Motorist 750 kW/onbeperkt

 
BK-0475-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Motorist 750 kW/onbeperkt

Definitie

De motorist 750 kW/onbeperkt staat in voor het onderhoud en herstel van alle hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties teneinde het vissersvaartuig operationeel te houden conform de bedrijfsprocedures, veiligheidsvoorschriften overeenkomstig de (inter)nationale regelgeving

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, personen aan de wal, bemanningsleden, …)
  • Wisselt informatie uit met collega’s en andere actoren
  • Rapporteert aan en overlegt met de schipper/reder indien nodig voor de technische installatie
  • Werkt efficiënt samen
  • Volgt aanwijzingen van schipper/reder op
  • Past zich flexibel aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van sociale vaardigheden
  • Basiskennis Engels in functie van de technische installaties
  • Kennis van teamwork
 • Competentie 2:
  Handelt volgens de professionele gedragscode
  • Respecteert de omgangsvormen
  • Handelt volgens de professionele, reglementaire(gedrags)code
  • Past kledij aan conform de taakuitvoering
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van de afspraken aan boord
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor kwaliteit, veiligheid en welzijn
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt economisch
  • Werkt ecologisch
  • Past de (inter)nationale wetgevingen toe
  • Past de bedrijfseigen( veiligheids)voorschriften toe
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Ziet er op toe dat de bemanningsleden de collectieve en de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwenden indien nodig
  • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
  • Volgt ( verplichte ) opleidingen
  • Meldt problemen aan de schipper
  • Houdt het schip en de uitrusting hygiënisch
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van preventiemaatregelen en arbeidsveiligheid op zee
  • Basiskennis van ergonomie in de scheepvaart
  • Basiskennis van de wettelijke bepalingen in functie van de zeevisserij
  • Basiskennis van planning en organisatie van de werkzaamheden
  • Basiskennis van kostenbewust omgaan met materialen en infrastructuur
  • Kennis van de afspraken aan boord
  • Kennis van de reglementering van de organisatie
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van gebruik van standaard (werk)procedures
  • Kennis van de persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 4:
  Neemt maatregelen om het marien leefmilieu te beschermen
  • Past de internationale, nationale en bedrijfseigen milieuvoorschriften toe (MARPOL, …)
  • Sorteert afval en voert het af volgens de procedures
  • Stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens de procedures
  • Recupereert materialen
  • Neemt maatregelen om het maritiem leefmilieu te beschermen
  • Controleert de behandeling van de afvalstoffen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van gebruik van standaard (werk)procedures
  • Kennis van voorkoming van milieuverontreiniging op zee
 • Competentie 5:
  Handhaaft een veilige machinekamerwacht op een vissersvaartuig
  • Voert routinecontroles uit
  • Registreert technische gegevens voor het onderhoudsprogramma en het machinekamerlogboek
  • Houdt de gegevens bij over storingen aan de machines of installaties
  • Test alarm- en veiligheidssystemen
  • Controleert of de installaties volgens de veiligheidsprocedures werken
  • Neemt voorzorgsmaatregelen of grijpt in bij brand of een accident
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hydraulica
  • Basiskennis van pneumatica
  • Kennis van principes voor het houden van een veilige wacht
  • Kennis van de kenmerken, constructie, werking van scheepsinstallaties (dieselmotoren, aslijn van de schroef, pompen, compressoren, generatoren, warmtewisselaars (HVAC), ventilatiesystemen, stuurinstallatie, automatische controlesystemen, …)
  • Kennis van de kenmerken van smeeroliën, brandstof, koelingsvloeistoffen, …)
  • Kennis van de kenmerken, constructie en werking van (dek)installaties
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Kennis van veiligheidsregels van hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektrische apparatuur (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektronische apparatuur (generatoren, motoren, …)
  • Kennis van de kenmerken en werking van controlesystemen
  • Kennis van de werking van pompsystemen
 • Competentie 6:
  Behoudt de zeewaardigheid van het vissersvaartuig
  • Neemt actie om de stabiliteit van het vissersvaartuig te bewaren in overleg met de bemanning/schipper
  • Hanteert de scheepsuitrusting conform de voorschriften
  • Voert noodherstellingen uit bij verlies van waterdichtheid of drijfvermogen van het vissersvaartuig ( lekkage )
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de algemene principes bij partieel verlies van drijfvermogen
  • Kennis van de hoofdzaken aangaande waterdichtheid van het vaartuig
  • Kennis van de verschillende types van vissersvaartuigen en hun constructie
  • Kennis van scheepstabiliteit
 • Competentie 7:
  Bedient en handhaaft de werking en de veiligheid van de hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
  • Voert de procedures uit voor de opstart en de werking van de motor, turbines, … (oliepeilen controleren, de motor doorblazen en voorsmeren, de brandstoftoevoer openen, …)
  • Start de scheepsmotor(en) en laat ze warmdraaien
  • Geeft de bediening van de motor(en) na controle door aan de brug
  • Start pompen (lenspompen, brandstofpompen, ballastpomp,…) en bedient ze met behulp van pompventielen
  • Start compressoren, generators, ventilatiesystemen, …
  • Merkt storingen, defecten en de nood aan onderhoud op aan de hand van waarnemingen en meetresultaten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hydraulica
  • Basiskennis van pneumatica
  • Kennis van de kenmerken, constructie, werking van scheepsinstallaties (dieselmotoren, aslijn van de schroef, pompen, compressoren, generatoren, warmtewisselaars (HVAC), ventilatiesystemen, stuurinstallatie, automatische controlesystemen, …)
  • Kennis van de kenmerken van smeeroliën, brandstof, koelingsvloeistoffen, …)
  • Kennis van de kenmerken, constructie en werking van (dek)installaties
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Kennis van veiligheidsregels van hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektrische apparatuur (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektronische apparatuur (generatoren, motoren, …)
  • Kennis van de kenmerken en werking van controlesystemen
  • Kennis van gereedschap (handgereedschap, mechanisch, elektrisch, pneumatisch en hydraulisch gereedschap)
 • Competentie 8:
  Organiseert, plant en bereidt het onderhoud en de werkzaamheden in de machinekamer voor
  • Controleert de gegevens in het onderhoudsprogramma
  • Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, instructieboeken, foutmeldingen, …) om de werkzaamheden voor te bereiden
  • Overlegt met de schipper/reder bij averijen
  • Houdt zich aan het onderhoudsprogramma en –richtlijnen
  • Bepaalt de werkmethode
  • Legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hydraulica
  • Basiskennis van pneumatica
  • Kennis van de kenmerken, constructie, werking van scheepsinstallaties (dieselmotoren, aslijn van de schroef, pompen, compressoren, generatoren, warmtewisselaars (HVAC), ventilatiesystemen, stuurinstallatie, automatische controlesystemen, …)
  • Kennis van de kenmerken van smeeroliën, brandstof, koelingsvloeistoffen, …)
  • Kennis van de kenmerken, constructie en werking van (dek)installaties
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Kennis van veiligheidsregels van hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektrische apparatuur (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektronische apparatuur (generatoren, motoren, …)
  • Kennis van de kenmerken en werking van controlesystemen
  • Kennis van gereedschap (handgereedschap, mechanisch, elektrisch, pneumatisch en hydraulisch gereedschap)
 • Competentie 9:
  Onderhoudt de voortstuwings- en hulpinstallaties en hun controlesystemen
  • Voert onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, filters en oliebaden vervangen, onderhoudschemicaliën toevoegen, ontluchten, …)
  • Voert metingen uit en controleert werkingsparameters (peil, druk, temperatuur, …)
  • Houdt het overzicht op de werking van de machinekamer
  • Herstelt defecten onmiddellijk
  • Monteert en demonteert installaties en vervangt defecte of beschadigde onderdelen
  • Regelt onderdelen en stelt parameters van de machine, installatie of uitrusting bij in overleg met de leverancier
  • Stelt de installaties opnieuw in werking na herstelling
  • Maakt de machinekamer en aanverwante ruimtes schoon
  • Voert oppervlaktebehandelingen uit in de machinekamer en aan de installaties (schuren, ontroesten, schilderen, lakken, …)
  • Gebruikt onderhoudsproducten (oliën, chemicaliën, reinigingsproducten, lakken, verven, …)
  • Gebruikt alle soorten gereedschap (handgereedschap, mechanisch, elektrisch, pneumatisch en hydraulisch gereedschap)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hydraulica
  • Basiskennis van pneumatica
  • Kennis van de kenmerken, constructie, werking van scheepsinstallaties (dieselmotoren, aslijn van de schroef, pompen, compressoren, generatoren, warmtewisselaars (HVAC), ventilatiesystemen, stuurinstallatie, automatische controlesystemen, …)
  • Kennis van de kenmerken van smeeroliën, brandstof, koelingsvloeistoffen, …)
  • Kennis van de kenmerken, constructie en werking van (dek)installaties
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Kennis van veiligheidsregels van hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektrische apparatuur (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektronische apparatuur (generatoren, motoren, …)
  • Kennis van de kenmerken en werking van controlesystemen
 • Competentie 10:
  Sluit elektrische- en elektronische apparatuur en installaties en hun controlesysteem aan en onderhoudt deze
  • Plaatst indien nodig de machine of installatie in veiligheid en beveiligt ze tegen ongecontroleerd herinschakelen
  • Gebruikt meetinstrumenten (multimeter, schuifmaat, ampèretang, aardingstester, temperatuurmeter, drukmeter...)
  • Sluit elektrische componenten aan
  • Houdt toezicht op de werking van de aangesloten installaties
  • Verzorgt de elektriciteitsproductie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de kenmerken, constructie, werking van scheepsinstallaties (dieselmotoren, aslijn van de schroef, pompen, compressoren, generatoren, warmtewisselaars (HVAC), ventilatiesystemen, stuurinstallatie, automatische controlesystemen, …)
  • Kennis van de kenmerken van smeeroliën, brandstof, koelingsvloeistoffen, …)
  • Kennis van de kenmerken, constructie en werking van (dek)installaties
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Kennis van veiligheidsregels van hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektrische apparatuur (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektronische apparatuur (generatoren, motoren, …)
  • Kennis van de kenmerken en werking van controlesystemen
  • Kennis van gereedschap (handgereedschap, mechanisch, elektrisch, pneumatisch en hydraulisch gereedschap)
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures voor elektrische uitrusting
 • Competentie 11:
  Bedient brandstof, smering, ballast en andere pompsystemen en bijbehorende regelsystemen
  • Voert peilingen uit in brandstoftanks met behulp van peilschalen
  • monitort het brandstofverbruik en de brandstofreserve
  • Opent en sluit de brandstoftanks met behulp van afsluitkleppen
  • Helpt bij de leveringsactiviteiten
  • Trimt de brandstof in overleg met de schipper
  • Controleert de werking van pompen en bijhorende regelsystemen
  • Houdt oliejournaal bij in samenspraak met de schipper
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de werking van pompsystemen
  • Kennis van procedures voor aan- en afsluiten van brandstof en koppelstukken en slangen
  • Kennis van bunkersystemen
 • Competentie 12:
  Controleert de veiligheidsuitrusting in de machinekamer en oefent de veiligheidsprocedures op het vissersvaartuig
  • Doet controlerondes in de machinekamer
  • Controleert de veiligheidsuitrusting in de machinekamer
  • Meldt afwijkingen van de veiligheidsuitrusting aan de schipper/reder en neemt actie na overleg
  • Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid
  • Neemt deel aan de reddingsoefeningen (schipbreuk, brand, ongeval, …)
  • Oefent het gebruik van het reddingsmateriaal en brandbestrijdingsmiddelen
  • Oefent EHBO (verzorgen brandwonden, CPR, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van persoonlijke overlevingstechnieken, persoonlijke veiligheid, samenwerken in nood en gebruik reddingsvlot
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van sociale verantwoordelijkheden
  • Kennis van scheepvaartterminologie in Engels
  • Kennis van brandpreventie en brandbestrijding
  • Kennis van professionele communicatietechnieken (rapporteringsystemen, …)
  • kennis van het veiligheidsplan en de veiligheidsuitrusting aan boord
 • Competentie 13:
  Neemt gepast maatregelen bij incidenten en/of accident (storingen, inbreuk, ongeval, ...) in overleg met de schipper/reder
  • Draagt beschermings- en reddingsmaterieel (reddingsvest met MOB-zender, veiligheidshelm, …)
  • Sluit in geval van brand de stroomtoevoer, brandstoftoevoer en ventilatie af en bestrijdt de brand indien mogelijk
  • Bedient in noodgevallen de motor en het roer vanuit de machinekamer op commando van de schipper
  • Verlaat het vissersvaartuig indien nodig op een veilige manier volgens het evacuatieplan
  • Rapporteert een incident en/of een accident aan de schipper
  • Hanteert de collectieve beschermingsmiddelen
  • Verwittigt in geval van nood de andere opvarenden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van persoonlijke overlevingstechnieken, persoonlijke veiligheid, samenwerken in nood en gebruik reddingsvlot
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van scheepvaartterminologie in Engels
  • Kennis van brandpreventie en brandbestrijding
  • Kennis van professionele communicatietechnieken (rapporteringsystemen, …)
 • Competentie 14:
  Beheert de voorraad voor de lange zeereis
  • Houdt gegevens bij over het verbruik van producten, wisselstukken en materieel
  • Inventariseert de voorraden aan boord
  • Meldt de tekorten aan de schipper/reder
  • Geeft tijdig bestellingen door aan de reder
  • Ontvangt bestellingen en controleert deze
  • Past de richtlijnen voor opslag op een bewegend vissersvaartuig toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van voorraadbeheer
 • Competentie 15:
  Leidt de bemanning op
  • Zorgt voor de begeleiding van en kennisoverdracht aan de aspirant motorist …
  • Geeft feedback en stuurt bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van sociale vaardigheden
  • Basiskennis van opleidingstechnieken

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van sociale vaardigheden
 • Basiskennis Engels in functie van de technische installaties
 • Basiskennis van preventiemaatregelen en arbeidsveiligheid op zee
 • Basiskennis van ergonomie in de scheepvaart
 • Basiskennis van de wettelijke bepalingen in functie van de zeevisserij
 • Basiskennis van planning en organisatie van de werkzaamheden
 • Basiskennis van kostenbewust omgaan met materialen en infrastructuur
 • Basiskennis van hydraulica
 • Basiskennis van pneumatica
 • Basiskennis van opleidingstechnieken
 • Kennis van principes voor het houden van een veilige wacht
 • Kennis van de kenmerken, constructie, werking van scheepsinstallaties (dieselmotoren, aslijn van de schroef, pompen, compressoren, generatoren, warmtewisselaars (HVAC), ventilatiesystemen, stuurinstallatie, automatische controlesystemen, …)
 • Kennis van de kenmerken van smeeroliën, brandstof, koelingsvloeistoffen, …)
 • Kennis van de kenmerken, constructie en werking van (dek)installaties
 • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
 • Kennis van meet- en regeltechniek
 • Kennis van veiligheidsregels van hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
 • Kennis van de kenmerken en werking van elektrische apparatuur (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
 • Kennis van de kenmerken en werking van elektronische apparatuur (generatoren, motoren, …)
 • Kennis van de kenmerken en werking van controlesystemen
 • Kennis van de werking van pompsystemen
 • Kennis van gereedschap (handgereedschap, mechanisch, elektrisch, pneumatisch en hydraulisch gereedschap)
 • Kennis van de algemene principes bij partieel verlies van drijfvermogen
 • Kennis van de hoofdzaken aangaande waterdichtheid van het vaartuig
 • Kennis van de verschillende types van vissersvaartuigen en hun constructie
 • Kennis van scheepstabiliteit
 • Kennis van teamwork
 • Kennis van de afspraken aan boord
 • Kennis van de reglementering van de organisatie
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van gebruik van standaard (werk)procedures
 • Kennis van de persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van procedures voor aan- en afsluiten van brandstof en koppelstukken en slangen
 • Kennis van bunkersystemen
 • Kennis van veiligheids- en noodprocedures voor elektrische uitrusting
 • Kennis van persoonlijke overlevingstechnieken, persoonlijke veiligheid, samenwerken in nood en gebruik reddingsvlot
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van voorkoming van milieuverontreiniging op zee
 • Kennis van sociale verantwoordelijkheden
 • Kennis van scheepvaartterminologie in Engels
 • Kennis van brandpreventie en brandbestrijding
 • Kennis van professionele communicatietechnieken (rapporteringsystemen, …)
 • Kennis van voorraadbeheer
 • kennis van het veiligheidsplan en de veiligheidsuitrusting aan boord

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, personen aan de wal, bemanningsleden, …)
 • Wisselt informatie uit met collega’s en andere actoren
 • Rapporteert aan en overlegt met de schipper/reder indien nodig voor de technische installatie
 • Werkt efficiënt samen
 • Volgt aanwijzingen van schipper/reder op
 • Past zich flexibel aan
 • Respecteert de omgangsvormen
 • Handelt volgens de professionele, reglementaire(gedrags)code
 • Werkt ergonomisch
 • Werkt economisch
 • Werkt ecologisch
 • Past de (inter)nationale wetgevingen toe
 • Past de bedrijfseigen( veiligheids)voorschriften toe
 • Ziet er op toe dat de bemanningsleden de collectieve en de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwenden indien nodig
 • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
 • Volgt ( verplichte ) opleidingen
 • Past de internationale, nationale en bedrijfseigen milieuvoorschriften toe (MARPOL, …)
 • Voert routinecontroles uit
 • Registreert technische gegevens voor het onderhoudsprogramma en het machinekamerlogboek
 • Houdt de gegevens bij over storingen aan de machines of installaties
 • Test alarm- en veiligheidssystemen
 • Controleert of de installaties volgens de veiligheidsprocedures werken
 • Neemt voorzorgsmaatregelen of grijpt in bij brand of een accident
 • Neemt actie om de stabiliteit van het vissersvaartuig te bewaren in overleg met de bemanning/schipper
 • Hanteert de scheepsuitrusting conform de voorschriften
 • Voert de procedures uit voor de opstart en de werking van de motor, turbines, … (oliepeilen controleren, de motor doorblazen en voorsmeren, de brandstoftoevoer openen, …)
 • Geeft de bediening van de motor(en) na controle door aan de brug
 • Plaatst indien nodig de machine of installatie in veiligheid en beveiligt ze tegen ongecontroleerd herinschakelen
 • Houdt toezicht op de werking van de aangesloten installaties
 • monitort het brandstofverbruik en de brandstofreserve
 • Houdt oliejournaal bij in samenspraak met de schipper
 • Doet controlerondes in de machinekamer
 • Controleert de veiligheidsuitrusting in de machinekamer
 • Meldt afwijkingen van de veiligheidsuitrusting aan de schipper/reder en neemt actie na overleg
 • Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid
 • Neemt deel aan de reddingsoefeningen (schipbreuk, brand, ongeval, …)
 • Oefent het gebruik van het reddingsmateriaal en brandbestrijdingsmiddelen
 • Oefent EHBO (verzorgen brandwonden, CPR, …)
 • Rapporteert een incident en/of een accident aan de schipper
 • Hanteert de collectieve beschermingsmiddelen
 • Neemt maatregelen om het maritiem leefmilieu te beschermen
 • Controleert de behandeling van de afvalstoffen
 • Merkt storingen, defecten en de nood aan onderhoud op aan de hand van waarnemingen en meetresultaten
 • Controleert de gegevens in het onderhoudsprogramma
 • Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, instructieboeken, foutmeldingen, …) om de werkzaamheden voor te bereiden
 • Overlegt met de schipper/reder bij averijen
 • Houdt zich aan het onderhoudsprogramma en –richtlijnen
 • Bepaalt de werkmethode
 • Voert metingen uit en controleert werkingsparameters (peil, druk, temperatuur, …)
 • Houdt het overzicht op de werking van de machinekamer
 • Herstelt defecten onmiddellijk
 • Regelt onderdelen en stelt parameters van de machine, installatie of uitrusting bij in overleg met de leverancier
 • Stelt de installaties opnieuw in werking na herstelling
 • Houdt gegevens bij over het verbruik van producten, wisselstukken en materieel
 • Inventariseert de voorraden aan boord
 • Meldt de tekorten aan de schipper/reder
 • Geeft tijdig bestellingen door aan de reder
 • Ontvangt bestellingen en controleert deze
 • Past de richtlijnen voor opslag op een bewegend vissersvaartuig toe
 • Zorgt voor de begeleiding van en kennisoverdracht aan de aspirant motorist …
 • Geeft feedback en stuurt bij
 • Controleert de werking van pompen en bijhorende regelsystemen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Meldt problemen aan de schipper
 • Voert noodherstellingen uit bij verlies van waterdichtheid of drijfvermogen van het vissersvaartuig ( lekkage )
 • Sluit in geval van brand de stroomtoevoer, brandstoftoevoer en ventilatie af en bestrijdt de brand indien mogelijk
 • Bedient in noodgevallen de motor en het roer vanuit de machinekamer op commando van de schipper
 • Verlaat het vissersvaartuig indien nodig op een veilige manier volgens het evacuatieplan
 • Verwittigt in geval van nood de andere opvarenden

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Houdt het schip en de uitrusting hygiënisch
 • Sorteert afval en voert het af volgens de procedures
 • Stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens de procedures
 • Recupereert materialen
 • Start de scheepsmotor(en) en laat ze warmdraaien
 • Start pompen (lenspompen, brandstofpompen, ballastpomp,…) en bedient ze met behulp van pompventielen
 • Start compressoren, generators, ventilatiesystemen, …
 • Sluit elektrische componenten aan
 • Verzorgt de elektriciteitsproductie
 • Voert peilingen uit in brandstoftanks met behulp van peilschalen
 • Opent en sluit de brandstoftanks met behulp van afsluitkleppen
 • Trimt de brandstof in overleg met de schipper
 • Draagt beschermings- en reddingsmaterieel (reddingsvest met MOB-zender, veiligheidshelm, …)
 • Past kledij aan conform de taakuitvoering
 • Legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar
 • Voert onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, filters en oliebaden vervangen, onderhoudschemicaliën toevoegen, ontluchten, …)
 • Monteert en demonteert installaties en vervangt defecte of beschadigde onderdelen
 • Maakt de machinekamer en aanverwante ruimtes schoon
 • Voert oppervlaktebehandelingen uit in de machinekamer en aan de installaties (schuren, ontroesten, schilderen, lakken, …)
 • Gebruikt onderhoudsproducten (oliën, chemicaliën, reinigingsproducten, lakken, verven, …)
 • Gebruikt alle soorten gereedschap (handgereedschap, mechanisch, elektrisch, pneumatisch en hydraulisch gereedschap)
 • Gebruikt meetinstrumenten (multimeter, schuifmaat, ampèretang, aardingstester, temperatuurmeter, drukmeter...)
 • Helpt bij de leveringsactiviteiten

Omgevingscontext

 • De scheepvaart kent veel nationale en internationale reglementeringen, normen, aanbevelingen waaraan voldaan moet worden
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in het maritiem milieu. De activiteiten vinden plaats op het vissersvaartuig of in de directe nabijheid van het vissersvaartuig
 • De tijd aan boord wordt contractueel overeengekomen
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in teamverband, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, weersomstandigheden en soort visvangst
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht
 • De situatie aan boord kan het werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren
 • Dit beroep houdt in dat men zich 24 op 24 u aan boord bevindt waarbij men moet kunnen leven en werken op een beperkte oppervlakte en dit gedurende een langere periode wat invloed heeft op de privacy van alle teamleden (verschillende nationaliteiten, culturen, karakters, …)onontbeerlijk is
 • De motorist 750 kW/onbeperkt werkt in een omgeving waarin uitvoerende taken moeten gecombineerd worden. Hij gaat hierbij zowel routinematige als meer specifieke handelingen uitvoeren. Hij moet bij bepaalde omstandigheden snel, alert en oplossingsgericht te werk gaan
 • Dit beroep wordt uitgeoefend op zee en aan de wal. De activiteiten kunnen aan dek en in een koelzone plaatsvinden.
 • Dit beroep wordt uitgeoefend met aangepaste/veranderende werktijden, in shift (volcontinu, tijdens de nacht, het weekend en tijdens feestdagen).
 • Verlof wordt toegestaan in samenspraak met de rederij, zodat een vissersvaartuig nooit onbemand is of met een tekort aan gekwalificeerd personeel vaart.
 • Het vaartuig vaart maar een beperkte periode ononderbroken.
 • Het respecteren van tijdschema’s is noodzakelijk voor bepaalde opdrachten.
 • De organisatie van de werkzaamheden wordt deels bepaald door vigerende wet- en regelgeving, deels door meer context specifieke elementen zoals infrastructuur, de steeds wisselende praktijksituaties
 • De tijd van huis weg kan in bepaalde omstandigheden oplopen tot ongeveer 1 maand, indien langer dan 1 maand zorgt de reder voor aflossing van het bemanningslid.
 • Het respecteren van deadlines is noodzakelijk voor bepaalde opdrachten
 • Door de snelle technologische evoluties moet de motorist levenslang leren
 • Op een vissersvaartuig geldt een hiërarchische structuur die door alle teamleden gerespecteerd dient te worden

Handelingscontext

 • De motorist 750 kW/onbeperkt kan zich aanpassen en flexibel opstellen bij wisselende omgevingsfactoren en werkzaamheden
 • De motorist 750 kW/onbeperkt dient planmatig te denken, prioriteiten te stellen en zijn werkzaamheden te organiseren
 • De motorist 750 kW/onbeperkt toont zin voor initiatief binnen bepaalde situaties, problemen, opdrachten,…
 • De motorist 750 kW/onbeperkt dient oplossingsgericht te handelen binnen zijn werkzaamheden
 • De motorist 750 kW/onbeperkt dient assertief en proactief op te treden
 • De motorist 750 kW/onbeperkt moet zorgvuldig gebruik maken van materieel en materiaal
 • De motorist 750 kW/onbeperkt moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen en het opzoeken van relevante bronnen
 • De motorist 750 kW/onbeperkt moet een veilige wacht kunnen garanderen
 • De motorist 750 kW/onbeperkt moet de voortstuwings- en hulpinstallaties kunnen bedienen en in normale werking en noodwerking
 • De motorist 750 kW/onbeperkt kan gericht reageren in alle situaties (brand in machinekamer , …)
 • De motorist 750 kW/onbeperkt werkt nauw samen met de schipper/reder
 • De motorist 750 kW/onbeperkt is verantwoordelijk voor de voorraad in de machinekamer samenspraak met de schipper/reder
 • De motorist 750 kW/onbeperkt moet stressbestendig zijn
 • De motorist 750 kW/onbeperkt moet correct en nauwgezet kunnen werken om schade te voorkomen en/of te beperken
 • De motorist 750 kW/onbeperkt dient zich bewust te zijn dat gemaakte fouten verstrekkende gevolgen kunnen hebben die een grote impact kunnen hebben op de medewerkers en/of het vissersvaartuig en omgeving
 • De motorist 750 kW/onbeperkt staat in voor het dagelijks onderhoud van de motor en de hulpwerktuigen aan boord
 • De motorist 750 kW/onbeperkt staat in voor de elektrische stroomvoorziening aan boord
 • De motorist 750 kW/onbeperkt gaat op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere bemanningsleden.
 • De motorist 750 kW/onbeperkt kan zich aanpassen en flexibel opstellen bij wisselende omgevingsfactoren.
 • De motorist 750 kW/onbeperkt respecteert steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften
 • De motorist 750 kW/onbeperkt draagt persoonlijke beschermingskledij.
 • De motorist 750 kW/onbeperkt loopt wacht
 • De motorist 750 kW/onbeperkt houdt samen met de andere bemanningsleden het vissersvaartuig schoon
 • De motorist 750 kW/onbeperkt sorteert en bewaart afval volgens de geldende regels.
 • De motorist 750 kW/onbeperkt start en legt de motor, pompen af
 • De motorist 750 kW/onbeperkt spoort defecten op
 • De motorist 750 kW/onbeperkt vult het machinedagboek in

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van beroepsspecifieke handelingen conform de wettelijke* bepalingen
 • het organiseren en coördineren van de opgelegde technische taken aan boord van het vissersvaartuig
 • het voorbereiden, uitvoeren en controleren van eigen werkzaamheden
 • het toepassen van het evacuatieplan
 • het lopen van de wacht
 • het controleren van de werking en het onderhoud van de voortstuwings- en hulpinstallaties, hydraulische en elektrische circuits in de machinekamer
 • het lokaliseren van defecte onderdelen en het vervangen en/of herstellen van de onderdelen van de voortstuwings- en hulpinstallaties in de machinekamer
 • het rapporteren van problemen aan boord
 • het verlenen van eerste hulp
 • het bijhouden van de administratie en het up-to-date houden van documenten
 • het uitvoeren van herstellingen om het vissersvaartuig in bedrijf te houden
 • het onderhouden van de machinekamer
 • het nemen van dagelijkse beslissingen
Is gebonden aan
 • de door de regelgeving beschreven beroeps specifieke competenties
 • de tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften
 • het ontvangen van werkopdracht en tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • de bedrijfseigen procedures
 • de nationale wetgeving
 • de orde en tuchtregeling van het vaartuig
 • de instructies van de schipper/reder
 • het invullen van het machinekamerlogboek
Doet beroep op
 • de bemanning voor het ondersteunen van de activiteiten indien hij deze niet alleen kan afwerken
 • de schipper/reder voor de bestelling van hulpstukken en het verkrijgen van bijkomende instructies
 • de schipper/reder bij het nemen van beslissingen
*Het Koninklijk besluit van 13/11/2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Handelt volgens de professionele gedragscode
 • Werkt met oog voor kwaliteit, veiligheid en welzijn
 • Neemt maatregelen om het marien leefmilieu te beschermen
 • Handhaaft een veilige machinekamerwacht op een vissersvaartuig
 • Behoudt de zeewaardigheid van het vissersvaartuig
 • Bedient en handhaaft de werking en de veiligheid van de hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
 • Organiseert, plant en bereidt het onderhoud en de werkzaamheden in de machinekamer voor
 • Onderhoudt de voortstuwings- en hulpinstallaties en hun controlesystemen
 • Sluit elektrische- en elektronische apparatuur en installaties en hun controlesysteem aan en onderhoudt deze
 • Bedient brandstof, smering, ballast en andere pompsystemen en bijbehorende regelsystemen
 • Controleert de veiligheidsuitrusting in de machinekamer en oefent de veiligheidsprocedures op het vissersvaartuig
 • Neemt gepast maatregelen bij incidenten en/of accident (storingen, inbreuk, ongeval, ...) in overleg met de schipper/reder
 • Beheert de voorraad voor de lange zeereis
 • Leidt de bemanning op

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Motorist 750 kW/onbeperkt’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Attest zeevisserij zoals bepaald in Koninklijk besluit van 13/11/2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer.