Chef-monteur steigerbouw

 
BK-0308-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Chef-monteur steigerbouw

Deze benaming wordt gebruikt in het beroepscompetentieprofiel van Constructiv. Deze benaming wordt algemeen gebruikt door de sector. De Competentfiche van SERV (I150302) omschrijft enkel het werkgebied van de ‘Stellingbouw’. De Competentfiche geeft ook benamingen aan zoals ‘Chef monteur stellingbouw’, ‘Monteur van steigers’, ‘Monteur stellingbouw’, ‘Steigermonteur’, ‘Stellingmonteur’, ‘Stellingbouwer’ of ‘Teamleider stellingbouw’.

Steigerbouwer en stellingbouwer zijn echter overkoepelende benamingen. Bij de steigerbouwers kunnen we meerdere beroepskwalificaties identificeren. Deze onderverdeling is gebaseerd op bijkomende competenties in het (de)monteren van steigers van steeds complexere aard en activiteiten zoals het keuren, vrijgeven van steigers van diverse complexiteit, het aansturen van teamleden en het communiceren met klanten en opdrachtgevers.

Definitie

De chef-monteur steigerbouw monteert, demonteert, bouwt om en herstelt zowel steigers met standaardconfiguraties als steigers met complexe configuratie en geeft leiding aan de hulpmonteurs en monteurs volgens de gangbare veiligheidsregels enerzijds, en keurt steigerconstructies met standaardconfiguratie, voert een gebruikersinspectie uit en geeft deze vrij anderzijds teneinde veilige steigerconstructies te realiseren.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2021

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de vakterminologie
  • Kennis van communicatietechnieken
 • Competentie 2:
  Ontvangt en begrijpt de werkopdracht
  • Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
  • Leest en begrijpt montage-, demontage- of ombouwschema van een steiger met standaardconfiguratie
  • Herkent, benoemt en beschrijft gebruikelijke steigertypes en steigertoepassingen
  • Duidt met gebaren de gebruikelijke steigeronderdelen aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van steigertekeningen / schema’s voor alle voorkomende steigers
  • Kennis van de materiaalspecificaties voor alle voorkomende steigers
  • Kennis van de voorwaarden inzake toelaatbare belasting van de betrokken steiger
  • Kennis van de vakterminologie
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van de verschillende onderdelen van steigers
  • Kennis van de gangbare gebaren om de gebruikelijke steigeronderdelen mee aan te duiden
  • Kennis van informatie/richtlijnen en gebruiksaanwijzingen door de fabrikant/steigerbouwer
  • Kennis van de types steigers en hun toepassingen (gevelsteigers, volumesteigers, hangsteigers, uitbouwsteigers, uitsteeksteigers, verrijdbare steigers, takelsteigers, ondersteuningen, verhijsbare steigers, overkappingen en tentconstructies)
  • Kennis van werkdocumenten
  • Grondige kennis van de begrippen ‘sterkte’, ‘stijfheid’ en ‘stabiliteit’, en het belang daarvan voor een steigerconstructie
  • Grondige kennis van de maximale fysieke belasting van de steiger
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt op een ergonomische manier
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Controleert en onderhoudt persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt energiestromen duurzaam
  • Beperkt geluidshinder
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van voorschriften rond afval
  • Kennis van handgereedschap
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen, elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, ...
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (soorten, verplichtingen, afkeurstandaarden, onderhouds- en reinigingsvoorschriften, ...)
 • Competentie 4:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingstekens aan
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van de bouwplaatsorganisatie
  • Kennis van signalisatievoorschriften
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Competentie 5:
  Gebruikt machines en gereedschappen
  • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
  • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
  • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
  • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
  • Kennis van elektriciteit i.f.v. werkzaamheden
 • Competentie 6:
  Werkt op hoogte
  • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
  • Gebruikt steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
  • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (soorten, verplichtingen, afkeurstandaarden, onderhouds- en reinigingsvoorschriften, ...)
  • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
  • Kennis van de maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger
  • Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden
 • Competentie 7:
  Gebruikt de op het eigen werkgebied van toepassing zijnde arbeidsmiddelen
  • Selecteert en controleert de arbeidsmiddelen die hij bij de uitoefening van het beroep mag gebruiken
  • Gebruikt de verschillende arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het eigen beroep van toepassing zijn en gebruikt mogen worden, volgens de gebruikshandleiding
  • Onderhoudt de arbeidsmiddelen en reinigt deze na gebruik
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het beroep van toepassing zijn en gebruikt mogen worden zonder attesten of certificaten
  • Kennis van de arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het beroep van toepassing zijn en waarvoor attesten of certificaten vereist zijn
 • Competentie 8:
  Geeft de leiding en communiceert over de steigerbouw aan de hulpmonteurs en monteurs
  • Leest en begrijpt montage-, demontage- of ombouwschema van een steiger met standaardconfiguratie
  • Leest en begrijpt montage-, demontage- of ombouwschema van een steiger met complexe configuratie
  • Wisselt effectief en efficiënt informatie over de werkopdracht uit met hulpmonteurs en monteurs
  • Herkent, benoemt en beschrijft gebruikelijke steigertypes en steigertoepassingen
  • Beoordeelt en vult steigertekeningen en schema's aan
  • Duidt met gebaren de gebruikelijke steigeronderdelen aan
  • Geeft instructies aan de hulpmonteurs en monteurs tijdens de steigerbouw
  • Ziet toe op de werkzaamheden tijdens de steigerbouw en stuurt desnoods bij
  • Ziet toe op de organisatie van de werkplek en stuurt desnoods bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van steigertekeningen / schema’s voor alle voorkomende steigers
  • Kennis van de materiaalspecificaties voor alle voorkomende steigers
  • Kennis van de vakterminologie
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van de bouwplaatsorganisatie
  • Kennis van de verschillende onderdelen van steigers
  • Kennis van de gangbare gebaren om de gebruikelijke steigeronderdelen mee aan te duiden
  • Kennis van informatie/richtlijnen en gebruiksaanwijzingen door de fabrikant/steigerbouwer
  • Kennis van de types steigers en hun toepassingen (gevelsteigers, volumesteigers, hangsteigers, uitbouwsteigers, uitsteeksteigers, verrijdbare steigers, takelsteigers, ondersteuningen, verhijsbare steigers, overkappingen en tentconstructies)
  • Kennis van werkdocumenten
  • Kennis van de bevoegdheden van de betrokkenen bij gebruik en montage van een steiger (bevoegd persoon gebruik en montage: hulpmonteur - monteur - chef-monteur - steigerkeurder - steigerinspecteur)
  • Grondige kennis van de voorwaarden inzake toelaatbare belasting van de betrokken steiger
  • Grondige kennis van de begrippen ‘sterkte’, ‘stijfheid’ en ‘stabiliteit’, en het belang daarvan voor een steigerconstructie
  • Grondige kennis van de maximale fysieke belasting van de steiger
 • Competentie 9:
  Voert een Taak Risico Analyse uit
  • Verdeelt de werkzaamheden onder in logische activiteiten en schrijft een chronologische volgorde uit
  • Bepaalt per activiteit de denkbare en reële risico’s
  • Stelt voor elk risico beheersmaatregelen vast om het risico te elimineren of beheersbaar te maken
  • Zorgt dat beheersmaatregelen aanwezig zijn voorafgaand aan uit te voeren taken
  • Bespreekt voorafgaand de afspraken vastgelegd in de Taak Risico Analyse met de betrokken medewerkers
  • Controleert of de afspraken vastgelegd in de Taak Risico Analyse worden uitgevoerd
  • Evalueert na het afronden van de werkzaamheden de Taak Risico Analyse
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de wetgeving, regelgeving, procedures en aansprakelijkheden die van toepassing zijn op gebied van steigerbouw en ladders (ARAB – Codex – KB 31.08.2005 – Europese en Belgische normen)
  • Kennis van Taak Risico Analyse
 • Competentie 10:
  Beoordeelt het meest voorkomende steigermateriaal kwalitatief
  • Keurt het meest voorkomende steigermateriaal aan de hand van afkeurmaatstaven
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de afkeurcriteria bij de controle van steigeronderdelen
 • Competentie 11:
  Stelt een materiaalstaat op voor alle voorkomende steigers
  • Stelt een materiaalstaat op aan de hand van een steigertekening/-schema voor alle voorkomende steigers
  • Vult een materiaalstaat in aan de hand van een steigertekening/-schema
  • Maakt een inschatting van het benodigde materiaal voor de nog resterende werkzaamheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de materiaalspecificaties voor alle voorkomende steigers
  • Kennis van materiaalstaten
 • Competentie 12:
  Monteert, demonteert en bouwt alle voorkomende steigers veilig om
  • Past de principes voor de veilige (de)montage van steigers met complexe configuratie toe met de gepaste methodes en hulpmiddelen
  • Monteert steigers met complexe configuratie volgens de juiste volgorde
  • Past, indien nodig, steigers met complexe configuratie aan
  • Beoordeelt of alle voorkomende steigers gereed zijn voor keuring en overdracht
  • Demonteert steigers met complexe configuratie volgens de juiste volgorde
 • met inbegrip van kennis:
  • Grondige kennis van de verschillende gebruikelijke steigeronderdelen en hun functie/toepassing voor zowel systeemsteigers als universeel materiaal
  • Grondige kennis van de mogelijke risico’s bij het (de)monteren en aanpassen van alle voorkomende steigers
  • Grondige kennis van de principes en de juiste volgorde bij (de)montage / aanpassen van alle voorkomende steigers
  • Grondige kennis van veilige (de)montage van alle voorkomende steigers
 • Competentie 13:
  Herstelt of brengt alle voorkomende onveilige steigers terug in veilige staat
  • Herkent en benoemt een onveilige steiger met complexe configuratie
  • Past vuistregels voor de sterkte, de stijfheid en de stabiliteit van te bouwen steigers toe
  • Past een onveilige steiger met complexe configuratie aan
  • Beoordeelt wanneer een steiger met complexe configuratie terug in veilige staat hersteld is
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de vuistregels van sterkte, stijfheid en stabiliteit
  • Kennis van externe factoren en situaties die de veiligheid van alle voorkomende steigers in het gedrang brengen
  • Grondige kennis van de mogelijke risico’s bij het (de)monteren en aanpassen van alle voorkomende steigers
 • Competentie 14:
  Beoordeelt en keurt een steiger met standaardconfiguratie
  • Gebruikt checklist voor keuring van een steiger met standaardconfiguratie
  • Controleert de toepassing van maatregelen tegen het vallen van voorwerpen en personen
  • Controleert de toepassing van veiligheidsmaatregelen om de risico’s te beheersen bij veranderende weersomstandigheden
  • Berekent het eigen gewicht van een steiger met standaardconfiguratie
  • Controleert de naleving van voorwaarden inzake toelaatbare belasting
  • Kijkt na of de gebouwde steiger voldoet aan de informatie en richtlijnen die door de fabrikant/steigerbouwer ter beschikking werden gesteld
  • Beoordeelt de stabiliteit van de steiger
  • Bepaalt en beoordeelt de toelaatbare belastingen op de werkvloer
  • Kijkt de beveiligingen tegen kantelen en instorten na
  • Kijkt na of de verankering correct is aangebracht
  • Kijkt de staat van onderdelen na
  • Kijkt na of vloeren, leuningen en kantplanken voldoende en correct zijn aangebracht
  • Kijkt na of de toegang tot de steiger en de doorgangen op en doorheen de steigers veilig zijn
  • Gebruikt de nodige PBM’s tijdens de keuring
  • Rapporteert bij oplevering en keuring vastgestelde onvolkomenheden van een steiger met standaardconfiguratie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de verplichtingen van werkgevers en werknemers, de afkeurstandaarden bij visuele controle, de onderhouds- en reinigingsvoorschriften en het correcte gebruik van de verplichte PBM’s
  • Kennis van de principes van observatie en keuring van een steiger
  • Kennis van belangrijkste aandachtspunten bij het keuren van de stabiliteit (ondergrond, steunpunten, vloerplaten, spindels, waterpas)
  • Kennis van belangrijkste aandachtspunten bij het nakijken van toegangen (ladders en trappen) en doorgangen (breedte en hoogte)
  • Kennis van mogelijke specifieke eisen van klanten (bv. signalisatie, aarding en hoe deze aangebracht moet zijn)
  • Kennis van de verschillende types belastingen (gelijkmatig, geconcentreerd of puntbelasting) op een werkvloer
  • Kennis van de aandachtspunten bij controle van de verankering van een steiger (verankering met of zonder ballast, het rekening houden met statische, dynamische en windbelasting en veiligheidscoëfficiënten
  • Kennis van de maximale belasting (type steiger), met aandacht voor het aantal operationelen/betreders, werkzaamheden, materiaal en transport
  • Kennis van informatie/richtlijnen en gebruiksaanwijzingen door de fabrikant/steigerbouwer
  • Grondige kennis van de verschillende gebruikelijke steigeronderdelen en hun functie/toepassing voor zowel systeemsteigers als universeel materiaal
 • Competentie 15:
  Draagt, na keuring, steigers met standaardconfiguratie over aan de opdrachtgever
  • Vult een opleverings-controlelijst in
  • Vult de steigerkaart in
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de opleveringsprocedure
  • Kennis van de steigerkaart procedure
 • Competentie 16:
  Voert een (her)keuring van steigers met standaardconfiguratie uit op verzoek van de klant
  • Voert een (her)keuring van steigers met standaardconfiguratie uit
  • Vult een inspectielijst voor steigers met standaardconfiguratie in
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de inspectieprocedures voor een steiger met een standaardconfiguratie
 • Competentie 17:
  Rapporteert aan en communiceert met voorman en werfleider
  • Past principes van projectmatig werk en administratieve processen toe
  • Herkent situaties waarin afgeweken wordt van de uitgangspunten van het project
  • Communiceert en rapporteert over werkprocessen en verloop van het project
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de opleveringsprocedure
  • Kennis van overdrachtprocedures
  • Kennis van projectbewaking/administratie
  • Kennis van de basisprocedures van het werkproces en projectmatig werken
  • Kennis van de communicatieprocedures binnen de hiërarchie van de organisatie
  • Kennis van teken- en berekenprocedures
  • Kennis van werkvergunningsprocedures

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Kennis van de verplichtingen van werkgevers en werknemers, de afkeurstandaarden bij visuele controle, de onderhouds- en reinigingsvoorschriften en het correcte gebruik van de verplichte PBM’s
 • Kennis van de afkeurcriteria bij de controle van steigeronderdelen
 • Kennis van de vuistregels van sterkte, stijfheid en stabiliteit
 • Kennis van de wetgeving, regelgeving, procedures en aansprakelijkheden die van toepassing zijn op gebied van steigerbouw en ladders (ARAB – Codex – KB 31.08.2005 – Europese en Belgische normen)
 • Kennis van Taak Risico Analyse
 • Kennis van steigertekeningen / schema’s voor alle voorkomende steigers
 • Kennis van de materiaalspecificaties voor alle voorkomende steigers
 • Kennis van materiaalstaten
 • Kennis van de principes van observatie en keuring van een steiger
 • Kennis van belangrijkste aandachtspunten bij het keuren van de stabiliteit (ondergrond, steunpunten, vloerplaten, spindels, waterpas)
 • Kennis van belangrijkste aandachtspunten bij het nakijken van toegangen (ladders en trappen) en doorgangen (breedte en hoogte)
 • Kennis van mogelijke specifieke eisen van klanten (bv. signalisatie, aarding en hoe deze aangebracht moet zijn)
 • Kennis van de verschillende types belastingen (gelijkmatig, geconcentreerd of puntbelasting) op een werkvloer
 • Kennis van de aandachtspunten bij controle van de verankering van een steiger (verankering met of zonder ballast, het rekening houden met statische, dynamische en windbelasting en veiligheidscoëfficiënten
 • Kennis van de voorwaarden inzake toelaatbare belasting van de betrokken steiger
 • Kennis van de maximale belasting (type steiger), met aandacht voor het aantal operationelen/betreders, werkzaamheden, materiaal en transport
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van voorschriften rond afval
 • Kennis van handgereedschap
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen, elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, ...
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (soorten, verplichtingen, afkeurstandaarden, onderhouds- en reinigingsvoorschriften, ...)
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van de bouwplaatsorganisatie
 • Kennis van signalisatievoorschriften
 • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Kennis van de verschillende onderdelen van steigers
 • Kennis van de gangbare gebaren om de gebruikelijke steigeronderdelen mee aan te duiden
 • Kennis van informatie/richtlijnen en gebruiksaanwijzingen door de fabrikant/steigerbouwer
 • Kennis van de types steigers en hun toepassingen (gevelsteigers, volumesteigers, hangsteigers, uitbouwsteigers, uitsteeksteigers, verrijdbare steigers, takelsteigers, ondersteuningen, verhijsbare steigers, overkappingen en tentconstructies)
 • Kennis van externe factoren en situaties die de veiligheid van alle voorkomende steigers in het gedrang brengen
 • Kennis van werkdocumenten
 • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
 • Kennis van de maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger
 • Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden
 • Kennis van werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
 • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Kennis van elektriciteit i.f.v. werkzaamheden
 • Kennis van de arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het beroep van toepassing zijn en gebruikt mogen worden zonder attesten of certificaten
 • Kennis van de arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het beroep van toepassing zijn en waarvoor attesten of certificaten vereist zijn
 • Kennis van de opleveringsprocedure
 • Kennis van overdrachtprocedures
 • Kennis van de steigerkaart procedure
 • Kennis van de inspectieprocedures voor een steiger met een standaardconfiguratie
 • Kennis van projectbewaking/administratie
 • Kennis van de basisprocedures van het werkproces en projectmatig werken
 • Kennis van de communicatieprocedures binnen de hiërarchie van de organisatie
 • Kennis van teken- en berekenprocedures
 • Kennis van werkvergunningsprocedures
 • Kennis van de bevoegdheden van de betrokkenen bij gebruik en montage van een steiger (bevoegd persoon gebruik en montage: hulpmonteur - monteur - chef-monteur - steigerkeurder - steigerinspecteur)
 • Grondige kennis van de voorwaarden inzake toelaatbare belasting van de betrokken steiger
 • Grondige kennis van de verschillende gebruikelijke steigeronderdelen en hun functie/toepassing voor zowel systeemsteigers als universeel materiaal
 • Grondige kennis van de mogelijke risico’s bij het (de)monteren en aanpassen van alle voorkomende steigers
 • Grondige kennis van de principes en de juiste volgorde bij (de)montage / aanpassen van alle voorkomende steigers
 • Grondige kennis van de begrippen ‘sterkte’, ‘stijfheid’ en ‘stabiliteit’, en het belang daarvan voor een steigerconstructie
 • Grondige kennis van de maximale fysieke belasting van de steiger
 • Grondige kennis van veilige (de)montage van alle voorkomende steigers

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
 • Leest en begrijpt montage-, demontage- of ombouwschema van een steiger met standaardconfiguratie
 • Herkent, benoemt en beschrijft gebruikelijke steigertypes en steigertoepassingen
 • Duidt met gebaren de gebruikelijke steigeronderdelen aan
 • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Controleert en onderhoudt persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
 • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
 • Selecteert en controleert de arbeidsmiddelen die hij bij de uitoefening van het beroep mag gebruiken
 • Leest en begrijpt montage-, demontage- of ombouwschema van een steiger met standaardconfiguratie
 • Leest en begrijpt montage-, demontage- of ombouwschema van een steiger met complexe configuratie
 • Wisselt effectief en efficiënt informatie over de werkopdracht uit met hulpmonteurs en monteurs
 • Herkent, benoemt en beschrijft gebruikelijke steigertypes en steigertoepassingen
 • Beoordeelt en vult steigertekeningen en schema's aan
 • Duidt met gebaren de gebruikelijke steigeronderdelen aan
 • Geeft instructies aan de hulpmonteurs en monteurs tijdens de steigerbouw
 • Verdeelt de werkzaamheden onder in logische activiteiten en schrijft een chronologische volgorde uit
 • Bepaalt per activiteit de denkbare en reële risico’s
 • Stelt voor elk risico beheersmaatregelen vast om het risico te elimineren of beheersbaar te maken
 • Zorgt dat beheersmaatregelen aanwezig zijn voorafgaand aan uit te voeren taken
 • Bespreekt voorafgaand de afspraken vastgelegd in de Taak Risico Analyse met de betrokken medewerkers
 • Controleert of de afspraken vastgelegd in de Taak Risico Analyse worden uitgevoerd
 • Evalueert na het afronden van de werkzaamheden de Taak Risico Analyse
 • Keurt het meest voorkomende steigermateriaal aan de hand van afkeurmaatstaven
 • Stelt een materiaalstaat op aan de hand van een steigertekening/-schema voor alle voorkomende steigers
 • Vult een materiaalstaat in aan de hand van een steigertekening/-schema
 • Maakt een inschatting van het benodigde materiaal voor de nog resterende werkzaamheden
 • Past de principes voor de veilige (de)montage van steigers met complexe configuratie toe met de gepaste methodes en hulpmiddelen
 • Beoordeelt of alle voorkomende steigers gereed zijn voor keuring en overdracht
 • Herkent en benoemt een onveilige steiger met complexe configuratie
 • Past vuistregels voor de sterkte, de stijfheid en de stabiliteit van te bouwen steigers toe
 • Beoordeelt wanneer een steiger met complexe configuratie terug in veilige staat hersteld is
 • Gebruikt checklist voor keuring van een steiger met standaardconfiguratie
 • Controleert de toepassing van maatregelen tegen het vallen van voorwerpen en personen
 • Controleert de toepassing van veiligheidsmaatregelen om de risico’s te beheersen bij veranderende weersomstandigheden
 • Berekent het eigen gewicht van een steiger met standaardconfiguratie
 • Controleert de naleving van voorwaarden inzake toelaatbare belasting
 • Kijkt na of de gebouwde steiger voldoet aan de informatie en richtlijnen die door de fabrikant/steigerbouwer ter beschikking werden gesteld
 • Beoordeelt de stabiliteit van de steiger
 • Bepaalt en beoordeelt de toelaatbare belastingen op de werkvloer
 • Kijkt de beveiligingen tegen kantelen en instorten na
 • Kijkt na of de verankering correct is aangebracht
 • Kijkt de staat van onderdelen na
 • Kijkt na of vloeren, leuningen en kantplanken voldoende en correct zijn aangebracht
 • Kijkt na of de toegang tot de steiger en de doorgangen op en doorheen de steigers veilig zijn
 • Rapporteert bij oplevering en keuring vastgestelde onvolkomenheden van een steiger met standaardconfiguratie
 • Vult een opleverings-controlelijst in
 • Vult de steigerkaart in
 • Voert een (her)keuring van steigers met standaardconfiguratie uit
 • Vult een inspectielijst voor steigers met standaardconfiguratie in
 • Past principes van projectmatig werk en administratieve processen toe
 • Herkent situaties waarin afgeweken wordt van de uitgangspunten van het project
 • Communiceert en rapporteert over werkprocessen en verloop van het project

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
 • Ziet toe op de werkzaamheden tijdens de steigerbouw en stuurt desnoods bij
 • Ziet toe op de organisatie van de werkplek en stuurt desnoods bij
 • Past, indien nodig, steigers met complexe configuratie aan
 • Past een onveilige steiger met complexe configuratie aan

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
 • Werkt op een ergonomische manier
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
 • Gebruikt energiestromen duurzaam
 • Beperkt geluidshinder
 • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingstekens aan
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
 • Gebruikt steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
 • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • Gebruikt de verschillende arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het eigen beroep van toepassing zijn en gebruikt mogen worden, volgens de gebruikshandleiding
 • Onderhoudt de arbeidsmiddelen en reinigt deze na gebruik
 • Monteert steigers met complexe configuratie volgens de juiste volgorde
 • Demonteert steigers met complexe configuratie volgens de juiste volgorde
 • Gebruikt de nodige PBM’s tijdens de keuring

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend op locatie in open of gesloten gebouwen die bewoond of in gebruik kunnen zijn.
 • Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, klimatologische omstandigheden en risico’s.
 • De werkopdracht en het eindresultaat wordt strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de veiligheidseisen, door met zorg, precisie, toewijding en respect voor de veiligheidsprocedures te werken.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met collega’s.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidsprocedures en de signalisatie op de bouwplaats respecteren en PBM’s en CBM’s met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met steigermateriaal, rekening houdend met veiligheids-, plaatsingsvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • bepalen van de werkvolgorde
 • controleren van PBM’s
 • visueel beoordelen van steigermateriaal
 • het gebruiken van steigertekeningen en schema’s van alle voorkomende steigers
 • het opstellen van materiaalstaten van alle voorkomende steigers
 • het monteren, demonteren en ombouwen van alle voorkomende steigers
 • het keuren van steigers met standaardconfiguratie
 • het leiding geven en toezicht houden op een team van (hulp)monteurs
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • kwaliteits- en milieuvoorschriften
 • codes van goede praktijk
 • wettelijke en technische voorschriften
 • veiligheids- en gezondheidsinstructies
 • afspraken met collega’s en derden
 • instructies van de leidinggevende
 • de instructies die voorkomen in het montage- demontage- en ombouwschema
 • de instructienota opgesteld door de bevoegd persoon*
Doet beroep op
 • een leidinggevende voor de werkopdracht en bij problemen (gevaarlijke en/of onveilige situaties, …).

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Ontvangt en begrijpt de werkopdracht
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Gebruikt machines en gereedschappen
 • Werkt op hoogte
 • Gebruikt de op het eigen werkgebied van toepassing zijnde arbeidsmiddelen
 • Geeft de leiding en communiceert over de steigerbouw aan de hulpmonteurs en monteurs
 • Voert een Taak Risico Analyse uit
 • Beoordeelt het meest voorkomende steigermateriaal kwalitatief
 • Stelt een materiaalstaat op voor alle voorkomende steigers
 • Monteert, demonteert en bouwt alle voorkomende steigers veilig om
 • Herstelt of brengt alle voorkomende onveilige steigers terug in veilige staat
 • Beoordeelt en keurt een steiger met standaardconfiguratie
 • Draagt, na keuring, steigers met standaardconfiguratie over aan de opdrachtgever
 • Voert een (her)keuring van steigers met standaardconfiguratie uit op verzoek van de klant
 • Rapporteert aan en communiceert met voorman en werfleider

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.