Behandelaar luchtvracht en bagage (Ramphandler)

 
BK-0167-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Behandelaar luchtvracht en bagage (Ramphandler)

De benaming ‘Behandelaar luchtvracht en bagage’ is opgenomen in de Competent-fiche N220301 ‘Behandelaar luchtvracht (m/v)’.

Definitie

‘Het verrichten van specifieke uitvoerende taken/werkzaamheden met betrekking tot bagage en/of vrachtbehandeling op de luchthaven rekening houdend met kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften teneinde de bagage-vracht klaar te zetten voor transport naar het vliegtuig, de bagage-vracht te transporteren naar en van het vliegtuig, de bagage-vracht te laden en te lossen, de bagage-vracht afkomstig van het vliegtuig te behandelen, de voorbereidende activiteiten uit te voeren alvorens het vliegtuig parkeert en de nodige activiteiten aan en rond het vliegtuig uit te voeren terwijl het vliegtuig op zijn positie staat.’

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking-bediening van het basisafhandelingsmateriaal (bijvoorbeeld transportbanden, vliegtuigtrappen, …)
  • Basiskennis van beveiligingsvoorschriften (security)
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van werkdocumenten
  • Kennis van communicatiesystemen
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor kwaliteit .
  • Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling
  • Respecteert etiketten en markeringen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking-bediening van het basisafhandelingsmateriaal (bijvoorbeeld transportbanden, vliegtuigtrappen, …)
  • Kennis van de organisatie van behandeling van bagage
  • Kennis van de organisatie en werking van het afhandelingsproces op luchthavens
  • Kennis van scan- en registratieapparaten
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van werkdocumenten
  • Kennis van materialen en arbeidsmiddelen
  • Kennis van registratiesystemen
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu
  • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties en neemt gepaste maatregelen
  • Meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
  • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
  • Respecteert veiligheids- en milieuvoorschriften
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking-bediening van het basisafhandelingsmateriaal (bijvoorbeeld transportbanden, vliegtuigtrappen, …)
  • Basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
  • Basiskennis van beveiligingsvoorschriften (security)
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen en behandelingslabels
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften voor luchthavens
  • Kennis van de verkeersregels op het luchthaventerrein
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van de behandelingsvoorschriften voor speciale ladingen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van PBM’s
  • Kennis van CBM’s
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van materialen en arbeidsmiddelen
* PBM’s en CBM’s = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 4:
  Reinigt de werkzone (materieel, accessoires,…) en ruimt op
  • Houdt de werkplek schoon
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
 • Competentie 5:
  Gebruikt arbeidsmiddelen
  • Controleert de arbeidsmiddelen voor en na gebruik
  • Gebruikt arbeidsmiddelen op een veilige en efficiënte manier
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking-bediening van het basisafhandelingsmateriaal (bijvoorbeeld transportbanden, vliegtuigtrappen, …)
  • Basiskennis van de meest voorkomende vliegtuigtypes
  • Basiskennis van beveiligingsvoorschriften (security)
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen en behandelingslabels
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften voor luchthavens
  • Kennis van de verkeersregels op het luchthaventerrein
  • Kennis van de organisatie en werking van het afhandelingsproces op luchthavens
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van de behandelingsvoorschriften voor speciale ladingen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van PBM’s
  • Kennis van CBM’s
  • Kennis van scan- en registratieapparaten
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van materialen en arbeidsmiddelen
  • Kennis van registratiesystemen
 • Competentie 6:
  Organiseert de dagelijkse werkzaamheden
  • Ontvangt en begrijpt de opdracht
  • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met een logische werkvolgorde
  • Bepaalt de benodigde materialen en hulpmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking-bediening van het basisafhandelingsmateriaal (bijvoorbeeld transportbanden, vliegtuigtrappen, …)
  • Kennis van de organisatie van behandeling van bagage
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van communicatiesystemen
 • Competentie 7:
  Zet de bagage en opgebouwde vracht klaar voor vertrekkende vliegtuigen
  • Weegt de bagage-vracht
  • Telt de bagage-vracht
  • Volgt pictogrammen en behandelingslabels op
  • Bouwt de vliegtuigpallets met vracht op
  • Sorteert de bagage-vracht volgens bestemming
  • Stapelt en ontstapelt de bagage-vracht op en van het laadsysteem
  • Haalt speciale bagage op
  • Behandelt speciale ladingen conform de voorschriften
  • Geeft de informatie door aan de verantwoordelijke laadplanning
  • Zet de bagage-vracht klaar voor transport naar het vliegtuig
  • Detecteert beschadigingen en speciale bagage-vracht
  • Meldt onveilige bagage-vracht aan de verantwoordelijke
  • Neemt enkel onbeschadigde bagage op
  • Gebruikt scan- en registratieapparaten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking-bediening van het basisafhandelingsmateriaal (bijvoorbeeld transportbanden, vliegtuigtrappen, …)
  • Basiskennis van beveiligingsvoorschriften (security)
  • Kennis van de organisatie van behandeling van bagage
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen en behandelingslabels
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van de behandelingsvoorschriften voor speciale ladingen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van PBM’s
  • Kennis van CBM’s
  • Kennis van scan- en registratieapparaten
 • Competentie 8:
  Transporteert de bagage-vracht van en naar het vliegtuig
  • Rijdt met de trekker met getrokken voertuigen van en naar het vliegtuig
  • Houdt zich aan de verkeersregels van de luchthaven
  • Geeft de informatie door aan de verantwoordelijke laadplanning
  • Bestuurt en bedient de voertuigen en materialen die nodig zijn om het vliegtuig af te handelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking-bediening van het basisafhandelingsmateriaal (bijvoorbeeld transportbanden, vliegtuigtrappen, …)
  • Basiskennis van de meest voorkomende vliegtuigtypes
  • Basiskennis van handsignalen
  • Basiskennis van beveiligingsvoorschriften (security)
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen en behandelingslabels
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften voor luchthavens
  • Kennis van de verkeersregels op het luchthaventerrein
  • Kennis van de behandelingsvoorschriften voor speciale ladingen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Competentie 9:
  Voert voorbereidende activiteiten uit alvorens het vliegtuig parkeert
  • Controleert de parkeerplaats van het vliegtuig op zonevreemde voorwerpen en verwijdert deze
  • Controleert en zet het benodigde afhandelingsmateriaal klaar
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking-bediening van het basisafhandelingsmateriaal (bijvoorbeeld transportbanden, vliegtuigtrappen, …)
  • Basiskennis van de meest voorkomende vliegtuigtypes
  • Basiskennis van beveiligingsvoorschriften (security)
  • Kennis van de verkeersregels op het luchthaventerrein
  • Kennis van materialen en arbeidsmiddelen
 • Competentie 10:
  Voert activiteiten uit bij aankomst en vertrek van het vliegtuig terwijl het op zijn positie staat
  • Legt wielblokken, plaatst en neemt veiligheidskegels weg
  • Koppelt elektriciteit en airconditioning aan- en af
  • Plaatst en haalt in- en ontschepingsapparatuur weg (bijvoorbeeld vliegtuigtrappen, …)
  • Begeleidt passagiers van en naar het vliegtuig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking-bediening van het basisafhandelingsmateriaal (bijvoorbeeld transportbanden, vliegtuigtrappen, …)
  • Basiskennis van de meest voorkomende vliegtuigtypes
  • Basiskennis van handsignalen
  • Basiskennis van beveiligingsvoorschriften (security)
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen en behandelingslabels
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften voor luchthavens
  • Kennis van de verkeersregels op het luchthaventerrein
  • Kennis van communicatiesystemen
 • Competentie 11:
  Lost de bagage-vracht uit het aankomend vliegtuig
  • Plaatst en bedient het laadsysteem
  • Plaatst de bagage-vracht op het laadsysteem
  • Stapelt en ontstapelt de bagage-vracht op en van het laadsysteem
  • Opent de deuren van de laadruimte
  • Plaatst de bagage-vracht in het getrokken voertuig
  • Volgt pictogrammen en behandelingslabels op
  • Sorteert speciale bagage-vracht
  • Geeft de informatie door aan de verantwoordelijke
  • Detecteert beschadigingen en speciale bagage-vracht
  • Meldt onveilige en beschadigde bagage-vracht aan de verantwoordelijke
  • Bestuurt en bedient de voertuigen en materialen die nodig zijn om het vliegtuig af te handelen
  • Gebruikt scan- en registratieapparaten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking-bediening van het basisafhandelingsmateriaal (bijvoorbeeld transportbanden, vliegtuigtrappen, …)
  • Basiskennis van de meest voorkomende vliegtuigtypes
  • Basiskennis van handsignalen
  • Basiskennis van beveiligingsvoorschriften (security)
  • Kennis van de organisatie van behandeling van bagage
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen en behandelingslabels
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften voor luchthavens
  • Kennis van de verkeersregels op het luchthaventerrein
  • Kennis van de organisatie en werking van het afhandelingsproces op luchthavens
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van de behandelingsvoorschriften voor speciale ladingen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van PBM’s
  • Kennis van CBM’s
  • Kennis van scan- en registratieapparaten
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van werkdocumenten
  • Kennis van materialen en arbeidsmiddelen
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van communicatiesystemen
 • Competentie 12:
  Laadt de bagage-vracht in het vertrekkend vliegtuig
  • Plaatst en bedient het laadsysteem
  • Plaatst de bagage-vracht op het laadsysteem
  • Stapelt en ontstapelt de bagage-vracht op en van het laadsysteem
  • Sluit de deuren van de laadruimte
  • Meldt onveilige bagage-vracht aan de verantwoordelijke
  • Bestuurt en bedient de voertuigen en materialen die nodig zijn om het vliegtuig af te handelen
  • Zekert de lading
  • Gebruikt scan- en registratieapparaten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking-bediening van het basisafhandelingsmateriaal (bijvoorbeeld transportbanden, vliegtuigtrappen, …)
  • Basiskennis van de meest voorkomende vliegtuigtypes
  • Basiskennis van handsignalen
  • Basiskennis van beveiligingsvoorschriften (security)
  • Kennis van de organisatie van behandeling van bagage
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen en behandelingslabels
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften voor luchthavens
  • Kennis van de verkeersregels op het luchthaventerrein
  • Kennis van de organisatie en werking van het afhandelingsproces op luchthavens
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van de behandelingsvoorschriften voor speciale ladingen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van PBM’s
  • Kennis van CBM’s
  • Kennis van scan- en registratieapparaten
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van werkdocumenten
  • Kennis van materialen en arbeidsmiddelen
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van communicatiesystemen
 • Competentie 13:
  Ontvangt de bagage-vracht van inkomende vliegtuigen
  • Plaatst de bagage volgens bestemming (lokaal of transit) op de transportband
  • Stapelt en ontstapelt de bagage-vracht op en van het laadsysteem
  • Detecteert beschadigingen en speciale bagage-vracht
  • Scheidt de speciale bagage-vracht van de gewone bagage
  • Behandelt speciale ladingen conform de voorschriften
  • Brengt de speciale bagage naar de aankomsthal
  • Bestuurt en bedient de voertuigen en materialen die nodig zijn om het vliegtuig af te handelen
  • Meldt onveilige bagage-vracht aan de verantwoordelijke
  • Gebruikt scan- en registratieapparaten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking-bediening van het basisafhandelingsmateriaal (bijvoorbeeld transportbanden, vliegtuigtrappen, …)
  • Basiskennis van beveiligingsvoorschriften (security)
  • Kennis van de organisatie van behandeling van bagage
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen en behandelingslabels
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften voor luchthavens
  • Kennis van de verkeersregels op het luchthaventerrein
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van de behandelingsvoorschriften voor speciale ladingen
  • Kennis van PBM’s
  • Kennis van CBM’s
  • Kennis van scan- en registratieapparaten
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van werkdocumenten
  • Kennis van materialen en arbeidsmiddelen
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van communicatiesystemen
 • Competentie 14:
  Behandelt de vracht in het cargo-magazijn
  • Haalt de vracht op
  • Ontmantelt de vrachtpallets
  • Plaats de vracht op de juiste plaats in het magazijn of in een voertuig
  • Gebruikt scan- en registratieapparaten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking-bediening van het basisafhandelingsmateriaal (bijvoorbeeld transportbanden, vliegtuigtrappen, …)
  • Kennis van de organisatie van behandeling van bagage
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van PBM’s
  • Kennis van CBM’s
  • Kennis van scan- en registratieapparaten
  • Kennis van materialen en arbeidsmiddelen
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van communicatiesystemen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van de werking-bediening van het basisafhandelingsmateriaal (bijvoorbeeld transportbanden, vliegtuigtrappen, …)
 • Basiskennis van de meest voorkomende vliegtuigtypes
 • Basiskennis van handsignalen
 • Basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
 • Basiskennis van beveiligingsvoorschriften (security)
 • Kennis van de organisatie van behandeling van bagage
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen en behandelingslabels
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften voor luchthavens
 • Kennis van de verkeersregels op het luchthaventerrein
 • Kennis van de organisatie en werking van het afhandelingsproces op luchthavens
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van de behandelingsvoorschriften voor speciale ladingen
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van PBM’s
 • Kennis van CBM’s
 • Kennis van scan- en registratieapparaten
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van werkdocumenten
 • Kennis van materialen en arbeidsmiddelen
 • Kennis van registratiesystemen
 • Kennis van communicatiesystemen

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling
 • Respecteert etiketten en markeringen
 • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties en neemt gepaste maatregelen
 • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
 • Gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
 • Respecteert veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Controleert de arbeidsmiddelen voor en na gebruik
 • Gebruikt arbeidsmiddelen op een veilige en efficiënte manier
 • Ontvangt en begrijpt de opdracht
 • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met een logische werkvolgorde
 • Bepaalt de benodigde materialen en hulpmiddelen
 • Telt de bagage-vracht
 • Volgt pictogrammen en behandelingslabels op
 • Sorteert de bagage-vracht volgens bestemming
 • Geeft de informatie door aan de verantwoordelijke laadplanning
 • Meldt onveilige bagage-vracht aan de verantwoordelijke
 • Neemt enkel onbeschadigde bagage op
 • Gebruikt scan- en registratieapparaten
 • Houdt zich aan de verkeersregels van de luchthaven
 • Geeft de informatie door aan de verantwoordelijke laadplanning
 • Volgt pictogrammen en behandelingslabels op
 • Sorteert speciale bagage-vracht
 • Geeft de informatie door aan de verantwoordelijke
 • Meldt onveilige en beschadigde bagage-vracht aan de verantwoordelijke
 • Stapelt en ontstapelt de bagage-vracht op en van het laadsysteem
 • Scheidt de speciale bagage-vracht van de gewone bagage

Probleemoplossende vaardigheden

 • Meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
 • Behandelt speciale ladingen conform de voorschriften
 • Detecteert beschadigingen en speciale bagage-vracht
 • Controleert de parkeerplaats van het vliegtuig op zonevreemde voorwerpen en verwijdert deze

Motorische vaardigheden

 • Werkt ergonomisch
 • Houdt de werkplek schoon
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Weegt de bagage-vracht
 • Bouwt de vliegtuigpallets met vracht op
 • Stapelt en ontstapelt de bagage-vracht op en van het laadsysteem
 • Haalt speciale bagage op
 • Zet de bagage-vracht klaar voor transport naar het vliegtuig
 • Rijdt met de trekker met getrokken voertuigen van en naar het vliegtuig
 • Bestuurt en bedient de voertuigen en materialen die nodig zijn om het vliegtuig af te handelen
 • Controleert en zet het benodigde afhandelingsmateriaal klaar
 • Legt wielblokken, plaatst en neemt veiligheidskegels weg
 • Koppelt elektriciteit en airconditioning aan- en af
 • Plaatst en haalt in- en ontschepingsapparatuur weg (bijvoorbeeld vliegtuigtrappen, …)
 • Begeleidt passagiers van en naar het vliegtuig
 • Plaatst en bedient het laadsysteem
 • Plaatst de bagage-vracht op het laadsysteem
 • Opent de deuren van de laadruimte
 • Plaatst de bagage-vracht in het getrokken voertuig
 • Sluit de deuren van de laadruimte
 • Zekert de lading
 • Plaatst de bagage volgens bestemming (lokaal of transit) op de transportband
 • Brengt de speciale bagage naar de aankomsthal
 • Haalt de vracht op
 • Ontmantelt de vrachtpallets
 • Plaats de vracht op de juiste plaats in het magazijn of in een voertuig

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitsluitend uitgeoefend op luchthavens.
 • Het beroep kan worden uitgeoefend met aangepaste werktijden, in shifts (volcontinu, twee- of drieploegensysteem,…), tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts.
 • De beroepsactiviteit kan in een lawaaierige omgeving en in de buitenlucht plaatsvinden.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, oorbeschermers, ...) is verplicht.
 • De activiteiten vinden plaats binnen een strikt tijdsschema.
 • Het verloop van de opdrachten verloopt steeds volgens eenzelfde patroon/werkwijze/ logische werkvolgorde (klaarzetten, transporteren, laden,…). Voor de opdrachten zelf moet de beroepsbeoefenaar terugvallen op gekende werkprocedures en regels (bv. voor het laden van het vliegtuig).
 • Het beroep impliceert het manueel tillen van lasten.
 • De beroepsbeoefenaar komt in contact met de verantwoordelijke van de laadplanning.
 • Dit beroep vereist de toekenning van een luchthavenbadge vermits het gaat om een sterk beveiligde omgeving met sterke procedures.

Handelingscontext

 • De beroepsbeoefenaar stelt uitvoerend werk volgens procedures dat bestaat uit een aaneenschakeling van eenzelfde handelingen.
 • De beroepsbeoefenaar werkt aan de hand van een opdracht/instructies van de leidinggevende.
 • De beroepsbeoefenaar moet steeds nauwkeurig omgaan met bagage en vracht en dient zorgvuldig te zijn in het hanteren van machines, gereedschappen en materialen.
 • De beroepsbeoefenaar moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van het behandelen van bagage-vracht en van het afhandelen van vliegtuigen.
Is gebonden aan
 • een werkopdracht en werkprocedures, de instructies van de leidinggevende en aan de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften.
Doet beroep op
 • zijn/haar directe leidinggevende voor het verkrijgen van de werkopdracht, voor het verkrijgen van bijkomende instructies, voor een bijsturing van de werkopdracht, voor het afsluiten van de opdracht of bij probleemsituaties.

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor kwaliteit .
 • Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu
 • Reinigt de werkzone (materieel, accessoires,…) en ruimt op
 • Gebruikt arbeidsmiddelen
 • Organiseert de dagelijkse werkzaamheden
 • Zet de bagage en opgebouwde vracht klaar voor vertrekkende vliegtuigen
 • Transporteert de bagage-vracht van en naar het vliegtuig
 • Voert voorbereidende activiteiten uit alvorens het vliegtuig parkeert
 • Voert activiteiten uit bij aankomst en vertrek van het vliegtuig terwijl het op zijn positie staat
 • Lost de bagage-vracht uit het aankomend vliegtuig
 • Laadt de bagage-vracht in het vertrekkend vliegtuig
 • Ontvangt de bagage-vracht van inkomende vliegtuigen
 • Behandelt de vracht in het cargo-magazijn

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.