Medewerker tegelzetwerken

 
BK-0553-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Medewerker tegelzetwerken

Deze benaming wordt gebruikt in het beroepscompetentieprofiel “Afwerkingsberoepen” van Constructiv. Deze benaming wordt algemeen gebruikt door de sector. Het Competent Beroepscompetentieprofiel (OP-225) ‘Vloerder-tegelzetter’ geeft ook andere benamingen aan zoals bv. ‘Helper tegelzetter’.

Definitie

De medewerker tegelzetwerken helpt bij het afwerken van oppervlakken (vloeren, muren, …) met tegels teneinde deze te beschermen en te verfraaien.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 1, 2021

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie ingeval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Respecteert de regels rond energieprestaties van gebouwen
  • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Beperkt stofemissie
  • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur
  • Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van algemene principes EPB
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
  • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van specifieke risico's van gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, houtstof, asbesthoudende producten, …), elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, …
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest, …):
 • Competentie 3:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingstekens aan
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van signalisatievoorschriften
 • Competentie 4:
  Werkt op hoogte
  • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
  • Gebruikt steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
  • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
  • Kennis van voorwaarden om een steiger te betreden
 • Competentie 5:
  Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
  • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
  • Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
 • Competentie 6:
  Gebruikt machines en gereedschappen
  • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
  • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
  • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
  • Kennis van elektriciteit i.f.v. de werkzaamheden
  • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Competentie 7:
  Helpt bij het voorbereiden van tegelzetwerken
  • Leest en begrijpt plannen en werktekeningen
  • Beschermt de bestaande elementen (raamwerk, muren, drempels, …)
  • Kijkt tegels na en mengt deze uit verschillende verpakkingen
  • Dompelt, indien nodig, te bewerken tegels onder en laat deze uitdruipen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van metselwerk
  • Basiskennis van sanitaire installaties en (vloer)verwarming
  • Kennis van eigenschappen van draagvloeren en ondergronden: oppervlaktetoestand, hardheid, scheurvorming
  • Kennis van functionele berekeningen
  • Kennis van legende, symbolen en de schaal van het plan
  • Kennis van verschillende soorten ondergrond en dekvloeren, hun eigenschappen en hun toepassingen
 • Competentie 8:
  Helpt bij het voorbehandelen van de te betegelen oppervlakken
  • Verwijdert, indien nodig, een bestaande bekleding
  • Beitelt oneffenheden weg en ruit op
  • Vult scheuren en gaten
  • Behandelt de ondergrond voor
  • Maakt het oppervlak stofvrij
  • Plaatst scheidingsmatten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van lood- en pastechnieken om vlakheid, horizontaliteit, verticaliteit, hellingsgraad en hoogteverschil vast te stellen
  • Kennis van verenigbaarheid van gebruikte materialen
  • Kennis van verschillende soorten ondergrond en dekvloeren, hun eigenschappen en hun toepassingen
 • Competentie 9:
  Helpt bij het plaatsen van vloertegels in een mortelbed
  • Maakt de legmortel aan
  • Verspreidt de mortel op de dekvloer
  • Knipt, snijdt, boort of zaagt tegels
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van soorten plaatsingsproducten (plaatsingsmortel) hun eigenschappen, de handelsvormen en de exacte mengverhoudingen van de verschillende grondstoffen
  • Kennis van soorten tegels, hun eigenschappen (kaliber, kleurtoon, tint, nominale afmetingen, porositeit, …), toepassingen en hun handelsmaten
  • Kennis van verenigbaarheid van gebruikte materialen
  • Kennis van verschillende gereedschappen, toebehoren en hulpmiddelen voor de plaatsing (te gebruiken soorten truwelen, profielen, ondersteuning, …)
  • Kennis van verschillende knip-, boor-, snij- en zaagtechnieken voor tegels
 • Competentie 10:
  Helpt bij het plaatsen van vloertegels in een verse dekvloer
  • Strooit cement op de verse dekvloer
  • Knipt, snijdt, boort of zaagt tegels
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van soorten plaatsingsproducten (gestabiliseerd zand, cementpap, …) hun eigenschappen, de handelsvormen en de exacte mengverhoudingen van de verschillende grondstoffen
  • Kennis van soorten tegels, hun eigenschappen (kaliber, kleurtoon, tint, nominale afmetingen, porositeit, …), toepassingen en hun handelsmaten
  • Kennis van verenigbaarheid van gebruikte materialen
  • Kennis van verschillende gereedschappen, toebehoren en hulpmiddelen voor de plaatsing (te gebruiken soorten truwelen, profielen, ondersteuning, …)
  • Kennis van verschillende knip-, boor-, snij- en zaagtechnieken voor tegels
 • Competentie 11:
  Helpt bij het lijmen van vloertegels op een verharde dekvloer
  • Maakt de lijm aan
  • Knipt, snijdt, boort of zaagt tegels
  • Brengt de lijm aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van soorten plaatsingsproducten (lijmen) hun eigenschappen, de handelsvormen en de exacte mengverhoudingen van de verschillende grondstoffen
  • Kennis van soorten tegels, hun eigenschappen (kaliber, kleurtoon, tint, nominale afmetingen, porositeit, …), toepassingen en hun handelsmaten
  • Kennis van verenigbaarheid van gebruikte materialen
  • Kennis van verschillende gereedschappen, toebehoren en hulpmiddelen voor de plaatsing (te gebruiken soorten truwelen, profielen, ondersteuning, …)
  • Kennis van verschillende knip-, boor-, snij- en zaagtechnieken voor tegels
  • Kennis van verschillende lijmtechnieken
 • Competentie 12:
  Helpt bij het lijmen van wandtegels
  • Maakt de lijm aan
  • Knipt, snijdt, boort of zaagt tegels
  • Brengt de lijm aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van soorten plaatsingsproducten (lijmen) hun eigenschappen, de handelsvormen en de exacte mengverhoudingen van de verschillende grondstoffen
  • Kennis van soorten tegels, hun eigenschappen (kaliber, kleurtoon, tint, nominale afmetingen, porositeit, …), toepassingen en hun handelsmaten
  • Kennis van verenigbaarheid van gebruikte materialen
  • Kennis van verschillende gereedschappen, toebehoren en hulpmiddelen voor de plaatsing (te gebruiken soorten truwelen, profielen, ondersteuning, …)
  • Kennis van verschillende knip-, boor-, snij- en zaagtechnieken voor tegels
  • Kennis van verschillende lijmtechnieken
 • Competentie 13:
  Helpt bij het voegen van vloer- en wandtegels
  • Maakt voegmortel aan
  • Giet in of voegt op
  • Maakt voegen en tegels schoon
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van verenigbaarheid van gebruikte materialen
  • Kennis van verschillende bestaande soorten droogpoeders en hun eigenschappen
  • Kennis van verschillende gereedschappen, toebehoren en hulpmiddelen voor het voegen
 • Competentie 14:
  Helpt bij het plaatsen van buitentegels op gestabiliseerd zand
  • Maakt gestabiliseerd zand aan
  • Brengt gestabiliseerd zand aan
  • Knipt, snijdt, boort of zaagt tegels
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van soorten plaatsingsproducten (gestabiliseerd zand) hun eigenschappen, de handelsvormen en de exacte mengverhoudingen van de verschillende grondstoffen
  • Kennis van soorten tegels, hun eigenschappen (kaliber, kleurtoon, tint, nominale afmetingen, porositeit, …), toepassingen en hun handelsmaten
  • Kennis van verenigbaarheid van gebruikte materialen
  • Kennis van verschillende gereedschappen, toebehoren en hulpmiddelen voor de plaatsing (te gebruiken soorten truwelen, profielen, ondersteuning, …)
  • Kennis van verschillende knip-, boor-, snij- en zaagtechnieken voor tegels

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van algemene principes EPB
 • Basiskennis van lood- en pastechnieken om vlakheid, horizontaliteit, verticaliteit, hellingsgraad en hoogteverschil vast te stellen
 • Basiskennis van metselwerk
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van sanitaire installaties en (vloer)verwarming
 • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
 • Kennis van de werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
 • Kennis van eigenschappen van draagvloeren en ondergronden: oppervlaktetoestand, hardheid, scheurvorming
 • Kennis van elektriciteit i.f.v. de werkzaamheden
 • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van functionele berekeningen
 • Kennis van geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van legende, symbolen en de schaal van het plan
 • Kennis van maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger
 • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van signalisatievoorschriften
 • Kennis van soorten plaatsingsproducten (gestabiliseerd zand) hun eigenschappen, de handelsvormen en de exacte mengverhoudingen van de verschillende grondstoffen
 • Kennis van soorten plaatsingsproducten (gestabiliseerd zand, cementpap, …) hun eigenschappen, de handelsvormen en de exacte mengverhoudingen van de verschillende grondstoffen
 • Kennis van soorten plaatsingsproducten (lijmen) hun eigenschappen, de handelsvormen en de exacte mengverhoudingen van de verschillende grondstoffen
 • Kennis van soorten plaatsingsproducten (plaatsingsmortel) hun eigenschappen, de handelsvormen en de exacte mengverhoudingen van de verschillende grondstoffen
 • Kennis van soorten tegels, hun eigenschappen (kaliber, kleurtoon, tint, nominale afmetingen, porositeit, …), toepassingen en hun handelsmaten
 • Kennis van specifieke risico's van gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, houtstof, asbesthoudende producten, …), elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, …
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van verenigbaarheid van gebruikte materialen
 • Kennis van verschillende bestaande soorten droogpoeders en hun eigenschappen
 • Kennis van verschillende gereedschappen, toebehoren en hulpmiddelen voor de plaatsing (te gebruiken soorten truwelen, profielen, ondersteuning, …)
 • Kennis van verschillende gereedschappen, toebehoren en hulpmiddelen voor het voegen
 • Kennis van verschillende knip-, boor-, snij- en zaagtechnieken voor tegels
 • Kennis van verschillende lijmtechnieken
 • Kennis van verschillende soorten ondergrond en dekvloeren, hun eigenschappen en hun toepassingen
 • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest, …):
 • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
 • Kennis van voorwaarden om een steiger te betreden

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
 • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Vraagt om informatie ingeval van twijfel over afvalstoffen
 • Respecteert de regels rond energieprestaties van gebouwen
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
 • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
 • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • Leest en begrijpt plannen en werktekeningen
 • Kijkt tegels na en mengt deze uit verschillende verpakkingen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
 • Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
 • Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Werkt ergonomisch
 • Beperkt stofemissie
 • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingstekens aan
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen
 • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
 • Gebruikt steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
 • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
 • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
 • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • Beschermt de bestaande elementen (raamwerk, muren, drempels, …)
 • Dompelt, indien nodig, te bewerken tegels onder en laat deze uitdruipen
 • Verwijdert, indien nodig, een bestaande bekleding
 • Beitelt oneffenheden weg en ruit op
 • Vult scheuren en gaten
 • Behandelt de ondergrond voor
 • Maakt het oppervlak stofvrij
 • Plaatst scheidingsmatten
 • Maakt de legmortel aan
 • Verspreidt de mortel op de dekvloer
 • Knipt, snijdt, boort of zaagt tegels
 • Strooit cement op de verse dekvloer
 • Knipt, snijdt, boort of zaagt tegels
 • Maakt de lijm aan
 • Knipt, snijdt, boort of zaagt tegels
 • Brengt de lijm aan
 • Maakt de lijm aan
 • Knipt, snijdt, boort of zaagt tegels
 • Brengt de lijm aan
 • Maakt voegmortel aan
 • Giet in of voegt op
 • Maakt voegen en tegels schoon
 • Maakt gestabiliseerd zand aan
 • Brengt gestabiliseerd zand aan
 • Knipt, snijdt, boort of zaagt tegels

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend op locatie in open of gesloten bouwplaatsen (woning- en utiliteitsbouw).
 • - Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit om zich aan te passen aan wijzigingen van de planning, omgeving, klimatologische omstandigheden, grondstoffen en machines, belangrijk is.
 • De werkopdracht en het eindresultaat worden strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, het werken op hoogte, contact met gevaarlijke producten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • Op de bouwplaats maakt men gebruik van hand-, elektrisch en pneumatisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor lawaaihinder en stof , het oplopen van snijwonden, het stoten tegen voorwerpen, elektrocutie,…

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, precisie, toewijding en zin voor esthetiek te werken.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten en collega’s en derden.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, waarschuwingstekens en veiligheidssignalisatie op de bouwplaats respecteren en PBM’s en CBM’s met zorg gebruiken, onderhouden en opbergen.
 • Omzichtig omgaan met en opbergen van grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, plaatsings- en milieuvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het voorbereiden van de toegewezen eigen werkzaamheden
 • het inrichten van de eigen werkplek
 • het gebruik van gereedschappen, materiaal en materieel
 • de uitvoering en rapportering van de toegewezen eigen werkzaamheden
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • klimatologische omstandigheden
 • kwaliteits- en milieuvoorschriften
 • codes van goede praktijk
 • wettelijke en technische voorschriften
 • veiligheids- en gezondheidsinstructies
 • afspraken met collega’s en derden, instructies van de leidinggevende, de bouwplaatsverantwoordelijke en/of klant
Doet beroep op
 • een leidinggevende tijdens de uitvoering van de werkopdracht en de bouwplaatsverantwoordelijke bij problemen (gevaarlijke en/of onveilige situaties, …

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Werkt op hoogte
 • Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
 • Gebruikt machines en gereedschappen
 • Helpt bij het voorbereiden van tegelzetwerken
 • Helpt bij het voorbehandelen van de te betegelen oppervlakken
 • Helpt bij het plaatsen van vloertegels in een mortelbed
 • Helpt bij het plaatsen van vloertegels in een verse dekvloer
 • Helpt bij het lijmen van vloertegels op een verharde dekvloer
 • Helpt bij het lijmen van wandtegels
 • Helpt bij het voegen van vloer- en wandtegels
 • Helpt bij het plaatsen van buitentegels op gestabiliseerd zand

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.