PLC (Programmable Logic Controller)
 • Basiskennis van voorraadbeheer
 • Basiskennis van productieplanning
 • Basiskennis van kwaliteitscontrolesystemen
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Kennis van bedrijfseigen software
 • Kennis van storingsanalyse in het productieproces
 • Kennis van registratiesystemen
 • Kennis van het productieproces
 • Kennis van interne productieprocedures
 • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van de werking van een procesinstallatie
 • Kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
 • Kennis van machinesturingen
 • Kennis van geautomatiseerde processen
 • Kennis van de grondstoffen/dragers
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van meet- en regeltechnieken
 • Kennis van procestechnieken
 • Kennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief (basis)onderhoud
 • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van procedures voor productcontrole
 • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
 • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van opstartprocedures
 • Kennis van stopprocedures
 • Kennis van procedures om de procesinstallatie te bedienen
 • Kennis van risicoanalyse
Specifiek
 • Basiskennis van het grafisch productieproces
 • Basiskennis van afwerkingstechnieken (vouwen, rillen, stansen, …)
 • Basiskennis van drukvormmontage
 • Basiskennis van een MIS-systeem (management informatiesysteem, bijv. ASAP, OMP,…)
 • Basiskennis van assertiviteitstechnieken
 • Kennis van flexografie als druktechniek
 • Kennis van kleurmengsystemen
 • Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van inkten
 • Kennis van apparatuur om densiteit en viscositeit van inkten te meten
 • Kennis van de eigenschappen en de aard van de substraten, o.a. papier, karton, folie,…
 • Kennis van de conditioneringstechnieken van de grondstoffen/dragers en de half-afgewerkte producten
 • Kennis van de consequenties van het werken met bepaalde substraten op het productieproces
 • Kennis van de gevolgen voor het eindproduct wanneer met oplosmiddelen en alcohol gewerkt wordt
 • Kennis van de bevoorrading van de flexopers
 • Kennis van de eigenschappen en de kwaliteit van de flexodrukvorm
 • Kennis van afwijkingen aan de flexodrukvorm
 • Kennis van de (de)montage van onderdelen van flexodrukpersen
 • Kennis van de correcte manipulatie van flexodrukvormen
 • Kennis van randapparatuur zoals inktpompen, reinigingssystemen, inspectiesystemen, baanregeling, automatische viscositeitsmeting, corona…
 • Kennis van de luchtvochtigheid bij toepassingen aan de plakmachine
 • Kennis van de meting en instelling van de inktbalans
 • Kennis van het gestandaardiseerd werken (= meten onder bepaalde lichtbronnen)
 • Kennis van register (voor- en zijmarges)
 • Kennis van de beoordelingscriteria van staalplaten (proefdruk)
 • Kennis van het juist interpreteren van de alarmsignalen bij drooglopen
 • Kennis van de beoogde effenheid en de egaliteit van het drukwerk
 • Kennis van kleurmeting (bijv. spectraal fotometrie***; densitometrie**)
 • Kennis van de milieuwetgeving
 • Kennis van de wetgeving in de voedingsmiddelenindustrie, indien van toepassing
 • Kennis van de basisvaardigheden voor rekenen
 • Kennis van nabewerkingssystemen
 • Kennis van schriftelijke en mondelinge communicatie (o.a. in functie van doelgerichte communicatie met de medewerker)
 • Kennis van omgangsvormen
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van bevoorrading van de flexopers
 • Kennis van correcte invoer van grondstoffen/dragers en correct afgeladen geproduceerde goederen
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften (zoals in bepaalde gevallen specifieke BRC-reglementering* en de strenge regels met betrekking tot kledij, ...)

Cognitieve vaardigheden

Generiek
 • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
 • Neemt de planning door
 • Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • Controleert de te verwerken grondstoffen/dragers en onderneemt actie bij afwijkingen
 • Stemt de hoeveelheid grondstoffen/dragers af op de opdracht
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
 • Houdt rekening met de interne codering
 • Gebruikt software voor voorraadbeheer
 • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
 • Stelt de machine(onderdelen) manueel of computergestuurd in
 • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor het proces
 • Voert interventies in het programma/receptuur uit
 • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
 • Gebruikt processturingen
 • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
 • Doet veiligheidscontroles/ controlerondes
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de procesinstallatie op
 • Organiseert de opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen en zorgt voor onderlinge afstemming
 • Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
 • Start de procesinstallatie op
 • Draait proef en geeft (al dan niet) vrij voor productie
 • Bedient de procesinstallatie
 • Volgt de informatie op via beeldschermen en controlepanelen, zowel ter plaatse als vanuit de controlekamer
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
 • Organiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
 • Doet controles/controlerondes
 • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
 • Gebruikt processturingen
 • Doet controles en controlerondes
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Verzamelt, controleert en analyseert gegevens ter plaatse en/of vanuit de controlekamer via beeldschermen
 • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
 • Gebruikt processturingen
 • Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
 • Raadpleegt technische fiches en voorschriften
 • Houdt zich aan onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Registreert (basis)onderhoud
 • Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
 • Houdt gegevens bij en rapporteert over het gebruik van grondstoffen/dragers en werkmateriaal
 • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevende
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
 • Voert productcontroles uit
 • Neemt en labelt representatieve stalen
 • Vergelijkt de resultaten van controles met richtwaarden
 • Merkt afwijkingen aan producten op
 • Analyseert en interpreteert controlegegevens
 • Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, … )
 • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
 • Stelt de procesinstallatieonderdelen manueel of computergestuurd om
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
 • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Ziet erop toe dat de veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
 • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
 • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
Specifiek
 • Bedient één of meerdere van de volgende machines: Centrale tegendrukmachines, Inline-machine, Kartonnagemachine
 • Controleert de flexodrukvorm, die meestal al door de afdeling werkvoorbereiding gecontroleerd is
 • Archiveert en slaat de voor productie aangepaste bestanden/materialen op
 • Komt milieuafspraken na
 • Voert indien nodig testen uit aan het materiaal (bij speciale orders)
 • Stelt de machine aan de hand van mechanische en digitale ingrepen in en om
 • Stelt indien nodig gekoppelde nabewerkings-/ afwerkingsapparatuur in of af
 • Verwijdert en archiveert drukvormen
 • Loopt dagelijks controlepunten op de machine na
 • Controleert apparatuur en meetinstrumenten
 • Meet de PMS-kleuren
 • Meet de viscositeit met de viscositeitsmeter
 • Houdt, indien van toepassing, nabewerkingen in de gaten
 • Voert uitgangscontroles uit (meten = is de bedrukking OK, is de positie van de bedrukking OK, is de bedrukking t.o.v. de drager OK, …)
 • Voert uitgangscontroles uit
 • Neemt juiste maatregelen in kader van wet- en regelgeving (bijv. hygiëne- en voedselveiligheidsvoorschriften)
 • Archiveert en slaat de voor productie aangepaste bestanden/materialen op
 • Controleert de inkthechting
 • Verleent hulp en advies bij technische problemen aan de medewerker
 • Geeft tijdens het productieproces aanwijzingen aan de medewerker
 • Ziet toe op en bespreekt de uitvoering van de opdrachten van de medewerker
 • Ziet toe op de uitvoering van de productie
 • Ziet toe op de netheid aan de pers
 • Regelt het onderhoud aan de drukgroepen tijdens stilstanden
 • Overlegt met de productieverantwoordelijke

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek
 • Voert risicoanalyses uit en reageert op gepaste wijze
 • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
 • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
 • Regelt de procesinstallatie bij volgens de analyse
 • Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Formuleert verbetervoorstellen inzake preventief onderhoud
 • Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
 • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Volgt veiligheidsinformatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer, en reageert op gepaste wijze
 • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • Interpreteert de gegevens en reageert passend
 • Formuleert verbetervoorstellen
Specifiek
 • Signaleert afwijkingen aan de flexodrukvorm
 • Zorgt ervoor dat de afwijkingen worden hersteld (of geeft dit door aan de afdeling werkvoorbereiding)
 • Voert indien nodig testen uit aan op te bedrukken grondstof/drager
 • Past de kleuren aan of laat ze aanpassen op basis van de meting
 • Houdt zich aan de BRC-reglementering (geen juwelen dragen tijdens het werk aan de productielijn, geen cola en koffie drinken aan de productielijn, geen houten handvaten aan de gereedschappen, geen metalen in de inkten, …)
 • Zorgt ervoor dat de afwijkingen worden hersteld (of geeft dit door aan de afdeling we

Motorische vaardigheden

Generiek
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • Verzorgt de toevoer van grondstoffen/dragers en hulpproducten
 • Stopt de procesinstallatie
 • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
 • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • Verzorgt de toevoer van grondstoffen/dragers en hulpproducten
 • Stopt de procesinstallatie
 • Plaatst de procesinstallatie in veiligheidsmodus en bereidt ze voor op het uitvoeren van onderhoud
Specifiek
 • Maakt de werkplek en de machine vrij van restanten en afval
 • Brengt de inkten op viscositeit
 • Zorgt voor de juiste inkttoevoer
 • Zorgt voor de juiste materiaaltoevoer, doorvoer en uitvoer
 • Laadt tijdig geproduceerde goederen van de machine af om de machine vrij te maken voor verdere productie
 • Mengt de inkten
 • Stelt regelmoeren af

Omgevingscontext

Generiek
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
 • Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • De activiteit varieert naar gelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen/dragers en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • Het werk vindt plaats aan een procesinstallatie en/of vanuit een controlekamer met beeldschermen en/of controlepanelen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde operaties
 • Er moet voortdurend rekening gehouden worden met hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Samenwerking in team is noodzakelijk
Specifiek
 • Dit beroep wordt staande uitgevoerd
 • Dit beroep vraagt een inspannende houding bij het uitvoeren van stelwerkzaamheden
 • Dit beroep vraagt zware kracht bij het tillen van pakken papier, karton of andere drukdragers gedurende een beperkt gedeelte van de dag
 • Er wordt gewerkt in een ruimte waar men wordt blootgesteld aan lawaai, warmte, stof, geurhinder (inkt, reinigingsmiddelen), een wisselende vochtigheidsgraad en chemicaliën. Binnen deze context worden er indien nodig aangepaste beschermingsmiddelen voorzien zoals een stofmasker, handschoenen, beschermende bril, beschermend zeep en wordt de werkruimte ingericht met plaatselijke afzuiging en luchtverversing
 • Dit beroep kent een verhoogd risico op letsel door gekneld raken
 • De beroepsbeoefenaar draagt handschoenen tijdens de werkzaamheden ter preventie van snijwonden
 • Flexodruk als druktechniek kan bijzondere aandacht vragen voor hygiëne, milieu- en veiligheidsvoorschriften wanneer de productie bestemd is voor bedrijven die voor de farmaceutische of de voedingsindustrie werken

Handelingscontext

Generiek
 • Communiceert efficiënt met het team o.a. voor de overdracht naar de volgende shift
 • Houdt rekening met veiligheids- en milieuvoorschriften in omgang met grondstoffen/dragers en producten
 • Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen/dragers en producten
 • Houdt zich aan voorschriften en procedures
 • Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product
 • Volgt alle informatiegegevens m.b.t. het productieproces permanent op
 • Houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces
 • Voert uiteenlopende opdrachten uit met diverse grondstoffen/dragers
 • Is zich constant bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen
 • Is mee verantwoordelijk voor het volledige proces
Specifiek
 • Het beroep vereist een grote mate aan nauwkeurigheid
 • De uitoefening van het beroep vereist een hoge mate van handigheid en technisch inzicht
 • De beroepsbeoefenaar moet actief zoeken naar situaties om zijn/haar competentie(s) te verbreden en te verdiepen
 • De beroepsbeoefenaar moet open staan voor en zich aanpassen aan wisselende contexten, eisen, omstandigheden, vereisten, gebeurtenissen, handleidingen (er is namelijk geen specifieke handleiding voor een flexodrukker), ...
 • Houdt, afhankelijk van de toepassingsgebieden van het bedrijf, rekening met hygiëne- en voedselveiligheidsvoorschriften en draagt in dat geval specifieke kledij
 • Het beroep vraagt dat de eisen op vlak van persoonlijke veiligheid en hygiëne strikt toegepast worden
 • Het beroep vraagt dat de eisen op vlak van BRC-reglementering strikt toegepast worden
 • Een volwaardig flexodrukker moet over voldoenden communicatieve vaardigheden beschikken en de over nodige basiskennis van assertiviteitstechnieken beschikken, teneinde het productieproces aan de flexopers in goede banen te kunnen leiden
 • Het ganse team aan een flexopers is mee verantwoordelijk voor het proces en het resultaat.
 • De flexodrukker (eerste drukker) moet op eigen kracht kunnen handelen en beslissingen durven/kunnen nemen
 • De taakverdeling ligt in de ene organisatie meer vast dan in de andere. In veel gevallen zal de flexodrukker nauw samenwerken met de tweede drukker
 • Het beroep vraagt dat de eisen op vlak van persoonlijke veiligheid en hygiëne strikt toegepast worden

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het opstellen van de eigen planning
 • zorgen voor de toevoer van de grondstoffen
 • het opstarten, instellen, proefdraaien, sturen, bijstellen, omstellen en stoppen van de procesinstallatie
 • de opvolging van het productieproces; kwaliteitsopvolging en -controle en (basis)onderhoud
 • het overleggen met de productiemedewerkers/operatoren over concrete werkzaamheden om een continu productieproces te garanderen
Is gebonden aan
 • tijdschema/planning
 • veiligheids- en milieuvoorschriften/procedures
 • productieorder/technische fiche
 • hygiëneregelgeving
 • kenmerken van de grondstoffen/dragers
 • richtwaarden; kwaliteitsnormen/voorschriften en rapporteringsprocedures
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de planning; productieorder; meldingen van storingen, technische interventies of nood aan (extern) onderhoud; productieoptimalisatie en bijkomende instructies en doet beroep op de (onderhouds)technieker voor storingen, technische interventies en onderhoud

Verantwoordelijkheid

Generiek
 • Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
 • Controleert de voorraad grondstoffen/dragers en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen)
 • Stelt de procesinstallatie in door het instellen, selecteren van een programma
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de eigen procesinstallatie
 • Stuurt de procesinstallatie
 • Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig
 • Stuurt preventief of correctief (basis)onderhoud aan de procesinstallatie
 • Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
 • Voert kwaliteitscontroles uit
 • Stelt de procesinstallatie om
 • Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Werkt in teamverband
Specifiek
 • Beheerst en maakt gebruik van flexodruk als procedé of druktechniek
 • Interpreteert de orderinformatie voor productie
 • Stelt de machine in voor productie
 • Verricht productieondersteunende werkzaamheden
 • Maakt, volgens bepaalde voorschriften (bijv. recepten, werkprocedures, …) inkten aan (samenstellen), om de voorgeschreven kleur en de hoeveelheid drukklaar aan de drukmachines te kunnen aanleveren
 • Bedient de machine voor productie
 • Bewaakt de kwaliteit van het productieproces
 • Bewaakt het continu productieproces en stemt hiervoor af met de medewerkers aan de machine(straat), -lijn
 • Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
 • Controleert de voorraad grondstoffen/dragers en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen)
 • Stelt de procesinstallatie in door het instellen, selecteren van een programma
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de eigen procesinstallatie
 • Stuurt de procesinstallatie
 • Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig
 • Stuurt preventief of correctief (basis)onderhoud aan de procesinstallatie
 • Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
 • Voert kwaliteitscontroles uit
 • Stelt de procesinstallatie om
 • Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Werkt in teamverband

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.