Productieverantwoordelijke Printmedia/Crossmedia

 
BK-0172-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Productieverantwoordelijke Printmedia/Crossmedia

Deze benaming ‘verantwoordelijke productie’ wordt gebruikt in de Competent-fiche H250201 Productiemanager.

Definitie

Het plannen, coördineren en controleren van de verschillende fasen in het productieproces en het aansturen van één of meerdere productieteams/productieafdelingen teneinde een vlot verloop van dit productieproces te garanderen, tijdig kwaliteitsvolle producten af te leveren en toe te zien op het welzijn van de medewerkers.

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 1, 2015

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Identificeert de kenmerken van het order
  • Gebruikt relevante (software)systemen
  • Raadpleegt de productieplanning en de productiefiches
  • Toetst de productiehaalbaarheid af
  • Geeft feedback aan de betrokken diensten
  • Stelt indien nodig aanpassingen voor
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Koppelt het order aan de verschillende productiefases
  • Bepaalt de meest efficiënte productiestappen
  • Verifieert de beschikbaarheid van de nodige middelen (mensen, materiaal en materieel)
  • Koppelt de productiestappen aan de beschikbare middelen (mensen, materiaal en materieel)
  • Organiseert de werkposten optimaal
  • Bepaalt de optimale doorlooptijd
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 3:
  Maakt (in overleg) de productie- en personeelsplanning op
  • Houdt rekening met de vaardigheden van de medewerkers
  • Verdeelt het werk onder de medewerkers rekening houdend met de werkbezetting en werkbelasting
  • Gebruikt relevante software(systemen)
  • Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden
  • Stelt de productie- en personeelsplanning op
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Laat grondstoffen of producten controleren en hun bestemming superviseren
  • Superviseert de uitvoering van de controle volgens de richtlijnen
  • Beslist over de bestemming van de grondstoffen of producten na controle
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Organiseert de bevoorrading van de werkplaats met grondstoffen, producten, consumptiegoederen en laat de voorraad controleren
  • Gebruikt relevante software(systemen)
  • Stemt de hoeveelheid te bestellen producten af op de planning en de verwerkingssnelheden
  • Verwerkt de gegevens van het verbruik van het materiaal
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Superviseert het productieproces
  • Houdt overzicht op de werkzaamheden op de afdeling
  • Ziet toe op de efficiënte, correcte en performante uitvoering van de productie
  • Benut de machines en personeel optimaal
  • Stuurt het verloop van het productieproces bij indien nodig
  • Vergelijkt resultaten van controles met richtwaarden
  • Merkt afwijkingen aan de producten op
  • Gaat na wat de oorzaak is bij afwijkingen aan de producten
  • Reageert gepast bij afwijkingen in het productieproces
  • Registreert (en analyseert) de productiegegevens en bijsturingen
  • Stuurt het productieproces bij indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  Analyseert de storingen in het productieverloop en stuurt bij
  • Gaat na wat de oorzaken zijn van storingen
  • Schat de impact van de storingen in op de productieplanning
  • Zoekt naar een oplossing die de planning niet in de war brengt
  • Gebruikt een (software)systeem
  • Registreert storingen en meldt deze aan de verantwoordelijken
  • Houdt gegevens bij over storingen in het productieverloop
  • Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
  • Overlegt over aanpassingen van het productieproces
  • Verleent de medewerkers hulp en advies bij technische problemen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Stelt verbeteracties voor en implementeert deze (na overleg)
  • Analyseert en synthetiseert de geregistreerde gegevens
  • Verzamelt bijkomende informatie
  • Vormt een conclusie in functie van het optimaliseren van het productieproces
  • Toetst de verbeteracties af met de verantwoordelijke en/of betrokkenen
  • Implementeert (na overleg) de verbeteracties
  • Gebruikt een (software)systeem
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 9:
  Coördineert en plant de onderhoudswerkzaamheden volgens de productievereisten
  • Controleert de uitvoering van de onderhoudsschema’s
  • Merkt afwijkingen, storingen en de nood aan preventief en correctief onderhoud op
  • Merkt de nood aan vervanging van machines op
  • Schakelt indien nodig de onderhoudsdienst in
  • Wisselt technische informatie uit
  • Laat specifieke herstellingen, regelingen of bijstellingen aan machines uitvoeren
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 10:
  Ziet toe op de naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften
  • Ziet toe op het aannemen van een ergonomische houding van alle werknemers
  • Ziet toe op de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
  • Licht regels en afspraken van de organisatie toe
  • Instrueert de medewerkers in het werken volgens hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels
  • Bekijkt samen met een deskundige of er aanpassingen op de afdeling moeten gebeuren
  • Volgt de implementatie van deze aanpassingen op
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 11:
  Sensibiliseert het team over de reglementering en de kwaliteit
  • Bouwt permanent de eigen deskundigheid op
  • Licht regels en afspraken van de organisatie toe
  • Demonstreert de werking van materieel
  • Controleert en ziet toe op de uitvoering van de opdrachten
  • Controleert en ziet toe op de vaktechnische uitvoering van het werk
  • Geeft waar nodig extra uitleg
  • Stimuleert de medewerkers tot het leveren van kwaliteit binnen het voorziene tijdsbestek
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 12:
  Volgt de activiteiten en het administratieve beheer van het personeel op en controleert deze
  • Gebruikt een (software)systeem
  • Houdt personeelsgegevens bij in het kader van de productie
  • Onthaalt en begeleidt nieuwe medewerkers
  • Instrueert medewerkers over het omgaan met machines
  • Geeft waar nodig extra uitleg
  • Begeleidt medewerkers bij een opleiding of nieuwe taken
  • Luistert naar voorstellen en vragen van de medewerkers
  • Stimuleert de medewerkers tot een goede werksfeer en teamvorming
  • Merkt opleidings- en ontwikkelingsbehoeftes op
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 13:
  Werkt mee aan het preventiebeleid van de onderneming
  • Heeft een actieve inbreng in het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan
  • Evalueert het voorstel tot aankoop van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Treedt adequaat op in geval van risicosituaties en ongeval
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 14:
  Adviseert bij te nemen beslissingen betreffende investeringen en uitgaven van de eigen afdeling(en)
  • Adviseert bij de toewijzing van budgetten aan de verschillende productieactiviteiten en -benodigdheden
  • Bepaalt de prioriteiten wat betreft kostentoewijzing van eigen afdeling(en)
  • Doet voorstellen over de aankoop van nieuwe machines in overleg met de financieel directeur
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 15:
  Coördineert via overleg de activiteiten van een productieteam en /of afdeling
  • Bespreekt de opdracht met orderbegeleider(s) en/of procesoperator(en)
  • Overlegt over de technische aspecten van aan te leveren grondstoffen en/of materiaal met de betrokken personen of diensten
  • Overlegt met orderbegeleider(s) en/of procesoperatoren over de concrete uitvoering van het werk
  • Rapporteert aan de bedrijfsleider(s) over de werking van de eigen afdeling
  • Formuleert tijdens werkvergaderingen voorstellen voor kwaliteits- en rendementsverbeteringen
  • Rapporteert aan de personeelsdienst over het administratieve beheer en het welzijn van het personeel
  • Controleert en overlegt de kwaliteit van de (druk)proef met de betrokken productiedienst /productieafdeling
  • Overlegt met de klant om het definitieve fiat of de definitieve goedkeuring voor druk te krijgen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 16:
  Werkt veiligheidsvoorschriften, kwaliteits- en werkprocedures uit en past ze zelf toe (al dan niet in overleg met de preventieadviseur/preventiedienst)
  • Heeft een actieve inbreng in het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan
  • Doet voorstellen voor de aankoop van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Treed adequaat op in geval van brand en ongeval
  • Evalueert veiligheidsrisico’s
  • Heeft een actieve inbreng in de werkprocedures van zijn afdeling
  • Vervult een voorbeeldfunctie
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 17:
  Heeft een inzicht in prepressapparatuur en prepresshandelingen en –technieken
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 18:
  Beheerst en heeft een gedegen inzicht in drukapparatuur en drukprocédes of -technieken: Offsetdruk, Rotatiedruk, Digitaal, Flexodruk, Zeefdruk, Diepdruk (Fotogravure/Kopergravure), Stempeldruk (Tampondruk), Hoogdruk (Typografie) en in de werking van drukpersen en/of drukapparatuur: 1-kleur, meerkleurendruk, etc.
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 19:
  Beheerst en heeft een gedegen inzicht in de uiteenlopende drukafwerkingsapparatuur en drukafwerkingsprocédés of –technieken: Bindmachine, Naaibrocheermachine, Rilmachine (Groefmachine), Nietmachine, Ponsmachine, Boormachine (Wire-O machine), Vouwmachine, Snijmachine, Thermo-bindmachine, Verzamelmachine, Verzamelhechter, Lamineermachine
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 20:
  Heeft een gedegen inzicht in specifieke technieken voor gedrukte producten – drukwerkveredeling: Lamineren, Plastificering, Snijden, Boren, Afronden, Afhoeken, Pregen - blinddruk, Hoogdrukafwerking - typografie, Vergulden - gouddruk, Vernissen, Kapvormen (invormen)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 21:
  Heeft een inzicht in alternatieve crossmediale publicatietoepassingen
  • Heeft inzicht in het publiceren op het net
  • Heeft inzicht in multimedia toepassingen
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Generiek
 • Basiskennis van personeelsadministratie
 • Basiskennis van sociale wetgeving
 • Basiskennis van de welzijnswet
 • Basiskennis van ergonomie
 • Basiskennis van automatisering
 • Basiskennis van chemie
 • Basiskennis van mechanica
 • Basiskennis van elektromechanica
 • Basiskennis van hydraulica
 • Basiskennis van pneumatica
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering en -normen
 • Kennis van dagelijkse werking van productieafdeling
 • Kennis van arbeidsanalyse
 • Kennis van organisatietechnieken
 • Kennis van planningstechnieken
 • Kennis van productietechnieken
 • Kennis van de productiemachines
 • Kennis van methodes voor het management van productiemiddelen
 • Kennis van technisch tekenen (ontwerp, referentienummers, normalisatie, …)
 • Kennis van onderhoudsmodaliteiten
 • Kennis van preventief en curatief onderhoud
 • Kennis van voorraadbeheer
 • Kennis van zakelijke communicatie
 • Kennis van aankooptechnieken
 • Kennis van onderhandelen
 • Kennis van methodes voor probleemoplossing
 • Kennis van statistische analyse
 • Kennis van methodes voor risicoanalyse
 • Kennis computergebruik (software: administratieve pakketten, plannings- en databeheerssystemen)
 • Kennis van technieken voor het leiden van een team
 • Kennis van administratieve procedures en vormvereisten
 • Kennis van kostenbeheer en van begrotingsmodellen
 • Kennis van Engels, Frans en Duits (functionele kennis: machine-instructies kunnen lezen en begrijpen, kunnen communiceren)
Specifiek
 • Basiskennis van schermkalibratie
 • Basiskennis van pagina- en drukvormmontage
 • Basiskennis van de eigenschappen van rubberdoeken
 • Basiskennis van verpakkingstechnieken en materialen
 • Basiskennis van pedagogische technieken (o.a. geweldloze communicatie/ kennisoverdracht)
 • Basiskennis van crossmediale toepassingen
 • Basiskennis van de productieplanning
 • Basiskennis van Certified PDF
 • Basiskennis van JDF
 • Basiskennis van softwareapplicaties voor het ontwikkelen van grafische producten (bijv. beeldverwerkingssoftware, illustratiesoftware en software voor opmaak van tekst- en beeldmateriaal, Pdf-based software,… )
 • Kennis van kantoorsoftware
 • Kennis van de toepassingsmogelijkheden van de besturingssystemen op Mac- en Windows- platform
 • Kennis van bestandsformaten
 • Kennis van het grafisch productieproces
 • Kennis van grafimedia vakterminologie
 • Kennis van druktechnieken
 • Kennis van papierformaten
 • Kennis van afwerkingstechnieken (vouwen, snijden, nummeren, perforeren, nieten, lijmen, naaien, rillen, stansen, …)
 • Kennis van de snij- en vouwschema’s en de snij, vouw- en aanlegtekens
 • Kennis van het instellen en het bewaren van snij- of vouwprogramma’s
 • Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van inkten
 • Kennis van de eigenschappen en de aard van drukdragers, o.a. papier, karton, folie, PVC …
 • Kennis van de eigenschappen en de kwaliteit van drukplaten
 • Kennis van register (voor- en zijmarges)
 • Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van lijmen, nietdraad en andere (hulp)grondstoffen
 • Kennis van de (de)montage van onderdelen van drukpersen (inkt- en vochtrollen, rubberdoek, …)
 • Kennis van de (de)montage van onderdelen van machines voor afwerking (walsen, messen, tassensectie,… )
 • Kennis van de correcte manipulatie van drukdragers (stapelen, keren, tegenkrullen, nazicht op beschadigde vellen)
 • Kennis van de conditioneringstechnieken van de grondstoffen en de half-afgewerkte producten (voorbeeld: instellen van de luchtvochtigheid)
 • Kennis van de meting en instelling van de inkt- en waterbalans
 • Kennis van de meting en de instelling van de toonwaarde
 • Kennis van het gestandaardiseerd werken in een kleur-gekalibreerde ruimte
 • Kennis van color management*¹
 • Kennis van separatietechnieken: cyaan, magenta, geel en zwart (cmyk)
 • Kennis van alternatieve separatietechnieken zoals hexachromie
 • Kennis van de beoordelingscriteria van een proefdruk
 • Kennis van de beoordelingscriteria van het product aan de hand van het model of proefexemplaar
 • Kennis van drooglopen
 • Kennis van de beoogde effenheid en de egaliteit van het drukwerk
 • Kennis van kleurmeting (spectraalfotometrie/densitometrie )
 • Kennis van een MIS-systeem (management informatiesysteem)*²
 • Kennis van verzendingstechnieken en -procedures
 • Kennis van het afwegen van de balans kwaliteit/kosten
 • Kennis van de interne procedures
 • Kennis van registratiesystemen
 • Kennis van conflicthantering
 • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
*1 Color management: een belangrijke opdracht van het grafisch productieproces is het zo goed en accuraat mogelijk reproduceren van kleuren. In de keten hebben we in verschillende fazen met verschillende apparaten te maken, wat deze opdracht er niet op vereenvoudigt. Belangrijk is de kleurkarakteristieken van die verschillende apparaten te kennen om zo apparaat onafhankelijk tijdens het traject van opname tot uitvoer consistente kleuren te kunnen verwerken (http://www.onlinegrafics.be/nl/color-management-12.htm)
*2 MIS- systemen of Management-informatiesystemen zijn computersystemen die gericht zijn op de managementprocedures in een organisatie die betrekking hebben op de besturing en planning van primaire processen en die daarmee voorzien in de informatiebehoeften van managers.
Kenmerkend voor deze systemen is de periodieke verwerking van gegevens langs geformaliseerde weg.
De systemen hebben veelal een bedrijfseconomisch karakter (kostprijscalculatie, kostenbeheersing en nacalculatie, tijdregistratie, resultaatbepaling en verslaggeving,…).

Cognitieve vaardigheden

Generiek
 • Het kunnen gebruiken van relevante (software)systemen
 • Het kunnen raadplegen van de productieplanning en de productiefiches
 • Het kunnen geven van feedback aan de betrokken diensten
 • Het kunnen verifiëren van de beschikbaarheid van de nodige middelen (mensen, materiaal en materieel)
 • Het kunnen koppelen van de productiestappen aan de beschikbare middelen (mensen, materiaal en materieel)
 • Het kunnen optimaal organiseren van de werkposten
 • Het kunnen bepalen van de optimale doorlooptijd
 • Het kunnen rekening houden met de vaardigheden van de medewerkers
 • Het kunnen verdelen van het werk onder de medewerkers rekening houdend met de werkbezetting en werkbelasting
 • Het kunnen gebruiken van relevante software(systemen)
 • Het kunnen opstellen van de productie- en personeelsplanning
 • Het kunnen superviseren van de uitvoering van de controle volgens de richtlijnen
 • Het kunnen beslissen over de bestemming van de grondstoffen of producten na controle
 • Het kunnen afstemmen van de hoeveelheid te bestellen producten op de planning en de verwerkingssnelheden
 • Het kunnen verwerken van de gegevens van het verbruik van het materiaal
 • Het kunnen overzicht houden op de werkzaamheden op de afdeling
 • Het kunnen toezien op de efficiënte, correcte en performante uitvoering van de productie
 • Het kunnen vergelijken van de resultaten van controles met richtwaarden
 • Het kunnen opmerken van afwijkingen aan de producten
 • Het kunnen registeren van storingen en deze melden aan de verantwoordelijken
 • Het kunnen bijhouden van gegevens over storingen in het productieverloop
 • Het kunnen overleggen over aanpassingen van het productieproces
 • Het kunnen verlenen van hulp en advies bij technische problemen aan de medewerkers
 • Het kunnen analyseren en synthetiseren van de geregistreerde gegevens
 • Het kunnen verzamelen van bijkomende informatie
 • Het kunnen vormen van een conclusie in functie van het optimaliseren van het productieproces
 • Het kunnen aftoetsen van de verbeteracties met de verantwoordelijke en/of betrokkenen
 • Het kunnen implementeren (na overleg) van de verbeteracties
 • Het kunnen controleren van de uitvoering van de onderhoudsschema’s
 • Het kunnen opmerken van afwijkingen, storingen en de nood aan preventief en correctief onderhoud
 • Het kunnen opmerken van de nood aan vervanging van machines
 • Het indien nodig kunnen inschakelen van de onderhoudsdienst
 • Het kunnen uitwisselen van technische informatie
 • Het kunnen laten uitvoeren van specifieke herstellingen, regelingen of bijstellingen aan machines
 • Het kunnen toezien op het aannemen van een ergonomische houding van alle werknemers
 • Het kunnen toezien op de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
 • Het kunnen toelichten van regels en afspraken van de organisatie
 • Het kunnen instrueren van de medewerkers in het werken volgens hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels
 • Het samen met een deskundige kunnen bekijken of er aanpassingen op de afdeling moeten gebeuren
 • Het kunnen opvolgen van de implementatie van deze aanpassingen
 • Het kunnen permanent opbouwen van de eigen deskundigheid
 • Het kunnen controleren en toezien op de uitvoering van de opdrachten
 • Het kunnen controleren en toezien op de vaktechnische uitvoering van het werk
 • Het kunnen geven van extra uitleg waar nodig
 • Het kunnen stimuleren van de medewerkers tot het leveren van kwaliteit binnen het voorziene tijdsbestek
 • Het kunnen bijhouden van personeelsgegevens in het kader van de productie
 • Het kunnen onthalen en begeleiden van nieuwe medewerkers bij hun integratie
 • Het kunnen instrueren van medewerkers over het omgaan met machines
 • Het kunnen begeleiden van medewerkers bij een opleiding of nieuwe taken
 • Het kunnen luisteren naar voorstellen en vragen van de medewerkers
 • Het kunnen stimuleren van de medewerkers tot een goede werksfeer en teamvorming
 • Het kunnen opmerken van opleidings- en ontwikkelingsbehoeftes
 • Het kunnen doen van een actieve inbreng in het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan
 • Het kunnen evalueren van het voorstel tot aankoop van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het kunnen adviseren bij de toewijzing van budgetten aan de verschillende productieactiviteiten en -benodigdheden
 • Het kunnen bepalen van de prioriteiten wat betreft kostentoewijzing van eigen afdeling(en)
 • Het kunnen doen van voorstellen over de aankoop van nieuwe machines in overleg met de financieel directeur
Specifiek
 • Het bezitten van een kleuronderscheidend vermogen
 • Het bewaken van de vorm- en kwaliteitseisen gesteld door de klant en/of het verdere productieproces
 • Het kunnen raadplegen en gebruiken van technische bronnen (handleidingen, help-functies, … )
 • Het mondeling en/of schriftelijk communiceren met teamleden, leidinggevenden en derden

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek
 • Toets de productiehaalbaarheid af en stelt indien nodig aanpassingen voor
 • Bepaalt de meest efficiënte productiestappen
 • Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden
 • Benut de machines en personeel optimaal
 • Stuurt het verloop van het productieproces bij indien nodig
 • Reageert gepast bij afwijkingen in het productieproces
 • Gaat na wat de oorzaak is bij afwijkingen aan de producten
 • Registreert en analyseert de productiegegevens en stuurt indien nodig bij
 • Gaat na wat de oorzaken zijn van storingen
 • Schat de impact van de storingen in op de productieplanning
 • Zoekt naar een oplossing die de planning niet in de war brengt
 • Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
 • Treedt adequaat op in geval van risicosituaties en ongeval
Specifiek
 • Het gepast kunnen ingrijpen bij verkeerd werk van productiemedewerkers

Motorische vaardigheden

Generiek
 • Het kunnen demonstreren van de werking van materieel
Specifiek
 • Het toepassen van de juiste ergonomische beginselen (werkhouding, aanpassingen van de werkpost)

Omgevingscontext

Generiek
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
 • Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Een productieverantwoordelijke bevindt zich voor een groot deel van zijn werktijd op de werkvloer waar de productie plaatsheeft (machine(straat), -lijn, eventueel met beeldschermen en/of controlepanelen) , waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde handelingen
 • In de betrokken sectoren bestaan hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • De beroepsbeoefenaar moet de nodige flexibel (ook wat de werktijden betreft) en polyvalent opstellen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden
Specifiek
 • Er wordt gewerkt in een ruimte waar men wordt blootgesteld aan lawaai, warmte, stof, geurhinder (inkt, reinigingsmiddelen), een wisselende vochtigheidsgraad en chemicaliën
 • Samenwerking in team is noodzakelijk

Handelingscontext

Generiek
 • Communiceert efficiënt met het team
 • Ziet toe op de naleving van veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met grondstoffen en producten
 • Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen en producten
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het productieproces en de kwaliteit van het afgewerkt product
 • Ziet toe op het respecteren van de tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces
 • Heeft oog voor/creëert optimale werkomstandigheden voor de medewerkers
 • De beroepsbeoefenaar ziet toe op de veiligheid en netheid op en rond de werkplek en voorziet bij de machines de nodige veiligheidsinstructies
 • Binnen dit beroep is een zekere stressbestendigheid noodzakelijk
 • Deze job bevat naast de administratieve taken een vertegenwoordiging op de werkvloer
Specifiek
 • Volgt actief de ontwikkelingen in de sector op
 • De beroepsbeoefenaar zoekt actief naar situaties om zijn/haar competenties te verbreden en te verdiepen
 • Houdt rekening met de historiek, prioriteiten en de gevoeligheden van klanten
 • Treedt in bepaalde gevallen in overleg met de klant voor een “goed voor druk”/goedgekeurd productieorder
 • Volgt meerdere stappen in het productieproces gelijktijdig op
 • De uitoefening van het beroep vereist een zekere mate van technisch inzicht
 • De beroepsbeoefenaar moet open staan voor en zich aanpassen aan wisselende contexten, eisen, omstandigheden, vereisten, gebeurtenissen,…
 • Fungeert als aanspreekpunt ivm productie en gerelateerde zaken voor het management, andere afdelingen en de medewerkers op de werkvloer
 • Het beroep vergt zin voor initiatief
 • Voert uiteenlopende en wisselende opdrachten uit

Autonomie

Is zelfstandig in
 • in het opstarten, coördineren, plannen, controleren en bijsturen van de verschillende fasen in het productieproces en het aansturen van één of meerdere productieteams of productieafdelingen
Is gebonden aan
 • opdrachten, kwaliteits-, veiligheids-, hygiëne- en milieuvoorschriften, het productie-order, kenmerken van de grondstoffen en rapporteringsprocedures.
Doet beroep op
 • de (onderhouds)technieker voor storingen, technische interventies en onderhoud, op ondersteunende diensten (administratie, boekhouding,…), de preventieadviseur voor het vormgeven van het preventiebeleid en op operatoren en medewerkers voor het uitvoeren van de productie.

Verantwoordelijkheid

Generiek
 • Geïdentificeerde kenmerken van het order
 • Gekoppeld order aan de verschillende productiefases
 • Opgemaakte productie- en personeelsplanning
 • Gecontroleerde grondstoffen of producten en een gesuperviseerde bestemming
 • Georganiseerde en gecontroleerde bevoorrading van de werkplaats met grondstoffen, producten, consumptiegoederen
 • Gesuperviseerd productieproces
 • Geanalyseerde storingen en een bijgestuurd productieproces
 • Voorgestelde en geïmplementeerde verbeteracties
 • Gecoördineerde en geplande onderhoudswerkzaamheden volgens de productievereisten
 • Nageleefde hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften
 • Gesensibiliseerd team
 • Opgevolgd administratief beheer van het personeel
 • Ondersteund preventiebeleid van de onderneming
 • Geadviseerde beslissingen betreffende investeringen en uitgaven van de eigen afdeling(en)
Specifiek
 • In bepaald gevallen periodieke evaluatie van de medewerkers (= opvolgen van de functioneringscyclus)
 • Gemotiveerde medewerkers
 • Nageleefde veiligheids- en milieuvoorschriften door productiemedewerkers en procesoperatoren in de productieafdeling(en)
 • Gecoördineerde activiteiten van procesoperatoren en productiemedewerkers in de productieafdeling(en)
 • Tijdig gerealiseerde en afgeleverde kwaliteitsvolle (eind)producten
 • Een volgens de wensen van de klant gerealiseerd grafisch product
 • Een goede communicatie m.b.t. de realisatie van het grafisch product
 • Een goede samenwerking tussen medewerkers van het team

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.