Productiemedewerker kunststofverwerking

 
BK-0008-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Productiemedewerker kunststofverwerking

Deze benaming wijkt af van de benaming in de gehanteerde Competent-fiches, doch deze benaming is zeer gebruikelijk en alom gekend in de sector zelf.

Definitie

Het uitvoeren van routinematige (productie)handelingen, opvolgen van de productie en bedienen van de machine, het uitvoeren van eenvoudige kwaliteitscontroles, steeds onder leiding van een verantwoordelijke en aan de hand van instructies teneinde de continuïteit van de productie te ondersteunen.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 1, 2013

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
  • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
  • Raadpleegt de productieplanning
  • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie
  • Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen
  • Gebruikt toestellen voor goederentransport
  • Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Past hef- en tiltechnieken toe
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 3:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine van de machine(straat), -lijn
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op
  • Meldt problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke
  • Legt de productie stil in noodgevallen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Start, bedient en stopt de machine
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Merkt afwijkingen, storingen op
  • Start de machine(straat), -lijn op
  • Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
  • Bedient de machine(straat), -lijn
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
  • Voert de geproduceerde goederen af
  • Doet controles/controlerondes
  • Stopt de machine(straat), -lijn
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Bewaakt de continuïteit van zijn eigen productie
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Doet controles/controlerondes
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen op en neemt op passende wijze actie
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Stopt de productie indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Registreert en rapporteert het verloop van de eigen productie
  • Houdt gegevens bij over het productieverloop
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van grondstoffen en materiaal
  • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevenden
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  Voert kwaliteitscontroles uit op de eigen productie volgens de instructies
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
  • Voert productcontroles uit op basis van voorschriften
  • Merkt afwijkingen aan producten op
  • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
  • Stopt de productie indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Organiseert de eigen werkplek, veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 9:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 10:
  Plant en organiseert het werk
  • Raadpleegt de dagplanning
  • Pleegt overleg met de productie-, de kwaliteits- en de veiligheidsverantwoordelijke
  • Ontvangt en leest de productieopdracht
  • Organiseert het eigen werk volgens bedrijfsprocedures
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 11:
  Voorziet grondstoffen, additieven en materieel
  • Bij manueel aflezen van de grondstoffen leest en interpreteert hij of zij de recepturen, al dan niet op computer, en weegt de grondstoffen en additieven nauwkeurig af
  • Voorziet bijkomend materieel noodzakelijk voor de productie van een bepaalde order bv. rubberband raamprofielen, andere stukken om te monteren….
  • Voorziet verpakkings- en transportmateriaal zoals dozen, plakband, etiketten
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 12:
  Grijpt in bij storingen of afwijkingen
  • Volgt de alarmen (geluidsignalen/lampen) aan de machines op
  • Roept hulp in van een machineregelaar of ploegbaas door in geval van een beperkt probleem gebruik te maken van de alarmprocedure bv. inschakelen lamp, of in geval van een ernstige probleemsituatie de noodstop in te duwen en de machine tijdelijk stil te leggen
  • Rapporteert afwijkingen en productiestoringen aan de machineregelaar of ploegbaas
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 13:
  Verpakt en monteert het (half) afgewerkt product
  • Pakt producten in en/of monteert ze volgens de richtlijnen op de werkfiche
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 14:
  Neemt deel aan onderhoud
  • Merkt de noodzaak aan technisch onderhoud op en geeft dit door aan de technische ploeg
  • Assisteert bij onderhoud eventueel de technische ploeg
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 15:
  Doet aan housekeeping
  • Deponeert braam en afgekeurde producten op de daartoe voorziene plaats
  • Houdt de werkplek proper door het efficiënt schoonmaken en houden ervan, en bergt eigen gereedschap en hulpmiddelen ordelijk op
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 16:
  Doet aan kwaliteitszorg en controle
  • Bij manueel afwegen van grondstoffen controle uitvoeren van de identiteit en de hoeveelheid van de grondstoffen en additieven
  • Oefent constant visuele controle uit op de producten en neemt op vaste tijdstippen steekproeven en standaardcontroles bv. gewicht, afmetingen
  • Denkt na over eigen taken in het productieproces, geeft advies en suggesties, en neemt deel aan verbeteringsprojecten en zal storingen en afwijkingen melden
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 17:
  Werkt aan het milieu
  • Past de milieuvoorschriften toe in zoverre deze van toepassing zijn op eigen takenpakket, dit voornamelijk met betrekking tot sorteren en recycleren van braam en afgekeurde producten
  • Verwerkt afvalmateriaal en afgekeurde stukken met bv. een maalmolen tot granulaat
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 18:
  Voert werkadministratie uit
  • Registreert productiegegevens
  • Vult op geregelde tijdstippen de controlefiches in
  • Registreert aan of van de machine stilstanden, afwijkingen en storingen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 19:
  Bouwt eigen deskundigheid en die van anderen op
  • neemt deel aan opleidingsprogramma’s
  • Ondersteunt en begeleidt nieuwe medewerkers
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 20:
  Neemt deel aan welzijn op het werk
  • Meldt aan de verantwoordelijke ongevallen en incidenten(ook incidenten m.b.t. agressie en geweld), elke werksituatie die een ernstig of onmiddellijk gevaar met zich meebrengt, en elk geconstateerd mankement in de beschermingssystemen
  • Verleent bijstand aan werkgever of de verantwoordelijk gestelde werknemer en stelt hen in staat alle taken uit te voeren of aan alle verplichtingen te voldoen m.b.t. veiligheid en gezondheid, en zorgt ervoor dat het arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico’s opleveren voor de veiligheid en gezondheid binnen hun werkterrein
  • Treedt adequaat op in geval van nood/brand door collega’s en verantwoordelijke te verwittigen, en bij brand o.a. de hulpdiensten op te roepen, de juiste blusmiddelen te gebruiken en laag op de grond te blijven bij veel rook
  • Werkt ergonomisch
  • Signaleert stresssituaties aan de verantwoordelijke
  • Draagt op positieve wijze bij tot het preventiebeleid dat tot stand wordt gebracht in het kader van de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Onthoudt zich van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Zal inzake veiligheid en gezondheid eigen deskundigheid opbouwen, door het volgen van opleidingen (op vraag van/aangeboden door de werkgever)
  • Gebruikt arbeidsmiddelen zoals het moet door deze geregeld te controleren en onderhouden, de machinebeveiligingen nooit willekeurig weg te nemen of uit te schakelen, persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen als het nodig is, gereedschap te gebruiken voor het werk waarvoor het gemaakt is en het gereedschap veilig op te bergen
  • Gebruikt producten met gevaarlijke eigenschappen op de juiste manier
  • Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier door PBM’s te dragen wanneer het moet, PBM’s regelmatig te onderhouden en te controleren en deze na gebruik correct op te bergen
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Generiek
 • Basiskennis van ICT
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen
 • Basiskennis van materialen
 • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
 • Basiskennis van het productieproces
 • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
 • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
 • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
 • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van opstartprocedures
 • Kennis van stopprocedures
 • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen
Specifiek
 • Kennis van de algemene principes van het kunststofverwerkingsproces
 • Kennis van de machines, het doel, werkingsprincipes en de mogelijkheden
 • Kennis van de locatie en de werking van de noodstop
 • Kennis van de bedrijfsspecifieke werkorganisatie
 • Kennis van technische hulpmiddelen
 • Kennis van grondstoffen, de verwerkingseigenschappen en de etikettering en codes
 • Kennis van het eindproduct, courante fouten, de toepassing en de kwaliteitsnormen ervan
 • Kennis van kwaliteitszorg, uit te voeren kwaliteitscontroles en interventies
 • Kennis van lezen en invullen van (technische) documenten
 • Kennis van rapportering en administratie
 • Kennis van milieu
 • Kennis van alle maatregelen te nemen in het kader van welzijn op het werk

Cognitieve vaardigheden

Generiek
 • Het kunnen overnemen van de werkzaamheden van de vorige ploeg en het overdragen van de werkzaamheden aan de volgende ploeg
 • Het kunnen mondeling en/of schriftelijk rapporteren aan leidinggevenden en efficiënt communiceren met collega’s en onderhoudstechnici
 • Het kunnen uitvoeren van de productieorder volgens de planning, de voorschriften en productfiches
 • Het kunnen verzorgen van de toevoer van grondstoffen en het afvoeren van geproduceerde goederen in overeenstemming met de productieorder
 • Het kunnen registreren van de eigen productiegegevens
 • Het kunnen starten, bedienen en stoppen van de machine(straat), -lijn
 • Het kunnen uitvoeren van veiligheidscontroles/controlerondes
 • Het kunnen naleven van veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Het kunnen schoonhouden van de werkplek volgens de richtlijnen
 • Het kunnen uitvoeren van productcontroles op basis van de voorschriften
 • Het kunnen vergelijken van de resultaten van controles met richtwaarden
Specifiek
 • Het kunnen terugvinden van de voor het eigen werk relevante informatie en kunnen linken aan de concrete werksituatie
 • Het kunnen teamgericht werken (kunnen luisteren en communicatief vaardig zijn)
 • Het kunnen lezen en begrijpen van de gegevens op de productieopdracht
 • Het kunnen bepalen van de prioriteiten bij de uitvoering van het takenpakket (eventueel bij toezicht over meerdere machines)
 • Het nauwkeurig kunnen aflezen van recepturen
 • Het kunnen ordelijk en net werken (proper houden van de werkplek zonder dat dit gevraagd wordt)
 • Het kunnen evalueren in het kader van kwaliteitszorg
 • Het kunnen milieubewust werken: bewust zijn van het belang van recyclage
 • Het geleerde kunnen integreren in de dagelijkse werksituatie
 • Het kunnen geven van richtlijnen: toelichting kunnen geven bij het doel en de werking van de machine en kunnen verantwoorden waarom men een handeling stelt
 • Het kunnen herkennen van potentieel gevaarlijke situaties
 • Het adequaat kunnen reageren in noodsituaties
 • Het respectvol kunnen omgaan met collega’s
 • Het kunnen lezen en begrijpen van veiligheidsinstructiekaarten en veiligheidsinformatiebladen
 • Het kunnen oordelen of het gereedschap nog goed en dus veilig is
 • Het kunnen lezen en interpreteren van gevaaraanduidingen en gevaarsymbolen op het etiket van gevaarlijke producten
 • Het kunnen interpreteren van alarmen

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek
 • Het kunnen gepast reageren op kwaliteitsafwijkingen (aan de eigen grondstoffen, tussenproducten en eindproducten)
 • Het kunnen gepast reageren op technische storingen rekening houdend met de voorschriften/procedures
 • Het kunnen stoppen van de eigen productie indien nodig
 • Het kunnen ondernemen van actie bij problemen met de grondstoftoevoer en bij de afvoer van geproduceerde goederen
 • Het kunnen verlenen van hulp aan onderhoudstechnici en verantwoordelijken
Specifiek
 • Het kunnen inschatten van de ernst van probleemsituaties
 • Het kunnen prioriteiten stellen als een probleem zich voordoet bv. rode lamp hogere prioriteit dan groene lamp
 • Het kunnen inschatten of het probleem al dan niet gecommuniceerd dient te worden
 • Het kunnen herkennen van afwijkingen en storingen

Motorische vaardigheden

Generiek
 • Het kunnen bedienen van de machine(straat), -lijn en het hanteren van meettoestellen teneinde te voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften
 • Het kunnen bedienen van de machine(straat), -lijn rekening houdend met de tijdsplanning eigen aan het productieproces
 • Het kunnen op gepaste wijze gebruiken van toestellen voor goederentransport
 • Het kunnen gebruiken van ergonomische hulpmiddelen
 • Het kunnen toepassen van de juiste hef- en tiltechnieken
Specifiek
 • Het kunnen nauwkeurig werken: het gevraagde aantal per doos verpakken en op de manier zoals gevraagd wordt door de klant, het nauwgezet, leesbaar en correct invullen van het document
 • Het kunnen bedienen/gebruiken van apparatuur/gereedschap om metingen uit te voeren, zoals weegschalen, schuifmaat, mes, ...
 • Het kunnen toepassen van de juiste hef- en tilbewegingen
 • Het kunnen correct hanteren van voorziene hulpmiddelen bij heffen en tillen
 • Het veilig kunnen gebruiken van machines

Omgevingscontext

Generiek
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
 • Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • Het werk vindt plaats aan een machine(straat), -lijn, eventueel met beeldschermen en/of controlepanelen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde handelingen
 • In deze sector bestaan hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Dit beroep wordt in teamverband uitgeoefend
Specifiek
 • Het werken in een ploegensysteem
 • Naargelang de afzetmarkt waarvoor gewerkt wordt, dienen er al dan niet hygiënische voorzorgen genomen te worden, waarvan steriele kledij en een haarnetje de meest voorkomende zijn. Daarnaast is het dragen van juwelen ook niet overal toegestaan.
 • Het werken in een omgeving waar geluidshinder kan optreden
 • Het werken met producten die gevaarlijke eigenschappen kunnen hebben

Handelingscontext

Generiek
 • Werkt steeds onder toezicht/leiding van een verantwoordelijke
 • Werkt aan de hand van instructies
 • Communiceert efficiënt in het team en naar de verantwoordelijke toe
 • Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften in omgang met grondstoffen en producten
 • Gaat economische en ecologische om met grondstoffen en producten
 • Houdt zich aan voorschriften en procedures
 • Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product
 • Verzorgt het intern transport van producten
 • Houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces
 • Is zich bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen
Specifiek
 • Het werken met arbeidsmiddelen, meer bepaald met machines, gereedschap en randapparatuur
 • Met zorg omgaan en behandelen van alle producten

Autonomie

Generiek
Is zelfstandig in
 • in het zorgen voor toevoer van de grondstoffen, het opstarten en bedienen van de machine(straat), -lijn, het stoppen van de productie, het opvolgen van de eigen productie, de kwaliteitsopvolging en -controle maar werkt onder leiding/toezicht
Is gebonden aan
 • aan instructies, productieplanning, veiligheids- en milieuvoorschriften/ procedures, productieorder/technische fiche, hygiëne regelgeving, eigenschappen van grondstoffen, richtwaarden en toleranties, kwaliteitsvoorschriften en rapporteringsprocedures
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor planning, productieorder, meldingen van storingen en bijkomende instructies

Verantwoordelijkheid

Generiek
 • Een correct volgens de richtlijnen lopend eigen productie
 • Opgevolgde grondstoffentoevoer
 • Correcte hantering/bediening van machines en gereedschappen volgens de voorschriften
 • Zorgvuldig genoteerde en opgevolgde gegevens over zijn productie
 • Een veilige, hygiënische en opgeruimde werkplek
 • Gesorteerd afval volgens voorschriften
 • Een goede communicatie m.b.t. de eigen productie
 • Een goede samenwerking met de medewerkers in het team
 • Een nauwkeurig/tijdig afgehandeld productieorder
 • Tijdig uitgevoerde controlerondes
 • Herkenning van productafwijkingen
 • Gepaste reactie bij storingen en afwijkingen
Specifiek
 • Goed gepland werk in functie van prioriteiten
 • Beschikbare grondstoffen, additieven en materieel
 • Aangepakte storingen/afwijkingen
 • Verpakte en gemonteerde producten
 • Participatie aan onderhoud
 • Goede housekeeping
 • Uitgevoerde kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole
 • Uitgevoerde werkadministratie
 • Opgebouwde deskundigheid

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.