Kinesitherapeut

 
BK-0337-1

Globaal

Titel

Kinesitherapeut

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "J140401 Kinesitherapeut (m/v)"

Definitie

De kinesitherapeut oefent een gezondheidszorgberoep uit, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en evidence based practice, waarin hij functiebehoud, functieverbetering of functieherstel van de verschillende stelsels van het menselijk lichaam beoogt, zowel in preventieve als curatieve context, teneinde het menselijk bewegen, de zelfredzaamheid en de participatie van de cliënt/patiënt te optimaliseren.

Niveau (VKS en EQF)

7

Jaar van erkenning

versie 1, 2018

Competenties

Opsomming competenties

Algemene activiteiten
 • Competentie 1:
  Werkt samen met andere actoren
  • Communiceert efficiënt met alle actoren (artsen, tandheelkundigen, andere zorgverstrekkers, collega’s, officiële instanties* , …)
  • Neemt vanuit het beroep kinesitherapeut een actieve rol op binnen de multi- en interdisciplinaire context
  • Rapporteert aan de doorverwijzer en andere actoren indien nodig
  • Maakt zijn professionele standpunt kenbaar tijdens overleg met het multi*- en interdisciplinaire* team
  • Werkt efficiënt samen
  • Respecteert de afgesproken procedures en werkschema’s
  • Communiceert via e-Health (mHealth, CASMA, ...) met andere zorgverstrekkers inzake patiëntengegevens, verwijzingen en verslaggeving
 • met inbegrip van kennis:
* Officiële instanties: SEL, LOGO, RIZIV, …
Multidisciplinaire samenwerking: er is in een team een veelheid aan disciplines aanwezig, maar elke beroepsgroep heeft zijn eigen taken die duidelijk afgegrensd zijn van de taken van een andere beroepsgroep.
Interdisciplinaire samenwerking: er is in een team een veelheid aan disciplines aanwezig, waarbij de zorgverstrekkers van elke beroepsgroep zowel eigen taken heeft als taken die ze gemeenschappelijk hebben met andere beroepsgroepen.
 • Competentie 2:
  Handelt volgens de gedragsregels voor de kinesitherapie
  • Handelt volgens de gedragsregels* voor de kinesitherapeut
  • Communiceert empathisch en respecteert de rechten en competenties van alle betrokken actoren (collega’s, artsen, andere zorgverstrekkers, …)
  • Werkt in een klimaat van vertrouwen tegenover de patiënt/cliënt waarbij hij voorziet in een begripvolle zorgverstrekking met respect voor de individuele rechten en waardigheid
  • Past taalgebruik, zo mogelijk, aan de patiënt/cliënt aan
  • Bepaalt samen met de patiënt/cliënt het behandelingsconcept en de vooropgestelde doelstelling
  • Gaat vertrouwelijk om met informatie (beroepsgeheim, privacy, …)
  • Respecteert de adequate omgangsvormen
  • Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen
 • met inbegrip van kennis:
* * De gedragsregels voor de kinesitherapie opgesteld door de Nationale Raad voor de Kinesitherapie http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2005-frk-gedragsregels-kinesitherapie
 • Competentie 3:
  Werkt volgens de wettelijke reglementeringen en procedure(s)
  • Respecteert en past de procedure(s) en regels op vlak van en (bio)veiligheid toe in de praktijk
  • Creëert een veilige en hygiënische omgeving voor de patiënt/cliënt
  • Draagt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen volgens de procedure
  • Volgt de wet- en regelgeving met betrekking tot het beroep en beroepsmanagement en past deze toe in praktijk
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Werkt volgens kwaliteitsprincipes
  • Maakt gebruik van het Elektronisch Kinesitherapeutisch Dossier (EKD) waarbij hij werkt conform de stappen van methodisch kinesitherapeutisch handelen (conform ICF* )
  • Neemt deel aan Lokale Kwaliteitsgroepen van Kinesitherapeuten* (LOKK’s) en andere vormingsactiviteiten (congressen, symposia, …) om de competenties up-to-date te houden
  • Optimaliseert het klinisch redeneren en het therapeutisch handelen om de patiënt/cliënt kwaliteitsvol te kunnen behandelen
  • Maakt bij voorkeur een portfolio aan waarbij de activiteiten geregistreerd worden conform de vooropgestelde kwaliteitsnormen
  • Evalueert de kwaliteit van de dienstverlening en stuurt bij indien nodig
  • Stelt een persoonlijk verbeterplan op aan de hand van (elektronische ) patiëntenbevraging, (elektronische) zelfevaluatie en peer reviews
 • met inbegrip van kennis:
* * De ICF (International Classification of Functioning, disability and health) is een kwalificatiesysteem dat het menselijk functioneren beschrijft en vormt zo een raamwerk voor het ordenen van gegevens. De ICF biedt een structuur om die gegevens op zinvolle wijze, in onderling verband te presenteren in een gemakkelijk toegankelijke vorm
* Een Lokale Kwaliteitsgroep van Kinesitherapeuten (LOKK) kan opgericht worden door een lokale kring of door een groep van individuele kinesitherapeuten met als doel kwaliteitsbevorderend te werken. Deze groep komt regelmatig samen om wetenschappelijke competenties op peil te houden en te actualiseren. Ook deontologische en gezondheidseconomische thema’s komen aan bod, evenals problemen rond de uitoefening van het beroep in de meest brede zin.
Kinesitherapeutisch handelen
 • Competentie 5:
  Screent de hulpvraag van de patiënt op systematische wijze
  • Ontvangt een aanvraag tot behandeling
  • Inventariseert de relevante gegevens van de patiënt/cliënt
  • Kijkt naar de ontvankelijkheid van de hulpvraag van de patiënt
  • Voert een eerste screening uit en bepaalt of een verdere kinesitherapeutische analyse zinvol is
  • Verwijst de patiënt/cliënt naar andere gezondheidszorgberoepsbeoefenaars bij het bereiken van de eigen beroepsgrens
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Voert een anamnese uit
  • Bevraagt de hulpvraag, klachten, verwachtingen en motivatie van de patiënt/cliënt door middel van een gerichte anamnese
  • Bevraagt en stelt de functie-, activiteiten- en participatieproblemen vast
  • Bevraagt de beïnvloedende factoren (externe, persoonlijke, …)
  • Interpreteert beschikbare medische en onderzoeksgegevens (medische diagnose, medische behandeling, prognose, medicatie, …)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  Voert een kinesitherapeutisch onderzoek uit
  • Verricht het diagnostisch kinesitherapeutisch onderzoek aan de hand van tests, schalen en andere meetinstrumenten
  • Brengt op methodische wijze de gezondheidsproblemen in kaart met inbegrip van functioneringsproblemen van psychomotorische aard met fysieke en mentale verankering
  • Relateert de gezondheidsproblemen aan bewegingsarmoede en dysfuncties van het bewegingsstelsel (inclusief de temporomandibulaire functies), het cardiovasculair stelsel, het respiratoir stelsel, het metabool stelsel, het urogenitaal stelsel, het neurologisch stelsel (inclusief het psychisch functioneren), het vaatstelsel inclusief lymfatisch stelsel, bindweefsel en huid
  • Beoordeelt de (potentiële) gezondheidsproblemen en (mogelijke) co-morbiditeit
  • Vraagt indien nodig aanvullende informatie aan collega-zorgverleners
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Stelt de kinesitherapeutische diagnose op
  • Analyseert en interpreteert de verzamelde gegevens
  • Bepaalt de psychomotorische dysfuncties met fysieke en mentale verankering
  • Bepaalt de functioneringstekorten van de patiënt/cliënt met betrekking tot bewegingsstelsel (inclusief de temporomandibulaire functies), het cardiovasculair stelsel, het respiratoir stelsel, het metabool stelsel, het urogenitaal stelsel, het neurologisch stelsel, het vaatstelsel inclusief lymfatisch stelsel, bindweefsel en huid
  • Definieert het kernprobleem van de patiënt/cliënt
  • Stelt de kinesitherapeutische diagnose op met behulp van klinisch redeneren* in het kader van de biopsychosociale context
  • Deelt de kinesitherapeutische diagnose mee aan de patiënt/cliënt en aan de verwijzer
 • met inbegrip van kennis:
* * Klinisch redeneren is het continue proces van gegevensverzameling en analyse gericht op de vragen en problemen van de patiënt/cliënt
 • Competentie 9:
  Stelt een efficiënt behandelplan* of preventieplan op en geeft advies aan de patiënt/cliënt
  • Bepaalt de doelen vanuit het oogpunt van ondersteuning van zelfmanagement (leeftijd, soort aandoening, activiteitenpatroon patiënt/cliënt, …)
  • Formuleert de doelen van het behandelplan (SMART* , …), en in samenspraak met de patiënt/cliënt en/of zijn netwerk
  • Stelt een behandelplan of preventieplan op dat opgemaakt wordt conform de fasen van het methodisch handelen*
  • Peilt naar de motivatie voor het opvolgen van het behandelplan/preventieplan
  • Bepaalt zo nodig in samenspraak met het multidisciplinair team de behandeling van de patiënt/cliënt met betrekking tot psychomotorische dysfuncties met fysieke en mentale verankering
  • Bepaalt zo nodig in samenspraak met het multidisciplinair team de behandeling van de patiënt/cliënt met betrekking tot functieproblemen van het musculoskeletaal stelsel (inclusief de temporomandibulaire functies), het cardiovasculair stelsel, het respiratoir stelsel, het metabool stelsel, het urogenitaal stelsel, het neurologisch stelsel, het vaatstelsel inclusief lymfatisch stelsel, bindweefsel en huid
  • Bespreekt het advies met de patiënt/cliënt
 • met inbegrip van kennis:
* * Behandelplan: Een behandelplan bevat doelen welke kinesitherapeut en zorgvrager, willen bereiken en een aanduiding van de tijd waarbinnen en de wijze waarop getracht wordt deze doelen te behalen. Het plan wordt op afgesproken momenten geëvalueerd en bijgestuurd. Hierbij wordt op methodisch wijze gehandeld in een cyclisch proces.
* SMART Is een wijze om een doelstelling richtinggevend op te stellen. Dit wil zeggen dat deze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden moet worden opgesteld
* Methodisch handelen: Fasen in het methodisch handelen: hierin kunnen volgende fasen onderscheiden worden: 1)aanmelden, oriëntatie op de hulpvraag, screening en informatie aan de patiënt/cliënt, 2) anamnesegesprek, 3) kinesitherapeutisch onderzoek, 4) formulering van de kinesitherapeutische diagnose en indicatiestelling, 5) kinesitherapeutisch zorgplan, 6) uitvoering van behandeling, 7) evaluatie, 8) afsluiting en verslag
 • Competentie 10:
  Voert op methodische wijze het behandel- of preventieplan uit in samenspraak met de patiënt/cliënt
  • Geeft educatie en informatie op maat van de patiënt/cliënt
  • Geeft toelichting bij de praktische uitvoering van de kinesitherapeutische behandeling
  • Voert op methodische wijze en in samenspraak met de persoon met zorgbehoefte het behandelplan uit
  • Voert kinesitherapeutische interventies uit in het tempo dat bij de beroepsuitoefening hoort
  • Geeft advies/opdracht aan de persoon met een hulpvraag bij oefeningen, hulpmiddelen, … in het kader van een behandeling
  • Ondersteunt de patiënt/cliënt in zijn motivatie om het behandelplan op te volgen
  • Richt zich op het handhaven of (opnieuw) verwerven van het genezingsproces, adequate aanpassing aan de situatie of omgaan met een blijvend verlies van functies van de patiënt/cliënt
  • Wisselt informatie uit met betrekking tot de behandeling van de patiënt/cliënt met verschillende betrokkenen
  • Bouwt de therapie progressief af waar nodig
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 11:
  Evalueert het behandelplan
  • Evalueert samen met de patiënt/cliënt de realisatie van de behandelingsdoelen aan de hand van relevante klinische parameters
  • Past, eventueel in samenspraak met de (tand)arts of het interdisciplinaire team, het behandelplan aan volgens de behoeften, mogelijkheden en wensen van de patiënt/cliënt
  • Stelt indien nodig een tussentijdse verslag op voor de eventuele bijsturing van het behandelplan
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 12:
  Sluit de behandeling af en stelt een eindconclusie op
  • Stelt bij het afsluiten van de interventie de eindconclusie op
  • Sluit de behandeling af of doet voorstellen tot verderzetting
  • Maakt afspraken met de patiënt inclusief raadgevingen over secundaire en tertiaire preventie
  • Stelt een (eind)verslag op voor de arts of doorverwijzer over de behandeling, het verloop en het resultaat
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 13:
  Zorgt voor de administratieve afhandeling van zorgvraag gerelateerde documenten
  • Registreert en/of rapporteert de behandelingsgegevens
  • Registreert gegevens in het dossier
  • Bezorgt de patiënt/cliënt/verzekering de documenten voor financiële tegemoetkoming door de ziekteverzekering, …
 • met inbegrip van kennis:
Supplementaire handelingen
 • Competentie 14:
  Doet aan preventiebeleid op alle niveaus
  • Spoort vroegtijdig risicofactoren en (dreigende) gezondheidsproblemen op
  • Analyseert de functionele gezondheidstoestand
  • Ondersteunt gezondheidsbevorderende en -beschermende activiteiten in de levensstijl
  • Biedt inzicht in de relatie tussen gezondheid en de factoren die tot gezondheidsproblemen leiden
  • Stimuleert de patiënt/cliënt om het activatie- en participatieniveau te optimaliseren ten opzichte van de eigen mogelijkheden om gezondheidsproblemen te voorkomen, op te lossen of te stabiliseren
  • Informeert, educeert, coacht en motiveert de patiënt/cliënt tot zelfmanagement, zelfregulering en responsabilisering van zijn gezondheidstoestand
  • Werkt samen met andere zorgverleners
  • Informeert, educeert, coacht en traint individuen of groep(en) gericht op gezondheidsbevorderend gedrag ter voorkoming van ziekte, arbeidsongeschiktheid, … (primaire preventie)
  • Informeert, educeert, coacht en traint individuen of groep(en) gericht op een aandoening ontdekt in een vroeg stadium te behandelen om de ongunstige afloop ervan te minimaliseren (secundaire preventie)
  • Helpt mee om een bestaande, meestal chronische aandoening onder controle te houden en verder functieverlies en complicaties te voorkomen (tertiaire preventie)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 15:
  Controleert de werking van de toestellen en informeert de onderhoudsdienst en/of de verantwoordelijke bij problemen
  • Leeft technische richtlijnen na voor het gebruik van materialen en toestellen
  • Signaleert afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de toeleveraar
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 16:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Schoolt zich permanent bij
  • Participeert aan nationale en internationale lezingen en congressen
  • Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
  • Evalueert kritisch wetenschappelijke onderzoeksliteratuur en gebruikt deze binnen de professionele setting
  • Volgt actuele, wetenschappelijke ontwikkelingen op binnen het vakgebied en zet deze om in de praktijk (evidence based practice*)
  • Raadpleegt relevante informatiebronnen (met inbegrip van internationale wetenschappelijke vakliteratuur)
  • Hanteert de vakterminologie op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
 • met inbegrip van kennis:
* * Evidence based practice is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. De praktijk van evidence based practice impliceert het integreren van individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. De voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt spelen hierbij een centrale rol. (Offringa et al., 2000)
 • Competentie 17:
  Draagt bij tot de ontwikkeling van het beroep
  • Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
  • Analyseert periodiek patiënt- en praktijkgegevens gericht op kwaliteitsborging
  • Voert een voorstudie uit naar aanleiding van een terugkerend vraagstuk in de praktijk en vertaalt het resultaat naar een probleemstelling voor verder onderzoek
  • Beoordeelt de relevantie van onderzoeksresultaten voor de eigen praktijk
  • Werkt volgens actuele wetenschappelijke inzichten, (inter)nationale ontwikkelingen, en richtlijnen voor de praktijk
  • Leidt of werkt mee aan klinisch en/of fundamenteel georiënteerd wetenschappelijk onderzoek waarbij relevante onderzoeksgegevens gegenereerd en aangeleverd worden
  • Werkt mee aan publicaties, lezingen, …
  • Werkt mee in (inter)nationale wetenschappelijke en/of professionele verenigingen
  • Participeert actief aan nationale en internationale congressen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 18:
  Realiseert opleidingsacties intern en extern
  • Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
  • Geeft voorlichting aan collega’s in de gezondheidszorg en het onderwijs
  • Past taalgebruik aan de doelgroep aan
  • Begeleidt studenten in opleiding en schept een gunstige leersituatie
  • Evalueert studenten en geeft feedback op hun functioneren
  • Participeert in de begeleiding van masterproeven van studenten
  • Stemt de eigen begeleiding af op die van de stageverantwoordelijke/begeleider
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 19:
  Geeft voorlichting, vorming en werkt mee aan preventie
  • Ontwikkelt, organiseert en voert educatieve acties over bewegingshygiëne uit
  • Verzorgt vormen van training en coaching van individuen en groepen gericht op gezondheidsbevorderend gedrag in alle mogelijke contexten
  • Informeert, adviseert en verleent consult aan doelgroepen over bewegings- en functioneringsmogelijkheden
  • Informeert, adviseert en vormt professionals betreffende bewegings- en functioneringsmogelijkheden
  • Werkt mee aan het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, handleidingen, … volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten
  • Maakt betrouwbare informatie over gezondheidsproblemen toegankelijk via verschillende communicatiekanalen
  • Werkt mee aan het ontwikkelen van sensibiliseringscampagnes en -materiaal voor preventieve doeleinden op het gebied van bewegings- en gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming (vermindering van risicofactoren)
  • Evalueert de opzet, de uitvoering en het effect van de voorlichtings-, vormings- en sensibiliseringscampagnes op een wetenschappelijk onderbouwde manier en stuurt deze bij indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 20:
  Coördineert de activiteiten van een team en leidt een organisatie
  • Past bij het opstarten en beheren van een kinesitherapeutische praktijk of dienst de juridische, deontologische en organisatorische aspecten toe in functie van het opstarten en beheren van de praktijk of dienst
  • Organiseert, coördineert, leidt en/of vertegenwoordigt de praktijk of de dienst
  • Organiseert zich professioneel individueel en in team en reflecteert in functie van een optimale (kwaliteits-)zorg in een multidisciplinaire setting
  • Oriënteert zich op de behoeften aan kinesitherapeutische zorgverlening en de ontwikkelingen daarin (praktijkvoering, regelgeving, samenleving, …)
  • Reflecteert kritisch over het beleid inzake aanbod van kinesitherapeutische zorg- en dienstverlening rekening houdend met de bredere maatschappelijke context en draagt bij tot een goede uitvoering van het beleids- en activiteitenplan
  • Beoordeelt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en innovatie
  • Volgt de administratie op
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van sociologie
 • Basiskennis van mathematica
 • Basiskennis van economisch en administratief beheer
 • Basiskennis van teamdynamiek
 • Basiskennis van zelfmanagement
 • Kennis van fysische agentia
 • Kennis van biomechanica
 • Kennis van (organische) en (bio)chemie
 • Kennis van biologie
 • Kennis van fysica
 • Kennis van statistiek
 • Kennis van algemene anatomie
 • Kennis van algemene fysiopathologie en pathologie
 • Kennis van de internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF)
 • Kennis van ergonomie
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van gebruik van hulpmiddelen (spalken, verbanden, orthesen, prothesen, toestellen, aerosols, ...)
 • Kennis van gezondheidsvoorlichting en –promotie
 • Kennis van Goede Hygiëne Praktijken (GHP)
 • Kennis van bijzondere doelgroepen
 • Kennis van ontwikkelingsfasen van het kind
 • Kennis van preventietechnieken
 • Kennis van medische beeldvorming
 • Kennis van screeningsinstrumenten
 • Kennis van motivatietechnieken
 • Kennis van motivatiestrategieën (beroepseigen veranderstrategieën, modellen voor gedragsverandering, …)
 • Kennis van (peer)coaching
 • Kennis van evaluatiemethodes
 • Kennis van communicatieve technieken en sociale vaardigheden (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …)
 • Kennis van reflectiestrategieën
 • Kennis van opleidingstechnieken
 • Kennis van informatietechnologie
 • Kennis van onderzoeksmethodieken
 • Kennis van de ethische regels rond wetenschappelijk onderzoek
 • Kennis van onderzoeksdomeinen
 • Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek
 • Kennis van professionele fora
 • Kennis van de beschikbare opleidingen en navormingen (LLL)
 • Kennis van de structuur en wetgeving van de gezondheidszorg
 • Kennis van de Nederlandse taal om deze op deskundige wijze te kunnen hanteren in het kader van het beroep en dit zowel mondeling als schriftelijk
 • Kennis van Engels (kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen met inbegrip van technische besprekingen van het eigen vakgebied)
 • Kennis van bedrijfseigen, kantoorsoftware en software van de kinesitherapie, …
 • Kennis van administratieve taken aangaande verslaggeving, dossieropmaak, eHealth, patiëntgerelateerde administratie, … (RIZIV, ziekteverzekering, …)
 • Grondige kennis van anatomie en fysiologie: het musculoskeletaal stelsel (inclusief de temporomandibulaire functies), het cardiovasculair stelsel, het respiratoir stelsel, het metabool stelsel, het urogenitaal stelsel, het neurologisch stelsel, het vaatstelsel inclusief lymfatisch stelsel, bindweefsel en huid
 • Grondige kennis van pathologie gerelateerd aan het musculoskeletaal, neurologisch, respiratoir, cardiovasculair, urogenitale, psychisch en psychomotorisch systeem
 • Grondige kennis van procesmatige aanpak conform de stappen van methodisch kinesitherapeutisch handelen
 • Grondige kennis van kinesitherapeutische probleemoplossende en besliskundige strategieën
 • Grondige kennis van screening en medische onderzoeken gerelateerd aan het musculoskeletaal, neurologisch, respiratoir, cardiovasculair, urogenitale, psychisch en psychomotorisch systeem
 • Grondige kennis van kinesitherapeutische behandelingen van musculoskeletale, neurologische, respiratoire, cardiovasculaire, urogenitale, psychische en psychomotorische aard
 • Grondige kennis van oefentherapie met of zonder fysieke bijstand in alle stelsels en bij verschillende doelgroepen: Revalidatie in het domein van de inwendige stoornissen (lifestyle-problematiek, …), Cardiovasculaire revalidatie, Revalidatie van evenwichtsstoornissen, Revalidatie van venolymfatische stoornissen, Neurologische revalidatie, Musculoskeletale revalidatie, Respiratoire revalidatie, Psychomotorisch revalidatie, Urogenitaal stelsel (perinatale kinesitherapie en de bekkenbodemreëducatie, …), …
 • Grondige kennis van kinesitherapeutische technieken: Grondige kennis van lymfedrainagetechnieken, Grondige kennis van tapingtechnieken/zwachteltechnieken, Grondige kennis van massage met therapeutisch doel, Grondige kennis van ademhalingstechnieken, …
 • Grondige kennis van fysische therapieën (toedienen met therapeutisch doel van niet invasieve prikkels zoals elektrische stromen, elektromagnetische stralingen, ultrageluiden, warmte– en koudeapplicaties, balneotherapie, …)
 • Grondige kennis van posturale revalidatietechnieken
 • Grondige kennis van til- en verplaatsingstechnieken
 • Grondige kennis van vakterminologie
 • Grondige kennis aangaande de wetgeving voor de uitvoering van het beroep en vooral de RIZIV- nomenclatuur
 • Grondige kennis van relevante informatiebronnen
 • Grondige kennis van literatuuronderzoek
 • Grondige kennis van beroepsethiek
 • Grondige kennis van wetgeving aangaande het beroep (wet van 10 mei 2015 (kaderwet gezondheidszorgberoepen), wet van 8 december 1992 (privacywet), wet van 22 augustus 2002 (rechten van de patiënt), wet van 14 juli 1994 (ZIV-wet), wet van 2 augustus 2002 (misleidende en vergelijkende reclame), MB van 22 december 2015 (ontvangstbewijs- getuigschrift en fiscaal dagboek, …)

Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen aanpassen van het taalgebruik aan de patiënt/cliënt
 • Het kunnen bepalen van het behandelingsconcept en de vooropgestelde doelstelling in samenspraak met de patiënt/cliënt
 • Het kunnen het vertrouwelijk omgaan met informatie
 • Het kunnen respecteren van de adequate omgangsvormen
 • Het kunnen het in de praktijk respecteren en toepassen van de procedure(s) en regels op vlak van de(bio)veiligheid
 • Het kunnen creëren van een veilige en hygiënische omgeving voor de patiënt/cliënt
 • Het kunnen volgen van de wet- en regelgeving met betrekking tot het beroep en beroepsmanagement en deze toepassen in praktijk
 • Het kunnen gebruikmaken van het Elektronisch Kinesitherapeutisch Dossier (EKD) waarbij hij kan werken conform de stappen van methodisch kinesitherapeutisch handelen (conform ICF)
 • Het kunnen ontvangen van een aanvraag tot kinesitherapeutische behandeling
 • Het kunnen inventariseren van relevante gegevens van de patiënt/cliënt
 • Het kunnen kijken naar de ontvankelijkheid van de patiëntenvraag
 • Het kunnen uitvoeren van een eerste screening en het bepalen of een verdere kinesitherapeutische analyse zinvol is
 • Het kunnen verwijzen van de patiënt/cliënt naar andere (para)medici bij het bereiken van de beroepsgrens
 • Het kunnen bevragen van de hulpvraag, klacht, verwachtingen en motivatie van de patiënt/cliënt door middel van een gerichte anamnese
 • Het kunnen bevragen en vaststellen van de functie- en participatieproblemen
 • Het kunnen bevragen van de beïnvloedende factoren (externe, persoonlijke, …)
 • Het kunnen interpreteren van medische en onderzoeksgegevens (medische diagnose, medische behandeling, prognose, medicatie, …)
 • Het kunnen verrichten van het diagnostisch kinesitherapeutisch onderzoek aan de hand van tests, schalen en andere meetinstrumenten
 • Het kunnen het op methodische wijze in kaart brengen van de gezondheidsproblemen
 • Het kunnen relateren van de gezondheidsproblemen aan dysfuncties van het musculoskeletaal stelsel (inclusief de temporomandibulaire functies), het cardiovasculair stelsel, het respiratoir stelsel, het metabool stelsel, het urogenitaal stelsel, het neurologisch stelsel (inclusief het psychisch functioneren), het vaatstelsel inclusief lymfatisch stelsel, bindweefsel en huid
 • Het kunnen beoordelen van de (potentiële) gezondheidsproblemen
 • Het kunnen vragen indien nodig van aanvullende informatie aan collega-zorgverleners
 • Het kunnen analyseren en interpreteren van de verzamelde gegevens
 • Het kunnen analyseren van de functionele gezondheidstoestand
 • Het kunnen bepalen van de functioneringstekorten van de patiënt/cliënt met betrekking tot het musculoskeletaal stelsel (inclusief de temporomandibulaire functies), het cardiovasculair stelsel, het respiratoir stelsel, het metabool stelsel, het urogenitaal stelsel, het neurologisch stelsel (inclusief het psychisch functioneren), het vaatstelsel inclusief lymfatisch stelsel, bindweefsel en huid
 • Het kunnen definiëren van het kernprobleem (…) van de patiënt/cliënt
 • Het kunnen meedelen van de kinesitherapeutische diagnose
 • Het kunnen bepalen van de doelen vanuit het oogpunt van ondersteuning van zelfmanagement (leeftijd, soort aandoening, activiteitenpatroon patiënt/cliënt, …)
 • Het kunnen formuleren van de doelen van het behandelplan (SMART, …), in samenspraak met de patiënt/cliënt en/of zijn netwerk
 • Het kunnen opstellen van een behandelplan of preventieplan dat opgemaakt wordt conform de fasen van het methodisch handelen
 • Het kunnen peilen naar de motivatie voor het opvolgen van het behandelplan
 • Het kunnen bepalen, in samenspraak met het multidisciplinair team, van de behandeling van de patiënt/cliënt met betrekking tot functieproblemen van het musculoskeletaal stelsel (inclusief de temporomandibulaire functies), het cardiovasculair stelsel, het respiratoir stelsel, het metabool stelsel, het urogenitaal stelsel, het neurologisch stelsel (inclusief het psychisch functioneren), het vaatstelsel inclusief lymfatisch stelsel, bindweefsel en huid
 • Het kunnen bespreken van het advies met de patiënt/cliënt
 • Het kunnen geven van educatie en informatie op maat van de patiënt/cliënt
 • Het kunnen geven van toelichting bij de praktische uitvoering van de kinesitherapeutische behandeling
 • Het kunnen uitvoeren van het behandelplan op methodische wijze en in samenspraak met de persoon met zorgbehoefte
 • Het kunnen het vloeiend uitvoeren van kinesitherapeutische interventies (kinesitherapeutische behandelingen, oefentherapie met of zonder fysieke bijstand van alle stelsels, kinesitherapeutische technieken, fysische therapieën en posturale revalidatietechnieken) in een werktempo dat bij de beroepsuitoefening hoort
 • Het kunnen geven van advies/opdracht aan de persoon met een hulpvraag bij oefeningen, hulpmiddelen, … in het kader van een kinesitherapeutische behandeling
 • Het kunnen ondersteunen van de patiënt/cliënt in zijn motivatie om het kinesitherapeutisch behandelplan op te volgen
 • Het kunnen het zich richten op het (opnieuw) verwerven of het handhaven van het genezingsproces bij de patiënt/cliënt,
 • Het kunnen het zich richten op de adequate aanpassing aan de situatie of leren omgaan met een blijvend verlies van functies bij de patiënt/cliënt
 • Het kunnen uitwisselen van informatie met betrekking tot de behandeling van de patiënt/cliënt met verschillende betrokkenen
 • Het kunnen progressief afbouwen van de therapie waar nodig
 • Het kunnen het samen evalueren met de patiënt/cliënt van de te realisatie van de kinesitherapeutische behandelingsdoelen aan de hand van relevante klinische parameters
 • Het kunnen aanpassen, eventueel in samenspraak met de (tand)arts of interdisciplinair team, van het behandelplan volgens de behoeften, mogelijkheden en wensen van de patiënt/cliënt
 • Het kunnen opstellen van de eindconclusie bij het afsluiten van de kinesitherapeutische interventie
 • Het kunnen afsluiten van de kinesitherapeutische behandeling of voorstellen doen tot verderzetting
 • Het kunnen afspraken maken met de patiënt inclusief raadgevingen over secundaire en tertiaire preventie
 • Het kunnen opstellen van een tussentijds verslag voor de eventuele bijsturing van het behandelingsplan
 • Het kunnen opstellen van een kinesitherapeutisch (eind)verslag voor de arts of doorverwijzer over de behandeling, het verloop en het resultaat
 • Het kunnen registreren en/of rapporteren van de behandelingsgegevens
 • Het kunnen bezorgen aan de patiënt/cliënt/verzekering van de documenten voor financiële tegemoetkoming door de ziekteverzekering, …
 • Het kunnen adviseren over maatregelen en aanpassingen ter vermindering van gezondheidsrisico’s
 • Het kunnen ondersteunen van gezondheidsbevorderende activiteiten en gedrag; het kunnen aanleren en het kunnen trainen van dit gedrag
 • Het kunnen inzicht bieden in de relatie tussen gezondheid en de factoren die tot gezondheidsproblemen leiden
 • Het kunnen stimuleren van de patiënt/cliënt om het activatie- en participatieniveau te optimaliseren ten opzichte van de eigen mogelijkheden om gezondheidsproblemen te voorkomen, op te lossen of te stabiliseren
 • Het kunnen educeren, coachen en sturen de patiënt/cliënt en hem stimuleren tot zelfmanagement, zelfregulering en responsabilisering van zijn gezondheidstoestand
 • Het kunnen samenwerken met andere zorgverleners
 • Het kunnen informeren, educeren, coachen en trainen van individuen of groep(en) gericht op bewegings- gezondheidsbevorderend gedrag (primaire preventie)
 • Het kunnen informeren, educeren, coachen en trainen van individuen of groep(en) die er op gericht is om een in een vroeg stadium ontdekte aandoening te behandelen om aldus de ongunstige afloop te minimaliseren (secundaire preventie) of om recidieven te voorkomen
 • Het kunnen meehelpen om een bestaande, meestal chronische aandoening onder controle te houden en verder functieverlies te voorkomen (tertiaire preventie)
 • Het kunnen naleven van technische richtlijnen voor het gebruik van materiaal
 • Het kunnen signaleren van afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud van toestellen en materialen
 • Het kunnen opvolgen van de administratie
 • Het kunnen het efficiënt communiceren met alle actoren (artsen, tandheelkundigen, andere zorgverstrekkers, collega’s, officiële instanties, …)
 • Het kunnen vanuit het beroep kinesitherapeut een actieve rol opnemen binnen de multi- en interdisciplinaire context
 • Het kunnen rapporteren aan de doorverwijzer indien nodig
 • Het kunnen kenbaar maken van zijn professionele standpunt tijdens overleg met het multi- en interdisciplinaire team
 • Het kunnen het efficiënt samenwerken met alle actoren
 • Het kunnen respecteren van de afgesproken procedures en werkschema’s
 • Het kunnen communiceren via eHealth met andere zorgverstrekkers inzake patiëntengegevens, verwijzingen en verslaggeving
 • Het kunnen handelen volgens de gedragsregels voor de kinesitherapeut
 • Het kunnen het empathisch communiceren en respecteren van de rechten en competenties van alle betrokken actoren (collega’s, artsen, andere zorgverstrekkers, …)
 • Het kunnen werken in een klimaat van vertrouwen tegenover de patiënt/cliënt waarbij hij voorziet in een begripvolle zorgverstrekking met respect voor de individuele rechten en waardigheid
 • Het kunnen analyseren van periodieke patiënt- en praktijkgegevens gericht op kwaliteitsborging
 • Het kunnen aanpassen van het taalgebruik aan de doelgroep
 • Het kunnen begeleiden van studenten in opleiding en het kunnen scheppen van een gunstige leersituatie
 • Het kunnen verder bouwen op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
 • Het kunnen feedback geven aan studenten op hun functioneren
 • Het kunnen begeleiden van masterproeven van studenten
 • Het kunnen afstemmen van de eigen begeleiding op die van de stagebegeleiders
 • Het kunnen verzorgen van vormen van training en coaching van individuen en groepen gericht op gezondheidsbevorderend gedrag in alle mogelijke contexten
 • Het kunnen toepassen van de juridische, deontologische en organisatorische aspecten bij het opstarten en beheren van een kinesitherapeutische praktijk of dienst in functie van het opstarten en beheren van de praktijk of dienst
 • Het kunnen vertegenwoordigen van de praktijk of de dienst
 • Het kunnen het zich professioneel organiseren, individueel en/of in team, en het reflecteren in functie van een optimale (kwaliteits-)zorg in een multidisciplinaire setting
 • Het kunnen het zich oriënteren op de behoeften aan kinesitherapeutische zorgverlening en de ontwikkelingen daarin (praktijkvoering, regelgeving, samenleving, …)
 • Het kunnen het kritisch reflecteren over het beleid inzake aanbod van kinesitherapeutische zorg- en dienstverlening rekening houdend met de bredere maatschappelijke context
 • Het kunnen beoordelen van de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en innovatie
 • Het kunnen deelnemen aan Lokale Kwaliteitsgroepen van Kinesitherapeuten (LOKK’s) om de competenties up-to-date te houden
 • Het kunnen opmaken van een portfolio waarbij de activiteiten geregistreerd worden conform de vooropgestelde kwaliteitsnormen
 • Het kunnen het zich permanent bijvormen
 • Het kunnen participeren aan nationale en internationale lezingen en congressen
 • Het kunnen deelnemen aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
 • Het kunnen het kritisch evalueren van wetenschappelijke onderzoeksliteratuur en deze kunnen gebruiken binnen de professionele setting
 • Het kunnen het in de praktijk omzetten van actuele, wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied (evidence based practice)
 • Het kunnen opvolgen van actuele, wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied
 • Het kunnen raadplegen van relevante informatiebronnen (met inbegrip van internationale wetenschappelijke vakliteratuur)
 • Het kunnen leiden of meewerken aan klinisch en fundamenteel georiënteerd wetenschappelijk onderzoek waarbij relevante onderzoeksgegevens gegenereerd en aangeleverd worden
 • Het kunnen gebruiken van de vakterminologie op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
 • Het kunnen beoordelen van de relevantie van onderzoeksresultaten voor de eigen praktijk
 • Het kunnen meewerken aan publicaties, lezingen, …
 • Het kunnen meewerken in (inter)nationale wetenschappelijke verenigingen
 • Het kunnen het actief participeren aan nationale en internationale congressen
 • Het kunnen geven van voorlichting aan collega’s in de gezondheidszorg en het onderwijs
 • Het kunnen informeren, adviseren en verlenen van consult aan doelgroepen over bewegings- en functioneringsmogelijkheden
 • Het kunnen informeren, adviseren en vormen van professionals over bewegings- en functioneringsmogelijkheden
 • Het kunnen meewerken aan het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, handleidingen, … volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten
 • Het kunnen ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van educatieve acties over bewegingshygiëne
 • Het kunnen registreren van gegevens in het dossier

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het kunnen evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening en het kunnen bijsturen indien nodig
 • Het kunnen opstellen van een persoonlijk verbeterplan aan de hand van een (elektronische) patiëntenbevraging, (elektronische) zelfevaluatie en peer reviews
 • Het kunnen optimaliseren van het klinisch redeneren en het therapeutisch handelen om de patiënt/cliënt kwaliteitsvol te kunnen behandelen
 • Het kunnen uitvoeren van een voorstudie naar aanleiding van een terugkerend vraagstuk in de praktijk en het kunnen vertalen van het resultaat naar een probleemstelling voor verder onderzoek
 • Het kunnen evalueren van de opzet, de uitvoering en het effect van de voorlichting, vormings- en sensibiliseringscampagnes op een wetenschappelijk onderbouwde manier en deze kunnen bijsturen
 • Het kunnen opstellen van de kinesitherapeutische diagnose met behulp van klinisch redeneren in het kader van de bio-psycho-sociale context
 • Het kunnen het vroegtijdig opsporen van risicofactoren en (dreigende) gezondheidsproblemen

Motorische vaardigheden

 • Het kunnen verzorgen van de persoonlijke hygiëne en kunnen zorgen voor een verzorgd voorkomen
 • Het kunnen dragen van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen volgens de procedure
 • Het kunnen het vloeiend, nauwkeurig en met de nodige gedoseerde kracht uitvoeren van kinesitherapeutische interventies (kinesitherapeutische behandelingen, oefentherapie met of zonder fysieke bijstand van alle stelsels, kinesitherapeutische technieken, fysische therapieën en posturale revalidatietechnieken)

Omgevingscontext

 • Herkent en respecteert in het kader van het zorgproces de rollen, verschillen en grenzen van iedere partner, zowel binnen het eigen vakgebied als ten aanzien van andere vakgebieden
 • Het beroep van kinesitherapeut wordt uitgeoefend in uiteenlopende werkomgevingen
 • Dit beroep wordt hoofdzakelijk uitgeoefend binnen flexibele werktijden
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in teamverband, multidisciplinair en/of individueel, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is
 • De werkopdrachten kunnen aan de hand van een geneeskundig voorschrift opgenomen worden conform de wettelijke bepalingen
 • De werkopdrachten worden afgebakend in de tijd
 • Het uit te voeren werk is gevarieerd en kan complex zijn door de opdrachten die gebonden zijn aan de zorgvrager
 • Het beroep vereist een behandeling op maat van de noden van de zorgvrager
 • De uitoefening van het beroep vereist een kritische en onderzoekende houding
 • De uitoefening van het beroep vraagt een sterk kwaliteitsbewustzijn
 • De uitoefening van het beroep vraagt een analytische houding en een abstract denkvermogen
 • De kinesitherapeut komt in contact met verschillende interne en/of externe actoren
 • De sector kent reglementeringen wat betreft veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu, …
 • Sommige activiteiten kunnen gezondheidsrisico’s inhouden voor de beroepsuitoefenaar en zijn omgeving. Het naleven van de veiligheidsvoorschriften en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht
 • De uitoefening van het beroep vereist zowel het nemen van initiatieven als beslissingen binnen de eigen werksituatie.
 • De uitoefening van het beroep vraagt een sterke verantwoordelijkheidszin
 • De uitoefening van het beroep vereist het nemen van beslissingen binnen de eigen werksituatie

Handelingscontext

 • De kinesitherapeut dient op constructieve en transparante wijze informatie uit te wisselen met de andere actoren
 • De kinesitherapeut dient afhankelijk van de opdracht en de instellingscontext, routinematige en/of complexe handelingen uit te voeren
 • de kinesitherapeut is zich constant bewust van de impact van zijn handelingen
 • De kinesitherapeut kan zich aanpassen aan en zich flexibel opstellen bij wisselende werkomstandigheden
 • De kinesitherapeut dient steeds de voorschriften, regelgeving en kwaliteitseisen te respecteren
 • De kinesitherapeut dient bij te blijven met de ontwikkelingen binnen de sector; dit vergt levenslang leren en het volgen van (verplichte) opleidingen en/of navorming
 • De kinesitherapeut dient planmatig te denken, prioriteiten te stellen en zijn werkzaamheden te organiseren
 • De kinesitherapeut dient discreet te handelen conform de beroepsethiek en professionele gedragscode
 • De kinesitherapeut toont zin voor initiatief binnen bepaalde situaties, problemen, opdrachten,…
 • De kinesitherapeut dient kritisch, analytisch en oplossingsgericht te handelen
 • De kinesitherapeut dient assertief en proactief op te treden
 • De kinesitherapeut dient kwaliteitsvol te handelen
 • De kinesitherapeut dient klantgericht te werken
 • De kinesitherapeut dient het positief imago eigen aan zijn beroep uit te stralen
 • De kinesitherapeut dient op empathische wijze omgaan met de zorgvrager
 • De kinesitherapeut dient duidelijk en doelgericht te communiceren
 • De kinesitherapeut dient nauwkeurig, consequent en gefocust te werken
 • De kinesitherapeut weet snelheid, zorgvuldigheid en nauwkeurigheid te combineren
 • De kinesitherapeut dient zich bewust te zijn dat gemaakte fouten verstrekkende gevolgen kunnen hebben die een grote impact kunnen hebben op de zorgvrager
 • De kinesitherapeut dient autonoom de passende behandeling te selecteren conform de opdracht of het voorschrift. Dit vergt een hoge mate van vakkennis waarbij inzicht en synthetisch vermogen onontbeerlijk zijn

Autonomie

Is zelfstandig in
 • - Het uitvoeren van beroepsspecifieke handelingen en de door de regelgeving beschreven technische activiteiten en toevertrouwde handelingen (uitgevoerd conform de wetgeving)
 • Het uitvoeren van het kinesitherapeutisch onderzoek en het beoordelen ervan op basis van klinisch redeneren.
 • Het afnemen van de anamnese gericht op de klachten en/of pathologie van de patiënt
 • Het bepalen van het (dys)functioneren van de patiënt
 • Het opstellen van een kinesitherapeutische diagnose en het opstellen van een behandelplan
 • Het informeren, adviseren van de zorgvrager over de mogelijke kinesitherapeutische aanpak
 • Het bepalen, uitvoeren en evalueren van het kinesitherapeutisch handelen binnen het behandelplan
 • Het uitvoeren van beroepsspecifieke handelingen en de door de regelgeving beschreven technische activiteiten
 • Het evalueren van het eigen werk
 • Het verstrekken van informatie aangaande kinesitherapeutisch gerelateerde thema’s
 • Het sensibiliseren van de zorgvragers, hulpverleners en beleidsmakers
 • Het regelen, plannen en uitvoeren van de administratieve taken
 • Het adviseren en meewerken aan preventiebeleid
 • Het organiseren en/of geven van opleidingen, vormingen en adviezen
 • Het up-to-date houden van de eigen kennis
 • Het coördineren van de activiteiten van het team in de organisatie
Is gebonden aan
 • Het ontvangen en uitvoeren van door de (tand)arts gegeven opdrachten
 • Het beleid van de organisatie
 • Tijdsplanning
 • Veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • De professionele gedragscode
 • De (federale) wetgeving
Doet beroep op
 • De opdrachtgever voor de opdracht, gegevens en bijkomende verduidelijkingen
 • Het multidisciplinair team, collega’s, omgeving van de zorgvrager voor advies en samenwerking

Verantwoordelijkheid

 • Werkt binnen een multi- en interdisciplinaire context
 • Screent de hulpvraag van de patiënt op systematische wijze
 • Voert een anamnese uit
 • Voert een kinesitherapeutisch onderzoek uit
 • Stelt de kinesitherapeutische diagnose op
 • Stelt een efficiënt kinesitherapeutisch behandelplan of preventieplan op en geeft advies aan de patiënt/cliënt
 • Voert op methodische wijze het kinesitherapeutisch behandel- of preventieplan uit in samenspraak met de patiënt/cliënt
 • Evalueert het behandelplan en stuurt bij indien nodig
 • Sluit de behandeling af en stelt een eindconclusie op
 • Doet aan primair, secundair en tertiair preventiebeleid binnen zijn werkveld
 • Zorgt voor de administratieve afhandeling van zorgvraag gerelateerde documenten
 • Handelt volgens de gedragsregels voor de kinesitherapeut
 • Werkt volgens de wettelijke reglementeringen en procedure(s)
 • Werkt volgens de kwaliteitsprincipes
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid op wetenschappelijke wijze
 • Draagt bij tot de ontwikkeling van het beroep
 • Realiseert opleidingsacties intern en extern
 • Geeft voorlichting, vorming en werkt mee aan preventie
 • Controleert de werking van de toestellen en informeert de onderhoudsdienst en/of de verantwoordelijke bij problemen
 • Coördineert en organiseert de activiteiten van een team en leidt een organisatie

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten

- Erkenning voor het uitoefenen van het beroep van kinesitherapeut - Visum kinesitherapeut - ‘In de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015 werd bepaald in hoofdstuk 3, artikel 43, §2. De Koning kan de voorwaarden en regels bepalen voor het verkrijgen, het behouden en het intrekken van de in paragraaf 1 bedoelde erkenning en van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Deze erkenning mag enkel toegekend worden aan de houder van een universitair diploma in kinesitherapie of een diploma van hoger onderwijs buiten de universiteit in kinesitherapie dat een opleiding in het kader van een voltijds onderwijs bekroont dat ten minste vier studiejaren omvat.’