Natuurbeheerder

 
BK-0345-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Natuurbeheerder

Definitie

Begeleidt en stuurt één of meerdere medewerkers natuurbeheer operationeel aan en voert bos- en natuurbeheer taken uit volgens ontvangen opdracht teneinde natuurlijke omgevingen en landschappen in stand te houden of te laten ontwikkelen volgens de beheerdoelstellingen.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier
  • Past de veiligheidsvoorschriften toe
  • Gebruikt materialen, handgereedschap, machines en producten op een veilige manier
  • Vermijdt risico’s voor zichzelf, medewerkers, klanten en andere personen
  • Gebruikt de persoonlijke beschermingsmiddelen op een correcte manier
  • Werkt op een ergonomisch verantwoorde manier
  • Plaatst waarschuwingsborden
  • Plaatst rijplaten indien van toepassing
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Waarborgt veiligheid en kwaliteit
  • Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van hef- en tiltechnieken
  • Kennis van wet- en regelgeving in functie van uit te voeren taken natuurbeheer
  • Grondige kennis van weersinvloeden op de activiteiten
  • Grondige kennis van materialen en materieel
  • Grondige kennis van verschillende werkmethoden en werkvolgorde
  • Grondige kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Grondige kennis van handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, …)
  • Grondige kennis van machines die courant gebruikt worden in natuurbeheer (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, type brandstof, ….)
  • Grondige kennis van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Competentie 2:
  Plant en organiseert de werkzaamheden
  • Neemt kennis van de werkopdracht
  • Stelt een werkplan op en organiseert de uitvoering ervan
  • Bepaalt de soort grondstoffen, het nodige materieel, de noodzakelijke bijkomende bewerkingen
  • Verzamelt de benodigde materialen en materieel op het bedrijf
  • Bestelt, reserveert machines, materiaal, plantmateriaal en zorgt voor een tijdige levering op de gevraagde locatie
  • Controleert de levering op locatie en tekent de bestelbon af
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ontvangst van goederen en bijhorende (kwaliteits)controle
  • Kennis van werkorganisatie
  • Kennis van het opstellen en uitvoeren van een werkplan in functie van de eigen opdracht of de opdracht van het team
  • Kennis van lezen van tekeningen en bestek
  • Kennis van bestellings- en reservatieprocedures in functie van de werkopdracht
  • Kennis van het lezen en interpreteren van een leveringsbon
  • Kennis van organisatierichtlijnen
  • Kennis van opvolging en controle van leveringen
  • Grondige kennis van weersinvloeden op de activiteiten
  • Grondige kennis van materialen en materieel
  • Grondige kennis van handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, …)
  • Grondige kennis van machines die courant gebruikt worden in natuurbeheer (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, type brandstof, ….)
 • Competentie 3:
  Organiseert de verplaatsingen van en naar de locatie
  • Raadpleegt de planning
  • Informeert de medewerkers over de opdracht
  • Controleert of de benodigde materialen , machines en gereedschappen aanwezig zijn en verifieert op basis van vaktechnisch inzicht of deze gebruiksklaar zijn
  • Kijkt na of alles correct ingeladen is
  • Zekert en beschermt de lading
  • Overlegt tijdig en regelmatig met de medewerkers
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van omgangsvormen met medewerkers, klanten en derden
  • Kennis van werkorganisatie
  • Kennis van organisatierichtlijnen
  • Grondige kennis van materialen en materieel
  • Grondige kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Grondige kennis van handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, …)
  • Grondige kennis van machines die courant gebruikt worden in natuurbeheer (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, type brandstof, ….)
  • Grondige kennis van het laden en de zekering van de lading
 • Competentie 4:
  Coördineert de activiteiten van het team
  • Maakt een planning voor de inzet van materieel en medewerkers
  • Stemt de planning af op de vaardigheden van de medewerkers, de werkzaamheden en de beschikbare middelen
  • Legt de meest efficiënte en logische werkvolgorde vast
  • Past de planning aan indien noodzakelijk
  • Deelt de taken mee en geeft concrete richtlijnen
  • Bepaalt welk materieel en materiaal nodig is op welk moment om de taak uit te voeren
  • Verleent hulp bij technische problemen
  • Controleert de toepassing van de veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Komt tussen indien de medewerker foutief handelt of bij verkeerd gedrag
  • Stuurt de werkzaamheden bij waar nodig
  • Draagt bij aan een positieve werksfeer
  • Controleert of de medewerkers functioneren volgens de gemaakte afspraken, procedures en richtlijnen
  • Overlegt regelmatig met de medewerkers
  • Draagt kennis en expertise op een begrijpelijke wijze over op de medewerker
  • Treedt actief op bij onveilige situaties
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van delen van expertise en kennis
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van omgangsvormen met medewerkers, klanten en derden
  • Kennis van werkorganisatie
  • Kennis van het opstellen en uitvoeren van een werkplan in functie van de eigen opdracht of de opdracht van het team
  • Kennis van kwaliteitsnormen met betrekking tot de werkzaamheden
  • Kennis van opvolging van werkzaamheden
  • Kennis van organisatierichtlijnen
  • Kennis van evaluatie van de werkzaamheden
  • Grondige kennis van weersinvloeden op de activiteiten
  • Grondige kennis van materialen en materieel
  • Grondige kennis van verschillende werkmethoden en werkvolgorde
  • Grondige kennis van vakterminologie
  • Grondige kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Grondige kennis van handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, …)
  • Grondige kennis van machines die courant gebruikt worden in natuurbeheer (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, type brandstof, ….)
 • Competentie 5:
  Werkt met courante tuinbouwmachines en/of materieel
  • Maakt de machines en werktuigen gebruiksklaar en/of past ze aan
  • Hanteert courante tuinbouwmachines op correcte en veilige manier
  • Zorgt, tijdens de werkzaamheden, dat er geen materiaalverlies is en dat de levensduur van machines en gereedschappen optimaal is
 • met inbegrip van kennis:
  • Grondige kennis van handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, …)
  • Grondige kennis van machines die courant gebruikt worden in natuurbeheer (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, type brandstof, ….)
 • Competentie 6:
  Bouwt eigen deskundigheid op
  • Volgt de recente ontwikkelingen op van nieuwe machines, gereedschappen, technieken, ziektes en plagen,…
  • Stelt zich op de hoogte van de (verplichte) beroepsgerichte nascholingen die relevant zijn voor zichzelf en voor de medewerkers
  • Integreert de nieuwe ervaringen in de dagdagelijkse werksituatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van informatiekanalen m.b.t. ontwikkelingen en nascholing binnen de sector
  • Kennis van het opleidingsaanbod
  • Grondige kennis van vakterminologie
 • Competentie 7:
  Rondt de werkzaamheden af
  • Controleert de werkzaamheden
  • Verantwoordt afwijkingen ten opzichte van de geplande werken
  • Meldt de afwijkingen aan de leidinggevende/diensthoofd
  • Registreert de gevraagde gegevens zorgvuldig
  • Verlaat de werkplek op een manier die voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen
  • Evalueert de uitvoering van de werkzaamheden na afloop
  • Hanteert een kritische houding ten aanzien van de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en die van de medewerker(s)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van mondeling en schriftelijk rapporteren
  • Kennis van registratie van de gegevens m.b.t. de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheid
  • Kennis van de administratieve documenten m.b.t. de eigen taak/werkopdracht
  • Kennis van lezen van tekeningen en bestek
  • Kennis van kwaliteitsnormen met betrekking tot de werkzaamheden
  • Kennis van evaluatie van de werkzaamheden
 • Competentie 8:
  Controleert, reinigt en doet basisonderhoud van machines en materieel
  • Reinigt na gebruik het materieel en de machines
  • Bergt het materieel en de machines op een correcte en veilige manier op
  • Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke
  • Controleert de werking van het materieel en de machines
  • Gaat zorgvuldig met het materieel om en laat het gebruiksklaar achter
  • Bewaakt het (preventief) onderhoud van machines en materieel
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van mechanisch onderhoud
  • Grondige kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Grondige kennis van handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, …)
  • Grondige kennis van machines die courant gebruikt worden in natuurbeheer (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, type brandstof, ….)
 • Competentie 9:
  Gaat om met klanten en/of derden
  • Gaat respectvol en beleefd om met de klanten en/of derden
  • Stelt zich als aanspreekpunt op voor klanten en/of derden
  • Beantwoordt de vragen van klanten en/of derden in een duidelijk begrijpbare taal
  • Neemt preventieve maatregelen ter bescherming van derden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van delen van expertise en kennis
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van omgangsvormen met medewerkers, klanten en derden
  • Grondige kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Competentie 10:
  Signaleert en handelt klachten af
  • Ontvangt specifieke klachten van klanten op het terrein
  • Onderzoekt de oorzaak van de klacht
  • Gaat na op welke manier de klacht kan worden opgelost
  • Contacteert de leidinggevende/diensthoofd wanneer er geen oplossing gevonden wordt voor de klacht/het probleem
  • Stelt een oplossing voor bij schade in samenspraak met de leidinggevende/diensthoofd
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van klachtenbehandeling
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van mondeling en schriftelijk rapporteren
  • Kennis van organisatierichtlijnen
 • Competentie 11:
  Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast, plaatst bestellingen
  • Berekent de nodige hoeveelheid materiaal in functie van de opdracht
  • Houdt gegevens bij over het verbruik van de producten
  • Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
  • Meldt tekorten en geeft bestellingen door aan de leidinggevende/diensthoofd
  • Controleert periodiek de hoeveelheid aanwezige benodigde materialen en materieel
  • Neemt eventueel goederen in ontvangst en controleert op aantallen en kwaliteit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van mondeling en schriftelijk rapporteren
  • Kennis van het gebruik van kantoorsoftware
  • Kennis van functionele rekenvaardigheid
  • Kennis van opvolging en controle van leveringen
  • Kennis van opvolgen en controleren van de eigen voorraad
 • Competentie 12:
  Vervult de werkadministratie en rapporteert aan de leidinggevende/diensthoofd
  • Houdt gegevens bij
  • Vult nauwgezet de werkfiches in en controleert deze van de medewerkers: arbeidstijd per machine of gereedschap, verbruikte hoeveelheid grondstof, gepresteerde arbeidsuren, verplaatsingen, …
  • Rapporteert het verloop van de werkzaamheden, het functioneren van de medewerker(s), eventuele klachten en problemen aan de leidinggevende/diensthoofd
  • Meldt de reeds genomen maatregelen en/of oplossingen
  • Communiceert efficiënt mondeling en/of schriftelijk
  • Gebruikt kantoorsoftware
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van mondeling en schriftelijk rapporteren
  • Kennis van registratie van de gegevens m.b.t. de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheid
  • Kennis van de administratieve documenten m.b.t. de eigen taak/werkopdracht
  • Kennis van het gebruik van kantoorsoftware
  • Kennis van opvolging van werkzaamheden
  • Kennis van organisatierichtlijnen
 • Competentie 13:
  Controleert, begeleidt en participeert aan de aanleg- en beheerwerken en ziet toe dat er gewerkt wordt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier
  • Controleert of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform de opdracht
  • Kiest de juiste materialen uit in functie van de opdracht
  • Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht
  • Begeleidt de werkzaamheden rekening houdend met mogelijke impact op de natuurwaarden en op basis van vaktechnisch inzicht en het bestek
  • Gaat zorgvuldig om met materialen zodat schade voorkomen wordt en geen onnodig restmateriaal ontstaat
  • Waakt erover dat de veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden tijdens de werkzaamheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van begrijpen van instructies en uitvoeren van de opdracht
  • Basiskennis van de kenmerken van de bodem en grondsoorten
  • Basiskennis van het gebruik van meet- en waterpasapparatuur
  • Basiskennis van EHBO-technieken
  • Basiskennis van delen van expertise en kennis
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van risico’s
  • Kennis van omgangsvormen met medewerkers, klanten en derden
  • Kennis van werkorganisatie
  • Kennis van de inzet van materieel i.f.v. de opdracht
  • Kennis van lezen van tekeningen en bestek
  • Kennis van begeleidingsmethodes van medewerkers
  • Kennis van kwaliteitsnormen met betrekking tot de werkzaamheden
  • Kennis van organisatierichtlijnen
  • Kennis van evaluatie van de werkzaamheden
  • Grondige kennis van weersinvloeden op de activiteiten
  • Grondige kennis van verschillende werkmethoden en werkvolgorde
  • Grondige kennis van vakterminologie
  • Grondige kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Grondige kennis van handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, …)
  • Grondige kennis van machines die courant gebruikt worden in natuurbeheer (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, type brandstof, ….)
 • Competentie 14:
  Realiseert de functionele inrichting van het gebied en onderhoudt ze
  • Verwijdert zwerfvuil
  • Verwijdert kleine constructies, verhardingen en afsluitingen
  • Plaatst en onderhoudt afrastering en/of hekwerk ter begrenzing van de percelen
  • Plaatst vangkralen
  • Legt aan- en afvoersystemen voor water (greppels, bevloeiingskanalen, …) aan
  • Plaatst stuwen, dammen, sluisjes, peilbuizen,…
  • Voert eenvoudig herstelwerk uit
  • Meldt beschadigingen, afwijkingen en onvoorziene zaken
  • Gebruikt het meest geschikte materieel en materiaal op een efficiënte en effectieve manier
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van grondwerken
  • Basiskennis van het gebruik van meet- en waterpasapparatuur
  • Basiskennis van kenmerken van biotopen en ecosystemen
  • Basiskennis van gevolgen van activiteiten natuurbeheer
  • Kennis van het plaatsen en herstellen van kleine beschermingselementen
  • Kennis van het aanleggen en onderhoud van (natuurlijke) aan- en afvoersystemen voor water
  • Kennis van de inzet van materieel i.f.v. de opdracht
  • Kennis van lezen van tekeningen en bestek
  • Grondige kennis van weersinvloeden op de activiteiten
  • Grondige kennis van verschillende werkmethoden en werkvolgorde
  • Grondige kennis van vakterminologie
  • Grondige kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Grondige kennis van handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, …)
  • Grondige kennis van machines die courant gebruikt worden in natuurbeheer (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, type brandstof, ….)
 • Competentie 15:
  Legt de paden en natuureducatieve inrichting aan in een gebied en onderhoudt ze
  • Legt natuureducatieve inrichting aan (paden, wegwijzer, infoborden, knuppelpaden, kijkwanden, observatiehutten, banken, brugjes, vlonders,…)
  • Legt (half)verhardingen aan en onderhoudt ze
  • Richt (dienst)paden in
  • Onderhoudt verhardingen, wegen en paden
  • Onderhoudt bouwkundige elementen
  • Voert eenvoudig herstelwerk uit
  • Meldt beschadigingen, afwijkingen en onvoorziene zaken
  • Gebruikt het meest geschikte materieel en materiaal op een efficiënte en effectieve manier
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van grondwerken
  • Basiskennis van kenmerken van biotopen en ecosystemen
  • Basiskennis van gevolgen van activiteiten natuurbeheer
  • Kennis van het plaatsen van functionele en natuur educatieve inrichtingen
  • Kennis van het aanleggen van (half)verhardingen, wegen, (bos)paden
  • Kennis van de inzet van materieel i.f.v. de opdracht
  • Kennis van lezen van tekeningen en bestek
  • Grondige kennis van weersinvloeden op de activiteiten
  • Grondige kennis van verschillende werkmethoden en werkvolgorde
  • Grondige kennis van vakterminologie
  • Grondige kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Grondige kennis van handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, …)
  • Grondige kennis van machines die courant gebruikt worden in natuurbeheer (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, type brandstof, ….)
 • Competentie 16:
  Hanteert technieken en/of producten voor natuurbeheer
  • Spoort problemen op
  • Past een behandelings- of bestrijdingsmethode toe
  • Zorgt dat de vigerende wetgeving wordt toegepast
  • Vult documenten in en rapporteert aan de leidinggevende/diensthoofd
  • Meldt de aanwezigheid van invasieve exoten aan de leidinggevende/diensthoofd
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de verschillende vegetaties, planten en bomen
  • Basiskennis van delen van expertise en kennis
  • Kennis van mondeling en schriftelijk rapporteren
  • Kennis van bestrijdingsmiddelen
  • Kennis van behandelings- en bestrijdingsmethodes
  • Kennis van wet- en regelgeving in functie van uit te voeren taken natuurbeheer
  • Kennis van organisatierichtlijnen
  • Grondige kennis van weersinvloeden op de activiteiten
  • Grondige kennis van vakterminologie
 • Competentie 17:
  Onderhoudt vijvers en waterpartijen
  • Onderhoudt water(partijen), sloten, oevers
  • Schoont de water(partijen) en sloten op
  • Voert kleine herstellingen uit aan taluds en oevers
  • Verwijdert indien nodig, bladeren, planten en plantenresten uit en rond vijver en sloten
  • Onderhoudt aan- en afvoersystemen
  • Meldt de aanwezigheid van invasieve exoten aan de leidinggevende/diensthoofd
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de verschillende vegetaties, planten en bomen
  • Kennis van het aanleggen en onderhoud van (natuurlijke) aan- en afvoersystemen voor water
  • Kennis van beheer van vijvers, water(partijen), sloten en oevers
  • Grondige kennis van verschillende werkmethoden en werkvolgorde
  • Grondige kennis van vakterminologie
 • Competentie 18:
  Plant aan volgens soort en vooraf bepaalde dichtheid (plaatsing, spreiding, bemesting, ...)
  • Controleert de kwaliteit van het geleverde plantgoed
  • Graaft een plantput volgens het beplantingsplan
  • Maakt de kluit los en knipt het wortelgestel bij indien nodig
  • Zet planten uit overeenkomstig de opdracht
  • Dicht de plantput
  • Snoeit indien nodig bij de aanplant de kroon op en snoeit beschadigde of gebroken takken
  • Plaatst, indien nodig, steunpaal en/of vraatbeveiliging
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de verschillende vegetaties, planten en bomen
  • Basiskennis van de kenmerken van de bodem en grondsoorten
  • Basiskennis van grondwerken
  • Basiskennis van kenmerken van biotopen en ecosystemen
  • Basiskennis van gevolgen van activiteiten natuurbeheer
  • Kennis van verschillende plantmethoden
  • Kennis van het plaatsen en herstellen van kleine beschermingselementen
  • Kennis van lezen van tekeningen en bestek
  • Kennis van snoeitechnieken
  • Grondige kennis van handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, …)
 • Competentie 19:
  Maait en keert vegetatie en voert deze af
  • Maait de vegetatie manueel of machinaal
  • Keert en verzamelt de vegetatie manueel en machinaal
  • Perst of raapt het maaisel op
  • Voert de gemaaide of gekeerde vegetatie af
  • Gebruikt het meest geschikte materieel en materiaal op een efficiënte en effectieve manier
  • Gebruikt machines die geen bodemverdichting veroorzaken, met aandacht voor de bodemdruk van de machines en de draagkracht van de bodem
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de verschillende vegetaties, planten en bomen
  • Kennis van restmaterialen en het verwerken van restmaterialen
  • Kennis van de richtlijnen voor het sorteren van afval
  • Kennis van maaitechnieken
  • Kennis van de inzet van materieel i.f.v. de opdracht
  • Grondige kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Grondige kennis van handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, …)
  • Grondige kennis van machines die courant gebruikt worden in natuurbeheer (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, type brandstof, ….)
 • Competentie 20:
  Snoeit volgens boom- en struiksoort en -grootte en gewenste doelstelling
  • Voert een snoei uit volgens gewenste doelstelling
  • Voert een achterstallige snoei uit (probleemtakken, schade aan takken, …)
  • Voert een vormsnoei uit (knotten, bijsnoeien kroon, …)
  • Verhakselt takken en snoeiafval
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de verschillende vegetaties, planten en bomen
  • Kennis van risico’s
  • Kennis van restmaterialen en het verwerken van restmaterialen
  • Kennis van snoeitechnieken
  • Grondige kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften
  • Grondige kennis van handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, …)
  • Grondige kennis van machines die courant gebruikt worden in natuurbeheer (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, type brandstof, ….)
 • Competentie 21:
  Past doorkorttechnieken toe met kettingzaag
  • Zorgt voor de eigen veiligheid en die van anderen in de werkzone (PBM, EHBO-kit, risicoanalyse /noodprocedure …)
  • Onderhoudt en controleert de kettingzaag op de algemene conditie, scherpte en veiligheidsvoorzieningen
  • Scherpt de hele ketting
  • Gebruikt aangepaste, veilige doorkorttechnieken met gepast materiaal
  • Zorgt bij het toepassen van doorkorttechnieken voor een correcte lichaamshouding en positie
  • Zet kettingrem steeds op voor verplaatsing of als machine met één hand wordt gelost
  • Kiest en gebruikt de geschikte hulpmiddelen om hout te verplaatsen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van mechanisch onderhoud
  • Basiskennis van EHBO-technieken
  • Basiskennis van hout onder spanning en de mogelijke gevolgen
  • Kennis over bouw en werking van de kettingzaag, de veiligheidsvoorzieningen en het vereiste onderhoud
  • Kennis van de verschillende werkwijzen met correcte houding en zaagtechnieken met een kettingzaag
  • Kennis van het correct gebruik van hulpmiddelen om hout te verplaatsen of vasthangende boom neer te halen
  • Kennis van het onttakken en verzagen van gevelde bomen
  • Kennis van veilig werken met kettingzaag
  • Kennis van risico’s
  • Kennis van restmaterialen en het verwerken van restmaterialen
  • Kennis van wet- en regelgeving in functie van uit te voeren taken natuurbeheer
  • Kennis van organisatierichtlijnen
  • Grondige kennis van weersinvloeden op de activiteiten
  • Grondige kennis van verschillende werkmethoden en werkvolgorde
  • Grondige kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Competentie 22:
  Velt gemarkeerde bomen met stam op velhoogte kleiner dan zaagbladlengte met een kettingzaag
  • Controleert de werkplek en de toestand van de te vellen bomen
  • Zorgt voor de eigen veiligheid en die van anderen in de werkzone (PBM, EHBO-kit, risicoanalyse /noodprocedure …)
  • Bereidt voorafgaand aan de velling de boom voor door het veilig uitvoeren van een stamreiniging
  • Verwijdert, indien nodig, wortelaanzetten
  • Maakt correct een valkerf*, spintsnedes* en velsnede*
  • Behoudt een breuklijst* van niet minder dan 10% van de stamdiameter op velhoogte
  • Velt bomen met stam op velhoogte kleiner dan zaagbladlengte, op een veilige en ergonomische manier
  • Onttakt en kort stam af op een veilige en ergonomische manier
  • Haalt een (vasthangende) boom veilig en ergonomisch neer (keuze werkpositie, gepaste hulpmiddelen, vluchtroute,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van mechanisch onderhoud
  • Basiskennis van EHBO-technieken
  • Basiskennis van hout onder spanning en de mogelijke gevolgen
  • Kennis over bouw en werking van de kettingzaag, de veiligheidsvoorzieningen en het vereiste onderhoud
  • Kennis van de verschillende werkwijzen met correcte houding en zaagtechnieken met een kettingzaag
  • Kennis van aangepaste veltechnieken voor bomen met kleinere diameter dan zaagbladlengte (op velhoogte)
  • Kennis van het correct gebruik van hulpmiddelen om hout te verplaatsen of vasthangende boom neer te halen
  • Kennis van het onttakken en verzagen van gevelde bomen
  • Kennis van veilig werken met kettingzaag
  • Kennis van risico’s
  • Kennis van restmaterialen en het verwerken van restmaterialen
  • Kennis van wet- en regelgeving in functie van uit te voeren taken natuurbeheer
  • Kennis van organisatierichtlijnen
  • Grondige kennis van weersinvloeden op de activiteiten
  • Grondige kennis van verschillende werkmethoden en werkvolgorde
  • Grondige kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften
* Valkerf: de spie die in de valrichting uit de boom gezaagd wordt
Spintsnede: ondiepe inkeping haaks op de valrichting boven de onderkant van de valkerf en rakend aan de valkerf
Velsnede: horizontale snede in de tegenovergestelde richting van de valkerf tot aan de breuklijst
Breuklijst: stuk in het zaagvlak dat niet doorgezaagd mag worden en dienst doet als scharnierpunt bij het vallen
 • Competentie 23:
  Houdt toezicht op de dieren
  • Controleert de gegevens op het merkteken, de tatoeage,…
  • Merkt op wanneer dieren zich anders gedragen dan gewoonlijk (algemene conditie, ziektebeelden, eetgedrag,…)
  • Rapporteert onregelmatigheden (ziekte van dieren, …) aan de leidinggevende/diensthoofd
  • Voert, indien nodig, een vaccinatie- en ontwormingsschema uit in samenwerking met de dierenarts
  • Assisteert, indien nodig, de dierenarts en andere deskundigen bij specialistische verzorging
  • Houdt zich aan de wetgeving voor dierenwelzijn
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van dieren
  • Basiskennis van technieken voor het benaderen van, het vangen van en het werken met dieren
  • Basiskennis van de wetgeving voor dierenwelzijn
  • Kennis van mondeling en schriftelijk rapporteren
  • Kennis van registratie van de gegevens m.b.t. de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheid
  • Kennis van de administratieve documenten m.b.t. de eigen taak/werkopdracht
  • Grondige kennis van vakterminologie
 • Competentie 24:
  Voedert de dieren
  • Bewaakt de kwaliteit van het voeder en het water
  • Geeft dieren voedsel en water volgens hun behoefte en planning
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het assortiment voederproducten voor dieren
  • Basiskennis van dieren
  • Basiskennis van de wetgeving voor dierenwelzijn
 • Competentie 25:
  Verdeelt de dieren over de stallen of in openlucht
  • Vangt de dieren op een manier die stress minimaliseert
  • Hergroepeert dieren
  • Gebruikt aangepast materiaal voor de verzorging van dieren
  • Maakt gebruik van hulpmiddelen indien nodig
  • Rapporteert onregelmatigheden aan de leidinggevende/diensthoofd
  • Houdt zich aan de wetgeving voor dierenwelzijn
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van dieren
  • Basiskennis van technieken voor het benaderen van, het vangen van en het werken met dieren
  • Basiskennis van de wetgeving voor dierenwelzijn
  • Kennis van mondeling en schriftelijk rapporteren
  • Kennis van de inzet van materieel i.f.v. de opdracht
  • Grondige kennis van materialen en materieel
 • Competentie 26:
  Reinigt en ontsmet installaties en materieel voor de dieren
  • Verwijdert mest en afvalstoffen uit stallen en installaties
  • Reinigt de stallen en installaties met water en/of een hogedrukreiniger
  • Gebruikt reinigings- en ontsmettingsproducten volgens de richtlijnen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de wetgeving voor dierenwelzijn
  • Basiskennis van hygiënenormen
  • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures en -middelen
  • Kennis van de richtlijnen voor het sorteren van afval
  • Kennis van kwaliteitsnormen met betrekking tot de werkzaamheden

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van begrijpen van instructies en uitvoeren van de opdracht
 • Basiskennis van mechanisch onderhoud
 • Basiskennis van de verschillende vegetaties, planten en bomen
 • Basiskennis van de kenmerken van de bodem en grondsoorten
 • Basiskennis van grondwerken
 • Basiskennis van het assortiment voederproducten voor dieren
 • Basiskennis van dieren
 • Basiskennis van technieken voor het benaderen van, het vangen van en het werken met dieren
 • Basiskennis van de wetgeving voor dierenwelzijn
 • Basiskennis van het gebruik van meet- en waterpasapparatuur
 • Basiskennis van kenmerken van biotopen en ecosystemen
 • Basiskennis van gevolgen van activiteiten natuurbeheer
 • Basiskennis van EHBO-technieken
 • Basiskennis van hygiënenormen
 • Basiskennis van hout onder spanning en de mogelijke gevolgen
 • Basiskennis van klachtenbehandeling
 • Basiskennis van ontvangst van goederen en bijhorende (kwaliteits)controle
 • Basiskennis van delen van expertise en kennis
 • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Kennis over bouw en werking van de kettingzaag, de veiligheidsvoorzieningen en het vereiste onderhoud
 • Kennis van de verschillende werkwijzen met correcte houding en zaagtechnieken met een kettingzaag
 • Kennis van aangepaste veltechnieken voor bomen met kleinere diameter dan zaagbladlengte (op velhoogte)
 • Kennis van het correct gebruik van hulpmiddelen om hout te verplaatsen of vasthangende boom neer te halen
 • Kennis van het onttakken en verzagen van gevelde bomen
 • Kennis van veilig werken met kettingzaag
 • Kennis van risico’s
 • Kennis van hef- en tiltechnieken
 • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures en -middelen
 • Kennis van mondeling en schriftelijk rapporteren
 • Kennis van registratie van de gegevens m.b.t. de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheid
 • Kennis van verschillende plantmethoden
 • Kennis van restmaterialen en het verwerken van restmaterialen
 • Kennis van de richtlijnen voor het sorteren van afval
 • Kennis van maaitechnieken
 • Kennis van het plaatsen van functionele en natuur educatieve inrichtingen
 • Kennis van het aanleggen van (half)verhardingen, wegen, (bos)paden
 • Kennis van het plaatsen en herstellen van kleine beschermingselementen
 • Kennis van het aanleggen en onderhoud van (natuurlijke) aan- en afvoersystemen voor water
 • Kennis van informatiekanalen m.b.t. ontwikkelingen en nascholing binnen de sector
 • Kennis van de administratieve documenten m.b.t. de eigen taak/werkopdracht
 • Kennis van het gebruik van kantoorsoftware
 • Kennis van omgangsvormen met medewerkers, klanten en derden
 • Kennis van werkorganisatie
 • Kennis van het opstellen en uitvoeren van een werkplan in functie van de eigen opdracht of de opdracht van het team
 • Kennis van de inzet van materieel i.f.v. de opdracht
 • Kennis van lezen van tekeningen en bestek
 • Kennis van bestellings- en reservatieprocedures in functie van de werkopdracht
 • Kennis van het lezen en interpreteren van een leveringsbon
 • Kennis van begeleidingsmethodes van medewerkers
 • Kennis van kwaliteitsnormen met betrekking tot de werkzaamheden
 • Kennis van opvolging van werkzaamheden
 • Kennis van bestrijdingsmiddelen
 • Kennis van behandelings- en bestrijdingsmethodes
 • Kennis van wet- en regelgeving in functie van uit te voeren taken natuurbeheer
 • Kennis van organisatierichtlijnen
 • Kennis van snoeitechnieken
 • Kennis van beheer van vijvers, water(partijen), sloten en oevers
 • Kennis van functionele rekenvaardigheid
 • Kennis van opvolging en controle van leveringen
 • Kennis van evaluatie van de werkzaamheden
 • Kennis van het opleidingsaanbod
 • Kennis van opvolgen en controleren van de eigen voorraad
 • Grondige kennis van weersinvloeden op de activiteiten
 • Grondige kennis van materialen en materieel
 • Grondige kennis van verschillende werkmethoden en werkvolgorde
 • Grondige kennis van vakterminologie
 • Grondige kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Grondige kennis van handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, …)
 • Grondige kennis van machines die courant gebruikt worden in natuurbeheer (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, type brandstof, ….)
 • Grondige kennis van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Grondige kennis van het laden en de zekering van de lading

Cognitieve vaardigheden

 • Past de veiligheidsvoorschriften toe
 • Werkt op een ergonomisch verantwoorde manier
 • Waarborgt veiligheid en kwaliteit
 • Neemt kennis van de werkopdracht
 • Stelt een werkplan op en organiseert de uitvoering ervan
 • Bepaalt de soort grondstoffen, het nodige materieel, de noodzakelijke bijkomende bewerkingen
 • Verzamelt de benodigde materialen en materieel op het bedrijf
 • Bestelt, reserveert machines, materiaal, plantmateriaal en zorgt voor een tijdige levering op de gevraagde locatie
 • Controleert de levering op locatie en tekent de bestelbon af
 • Raadpleegt de planning
 • Informeert de medewerkers over de opdracht
 • Controleert of de benodigde materialen , machines en gereedschappen aanwezig zijn en verifieert op basis van vaktechnisch inzicht of deze gebruiksklaar zijn
 • Kijkt na of alles correct ingeladen is
 • Overlegt tijdig en regelmatig met de medewerkers
 • Maakt een planning voor de inzet van materieel en medewerkers
 • Stemt de planning af op de vaardigheden van de medewerkers, de werkzaamheden en de beschikbare middelen
 • Legt de meest efficiënte en logische werkvolgorde vast
 • Deelt de taken mee en geeft concrete richtlijnen
 • Bepaalt welk materieel en materiaal nodig is op welk moment om de taak uit te voeren
 • Controleert de toepassing van de veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Draagt bij aan een positieve werksfeer
 • Controleert of de medewerkers functioneren volgens de gemaakte afspraken, procedures en richtlijnen
 • Draagt kennis en expertise op een begrijpelijke wijze over op de medewerker
 • Zorgt, tijdens de werkzaamheden, dat er geen materiaalverlies is en dat de levensduur van machines en gereedschappen optimaal is
 • Volgt de recente ontwikkelingen op van nieuwe machines, gereedschappen, technieken, ziektes en plagen,…
 • Stelt zich op de hoogte van de (verplichte) beroepsgerichte nascholingen die relevant zijn voor zichzelf en voor de medewerkers
 • Integreert de nieuwe ervaringen in de dagdagelijkse werksituatie
 • Controleert de werkzaamheden
 • Registreert de gevraagde gegevens zorgvuldig
 • Evalueert de uitvoering van de werkzaamheden na afloop
 • Hanteert een kritische houding ten aanzien van de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en die van de medewerker(s)
 • Controleert de werking van het materieel en de machines
 • Gaat zorgvuldig met het materieel om en laat het gebruiksklaar achter
 • Gaat respectvol en beleefd om met de klanten en/of derden
 • Stelt zich als aanspreekpunt op voor klanten en/of derden
 • Beantwoordt de vragen van klanten en/of derden in een duidelijk begrijpbare taal
 • Neemt preventieve maatregelen ter bescherming van derden
 • Berekent de nodige hoeveelheid materiaal in functie van de opdracht
 • Houdt gegevens bij over het verbruik van de producten
 • Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
 • Controleert periodiek de hoeveelheid aanwezige benodigde materialen en materieel
 • Neemt eventueel goederen in ontvangst en controleert op aantallen en kwaliteit
 • Houdt gegevens bij
 • Vult nauwgezet de werkfiches in en controleert deze van de medewerkers: arbeidstijd per machine of gereedschap, verbruikte hoeveelheid grondstof, gepresteerde arbeidsuren, verplaatsingen, …
 • Communiceert efficiënt mondeling en/of schriftelijk
 • Gebruikt kantoorsoftware
 • Controleert of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform de opdracht
 • Kiest de juiste materialen uit in functie van de opdracht
 • Begeleidt de werkzaamheden rekening houdend met mogelijke impact op de natuurwaarden en op basis van vaktechnisch inzicht en het bestek
 • Gaat zorgvuldig om met materialen zodat schade voorkomen wordt en geen onnodig restmateriaal ontstaat
 • Waakt erover dat de veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden tijdens de werkzaamheden
 • Zorgt dat de vigerende wetgeving wordt toegepast
 • Vult documenten in en rapporteert aan de leidinggevende/diensthoofd
 • Controleert de kwaliteit van het geleverde plantgoed
 • Zorgt voor de eigen veiligheid en die van anderen in de werkzone (PBM, EHBO-kit, risicoanalyse /noodprocedure …)
 • Zorgt bij het toepassen van doorkorttechnieken voor een correcte lichaamshouding en positie
 • Controleert de werkplek en de toestand van de te vellen bomen
 • Zorgt voor de eigen veiligheid en die van anderen in de werkzone (PBM, EHBO-kit, risicoanalyse /noodprocedure …)
 • Controleert de gegevens op het merkteken, de tatoeage,…
 • Houdt zich aan de wetgeving voor dierenwelzijn
 • Bewaakt de kwaliteit van het voeder en het water
 • Houdt zich aan de wetgeving voor dierenwelzijn
 • Verantwoordt afwijkingen ten opzichte van de geplande werken
 • Overlegt regelmatig met de medewerkers
 • Gebruikt de persoonlijke beschermingsmiddelen op een correcte manier
 • Zekert en beschermt de lading
 • Maakt de machines en werktuigen gebruiksklaar en/of past ze aan
 • Meldt de afwijkingen aan de leidinggevende/diensthoofd
 • Bewaakt het (preventief) onderhoud van machines en materieel
 • Ontvangt specifieke klachten van klanten op het terrein
 • Rapporteert het verloop van de werkzaamheden, het functioneren van de medewerker(s), eventuele klachten en problemen aan de leidinggevende/diensthoofd
 • Meldt de reeds genomen maatregelen en/of oplossingen
 • Verlaat de werkplek op een manier die voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Merkt op wanneer dieren zich anders gedragen dan gewoonlijk (algemene conditie, ziektebeelden, eetgedrag,…)
 • Rapporteert onregelmatigheden (ziekte van dieren, …) aan de leidinggevende/diensthoofd
 • Voert, indien nodig, een vaccinatie- en ontwormingsschema uit in samenwerking met de dierenarts
 • Vermijdt risico’s voor zichzelf, medewerkers, klanten en andere personen
 • Verleent hulp bij technische problemen
 • Komt tussen indien de medewerker foutief handelt of bij verkeerd gedrag
 • Stuurt de werkzaamheden bij waar nodig
 • Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke
 • Onderzoekt de oorzaak van de klacht
 • Gaat na op welke manier de klacht kan worden opgelost
 • Contacteert de leidinggevende/diensthoofd wanneer er geen oplossing gevonden wordt voor de klacht/het probleem
 • Stelt een oplossing voor bij schade in samenspraak met de leidinggevende/diensthoofd
 • Meldt beschadigingen, afwijkingen en onvoorziene zaken
 • Meldt de aanwezigheid van invasieve exoten aan de leidinggevende/diensthoofd
 • Meldt tekorten en geeft bestellingen door aan de leidinggevende/diensthoofd
 • Spoort problemen op
 • Past de planning aan indien noodzakelijk
 • Treedt actief op bij onveilige situaties

Motorische vaardigheden

 • Assisteert, indien nodig, de dierenarts en andere deskundigen bij specialistische verzorging
 • Geeft dieren voedsel en water volgens hun behoefte en planning
 • Vangt de dieren op een manier die stress minimaliseert
 • Hergroepeert dieren
 • Gebruikt aangepast materiaal voor de verzorging van dieren
 • Maakt gebruik van hulpmiddelen indien nodig
 • Verwijdert mest en afvalstoffen uit stallen en installaties
 • Reinigt de stallen en installaties met water en/of een hogedrukreiniger
 • Gebruikt reinigings- en ontsmettingsproducten volgens de richtlijnen
 • Gebruikt materialen, handgereedschap, machines en producten op een veilige manier
 • Plaatst waarschuwingsborden
 • Plaatst rijplaten indien van toepassing
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht
 • Hanteert courante tuinbouwmachines op correcte en veilige manier
 • Reinigt na gebruik het materieel en de machines
 • Bergt het materieel en de machines op een correcte en veilige manier op
 • Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht
 • Verwijdert zwerfvuil
 • Verwijdert kleine constructies, verhardingen en afsluitingen
 • Plaatst en onderhoudt afrastering en/of hekwerk ter begrenzing van de percelen
 • Plaatst vangkralen
 • Legt aan- en afvoersystemen voor water (greppels, bevloeiingskanalen, …) aan
 • Plaatst stuwen, dammen, sluisjes, peilbuizen,…
 • Voert eenvoudig herstelwerk uit
 • Gebruikt het meest geschikte materieel en materiaal op een efficiënte en effectieve manier
 • Legt natuureducatieve inrichting aan (paden, wegwijzer, infoborden, knuppelpaden, kijkwanden, observatiehutten, banken, brugjes, vlonders,…)
 • Legt (half)verhardingen aan en onderhoudt ze
 • Richt (dienst)paden in
 • Onderhoudt verhardingen, wegen en paden
 • Onderhoudt bouwkundige elementen
 • Gebruikt het meest geschikte materieel en materiaal op een efficiënte en effectieve manier
 • Past een behandelings- of bestrijdingsmethode toe
 • Onderhoudt water(partijen), sloten, oevers
 • Schoont de water(partijen) en sloten op
 • Voert kleine herstellingen uit aan taluds en oevers
 • Verwijdert indien nodig, bladeren, planten en plantenresten uit en rond vijver en sloten
 • Onderhoudt aan- en afvoersystemen
 • Graaft een plantput volgens het beplantingsplan
 • Maakt de kluit los en knipt het wortelgestel bij indien nodig
 • Zet planten uit overeenkomstig de opdracht
 • Dicht de plantput
 • Snoeit indien nodig bij de aanplant de kroon op en snoeit beschadigde of gebroken takken
 • Plaatst, indien nodig, steunpaal en/of vraatbeveiliging
 • Maait de vegetatie manueel of machinaal
 • Keert en verzamelt de vegetatie manueel en machinaal
 • Perst of raapt het maaisel op
 • Voert de gemaaide of gekeerde vegetatie af
 • Gebruikt het meest geschikte materieel en materiaal op een efficiënte en effectieve manier
 • Gebruikt machines die geen bodemverdichting veroorzaken, met aandacht voor de bodemdruk van de machines en de draagkracht van de bodem
 • Voert een snoei uit volgens gewenste doelstelling
 • Voert een achterstallige snoei uit (probleemtakken, schade aan takken, …)
 • Voert een vormsnoei uit (knotten, bijsnoeien kroon, …)
 • Verhakselt takken en snoeiafval
 • Onderhoudt en controleert de kettingzaag op de algemene conditie, scherpte en veiligheidsvoorzieningen
 • Scherpt de hele ketting
 • Gebruikt aangepaste, veilige doorkorttechnieken met gepast materiaal
 • Zet kettingrem steeds op voor verplaatsing of als machine met één hand wordt gelost
 • Kiest en gebruikt de geschikte hulpmiddelen om hout te verplaatsen
 • Bereidt voorafgaand aan de velling de boom voor door het veilig uitvoeren van een stamreiniging
 • Verwijdert, indien nodig, wortelaanzetten
 • Maakt correct een valkerf*, spintsnedes* en velsnede*
 • Behoudt een breuklijst* van niet minder dan 10% van de stamdiameter op velhoogte
 • Velt bomen met stam op velhoogte kleiner dan zaagbladlengte, op een veilige en ergonomische manier
 • Onttakt en kort stam af op een veilige en ergonomische manier
 • Haalt een (vasthangende) boom veilig en ergonomisch neer (keuze werkpositie, gepaste hulpmiddelen, vluchtroute,…)

Omgevingscontext

 • De natuurbeheerder werkt in natuurgebieden, bossen en groene zones.
 • Het beroep wordt in open lucht of in leefruimtes voor dieren uitgeoefend.
 • De natuurbeheerder wordt blootgesteld aan wisselende weersomstandigheden.
 • De weersomstandigheden hebben een invloed op de werkuren en -dagen. Tijdens bepaalde weersomstandigheden kan het werk niet worden aangevat of moet het werk worden gestopt (weerverlet). De natuurbeheerder moet hierop flexibel kunnen inspelen.
 • De natuurbeheerder heeft te maken met wisselende toestand van bodems.
 • De beroepsuitoefening kent seizoensgebonden arbeid omdat sommige werkzaamheden op bepaalde momenten moeilijk of niet kunnen uitgevoerd worden.
 • Het beroep houdt verplaatsingen in: de werkzaamheden worden meestal op locatie uitgevoerd.
 • Het beroep varieert naargelang het type interventie, de graad van automatisering van de uitrustingen, de kenmerken van het gebied (oppervlakte, grootte, ...) en de seizoenen.
 • Het beroep kan tijdens weekends, op feestdagen of ’s nachts uitgeoefend worden.
 • Het beroep kan het werken volgens het levensritme van de dieren inhouden.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd op verschillende locaties buiten de onderneming/organisatie: de natuurbeheerder werkt dus steeds in een wisselende omgeving.
 • Het beroep kan het werken op een auto- of voetgangersweg inhouden (bermen).

Handelingscontext

 • De natuurbeheerder werkt volgens de instructies en de werkopdrachten van de leidinggevende/diensthoofd.
 • De natuurbeheerder werkt alleen of in teamverband.
 • De natuurbeheerder kan samenwerken met vrijwilligers.
 • De natuurbeheerder zal in bepaalde omstandigheden zijn/haar werkzaamheden volledig moeten afwerken, zelfs wanneer de gebruikelijke arbeidsduur overschreven werd.
 • Soms wordt er op moeilijk bereikbare plaatsen gewerkt.
 • De activiteit vraagt volgehouden aandacht bij het vellen van bomen.
 • Het beroep kan het werken met zeer risicovolle machines en gereedschappen inhouden (kettingzaag, …).
 • De activiteit omvat een grote diversiteit aan werkzaamheden.
 • De invulling van dit beroep verschilt volgens de werkwijze, de grootte van het bedrijf, de diersoort(en).
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoorbescherming, bril, veiligheidsschoenen, veiligheidsjas, veiligheidsharnas…) kan verplicht zijn.
 • De werkzaamheden zijn deels routinematig of repetitief van aard: tijdens bepaalde periodes moeten dezelfde specifieke activiteiten uitgevoerd worden gedurende meerdere dagen en /of weken na elkaar.
 • Het werkterrein is echter breed, zodat de aard en de omvang van de werkzaamheden sterk kunnen verschillen.
 • Tijdens de uitvoering van zijn/haar taken heeft de natuurbeheerder aandacht voor en houdt rekening met de natuur, veiligheid, milieu en klanten, vrijwilligers en/of publiek.
 • De natuurbeheerder moet met verschillende machines, apparaten en gereedschappen kunnen werken/omgaan op een correcte en veilige manier om risico’s te vermijden (voor zichzelf, collega’s, vrijwilligers, klanten en publiek).
 • Hij/zij vermijdt beschadiging van machines en materieel.
 • De natuurbeheerder is verantwoordelijk voor het eigen materiaal.
 • De natuurbeheerder communiceert op een duidelijke manier met collega’s, klanten en leidinggevende/diensthoofd.
 • De natuurbeheerder is beleefd in omgang met klanten, vrijwilligers, publiek, opdrachtgevers en collega’s.
 • De natuurbeheerder heeft aandacht voor de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden, door een verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel, de juiste werkhouding en gedrag. Hij/zij moet de werken ook binnen de vooropgestelde tijd/planning uitvoeren.
 • Gezien de natuurbeheerder vaak in een gebukte houding werkzaamheden verricht en/of zware voorwerpen/lasten moet dragen is ergonomisch verantwoord werken verplicht.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van de ontvangen opdracht
Is gebonden aan
 • de werkopdracht, de planning en de instructies van de leidinggevende/diensthoofd
 • volgorde van de werkzaamheden binnen het kader van de opdracht
 • de wet- en regelgeving qua natuur en milieu
Doet beroep op
 • leidinggevende/diensthoofd voor de opdracht
 • medewerker natuurbeheer

Verantwoordelijkheid

 • Werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier
 • Plant en organiseert de werkzaamheden
 • Organiseert de verplaatsingen van en naar de locatie
 • Coördineert de activiteiten van het team
 • Werkt met courante tuinbouwmachines en/of materieel
 • Bouwt eigen deskundigheid op
 • Rondt de werkzaamheden af
 • Controleert, reinigt en doet basisonderhoud van machines en materieel
 • Gaat om met klanten en/of derden
 • Signaleert en handelt klachten af
 • Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast, plaatst bestellingen
 • Vervult de werkadministratie en rapporteert aan de leidinggevende/diensthoofd
 • Controleert, begeleidt en participeert aan de aanleg- en beheerwerken en ziet toe dat er gewerkt wordt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier
 • Realiseert de functionele inrichting van het gebied en onderhoudt ze
 • Legt de paden en natuureducatieve inrichting aan in een gebied en onderhoudt ze
 • Hanteert technieken en/of producten voor natuurbeheer
 • Onderhoudt vijvers en waterpartijen
 • Plant aan volgens soort en vooraf bepaalde dichtheid (plaatsing, spreiding, bemesting, ...)
 • Maait en keert vegetatie en voert deze af
 • Snoeit volgens boom- en struiksoort en -grootte en gewenste doelstelling
 • Past doorkorttechnieken toe met kettingzaag
 • Velt gemarkeerde bomen met stam op velhoogte kleiner dan zaagbladlengte met een kettingzaag
 • Houdt toezicht op de dieren
 • Voedert de dieren
 • Verdeelt de dieren over de stallen of in openlucht
 • Reinigt en ontsmet installaties en materieel voor de dieren

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.