Rijschoollesgever

 
BK-0549-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Rijschoollesgever

Definitie

De rijschoollesgever vormt en coacht kandidaat-bestuurders in het beheersen van een voertuig, het verwerven van verkeersinzicht, het maken van slimme en veilige keuzes in de context van een rit teneinde de kandidaat-bestuurders met een veilige attitude deel te laten nemen aan het verkeer en een rijbewijs (of een specifieke code op een rijbewijs) te laten behalen.

Afbakening

De competenties in deze beroepskwalificatie Rijschoollesgever zijn van toepassing op ten minste één van de brevetten II, IV of V (praktijk) in combinatie met brevet III (theorie), vermits het theorieluik expliciet in de competenties van de beroepskwalificatie opgenomen is.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2021

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Voert een intakegesprek met de kandidaat-bestuurders
  • Geeft inlichtingen over het verloop van de lessen
  • Past taalgebruik aan de doelgroep aan
  • Overloopt met de kandidaat-bestuurders de leerinhouden
  • Luistert naar de verwachtingen en vragen van de kandidaat-bestuurders
  • Analyseert de noden en de beginsituatie van de kandidaat-bestuurders
  • Stelt een persoonlijk opleidingsplan samen
  • Verwijst kandidaat-bestuurders, indien nodig, door bij administratieve of juridische vragen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van pedagogische technieken
  • Kennis van opleidingstechnieken
  • Kennis van coachingsvaardigheden
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van rijbewijs- en rijschoolwetgeving
 • Competentie 2:
  Creëert een aangepaste en uitdagende leeromgeving
  • Creëert een aangepast leerklimaat en een veilige leeromgeving
  • Combineert het gebruik van (didactische) hulpbronnen, (technologische) leermaterialen, actie en interactie
  • Gaat om met de diversiteit van kandidaat-bestuurders
  • Motiveert kandidaat-bestuurders intrinsiek
  • Gaat om met leerstoornissen bij kandidaat-bestuurders binnen de rijopleiding
  • Bouwt het oefenschema op van gemakkelijk naar moeilijk rekening houdend met de zone van naaste ontwikkeling bij de kandidaat-bestuurder (methodiek)
  • Reflecteert over een eigen professionele lesgeversstijl
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van leerstoornissen
  • Basiskennis van lesgeverstijlen
  • Kennis van pedagogische technieken
  • Kennis van opleidingstechnieken
  • Kennis van presentatietechnieken
  • Kennis van coachingsvaardigheden
 • Competentie 3:
  Leert de wegcode aan en sensibiliseert over verkeersveiligheid in theorielessen
  • Geeft vanuit de praktijk input en speelt in op wat zich aandient
  • Geeft antwoord op vragen van kandidaat-bestuurders gelinkt aan plaatselijke verkeerssituaties en de praktijk van het rijden
  • Moedigt veilig gedrag aan
  • Ondersteunt een positieve houding ten opzichte van de verkeersveiligheid
  • Sensibiliseert over risicogedrag (niet-aangepaste snelheid, rijden onder invloed, geen gordeldracht, afleiding, beperkte ritvoorbereiding, sociale druk, …) in het verkeer en de gevolgen ervan
  • Leert de wegcode, EHBO, voertuigtechniek, onderhoud, gedrag bij ongevallen, aanrijdingsformulier en ecologisch rijden aan
  • Bereidt de kandidaat-bestuurder voor op het theorie-examen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van leerstoornissen
  • Basiskennis van verkeerspsychologie*
  • Kennis van pedagogische technieken
  • Kennis van opleidingstechnieken
  • Kennis van presentatietechnieken
  • Kennis van coachingsvaardigheden
  • Grondige kennis van verkeersregels en veiligheidsregels op de weg
  • Grondige kennis van risicogedrag in het verkeer
  • Grondige kennis van verkeersinzicht
 • Competentie 4:
  Leert de toepassing van de wegcode aan en sensibiliseert over verkeersveiligheid in praktijklessen
  • Geeft vanuit de praktijk input en speelt in op wat zich aandient
  • Geeft antwoord op vragen van kandidaat-bestuurders gelinkt aan plaatselijke verkeerssituaties en de praktijk van het rijden
  • Moedigt veilig gedrag aan
  • Ondersteunt een positieve houding ten opzichte van de verkeersveiligheid
  • Sensibiliseert over risicogedrag (niet-aangepaste snelheid, rijden onder invloed, geen gordeldracht, afleiding, beperkte ritvoorbereiding, sociale druk,…) in het verkeer en de gevolgen ervan
  • Kiest routes in functie van de opleiding
  • Bereidt de kandidaat-bestuurder voor op het praktijk-examen
  • Geeft de kandidaat-bestuurder inzicht in de belangrijkste verkeerskundige principes die in relatie staan tot de verkeersregels en verkeersdeelname
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van leerstoornissen
  • Basiskennis van verkeerspsychologie*
  • Basiskennis van EHBO
  • Kennis van pedagogische technieken
  • Kennis van opleidingstechnieken
  • Kennis van presentatietechnieken
  • Kennis van coachingsvaardigheden
  • Grondige kennis van verkeersregels en veiligheidsregels op de weg
  • Grondige kennis van risicogedrag in het verkeer
  • Grondige kennis van verkeersinzicht
 • Competentie 5:
  Leert de kandidaat-bestuurder veilig deelnemen aan het verkeer in en oefenomgeving en in het verkeer conform de criteria van het rijexamen
  • Leert de beheersing van het voertuig aan
  • Leert de werking van het vervoermiddel en de uitrusting aan
  • Stimuleert de transfer van het geleerde naar de verkeerssituaties
  • Geeft zelf het goede voorbeeld
  • Motiveert het maken van slimme keuzes in de context van het rijden en ondersteunt de bewustwording over voor- en nadelen ervan bij de kandidaat-bestuurder
  • Blijft alert tijdens praktijkoefeningen
  • Schat de valkuilen en gevaren in van de verschillende verkeerssituaties en verschillende sociale contextsituaties
  • Gebruikt indien nodig een dubbele bediening of een intercomsysteem (omgevingscontext)
  • Wijst de kandidaat-bestuurder op mogelijke gevaren, hoe hiermee om te gaan en te voorkomen (risico-inschatting op alle niveaus)
  • Geeft de kandidaat-bestuurder inzicht in de belangrijkste verkeerskundige principes die in relatie staan tot de verkeersregels en verkeersdeelname
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van algemene voertuigtechniek
  • Basiskennis van (preventief) onderhoud
  • Kennis van pedagogische technieken
  • Kennis van opleidingstechnieken
  • Kennis van coachingsvaardigheden
  • Kennis van begeleidingstechnieken
  • Kennis van de organisatie van rijlessen
  • Kennis van de GDE-matrix**
  • Kennis van veiligheidsvoorzieningen in het voertuig
  • Grondige kennis van verkeersregels en veiligheidsregels op de weg
  • Grondige kennis van verkeersinzicht
  • Grondige kennis van autorijden
 • Competentie 6:
  Volgt kandidaat-bestuurders op en adviseert kandidaat-bestuurders en begeleiders
  • Controleert de capaciteiten van kandidaat-bestuurders om veilig aan het verkeer deel te nemen
  • Leert de kandidaat-bestuurders zelf te reflecteren over het eigen leerproces
  • Stimuleert zelfevaluatie- en inzicht
  • Geeft indien nodig leeropdrachten en stuurt middelen en methoden bij
  • Rapporteert over evaluaties en geeft feedback
  • Geeft advies over het traject naar het behalen van een rijbewijs in samenwerking met de kandidaat-bestuurder en zijn begeleiders
  • Vult opvolg -en evaluatiedocumenten in
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de GDE-matrix**
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van evaluatiemethodes
  • Grondige kennis van verkeersregels en veiligheidsregels op de weg
  • Grondige kennis van verkeersinzicht
  • Grondige kennis van rijopleidingsadvies
 • Competentie 7:
  Volgt de goede werking en het onderhoud van voertuigen op (visuele en reglementaire controle, vloeistoffen op peil ,…)
  • Gaat de werking en de staat van het voertuig en zijn onderdelen na (banden, verlichting, …)
  • Volgt de signalen van controlemeters en -lampjes op
  • Geeft aan wanneer welk soort onderhoud nodig is
  • Gebruikt een voertuig veilig en duurzaam
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van algemene voertuigtechniek
  • Basiskennis van (preventief) onderhoud
  • Basiskennis van evoluties van autonome mobiliteit
  • Kennis van voertuigen
  • Kennis van veilig en duurzaam gebruik
 • Competentie 8:
  Werkt didactische programma’s, opleidingstools, lesondersteuning, … uit en past deze aan
  • Gebruikt planningssoftware en opvolgingsapplicaties (‘apps’)
  • Formuleert de leerinhouden en stemt deze af op de opleidingsdoelen, de beginsituatie en de leerdoelen van de kandidaat-bestuurders
  • Structureert de leerinhouden en vertaalt ze in leerstappen en -opdrachten, afgestemd op de kandidaat-bestuurders
  • Stelt, met respect voor de opleidingsdoelen, lesdoelen bij
  • Integreert actuele vakkennis, actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen en opleidingsinnovatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van pedagogische technieken
  • Kennis van opleidingstechnieken
  • Kennis van presentatietechnieken
  • Kennis van coachingsvaardigheden
  • Kennis van planningssoftware en applicaties
  • Grondige kennis van rijopleidingsadvies
 • Competentie 9:
  Volgt administratie (goedkeuring, registratie, inschrijvingen,…) op
  • Gebruikt kantoorsoftware
  • Voert administratieve taken uit die verband houden met de rijles
  • Werkt mee aan enquêtes of studies over verkeersongevallen en verkeersveiligheid
  • Vult de nodige vervoersdocumenten en aanrijdingsformulieren in, indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van administratief beheer
  • Kennis van rijbewijs- en rijschoolwetgeving
  • Kennis van boorddocumenten en aanrijdingsformulier
  • Kennis van kantoorsoftware
 • Competentie 10:
  Ontwikkelt permanent de eigen deskundigheid
  • Volgt jaarlijks bijscholing over onderwerpen binnen alle niveaus van de GDE-Matrix
  • Blijft op de hoogte van wijzingen in het verkeersreglement, rijbewijswetgeving en verkeerswetgeving
  • Houdt rekening met eigen talenten, kwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën en wat dit betekent in de relatie met leerlingen en collega’s en het motiveren van zijn leerling
  • Ontwikkelt voortdurend persoonlijk leiderschap
  • Stuurt het eigen handelen bij op basis van evaluatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van verkeerspsychologie*
  • Basiskennis van verkeerskunde
  • Kennis van de GDE-matrix**
  • Grondige kennis van verkeersregels en veiligheidsregels op de weg

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van leerstoornissen
 • Basiskennis van verkeerspsychologie*
 • Basiskennis van EHBO
 • Basiskennis van algemene voertuigtechniek
 • Basiskennis van (preventief) onderhoud
 • Basiskennis van administratief beheer
 • Basiskennis van verkeerskunde
 • Basiskennis van lesgeverstijlen
 • Basiskennis van evoluties van autonome mobiliteit
 • Kennis van pedagogische technieken
 • Kennis van opleidingstechnieken
 • Kennis van presentatietechnieken
 • Kennis van coachingsvaardigheden
 • Kennis van begeleidingstechnieken
 • Kennis van de organisatie van rijlessen
 • Kennis van de GDE-matrix**
 • Kennis van veiligheidsvoorzieningen in het voertuig
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van rijbewijs- en rijschoolwetgeving
 • Kennis van evaluatiemethodes
 • Kennis van voertuigen
 • Kennis van veilig en duurzaam gebruik
 • Kennis van planningssoftware en applicaties
 • Kennis van boorddocumenten en aanrijdingsformulier
 • Kennis van kantoorsoftware
 • Grondige kennis van verkeersregels en veiligheidsregels op de weg
 • Grondige kennis van risicogedrag in het verkeer
 • Grondige kennis van verkeersinzicht
 • Grondige kennis van autorijden
 • Grondige kennis van rijopleidingsadvies
* De verkeerspsychologie bestudeert het gedrag van verkeersdeelnemers en probeert om het gedrag te beïnvloeden. Binnen de rijopleiding helpen verkeerspsychologische inzichten om niet zomaar te oordelen over het denken en/of het gedrag van de kandidaat-bestuurder, om te sensibiliseren en het helpen maken van slimme plannen voor veilige keuzes in het verkeer.

**Goals for Driver Education Matrix: Een matrix uit het Europese GADGET-project, die de doelen omschrijft waaraan rijopleiding zou moeten voldoen om kandidaten op te leiden tot veilige bestuurders. De hiërarchie en de invloed van hogere ordevaardigheden op onderliggende niveaus wordt weergegeven. De insteek is om naast het verwerven van kennis en vaardigheden op verschillende niveaus, een proces op gang te brengen waarbij de kandidaat-bestuurder door evaluatie ook inzicht krijgt in risicofactoren en plannen maakt en uitvoert om zichzelf voortdurend te ontwikkelen tot een veiligere bestuurder.

Cognitieve vaardigheden

 • Geeft inlichtingen over het verloop van de lessen
 • Past taalgebruik aan de doelgroep aan
 • Overloopt met de kandidaat-bestuurders de leerinhouden
 • Stelt een persoonlijk opleidingsplan samen
 • Verwijst kandidaat-bestuurders, indien nodig, door bij administratieve of juridische vragen
 • Creëert een aangepast leerklimaat en een veilige leeromgeving
 • Combineert het gebruik van (didactische) hulpbronnen, (technologische) leermaterialen, actie en interactie
 • Gaat om met de diversiteit van kandidaat-bestuurders
 • Motiveert kandidaat-bestuurders intrinsiek
 • Gaat om met leerstoornissen bij kandidaat-bestuurders binnen de rijopleiding
 • Bouwt het oefenschema op van gemakkelijk naar moeilijk rekening houdend met de zone van naaste ontwikkeling bij de kandidaat-bestuurder (methodiek)
 • Reflecteert over een eigen professionele lesgeversstijl
 • Geeft vanuit de praktijk input en speelt in op wat zich aandient
 • Geeft antwoord op vragen van kandidaat-bestuurders gelinkt aan plaatselijke verkeerssituaties en de praktijk van het rijden
 • Moedigt veilig gedrag aan
 • Ondersteunt een positieve houding ten opzichte van de verkeersveiligheid
 • Sensibiliseert over risicogedrag (niet-aangepaste snelheid, rijden onder invloed, geen gordeldracht, afleiding, beperkte ritvoorbereiding, sociale druk, …) in het verkeer en de gevolgen ervan
 • Leert de wegcode, EHBO, voertuigtechniek, onderhoud, gedrag bij ongevallen, aanrijdingsformulier en ecologisch rijden aan
 • Bereidt de kandidaat-bestuurder voor op het theorie-examen
 • Geeft vanuit de praktijk input en speelt in op wat zich aandient
 • Geeft antwoord op vragen van kandidaat-bestuurders gelinkt aan plaatselijke verkeerssituaties en de praktijk van het rijden
 • Moedigt veilig gedrag aan
 • Ondersteunt een positieve houding ten opzichte van de verkeersveiligheid
 • Sensibiliseert over risicogedrag (niet-aangepaste snelheid, rijden onder invloed, geen gordeldracht, afleiding, beperkte ritvoorbereiding, sociale druk,…) in het verkeer en de gevolgen ervan
 • Kiest routes in functie van de opleiding
 • Bereidt de kandidaat-bestuurder voor op het praktijk-examen
 • Geeft de kandidaat-bestuurder inzicht in de belangrijkste verkeerskundige principes die in relatie staan tot de verkeersregels en verkeersdeelname
 • Leert de beheersing van het voertuig aan
 • Leert de werking van het vervoermiddel en de uitrusting aan
 • Stimuleert de transfer van het geleerde naar de verkeerssituaties
 • Geeft zelf het goede voorbeeld
 • Blijft alert tijdens praktijkoefeningen
 • Gebruikt indien nodig een dubbele bediening of een intercomsysteem (omgevingscontext)
 • Geeft de kandidaat-bestuurder inzicht in de belangrijkste verkeerskundige principes die in relatie staan tot de verkeersregels en verkeersdeelname
 • Controleert de capaciteiten van kandidaat-bestuurders om veilig aan het verkeer deel te nemen
 • Leert de kandidaat-bestuurders zelf te reflecteren over het eigen leerproces
 • Stimuleert zelfevaluatie- en inzicht
 • Geeft indien nodig leeropdrachten en stuurt middelen en methoden bij
 • Rapporteert over evaluaties en geeft feedback
 • Geeft advies over het traject naar het behalen van een rijbewijs in samenwerking met de kandidaat-bestuurder en zijn begeleiders
 • Vult opvolg -en evaluatiedocumenten in
 • Gaat de werking en de staat van het voertuig en zijn onderdelen na (banden, verlichting, …)
 • Volgt de signalen van controlemeters en -lampjes op
 • Geeft aan wanneer welk soort onderhoud nodig is
 • Gebruikt een voertuig veilig en duurzaam
 • Gebruikt planningssoftware en opvolgingsapplicaties (‘apps’)
 • Formuleert de leerinhouden en stemt deze af op de opleidingsdoelen, de beginsituatie en de leerdoelen van de kandidaat-bestuurders
 • Structureert de leerinhouden en vertaalt ze in leerstappen en -opdrachten, afgestemd op de kandidaat-bestuurders
 • Integreert actuele vakkennis, actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen en opleidingsinnovatie
 • Gebruikt kantoorsoftware
 • Voert administratieve taken uit die verband houden met de rijles
 • Werkt mee aan enquêtes of studies over verkeersongevallen en verkeersveiligheid
 • Vult de nodige vervoersdocumenten en aanrijdingsformulieren in, indien nodig
 • Volgt jaarlijks bijscholing over onderwerpen binnen alle niveaus van de GDE-Matrix
 • Blijft op de hoogte van wijzingen in het verkeersreglement, rijbewijswetgeving en verkeerswetgeving
 • Ontwikkelt voortdurend persoonlijk leiderschap

Probleemoplossende vaardigheden

 • Luistert naar de verwachtingen en vragen van de kandidaat-bestuurders
 • Analyseert de noden en de beginsituatie van de kandidaat-bestuurders
 • Motiveert het maken van slimme keuzes in de context van het rijden en ondersteunt de bewustwording over voor- en nadelen ervan bij de kandidaat-bestuurder
 • Schat de valkuilen en gevaren in van de verschillende verkeerssituaties en verschillende sociale contextsituaties
 • Wijst de kandidaat-bestuurder op mogelijke gevaren, hoe hiermee om te gaan en te voorkomen (risico-inschatting op alle niveaus)
 • Stelt, met respect voor de opleidingsdoelen, lesdoelen bij
 • Houdt rekening met eigen talenten, kwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën en wat dit betekent in de relatie met leerlingen en collega’s en het motiveren van zijn leerling
 • Stuurt het eigen handelen bij op basis van evaluatie

Motorische vaardigheden

Omgevingscontext

 • De rijschoollesgever heeft een voornamelijk zittend beroep.
 • Het beroep wordt uitgeoefend met glijdende uurroosters én met flexibele uren: overdag, ’s avonds en op zaterdag.
 • Binnen dit beroep kan een blootstelling aan diverse weersomstandigheden voorkomen, denk aan brevet IV, (motorfietsen), V (zwaar vervoer categorie C-DE) en VI (B+E).
 • De lessen worden toegewezen aan de rijschoollesgever en gepland door het kantoor op basis van de vragen van klanten.
 • De rijschoollesgever komt in contact met verschillende types van kandidaat-bestuurders. Het zich voortdurend aanpassen aan deze verschillende kandidaat-bestuurders kan aanleiding geven tot een grote werkdruk die de nodige stressbestendigheid vraagt. Bijkomend komt hij in contact met verschillende types passagiers, examinatoren, tolken,….
 • De rijschoollesgever werkt onder druk: hij werkt met een vaste timing en is tegelijkertijd lesgever en verkeersdeelnemer en houdt rekening met de verwachtingen van de kandidaat-bestuurder, de begeleiders, de ouders en de rijschool.
 • De rijschoollesgever heeft een voorbeeldfunctie in het verkeer en gaat op een duurzame en ecologische manier om met het lesvoertuig.
 • De rijschoollesgever moet het verkeersreglement steeds respecteren bovenop het aanleren van de voertuigbeheersing.
 • De rijschoollesgever kiest routes in functie van de opleiding.
 • Het beroep kent reglementeringen, normen, aanbevelingen en sectorspecifieke procedures die de inhoud van de lessen en examens bepalen.
 • De rijschoollesgever werkt zowel in een ondersteunend team als individueel, wat de nodige flexibiliteit vraagt om zich aan te passen aan de wijzigingen van de planning, omgeving, materialen en arbeidsmiddelen.
 • Hij komt in contact met de verantwoordelijke van de planning, de administratieve bediendes, de kandidaten en zijn begeleider en bij wet aangestelde personen (examinatoren, inspectiediensten, politie, …).
 • Het beroep kent reglementeringen, normen, aanbevelingen en bedrijfsspecifieke procedures inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaamheid.
 • De werkopdrachten zijn divers aangezien deze aangepast dienen te worden aan de noden van de kandidaat-bestuurders binnen een wettelijk kader wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt. Daarnaast kan het deelnemen aan het verkeer voor stress zorgen.
 • Het beroep vergt permanente leergierigheid en interesse in bijscholen.
 • Lesmateriaal kan zelf ontwikkeld worden, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van reeds ontwikkeld materiaal door de rijschool.

Handelingscontext

 • De rijschoollesgever werkt in rijscholen of opleidingscentra in overleg met verschillende betrokkenen en klanten. De job varieert naargelang de organisatie (rijschool, opleidingscentrum, overheidsdienst,…) en het soort voertuig (auto, motorfiets, vrachtwagen).
 • De rijschoollesgever werkt zelfstandig maar houdt rekening met de verwachtingen van de kandidaat-bestuurder, begeleiders, ouders en de rijschool. Daarnaast vervult hij de verplichte administratieve taken van de overheid en de rijschool.
 • Voor de praktijklessen wordt een individu begeleid aan boord van het voertuig in een reële situatie, in de stad, op de autosnelweg, enz. De rijschoollesgever gebruikt dubbele bediening of verkeersgeleidende apparatuur (GPS). Voor de theorielessen staat men voor een groep, waarbij er audiovisueel materiaal gebruikt wordt.
 • De rijschoollesgever heeft een voorbeeldfunctie in het verkeer en gaat op een duurzame en ecologische manier om met het lesvoertuig.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het uitvoeren van zijn activiteiten zoals het geven van de theorie- en praktijklessen
 • Het kiezen van de geschikte routes in functie van de opleiding van de kandidaat-bestuurder
 • Het in real-time bijsturen van zijn routes en het aanpassen van ritten aan de route of aan het lesdoel
 • De indeling van de lessen
 • De gebruikte methodieken bepalen
 • Het controleren van zijn voertuig, het opmerken en signaleren van mankementen aan het voertuig, het ordelijk en net houden van zijn voertuig en werkomgeving
 • Het verstrekken van opleidingsadvies aan de kandidaat-bestuurder en de begeleiders
 • Het doorgeven van noodzakelijke informatie betreffende de kandidaat-bestuurder aan het kantoor
 • Het invullen van de verplichte administratieve documenten
 • Het flexibel inspelen op wijzigende omstandigheden
Is gebonden aan
 • Een voertuig van de rijschool
 • De directeur of leidinggevende (wanneer hij te maken krijgt met problemen of zaken buiten de eigen bevoegdheid)
 • Administratieve documenten van de overheid en de rijschool
 • De kantoormedewerkers
 • Expertise en advies van collega’s
Doet beroep op
 • Wetgeving en attesten met betrekking tot de rijschool (zie onderstaande rubriek)
 • Privacywetgeving (GDPR)
 • Verplichte bijscholingen in het kader van de erkenning (Indien deze niet worden gevolgd, maar de rijschoollesgever geen les meer geven)
 • De regels en afspraken van de examencentra
 • De hygiëne- en veiligheidsvoorschriften
 • De planning van de rijschool
 • De interne afspraken binnen de rijschool
 • De wegcode
 • Het reglement van de organisatie van de rijschool
 • Bedrijfsspecifieke procedures inzake administratie
 • De planning

Verantwoordelijkheid

 • Voert een intakegesprek met de kandidaat-bestuurders
 • Creëert een aangepaste en uitdagende leeromgeving
 • Leert de wegcode aan en sensibiliseert over verkeersveiligheid in theorielessen
 • Leert de toepassing van de wegcode aan en sensibiliseert over verkeersveiligheid in praktijklessen
 • Leert de kandidaat-bestuurder veilig deelnemen aan het verkeer in en oefenomgeving en in het verkeer conform de criteria van het rijexamen
 • Volgt kandidaat-bestuurders op en adviseert kandidaat-bestuurders en begeleiders
 • Volgt de goede werking en het onderhoud van voertuigen op (visuele en reglementaire controle, vloeistoffen op peil ,…)
 • Werkt didactische programma’s, opleidingstools, lesondersteuning, … uit en past deze aan
 • Volgt administratie (goedkeuring, registratie, inschrijvingen,…) op
 • Ontwikkelt permanent de eigen deskundigheid

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Rijschoollesgever’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • algemene voorwaarden zoals bepaald in Koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen