Bouwer-hersteller van strijk- en tokkelinstrumenten

 
BK-0437-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Bouwer-hersteller van strijk- en tokkelinstrumenten

Definitie

Het ontwerpen, vervaardigen en herstellen van strijk- en tokkelinstrumenten (gitaar, viool, luit …) teneinde een bespeelbaar en accuraat muziekinstrument af te leveren

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Bouwt eigen deskundigheid op
  • Leest vakspecifieke literatuur
  • Volgt recente vakspecifieke ontwikkelingen op
  • Woont studiedagen, werkgroepen, congressen en/of andere vormingsinitiatieven bij
  • Wisselt ervaringen en informatie uit met collega’s
  • Verwerkt vakspecifieke informatie
  • Onderhoudt voeling met de muziekwereld
  • Toetst het werkresultaat af bij bespelers van het muziekinstrument
  • Beheerst de basistechnieken van strijk- en tokkelinstrumenten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de sector
  • Kennis van muziekgeschiedenis
  • Kennis van de markt/leveranciers
  • Kennis van de muziekrichtingen en -stijlen die kenmerkend zijn voor strijk- en tokkelinstrumenten
  • Kennis van de basistechnieken en uitvoeringspraktijk eigen aan strijk- en tokkelinstrumenten
  • Kennis van vakspecifieke literatuur
  • Grondige kennis van de muziekwereld
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de wettelijke richtlijnen
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch verantwoord
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
  • Gaat veilig om met materialen en gereedschappen
  • Zorgt voor optimale klimatologische omstandigheden (zoals gepaste vochtigheidsgraad en temperatuur)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomie
  • Basiskennis van gevaarlijke producten
  • Kennis van de wettelijke richtlijnen i.v.m. afval, CBM’s en PBM’s
  • Kennis van afvalsortering en optimale opslagomstandigheden
  • Grondige kennis van het omgaan met materialen en gereedschappen voor de bouw en de herstelling van strijk- en tokkelinstrumenten
 • Competentie 3:
  Organiseert de eigen werkplek ordelijk
  • Organiseert de eigen werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Beperkt stofemissie (bv. met (stof)afzuigapparatuur/installaties …)
  • Houdt de werkplek schoon en ordelijk
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Zorgt voor een gepaste ruimte waarin de instrumenten kunnen uitgeprobeerd en ingespeeld worden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomie
  • Basiskennis van (stof)afzuigapparatuur
 • Competentie 4:
  Bevraagt de opdrachtgever of leidinggevende (over het bouwen van het instrument, het speelcomfort,…) en respecteert de afgesproken prijs, termijn …
  • Stelt gericht vragen over de wens van de opdrachtgever of over de opdracht van de leidinggevende (op esthetisch en akoestisch vlak zoals basisvorm, materialen, afwerking, klankkleur, bouwstijl …)
  • Bestudeert, indien voorhanden, plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
  • Maakt duidelijke afspraken en houdt zich daaraan
  • Bespreekt de voor- en nadelen van alternatieven met de opdrachtgever of leidinggevende (bv. prijs en kwalitatieve aspecten van materialen)
  • Maakt een schets of ontwerp (digitaal of handmatig)
  • Respecteert het tijds- en prijsbestek
  • Respecteert het evenwicht tussen de wensen en de mogelijkheden (vb. financiële) van de opdrachtgever
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkplanning
  • Kennis van technieken om digitaal of handmatig een schets of ontwerp te maken
  • Kennis van de geschiedenis van de bouw van strijk- en tokkelinstrumenten
  • Grondige kennis van bouwstijlen van strijk- en tokkelinstrumenten
  • Grondige kennis van de historische en financiële waarde van strijk- en tokkelinstrumenten
  • Grondige kennis van kenmerken van strijk- en tokkelinstrumenten
  • Grondige kennis van materialen en technieken voor de bouw van strijk- en tokkelinstrumenten
 • Competentie 5:
  Bepaalt de verschillende stappen van de uitvoering van de opdracht en kiest de materialen en toebehoren
  • Plant de technische en logistieke eigenschappen van de bouw van het muziekinstrument
  • Maakt een definitieve keuze voor materialen en technieken, hierbij rekening houdend met de beoogde esthetische en akoestische kenmerken van het instrument
  • Berekent de benodigde hoeveelheden materiaal
  • Regelt eventueel een verzekering voor het muziekinstrument
  • Evalueert de kwaliteit van de producten en geleverde diensten
  • Houdt rekening met het tijds- en prijsbestek
  • Legt de voorraad materiaal en toebehoren aan
  • Vervaardigt indien nodig eenvoudige handgereedschappen, werktuigen of specifieke hulpstukken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van machinale houtbewerking
  • Kennis van de markt/leveranciers
  • Kennis van werkplanning
  • Grondige kennis van manuele houtbewerking
  • Grondige kennis van kenmerken van strijk- en tokkelinstrumenten
  • Grondige kennis van materialen en technieken voor de bouw van strijk- en tokkelinstrumenten
 • Competentie 6:
  Vervaardigt de onderdelen van het muziekinstrument en zet het instrument in elkaar
  • Raadpleegt technische bronnen (bouwplan, structuurelementen, …)
  • Past meet- en aftekentechnieken toe
  • Maakt en gebruikt mallen
  • Past manuele en/of beperkte machinale houtbewerkingstechnieken toe
  • Past montage-, lijm- en klemtechnieken toe
  • Bereidt oppervlakken voor en brengt beschermings-, preservatie- en afwerkingsproducten aan
  • Werkt het muziekinstrument af volgens de wensen van de klant of de opdracht van de leidinggevende (op esthetisch en akoestisch vlak zoals basisvorm, materialen, afwerking, klankkleur, bouwstijl …)
  • Maakt het instrument speelklaar (montage, besnaring, stemming …)
  • Controleert klank, bespeelbaarheid en esthetiek van het muziekinstrument
  • Regelt de klank in samenspraak met de opdrachtgever of leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van machinale houtbewerking
  • Kennis van meet-en aftekentechnieken
  • Kennis van montage-, lijm-, en klemtechnieken
  • Kennis van technieken om mallen te vervaardigen
  • Kennis van beschermings-, preservatie- en afwerkingsproducten
  • Kennis van stemmingstechnieken
  • Grondige kennis van manuele houtbewerking
  • Grondige kennis van bouwstijlen van strijk- en tokkelinstrumenten
  • Grondige kennis van het omgaan met materialen en gereedschappen voor de bouw en de herstelling van strijk- en tokkelinstrumenten
  • Grondige kennis van kenmerken van strijk- en tokkelinstrumenten
  • Grondige kennis van materialen en technieken voor de bouw van strijk- en tokkelinstrumenten
 • Competentie 7:
  Herstelt het muziekinstrument (polijsten, uitboren, frezen, snaren monteren, snaren stemmen, lak of vernis aanbrengen …) en/of eventuele toebehoren i.f.v. esthetische of akoestische verbeteringen en regelt de klank
  • Gaat na wat de oorzaak van de beschadiging is
  • Gaat na wat de oorzaak van speeltechnische problemen is
  • Gaat na wat de oorzaak van akoestische problemen is
  • Gaat na wat de oorzaak van intonatieproblemen is
  • Onderzoekt de materialen en technieken die gebruikt zijn bij het bouwen van het muziekinstrument
  • Raadpleegt technische bronnen en past herstellingstechnieken toe
  • Analyseert de invloed van externe parameters op de conservatie van het werkstuk (temperatuur, relatieve vochtigheid …)
  • Past meet- en aftekentechnieken toe
  • Maakt en gebruikt mallen
  • Past manuele en/of beperkte machinale houtbewerkingstechnieken toe
  • Past montage-, lijm- en klemtechnieken toe
  • Demonteert het muziekinstrument indien nodig
  • Maakt onderdelen schoon en stofvrij
  • Vervangt onderdelen indien nodig
  • Herstelt het muziekinstrument volgens de wensen van de klant (lakken, extra inleg, decoraties, ...)
  • Controleert de herstelling
  • Treft preventieve maatregelen voor conservering en preservatie (fixeren, afwerkingslaag en beschermingslaag aanbrengen …)
  • Controleert klank, bespeelbaarheid en esthetiek van het muziekinstrument
  • Past klank, bespeelbaarheid en esthetiek van het muziekinstrument aan in samenspraak met de opdrachtgever of op aangeven van de leidinggevende
  • Herstelt het muziekinstrument met respect voor de esthetische eigenschappen van het muziekinstrument
  • Maakt het muziekinstrument technisch speelklaar
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van machinale houtbewerking
  • Kennis van meet-en aftekentechnieken
  • Kennis van montage-, lijm-, en klemtechnieken
  • Kennis van technieken om mallen te vervaardigen
  • Kennis van beschermings-, preservatie- en afwerkingsproducten
  • Kennis van stemmingstechnieken
  • Grondige kennis van manuele houtbewerking
  • Grondige kennis van bouwstijlen van strijk- en tokkelinstrumenten
  • Grondige kennis van het omgaan met materialen en gereedschappen voor de bouw en de herstelling van strijk- en tokkelinstrumenten
  • Grondige kennis van kenmerken van strijk- en tokkelinstrumenten
  • Grondige kennis van materialen en technieken voor het herstellen van strijk- en tokkelinstrumenten
 • Competentie 8:
  Voert het onderhoud en de reiniging van het muziekinstrument uit en adviseert de opdrachtgever over het onderhoud en de reiniging
  • Adviseert de opdrachtgever over de wijze waarop het muziekinstrument in goede staat kan blijven
  • Demonstreert het onderhoud en reinigingstechnieken
  • Informeert over eventuele onderhoudstechnieken en reinigingsproducten
  • Stockeert het muziekinstrument in optimale klimatologische omstandigheden
  • Adviseert de opdrachtgever over de bewaring van het instrument (klimatologische omstandigheden, plaats, wijze …)
  • Vervangt onderdelen
  • Maakt onderdelen schoon en stofvrij
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van optimale opslagomstandigheden
  • Kennis van onderhoudstechnieken en reinigingsproducten
 • Competentie 9:
  Stemt muziekinstrumenten
  • Controleert de stembaarheid van het muziekinstrument
  • Stemt op het gehoor of met behulp van stemapparatuur
  • Stemt het muziekinstrument op de correcte toonhoogte
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van stemmingstechnieken
  • Kennis van stemapparatuur

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van ergonomie
 • Basiskennis van gevaarlijke producten
 • Basiskennis van (stof)afzuigapparatuur
 • Basiskennis van machinale houtbewerking
 • Kennis van de sector
 • Kennis van muziekgeschiedenis
 • Kennis van de markt/leveranciers
 • Kennis van de muziekrichtingen en -stijlen die kenmerkend zijn voor strijk- en tokkelinstrumenten
 • Kennis van de basistechnieken en uitvoeringspraktijk eigen aan strijk- en tokkelinstrumenten
 • Kennis van vakspecifieke literatuur
 • Kennis van de wettelijke richtlijnen i.v.m. afval, CBM’s en PBM’s
 • Kennis van afvalsortering en optimale opslagomstandigheden
 • Kennis van werkplanning
 • Kennis van technieken om digitaal of handmatig een schets of ontwerp te maken
 • Kennis van meet-en aftekentechnieken
 • Kennis van montage-, lijm-, en klemtechnieken
 • Kennis van technieken om mallen te vervaardigen
 • Kennis van beschermings-, preservatie- en afwerkingsproducten
 • Kennis van stemmingstechnieken
 • Kennis van optimale opslagomstandigheden
 • Kennis van onderhoudstechnieken en reinigingsproducten
 • Kennis van stemapparatuur
 • Kennis van de geschiedenis van de bouw van strijk- en tokkelinstrumenten
 • Grondige kennis van manuele houtbewerking
 • Grondige kennis van de muziekwereld
 • Grondige kennis van bouwstijlen van strijk- en tokkelinstrumenten
 • Grondige kennis van het omgaan met materialen en gereedschappen voor de bouw en de herstelling van strijk- en tokkelinstrumenten
 • Grondige kennis van de historische en financiële waarde van strijk- en tokkelinstrumenten
 • Grondige kennis van kenmerken van strijk- en tokkelinstrumenten
 • Grondige kennis van materialen en technieken voor de bouw van strijk- en tokkelinstrumenten
 • Grondige kennis van materialen en technieken voor het herstellen van strijk- en tokkelinstrumenten

Cognitieve vaardigheden

 • Leest vakspecifieke literatuur
 • Volgt recente vakspecifieke ontwikkelingen op
 • Woont studiedagen, werkgroepen, congressen en/of andere vormingsinitiatieven bij
 • Wisselt ervaringen en informatie uit met collega’s
 • Verwerkt vakspecifieke informatie
 • Onderhoudt voeling met de muziekwereld
 • Toetst het werkresultaat af bij bespelers van het muziekinstrument
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Sorteert afval volgens de wettelijke richtlijnen
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Zorgt voor optimale klimatologische omstandigheden (zoals gepaste vochtigheidsgraad en temperatuur)
 • Organiseert de eigen werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Zorgt voor een gepaste ruimte waarin de instrumenten kunnen uitgeprobeerd en ingespeeld worden
 • Stelt gericht vragen over de wens van de opdrachtgever of over de opdracht van de leidinggevende (op esthetisch en akoestisch vlak zoals basisvorm, materialen, afwerking, klankkleur, bouwstijl …)
 • Bestudeert, indien voorhanden, plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
 • Maakt duidelijke afspraken en houdt zich daaraan
 • Bespreekt de voor- en nadelen van alternatieven met de opdrachtgever of leidinggevende (bv. prijs en kwalitatieve aspecten van materialen)
 • Respecteert het tijds- en prijsbestek
 • Respecteert het evenwicht tussen de wensen en de mogelijkheden (vb. financiële) van de opdrachtgever
 • Plant de technische en logistieke eigenschappen van de bouw van het muziekinstrument
 • Maakt een definitieve keuze voor materialen en technieken, hierbij rekening houdend met de beoogde esthetische en akoestische kenmerken van het instrument
 • Berekent de benodigde hoeveelheden materiaal
 • Regelt eventueel een verzekering voor het muziekinstrument
 • Evalueert de kwaliteit van de producten en geleverde diensten
 • Houdt rekening met het tijds- en prijsbestek
 • Legt de voorraad materiaal en toebehoren aan
 • Raadpleegt technische bronnen (bouwplan, structuurelementen, …)
 • Controleert klank, bespeelbaarheid en esthetiek van het muziekinstrument
 • Gaat na wat de oorzaak van de beschadiging is
 • Gaat na wat de oorzaak van speeltechnische problemen is
 • Gaat na wat de oorzaak van akoestische problemen is
 • Gaat na wat de oorzaak van intonatieproblemen is
 • Onderzoekt de materialen en technieken die gebruikt zijn bij het bouwen van het muziekinstrument
 • Raadpleegt technische bronnen en past herstellingstechnieken toe
 • Analyseert de invloed van externe parameters op de conservatie van het werkstuk (temperatuur, relatieve vochtigheid …)
 • Controleert de herstelling
 • Controleert klank, bespeelbaarheid en esthetiek van het muziekinstrument
 • Adviseert de opdrachtgever over de wijze waarop het muziekinstrument in goede staat kan blijven
 • Informeert over eventuele onderhoudstechnieken en reinigingsproducten
 • Adviseert de opdrachtgever over de bewaring van het instrument (klimatologische omstandigheden, plaats, wijze …)

Probleemoplossende vaardigheden

 • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen

Motorische vaardigheden

 • Beheerst de basistechnieken van strijk- en tokkelinstrumenten
 • Werkt ergonomisch verantwoord
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
 • Gaat veilig om met materialen en gereedschappen
 • Beperkt stofemissie (bv. met (stof)afzuigapparatuur/installaties …)
 • Houdt de werkplek schoon en ordelijk
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Maakt een schets of ontwerp (digitaal of handmatig)
 • Vervaardigt indien nodig eenvoudige handgereedschappen, werktuigen of specifieke hulpstukken
 • Past meet- en aftekentechnieken toe
 • Maakt en gebruikt mallen
 • Past manuele en/of beperkte machinale houtbewerkingstechnieken toe
 • Past montage-, lijm- en klemtechnieken toe
 • Bereidt oppervlakken voor en brengt beschermings-, preservatie- en afwerkingsproducten aan
 • Werkt het muziekinstrument af volgens de wensen van de klant of de opdracht van de leidinggevende (op esthetisch en akoestisch vlak zoals basisvorm, materialen, afwerking, klankkleur, bouwstijl …)
 • Maakt het instrument speelklaar (montage, besnaring, stemming …)
 • Regelt de klank in samenspraak met de opdrachtgever of leidinggevende
 • Past meet- en aftekentechnieken toe
 • Maakt en gebruikt mallen
 • Past manuele en/of beperkte machinale houtbewerkingstechnieken toe
 • Past montage-, lijm- en klemtechnieken toe
 • Demonteert het muziekinstrument indien nodig
 • Maakt onderdelen schoon en stofvrij
 • Vervangt onderdelen indien nodig
 • Herstelt het muziekinstrument volgens de wensen van de klant (lakken, extra inleg, decoraties, ...)
 • Treft preventieve maatregelen voor conservering en preservatie (fixeren, afwerkingslaag en beschermingslaag aanbrengen …)
 • Past klank, bespeelbaarheid en esthetiek van het muziekinstrument aan in samenspraak met de opdrachtgever of op aangeven van de leidinggevende
 • Herstelt het muziekinstrument met respect voor de esthetische eigenschappen van het muziekinstrument
 • Maakt het muziekinstrument technisch speelklaar
 • Demonstreert het onderhoud en reinigingstechnieken
 • Stockeert het muziekinstrument in optimale klimatologische omstandigheden
 • Vervangt onderdelen
 • Maakt onderdelen schoon en stofvrij
 • Controleert de stembaarheid van het muziekinstrument
 • Stemt op het gehoor of met behulp van stemapparatuur
 • Stemt het muziekinstrument op de correcte toonhoogte

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in een atelier
 • De beroepsbeoefenaar moet flexibel zijn in werkuren en -dagen
 • Dit beroep wordt alleen of in teamverband uitgeoefend, al dan niet in een onderneming
 • De beroepsbeoefenaar toont respect voor het vak, collega’s en concurrenten en vertegenwoordigt het beroep
 • Het beroep situeert zich in de muziekwereld. De beroepsbeoefenaar moet dus steeds op de hoogte blijven van vakspecifieke ontwikkelingen

Handelingscontext

 • De opdrachten worden afgebakend in de tijd, wat deadlines met zich meebrengt; resultaatgerichtheid en stressbestendigheid zijn belangrijke eigenschappen
 • Passie voor het vak is de belangrijkste drijfveer van de beroepsbeoefenaar
 • De beroepsbeoefenaar moet oog hebben voor de beoogde esthetische en akoestische kenmerken van het muziekinstrument
 • De beroepsbeoefenaar moet steeds rekening houden met klankkwaliteit, bespeelbaarheid en accuratesse van het muziekinstrument
 • De beroepsbeoefenaar moet op constructieve en professionele wijze informatie uitwisselen met klant/opdrachtgevers en collega’s
 • De beroepsbeoefenaar handelt steeds binnen het eigen kennisdomein en vraagt in geval van problemen raad aan collega’s (bv. dendrologen)
 • De beroepsbeoefenaar moet uiterst nauwkeurig en zeer geconcentreerd te werk gaan, de beoogde esthetische en akoestische kenmerken van het muziekinstrument steeds indachtig
 • De beroepsbeoefenaar moet gereedschappen en materialen zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken
 • De beroepsbeoefenaar moet kwaliteitsvol en klantgericht handelen in alle omstandigheden
 • De beroepsbeoefenaar moet zich stipt aan de gemaakte afspraken houden
 • De beroepsbeoefenaar moet zich vlot kunnen aanpassen aan de wensen van de opdrachtgever of aan de opdracht van de leidinggevende wat een hoge mate van flexibiliteit vergt
 • De beroepsbeoefenaar moet de veiligheidsvoorschriften op de werkvloer respecteren
 • De beroepsuitoefening vereist het hanteren van lasten en langdurig rechtstaan: ergonomisch verantwoord werken is dus gewenst

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van de eigen werkzaamheden (voorbereiden, bewerken, afwerken en controleren)
 • het opbouwen van eigen deskundigheid (vakspecifieke literatuur lezen, vakspecifieke ontwikkelingen opvolgen, vakspecifieke informatie verwerken, de basistechnieken van strijk- en tokkelinstrumenten onderhouden …)
 • het werken met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (veilig omgaan met materialen en gereedschappen …)
 • het ordelijk organiseren van de werkplek (de werkplek schoon houden, de eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen …)
 • het bevragen van de opdrachtgever of van de leidinggevende (over het bouwen van het instrument, het speelcomfort, de gewenste esthetische en akoestische eigenschappen van het instrument …)
 • het respecteren van de gemaakte afspraken (het tijds- en prijsbestek, het evenwicht tussen de wensen en de mogelijkheden van de opdrachtgever …)
 • het uitvoeren van de opdracht in functie van de beoogde akoestische en esthetische kenmerken van het muziekinstrument
 • het bepalen van de verschillende stappen van de uitvoering van de opdracht (bouw of herstelling van het muziekinstrument plannen)
 • het kiezen van materialen en toebehoren
 • het vervaardigen van de onderdelen van het muziekinstrument en het in elkaar zetten van het instrument
 • het herstellen van het muziekinstrument
 • het uitvoeren van het onderhoud en de reiniging van het muziekinstrument
 • het adviseren van de opdrachtgever over het onderhoud en de reiniging
 • het stemmen van het muziekinstrument op de correcte toonhoogte
Is gebonden aan
 • veiligheids- en milieuvoorschriften
 • de beoogde esthetische en akoestische kenmerken van het muziekinstrument
Doet beroep op
 • kennisspecialisten (bv. op vlak van dendrologie, waardeschatting) bij eventueel gebrek aan specifieke expertise

Verantwoordelijkheid

 • Bouwt eigen deskundigheid op
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert de eigen werkplek ordelijk
 • Bevraagt de opdrachtgever of leidinggevende (over het bouwen van het instrument, het speelcomfort,…) en respecteert de afgesproken prijs, termijn …
 • Bepaalt de verschillende stappen van de uitvoering van de opdracht en kiest de materialen en toebehoren
 • Vervaardigt de onderdelen van het muziekinstrument en zet het instrument in elkaar
 • Herstelt het muziekinstrument (polijsten, uitboren, frezen, snaren monteren, snaren stemmen, lak of vernis aanbrengen …) en/of eventuele toebehoren i.f.v. esthetische of akoestische verbeteringen en regelt de klank
 • Voert het onderhoud en de reiniging van het muziekinstrument uit en adviseert de opdrachtgever over het onderhoud en de reiniging
 • Stemt muziekinstrumenten

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.