Dakdekker Metalen Dakbedekking

 
BK-0292-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Dakdekker Metalen Dakbedekking

De benaming “dakdekker metalen dakbedekking” wordt gebruikt in het beroepscompetentieprofiel van Constructiv.

Het beroep kent ook andere benamingen. Het Competent-Beroepscompetentieprofiel Dakwerker OP-234 geeft andere benamingen aan zoals ‘dakwerker’, ‘dakdekker schuine daken’.

Definitie

De dakdekker metalen dakbedekking zal daken van bouwconstructies (nieuwbouw of renovatie) in al zijn details op een correcte manier isoleren en bedekken met metalen platen en deze ook onderhouden en herstellen teneinde gebouwen wind- en waterdicht te maken.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 3, 2024

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van communicatietechnieken
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen
  • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Beperkt stofemissie
  • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur
  • Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis algemene principes EPB
  • Basiskennis van Building Information Modeling (BIM)
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van de voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest,…)
  • Kennis van de veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen (asbesthoudende producten,…), elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, …
 • Competentie 3:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingsborden aan
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van signalisatievoorschriften
 • Competentie 4:
  Werkt op hoogte
  • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
  • Gebruikt steigers en hoogwerkers volgens de instructies en veiligheidsregels
  • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
  • Kennis van maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger en hoogwerker
  • Kennis van voorwaarden om een steiger en hoogwerker te betreden
 • Competentie 5:
  Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
  • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
  • Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
 • Competentie 6:
  Gebruikt machines en gereedschappen
  • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
  • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
  • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
  • Kennis van elektriciteit i.f.v. de werkzaamheden
  • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Competentie 7:
  Houdt werkadministratie bij
  • Houdt planning en werkdocumenten bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Competentie 8:
  Plant de werkzaamheden
  • Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
  • Bepaalt de uitvoeringsfases en maakt een planning op van het verloop van de werkzaamheden
  • Plant de eigen werken en bepaalt mee de werkvolgorde
  • Bepaalt de benodigde materialen, gereedschappen en machines in functie van de dagactiviteit
  • Stemt de eigen werkzaamheden af op de activiteiten van anderen (het bouwteam)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Building Information Modeling (BIM)
  • Kennis van functionele berekeningen (oppervlakte, ...)
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
 • Competentie 9:
  Beheert het materiaal en het materieel
  • Houdt voorraden bij en vult aan
  • Neemt leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheden en kwaliteit
  • Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats en zorgt voor bescherming ervan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Competentie 10:
  Slaat lasten aan
  • Selecteert de gepaste en gekeurde hijshulpmiddelen
  • Schat gewicht en zwaartepunt van de last in
  • Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last
  • Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van machines
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de technieken voor bevestigen, heffen en het aanslaan van lasten
  • Kennis van de keuringsvoorschriften van hijsmaterieel
  • Kennis van de tekens en seinen voor communicatie met de bestuurders van hef-, hijs- en graafmachines
 • Competentie 11:
  Maakt een diagnose van de staat van het hellend dak
  • Identificeert het type dakopbouw
  • Beoordeelt de uitvoering en de staat van de dragende structuur
  • Houdt rekening met toekomstige accessoires (dakvensters, zonnepanelen)
  • Gaat de goede uitvoering van het daktimmerwerk na
  • Beoordeelt de staat van de dakbedekking
  • Beoordeelt de kwaliteit van de isolatie
  • Beoordeelt de toegankelijkheid
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van bouwfysica
  • Basiskennis van houtsoorten, schadefenomenen en bescherming van hout
  • Kennis van de voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
  • Kennis van de technieken om het daktimmerwerk te versterken
  • Kennis van types en opbouw van hellende daken
  • Kennis van functionele berekeningen (oppervlakte, ...)
 • Competentie 12:
  Verwijdert dakelementen bij een hellend dak
  • Verwijdert oude of slechte dakbedekking
  • Demonteert elementen en breekt dakonderdelen af
  • Verwijdert dakgoten, hemelwaterafvoer, zonnepanelen en andere daktoebehoren
  • Identificeert de elementen die speciale tussenkomst vereisen
  • Beschermt de dakstructuur tijdens de werkzaamheden tegen weersomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van types en opbouw van hellende daken
  • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten metalen dakbedekking
 • Competentie 13:
  Plaatst isolatiematerialen bij hellend dak (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Plaatst de isolatie op uniforme en correcte wijze
  • Gebruikt controle- en meetgereedschap
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
  • Kennis van bouwknopen
  • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie
 • Competentie 14:
  Plaatst lucht- en/of dampscherm bij hellend dak
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen
  • Plaatst het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze
  • Voert doorbrekingen en integratie van elementen (ramen, installatiekanalen, …) luchtdicht uit
  • Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bouwknopen
  • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen
 • Competentie 15:
  Legt het onderdak bij hellend dak
  • Brengt een onderdak aan conform de normen en technische instructies van de fabrikant
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de technieken voor het plaatsen van een bebording
  • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten metalen dakbedekking
  • Kennis van types en opbouw van hellende daken
 • Competentie 16:
  Bereidt plaatsing van metalen dakbedekking en gevelbekleding voor
  • Kiest het meest geschikte metaal in functie van de uit te voeren werken
  • Meet het dak en de gevel op rekening houdend met overlappingen
  • Meet en duidt de lengte van het bladmetaal en het metaal op spoelen aan
  • Tekent de verdeling van de metaalstroken af
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van de technieken voor het plaatsen van een bebording
  • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten metalen dakbedekking
  • Kennis van types en opbouw van hellende daken
  • Kennis van invloed van de minimale dakhelling op de keuze van de metalen dakbedekkingsmaterialen
  • Kennis van lucht in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires
 • Competentie 17:
  Plaatst, bevestigt en verbindt metalen dakbedekking en gevelbekleding
  • Gaat na of de ondergrond waarop de tussenlaag aangebracht wordt, voldoet
  • Plaatst de materialen van de tussenlaag (scheidingslaag, structuurmat, onderdak) soepel of strak
  • Snijdt en bewerkt het metaal, rekening houdend met obstakels en ornamenten
  • Plaatst en bevestigt (soldeert, …) de metalen dakbedekking en gevelbekleding
  • Gebruikt gepaste soldeermiddelen
  • Gebruikt brandbestrijdingsmiddelen
  • Waakt erover dat de dakbedekking en gevelbekleding niet in aanraking komt met stoffen die het metaal kunnen beschadigen
  • Voert verbindingen met staande naad uit
  • Voert verbindingen met roefnaad uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het gereedschap voor de bewerking van de gebruikte metalen
  • Kennis van de verschillende verbindingen van bladen (staande naad, roefnaad, solderingen, klangverbindingen,…)
  • Kennis van de werkwijze voor het opkanten en felsen van bladen
  • Kennis van types en opbouw van hellende daken
 • Competentie 18:
  Voert aansluitingen uit met diverse doorvoeringen
  • Controleert en beoordeelt de structuur van de doorvoeringen
  • Kiest het meest geschikte metaal in functie van de uit te voeren werken (lood, zink)
  • Meet en duidt de lengte van het bladmetaal en het metaal op spoelen aan
  • Tekent de verdeling van de metaalstroken af
  • Snijdt en bewerkt het metaal, rekening houdend met obstakels en ornamenten
  • Plooit bladen of maakt en bevestigt slabben
  • Voert waterdichte aansluitingen met diverse doorvoeringen uit (zoals bijvoorbeeld schoorstenen, lichtkoepels, lichttunnels, liftschachten, verluchtingselementen, dakvensters, ...)
  • Voert de bladen of de slabben bij schoorstenen op hellende daken trapsgewijs uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het gereedschap voor de bewerking van de gebruikte metalen
  • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
  • Kennis van de technieken voor het plaatsen van een bebording
  • Kennis van elementen die een gespecialiseerde tussenkomst vereisen (HVAC , dakvensters,…)
  • Kennis van compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
 • Competentie 19:
  Werkt de dakbedekking af
  • Past het dakbedekkingsmateriaal aan (snijden, zagen) voor een goede aansluiting op de kilgoot of rand
  • Vervaardigt afwerkingsdetails en versieringen (de rand, aansluiting, nok, veiligheidsaccessoires, …)
  • Brengt afwerkingsdetails en versieringen aan rond openingen, dakdoorbrekingen en andere accessoires
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten afwerkingsmaterialen
 • Competentie 20:
  Brengt dakgoten aan bij hellend dak en bevestigt deze
  • Plaatst haken en hecht een dakgoot vast
  • Verzekert zich van de juiste hellingsgraad
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de eigenschappen, nodige afmetingen, vervaardiging en plaatsingswijze van dakgoten, gootdetails en hemelwaterafvoer
  • Kennis van compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
 • Competentie 21:
  Vervaardigt bij hellend dak een hemelwaterafvoer en sluit deze aan op het rioleringssysteem
  • Voert een hemelwaterafvoer uit in verschillende vormen en doorsneden
  • Plaatst en bevestigt de hemelwaterafvoer
  • Sluit de leidingen water- en geurdicht af
  • Plaatst en bevestigt de verbindingselementen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de systemen van waterafvoer op en van het dak en de gevel
  • Kennis van de eigenschappen, nodige afmetingen, vervaardiging en plaatsingswijze van dakgoten, gootdetails en hemelwaterafvoer
 • Competentie 22:
  Bereidt het hellend dak voor op de montage van zonnepanelen en -collectoren
  • Leest en past het montageplan toe
  • Verzekert zich van de goede staat van de bestaande structuur
  • Versterkt het daktimmerwerk of de dakbedekking
  • Beoordeelt de invloed die het gekozen systeem zal hebben op het dak (perforaties, beloopbaarheid, onderhoud, ...)
  • Beschermt bestaande dakelementen die niet beschadigd mogen worden bij de montage
  • Realiseert waterdichte doorbrekingen in het dak
  • Verwerkt het bevestigingssystemen voor de zonnepanelen en -collectoren (haken) in het dak
  • Controleert de stevigheid van de verankeringen
  • Verzekert zich van het behoud van de integriteit van de functies van het dakcomplex
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
  • Kennis van de verschillende types zonnepanelen en -collectoren en hun plaatsing
  • Kennis van montagetechnieken van zonnepanelen bij metalen hellende daken

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van bouwfysica
 • Basiskennis van houtsoorten, schadefenomenen en bescherming van hout
 • Basiskennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
 • Basiskennis algemene principes EPB
 • Basiskennis van Building Information Modeling (BIM)
 • Kennis van het gereedschap voor de bewerking van de gebruikte metalen
 • Kennis van de verschillende verbindingen van bladen (staande naad, roefnaad, solderingen, klangverbindingen,…)
 • Kennis van de werkwijze voor het opkanten en felsen van bladen
 • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van signalisatievoorschriften
 • Kennis van de technieken voor bevestigen, heffen en het aanslaan van lasten
 • Kennis van de keuringsvoorschriften van hijsmaterieel
 • Kennis van de tekens en seinen voor communicatie met de bestuurders van hef-, hijs- en graafmachines
 • Kennis van de voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
 • Kennis van de technieken om het daktimmerwerk te versterken
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
 • Kennis van types en opbouw van hellende daken
 • Kennis van functionele berekeningen (oppervlakte, ...)
 • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten metalen dakbedekking
 • Kennis van de systemen van waterafvoer op en van het dak en de gevel
 • Kennis van de eigenschappen, nodige afmetingen, vervaardiging en plaatsingswijze van dakgoten, gootdetails en hemelwaterafvoer
 • Kennis van compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
 • Kennis van bouwknopen
 • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie
 • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen
 • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten afwerkingsmaterialen
 • Kennis van de verschillende types zonnepanelen en -collectoren en hun plaatsing
 • Kennis van montagetechnieken van zonnepanelen bij metalen hellende daken
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
 • Kennis van maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger en hoogwerker
 • Kennis van voorwaarden om een steiger en hoogwerker te betreden
 • Kennis van geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van de voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest,…)
 • Kennis van de veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen (asbesthoudende producten,…), elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, …
 • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
 • Kennis van de werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
 • Kennis van elektriciteit i.f.v. de werkzaamheden
 • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Kennis van de technieken voor het plaatsen van een bebording
 • Kennis van types en opbouw van hellende daken
 • Kennis van invloed van de minimale dakhelling op de keuze van de metalen dakbedekkingsmaterialen
 • Kennis van elementen die een gespecialiseerde tussenkomst vereisen (HVAC , dakvensters,…)
 • Kennis van compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
 • Kennis van lucht in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
 • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
 • Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen
 • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
 • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
 • Houdt planning en werkdocumenten bij
 • Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
 • Bepaalt de uitvoeringsfases en maakt een planning op van het verloop van de werkzaamheden
 • Plant de eigen werken en bepaalt mee de werkvolgorde
 • Bepaalt de benodigde materialen, gereedschappen en machines in functie van de dagactiviteit
 • Houdt voorraden bij en vult aan
 • Neemt leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheden en kwaliteit
 • Selecteert de gepaste en gekeurde hijshulpmiddelen
 • Schat gewicht en zwaartepunt van de last in
 • Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van machines
 • Identificeert het type dakopbouw
 • Beoordeelt de uitvoering en de staat van de dragende structuur
 • Houdt rekening met toekomstige accessoires (dakvensters, zonnepanelen)
 • Gaat de goede uitvoering van het daktimmerwerk na
 • Beoordeelt de staat van de dakbedekking
 • Beoordeelt de kwaliteit van de isolatie
 • Beoordeelt de toegankelijkheid
 • Identificeert de elementen die speciale tussenkomst vereisen
 • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
 • Gebruikt controle- en meetgereedschap
 • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
 • Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen
 • Kiest het meest geschikte metaal in functie van de uit te voeren werken
 • Meet het dak en de gevel op rekening houdend met overlappingen
 • Meet en duidt de lengte van het bladmetaal en het metaal op spoelen aan
 • Tekent de verdeling van de metaalstroken af
 • Gaat na of de ondergrond waarop de tussenlaag aangebracht wordt, voldoet
 • Waakt erover dat de dakbedekking en gevelbekleding niet in aanraking komt met stoffen die het metaal kunnen beschadigen
 • Controleert en beoordeelt de structuur van de doorvoeringen
 • Leest en past het montageplan toe
 • Verzekert zich van de goede staat van de bestaande structuur
 • Beoordeelt de invloed die het gekozen systeem zal hebben op het dak (perforaties, beloopbaarheid, onderhoud, ...)
 • Kiest het meest geschikte metaal in functie van de uit te voeren werken (lood, zink)
 • Controleert de stevigheid van de verankeringen
 • Verzekert zich van het behoud van de integriteit van de functies van het dakcomplex

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
 • Versterkt het daktimmerwerk of de dakbedekking

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Beperkt stofemissie
 • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur
 • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingsborden aan
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen
 • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
 • Gebruikt steigers en hoogwerkers volgens de instructies en veiligheidsregels
 • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
 • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
 • Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • Stemt de eigen werkzaamheden af op de activiteiten van anderen (het bouwteam)
 • Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats en zorgt voor bescherming ervan
 • Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last
 • Verwijdert oude of slechte dakbedekking
 • Demonteert elementen en breekt dakonderdelen af
 • Verwijdert dakgoten, hemelwaterafvoer, zonnepanelen en andere daktoebehoren
 • Beschermt de dakstructuur tijdens de werkzaamheden tegen weersomstandigheden
 • Plaatst de isolatie op uniforme en correcte wijze
 • Plaatst het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze
 • Voert doorbrekingen en integratie van elementen (ramen, installatiekanalen, …) luchtdicht uit
 • Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw
 • Brengt een onderdak aan conform de normen en technische instructies van de fabrikant
 • Plaatst de materialen van de tussenlaag (scheidingslaag, structuurmat, onderdak) soepel of strak
 • Snijdt en bewerkt het metaal, rekening houdend met obstakels en ornamenten
 • Plaatst en bevestigt (soldeert, …) de metalen dakbedekking en gevelbekleding
 • Gebruikt gepaste soldeermiddelen
 • Gebruikt brandbestrijdingsmiddelen
 • Voert verbindingen met staande naad uit
 • Voert verbindingen met roefnaad uit
 • Plooit bladen of maakt en bevestigt slabben
 • Voert waterdichte aansluitingen met diverse doorvoeringen uit (zoals bijvoorbeeld schoorstenen, lichtkoepels, lichttunnels, liftschachten, verluchtingselementen, dakvensters, ...)
 • Voert de bladen of de slabben bij schoorstenen op hellende daken trapsgewijs uit
 • Plaatst haken en hecht een dakgoot vast
 • Verzekert zich van de juiste hellingsgraad
 • Voert een hemelwaterafvoer uit in verschillende vormen en doorsneden
 • Plaatst en bevestigt de hemelwaterafvoer
 • Sluit de leidingen water- en geurdicht af
 • Plaatst en bevestigt de verbindingselementen
 • Past het dakbedekkingsmateriaal aan (snijden, zagen) voor een goede aansluiting op de kilgoot of rand
 • Vervaardigt afwerkingsdetails en versieringen (de rand, aansluiting, nok, veiligheidsaccessoires, …)
 • Brengt afwerkingsdetails en versieringen aan rond openingen, dakdoorbrekingen en andere accessoires
 • Meet en duidt de lengte van het bladmetaal en het metaal op spoelen aan
 • Tekent de verdeling van de metaalstroken af
 • Snijdt en bewerkt het metaal, rekening houdend met obstakels en ornamenten
 • Beschermt bestaande dakelementen die niet beschadigd mogen worden bij de montage
 • Realiseert waterdichte doorbrekingen in het dak
 • Verwerkt het bevestigingssystemen voor de zonnepanelen en -collectoren (haken) in het dak

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt vooral uitgeoefend op bouwplaatsen (nieuwbouw), in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (renovatie) binnen ondernemingen en vergt de nodige mobiliteit.
 • Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, weersomstandigheden, grondstoffen en machines.
 • De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken op hoogte, in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega’s en derden.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en PBM’s en CBM’s met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het beoordelen van de staat van het dak
 • het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • het uitvoeren en het afwerken van de werkzaamheden
 • het controleren en indien nodig bijsturen van de kwaliteit van zijn werk
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • veiligheids- , gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften, codes van goede praktijk, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen
 • instructies van de leidinggevende
 • afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden met collega’s en derden
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties (bv. gebrekkige dakrandbeveiliging,…) en bijkomende instructies
 • gespecialiseerde professionals en/of derden voor storingen, technische interventies en/of onderhoud aan wat buiten zijn competenties of bevoegdheden ligt

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Werkt op hoogte
 • Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
 • Gebruikt machines en gereedschappen
 • Houdt werkadministratie bij
 • Plant de werkzaamheden
 • Beheert het materiaal en het materieel
 • Slaat lasten aan
 • Maakt een diagnose van de staat van het hellend dak
 • Verwijdert dakelementen bij een hellend dak
 • Plaatst isolatiematerialen bij hellend dak (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
 • Plaatst lucht- en/of dampscherm bij hellend dak
 • Legt het onderdak bij hellend dak
 • Bereidt plaatsing van metalen dakbedekking en gevelbekleding voor
 • Plaatst, bevestigt en verbindt metalen dakbedekking en gevelbekleding
 • Voert aansluitingen uit met diverse doorvoeringen
 • Werkt de dakbedekking af
 • Brengt dakgoten aan bij hellend dak en bevestigt deze
 • Vervaardigt bij hellend dak een hemelwaterafvoer en sluit deze aan op het rioleringssysteem
 • Bereidt het hellend dak voor op de montage van zonnepanelen en -collectoren

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Dakdekker Metalen Dakbedekking’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Gezondheidsbeoordeling voor het uitvoeren van een veiligheidsfunctie zoals bepaald in Codex over het welzijn op het werk. (BS 2 juni 2017)