Dakdekker niet-metalen dakbedekking

 
BK-0291-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Dakdekker niet-metalen dakbedekking

Deze benaming "dakdekker niet-metalen dakbedekking" wordt gebruikt in het beroepscompetentieprofiel van Constructiv.

Het Competent-Beroepscompetentieprofiel: Dakdekker schuine daken (m/v) geeft andere benamingen aan zoals ‘dakwerker’, ‘dakdekker’.

Definitie

De dakdekker niet-metalen dakbedekking zal bouwconstructies (nieuwbouw of renovatie) met hellende daken in al zijn details op een correcte manier isoleren en bedekken met leien, pannen, platen, stroken en prefabelementen en deze ook onderhouden en herstellen teneinde gebouwen wind- en waterdicht te maken.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 3, 2023

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van communicatietechnieken
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen
  • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Beperkt stofemissie
  • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur
  • Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van algemene principes EPB
  • Basiskennis van Building Information Modeling (BIM)
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van de voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest,…)
  • Kennis van de veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen (asbesthoudende producten,…), elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, …
 • Competentie 3:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingsborden aan
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van signalisatievoorschriften
 • Competentie 4:
  Werkt op hoogte en gebruikt hoogtewerker
  • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
  • Gebruikt steigers en hoogwerkers volgens de instructies en veiligheidsregels
  • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
  • Kennis van maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger en hoogwerker
  • Kennis van voorwaarden om een steiger en hoogwerker te betreden
 • Competentie 5:
  Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
  • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
  • Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
 • Competentie 6:
  Gebruikt machines en gereedschappen
  • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
  • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
  • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
  • Kennis van elektriciteit i.f.v. de werkzaamheden
  • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Competentie 7:
  Houdt werkadministratie bij
  • Houdt planning en werkdocumenten bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Competentie 8:
  Plant de werkzaamheden
  • Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
  • Bepaalt de uitvoeringsfases en maakt een planning op van het verloop van de werkzaamheden
  • Plant de werken en bepaalt mee de werkvolgorde
  • Bepaalt de benodigde materialen, gereedschappen en machines in functie van de dagactiviteit
  • Stemt de eigen werkzaamheden af op de activiteiten van anderen (het bouwteam)
  • Onderhoudt contacten met klanten en collega’s
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Building Information Modeling (BIM)
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
  • Kennis van functionele berekeningen (oppervlakte, ...)
 • Competentie 9:
  Beheert het materiaal en het materieel
  • Houdt voorraden bij en vult aan
  • Neemt leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheden en kwaliteit
  • Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats en zorgt voor bescherming ervan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Competentie 10:
  Slaat lasten aan
  • Selecteert de gepaste en gekeurde hijshulpmiddelen
  • Schat gewicht en zwaartepunt van de last in
  • Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last
  • Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van machines
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de technieken voor bevestigen, heffen en het aanslaan van lasten
  • Kennis van de keuringsvoorschriften van hijsmaterieel
  • Kennis van de tekens en seinen voor communicatie met de bestuurders van hef-, hijs- en graafmachines
 • Competentie 11:
  Maakt een diagnose van de staat van het hellend dak
  • Identificeert het type dakopbouw
  • Beoordeelt de uitvoering en de staat van de dragende structuur
  • Houdt rekening met toekomstige accessoires (dakvensters, zonnepanelen)
  • Gaat de goede uitvoering van het daktimmerwerk na
  • Beoordeelt de staat van de dakbedekking
  • Beoordeelt de kwaliteit van de isolatie
  • Beoordeelt de toegankelijkheid
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van bouwfysica
  • Basiskennis van houtsoorten, schadefenomenen en bescherming van hout
  • Kennis van de voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
  • Kennis van de technieken om het daktimmerwerk te versterken
  • Kennis van functionele berekeningen (oppervlakte, ...)
  • Kennis van types en opbouw van hellende daken
 • Competentie 12:
  Verwijdert dakelementen bij een hellend dak
  • Verwijdert oude of slechte dakbedekking
  • Demonteert elementen en breekt dakonderdelen af
  • Verwijdert dakgoten, hemelwaterafvoer, zonnepanelen en andere daktoebehoren
  • Identificeert de elementen die speciale tussenkomst vereisen
  • Beschermt de dakstructuur tijdens de werkzaamheden tegen weersomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van types en opbouw van hellende daken
  • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten dakbedekking
 • Competentie 13:
  Plaatst isolatiematerialen bij hellend dak (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Plaatst de isolatie op uniforme en correcte wijze
  • Gebruikt controle- en meetgereedschap
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
  • Kennis van bouwknopen
  • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
 • Competentie 14:
  Plaatst lucht- en/of dampscherm bij hellend dak
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen
  • Plaatst het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze
  • Voert doorbrekingen en integratie van elementen (ramen, installatiekanalen, …) luchtdicht uit
  • Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bouwknopen
  • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen
 • Competentie 15:
  Legt het onderdak bij hellend dak
  • Brengt onderdak en zelfdragende dakplaten aan conform de normen en technische instructies van de fabrikant
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de technieken voor het plaatsen van een bebording
  • Kennis van types en opbouw van hellende daken
  • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten dakbedekking
 • Competentie 16:
  Bereidt de plaatsing van dakbedekking met dakpannen, leien,...voor
  • Vervaardigt en plaatst kilgoten
  • Lijnt correct uit
  • Zet uit in functie van het dakoppervlak, de helling en de te gebruiken dakbedekking
  • Maakt lattenverdeling
  • Brengt tengel- en pan- of leilatten aan
  • Brengt ruitersteunen en ruiter aan
  • Brengt dakvoetprofiel aan
  • Maakt breedteverdeling
  • Neemt de juiste overlappingen in acht
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van de technieken voor het plaatsen van een bebording
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van types en opbouw van hellende daken
 • Competentie 17:
  Plaatst pannen
  • Maakt mortels (kalk- en cementmortels) aan
  • Plaatst en verankert pannen
  • Voert lucht-in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires uit
  • Plaatst veiligheidshaken
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van lucht in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires
  • Kennis van de uitvoeringstechnieken (dakrand, nokafwerking, verluchtingspannen)
  • Kennis van compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
  • Kennis van de voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
  • Kennis van de technieken om het daktimmerwerk te versterken
  • Kennis van types en opbouw van pannendaken
  • Kennis van invloed van de minimale dakhelling op de keuze van de pannen
  • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten pannen
 • Competentie 18:
  Plaatst leien
  • Plaatst en verankert natuur- en kunstleien volgens toegepaste spijker- of haaksysteem
  • Voert overlappingen correct uit
  • Voert lucht-in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires uit
  • Plaatst veiligheidshaken
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van lucht in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires
  • Kennis van de uitvoeringstechnieken (dakrand, nokafwerking, verluchtingspannen)
  • Kennis van compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
  • Kennis van de voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
  • Kennis van de technieken om het daktimmerwerk te versterken
  • Kennis van types en opbouw van leien daken
  • Kennis van invloed van de minimale dakhelling op de keuze van de leien
  • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten leien
 • Competentie 19:
  Plaatst platen en stroken
  • Plaatst platen (bijvoorbeeld golfplaten, vezelplaten, kunststofplaten, bitumen platen) en stroken en houdt daarbij de vereiste legrichting aan
  • Kiest de bevestigingsmiddelen en bevestigt de platen en stroken
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van lucht in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires
  • Kennis van de uitvoeringstechnieken (dakrand, nokafwerking, verluchtingspannen)
  • Kennis van compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
  • Kennis van de voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
  • Kennis van de technieken om het daktimmerwerk te versterken
  • Kennis van types en opbouw van platen en stroken
  • Kennis van invloed van de minimale dakhelling op de keuze van de platen en stroken
  • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten platen en stroken
 • Competentie 20:
  Plaatst prefabelementen
  • Informeert zich bij de fabrikant
  • Plaatst de prefab-elementen volgens instructies van de fabrikant
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten prefabelementen
 • Competentie 21:
  Voert aansluitingen uit met diverse doorvoeringen
  • Controleert en beoordeelt de structuur van de doorvoeringen
  • Kiest het meest geschikte metaal in functie van de uit te voeren werken (lood, zink)
  • Meet en duidt de lengte van het bladmetaal en het metaal op spoelen aan
  • Tekent de verdeling van de metaalstroken af
  • Snijdt en bewerkt het metaal, rekening houdend met obstakels en ornamenten
  • Plooit bladen of maakt en bevestigt slabben (lood, zink)
  • Voert waterdichte aansluitingen met diverse doorvoeringen uit (zoals bijvoorbeeld schoorstenen, lichtkoepels, lichttunnels, liftschachten, verluchtingselementen, dakvensters, ...)
  • Voert de bladen of de slabben bij schoorstenen op hellende daken trapsgewijs uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de technieken voor het plaatsen van een bebording
  • Kennis van elementen die een gespecialiseerde tussenkomst vereisen (HVAC , dakvensters,…)
  • Kennis van compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
  • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
  • Kennis van gereedschap voor de bewerking van de gebruikte metalen
 • Competentie 22:
  Werkt de dakbedekking af
  • Past het dakbedekkingsmateriaal aan (snijden, zagen) voor een goede aansluiting op de kilgoot of rand
  • Vervaardigt afwerkingsdetails en versieringen (de rand, aansluiting, nok, veiligheidsaccessoires, …)
  • Brengt afwerkingsdetails en versieringen aan rond openingen, dakdoorbrekingen en andere accessoires
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten afwerkingsmaterialen
 • Competentie 23:
  Brengt dakgoten aan bij hellend dak en bevestigt deze
  • Plaatst haken en hecht een dakgoot vast
  • Verzekert zich van de juiste hellingsgraad
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de eigenschappen, nodige afmetingen, vervaardiging en plaatsingswijze van dakgoten, gootdetails en hemelwaterafvoer
  • Kennis van compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
 • Competentie 24:
  Vervaardigt bij hellend dak een hemelwaterafvoer en sluit deze aan op het rioleringssysteem
  • Voert een hemelwaterafvoer uit in verschillende vormen en doorsneden
  • Plaatst en bevestigt de hemelwaterafvoer
  • Sluit de leidingen water- en geurdicht af
  • Plaatst en bevestigt de verbindingselementen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de systemen van waterafvoer op en van het dak en de gevel
  • Kennis van de eigenschappen, nodige afmetingen, vervaardiging en plaatsingswijze van dakgoten, gootdetails en hemelwaterafvoer
 • Competentie 25:
  Bereidt het hellend dak voor op de montage van zonnepanelen en -collectoren
  • Leest en past het montageplan toe
  • Verzekert zich van de goede staat van de bestaande structuur
  • Versterkt het daktimmerwerk of de dakbedekking
  • Beoordeelt de invloed die het gekozen systeem zal hebben op het dak (perforaties, beloopbaarheid, onderhoud, ...)
  • Beschermt bestaande dakelementen die niet beschadigd mogen worden bij de montage
  • Realiseert waterdichte doorbrekingen in het dak
  • Verwerkt het bevestigingssystemen voor de zonnepanelen en -collectoren (haken) in het dak
  • Controleert de stevigheid van de verankeringen
  • Verzekert zich van het behoud van de integriteit van de functies van het dakcomplex
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
  • Kennis van de verschillende types zonnepanelen en -collectoren en hun plaatsing
  • Kennis van montagetechnieken van zonnepanelen bij niet-metalen hellende daken

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
 • Basiskennis van bouwfysica
 • Basiskennis van houtsoorten, schadefenomenen en bescherming van hout
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van algemene principes EPB
 • Basiskennis van Building Information Modeling (BIM)
 • Kennis van bouwknopen
 • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie
 • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van de technieken voor het plaatsen van een bebording
 • Kennis van elementen die een gespecialiseerde tussenkomst vereisen (HVAC , dakvensters,…)
 • Kennis van lucht in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires
 • Kennis van de systemen van waterafvoer op en van het dak en de gevel
 • Kennis van de uitvoeringstechnieken (dakrand, nokafwerking, verluchtingspannen)
 • Kennis van de eigenschappen, nodige afmetingen, vervaardiging en plaatsingswijze van dakgoten, gootdetails en hemelwaterafvoer
 • Kennis van compatibiliteit van dak- en gootmaterialen
 • Kennis van de voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur
 • Kennis van de technieken om het daktimmerwerk te versterken
 • Kennis van de verschillende types zonnepanelen en -collectoren en hun plaatsing
 • Kennis van montagetechnieken van zonnepanelen bij niet-metalen hellende daken
 • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van signalisatievoorschriften
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
 • Kennis van maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger en hoogwerker
 • Kennis van voorwaarden om een steiger en hoogwerker te betreden
 • Kennis van geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van de voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest,…)
 • Kennis van de veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van de technieken voor bevestigen, heffen en het aanslaan van lasten
 • Kennis van de keuringsvoorschriften van hijsmaterieel
 • Kennis van de tekens en seinen voor communicatie met de bestuurders van hef-, hijs- en graafmachines
 • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen (asbesthoudende producten,…), elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, …
 • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
 • Kennis van functionele berekeningen (oppervlakte, ...)
 • Kennis van de werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
 • Kennis van elektriciteit i.f.v. de werkzaamheden
 • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Kennis van types en opbouw van hellende daken
 • Kennis van types en opbouw van pannendaken
 • Kennis van types en opbouw van leien daken
 • Kennis van types en opbouw van platen en stroken
 • Kennis van invloed van de minimale dakhelling op de keuze van de pannen
 • Kennis van invloed van de minimale dakhelling op de keuze van de leien
 • Kennis van invloed van de minimale dakhelling op de keuze van de platen en stroken
 • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten dakbedekking
 • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten pannen
 • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten leien
 • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten platen en stroken
 • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten prefabelementen
 • Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten afwerkingsmaterialen
 • Kennis van gereedschap voor de bewerking van de gebruikte metalen

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
 • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
 • Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen
 • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
 • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
 • Houdt planning en werkdocumenten bij
 • Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
 • Bepaalt de uitvoeringsfases en maakt een planning op van het verloop van de werkzaamheden
 • Plant de werken en bepaalt mee de werkvolgorde
 • Bepaalt de benodigde materialen, gereedschappen en machines in functie van de dagactiviteit
 • Onderhoudt contacten met klanten en collega’s
 • Houdt voorraden bij en vult aan
 • Neemt leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheden en kwaliteit
 • Identificeert het type dakopbouw
 • Beoordeelt de uitvoering en de staat van de dragende structuur
 • Houdt rekening met toekomstige accessoires (dakvensters, zonnepanelen)
 • Gaat de goede uitvoering van het daktimmerwerk na
 • Beoordeelt de staat van de dakbedekking
 • Beoordeelt de kwaliteit van de isolatie
 • Beoordeelt de toegankelijkheid
 • Identificeert de elementen die speciale tussenkomst vereisen
 • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
 • Gebruikt controle- en meetgereedschap
 • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
 • Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen
 • Lijnt correct uit
 • Neemt de juiste overlappingen in acht
 • Informeert zich bij de fabrikant
 • Controleert en beoordeelt de structuur van de doorvoeringen
 • Leest en past het montageplan toe
 • Verzekert zich van de goede staat van de bestaande structuur
 • Beoordeelt de invloed die het gekozen systeem zal hebben op het dak (perforaties, beloopbaarheid, onderhoud, ...)
 • Selecteert de gepaste en gekeurde hijshulpmiddelen
 • Schat gewicht en zwaartepunt van de last in
 • Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van machines
 • Controleert de stevigheid van de verankeringen
 • Verzekert zich van het behoud van de integriteit van de functies van het dakcomplex
 • Kiest het meest geschikte metaal in functie van de uit te voeren werken (lood, zink)

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Beperkt stofemissie
 • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur
 • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingsborden aan
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen
 • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
 • Gebruikt steigers en hoogwerkers volgens de instructies en veiligheidsregels
 • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
 • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
 • Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • Stemt de eigen werkzaamheden af op de activiteiten van anderen (het bouwteam)
 • Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats en zorgt voor bescherming ervan
 • Verwijdert oude of slechte dakbedekking
 • Demonteert elementen en breekt dakonderdelen af
 • Verwijdert dakgoten, hemelwaterafvoer, zonnepanelen en andere daktoebehoren
 • Beschermt de dakstructuur tijdens de werkzaamheden tegen weersomstandigheden
 • Plaatst de isolatie op uniforme en correcte wijze
 • Plaatst het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze
 • Voert doorbrekingen en integratie van elementen (ramen, installatiekanalen, …) luchtdicht uit
 • Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw
 • Brengt onderdak en zelfdragende dakplaten aan conform de normen en technische instructies van de fabrikant
 • Vervaardigt en plaatst kilgoten
 • Zet uit in functie van het dakoppervlak, de helling en de te gebruiken dakbedekking
 • Maakt lattenverdeling
 • Brengt tengel- en pan- of leilatten aan
 • Brengt ruitersteunen en ruiter aan
 • Brengt dakvoetprofiel aan
 • Maakt breedteverdeling
 • Maakt mortels (kalk- en cementmortels) aan
 • Plaatst en verankert pannen
 • Voert lucht-in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires uit
 • Plaatst veiligheidshaken
 • Plaatst en verankert natuur- en kunstleien volgens toegepaste spijker- of haaksysteem
 • Voert overlappingen correct uit
 • Voert lucht-in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires uit
 • Plaatst veiligheidshaken
 • Plaatst platen (bijvoorbeeld golfplaten, vezelplaten, kunststofplaten, bitumen platen) en stroken en houdt daarbij de vereiste legrichting aan
 • Kiest de bevestigingsmiddelen en bevestigt de platen en stroken
 • Plaatst de prefab-elementen volgens instructies van de fabrikant
 • Plooit bladen of maakt en bevestigt slabben (lood, zink)
 • Voert waterdichte aansluitingen met diverse doorvoeringen uit (zoals bijvoorbeeld schoorstenen, lichtkoepels, lichttunnels, liftschachten, verluchtingselementen, dakvensters, ...)
 • Voert de bladen of de slabben bij schoorstenen op hellende daken trapsgewijs uit
 • Past het dakbedekkingsmateriaal aan (snijden, zagen) voor een goede aansluiting op de kilgoot of rand
 • Vervaardigt afwerkingsdetails en versieringen (de rand, aansluiting, nok, veiligheidsaccessoires, …)
 • Brengt afwerkingsdetails en versieringen aan rond openingen, dakdoorbrekingen en andere accessoires
 • Plaatst haken en hecht een dakgoot vast
 • Verzekert zich van de juiste hellingsgraad
 • Voert een hemelwaterafvoer uit in verschillende vormen en doorsneden
 • Plaatst en bevestigt de hemelwaterafvoer
 • Sluit de leidingen water- en geurdicht af
 • Plaatst en bevestigt de verbindingselementen
 • Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last
 • Meet en duidt de lengte van het bladmetaal en het metaal op spoelen aan
 • Tekent de verdeling van de metaalstroken af
 • Snijdt en bewerkt het metaal, rekening houdend met obstakels en ornamenten
 • Versterkt het daktimmerwerk of de dakbedekking
 • Beschermt bestaande dakelementen die niet beschadigd mogen worden bij de montage
 • Realiseert waterdichte doorbrekingen in het dak
 • Verwerkt het bevestigingssystemen voor de zonnepanelen en -collectoren (haken) in het dak

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt vooral uitgeoefend op bouwplaatsen (nieuwbouw), in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (renovatie) binnen ondernemingen en vergt de nodige mobiliteit.
 • Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, weersomstandigheden, grondstoffen en machines.
 • De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken op hoogte, in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega’s en derden.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en PBM’s en CBM’s met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het beoordelen van de staat van het dak
 • het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • het uitvoeren en het afwerken van de werkzaamheden aan isolatie en onderdak, dak, gevel en hemelwaterafvoer
 • het controleren en indien nodig bijsturen van de kwaliteit van zijn werk
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • veiligheids- , gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften, codes van goede praktijk, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen
 • instructies van de leidinggevende
 • afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden met collega’s en derden
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties (bv. gebrekkige dakrandbeveiliging,…) en bijkomende instructies
 • gespecialiseerde professionals en/of derden voor storingen, technische interventies en/of onderhoud aan wat buiten zijn competenties of bevoegdheden ligt

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Werkt op hoogte en gebruikt hoogtewerker
 • Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
 • Gebruikt machines en gereedschappen
 • Houdt werkadministratie bij
 • Plant de werkzaamheden
 • Beheert het materiaal en het materieel
 • Slaat lasten aan
 • Maakt een diagnose van de staat van het hellend dak
 • Verwijdert dakelementen bij een hellend dak
 • Plaatst isolatiematerialen bij hellend dak (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
 • Plaatst lucht- en/of dampscherm bij hellend dak
 • Legt het onderdak bij hellend dak
 • Bereidt de plaatsing van dakbedekking met dakpannen, leien,...voor
 • Plaatst pannen
 • Plaatst leien
 • Plaatst platen en stroken
 • Plaatst prefabelementen
 • Voert aansluitingen uit met diverse doorvoeringen
 • Werkt de dakbedekking af
 • Brengt dakgoten aan bij hellend dak en bevestigt deze
 • Vervaardigt bij hellend dak een hemelwaterafvoer en sluit deze aan op het rioleringssysteem
 • Bereidt het hellend dak voor op de montage van zonnepanelen en -collectoren

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Dakdekker niet-metalen dakbedekking’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Gezondheidsbeoordeling voor het uitvoeren van een veiligheidsfunctie zoals bepaald in Codex over het welzijn op het werk. (BS 2 juni 2017)