Productiemedewerker

 
BK-0193-1

Globaal

Titel

Productiemedewerker

Definitie

‘Het uitvoeren van routinematige (productie)handelingen, opvolgen van de productie en bedienen van de machine, het uitvoeren van eenvoudige kwaliteitscontroles, steeds onder leiding van een verantwoordelijke en aan de hand van instructies teneinde de continuïteit van de productie te ondersteunen.’

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 1, 2015

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
  • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
  • Raadpleegt de productieplanning
  • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie (tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, kwaliteitsafwijkingen,…)
  • Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen
  • Gebruikt toestellen voor goederentransport
  • Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Past hef- en tiltechnieken toe
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 3:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat), -lijn
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op
  • Meldt problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke
  • Legt de productie stil in noodgevallen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Start, bedient en stopt de machine(straat), -lijn volgens de instructies
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Merkt afwijkingen, storingen op
  • Start de machine(straat), -lijn op
  • Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
  • Bedient de machine(straat), -lijn
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
  • Voert de geproduceerde goederen af
  • Doet controles/controlerondes
  • Stopt de machine(straat), -lijn
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Bewaakt de continuïteit van zijn eigen productie
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Doet controles/controlerondes
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen op en neemt op passende wijze actie
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Stopt de productie indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Registreert en rapporteert het verloop van de eigen productie
  • Houdt gegevens bij over het productieverloop
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van grondstoffen en materiaal
  • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevenden
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  Voert kwaliteitscontroles uit op de eigen productie volgens de instructies
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
  • Voert productcontroles uit op basis van voorschriften
  • Merkt afwijkingen aan producten op
  • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
  • Stopt de productie indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Organiseert de eigen werkplek, veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 9:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van ICT
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen
 • Basiskennis van materialen
 • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
 • Basiskennis van het productieproces
 • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
 • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
 • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
 • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van opstartprocedures
 • Kennis van stopprocedures
 • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen

Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen overnemen van de werkzaamheden van de vorige ploeg en het overdragen van de werkzaamheden aan de volgende ploeg
 • Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan leidinggevenden en efficiënt communiceren met collega’s en onderhoudstechnici
 • Het kunnen uitvoeren van de productieorder volgens de planning, de voorschriften en productfiches
 • Het kunnen verzorgen van de toevoer van grondstoffen en het afvoeren van geproduceerde goederen in overeenstemming met de productieorder
 • Het kunnen registreren van de eigen productiegegevens
 • Het kunnen starten, bedienen en stoppen van de machine(straat), -lijn
 • Het kunnen uitvoeren van veiligheidscontroles/controlerondes
 • Het kunnen naleven van veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Het kunnen schoonhouden van de werkplek volgens de richtlijnen
 • Het kunnen uitvoeren van productcontroles op basis van de voorschriften
 • Het kunnen vergelijken van de resultaten van controles met richtwaarden

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het kunnen gepast reageren op kwaliteitsafwijkingen (aan de eigen grondstoffen, tussenproducten en eindproducten)
 • Het kunnen gepast reageren op technische storingen rekening houdend met de voorschriften/procedures
 • Het kunnen stoppen van de eigen productie indien nodig
 • Het kunnen ondernemen van actie bij problemen met de grondstoftoevoer en bij de afvoer van geproduceerde goederen
 • Het kunnen verlenen van hulp aan onderhoudstechnici en verantwoordelijken

Motorische vaardigheden

 • Het kunnen bedienen van de machine(straat), -lijn en het hanteren van meettoestellen ten einde te voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften
 • Het kunnen bedienen van de machine(straat), -lijn rekening houdend met de tijdsplanning eigen aan zijn productieproces
 • Het op gepaste wijze kunnen gebruiken van toestellen voor goederentransport
 • Het kunnen gebruiken van ergonomische hulpmiddelen
 • Het kunnen toepassen van de juiste hef- en tiltechnieken

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
 • Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • Het werk vindt plaats aan een machine(straat), -lijn, eventueel met beeldschermen en/of controlepanelen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde handelingen
 • In deze sector bestaan hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Dit beroep wordt in teamverband uitgeoefend

Handelingscontext

 • Werkt steeds onder toezicht/leiding van een verantwoordelijke
 • Werkt aan de hand van instructies
 • Communiceert efficiënt in het team en naar de verantwoordelijke toe
 • Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften bij omgang met grondstoffen en producten
 • Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen en producten
 • Houdt zich aan voorschriften en procedures
 • Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product
 • Verzorgt het intern transport van producten
 • Houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces
 • Is zich bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het zorgen voor toevoer van de grondstoffen, het opstarten en bedienen van de machine(straat), -lijn, het stoppen van de productie, het opvolgen van de eigen productie, de kwaliteitsopvolging en -controle
Is gebonden aan
 • instructies, productieplanning, veiligheids- en milieuvoorschriften/ procedures, productieorder/technische fiche, hygiënische voorschriften, eigenschappen van grondstoffen, richtwaarden en toleranties, kwaliteitsvoorschriften en rapporteringsprocedures
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor planning, productieorder, meldingen van storingen en bijkomende instructies

Verantwoordelijkheid

 • Een correct volgens de richtlijnen lopende eigen productie
 • Opgevolgde grondstoffentoevoer
 • Correcte hantering/bediening van machines en gereedschappen volgens de voorschriften
 • Zorgvuldig genoteerde en opgevolgde gegevens over zijn productie
 • Een veilige, hygiënische en opgeruimde werkplek
 • Gesorteerd afval volgens voorschriften
 • Een goede communicatie m.b.t. de eigen productie
 • Een goede samenwerking met de medewerkers in het team
 • Een nauwkeurig/tijdig afgehandeld productieorder
 • Tijdig uitgevoerde controlerondes
 • Herkenning van productafwijkingen
 • Gepaste reactie bij storingen en afwijkingen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.