Architect

 
BK-0465-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Architect

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "F110101 Architectuur bouw, landschappen en openbare werken"

Definitie

De architect ontwerpt en maakt een studie van een inrichtings- of bouwproject volgens de verwachtingen, omgeving en reglementering teneinde een ontwerp van een inrichtings- of bouwproject volgens de vereisten af te leveren en uitvoering van de werken op te volgen.

Niveau (VKS en EQF)

7

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Neemt een sturende rol op in een team
  • Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert medewerkers
  • Organiseert de werkzaamheden en neemt verantwoordelijkheden op
  • Past de planning aan aan wijzigende omstandigheden
  • Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van boekhoudkundig en administratief beheer
  • Basiskennis van de regels veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk
  • Kennis van bureaumanagement (aspecten van marketing, juridische context, fiscaliteit, financieel beheer, algemene managementprincipes)
  • Kennis van projectmanagement
  • Grondige kennis van beroepsethiek
 • Competentie 2:
  Neemt een sturende rol op in een multidisciplinaire (ev. interculturele en/of internationale) omgeving
  • Brengt inzichten vanuit een interdisciplinaire samenwerking samen
  • Synthetiseert inzichten vanuit een interdisciplinaire samenwerking tot een efficiënte oplossing
  • Neemt initiatief om partijen samen te brengen (gemeente, financiers, adviseurs, opdrachtgever, …)
  • Zorgt voor een efficiënte samenwerking
  • Stuurt het multidisciplinair team aan in het licht van de gedragen oplossing
  • Laat zich bijstaan door specialisten (technische ontwerpbureaus, EPB-wetgeving, ...)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van politieke en administratieve context van de architectuur
  • Kennis van de economische context van de architectuur
  • Kennis van de socioculturele context en implicaties van de architectuur (geschiedenis, theorie, verhouding met andere culturele domeinen)
  • Kennis van de bouwsector
  • Kennis van projectmanagement
  • Kennis van de technische regelgeving
  • Kennis van de andere specialismen betrokken bij ontwerp, …
  • Kennis van relevante geldende wetgeving (zoals bouwrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten)
  • Kennis van managementtechnieken
  • Kennis van communicatie- en presentatietechnieken
  • Kennis van aanbestedingsprocedures
  • Grondige kennis van de rol en verantwoordelijkheden van de architect in het bouwproces
  • Grondige kennis van beroepsethiek
  • Grondige kennis van publieke ruimte
 • Competentie 3:
  Verkent het werkveld en de markt
  • Volgt ontwikkelingen in de markt op
  • Sluit overeenkomsten af (actief nieuwe opdrachten zoeken, prijsstelling en relatieonderhoud)
  • Neemt deel aan selectieprocedures bij de opdrachtverschaffing
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kennis van stedenbouw en ruimtelijke planning
  • Basiskennis van boekhoudkundig en administratief beheer
  • Basiskennis van commerciële technieken
  • Kennis van politieke en administratieve context van de architectuur
  • Kennis van de economische context van de architectuur
  • Kennis van administratieve en technische clausules
  • Kennis van relevante geldende wetgeving (zoals bouwrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten)
  • Kennis van communicatie- en presentatietechnieken
  • Kennis van aanbestedingsprocedures
 • Competentie 4:
  Ontwikkelt eigen deskundigheid in en visie op het domein
  • Neemt op regelmatige basis deel aan bijscholingen om de kennis en competenties up to date te houden.
  • Bouwt zelfstandig en kritisch kennis en inzicht in de architectuur- en cultuurwetenschappen op
  • Ontwikkelt een visie vanuit artistiek-exploratieve invalshoek met zin voor intuïtie, associatief denken, kunstzinnigheid, verbeelding en emotie
  • Volgt de evoluties, onderzoeken, innovaties, trends en regelgeving relevant voor de sector op
  • Integreert nieuwe kennis, competenties, evoluties, onderzoek in de dagdagelijkse werksituatie
  • Bouwt een professioneel netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
  • Combineert inzichten uit verschillende kennisdomeinen
  • Ontwikkelt een eigen visie over het maatschappelijk belang van het project(duurzaamheid, mondiaal belang, …)
  • Neemt een eigen positie in met een onderzoekende, reflecterende en bewuste houding binnen de relevante context, nu en in de toekomst
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van politieke en administratieve context van de architectuur
  • Kennis van de socioculturele context en implicaties van de architectuur (geschiedenis, theorie, verhouding met andere culturele domeinen)
  • Kennis van de bouwsector
  • Kennis van relevante geldende wetgeving (zoals bouwrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten)
  • Kennis van kunst- en architectuurgeschiedenis
  • Kennis van historische bouw- en uitvoeringstechnieken
  • Grondige kennis van de rol en verantwoordelijkheden van de architect in het bouwproces
 • Competentie 5:
  Adviseert de opdrachtgever
  • Analyseert de vraag voor advies
  • Schat omvang en complexiteit van de vraag voor het advies in
  • Stelt de nood aan bijkomende expertise vast en verwijst zo nodig door
  • Integreert de oplossingen van externe adviseurs
  • Schat de consequenties van het advies op het bouwproject en de eigen verantwoordelijkheid in
  • Werkt een uitvoerbaar en consequent advies en/of rapport met voorstellen uit
  • Adviseert bij het maken van keuzes (vb. naar prijs, kwaliteit en waarborgen, …)
  • Adviseert bij lange termijn keuzes
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kennis van stedenbouw en ruimtelijke planning
  • Kennis van de socioculturele context en implicaties van de architectuur (geschiedenis, theorie, verhouding met andere culturele domeinen)
  • Kennis van de milieucontext en -implicaties van architectuur
  • Kennis van de bouwsector
  • Kennis van milieu-implicaties van bouwtechnieken
  • Kennis van de technische regelgeving
  • Kennis van de andere specialismen betrokken bij ontwerp, …
  • Kennis van (de grootte-orde van) kostprijs van technische keuzes
  • Kennis van administratieve en technische clausules
  • Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen
  • Kennis van relevante geldende wetgeving (zoals bouwrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten)
  • Kennis van het inrichten van buitenruimte
  • Kennis van technieken voor verbeterde energieprestatie van gebouwen
  • Kennis van ecologie, bodem, hydrologie, landschap
  • Kennis van erfgoed
  • Kennis van communicatie- en presentatietechnieken
  • Kennis van meet- en rekenkunde
  • Kennis van gebouwpathologieën
  • Grondige kennis van de rol en verantwoordelijkheden van de architect in het bouwproces
  • Grondige kennis van beroepsethiek
 • Competentie 6:
  Communiceert met de opdrachtgever, belanghebbenden, leveranciers
  • Brengt informatie op een heldere en correcte manier over naar interne en externe partijen
  • Luistert naar de wensen, noden, suggesties en argumenten van de opdrachtgever en andere betrokkenen
  • Informeert de bouwheer over de wettelijke verplichtingen (aanstellen veiligheidscoördinator ontwerp, veiligheidscoördinator uitvoering, EPB verslaggever, …)
  • Visualiseert het ontwerp
  • Beargumenteert op een overtuigende en onderbouwde wijze de meerwaarde van het ontwerp
  • Kiest de gepaste presentatie- en communicatietechniek(en), zowel traditioneel als modern (portofolio, BIM, VR, 3d-print…)
  • Organiseert en leidt vergaderingen
  • Fungeert als aanspreekpunt voor betrokken partijen
  • Ondersteunt de opdrachtgever in het communicatie- en participatieproces
  • Maakt de architectuurovereenkomst op en onderhandelt deze met de opdrachtgever
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van boekhoudkundig en administratief beheer
  • Basiskennis van commerciële technieken
  • Kennis van relevante geldende wetgeving (zoals bouwrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten)
  • Kennis van managementtechnieken
  • Kennis van communicatie- en presentatietechnieken
  • Kennis van aanbestedingsprocedures
  • Grondige kennis van financieel management van het bouwproject
 • Competentie 7:
  Handelt deontologisch en volgens de geldende wetgeving
  • Houdt rekening met kennis en inzicht in de procedurele, juridische en deontologische aspecten van architectuur en stedenbouw en technische voorschriften
  • Houdt rekening met normering, relevante wet- en regelgeving en beleid
  • Handelt maatschappelijk verantwoord en onafhankelijk
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kennis van stedenbouw en ruimtelijke planning
  • Kennis van politieke en administratieve context van de architectuur
  • Kennis van intellectuele eigendomsrechten
  • Kennis van bureaumanagement (aspecten van marketing, juridische context, fiscaliteit, financieel beheer, algemene managementprincipes)
  • Kennis van projectmanagement
  • Kennis van milieu-implicaties van bouwtechnieken
  • Kennis van de technische regelgeving
  • Kennis van administratieve en technische clausules
  • Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen
  • Kennis van relevante geldende wetgeving (zoals bouwrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten)
  • Kennis van technieken voor verbeterde energieprestatie van gebouwen
  • Kennis van aanbestedingsprocedures
  • Grondige kennis van de rol en verantwoordelijkheden van de architect in het bouwproces
  • Grondige kennis van beroepsethiek
 • Competentie 8:
  Coördineert een project
  • Volgt de projectplanning en bijhorende wettelijke en/of afgesproken termijnen op
  • Stemt de activiteiten op elkaar af
  • Stuurt de planning bij indien nodig
  • Maakt per fase een kostenraming op met een nauwkeurigheid aangepast aan de fase
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van boekhoudkundig en administratief beheer
  • Basiskennis van de regels veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk
  • Kennis van bureaumanagement (aspecten van marketing, juridische context, fiscaliteit, financieel beheer, algemene managementprincipes)
  • Kennis van projectmanagement
  • Kennis van (de grootte-orde van) kostprijs van technische keuzes
  • Kennis van relevante geldende wetgeving (zoals bouwrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten)
  • Kennis van managementtechnieken
  • Kennis van communicatie- en presentatietechnieken
  • Kennis van bouwprocessen en werkzaamheden op de werf
  • Grondige kennis van de rol en verantwoordelijkheden van de architect in het bouwproces
  • Grondige kennis van beroepsethiek
  • Grondige kennis van financieel management van het bouwproject
 • Competentie 9:
  Beheert de eigen projectadministratie
  • Beheert en archiveert (digitale) documenten volgens de gangbare procedures en termijnen
  • Ziet erop toe dat de wettelijk verplichte taken ingevuld worden
  • Beheert de eigen administratie in relatie tot de betrokken partijen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van boekhoudkundig en administratief beheer
  • Kennis van politieke en administratieve context van de architectuur
  • Kennis van intellectuele eigendomsrechten
  • Kennis van bureaumanagement (aspecten van marketing, juridische context, fiscaliteit, financieel beheer, algemene managementprincipes)
  • Kennis van projectmanagement
  • Kennis van administratieve en technische clausules
  • Kennis van relevante geldende wetgeving (zoals bouwrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten)
  • Kennis van aanbestedingsprocedures
  • Grondige kennis van de rol en verantwoordelijkheden van de architect in het bouwproces
 • Competentie 10:
  Voert vooronderzoek uit om een visie op het project te ontwikkelen
  • Evalueert de vraag van de opdrachtgever en stuurt bij indien nodig
  • Vormt zich een idee van de opdracht op basis van context, normen en waarden
  • Maakt prognoses van ruimtelijke ontwikkelingen
  • Beoordeelt de ruimtelijke context (esthetisch, functioneel, sociaal, geografisch, ecologisch en fysische bestaande situatie) met het oog op het ontwerp
  • Schat de maatschappelijke, economische, ecologische (energie, duurzaamheid) en technologische impact van een ontwerp in
  • Inventariseert beleid, regels, procedures en wetgeving, verantwoordelijkheden en eigendommen
  • Houdt rekening met de gebruikerswensen en de ambities en wensen van betrokken partijen
  • Onderzoekt de mogelijkheden en stelt een aantal scenario’s voor
  • Verzamelt gegevens van vooronderzoeken en adviezen en integreert deze in het haalbaarheidsonderzoek
  • Analyseert de projectdefinitie inclusief programma van eisen en de doelstellingen
  • Stelt eventuele nood aan bijkomende expertise vast
  • Stelt samen met de opdrachtgever een projectdefinitie en programma van eisen op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van topografie
  • Basiskennis van cartografie
  • Basiskennis van kennis van stedenbouw en ruimtelijke planning
  • Basiskennis van GIS-software
  • Kennis van de economische context van de architectuur
  • Kennis van de socioculturele context en implicaties van de architectuur (geschiedenis, theorie, verhouding met andere culturele domeinen)
  • Kennis van de milieucontext en -implicaties van architectuur
  • Kennis van milieu-implicaties van bouwtechnieken
  • Kennis van de andere specialismen betrokken bij ontwerp, …
  • Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen
  • Kennis van het inrichten van buitenruimte
  • Kennis van ecologie, bodem, hydrologie, landschap
  • Kennis van erfgoed
  • Kennis van kunst- en architectuurgeschiedenis
  • Kennis van historische bouw- en uitvoeringstechnieken
  • Grondige kennis van eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van materialen en technieken rekening houdend met structurele, bouwfysische, duurzaamheids- en technologische aspecten
  • Grondige kennis van publieke ruimte
 • Competentie 11:
  Maakt een schetsontwerp
  • Maakt één of meerdere schetsontwerpen
  • Bespreekt en selecteert in overleg met de opdrachtgever een schetsontwerp
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de milieucontext en -implicaties van architectuur
  • Kennis van (de grootte-orde van) kostprijs van technische keuzes
  • Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen
  • Kennis van relevante geldende wetgeving (zoals bouwrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten)
  • Kennis van het inrichten van buitenruimte
  • Kennis van ecologie, bodem, hydrologie, landschap
  • Kennis van erfgoed
  • Grondige kennis van het architectonisch ontwerpen
  • Grondige kennis van publieke ruimte
 • Competentie 12:
  Maakt en actualiseert het voorontwerp
  • Maakt het voorontwerp op basis van het weerhouden schetsontwerp en de daarop gemaakte opmerkingen
  • Toetst de predimensionering van de technieken en stabiliteitsstructuur af met het ontwerp
  • Bespreekt het voorontwerp met de opdrachtgever
  • Past het voorontwerp eventueel aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van milieu-implicaties van bouwtechnieken
  • Kennis van de technische regelgeving
  • Kennis van de andere specialismen betrokken bij ontwerp, …
  • Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen
  • Kennis van relevante geldende wetgeving (zoals bouwrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten)
  • Kennis van het inrichten van buitenruimte
  • Kennis van technieken voor verbeterde energieprestatie van gebouwen
  • Kennis van meettechnieken
  • Kennis van communicatie- en presentatietechnieken
  • Kennis van meet- en rekenkunde
  • Kennis van het veiligheids- en gezondheidsplan
  • Kennis van computerondersteund ontwerpen (zoals BIM, tekensoftware, …)
  • Grondige kennis van eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van materialen en technieken rekening houdend met structurele, bouwfysische, duurzaamheids- en technologische aspecten
  • Grondige kennis van ontwerpstandaarden (ergonomie, oriëntatie, …) en wettelijk bepaalde normen ( toegankelijkheid, energie, EPB, brandveiligheid, …)
  • Grondige kennis van bouwtechnieken en constructieleer
  • Grondige kennis van het architectonisch ontwerpen
 • Competentie 13:
  Maakt een definitief ontwerp op basis van het weerhouden voorontwerp en daarop gemaakte opmerkingen
  • Ontwerpt, rekening houdend met de samenhang van het ontwerp met de architectuurwetenschappelijke en bouwtechnische aspecten van het ontwerpen
  • Ontwerpt de ruimtelijke indeling, de functionele en de architectonische verschijningsvorm
  • Integreert adviezen en berekeningen vanuit diverse invalshoeken (bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid, ...)
  • Stelt de meest geschikte technische oplossingen voor
  • Past het project stedenbouwkundig en landschappelijk in de omgeving in
  • Gebruikt actuele digitale tekenprogramma’s
  • Toetst de ontwerpresultaten aan het programma van eisen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kennis van stedenbouw en ruimtelijke planning
  • Kennis van milieu-implicaties van bouwtechnieken
  • Kennis van de technische regelgeving
  • Kennis van de andere specialismen betrokken bij ontwerp, …
  • Kennis van (de grootte-orde van) kostprijs van technische keuzes
  • Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen
  • Kennis van relevante geldende wetgeving (zoals bouwrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten)
  • Kennis van het inrichten van buitenruimte
  • Kennis van technieken voor verbeterde energieprestatie van gebouwen
  • Kennis van computerondersteund ontwerpen (zoals BIM, tekensoftware, …)
  • Grondige kennis van eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van materialen en technieken rekening houdend met structurele, bouwfysische, duurzaamheids- en technologische aspecten
  • Grondige kennis van ontwerpstandaarden (ergonomie, oriëntatie, …) en wettelijk bepaalde normen ( toegankelijkheid, energie, EPB, brandveiligheid, …)
  • Grondige kennis van bouwtechnieken en constructieleer
  • Grondige kennis van het architectonisch ontwerpen
 • Competentie 14:
  Bereidt de aanvraag tot omgevingsvergunning voor
  • Verzamelt de vereiste documenten voor de aanvraag tot omgevingsvergunning
  • Voegt vereiste dossierstukken toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van boekhoudkundig en administratief beheer
  • Kennis van politieke en administratieve context van de architectuur
  • Kennis van projectmanagement
  • Kennis van administratieve en technische clausules
  • Kennis van relevante geldende wetgeving (zoals bouwrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten)
  • Grondige kennis van de rol en verantwoordelijkheden van de architect in het bouwproces
 • Competentie 15:
  Maakt het uitvoeringsdossier op
  • Maakt uitvoeringstekeningen en het bestek op, rekening houdend met de opmerkingen bij de vergunning
  • Maakt indien gevraagd de meetstaten op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de technische regelgeving
  • Kennis van (de grootte-orde van) kostprijs van technische keuzes
  • Kennis van meet- en rekenkunde
  • Kennis van computerondersteund ontwerpen (zoals BIM, tekensoftware, …)
 • Competentie 16:
  Verleent medewerking bij aanbesteding
  • Beantwoordt eventuele vragen van aannemers en leveranciers
  • Doet het nazicht van de offertes en vergelijkt deze met de raming
  • Verleent bijstand bij de afsluiting van de aannemingsovereenkomst
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de bouwsector
  • Kennis van de technische regelgeving
  • Kennis van (de grootte-orde van) kostprijs van technische keuzes
  • Kennis van technieken voor verbeterde energieprestatie van gebouwen
  • Kennis van gebouwpathologieën
  • Grondige kennis van de rol en verantwoordelijkheden van de architect in het bouwproces
  • Grondige kennis van beroepsethiek
  • Grondige kennis van bouwtechnieken en constructieleer
  • Grondige kennis van financieel management van het bouwproject
 • Competentie 17:
  Bereidt de uitvoeringsfase voor
  • Bespreekt, samen met de opdrachtgever, de door de aannemers voorgestelde uitvoeringsmethode, werfinrichting en werfplanning
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de regels veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk
  • Kennis van de bouwsector
  • Kennis van relevante geldende wetgeving (zoals bouwrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten)
  • Kennis van bouwprocessen en werkzaamheden op de werf
  • Grondige kennis van de rol en verantwoordelijkheden van de architect in het bouwproces
 • Competentie 18:
  Controleert de uitvoering op de werf
  • Woont de periodieke werfvergaderingen bij
  • Kijkt de vorderingsstaten na
  • Voert periodiek de controle op de werken uit
  • Maakt werfverslagen op
  • Licht de aannemer en de bouwheer in over vastgestelde gebreken en tekortkomingen
  • Staat de opdrachtgever bij bij het formuleren van aanmaningen, zoals bijvoorbeeld bij laattijdige uitvoering door aannemers
  • Kijkt uitvoeringstekeningen en technische fiches na
  • Stelt oplossingen voor voor technische problemen binnen de eigen bevoegdheden
  • Laat desgevallend metingen en tests uitvoeren om de correcte uitvoering na te gaan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de regels veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk
  • Kennis van de technische regelgeving
  • Kennis van de andere specialismen betrokken bij ontwerp, …
  • Kennis van relevante geldende wetgeving (zoals bouwrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten)
  • Kennis van technieken voor verbeterde energieprestatie van gebouwen
  • Kennis van gebouwpathologieën
  • Kennis van bouwprocessen en werkzaamheden op de werf
  • Grondige kennis van eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van materialen en technieken rekening houdend met structurele, bouwfysische, duurzaamheids- en technologische aspecten
  • Grondige kennis van de rol en verantwoordelijkheden van de architect in het bouwproces
  • Grondige kennis van beroepsethiek
  • Grondige kennis van ontwerpstandaarden (ergonomie, oriëntatie, …) en wettelijk bepaalde normen ( toegankelijkheid, energie, EPB, brandveiligheid, …)
  • Grondige kennis van bouwtechnieken en constructieleer
 • Competentie 19:
  Geeft advies bij de oplevering van de opdracht
  • Verleent bijstand aan de opdrachtgever bij de oplevering
  • Voert het nazicht van de eindafrekening uit
  • Wijst de bouwheer op zijn verantwoordelijk voor onderhoud en gebruik van het gebouw
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van projectmanagement
  • Kennis van communicatie- en presentatietechnieken
  • Grondige kennis van de rol en verantwoordelijkheden van de architect in het bouwproces
  • Grondige kennis van beroepsethiek
  • Grondige kennis van financieel management van het bouwproject

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van topografie
 • Basiskennis van cartografie
 • Basiskennis van kennis van stedenbouw en ruimtelijke planning
 • Basiskennis van GIS-software
 • Basiskennis van boekhoudkundig en administratief beheer
 • Basiskennis van de regels veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk
 • Basiskennis van commerciële technieken
 • Kennis van politieke en administratieve context van de architectuur
 • Kennis van de economische context van de architectuur
 • Kennis van de socioculturele context en implicaties van de architectuur (geschiedenis, theorie, verhouding met andere culturele domeinen)
 • Kennis van de milieucontext en -implicaties van architectuur
 • Kennis van de bouwsector
 • Kennis van intellectuele eigendomsrechten
 • Kennis van bureaumanagement (aspecten van marketing, juridische context, fiscaliteit, financieel beheer, algemene managementprincipes)
 • Kennis van projectmanagement
 • Kennis van milieu-implicaties van bouwtechnieken
 • Kennis van de technische regelgeving
 • Kennis van de andere specialismen betrokken bij ontwerp, …
 • Kennis van (de grootte-orde van) kostprijs van technische keuzes
 • Kennis van administratieve en technische clausules
 • Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen
 • Kennis van relevante geldende wetgeving (zoals bouwrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten)
 • Kennis van het inrichten van buitenruimte
 • Kennis van technieken voor verbeterde energieprestatie van gebouwen
 • Kennis van ecologie, bodem, hydrologie, landschap
 • Kennis van erfgoed
 • Kennis van meettechnieken
 • Kennis van managementtechnieken
 • Kennis van communicatie- en presentatietechnieken
 • Kennis van meet- en rekenkunde
 • Kennis van gebouwpathologieën
 • Kennis van kunst- en architectuurgeschiedenis
 • Kennis van historische bouw- en uitvoeringstechnieken
 • Kennis van aanbestedingsprocedures
 • Kennis van het veiligheids- en gezondheidsplan
 • Kennis van bouwprocessen en werkzaamheden op de werf
 • Kennis van computerondersteund ontwerpen (zoals BIM, tekensoftware, …)
 • Grondige kennis van eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van materialen en technieken rekening houdend met structurele, bouwfysische, duurzaamheids- en technologische aspecten
 • Grondige kennis van de rol en verantwoordelijkheden van de architect in het bouwproces
 • Grondige kennis van beroepsethiek
 • Grondige kennis van ontwerpstandaarden (ergonomie, oriëntatie, …) en wettelijk bepaalde normen ( toegankelijkheid, energie, EPB, brandveiligheid, …)
 • Grondige kennis van bouwtechnieken en constructieleer
 • Grondige kennis van het architectonisch ontwerpen
 • Grondige kennis van publieke ruimte
 • Grondige kennis van financieel management van het bouwproject

Cognitieve vaardigheden

 • Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert medewerkers
 • Organiseert de werkzaamheden en neemt verantwoordelijkheden op
 • Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
 • Brengt inzichten vanuit een interdisciplinaire samenwerking samen
 • Synthetiseert inzichten vanuit een interdisciplinaire samenwerking tot een efficiënte oplossing
 • Neemt initiatief om partijen samen te brengen (gemeente, financiers, adviseurs, opdrachtgever, …)
 • Zorgt voor een efficiënte samenwerking
 • Stuurt het multidisciplinair team aan in het licht van de gedragen oplossing
 • Volgt ontwikkelingen in de markt op
 • Sluit overeenkomsten af (actief nieuwe opdrachten zoeken, prijsstelling en relatieonderhoud)
 • Neemt deel aan selectieprocedures bij de opdrachtverschaffing
 • Neemt op regelmatige basis deel aan bijscholingen om de kennis en competenties up to date te houden.
 • Bouwt zelfstandig en kritisch kennis en inzicht in de architectuur- en cultuurwetenschappen op
 • Ontwikkelt een visie vanuit artistiek-exploratieve invalshoek met zin voor intuïtie, associatief denken, kunstzinnigheid, verbeelding en emotie
 • Volgt de evoluties, onderzoeken, innovaties, trends en regelgeving relevant voor de sector op
 • Integreert nieuwe kennis, competenties, evoluties, onderzoek in de dagdagelijkse werksituatie
 • Bouwt een professioneel netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
 • Combineert inzichten uit verschillende kennisdomeinen
 • Ontwikkelt een eigen visie over het maatschappelijk belang van het project(duurzaamheid, mondiaal belang, …)
 • Neemt een eigen positie in met een onderzoekende, reflecterende en bewuste houding binnen de relevante context, nu en in de toekomst
 • Analyseert de vraag voor advies
 • Schat omvang en complexiteit van de vraag voor het advies in
 • Stelt de nood aan bijkomende expertise vast en verwijst zo nodig door
 • Integreert de oplossingen van externe adviseurs
 • Schat de consequenties van het advies op het bouwproject en de eigen verantwoordelijkheid in
 • Werkt een uitvoerbaar en consequent advies en/of rapport met voorstellen uit
 • Adviseert bij het maken van keuzes (vb. naar prijs, kwaliteit en waarborgen, …)
 • Adviseert bij lange termijn keuzes
 • Brengt informatie op een heldere en correcte manier over naar interne en externe partijen
 • Luistert naar de wensen, noden, suggesties en argumenten van de opdrachtgever en andere betrokkenen
 • Informeert de bouwheer over de wettelijke verplichtingen (aanstellen veiligheidscoördinator ontwerp, veiligheidscoördinator uitvoering, EPB verslaggever, …)
 • Visualiseert het ontwerp
 • Beargumenteert op een overtuigende en onderbouwde wijze de meerwaarde van het ontwerp
 • Kiest de gepaste presentatie- en communicatietechniek(en), zowel traditioneel als modern (portofolio, BIM, VR, 3d-print…)
 • Organiseert en leidt vergaderingen
 • Fungeert als aanspreekpunt voor betrokken partijen
 • Ondersteunt de opdrachtgever in het communicatie- en participatieproces
 • Maakt de architectuurovereenkomst op en onderhandelt deze met de opdrachtgever
 • Houdt rekening met kennis en inzicht in de procedurele, juridische en deontologische aspecten van architectuur en stedenbouw en technische voorschriften
 • Houdt rekening met normering, relevante wet- en regelgeving en beleid
 • Handelt maatschappelijk verantwoord en onafhankelijk
 • Volgt de projectplanning en bijhorende wettelijke en/of afgesproken termijnen op
 • Stemt de activiteiten op elkaar af
 • Maakt per fase een kostenraming op met een nauwkeurigheid aangepast aan de fase
 • Beheert en archiveert (digitale) documenten volgens de gangbare procedures en termijnen
 • Ziet erop toe dat de wettelijk verplichte taken ingevuld worden
 • Beheert de eigen administratie in relatie tot de betrokken partijen
 • Evalueert de vraag van de opdrachtgever en stuurt bij indien nodig
 • Vormt zich een idee van de opdracht op basis van context, normen en waarden
 • Maakt prognoses van ruimtelijke ontwikkelingen
 • Beoordeelt de ruimtelijke context (esthetisch, functioneel, sociaal, geografisch, ecologisch en fysische bestaande situatie) met het oog op het ontwerp
 • Schat de maatschappelijke, economische, ecologische (energie, duurzaamheid) en technologische impact van een ontwerp in
 • Inventariseert beleid, regels, procedures en wetgeving, verantwoordelijkheden en eigendommen
 • Houdt rekening met de gebruikerswensen en de ambities en wensen van betrokken partijen
 • Onderzoekt de mogelijkheden en stelt een aantal scenario’s voor
 • Verzamelt gegevens van vooronderzoeken en adviezen en integreert deze in het haalbaarheidsonderzoek
 • Analyseert de projectdefinitie inclusief programma van eisen en de doelstellingen
 • Stelt samen met de opdrachtgever een projectdefinitie en programma van eisen op
 • Maakt één of meerdere schetsontwerpen
 • Bespreekt en selecteert in overleg met de opdrachtgever een schetsontwerp
 • Maakt het voorontwerp op basis van het weerhouden schetsontwerp en de daarop gemaakte opmerkingen
 • Toetst de predimensionering van de technieken en stabiliteitsstructuur af met het ontwerp
 • Bespreekt het voorontwerp met de opdrachtgever
 • Past het voorontwerp eventueel aan
 • Ontwerpt, rekening houdend met de samenhang van het ontwerp met de architectuurwetenschappelijke en bouwtechnische aspecten van het ontwerpen
 • Ontwerpt de ruimtelijke indeling, de functionele en de architectonische verschijningsvorm
 • Integreert adviezen en berekeningen vanuit diverse invalshoeken (bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid, ...)
 • Stelt de meest geschikte technische oplossingen voor
 • Past het project stedenbouwkundig en landschappelijk in de omgeving in
 • Gebruikt actuele digitale tekenprogramma’s
 • Toetst de ontwerpresultaten aan het programma van eisen
 • Verzamelt de vereiste documenten voor de aanvraag tot omgevingsvergunning
 • Voegt vereiste dossierstukken toe
 • Maakt uitvoeringstekeningen en het bestek op, rekening houdend met de opmerkingen bij de vergunning
 • Maakt indien gevraagd de meetstaten op
 • Beantwoordt eventuele vragen van aannemers en leveranciers
 • Doet het nazicht van de offertes en vergelijkt deze met de raming
 • Verleent bijstand bij de afsluiting van de aannemingsovereenkomst
 • Bespreekt, samen met de opdrachtgever, de door de aannemers voorgestelde uitvoeringsmethode, werfinrichting en werfplanning
 • Woont de periodieke werfvergaderingen bij
 • Kijkt de vorderingsstaten na
 • Voert periodiek de controle op de werken uit
 • Maakt werfverslagen op
 • Licht de aannemer en de bouwheer in over vastgestelde gebreken en tekortkomingen
 • Staat de opdrachtgever bij bij het formuleren van aanmaningen, zoals bijvoorbeeld bij laattijdige uitvoering door aannemers
 • Kijkt uitvoeringstekeningen en technische fiches na
 • Laat desgevallend metingen en tests uitvoeren om de correcte uitvoering na te gaan
 • Verleent bijstand aan de opdrachtgever bij de oplevering
 • Voert het nazicht van de eindafrekening uit
 • Wijst de bouwheer op zijn verantwoordelijk voor onderhoud en gebruik van het gebouw

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past de planning aan aan wijzigende omstandigheden
 • Laat zich bijstaan door specialisten (technische ontwerpbureaus, EPB-wetgeving, ...)
 • Stuurt de planning bij indien nodig
 • Stelt eventuele nood aan bijkomende expertise vast
 • Stelt oplossingen voor voor technische problemen binnen de eigen bevoegdheden
 • Synthetiseert inzichten vanuit een interdisciplinaire samenwerking tot een efficiënte oplossing
 • Stuurt het multidisciplinair team aan in het licht van de gedragen oplossing
 • Stelt de nood aan bijkomende expertise vast en verwijst zo nodig door
 • Integreert de oplossingen van externe adviseurs
 • Stemt de activiteiten op elkaar af
 • Evalueert de vraag van de opdrachtgever en stuurt bij indien nodig
 • Houdt rekening met de gebruikerswensen en de ambities en wensen van betrokken partijen
 • Onderzoekt de mogelijkheden en stelt een aantal scenario’s voor

Omgevingscontext

 • Het beroep van architect kan zelfstandig, bezoldigd of als ambtenaar uitgeoefend worden. De architect werkt autonoom of in teamverband.
 • Het beroep van architect kan verplaatsingen inhouden.
 • De benodigde expertise van architect varieert naargelang het type gebouw, aard van de werken en de gebruikte materialen en technieken. De gebruikte technieken en materialen zijn in geen enkel gebouw identiek.
 • De architect behandelt meerdere opdrachten parallel en houdt bij elk gebouw rekening met andere elementen (reglementering, wensen van de klant, bouwteam,…) .
 • De dienstverlening gebeurt op een onafhankelijke wijze: de beoefenaar handelt daarbij in het belang van zijn/haar opdrachtgever en het algemeen belang.
 • De architect moet openstaan voor constructief overleg met meerdere en steeds wisselende partners. Hij/zij moet zeer flexibel omgaan met wisselende contexten, eisen, omstandigheden, vereisten, gebeurtenissen, …
 • De uitvoering van de werken waarvoor het ontwerp getekend is, zijn vaak onderhevig aan wijzigingen door onvoorziene omstandigheden (weer, asbest, vertragingen, …)

Handelingscontext

 • De architect houdt toezicht op het naleven van de afgeleverde stedelijke of omgevingsvergunning.
 • De uitvoering van de bouwwerkzaamheden gebeurt op basis van het ontwerp en de plannen van de architect. Fouten in het ontwerp en in de controle van de werken kunnen grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld qua veiligheid, financieel, …
 • De architect is wettelijk aansprakelijk als een natuurlijk persoon of als rechtspersoon en moet daarom zeer aandachtig zijn in de verschillende fasen van het proces (van ontwerp tot en met de opvolging van de werf).
 • De architect zal bij de uitoefening van zijn taak oog hebben voor alle relevante gebouwgerelateerde aspecten van energie.
 • De architect werkt in hoge mate samen met anderen, zoals EPB-verslaggever, werfleider, ... Hij/zij neemt een sturende rol op in dit multidisciplinaire team.
 • De architect moet open staan voor het constructief samenwerken en flexibel omgaan met vragen van (potentiële) klanten, bouwteam, …
 • De architect levert als lid van het bouwteam gespecialiseerde input
 • De architect kan een deel van de opdracht uitbesteden aan andere architecten of specialisten.
 • De architect moet stressbestendig zijn en kwaliteitsvolle diensten produceren binnen een bepaald budget, tijdskader (strikte deadlines, sterk fluctuerende werkdruk, …) en regelgeving.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, …) is vereist bij bezoeken aan de werf.
 • De architect moet over degelijke managementvaardigheden beschikken om zelfstandig te werken en alle lopende dossiers in elke fase goed op te volgen en autonoom te beslissen (overleg met bouwteam, onderzoek naar bijkomende maatregelen, beroep doen op externe deskundigen, …)
 • De architect verzoent creativiteit met administratieve, wettelijke, technische, … randvoorwaarden en de wensen van de bouwheer in het licht van een duurzaam project
 • De architect moet zich permanent op de hoogte stellen van nieuwe evoluties op vlak van technologie, wetgeving, ...

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Onderhouden van contacten met alle betrokken partijen
 • Behartigen van de belangen, gerelateerd aan de opdracht, van de bouwheer
 • Het ontwerpen van een bouwwerk en de opmaak van de plannen
 • Het organiseren van de eigen werkzaamheden
 • De controle van de werken
Is gebonden aan
 • Het Vlaams regelgevend kader
 • De EPB-eisen, -normen, reglementen en certificaten
 • De verwachtingen en eisen van de klant
 • Veiligheidsvoorschriften op de werf
Doet beroep op
 • Deskundigen, uitvoerders en fabrikanten
 • De bevoegde diensten van de overheid

Verantwoordelijkheid

 • Neemt een sturende rol op in een team
 • Neemt een sturende rol op in een multidisciplinaire (ev. interculturele en/of internationale) omgeving
 • Verkent het werkveld en de markt
 • Ontwikkelt eigen deskundigheid in en visie op het domein
 • Adviseert de opdrachtgever
 • Communiceert met de opdrachtgever, belanghebbenden, leveranciers
 • Handelt deontologisch en volgens de geldende wetgeving
 • Coördineert een project
 • Beheert de eigen projectadministratie
 • Voert vooronderzoek uit om een visie op het project te ontwikkelen
 • Maakt een schetsontwerp
 • Maakt en actualiseert het voorontwerp
 • Maakt een definitief ontwerp op basis van het weerhouden voorontwerp en daarop gemaakte opmerkingen
 • Bereidt de aanvraag tot omgevingsvergunning voor
 • Maakt het uitvoeringsdossier op
 • Verleent medewerking bij aanbesteding
 • Bereidt de uitvoeringsfase voor
 • Controleert de uitvoering op de werf
 • Geeft advies bij de oplevering van de opdracht

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Architect’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • voorwaarden voor het voeren van de titel van architect en het stellen van architecturale daden zoals bepaald in Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect.