Productiemedewerker kunststofverwerking

 
BK-0008-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Productiemedewerker kunststofverwerking

Deze benaming wijkt af van de benaming in de gehanteerde Competent-fiches, doch deze benaming is zeer gebruikelijk en alom gekend in de sector zelf.

Definitie

Het uitvoeren van routinematige (productie)handelingen, opvolgen van de productie en bedienen van de machine, het uitvoeren van eenvoudige kwaliteitscontroles, steeds onder leiding van een verantwoordelijke en aan de hand van instructies teneinde de continuïteit van de productie te ondersteunen.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 2, 2021

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
  • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
  • Raadpleegt de productieplanning
  • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 2:
  Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie
  • Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen
  • Gebruikt toestellen voor goederentransport
  • Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Past hef- en tiltechnieken toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van materialen
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van toestellen voor goederentransport
 • Competentie 3:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine van de machine(straat), -lijn
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op
  • Meldt problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke
  • Legt de productie stil in noodgevallen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
 • Competentie 4:
  Start, bedient en stopt de machine
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Merkt afwijkingen, storingen op
  • Start de machine(straat), -lijn op
  • Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
  • Bedient de machine(straat), -lijn
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
  • Voert de geproduceerde goederen af
  • Doet controles/controlerondes
  • Stopt de machine(straat), -lijn
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
  • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 5:
  Bewaakt de continuïteit van zijn eigen productie
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Doet controles/controlerondes
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen op en neemt op passende wijze actie
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Stopt de productie indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 6:
  Registreert en rapporteert het verloop van de eigen productie
  • Houdt gegevens bij over het productieverloop
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van grondstoffen en materiaal
  • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevenden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 7:
  Voert kwaliteitscontroles uit op de eigen productie volgens de instructies
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
  • Voert productcontroles uit op basis van voorschriften
  • Merkt afwijkingen aan producten op
  • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
  • Stopt de productie indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 8:
  Organiseert de eigen werkplek, veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Competentie 9:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 10:
  Plant en organiseert het werk
  • Raadpleegt de dagplanning
  • Pleegt overleg met de productie-, de kwaliteits- en de veiligheidsverantwoordelijke
  • Ontvangt en leest de productieopdracht
  • Organiseert het eigen werk volgens bedrijfsprocedures
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van de algemene principes van het kunststofverwerkingsproces
  • Kennis van de bedrijfsspecifieke werkorganisatie
  • Kennis van lezen en invullen van (technische) documenten
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
 • Competentie 11:
  Voorziet grondstoffen, additieven en materieel
  • Bij manueel aflezen van de grondstoffen leest en interpreteert hij of zij de recepturen, al dan niet op computer, en weegt de grondstoffen en additieven nauwkeurig af
  • Voorziet bijkomend materieel noodzakelijk voor de productie van een bepaalde order bv. rubberband raamprofielen, andere stukken om te monteren….
  • Voorziet verpakkings- en transportmateriaal zoals dozen, plakband, etiketten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de algemene principes van het kunststofverwerkingsproces
  • Kennis van grondstoffen, de verwerkingseigenschappen en de etikettering en codes
  • Kennis van lezen en invullen van (technische) documenten
  • Kennis van technische hulpmiddelen (bvb. heftafel, kaliber, heflift, opstaptrapje ...)
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van toestellen voor goederentransport
 • Competentie 12:
  Grijpt in bij storingen of afwijkingen
  • Volgt de alarmen (geluidsignalen/lampen) aan de machines op
  • Roept hulp in van een machineregelaar of ploegbaas door in geval van een beperkt probleem gebruik te maken van de alarmprocedure bv. inschakelen lamp, of in geval van een ernstige probleemsituatie de noodstop in te duwen en de machine tijdelijk stil te leggen
  • Rapporteert afwijkingen en productiestoringen aan de machineregelaar of ploegbaas
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de algemene principes van het kunststofverwerkingsproces
  • Kennis van de machines, het doel, werkingsprincipes en de mogelijkheden
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 13:
  Verpakt en monteert het (half) afgewerkt product
  • Pakt producten in en/of monteert ze volgens de richtlijnen op de werkfiche
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het eindproduct, courante fouten, de toepassing en de kwaliteitsnormen ervan
  • Kennis van lezen en invullen van (technische) documenten
 • Competentie 14:
  Neemt deel aan onderhoud
  • Merkt de noodzaak aan technisch onderhoud op en geeft dit door aan de technische ploeg
  • Assisteert bij onderhoud eventueel de technische ploeg
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van onderhoudstechnieken en -procedures voor preventief basisonderhoud
  • Kennis van de machines, het doel, werkingsprincipes en de mogelijkheden
  • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van technische hulpmiddelen (bvb. heftafel, kaliber, heflift, opstaptrapje ...)
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
 • Competentie 15:
  Doet aan housekeeping
  • Deponeert braam en afgekeurde producten op de daartoe voorziene plaats
  • Houdt de werkplek proper door het efficiënt schoonmaken en houden ervan, en bergt eigen gereedschap en hulpmiddelen ordelijk op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van onderhoudstechnieken en -procedures voor preventief basisonderhoud
  • Kennis van de machines, het doel, werkingsprincipes en de mogelijkheden
  • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
 • Competentie 16:
  Doet aan kwaliteitszorg en controle
  • Bij manueel afwegen van grondstoffen controle uitvoeren van de identiteit en de hoeveelheid van de grondstoffen en additieven
  • Oefent constant visuele controle uit op de producten en neemt op vaste tijdstippen steekproeven en standaardcontroles bv. gewicht, afmetingen
  • Denkt na over eigen taken in het productieproces, geeft advies en suggesties, en neemt deel aan verbeteringsprojecten en zal storingen en afwijkingen melden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Kennis van grondstoffen, de verwerkingseigenschappen en de etikettering en codes
  • Kennis van het eindproduct, courante fouten, de toepassing en de kwaliteitsnormen ervan
  • Kennis van kwaliteitszorg, uit te voeren kwaliteitscontroles en interventies
  • Kennis van rapportering en administratie
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
 • Competentie 17:
  Werkt aan het milieu
  • Past de milieuvoorschriften toe in zoverre deze van toepassing zijn op eigen takenpakket, dit voornamelijk met betrekking tot sorteren en recycleren van braam en afgekeurde producten
  • Verwerkt afvalmateriaal en afgekeurde stukken met bv. een maalmolen tot granulaat
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Competentie 18:
  Voert werkadministratie uit
  • Registreert productiegegevens
  • Vult op geregelde tijdstippen de controlefiches in
  • Registreert aan of van de machine stilstanden, afwijkingen en storingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Kennis van de bedrijfsspecifieke werkorganisatie
  • Kennis van lezen en invullen van (technische) documenten
  • Kennis van rapportering en administratie
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
 • Competentie 19:
  Bouwt eigen deskundigheid en die van anderen op
  • Neemt deel aan opleidingsprogramma’s
  • Ondersteunt en begeleidt nieuwe medewerkers
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 20:
  Neemt deel aan welzijn op het werk
  • Meldt aan de verantwoordelijke ongevallen en incidenten(ook incidenten m.b.t. agressie en geweld), elke werksituatie die een ernstig of onmiddellijk gevaar met zich meebrengt, en elk geconstateerd mankement in de beschermingssystemen
  • Verleent bijstand aan werkgever of de verantwoordelijk gestelde werknemer en stelt hen in staat alle taken uit te voeren of aan alle verplichtingen te voldoen m.b.t. veiligheid en gezondheid, en zorgt ervoor dat het arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico’s opleveren voor de veiligheid en gezondheid binnen hun werkterrein
  • Treedt adequaat op in geval van nood/brand door collega’s en verantwoordelijke te verwittigen, en bij brand o.a. de hulpdiensten op te roepen, de juiste blusmiddelen te gebruiken en laag op de grond te blijven bij veel rook
  • Werkt ergonomisch
  • Signaleert stresssituaties aan de verantwoordelijke
  • Draagt op positieve wijze bij tot het preventiebeleid dat tot stand wordt gebracht in het kader van de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Onthoudt zich van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Zal inzake veiligheid en gezondheid eigen deskundigheid opbouwen, door het volgen van opleidingen (op vraag van/aangeboden door de werkgever)
  • Gebruikt arbeidsmiddelen zoals het moet door deze geregeld te controleren en onderhouden, de machinebeveiligingen nooit willekeurig weg te nemen of uit te schakelen, persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen als het nodig is, gereedschap te gebruiken voor het werk waarvoor het gemaakt is en het gereedschap veilig op te bergen
  • Gebruikt producten met gevaarlijke eigenschappen op de juiste manier
  • Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier door PBM’s te dragen wanneer het moet, PBM’s regelmatig te onderhouden en te controleren en deze na gebruik correct op te bergen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Kennis van grondstoffen, de verwerkingseigenschappen en de etikettering en codes
  • Kennis van alle maatregelen te nemen in het kader van welzijn op het werk
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van ICT
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen
 • Basiskennis van materialen
 • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
 • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
 • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
 • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
 • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
 • Kennis van het productieproces
 • Kennis van toestellen voor goederentransport
 • Basiskennis van onderhoudstechnieken en -procedures voor preventief basisonderhoud
 • Kennis van de algemene principes van het kunststofverwerkingsproces
 • Kennis van de machines, het doel, werkingsprincipes en de mogelijkheden
 • Kennis van de bedrijfsspecifieke werkorganisatie
 • Kennis van grondstoffen, de verwerkingseigenschappen en de etikettering en codes
 • Kennis van het eindproduct, courante fouten, de toepassing en de kwaliteitsnormen ervan
 • Kennis van kwaliteitszorg, uit te voeren kwaliteitscontroles en interventies
 • Kennis van lezen en invullen van (technische) documenten
 • Kennis van rapportering en administratie
 • Kennis van alle maatregelen te nemen in het kader van welzijn op het werk
 • Kennis van technische hulpmiddelen (bvb. heftafel, kaliber, heflift, opstaptrapje ...)

Cognitieve vaardigheden

 • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
 • Raadpleegt de productieplanning
 • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht
 • Volgt informatie van beeldschermen op
 • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure
 • Houdt rekening met de interne codering
 • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Meldt problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke
 • Legt de productie stil in noodgevallen
 • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
 • Merkt afwijkingen, storingen op
 • Start de machine(straat), -lijn op
 • Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
 • Bedient de machine(straat), -lijn
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • Voert de geproduceerde goederen af
 • Doet controles/controlerondes
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Doet controles/controlerondes
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Houdt gegevens bij over het productieverloop
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van grondstoffen en materiaal
 • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevenden
 • Volgt informatie van beeldschermen op
 • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
 • Voert productcontroles uit op basis van voorschriften
 • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
 • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
 • Stopt de productie indien nodig
 • Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Raadpleegt de dagplanning
 • Pleegt overleg met de productie-, de kwaliteits- en de veiligheidsverantwoordelijke
 • Ontvangt en leest de productieopdracht
 • Organiseert het eigen werk volgens bedrijfsprocedures
 • Bij manueel aflezen van de grondstoffen leest en interpreteert hij of zij de recepturen, al dan niet op computer, en weegt de grondstoffen en additieven nauwkeurig af
 • Volgt de alarmen (geluidsignalen/lampen) aan de machines op
 • Bij manueel afwegen van grondstoffen controle uitvoeren van de identiteit en de hoeveelheid van de grondstoffen en additieven
 • Oefent constant visuele controle uit op de producten en neemt op vaste tijdstippen steekproeven en standaardcontroles bv. gewicht, afmetingen
 • Past de milieuvoorschriften toe in zoverre deze van toepassing zijn op eigen takenpakket, dit voornamelijk met betrekking tot sorteren en recycleren van braam en afgekeurde producten
 • Registreert productiegegevens
 • Vult op geregelde tijdstippen de controlefiches in
 • Registreert aan of van de machine stilstanden, afwijkingen en storingen
 • Neemt deel aan opleidingsprogramma’s
 • Ondersteunt en begeleidt nieuwe medewerkers
 • Meldt aan de verantwoordelijke ongevallen en incidenten(ook incidenten m.b.t. agressie en geweld), elke werksituatie die een ernstig of onmiddellijk gevaar met zich meebrengt, en elk geconstateerd mankement in de beschermingssystemen
 • Verleent bijstand aan werkgever of de verantwoordelijk gestelde werknemer en stelt hen in staat alle taken uit te voeren of aan alle verplichtingen te voldoen m.b.t. veiligheid en gezondheid, en zorgt ervoor dat het arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico’s opleveren voor de veiligheid en gezondheid binnen hun werkterrein
 • Signaleert stresssituaties aan de verantwoordelijke
 • Draagt op positieve wijze bij tot het preventiebeleid dat tot stand wordt gebracht in het kader van de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Onthoudt zich van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Zal inzake veiligheid en gezondheid eigen deskundigheid opbouwen, door het volgen van opleidingen (op vraag van/aangeboden door de werkgever)
 • Gebruikt arbeidsmiddelen zoals het moet door deze geregeld te controleren en onderhouden, de machinebeveiligingen nooit willekeurig weg te nemen of uit te schakelen, persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen als het nodig is, gereedschap te gebruiken voor het werk waarvoor het gemaakt is en het gereedschap veilig op te bergen
 • Gebruikt producten met gevaarlijke eigenschappen op de juiste manier
 • Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier door PBM’s te dragen wanneer het moet, PBM’s regelmatig te onderhouden en te controleren en deze na gebruik correct op te bergen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen
 • Merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op
 • Merkt afwijkingen, storingen op en neemt op passende wijze actie
 • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Stopt de productie indien nodig
 • Merkt afwijkingen aan producten op
 • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
 • Roept hulp in van een machineregelaar of ploegbaas door in geval van een beperkt probleem gebruik te maken van de alarmprocedure bv. inschakelen lamp, of in geval van een ernstige probleemsituatie de noodstop in te duwen en de machine tijdelijk stil te leggen
 • Rapporteert afwijkingen en productiestoringen aan de machineregelaar of ploegbaas
 • Merkt de noodzaak aan technisch onderhoud op en geeft dit door aan de technische ploeg
 • Denkt na over eigen taken in het productieproces, geeft advies en suggesties, en neemt deel aan verbeteringsprojecten en zal storingen en afwijkingen melden
 • Treedt adequaat op in geval van nood/brand door collega’s en verantwoordelijke te verwittigen, en bij brand o.a. de hulpdiensten op te roepen, de juiste blusmiddelen te gebruiken en laag op de grond te blijven bij veel rook

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Stopt de machine(straat), -lijn
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Voorziet bijkomend materieel noodzakelijk voor de productie van een bepaalde order bv. rubberband raamprofielen, andere stukken om te monteren….
 • Voorziet verpakkings- en transportmateriaal zoals dozen, plakband, etiketten
 • Pakt producten in en/of monteert ze volgens de richtlijnen op de werkfiche
 • Assisteert bij onderhoud eventueel de technische ploeg
 • Deponeert braam en afgekeurde producten op de daartoe voorziene plaats
 • Houdt de werkplek proper door het efficiënt schoonmaken en houden ervan, en bergt eigen gereedschap en hulpmiddelen ordelijk op
 • Verwerkt afvalmateriaal en afgekeurde stukken met bv. een maalmolen tot granulaat
 • Werkt ergonomisch

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
 • Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • Het werk vindt plaats aan een machine(straat), -lijn, eventueel met beeldschermen en/of controlepanelen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde handelingen
 • In deze sector bestaan hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Dit beroep wordt in teamverband uitgeoefend
 • Het werken in een ploegensysteem
 • Naargelang de afzetmarkt waarvoor gewerkt wordt, dienen er al dan niet hygiënische voorzorgen genomen te worden, waarvan steriele kledij en een haarnetje de meest voorkomende zijn. Daarnaast is het dragen van juwelen ook niet overal toegestaan.
 • Het werken in een omgeving waar geluidshinder kan optreden
 • Het werken met producten die gevaarlijke eigenschappen kunnen hebben

Handelingscontext

 • Werkt steeds onder toezicht/leiding van een verantwoordelijke
 • Werkt aan de hand van instructies
 • Communiceert efficiënt in het team en naar de verantwoordelijke toe
 • Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften in omgang met grondstoffen en producten
 • Gaat economische en ecologische om met grondstoffen en producten
 • Houdt zich aan voorschriften en procedures
 • Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product
 • Verzorgt het intern transport van producten
 • Houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces
 • Is zich bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen
 • Het werken met arbeidsmiddelen, meer bepaald met machines, gereedschap en randapparatuur
 • Met zorg omgaan en behandelen van alle producten

Autonomie

Is zelfstandig in
 • in het zorgen voor toevoer van de grondstoffen, het opstarten en bedienen van de machine(straat), -lijn, het stoppen van de productie, het opvolgen van de eigen productie, de kwaliteitsopvolging en -controle maar werkt onder leiding/toezicht
Is gebonden aan
 • aan instructies, productieplanning, veiligheids- en milieuvoorschriften/ procedures, productieorder/technische fiche, hygiëne regelgeving, eigenschappen van grondstoffen, richtwaarden en toleranties, kwaliteitsvoorschriften en rapporteringsprocedures
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor planning, productieorder, meldingen van storingen en bijkomende instructies

Verantwoordelijkheid

 • Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
 • Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine van de machine(straat), -lijn
 • Start, bedient en stopt de machine
 • Bewaakt de continuïteit van zijn eigen productie
 • Registreert en rapporteert het verloop van de eigen productie
 • Voert kwaliteitscontroles uit op de eigen productie volgens de instructies
 • Organiseert de eigen werkplek, veilig, ordelijk en milieubewust
 • Werkt in teamverband
 • Plant en organiseert het werk
 • Voorziet grondstoffen, additieven en materieel
 • Grijpt in bij storingen of afwijkingen
 • Verpakt en monteert het (half) afgewerkt product
 • Neemt deel aan onderhoud
 • Doet aan housekeeping
 • Doet aan kwaliteitszorg en controle
 • Werkt aan het milieu
 • Voert werkadministratie uit
 • Bouwt eigen deskundigheid en die van anderen op
 • Neemt deel aan welzijn op het werk

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.