Havenarbeider algemeen werk

 
BK-0408-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Havenarbeider algemeen werk

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "N320301 Goederenbehandeling in de haven"

Definitie

De havenarbeider behandelt de goederen die aan- of afgevoerd worden in de zeehavens, aan boord van schepen en/of vaartuigen of op de kade teneinde de activiteiten efficiënt uit te voeren conform het gedegen vakmanschap en met respect voor de veiligheidsregels en de vigerende wetgeving.

Afbakening

Soorten lading:
stukgoed
o ijzer-en staalproducten: coils, buizen, profielijzer, staalplaten/slabs, lang ijzer, rails, …
o houtproducten: pakken hout, papierpulp, rollen papier, …
o break bulk: big bags, zakgoed, kasgoed/kisten, kratten, dozen, …
o project cargo en heavy lifts: drums, …non-ferro: ingots, tinplates, …
o roro:,auto’s, grote voertuigen, constructiemateriaal, …
bulkgoederen: steenkool, ijzererts, non-ferroconcentraten, mineralen, meststoffen, …
containers

Soorten goederen: alle goederen met inbegrip van containers en vervoersmiddelen, met uitzondering van :
• De aanvoer alsmede de afvoer in bulk van aardolie, vloeibare aardolieproducten en vloeibare grondstoffen voor de raffinaderij, de chemische nijverheid en de opslag- en transformatiebedrijvigheden in petroleuminstallaties
• Vis aangevoerd met vissersvaartuigen
• Vloeibare gassen onder druk in bulk

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2019

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in wisselend teamverband
  • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, …)
  • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende
  • Rapporteert aan leidinggevende
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van leidinggevende op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van rapportering
  • Kennis van communicatie
  • Kennis van professionele taalgebruik (moet voldoende professionele taalkennis bezitten om alle bevelen en onderrichtingen in verband met het uit te voeren werk te kunnen begrijpen)
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, en beveiliging
  • Past algemene en sectorale veiligheidsvoorschriften toe
  • Neemt actief deel aan veiligheidsinstructies (Take5)
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen op correcte wijze
  • Herkent risico’s bij werken op locatie (in het schip, op de kade, onder de kraan, …)
  • Meldt risico's en problemen, mondeling en/of schriftelijk, aan de leidinggevende
  • Schat de risico’s van de werkzaamheden in
  • Werkt volgens de specifieke veiligheidsvoorschriften op locatie
  • Herkent gevaarlijke producten en behandelt ze conform de voorschriften
  • Maakt gebruik van valbeveiliging
  • Evacueert tijdens een brand
  • Evacueert en/of voert EHBO uit bij ongevallen (zware bloedingen, gevaarlijke producten, …)
  • Voert de noodprocedure uit bij calamiteiten met gevaarlijke producten
  • Respecteert de ISPS-voorschriften
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van wettelijke bepalingen voor de havenarbeid
  • Basiskennis van de organisatie van havenarbeid
  • Basiskennis van een verkeersplan
  • Basiskennis van organisatie en werking van een terminal
  • Basiskennis van brand en brandbestrijding
  • Kennis van veiligheid van de arbeidsplaats en de toegangswegen
  • Kennis van gevaarlijke producten en de behandeling ervan
  • Kennis van EHBO zonder CPR
  • Grondige kennis van valbeveiliging: valharnas met valblok of vallijn, wand-lock/toplock, , draagbare ladders, safetyflat, spreader, valstopapparaat, …
  • Grondige kennis van veiligheidsregels en beveiligingsmaatregelen (veiligheidsvoorschriften, havenvoorschriften, …)
  • Grondige kennis van werkgerelateerde pictogrammen
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor milieu, kwaliteit en welzijn
  • Werkt ergonomisch (hef- en tiltechnieken, ..)
  • Werkt economisch
  • Werkt conform de voorgeschreven procedures
  • Vermijdt schade aan infrastructuur, goederen en de toestellen
  • Heeft oog voor het welzijn van de collega's
  • Past de milieuvoorschriften toe
  • Sorteert en recupereert afval en (gebruikte) materialen
  • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van wettelijke bepalingen voor de havenarbeid
  • Basiskennis van economisch werken
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van afvalpreventie, -procedures en –richtlijnen
  • Kennis van organisatie en werking van de haven
  • Kennis van de toepasselijke Codex
 • Competentie 4:
  Ontvangt de eigen werkzaamheden en bereidt ze voor
  • Verplaatst zich veilig binnen de arbeidsplaats
  • Begrijpt de ontvangen opdracht en volgt ze op
  • Verzamelt het materiaal noodzakelijk voor de opdracht
  • Plaatst indien nodig waarschuwingstekens
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van havenvoertuigen en hun gebruik
  • Kennis van (lokale) vakterminologie
  • Kennis van afvalpreventie, -procedures en –richtlijnen
  • Kennis van haventerrein en havenbedrijven
 • Competentie 5:
  Voert de voorbereiding van de werkpost uit
  • Betreedt het schip op gepaste wijze
  • Kijkt de veiligheidsrisico’s na ter voorbereiding van de werkzaamheden
  • Opent en sluit de luiken van het vrachtruim
  • Kijkt de uitrusting voor de toegang tot de schepen na bij gebruik (gangway, loopbruggen, …)
  • Zorgt voor een vrije doorgang
  • Voorziet het benodigd montagegereedschap, aanslag- of zekeringsmateriaal voor de behandeling van de lading
  • Voorziet courant materiaal voor de aanslag en/of zekeringswerkzaamheden
  • Voorziet benodigde materiaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van manueel, elektrisch en pneumatisch handgereedschap (hamers, zagen, …)
  • Kennis van lashingmateriaal voor zekering van de ladingen (voertuigen, containers, …)
  • Kennis van veiligheid van de arbeidsplaats en de toegangswegen
  • Grondige kennis van aanslagmateriaal (staalkabels, stroppen, kettingen, hijsbanden, …)
  • Grondige kennis van bevestigingstechnieken van aanslagmateriaal
 • Competentie 6:
  Pikt aanslagmateriaal aan of af
  • Organiseert zijn werkzaamheden
  • Controleert de lading op beschadiging en meldt deze aan de leidinggevende
  • Legt het aanslagmateriaal klaar bij laadoperaties
  • Schat de last in (gewicht, volume, zwaartepunt, …) voor toepassen van aanslagfactoren
  • Brengt het aanslagmateriaal aan de lading aan
  • Haakt het aanslagmateriaal los van de lading
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van eigenschappen van hef- en hijstoestellen
  • Kennis van organisatie en methodisch werken
  • Kennis van aanslagmethodes
  • Kennis van zekeringstechnieken voor ladingen
  • Kennis van reken- en meetmethodes
  • Grondige kennis van aanslagmateriaal (staalkabels, stroppen, kettingen, hijsbanden, …)
  • Grondige kennis van bevestigingstechnieken van aanslagmateriaal
 • Competentie 7:
  Behandelt goederen (stukgoed, zakgoed, dozen, ..)
  • Beoordeelt de aangepaste behandelingssymbolen en past ze toe
  • Past de juiste behandelingsmethode per type lading toe
  • Meldt onregelmatigheden/afwijkingen aan de leidinggevende
  • Lost of verplaatst de goederen met een (elektrische) transpallet
  • Tilt lasten manueel
  • (Ont)stapelt de lading
  • Laadt en lost de goederen in en uit containers
  • Plaatst de goederen op de voorziene locatie
  • Behandelt de gevaarlijke goederen volgens de procedure
  • Ordent de goederen rekening houdend met de optimale gewichtsverdeling (steekt kallen, stuwhout, keepers, … of neemt ze weg)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aanslagmethodes
  • Kennis van lading (stukgoed, bulkgoederen, containers)
  • Kennis van stapeltechnieken
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van onregelmatigheden (gebreken van lading, …)
  • Kennis van gevaarlijke producten en de behandeling ervan
  • Grondige kennis van aanslagmateriaal (staalkabels, stroppen, kettingen, hijsbanden, …)
  • Grondige kennis van bevestigingstechnieken van aanslagmateriaal
  • Grondige kennis van laad- en losprocedures
  • Grondige kennis van werkgerelateerde pictogrammen
 • Competentie 8:
  Bedient de (elektrische) transpallet
  • Voorziet (elektrische) transpallet voor goederenbehandeling
  • Verplaatst lasten met zijn/haar (elektrische) transpallet
  • Schat de afmetingen van de lading correct in
  • Bestuurt de (elektrische) transpallet voor verplaatsing van lasten zonder beschadigingen aan te brengen aan de goederen, de infrastructuur en andere voertuigen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van transportmiddelen voor laden en lossen van lading
 • Competentie 9:
  Behandelt containers
  • Beoordeelt de aangepaste behandelingssymbolen en past ze toe
  • Meldt onregelmatigheden/afwijkingen aan de leidinggevende
  • Neemt al het nodige materiaal mee
  • Werkt vanuit een safetyflat met valharnas
  • Houdt contact met de kraanman
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van lashingmateriaal voor zekering van de ladingen (voertuigen, containers, …)
  • Kennis van onregelmatigheden (gebreken van lading, …)
  • Kennis van transportmiddelen voor laden en lossen van lading
  • Kennis van gevaarlijke producten en de behandeling ervan
  • Grondige kennis van laad- en losprocedures
  • Grondige kennis van valbeveiliging: valharnas met valblok of vallijn, wand-lock/toplock, , draagbare ladders, safetyflat, spreader, valstopapparaat, …
 • Competentie 10:
  Behandelt voertuigen
  • Identificeert de voertuigen
  • Meldt onregelmatigheden/afwijkingen aan de leidinggevende
  • Rijdt en plaatst het voertuig in het schip, op de wagon en op de kade
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van lashingmateriaal voor zekering van de ladingen (voertuigen, containers, …)
  • Kennis van onregelmatigheden (gebreken van lading, …)
  • Kennis van transportmiddelen voor laden en lossen van lading
  • Grondige kennis van laad- en losprocedures
 • Competentie 11:
  Voert minimum één zekeringstechniek uit voor minstens één van de volgende ladingen: voertuigen, containers, stukgoed, coils, …
  • Werkt met bescherming tegen valgevaar aangepast aan de wijze van zekeren
  • Brengt het lashingmateriaal ter plaatse
  • Legt lashingmateriaal klaar voor bevestiging van de lading
  • Zekert de lading conform de (veiligheids)richtlijnen
  • Werkt met handgereedschap en past de aangepaste montagetechnieken toe
  • Evalueert de zekeringswerkzaamheden en stuurt bij indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van manueel, elektrisch en pneumatisch handgereedschap (hamers, zagen, …)
  • Kennis van lashingmateriaal voor zekering van de ladingen (voertuigen, containers, …)
  • Kennis van zekeringstechnieken voor ladingen
  • Kennis van reken- en meetmethodes
  • Grondige kennis van valbeveiliging: valharnas met valblok of vallijn, wand-lock/toplock, , draagbare ladders, safetyflat, spreader, valstopapparaat, …
  • Grondige kennis van veiligheidsregels en beveiligingsmaatregelen (veiligheidsvoorschriften, havenvoorschriften, …)
  • Grondige kennis van beschermingsmiddelen
 • Competentie 12:
  Ruimt de werkzone op en reinigt ze (materieel, hulpstukken, ...)
  • Ruimt het losliggende (aanslag) materiaal op en legt het op de daartoe voorziene plaatsen aan boord of op de kade
  • Verwijdert het restant van de lading uit het schip
  • Draagt zorg voor het gebruikte materiaal, onderhoudt dit en maakt het schoon
  • Signaleert wanneer onderdelen aan herstelling of onderhoud toe zijn
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van reinigingsmethoden
  • Kennis van afvalpreventie, -procedures en –richtlijnen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van wettelijke bepalingen voor de havenarbeid
 • Basiskennis van de organisatie van havenarbeid
 • Basiskennis van een verkeersplan
 • Basiskennis van organisatie en werking van een terminal
 • Basiskennis van havenvoertuigen en hun gebruik
 • Basiskennis van manueel, elektrisch en pneumatisch handgereedschap (hamers, zagen, …)
 • Basiskennis van eigenschappen van hef- en hijstoestellen
 • Basiskennis van brand en brandbestrijding
 • Basiskennis van economisch werken
 • Basiskennis van reinigingsmethoden
 • Basiskennis van rapportering
 • Kennis van (lokale) vakterminologie
 • Kennis van procedures en instructies
 • Kennis van organisatie en methodisch werken
 • Kennis van aanslagmethodes
 • Kennis van lading (stukgoed, bulkgoederen, containers)
 • Kennis van lashingmateriaal voor zekering van de ladingen (voertuigen, containers, …)
 • Kennis van zekeringstechnieken voor ladingen
 • Kennis van stapeltechnieken
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van onregelmatigheden (gebreken van lading, …)
 • Kennis van transportmiddelen voor laden en lossen van lading
 • Kennis van reken- en meetmethodes
 • Kennis van veiligheid van de arbeidsplaats en de toegangswegen
 • Kennis van gevaarlijke producten en de behandeling ervan
 • Kennis van afvalpreventie, -procedures en –richtlijnen
 • Kennis van haventerrein en havenbedrijven
 • Kennis van veiligheid van de arbeidsplaats en de toegangswegen
 • Kennis van organisatie en werking van de haven
 • Kennis van EHBO zonder CPR
 • Kennis van de toepasselijke Codex
 • Kennis van communicatie
 • Kennis van professionele taalgebruik (moet voldoende professionele taalkennis bezitten om alle bevelen en onderrichtingen in verband met het uit te voeren werk te kunnen begrijpen)
 • Grondige kennis van aanslagmateriaal (staalkabels, stroppen, kettingen, hijsbanden, …)
 • Grondige kennis van bevestigingstechnieken van aanslagmateriaal
 • Grondige kennis van laad- en losprocedures
 • Grondige kennis van valbeveiliging: valharnas met valblok of vallijn, wand-lock/toplock, , draagbare ladders, safetyflat, spreader, valstopapparaat, …
 • Grondige kennis van veiligheidsregels en beveiligingsmaatregelen (veiligheidsvoorschriften, havenvoorschriften, …)
 • Grondige kennis van werkgerelateerde pictogrammen
 • Grondige kennis van beschermingsmiddelen

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, …)
 • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende
 • Rapporteert aan leidinggevende
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van leidinggevende op
 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema, …)
 • Past algemene en sectorale veiligheidsvoorschriften toe
 • Neemt actief deel aan veiligheidsinstructies (Take5)
 • Schat de risico’s van de werkzaamheden in
 • Werkt volgens de specifieke veiligheidsvoorschriften op locatie
 • Herkent gevaarlijke producten en behandelt ze conform de voorschriften
 • Respecteert de ISPS-voorschriften
 • Werkt ergonomisch (hef- en tiltechnieken, ..)
 • Werkt economisch
 • Werkt conform de voorgeschreven procedures
 • Heeft oog voor het welzijn van de collega's
 • Past de milieuvoorschriften toe
 • Sorteert en recupereert afval en (gebruikte) materialen
 • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
 • Verplaatst zich veilig binnen de arbeidsplaats
 • Begrijpt de ontvangen opdracht en volgt ze op
 • Verzamelt het materiaal noodzakelijk voor de opdracht
 • Plaatst indien nodig waarschuwingstekens
 • Betreedt het schip op gepaste wijze
 • Kijkt de veiligheidsrisico’s na ter voorbereiding van de werkzaamheden
 • Kijkt de uitrusting voor de toegang tot de schepen na bij gebruik (gangway, loopbruggen, …)
 • Zorgt voor een vrije doorgang
 • Organiseert zijn werkzaamheden
 • Controleert de lading op beschadiging en meldt deze aan de leidinggevende
 • Schat de last in (gewicht, volume, zwaartepunt, …) voor toepassen van aanslagfactoren
 • Beoordeelt de aangepaste behandelingssymbolen en past ze toe
 • Past de juiste behandelingsmethode per type lading toe
 • Meldt onregelmatigheden/afwijkingen aan de leidinggevende
 • Behandelt de gevaarlijke goederen volgens de procedure
 • Ordent de goederen rekening houdend met de optimale gewichtsverdeling (steekt kallen, stuwhout, keepers, … of neemt ze weg)
 • Schat de afmetingen van de lading correct in
 • Beoordeelt de aangepaste behandelingssymbolen en past ze toe
 • Meldt onregelmatigheden/afwijkingen aan de leidinggevende
 • Houdt contact met de kraanman
 • Identificeert de voertuigen
 • Meldt onregelmatigheden/afwijkingen aan de leidinggevende
 • Evalueert de zekeringswerkzaamheden en stuurt bij indien nodig
 • Signaleert wanneer onderdelen aan herstelling of onderhoud toe zijn

Probleemoplossende vaardigheden

 • Herkent risico’s bij werken op locatie (in het schip, op de kade, onder de kraan, …)
 • Meldt risico's en problemen, mondeling en/of schriftelijk, aan de leidinggevende
 • Evacueert tijdens een brand
 • Evacueert en/of voert EHBO uit bij ongevallen (zware bloedingen, gevaarlijke producten, …)
 • Voert de noodprocedure uit bij calamiteiten met gevaarlijke producten

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen op correcte wijze
 • Maakt gebruik van valbeveiliging
 • Vermijdt schade aan infrastructuur, goederen en de toestellen
 • Opent en sluit de luiken van het vrachtruim
 • Voorziet het benodigd montagegereedschap, aanslag- of zekeringsmateriaal voor de behandeling van de lading
 • Voorziet courant materiaal voor de aanslag en/of zekeringswerkzaamheden
 • Voorziet benodigde materiaal
 • Legt het aanslagmateriaal klaar bij laadoperaties
 • Brengt het aanslagmateriaal aan de lading aan
 • Haakt het aanslagmateriaal los van de lading
 • Lost of verplaatst de goederen met een (elektrische) transpallet
 • Tilt lasten manueel
 • (Ont)stapelt de lading
 • Laadt en lost de goederen in en uit containers
 • Plaatst de goederen op de voorziene locatie
 • Voorziet (elektrische) transpallet voor goederenbehandeling
 • Verplaatst lasten met zijn/haar (elektrische) transpallet
 • Bestuurt de (elektrische) transpallet voor verplaatsing van lasten zonder beschadigingen aan te brengen aan de goederen, de infrastructuur en andere voertuigen
 • Neemt al het nodige materiaal mee
 • Werkt vanuit een safetyflat met valharnas
 • Rijdt en plaatst het voertuig in het schip, op de wagon en op de kade
 • Werkt met bescherming tegen valgevaar aangepast aan de wijze van zekeren
 • Brengt het lashingmateriaal ter plaatse
 • Legt lashingmateriaal klaar voor bevestiging van de lading
 • Zekert de lading conform de (veiligheids)richtlijnen
 • Werkt met handgereedschap en past de aangepaste montagetechnieken toe
 • Ruimt het losliggende (aanslag) materiaal op en legt het op de daartoe voorziene plaatsen aan boord of op de kade
 • Verwijdert het restant van de lading uit het schip
 • Draagt zorg voor het gebruikte materiaal, onderhoudt dit en maakt het schoon

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt zowel binnen als buiten uitgeoefend waarbij de havenarbeid onderhevig is aan (atmosferische) wijzigingen
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in shiften, 24/24 en 7/7
 • Dit beroep behelst een zeer grondige kennis van de veiligheidsvoorschriften en het strikt toepassen ervan
 • De werkopdrachten worden strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen deadlines, wat stressbestendigheid en resultaatsgerichtheid vraagt
 • De havensector kent reglementeringen, procedures,… betreffende kwaliteit, veiligheid, welzijn en gezondheid, die door alle actoren moeten nageleefd worden
 • De havenarbeider komt in contact met verschillende actoren (leidinggevenden, collega’s, bemanning,...)
 • In dit beroep is teamwork onontbeerlijk waarbij communicatie, veiligheid en stiptheid op het werk een belangrijk onderdeel is
 • In dit beroep worden de werkzaamheden in wisselende teams uitgevoerd
 • In dit beroep moet op flexibele wijze gewerkt worden
 • In dit beroep moet op een methodische wijze gewerkt worden om de laad- en losoperaties vlot te laten verlopen
 • Er moeten in voorkomend geval zware repetitieve handelingen uitgevoerd worden die de nodige krachtsuitoefening vereisen
 • Dit beroep wordt uitgevoerd in verschillende soorten laadruimten en daarbij dient rekening gehouden te worden met de daar aan verbonden risico’s
 • Aan de haven moet er ergonomisch gewerkt worden waarbij onder andere het correct tillen van lasten belangrijk is om letsels te voorkomen
 • Er wordt gewerkt op hoogte en in de diepte waarbij de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht moeten genomen worden
 • De HACCP-normen moeten gerespecteerd worden bij het laden en lossen van voedingsproducten
 • De uitoefening van het beroep vraagt een sterke verantwoordelijkheidszin
 • De uitoefening van het beroep vereist het nemen van beslissingen binnen de eigen werksituatie

Handelingscontext

 • De havenarbeider moet oog hebben voor kwaliteit en tevredenheid van de klant door efficiënt, kwaliteitsvol en met oog voor veiligheid te werken
 • De havenarbeider moet zware lasten kunnen tillen, verplaatsen, … en met zwaar materiaal kunnen werken en hij/zij moet dit gedurende meerdere uren kunnen volhouden
 • De havenarbeider gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • De havenarbeider gaat op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met andere actoren (teamleden, leidinggevende, kuiper, kraanman, …)
 • De havenarbeider moet zelfstandig zijn werk kunnen uitvoeren en bij problemen contacteert hij de leidinggevende
 • De havenarbeider stelt afhankelijk van de bedrijfscontext, repetitieve of gevarieerde handelingen
 • De havenarbeider heeft aandacht voor gevaarlijke situaties en meldt deze aan de leidinggevende
 • De havenarbeider moet zorgvuldig gebruik maken van materieel.
 • De havenarbeider moet vakkundig en met de nodige verantwoordelijkheidszin werken om zowel zijn eigen veiligheid als de veiligheid van anderen en goederen te garanderen
 • De havenarbeider moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van verplichte opleidingen.
 • De havenarbeider moet een hoog reactievermogen bezitten
 • De havenarbeider moet zich continu concentreren tijdens laden en lossen
 • De havenarbeider moet de nodige inzet en doorzettingsvermogen hebben om een hoog tempo aan te houden
 • De havenarbeider dient zich bewust te zijn dat gemaakte fouten verstrekkende gevolgen kunnen hebben die een grote impact kunnen hebben op de medewerkers en/of de lading
 • De havenarbeider dient er zich er bewust van te zijn dat gemaakte fouten (verstrekkende) gevolgen kunnen hebben voor de bevolking, het milieu en de samenleving
 • De havenarbeider respecteert de werkplek en houdt ze rein

Autonomie

Is zelfstandig in
 • veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplaats
 • het voorbereiden en uitvoeren van de eigen werkzaamheden
 • het behandelen van ladingen
 • het zekeren van goederen
 • het opruimen van de werkzone
 • het aan- of afpikken van aanslagmateriaal
 • het opruimen van aanslagmateriaal
 • het gebruiken van het materiaal en materieel
 • het verplaatsen van lasten met een (elektrische) transpallet
Is gebonden aan
 • het ontvangen en uitvoeren van opdrachten toegewezen door de leidinggevende
 • instructies van de leidinggevende
 • de procedures aangaande de uit te voeren taken
 • tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en -procedures
 • afspraken met betrekking tot de eigen werkzaamheden
 • de bedrijfseigen voorschriften
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, melden van problemen, gevaarlijke situaties en bijkomende instructies
 • de collega’s voor het ondersteunen en/of hulp bij de activiteiten

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in wisselend teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid en beveiliging
 • Werkt met oog voor milieu, kwaliteit en welzijn
 • Ontvangt de eigen werkzaamheden en bereidt ze voor
 • Voert de voorbereiding van de werkpost uit
 • Pikt aanslagmateriaal aan of af
 • Behandelt goederen (stukgoed, zakgoed, containers, ..)
 • Bedient de (elektrische) transpallet
 • Beheerst minimum één zekeringstechniek en voert deze uit voor minstens één van de volgende ladingen: voertuigen, containers, stukgoed, coils, …
 • Ruimt de werkzone op en reinigt ze (materieel, hulpstukken, ...)

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Havenarbeider algemeen werk’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Erkenningsvoorwaarden havenarbeider zoals bepaald in KB van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid.