Milieucoördinator type A

 
BK-0313-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Milieucoördinator type A

Definitie

De milieucoördinator type A coördineert en verzekert de bedrijfsinterne milieuzorg (BIM) op een onafhankelijke en adviserende wijze en in nauwe samenwerking met de bedrijfsleiding en de overheid, conform de milieuwetgeving, en geeft richting aan de strategie van bedrijven en organisaties op het vlak van leefmilieu teneinde duurzame productiepatronen na te streven en de milieubelasting van een bedrijf in al zijn aspecten te beheersen en te beperken, in het bijzonder in inrichtingen en activiteiten met de grootste milieu-impact die een milieucoördinatorplicht van type A hebben

Niveau (VKS en EQF)

7

Jaar van erkenning

versie 1, 2017

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Gebruikt ondersteunende middelen bij administratieve taken
  • Gebruikt geïntegreerde beheersprogramma's
  • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Verbreedt en verbetert proactief zijn kennis en competenties voor alle bedrijfsactiviteiten in een meer complexe omgeving
  • Streeft persoonlijke effectiviteit na door zelfmanagement
  • Volgt de recente ontwikkelingen van milieuwetgeving, -technologie, -technieken op
  • Volgt wettelijk verplichte permanente vorming
  • Integreert nieuwe ervaringen in de dagdagelijkse werksituatie en combineert inzichten uit verschillende kennisdomeinen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 3:
  Implementeert, gebruikt en verbetert een milieuzorgsysteem
  • Ontwikkelt een milieuzorgsysteem (MZS) aangepast aan de complexiteit van de organisatie
  • Implementeert en onderhoudt een milieuzorgsysteem
  • Werkt volgens een systeem van continue verbeteringen
  • Voert milieuanalyses uit van alle milieuaspecten van de organisatie
  • Werkt aan de verbetering van het MZS om steeds alle bedrijfsactiviteiten / levenscycli / stakeholders / milieu-aspecten te omvatten
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Ontwikkelt het milieuzorgprogramma, de fases en de acties van de BIM, ziet toe op de toepassing ervan of past het zelf toe
  • Betrekt (operationele) managers, diensthoofden, gebruikers en andere belanghebbenden bij de planning, de fases en de acties van de BIM
  • Draagt bij tot de toepassing van de milieunormen waaraan producten en/of diensten moeten voldoen
  • Stelt eventueel bijkomende criteria voor waaraan producten en/of diensten moeten voldoen
  • Legt vast voor welke fases van het productieproces of de dienstverlening een analyse en evaluatie moet uitgevoerd worden
  • Coördineert de activiteiten rond milieuzorg binnen een organisatie
  • Evalueert de exploitatie ten opzichte van de beste beschikbare technieken (BBT)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Draagt bij tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethoden en producten
  • Doet op eigen initiatief en/of op vraag van de bedrijfsleider voorstellen en aanbevelingen voor de verbetering van de organisatie, procedures, middelen, ... op vlak van milieu
  • Analyseert de milieu-impact van toegepaste en voorgenomen productiemethoden en producten
  • Stuurt aan en geeft advies vanaf de projectfase en de planfase van nieuwe investeringen, aankopen, exploitatie, onderhoud die impact hebben op de milieuaspecten van de onderneming
  • Rapporteert over de milieu-impact
  • Brengt gegevens aan voor het meten van de milieuschade
  • Formuleert verbetervoorstellen aan de bedrijfsleider of neemt initiatieven hiertoe
  • Werkt mee aan het bepalen van de uitvoeringsvoorwaarden van het project (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen,…) gerelateerd aan milieuaspecten
  • Overlegt met de betrokkenen over nieuwe procedures en werkmethodes
  • Werkt mee aan het opstellen van de planning en de taakverdeling van het project
  • Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de milieunormen
  • Volgt de invoering en/of toepassing op van de nieuwe wetgeving op vlak van milieu, natuur en ruimtelijke ordening
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Waakt over de naleving van de milieuwetgeving en voert controles uit, rapporteert hierover en formuleert voorstellen om tekortkomingen te verhelpen
  • Volgt de ontwikkelingen op het gebied van milieuwetgeving, natuurwetgeving, ruimtelijke ordening en milieutechnologie
  • Volgt alle relevante wetgeving (milieu, preventie, mobiliteit, …) op en zet, waar nodig, deze om in praktijkrichtlijnen, instructies, en adviezen
  • Organiseert en begeleidt externe en interne instanties bij audits, inspecties, …
  • Voert compliance audits uit via een observatierondgang in het kader van het toegepaste milieuzorgsysteem rekening houdend met wetgeving of normen
  • Rapporteert de resultaten van de audits ten aanzien van de milieuwetgeving en het milieuzorgsysteem aan de bedrijfsleider
  • Rapporteert over de omgevingsveiligheid aan de bedrijfsleider
  • Formuleert verbetervoorstellen aan de bedrijfsleider
  • Neemt initiatief tot onderzoek en sanering in geval van milieuschade en volgt de sanering en de genomen maatregelen op
  • Adviseert en stuurt managers, technici en productiemedewerkers, externe contractors en leveranciers aan om de conformiteit met de wetgeving, met het milieuzorgsysteem en met de interne milieuvoorschriften te respecteren
  • Formuleert, implementeert en coördineert het milieubeleid en de actieplannen, controleert de toepassing ervan, en evalueert de prestaties van het milieubeleid
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  Coördineert, actualiseert en evalueert de aanvragen van omgevingsvergunningen en stelt deze op
  • Verzamelt de milieu-relevante bedrijfsgegevens
  • Verzamelt alle milieutechnische gegevens
  • Verzamelt alle relevante toetsen (natuurtoetsen ,watertoets, passende beoordeling) of bereidt ze voor
  • Doet beroep op experten en deskundigen voor de uitvoering van keuringen en analyses in het kader van het aanvraagdossier
  • Coördineert het overleg i.v.m. het aanvraagdossier met overheid, MER-deskundigen, VR-deskundigen, architect, buurtbewoners en externen
  • Dient het dossier bij de bevoegde overheid in
  • Verdedigt het dossier, indien nodig, bij de bevoegde overheid
  • Bereidt een passende beoordeling voor en/of maakt ze op
  • Informeert de bedrijfsleider omtrent de in de omgevingsvergunning opgenomen voorwaarden
  • Ziet toe op de naleving van de omgevingsvergunning en rapporteert hierover aan de bedrijfsleiding
  • Ziet toe op de aanpassing van de omgevingsvergunning bij wijziging in de exploitatie (uitbreiding, verandering, …)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Identificeert en analyseert hiaten in het milieuzorgprogramma, stelt een diagnose van de oorzaken en stelt corrigerende acties voor
  • Identificeert en analyseert hiaten in het milieuzorgprogramma
  • Coördineert metingen en testen
  • Analyseert en interpreteert gegevens en resultaten
  • Stelt corrigerende acties voor bij hiaten in het milieuzorgprogramma
  • Volgt actuele wettelijke normen en voorschriften bij het formuleren van oplossingen
  • Staat in voor maatregelen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar voor het leefmilieu
  • Doet indien nodig een beroep op externe specialisten bij hiaten in het milieuzorgprogramma
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 9:
  Waakt over of staat in voor de uitvoering van de voorgeschreven metingen, periodieke controles en de registratie en interpretatie van de resultaten ervan
  • Stelt meetplan voor emissie- en immissiemetingen en periodieke onderzoeken op
  • Staat in voor de meetcampagne of laat deze uitvoeren door een intern/extern labo of deskundige
  • Analyseert, beoordeelt en interpreteert de meetgegevens en informatie (meetresultaten, wetgeving, normen, …) en rapporteert deze aan de bedrijfsleiding
  • Waakt over de methode die bij de metingen wordt aangewend en de relevantie van de resultaten
  • Synthetiseert en licht de resultaten toe aan de bedrijfsleiding
  • Optimaliseert het meetplan met het oog op continue verbetering
  • Maakt het emissiejaarverslag op
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 10:
  Waakt over het bijhouden van het afvalstoffenregister en het materialenregister en het naleven van de meldingsplicht
  • Waakt over het bijhouden van het afvalstoffenregister en het materialenregister en over de verzameling van de relevante gegevens
  • Waakt over de naleving van de meldingsplicht in het kader van het materialenbeheer
  • Waakt over duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen met inbegrip LCA
  • Waakt over de erkenning en registratie van de afvalverwerkers
  • Organiseert en beoordeelt de toewijzing van de afvalverwerking (opslag, transport, verwerking) aan de geschikte firma
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 11:
  Waakt over het naleven van de verplichte meldingen en aangiftes met betrekking tot milieu
  • Waakt over gegevensverzameling, bundeling en tijdige indiening van de aangiftes (milieuheffing, afvalwater, integraal milieujaarverslag (IMJV), …)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 12:
  Formuleert voorstellen en draagt bij tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting
  • Brengt alle interne en externe belanghebbenden voor de bedrijfsinterne milieuzorg in kaart
  • Treedt op als aanspreekpunt voor milieuzorg met interne en externe diensten
  • Brengt milieu-informatie over op een voor het doelpubliek toegankelijke manier
  • Overlegt alle relevante milieuaangelegenheden met externe en interne diensten (MER-deskundigen, overheden, preventiedienst, …)
  • Sensibiliseert intern de belanghebbenden
  • Behandelt en geeft toelichting bij milieu-gerelateerde aangelegenheden (vragen, klachten, bedrijfsuitbreiding, omgevingsvergunning, …)
  • Organiseert interne opleidingen op maat van de complexe organisatie inzake milieu, natuur en ruimtelijke ordening
  • Stimuleert gedragsverandering met betrekking tot milieu bij bedrijfsleiding
  • Doet verbetervoorstellen voor interne en externe communicatie met betrekking tot de milieu-gerelateerde aangelegenheden van de onderneming
  • Verleent medewerking en reikt objectieve informatie aan bij de uitvoering van de evaluaties van ingedeelde inrichtingen en activiteiten aan de overheid en de bedrijfsleiding
  • Verleent medewerking en reikt een visie aan op de maatregelen die de bedrijfsleiding voorstelt in reactie op de redenen die aanleiding hebben gegeven tot de evaluatie
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 13:
  Verleent advies bij investeringen die vanuit milieuoogpunt relevant kunnen zijn
  • Brengt advies uit over het milieu-luik van de investeringen en aankopen met oog op het budgettaire en ecologische evenwicht en licht dit toe aan de belanghebbenden
  • Stelt mogelijke financiële analysetechnieken (kosten-baten, terugverdientijd,…) voor aan de bedrijfsleider en ondersteunt de bedrijfsleider in de keuze ervan
  • Geeft advies over het milieutoetsingskader voor productie/bedrijfsproces
  • Ondersteunt de onderhandeling van aankopen en investeringen voor wat het milieu aspect betreft
  • Verleent inbreng aan het lastenboek van aankopen en investeringen voor wat het milieu aspect betreft
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 14:
  Stelt jaarlijks een verslag op over de activiteiten
  • Maakt een jaarverslag met de uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan gegeven werd
  • Stelt jaarlijks een verslag op over eigen uitgevoerde (wettelijke) activiteiten en beschrijft de wijze waarop de taken zijn vervuld
  • Communiceert over het jaarverslag aan de belanghebbenden (ondernemingsraad, CPBW,…)
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Grondslagen van milieuwetenschappen
 • Basiskennis ecologie en ecotoxicologie
 • Kennis van de milieuproblematiek (in de verschillende milieucompartimenten)
 • Kennis van de problematiek van de klimaatverandering
 • Kennis van de relatie tussen activiteiten en effecten op mens en leefmilieu
 • Kennis van kenmerkende grootheden, definities en milieu-eigen vaktaal
Milieubeleidsvorming en instrumenten van het milieubeleid van de overheid
 • Kennis van gegevensanalysetechnieken en modellen als basis voor het opstellen van monitoringsstrategieën en milieubeoordelingsmethoden
 • Kennis van de organisatie en de structuur van de bevoegde overheid
 • Kennis van de verschillende milieubeleidsinstrumenten en hun mogelijke impact: Economische instrumenten (subsidies, premies, heffingen, … + de berekening ervan); Beslissingsondersteunende instrumenten (MER, VR, audit, LCA, Natuurtoetsen, Watertoets, MOBER, RUP, BBT, BREF, SRD, codes van goede praktijk, …); Convenanten; Milieubeleidsplanning op de verschillende niveaus (Europees, regionaal)
 • Kennis van milieurisico-evaluatie
Milieuregelgeving en gerelateerde regelgeving
 • Kennis van gerelateerde regelgeving (RO, milieubeheer en biodiversiteit, arbeidsveiligheid, kwaliteitszorg, transportreglementering,…)
 • Kennis van de aansprakelijkheid van de milieucoördinator (interne en externe milieucoördinator)
 • Kennis van technologische eisen, emissienormen, milieukwaliteitsnormen
 • Grondige kennis van de structuur en de opbouw van de milieuwetgeving (Europees, federaal, Vlaams)
 • Grondige kennis van de Milieuvergunningsprocedure/Omgevingsvergunningprocedure
Milieumanagement
 • Basiskennis van interacties en samenhang van bedrijfsinterne milieuzorg met arbeidsveiligheid en integrale kwaliteitszorg waaronder ISO19011
 • Kennis van milieubeheersystemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (EMAS, ISO 14000-normenreeks, …)
 • Kennis van de methodologie voor de compliance audit
Technologische facetten
 • Basiskennis van beheersingstechnieken inzake geluid
 • Basiskennis van afvalverwerkingstechnieken
 • Basiskennis van ecodesign
 • Kennis bodemsaneringstechnieken
 • Kennis van technologieën inzake energie-efficiëntie en energiebeheer
 • Kennis van LCA en integraal ketenbeheer
 • Kennis van maatregelen ter preventie van bodem-, (grond)water- en luchtverontreiniging
 • Kennis van maatregelen over de interne en externe veiligheid m.b.t. de opslag en exploitatie van producten met het gevarenpictogram GHS
 • Kennis beheersingstechnieken (afvalwater- en afvalluchtbehandeling)
 • Kennis van afvalbeheersingstechnieken
Bedrijfseconomische- en beheersfacetten vanuit milieuperspectief
 • Basiskennis van de milieudimensie van het verzekeringsbeheer
 • Basiskennis omtrent de meting van milieuschade
 • Kennis van milieu-investeringsanalyses (kosten-batenanalyse, kosten-efficiëntie, criteriumanalyse, prioriteitstelling)
 • Kennis van stimulansen en optimalisatietechnieken voor het behalen van milieudoelstellingen rekening houdend met het bedrijfseconomische context (BATNEEC)
 • Kennis van projectmanagement
Sociale en communicatieve facetten
 • Kennis van conflictbeheersingstechnieken
 • Kennis van sensibiliseringstechnieken
 • Kennis van opleidingstechnieken
 • Kennis van interne en externe communicatietechnieken
 • Kennis van rapporterings- en overlegtechnieken
Methodologische facetten
 • Kennis van methodes en technieken voor omgevingsveiligheidsbeoordeling
 • Kennis van methodes en technieken voor milieueffectbeoordeling
 • Kennis van methodes en strategieën voor milieu-auditing
 • Kennis van de methode van risico-analysetechnieken
 • Grondige kennis van gegevensbestanden en informatiebronnen over milieubeheer

Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen gebruiken van geïntegreerde beheersprogramma's
 • Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
 • Het kunnen verbreden en proactief verbeteren van zijn kennis en competenties voor alle bedrijfsactiviteiten in een meer complexe omgeving
 • Het kunnen streven naar persoonlijke effectiviteit door zelfmanagement
 • Het kunnen opvolgen van de recente ontwikkelingen van milieuwetgeving, -technologie, -technieken
 • Het kunnen volgen van wettelijk verplichte permanente vorming
 • Het kunnen integreren van nieuwe ervaringen in de dagdagelijkse werksituatie en het kunnen combineren van inzichten uit verschillende kennisdomeinen
 • Het kunnen ontwikkelen van een milieuzorgsysteem (MZS) aangepast aan de complexiteit van de organisatie
 • Het kunnen implementeren en onderhouden van een milieuzorgsysteem
 • Het kunnen werken volgens een systeem van continue verbeteringen
 • Het kunnen uitvoeren van milieuanalyses van alle milieuaspecten van de organisatie
 • Het kunnen werken aan de verbetering van het MZS om steeds alle bedrijfsactiviteiten / levenscycli / stakeholders / milieu-aspecten te omvatten
 • Het kunnen betrekken van de (operationele) managers, diensthoofden, gebruikers en andere belanghebbenden bij de planning, de fases en de acties van de BIM
 • Het kunnen bijdragen tot de toepassing van de milieunormen waaraan producten en/of diensten moeten voldoen
 • Het kunnen voorstellen van bijkomende criteria waaraan producten en/of diensten moeten voldoen
 • Het kunnen vastleggen voor welke fases van het productieproces of de dienstverlening een analyse en evaluatie moet uitgevoerd worden
 • Het kunnen coördineren van de activiteiten rond milieuzorg binnen een organisatie
 • Het kunnen evalueren van de exploitatie ten opzichte van de beste beschikbare technieken (BBT)
 • Het kunnen doen van voorstellen en aanbevelingen, op eigen initiatief en/of op vraag van de bedrijfsleider, voor de verbetering van de organisatie, procedures, middelen, ... op vlak van milieu
 • Het kunnen analyseren van de milieu-impact van toegepaste en voorgenomen productiemethoden en producten
 • Het kunnen aansturen en advies geven vanaf de projectfase en de planfase van nieuwe investeringen, aankopen, exploitatie, onderhoud die impact hebben op de milieuaspecten van de onderneming
 • Het kunnen rapporteren over de milieu-impact
 • Het kunnen aanbrengen van de gegevens voor het meten van de milieuschade
 • Het kunnen formuleren van verbetervoorstellen ihkv milieuvriendelijke productiemethoden en producten aan de bedrijfsleider of het kunnen nemen van initiatieven hiertoe
 • Het kunnen meewerken aan het bepalen van de uitvoeringsvoorwaarden van het project (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen,…) gerelateerd aan milieuaspecten
 • Het kunnen overleggen met de betrokkenen over nieuwe procedures en werkmethodes
 • Het kunnen meewerken aan het opstellen van de planning en de taakverdeling van het project
 • Het kunnen controleren of de uitvoering van het project voldoet aan de milieunormen
 • Het kunnen opvolgen van de invoering en/of toepassing van de nieuwe wetgeving op vlak van milieu, natuur en ruimtelijke ordening
 • Het kunnen volgen van de ontwikkelingen op het gebied van milieuwetgeving, natuurwetgeving, ruimtelijke ordening en milieutechnologie
 • Het kunnen opvolgen van alle relevante wetgeving (milieu, preventie, mobiliteit, …)
 • Het kunnen omzetten, waar nodig, van alle relevante wetgeving (milieu, preventie, mobiliteit, …) in praktijkrichtlijnen, instructies, en adviezen
 • Het kunnen organiseren en begeleiden van externe en interne instanties bij audits, inspecties, …
 • Het kunnen uitvoeren van compliance audits via een observatierondgang in het kader van het toegepaste milieuzorgsysteem rekening houdend met wetgeving of normen
 • Het kunnen rapporteren van de resultaten van de audits ten aanzien van de milieuwetgeving en het milieuzorgsysteem aan de bedrijfsleider
 • Het kunnen rapporteren over de omgevingsveiligheid aan de bedrijfsleider
 • Het kunnen formuleren van verbetervoorstellen om tekortkomingen aan de naleving van de milieuwetgeving te verhelpen aan de bedrijfsleider
 • Het kunnen adviseren en sturen van managers, technici en productiemedewerkers, externe contractors en leveranciers om de conformiteit met de wetgeving, met het milieuzorgsysteem en met de interne milieuvoorschriften te respecteren
 • Het kunnen formuleren, implementeren en coördineren van het milieubeleid en de actieplannen, het kunnen controleren van de toepassing ervan, en het kunnen evalueren van de prestaties van het milieubeleid
 • Het kunnen verzamelen van de milieu-relevante bedrijfsgegevens
 • Het kunnen verzamelen van alle milieutechnische gegevens
 • Het kunnen verzamelen van alle relevante toetsen (natuurtoetsen, watertoets, passende beoordeling) of ze kunnen voorbereiden
 • Het kunnen beroep doen op experten en deskundigen voor de uitvoering van keuringen en analyses in het kader van het aanvraagdossier
 • Het kunnen coördineren van het overleg i.v.m. het aanvraagdossier met overheid, MER-deskundigen, VR-deskundigen, architect, buurtbewoners en externen
 • Het kunnen indienen van het dossier bij de bevoegde overheid
 • Het kunnen verdedigen van het dossier bij de bevoegde overheid
 • Het kunnen voorbereiden en/of opmaken van een passende beoordeling
 • Het kunnen informeren van de bedrijfsleider omtrent de in de omgevingsvergunning opgenomen voorwaarden
 • Het kunnen toezien op de naleving van de omgevingsvergunning en hierover kunnen rapporteren aan de bedrijfsleiding
 • Het kunnen toezien op de aanpassing van de omgevingsvergunning bij wijziging in de exploitatie (uitbreiding, verandering, …)
 • Het kunnen identificeren en analyseren van hiaten in het milieuzorgprogramma
 • Het kunnen coördineren van metingen en testen ihkv hiaten in het milieuzorgprogramma
 • Het kunnen analyseren en interpreteren van gegevens en resultaten ihkv hiaten in het milieuzorgprogramma
 • Het kunnen opstellen van een meetplan voor emissie- en immissiemetingen en periodieke onderzoeken
 • Het kunnen instaan voor de meetcampagne
 • Het kunnen laten uitvoeren van de meetcampagne door een intern/extern labo of deskundige
 • Het kunnen analyseren, beoordelen en interpreteren van de meetgegevens en informatie (meetresultaten, wetgeving, normen, …)
 • Het kunnen rapporteren van de meetgegevens en informatie (meetresultaten, wetgeving, normen, …) aan de bedrijfsleiding
 • Het kunnen waken over de methode die bij de metingen wordt aangewend en de relevantie van de resultaten
 • Het kunnen synthetiseren en toelichten van de resultaten aan de bedrijfsleiding
 • Het kunnen optimaliseren van het meetplan met het oog op continue verbetering
 • Het kunnen opmaken van het emissiejaarverslag
 • Het kunnen waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister en materialenregister en over de verzameling van de relevante gegevens
 • Het kunnen waken over de naleving van de meldingsplicht in het kader van het materialenbeheer
 • Het kunnen waken over duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen met inbegrip LCA
 • Het kunnen waken over de erkenning en registratie van de afvalverwerkers
 • Het kunnen organiseren en beoordelen van de toewijzing van de afvalverwerking (opslag, transport, verwerking) aan de geschikte firma
 • Het kunnen waken over gegevensverzameling, bundeling en tijdige indiening van de aangiftes (milieuheffing, afvalwater, integraal milieujaarverslag (IMJV), …)
 • Het kunnen in kaart brengen van alle interne en externe belanghebbenden voor de bedrijfsinterne milieuzorg
 • Het kunnen optreden als aanspreekpunt voor milieuzorg met interne en externe diensten
 • Het kunnen overbrengen van milieu-informatie op een voor het doelpubliek toegankelijke manier
 • Het kunnen overleggen omtrent alle relevante milieuaangelegenheden met externe en interne diensten (MER-deskundigen, overheden, preventiedienst, …)
 • Het intern kunnen sensibiliseren van de belanghebbenden
 • Het kunnen behandelen en toelichting geven bij milieu-gerelateerde aangelegenheden (vragen, klachten, bedrijfsuitbreiding, omgevingsvergunning, …)
 • Het kunnen organiseren van interne opleidingen op maat van de complexe organisatie inzake milieu, natuur en ruimtelijke ordening
 • Het kunnen stimuleren van gedragsverandering met betrekking tot milieu bij bedrijfsleiding
 • Het kunnen doen van verbetervoorstellen voor interne en externe communicatie met betrekking tot de milieu-gerelateerde aangelegenheden van de onderneming
 • Het kunnen verlenen van medewerking en het kunnen aanreiken van objectieve informatie bij de uitvoering van de evaluaties van ingedeelde inrichtingen en activiteiten aan de overheid en de bedrijfsleiding
 • Het kunnen verlenen van medewerking en het kunnen aanreiken van een visie op de maatregelen die de bedrijfsleiding voorstelt in reactie op de redenen die aanleiding hebben gegeven tot de evaluatie
 • Het kunnen uitbrengen van advies over het milieu-luik van de investeringen en aankopen met oog op het budgettaire en ecologische evenwicht
 • Het kunnen toelichten van advies over het milieu-luik van de investeringen en aankopen aan de belanghebbenden
 • Het kunnen voorstellen van mogelijke financiële analysetechnieken (kosten-baten, terugverdientijd,…) aan de bedrijfsleider en het kunnen ondersteunen van de bedrijfsleider in de keuze ervan
 • Het kunnen geven van advies over het milieutoetsingskader voor productie/bedrijfsproces
 • Het kunnen ondersteunen van de onderhandeling van aankopen en investeringen voor wat het milieu aspect betreft
 • Het kunnen verlenen van inbreng aan het lastenboek van aankopen en investeringen voor wat het milieu aspect betreft
 • Het kunnen maken van een jaarverslag met de uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan gegeven werd
 • Het kunnen jaarlijks opstellen van een verslag over eigen uitgevoerde (wettelijke) activiteiten en het beschrijven van de wijze waarop de taken zijn vervuld
 • Het kunnen communiceren over het jaarverslag aan de belanghebbenden (ondernemingsraad, CPBW,…)

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het kunnen nemen van initiatief tot onderzoek en sanering in geval van milieuschade en het kunnen opvolgen van de sanering en de genomen maatregelen
 • Het kunnen voorstellen van corrigerende acties bij hiaten in het milieuzorgprogramma
 • Het kunnen volgen van actuele wettelijke normen en voorschriften bij het formuleren van oplossingen bij hiaten in het miileuzorgprogramma
 • Het kunnen instaan voor maatregelen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar voor het leefmilieu
 • Het kunnen beroep doen op externe specialisten bij hiaten in het milieuzorgprogramma

Motorische vaardigheden

Omgevingscontext

 • Inrichtingen of activiteiten die belangrijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben, zijn verplicht of kunnen verplicht worden een milieucoördinator aan te stellen
 • Het beroep van milieucoördinator wordt uitgeoefend in industriële bedrijven, dienstverlenende bedrijven, ..., in samenwerking met verschillende diensten en betrokkenen (productie, kwaliteit, onderhoud, CPBW, auditeurs, preventieadviseur, leveranciers, overheid ...)
 • De milieucoördinator kan een werknemer zijn van de bedrijfsleider (interne milieucoördinator) of een persoon die geen werknemer is van de bedrijfsleider (externe milieucoördinator)
 • Een milieucoördinator kan worden aangesteld voor meerdere bedrijven
 • De categorieën van inrichtingen of activiteiten kunnen een grote verscheidenheid vertonen, gaande van relatief eenvoudig naar zeer complex. De complexiteit van de werkomgeving wordt bepaald door de activiteiten van het bedrijf. De werkzaamheden van de milieucoördinator variëren naargelang de sector (energie, chemie, petrochemie, voeding, ...), het type vestiging (MER-plicht, SEVESO-status, van toepassing zijnde rubrieken van de als hinderlijk ingedeelde inrichting, ...), het type proces en of het gaat om gefabriceerde of opgeslagen producten
 • De wetgever maakt een onderscheid tussen A-inrichtingen en B-inrichtingen, de A-inrichtingen worden geacht complexer te zijn dan de B-inrichtingen. Hierdoor zijn er twee types milieucoördinatoren, een milieucoördinator type A en een milieucoördinator type B. Een milieucoördinator type A mag de functie uitoefenen bij zowel A-inrichtingen als bij B-inrichtingen
 • Het beroep van milieucoördinator kan verplaatsingen inhouden
 • Een milieucoördinator moet fysiek in staat zijn om in de rondgang alle plaatsen, ook moeilijk bereikbare, te controleren
 • Het beroep van milieucoördinator vereist een grote mate van zelfstandigheid in combinatie met het werken binnen het wettelijk kader
 • De milieucoördinator komt in contact met diverse belanghebbenden (overheidsdiensten, buurtbewoners, …)
 • De coördinerende rol kan de milieucoördinator in contact brengen met een stresserende omgeving (tegenstrijdige belangen, incidenten, voorvallen, buurtklachten, …)
 • De omgeving kan vereisen dat de milieucoördinator de veiligheidsvoorwaarden van het bedrijf toepast
 • Het beroep kan blootstelling aan risicohoudende stoffen en hinder (geur, geluid, …) inhouden
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsschoenen, ...) kan vereist zijn
 • Het beroep kan inhouden dat de milieucoördinator ingeschakeld wordt in een permanentiesysteem (7/7, 24/24) in het kader van milieu incidenten.
 • Alle nodige middelen (lokalen, personeel, apparatuur, ...) moeten aan de milieucoördinator ter beschikking gesteld worden door de bedrijfsleiding
 • Het beroep kan uitgeoefend worden in combinatie met andere verantwoordelijkheden (preventie, veiligheid, …) die mogelijks overlappen
 • De aanstelling of de verwijdering van de interne milieucoördinator vereist een akkoord van CPBW of de vakbondsafvaardiging

Handelingscontext

 • De milieucoördinator zal bij de uitoefening van zijn taak oog hebben voor alle relevante aspecten van leefmilieu, of die nu wettelijk geregeld zijn of niet
 • Milieuzorg veronderstelt een nauwe samenwerking tussen de bedrijfsleiding, de overheid en de milieucoördinator om zowel het bedrijfs- als het maatschappelijk belang maximaal na te streven. Om deze soms tegenstrijdige belangen te kunnen coördineren, heeft de milieucoördinator een grote autonomie en onafhankelijkheid. Hierbij is een vertrouwensrelatie tussen de milieucoördinator, de bedrijfsleiding en de overheid belangrijk
 • Een aantal taken van de milieucoördinator vereisen een verhoogde oplettendheid en observatievermogen (bedrijfsrondgang, auditing, ...)
 • De milieucoördinator type A moet bewust zijn van de mogelijke impact van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of risicohoudende materialen op het milieu
 • De milieucoördinator type A moet aandacht hebben voor het correct uitvoeren van al zijn decretaal voorziene verplichtingen gezien hij ten persoonlijke titel kan worden gesanctioneerd en burgerlijk/strafrechtelijk aansprakelijk kan gesteld worden voor milieuschade en schade aan derden
 • De milieucoördinator moet kwaliteitsvolle diensten leveren. Hij moet zorgvuldig en nauwkeurig kunnen werken
 • De milieucoördinator bepaalt autonoom de planning van zijn taken rekening houdend met deadlines en middelen
 • De milieucoördinator moet constructief, stressbestendig en flexibel omgaan met wisselende contexten, eisen, omstandigheden, vereisten, gebeurtenissen, …
 • De milieucoördinator neemt binnen zijn takenpakket initiatief om het duurzaam ondernemen te helpen realiseren. De milieucoördinator houdt rekening met de opportuniteiten en risico’s van de eigen organisatie en werkomgeving
 • De beroepsuitoefenaar moet kritisch, analytisch en oplossingsgericht handelen
 • De beroepsuitoefenaar moet assertief en proactief kunnen optreden
 • Het beroep van milieucoördinator vergt een permanente vorming

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van decretaal bepaalde continue taken zoals het waken over het naleven van de milieuwetgeving
 • het uitvoeren van decretaal bepaalde occasionele taken zoals advies geven over investeringen, het opmaken van het jaarverslag van de milieucoördinator, het verlenen van medewerking en verstrekken van informatie aan de overheid ihkv evaluatie van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten
 • het verstrekken van informatie en advies aan de bedrijfsleiding
 • het in kaart brengen van alle milieuaspecten in een bedrijf
Is gebonden aan
 • de Europese, federale, Vlaamse en lokale milieuwetgeving
 • aan de organisatie en het huisreglement en bedrijfscultuur
 • contractuele overeenkomst
Doet beroep op
 • erkende en/of interne en externe experten
 • overheden

Verantwoordelijkheid

 • het gebruiken van ondersteunende middelen bij administratieve taken
 • het ontwikkelen van de eigen deskundigheid
 • het implementeren, gebruiken en verbeteren van een milieuzorgsysteem
 • het ontwikkelen van het milieuzorgprogramma, de fases en de acties van de BIM, het toezien op de toepassing ervan of het zelf toepassen ervan
 • het bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethoden en producten
 • het waken over de naleving van de milieuwetgeving en het uitvoeren van controles, het hierover rapporteren en het formuleren van voorstellen om tekortkomingen te verhelpen
 • het coördineren, actualiseren en evalueren van omgevingsvergunningen
 • het opstellen van omgevingsvergunningen
 • het identificeren en analyseren van hiaten in het milieuzorgprogramma, het stellen van een diagnose van de oorzaken en het voorstellen van corrigerende acties
 • het waken of instaan voor de uitvoering van de voorgeschreven metingen, periodieke controles en de registratie en interpretatie van de resultaten ervan
 • het waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister en materialenregister en het naleven van de meldingsplicht
 • het waken over het naleven van de verplichte meldingen en aangiftes met betrekking tot milieu
 • het formuleren van voorstellen en het bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting
 • het verlenen van advies bij investeringen die vanuit milieuoogpunt relevant kunnen zijn
 • het jaarlijks opstellen van een verslag over de activiteiten
 • het verlenen van medewerking en het aanreiken van objectieve informatie bij de uitvoering van de evaluaties van ingedeelde inrichtingen en activiteiten aan de overheid en de bedrijfsleiding
 • het verlenen van medewerking en het aanreiken van een visie op de maatregelen die de bedrijfsleiding voorstelt in reactie op de redenen die aanleiding hebben gegeven tot de evaluatie

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten

- In het gecoördineerd besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu werd bepaald in hoofdstuk 4, afdeling 3, onderafdeling 3, artikel 18, §1, 2° De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor de milieucoördinator, vermeld in artikel 6,3°, a), voor het uitoefenen van de functie bij inrichtingen, aangeduid met de kenletter A in de vijfde kolom van de lijst van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen, vastgesteld in bijlage 1 van titel I van het VLAREM: de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten.