Logistiek assistent in de zorg

 
BK-0498-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Logistiek assistent in de zorg

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "J130101 Polyvalent medewerker in zorginstellingen (m/v)"

Definitie

De logistiek assistent in de zorg voert ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uit teneinde het comfort van de zorgvrager te bevorderen

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Voert de ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uit volgens de kwaliteitsnormen*
  • Verleent logistieke hulp conform de organisatiespecifieke voorschriften en de gemaakte afspraken
  • Werkt hygiënisch
  • Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften van de organisatie
  • Werkt milieubewust
  • Werkt volgens afspraken en visie van de organisatie
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt kostenbewust
  • Lost problemen op binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid en de gekende kaders
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kostenbewust werken
  • Basiskennis van ergonomisch werken (verplaatsingstechnieken, …)
  • Basiskennis van methodieken om oplossingsgericht te werken
  • Basiskennis van de organisatiespecifieke reglementering
  • Kennis van beschermingsmaatregelen tegen infectie (protocollen ter bestrijding van nosocomiale infecties, …)
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels en -procedures
* *alle omschreven activiteiten gebeuren onder strikt toezicht, volgens afgesproken instructies en onder gediplomeerd gezag.
 • Competentie 2:
  Handelt professioneel
  • Handelt volgens de professionele (gedrags)code (beroepsgeheim, privacy van de zorgvrager, scheiding beroepscontext-privé, …)
  • Verzorgt de persoonlijke hygiëne
  • Bejegent de zorgvrager zonder waardeoordeel
  • Voert zijn/haar taken uit met respect voor de wensen van de zorgvrager
  • Voert haar/zijn taken uit met aandacht voor een veilige omgeving voor de zorgvrager
  • Merkt veranderingen op bij de zorgvrager
  • Herkent weerstanden van de zorgvrager en gaat hier gepast mee om
  • Voert haar/zijn taken uit met de nodige verantwoordelijkheidszin
  • Helpt bij noodsituaties
  • Gaat op empathische wijze om met de zorgvrager waarbij de nodige afstand bewaard wordt om een professionele relatie te behouden
  • Luistert zonder een waardeoordeel te vellen en vergewist zich ervan dat hij/zij de zorgvrager correct begrepen heeft
  • Gaat adequaat om met grensoverschrijdend gedrag
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van professionele omgangsvormen en deontologie
  • Basiskennis van rapportering
  • Basiskennis van observatietechnieken
  • Basiskennis van het begrip zorgvisie
  • Basiskennis van de holistische visie op de mens
  • Basiskennis van diversiteit (diverse sociale, etnische, religieuze, filosofische, … achtergronden, gender, seksuele geaardheid, …)
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van communicatie in het Nederlands (kan in functie van de taken zichzelf verstaanbaar uitdrukken en de gesprekspartner begrijpen. Zij/hij kan een beperkte conversatie voeren met de zorgvrager. Kan mededelingen en instructies lezen, begrijpen, en noteren)
 • Competentie 3:
  Werkt samen met andere (zorg)actoren
  • Communiceert doelgericht en efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, zorgvragers, familie, …)
  • Rapporteert noodzakelijke informatie over de zorgvrager aan het team
  • Rapporteert aan de leidinggevende(n)
  • Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema, …)
  • Gebruikt de geschikte communicatiemiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van rapportering
  • Basiskennis van observatietechnieken
  • Basiskennis van het begrip zorgvisie
  • Basiskennis van de holistische visie op de mens
  • Basiskennis van contexten (residentiële zorg, thuisverpleging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuissector, palliatieve zorg, revalidatie, kinderopvang,...)
  • Basiskennis van planning en organisatie van taken
  • Basiskennis van bedrijfseigen software
  • Basiskennis van dagelijkse administratie
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van communicatie in het Nederlands (kan in functie van de taken zichzelf verstaanbaar uitdrukken en de gesprekspartner begrijpen. Zij/hij kan een beperkte conversatie voeren met de zorgvrager. Kan mededelingen en instructies lezen, begrijpen, en noteren)
 • Competentie 4:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Reflecteert over het eigen handelen aan de hand van de feedback van de leidinggevende
  • Stuurt haar/zijn handelen bij in samenspraak met de leidinggevende
  • Volgt opleiding in functie van de eigen competenties en groeimogelijkheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van evaluatie- en feedbackmethoden
  • Basiskennis van (zelf-)reflectie
 • Competentie 5:
  Plant en organiseert de opgedragen taken
  • Plant de opgedragen taken rekening houdend met de prioriteiten, tijdsbesteding, efficiëntie,
  • Maakt materieel en producten gebruiksklaar
  • Stemt de techniek, materieel en/of product(en) af op de opdracht (schoonmaken, steriliseren, wassen, …)
  • Voert de werkzaamheden binnen de voorziene tijd uit, rekening houdend met mogelijke knelpunten
  • Bergt het materieel en de (reinigings)producten op na de taakuitvoering
  • Meldt tekorten aan de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomisch werken (verplaatsingstechnieken, …)
  • Basiskennis van planning en organisatie van taken
  • Basiskennis van bedrijfseigen software
  • Basiskennis van dagelijkse administratie
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van beschermingsmiddelen
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels en -procedures
  • Kennis van toepassen van instructies, gebruikshandleidingen, instructiefiches en etiketten
  • Kennis van pictogrammen
  • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures
  • Kennis van schoonmaaktechnieken
  • Kennis van het onderhoud van schoonmaakmaterieel
 • Competentie 6:
  Onderhoudt de gemeenschappelijke delen en kamers hygiënisch
  • Reinigt en/of ontsmet materieel (hulpmiddelen, (rol)meubilair, ….)
  • Bereidt de kamers voor nieuwe zorgvragers voor
  • Maakt de bedden op volgens de richtlijnen
  • Verzorgt de leefomgeving en de persoonlijke bezittingen van de zorgvrager (planten, kledij, …)
  • Maakt kamers, sanitair en gemeenschappelijke ruimtes schoon
  • Ontsmet kamers en ruimtes
  • Houdt de keuken op de afdeling proper, reinigt het keukenmateriaal en doet de vaat
  • Onderhoudt de koelkast en controleert vervaldata van producten
  • Verzamelt, verwijdert en sorteert afval volgens de richtlijnen en vervangt vuilniszakjes
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomisch werken (verplaatsingstechnieken, …)
  • Basiskennis van planning en organisatie van taken
  • Basiskennis van plantenzorg
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van beschermingsmiddelen
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels en -procedures
  • Kennis van toepassen van instructies, gebruikshandleidingen, instructiefiches en etiketten
  • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures
  • Kennis van schoonmaaktechnieken
  • Kennis van het onderhoud van schoonmaakmaterieel
  • Kennis van bedopmaak
 • Competentie 7:
  Volgt de productvoorraad op en geeft bestellingen door
  • Houdt de voorraden van de keuken en van de afdeling bij (koffie, thee, …)
  • Vult de verzorgingskarren, linnenkarren en verbandkamer aan volgens de richtlijnen
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van producten en meldt tekorten
  • Houdt rekening met de capaciteit van de voorraadruimtes
  • Stelt de bevoorrading vast en geeft intern de bestelling door
  • Controleert de binnengekomen bestellingen aan de hand van de interne bestelbon
  • Stockeert de binnengekomen producten en materialen op hun vaste plaats
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van bedrijfseigen software
  • Basiskennis van dagelijkse administratie
  • Kennis van toepassing van de bedrijfseigen distributiesoftware
  • Kennis van afdelingsspecifiek voorraadbeheer
 • Competentie 8:
  Zorgt voor het maaltijdgebeuren van zorgvragers
  • Neemt bestellingen van maaltijden op
  • Voorziet koude en bereidt warme dranken
  • Maakt, indien nodig, kleine bereidingen (brood smeren, maaltijden opwarmen, …)
  • Bereidt de maaltijd voor
  • Dient de maaltijd op en af
  • Ondersteunt het maaltijdgebeuren (met uitzondering bij personen met slikproblemen)
  • Reinigt de eetruimte na elke maaltijd
  • Doet de afwas
  • Meldt onregelmatigheden bij de maaltijd (gebrek aan eetlust, …) aan de zorgverlener
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van observatietechnieken
  • Basiskennis van bedrijfseigen software
  • Basiskennis van dagelijkse administratie
  • Basiskennis van de bewaarmethoden van voedsel
  • Basiskennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)
  • Basiskennis van malnutritie
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels en -procedures
  • Kennis van het op- en afdienen
 • Competentie 9:
  Ondersteunt de zorgvrager bij verplaatsingen
  • Ontvangt de aanvraag van de verantwoordelijke van de diensten en informeert zich over de wijze van vervoer
  • Verwittigt de verantwoordelijke bij het ophalen en terugbrengen van de zorgvrager
  • Helpt de zorgverstrekker bij de verplaatsing van de zorgvrager
  • Helpt de zorgverstrekker bij het tillen en positioneren van de zorgvrager
  • Brengt de zorgvrager naar de toegewezen dienst
  • Meldt eventuele defecten van transportmateriaal aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomisch werken (verplaatsingstechnieken, …)
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van beschermingsmaatregelen tegen infectie (protocollen ter bestrijding van nosocomiale infecties, …)
  • Kennis van gebruik van de patiëntenvervoersuitrusting (bed, rolstoel, ...)
 • Competentie 10:
  Zorgt voor de sterilisatie van het medisch en chirurgisch materiaal
  • Haalt het te steriliseren materiaal en instrumentensets op in het operatiekwartier en op de verpleegeenheden
  • Sorteert het opgehaalde materiaal en demonteert de instrumentensets aan de hand van handleidingen en controleert op volledigheid
  • Signaleert ontbrekend materiaal en tekortkomingen aan het te steriliseren materiaal aan de dienstverantwoordelijke of aan de betrokken personen (verpleegpersoneel of instrumentisten)
  • Reinigt en steriliseert het materiaal volgens procedure
  • Registreert alle uitgevoerde sterilisatieactiviteiten
  • Maakt de gesteriliseerde sets of het materiaal klaar voor distributie
  • Levert in dringende gevallen medische instrumenten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomisch werken (verplaatsingstechnieken, …)
  • Basiskennis van de organisatiespecifieke reglementering
  • Basiskennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van toepassen van instructies, gebruikshandleidingen, instructiefiches en etiketten
  • Kennis van ontsmettings-/sterilisatieprocedures
  • Kennis van verpakkingsprocedures van medisch en chirurgisch materiaal
  • Kennis van sterilisatie-apparatuur
 • Competentie 11:
  Informeert de zorgvrager over en biedt ondersteuning tijdens activiteiten
  • Stimuleert de zorgvragers om deel te nemen aan de activiteiten
  • Ondersteunt tijdens de ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van animatie- ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten
  • Kennis van sociale vaardigheden
 • Competentie 12:
  Verzorgt het wasgoed
  • Verzamelt en sorteert vuil en gecontamineerd wasgoed en brengt het weg volgens interne procedure
  • Controleert het wasgoed op slijtage
  • Bedient wasmachine en droogkast
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kenmerken van textiel
  • Kennis van toepassen van instructies, gebruikshandleidingen, instructiefiches en etiketten
  • Kennis van was- en droogmachines
  • Kennis van was- en droogprocessen
 • Competentie 13:
  Distribueert materialen
  • Haalt medicinale producten af in de apotheek
  • Brengt door de verpleegkundigen of laboranten geïdentificeerde stalen naar het laboratorium
  • Haalt het verzorgingsmateriaal, sterilisatiemateriaal en medische toestellen af en brengt ze terug
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van planning en organisatie van taken
  • Basiskennis van bedrijfseigen software
  • Basiskennis van dagelijkse administratie
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van toepassen van instructies, gebruikshandleidingen, instructiefiches en etiketten
 • Competentie 14:
  Voert eenvoudige administratieve taken uit
  • Verzamelt documenten en brengt ze naar de diverse diensten
  • Verzamelt, klasseert en verdeelt post, dossiers, pakjes,...
  • Beantwoordt de telefoon
  • Registreert gegevens (invullen en bijhouden van formulieren)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van planning en organisatie van taken
  • Basiskennis van bedrijfseigen software
  • Basiskennis van dagelijkse administratie

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van kostenbewust werken
 • Basiskennis van ergonomisch werken (verplaatsingstechnieken, …)
 • Basiskennis van methodieken om oplossingsgericht te werken
 • Basiskennis van professionele omgangsvormen en deontologie
 • Basiskennis van de organisatiespecifieke reglementering
 • Basiskennis van rapportering
 • Basiskennis van observatietechnieken
 • Basiskennis van het begrip zorgvisie
 • Basiskennis van de holistische visie op de mens
 • Basiskennis van diversiteit (diverse sociale, etnische, religieuze, filosofische, … achtergronden, gender, seksuele geaardheid, …)
 • Basiskennis van contexten (residentiële zorg, thuisverpleging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuissector, palliatieve zorg, revalidatie, kinderopvang,...)
 • Basiskennis van evaluatie- en feedbackmethoden
 • Basiskennis van (zelf-)reflectie
 • Basiskennis van planning en organisatie van taken
 • Basiskennis van bedrijfseigen software
 • Basiskennis van dagelijkse administratie
 • Basiskennis van plantenzorg
 • Basiskennis van de bewaarmethoden van voedsel
 • Basiskennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)
 • Basiskennis van malnutritie
 • Basiskennis van kenmerken van textiel
 • Basiskennis van animatie- ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van sociale vaardigheden
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van beschermingsmaatregelen tegen infectie (protocollen ter bestrijding van nosocomiale infecties, …)
 • Kennis van beschermingsmiddelen
 • Kennis van hygiëne- en netheidsregels en -procedures
 • Kennis van toepassen van instructies, gebruikshandleidingen, instructiefiches en etiketten
 • Kennis van pictogrammen
 • Kennis van toepassing van de bedrijfseigen distributiesoftware
 • Kennis van gebruik van de patiëntenvervoersuitrusting (bed, rolstoel, ...)
 • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures
 • Kennis van schoonmaaktechnieken
 • Kennis van het onderhoud van schoonmaakmaterieel
 • Kennis van was- en droogmachines
 • Kennis van was- en droogprocessen
 • Kennis van het op- en afdienen
 • Kennis van bedopmaak
 • Kennis van afdelingsspecifiek voorraadbeheer
 • Kennis van ontsmettings-/sterilisatieprocedures
 • Kennis van verpakkingsprocedures van medisch en chirurgisch materiaal
 • Kennis van sterilisatie-apparatuur
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van communicatie in het Nederlands (kan in functie van de taken zichzelf verstaanbaar uitdrukken en de gesprekspartner begrijpen. Zij/hij kan een beperkte conversatie voeren met de zorgvrager. Kan mededelingen en instructies lezen, begrijpen, en noteren)

Cognitieve vaardigheden

 • Verleent logistieke hulp conform de organisatiespecifieke voorschriften en de gemaakte afspraken
 • Werkt hygiënisch
 • Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften van de organisatie
 • Werkt milieubewust
 • Werkt volgens afspraken en visie van de organisatie
 • Werkt ergonomisch
 • Werkt kostenbewust
 • Handelt volgens de professionele (gedrags)code (beroepsgeheim, privacy van de zorgvrager, scheiding beroepscontext-privé, …)
 • Bejegent de zorgvrager zonder waardeoordeel
 • Voert zijn/haar taken uit met respect voor de wensen van de zorgvrager
 • Voert haar/zijn taken uit met aandacht voor een veilige omgeving voor de zorgvrager
 • Merkt veranderingen op bij de zorgvrager
 • Voert haar/zijn taken uit met de nodige verantwoordelijkheidszin
 • Gaat op empathische wijze om met de zorgvrager waarbij de nodige afstand bewaard wordt om een professionele relatie te behouden
 • Luistert zonder een waardeoordeel te vellen en vergewist zich ervan dat hij/zij de zorgvrager correct begrepen heeft
 • Communiceert doelgericht en efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, zorgvragers, familie, …)
 • Rapporteert noodzakelijke informatie over de zorgvrager aan het team
 • Rapporteert aan de leidinggevende(n)
 • Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op
 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema, …)
 • Gebruikt de geschikte communicatiemiddelen
 • Reflecteert over het eigen handelen aan de hand van de feedback van de leidinggevende
 • Stuurt haar/zijn handelen bij in samenspraak met de leidinggevende
 • Volgt opleiding in functie van de eigen competenties en groeimogelijkheden
 • Plant de opgedragen taken rekening houdend met de prioriteiten, tijdsbesteding, efficiëntie,
 • Stemt de techniek, materieel en/of product(en) af op de opdracht (schoonmaken, steriliseren, wassen, …)
 • Voert de werkzaamheden binnen de voorziene tijd uit, rekening houdend met mogelijke knelpunten
 • Meldt tekorten aan de leidinggevende
 • Houdt de keuken op de afdeling proper, reinigt het keukenmateriaal en doet de vaat
 • Onderhoudt de koelkast en controleert vervaldata van producten
 • Verzamelt, verwijdert en sorteert afval volgens de richtlijnen en vervangt vuilniszakjes
 • Houdt de voorraden van de keuken en van de afdeling bij (koffie, thee, …)
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van producten en meldt tekorten
 • Houdt rekening met de capaciteit van de voorraadruimtes
 • Stelt de bevoorrading vast en geeft intern de bestelling door
 • Controleert de binnengekomen bestellingen aan de hand van de interne bestelbon
 • Neemt bestellingen van maaltijden op
 • Meldt onregelmatigheden bij de maaltijd (gebrek aan eetlust, …) aan de zorgverlener
 • Ontvangt de aanvraag van de verantwoordelijke van de diensten en informeert zich over de wijze van vervoer
 • Verwittigt de verantwoordelijke bij het ophalen en terugbrengen van de zorgvrager
 • Meldt eventuele defecten van transportmateriaal aan de verantwoordelijke
 • Signaleert ontbrekend materiaal en tekortkomingen aan het te steriliseren materiaal aan de dienstverantwoordelijke of aan de betrokken personen (verpleegpersoneel of instrumentisten)
 • Registreert alle uitgevoerde sterilisatieactiviteiten
 • Stimuleert de zorgvragers om deel te nemen aan de activiteiten
 • Ondersteunt tijdens de ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten
 • Verzamelt en sorteert vuil en gecontamineerd wasgoed en brengt het weg volgens interne procedure
 • Controleert het wasgoed op slijtage
 • Bedient wasmachine en droogkast
 • Verzamelt, klasseert en verdeelt post, dossiers, pakjes,...
 • Beantwoordt de telefoon
 • Registreert gegevens (invullen en bijhouden van formulieren)

Probleemoplossende vaardigheden

 • Lost problemen op binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid en de gekende kaders
 • Herkent weerstanden van de zorgvrager en gaat hier gepast mee om
 • Helpt bij noodsituaties
 • Gaat adequaat om met grensoverschrijdend gedrag

Motorische vaardigheden

 • Verzorgt de persoonlijke hygiëne
 • Maakt materieel en producten gebruiksklaar
 • Bergt het materieel en de (reinigings)producten op na de taakuitvoering
 • Reinigt en/of ontsmet materieel (hulpmiddelen, (rol)meubilair, ….)
 • Bereidt de kamers voor nieuwe zorgvragers voor
 • Maakt de bedden op volgens de richtlijnen
 • Verzorgt de leefomgeving en de persoonlijke bezittingen van de zorgvrager (planten, kledij, …)
 • Maakt kamers, sanitair en gemeenschappelijke ruimtes schoon
 • Ontsmet kamers en ruimtes
 • Vult de verzorgingskarren, linnenkarren en verbandkamer aan volgens de richtlijnen
 • Stockeert de binnengekomen producten en materialen op hun vaste plaats
 • Voorziet koude en bereidt warme dranken
 • Maakt, indien nodig, kleine bereidingen (brood smeren, maaltijden opwarmen, …)
 • Bereidt de maaltijd voor
 • Dient de maaltijd op en af
 • Ondersteunt het maaltijdgebeuren (met uitzondering bij personen met slikproblemen)
 • Reinigt de eetruimte na elke maaltijd
 • Doet de afwas
 • Helpt de zorgverstrekker bij de verplaatsing van de zorgvrager
 • Helpt de zorgverstrekker bij het tillen en positioneren van de zorgvrager
 • Brengt de zorgvrager naar de toegewezen dienst
 • Haalt het te steriliseren materiaal en instrumentensets op in het operatiekwartier en op de verpleegeenheden
 • Sorteert het opgehaalde materiaal en demonteert de instrumentensets aan de hand van handleidingen en controleert op volledigheid
 • Reinigt en steriliseert het materiaal volgens procedure
 • Maakt de gesteriliseerde sets of het materiaal klaar voor distributie
 • Levert in dringende gevallen medische instrumenten
 • Haalt medicinale producten af in de apotheek
 • Brengt door de verpleegkundigen of laboranten geïdentificeerde stalen naar het laboratorium
 • Haalt het verzorgingsmateriaal, sterilisatiemateriaal en medische toestellen af en brengt ze terug
 • Verzamelt documenten en brengt ze naar de diverse diensten

Omgevingscontext

 • De werkopdrachten worden uitgevoerd binnen een afgesproken werkrooster.
 • Bij de uitoefening van dit beroep wordt rekening gehouden met de autonomie van de zorgvrager
 • Bij dit beroep wordt rekening gehouden met de diversiteit van de zorgvragers wat inhoudt dat hij/zij de zorgvragers en hun omgeving erkennen en waarderen
 • Het beroep van logistiek assistent wordt uitgeoefend in verschillende contexten waarbij de doelgroepen heel verschillend kunnen zijn
 • Dit beroep wordt uitgeoefend binnen onregelmatige werktijden
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in samenwerking met andere zorgverstrekkers, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is
 • De uitoefening van het beroep vraagt verantwoordelijkheidszin
 • De sector volgt de reglementeringen wat betreft veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu, …
 • Sommige activiteiten kunnen gezondheidsrisico’s inhouden voor de logistiek assistent. Het naleven van de veiligheidsvoorschriften en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht
 • Bij dit beroep wordt er door alle logistiek assistenten meegebouwd aan een cultuur van collegialiteit, welzijn, respect binnen de professionele relaties

Handelingscontext

 • De logistiek assistent moet op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere actoren
 • De logistiek assistent is zich bewust van de impact van zijn/haar handelingen op de zorgvrager
 • De logistiek assistent zorgt voor een rustgevende, veilige, ordelijke, hygiënische, stimulerende en sfeervolle leefomgeving
 • De logistiek assistent kan zich aanpassen aan en flexibel opstellen bij wisselende werkomstandigheden
 • De logistiek assistent moet steeds regelgeving en kwaliteitseisen respecteren
 • De logistiek assistent moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt levenslang leren en het volgen van opleidingen
 • De logistiek assistent moet planmatig kunnen denken, prioriteiten stellen en zijn/haar werkzaamheden organiseren
 • De logistiek assistent moet discreet handelen conform de organisatiegebonden gedragscode
 • De logistiek assistent gaat adequaat om met stressfactoren
 • De logistiek assistent moet kwaliteitsvol handelen
 • De logistiek assistent moet het positief imago van zijn/haar onderneming uitstralen
 • De logistiek assistent moet op empathische wijze omgaan met de zorgvrager
 • De logistiek assistent moet zich bewust zijn van de effecten van de eigen verbale, non-verbale en digitale communicatie en de invloed hiervan op de zorgvrager
 • De logistiek assistent heeft aandacht voor gevaarlijke situaties en meldt deze aan de leidinggevende.
 • De logistiek assistent moet zorgvuldig gebruik maken van materieel.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplek
 • het uitvoeren van de opgedragen ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken
 • het bedelen van de maaltijden
 • het onderhouden van kamers en gemeenschappelijke ruimten
 • het gebruiken en reinigen van het materieel
 • het afleveren van documenten
 • het distribueren van materialen, medicatie, stalen, sterilisatiematerialen, hulpmiddelen
 • het opvolgen van de voorraad
 • het verzorgen van het wasgoed
 • het vervoeren van zorgvragers
 • het steriliseren van medisch materiaal
Is gebonden aan
 • het uitvoeren van opdrachten toegewezen door de zorgverstrekkers
 • de richtlijnen en procedures aangaande de uit te voeren taken
 • het beleid van de organisatie
 • tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • de professionele gedragscode
 • de wettelijke reglementering
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de opdracht, gegevens en bijkomende instructies en voor de uit te voeren taken
 • de leidinggevende, zorgvrager, omgeving van de zorgvrager, collega’s, …voor samenwerking
 • de leidinggevende voor het melden van problemen
 • de leidinggevende voor gevaarlijke situaties

Verantwoordelijkheid

 • Voert de ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uit volgens de kwaliteitsnormen*
 • Handelt professioneel
 • Werkt samen met andere (zorg)actoren
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid
 • Plant en organiseert de opgedragen taken
 • Onderhoudt de gemeenschappelijke delen en kamers hygiënisch
 • Volgt de productvoorraad op en geeft bestellingen door
 • Zorgt voor het maaltijdgebeuren van zorgvragers
 • Ondersteunt de zorgvrager bij verplaatsingen
 • Zorgt voor de sterilisatie van het medisch en chirurgisch materiaal
 • Informeert de zorgvrager over en biedt ondersteuning tijdens activiteiten
 • Verzorgt het wasgoed
 • Distribueert materialen
 • Voert eenvoudige administratieve taken uit

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.