Procesoperator chemische en farmaceutische industrie

 
BK-0014-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Procesoperator chemische en farmaceutische industrie

Deze benaming wijkt af van de benaming in de gehanteerde Competent-fiches, doch deze benaming is zeer gebruikelijk en alom gekend in de sector zelf.

Definitie

Het opvolgen en analyseren van productiegegevens, het instellen, omstellen, bedienen, opvolgen en het sturen van de productie aan de installatie en/of vanuit de controlekamer, het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, het uitvoeren van het basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne-, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn, …) teneinde grondstoffen aan de procesinstallatie te bewerken tot (half)afgewerkte producten.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt met collega’s, teamleden, verantwoordelijken en derden
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces
  • Werkt efficiënt samen met collega’s en derden uit andere diensten (onderhoudsdienst, centrale diensten, contractoren, … )
  • Communiceert duidelijk via communicatieapparatuur
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van opstartprocedures
  • Kennis van stopprocedures
 • Competentie 2:
  Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon volgens de richtlijnen
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Leeft veiligheids- en milieuvoorschriften na
  • Ziet erop toe dat de veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis chemie
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Kennis van ICT
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van risicoanalyse
  • Kennis van schoonmaak en ontsmettingsprocedures
 • Competentie 3:
  Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
  • Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
  • Houdt gegevens bij en rapporteert over het gebruik van grondstoffen en materiaal
  • Houdt gegevens bij en rapporteert over (basis)onderhoud, storingen of afwijkingen (aard, tijdstip, oplossing)
  • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis kwaliteitszorgsystemen
  • Basiskennis pneumatica
  • Basiskennis hydraulica
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Kennis van ICT
  • Kennis van storingsanalyse in het productieproces
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van procedures voor productcontrole
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van procedures om de procesinstallatie te bedienen
  • Kennis van regels specifieke proces- en controlesoftware en programma’s voor het sturen van het proces
 • Competentie 4:
  Verzamelt en neemt kennis van de planning, productiefiches en -voorschriften
  • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
  • Neemt de planning door
  • Controleert en en evalueert de productieorder
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
  • Stelt de eigen werkvolgorde op
  • Houdt zich aan de planning , de (technische) voorschriften en productfiches bij het uitvoeren van de productieorder
  • Past de eigen planning aan wijzigende omstandigheden aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van (elektro)mechanica
  • Basiskennis elektriciteit
  • Basiskennis thermodynamica
  • Basiskennis pneumatica
  • Basiskennis hydraulica
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Kennis van ICT
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van meet- en regeltechnieken
  • Kennis van procestechnieken
  • Kennis van stopprocedures
  • Kennis van procedures om de procesinstallatie te bedienen
  • Kennis van regels specifieke proces- en controlesoftware en programma’s voor het sturen van het proces
 • Competentie 5:
  Houdt rekening met veiligheids- en milieuaspecten eigen aan de chemische en farmaceutische industrie
  • Leest chemiekaarten
  • Gebruikt chemische producten rekening houdend met hun risico’s en gevaren
  • Gebruikt de gepaste persoonlijke beschermingsmaatregelen of een hygiënische uitrusting (veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, helm, handschoenen, masker met filter, kapjes, werkkledij, …)
  • Vertoont een zelfbewust en correct veiligheidsgedrag (voorbeeldfunctie)
  • Spreekt collega’s en derden aan op hun veiligheidsgedrag
  • Ziet toe op het correct toepassen van veiligheidsvoorzieningen in een werkvergunning
  • Respecteert de vastgelegde lozingsnormen
  • Reageert gepast bij problemen op vlak van veiligheid en milieu
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis chemie
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van de chemische eigenschappen van grondstoffen, tussenproducten en eindproducten
  • Kennis van procedures voor staalname
 • Competentie 6:
  Voert kwaliteitscontroles uit
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Voert productcontroles uit
  • Neemt en labelt representatieve stalen
  • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
  • Hanteert diverse meettoestellen
  • Gebruikt specifieke meet- en controle instrumenten (pH meter, densimeter, weegschaal, microscoop, …)
  • Analyseert stalen in het proces
  • Gebruikt instrumenten voor de staalnames (sondes, reageerbuisjes, …) en detectie van vreemde elementen
  • Vergelijkt de resultaten van controles met richtwaarden
  • Merkt afwijkingen aan producten op
  • Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Analyseert en interpreteert controlegegevens
  • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product en onderneemt gepaste actie om herhaling te voorkomen
  • Reageert gepast bij problemen op vlak van kwaliteit
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis kwaliteitszorgsystemen
  • Basiskennis chemie
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van procedures voor productcontrole
  • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van de chemische eigenschappen van grondstoffen, tussenproducten en eindproducten
  • Kennis van fysische- chemische analysetechnieken
  • Kennis van procedures voor staalname
 • Competentie 7:
  Stelt de procesinstallatie in door het instellen, selecteren van een programma
  • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
  • Stelt de machine(onderdelen) manueel of computergestuurd in
  • Bedient manueel kleppen en pompen in de procesinstallatie
  • Spoelt een procesinstallatie en maakt deze leeg
  • Regelt de machineonderdelen bij volgens analyse
  • Stelt de installatie(onderdelen) bij
  • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor het proces
  • Voert interventies in het programma/receptuur uit
  • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in en volgt ze op, onder andere via opvolgapparatuur
  • Volgt parameters/coördinaten op
  • Stelt de parameters/coördinaten bij volgens analyse
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
  • Gebruikt processturingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
 • Competentie 8:
  Stelt de procesinstallatie om
  • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
  • Stelt de procesinstallatieonderdelen manueel of computergestuurd om
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
  • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Interpreteert de gegevens en reageert passend
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis fysica
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 9:
  Stuurt de procesinstallatie
  • Organiseert de opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen en zorgt voor onderlinge afstemming
  • Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
  • Start de procesinstallatie op
  • Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
  • Draait proef en geeft (al dan niet) vrij voor productie
  • Bedient de procesinstallatie rekening houdend met de tijdsplanning eigen aan het productieproces
  • Volgt de informatie op via beeldschermen en controlepanelen, zowel ter plaatse als vanuit de controlekamer
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
  • Interpreteert statistische gegevens
  • Interpreteert meet- en regelgegevens
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
  • Organiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
  • Stuurt de installatie om een zo efficiënt mogelijk procesverloop te realiseren
  • Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
  • Voert controles/controlerondes uit
  • Stopt de procesinstallatie
  • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
  • Gebruikt processturingen
  • Reageert adequaat bij problemen op vlak van proces en techniek
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis fysica
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis PLC (Programmable Logic Controller)
  • Kennis van geautomatiseerde processen
  • Kennis van risicoanalyse
  • Kennis van chemische procestechnieken (pompen, scheidingstechnieken, reactoren, …)
 • Competentie 10:
  Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen)
  • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
  • Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
  • Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
  • Neemt actie bij tekorten en afwijkingen in grondstoffen en materialen
  • Verzorgt de afvoer van geproduceerde goederen in overeenstemming met de productieorder
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Gebruikt controle-instrumenten voor de productcontrole op basis van de voorschriften
  • Interpreteert de controlegegevens
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Past ergonomische hef- en tiltechnieken toe
  • Gebruikt software voor voorraadbeheer
  • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van voorraadbeheer
  • Kennis van procestechnieken
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
  • Kennis van opslagomstandigheden van grondstoffen, tussenproducten en eindproducten
 • Competentie 11:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de eigen procesinstallatie
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt veiligheidsinformatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Voert veiligheidscontroles/ controlerondes uit
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de procesinstallatie op
  • Geeft input voor risicoanalyses wanneer gevraagd
  • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
  • Neemt proactief de gepaste maatregelen bij veiligheidsrisico’s rekening houdend met de voorschriften/procedures
  • Reageert adequaat bij problemen op vlak van veiligheid, proces en techniek
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis fysica
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van stopprocedures
  • Kennis van risicoanalyse
 • Competentie 12:
  Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig
  • Voert controles en controlerondes uit
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Verzamelt, controleert en analyseert gegevens ter plaatse en/of vanuit de controlekamer via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op
  • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
  • Onderneemt gepaste actie om herhaling van storing, afwijking te voorkomen
  • Reageert gepast bij problemen op vlak van kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek
  • Regelt de procesinstallatie bij volgens de analyse
  • Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Anticipeert op afwijkingen en storingen
  • Formuleert verbetervoorstellen
  • Gebruikt processturingen
  • Gebruikt specifieke proces-en controlesoftware en programma’s voor het sturen van het proces
  • Bedient het proces met specifieke proces-en controlesoftware en programma’s
  • Gebruikt kantoorsoftware voor rapportering en registratie van procesopvolging
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis thermodynamica
  • Basiskennis fysica
  • Kennis van stopprocedures
  • Kennis van chemische procestechnieken (pompen, scheidingstechnieken, reactoren, …)
 • Competentie 13:
  Stuurt preventief of correctief (basis)onderhoud aan de procesinstallatie
  • Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
  • Raadpleegt technische fiches en voorschriften
  • Plaatst de procesinstallatie in veiligheidsmodus
  • Bereidt de procesinstallatie voor op het uitvoeren van onderhoud
  • Initieert werkopdrachten voor het technisch- en onderhoudspersoneel
  • Voert preventief en correctief (basis)onderhoud uit
  • Houdt zich aan onderhoudsplan en –richtlijnen
  • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
  • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici en verantwoordelijke
  • Formuleert verbetervoorstellen inzake preventief onderhoud
  • Registreert (basis)onderhoud
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van (elektro)mechanica
  • Kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief (basis)onderhoud
  • Kennis van milieuvoorschriften

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis kwaliteitszorgsystemen
 • Basiskennis van (elektro)mechanica
 • Basiskennis chemie
 • Basiskennis elektriciteit
 • Basiskennis thermodynamica
 • Basiskennis fysica
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis pneumatica
 • Basiskennis hydraulica
 • Basiskennis van statistiek
 • Basiskennis PLC (Programmable Logic Controller)
 • Basiskennis van voorraadbeheer
 • Basiskennis van productieplanning
 • Basiskennis van kwaliteitscontrolesystemen
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Kennis van ICT
 • Kennis van storingsanalyse in het productieproces
 • Kennis van registratiesystemen
 • Kennis van het productieproces
 • Kennis van interne productieprocedures
 • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van de werking van een procesinstallatie
 • Kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
 • Kennis van machinesturingen
 • Kennis van geautomatiseerde processen
 • Kennis van de grondstoffen
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van meet- en regeltechnieken
 • Kennis van procestechnieken
 • Kennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief (basis)onderhoud
 • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van procedures voor productcontrole
 • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
 • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van opstartprocedures
 • Kennis van stopprocedures
 • Kennis van procedures om de procesinstallatie te bedienen
 • Kennis van risicoanalyse
 • Kennis van chemische procestechnieken (pompen, scheidingstechnieken, reactoren, …)
 • Kennis van opslagomstandigheden van grondstoffen, tussenproducten en eindproducten
 • Kennis van de chemische eigenschappen van grondstoffen, tussenproducten en eindproducten
 • Kennis van schoonmaak en ontsmettingsprocedures
 • Kennis van regels specifieke proces- en controlesoftware en programma’s voor het sturen van het proces
 • Kennis van fysische- chemische analysetechnieken
 • Kennis van procedures voor staalname

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt met collega’s, teamleden, verantwoordelijken en derden
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces
 • Werkt efficiënt samen met collega’s en derden uit andere diensten (onderhoudsdienst, centrale diensten, contractoren, … )
 • Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
 • Houdt gegevens bij en rapporteert over het gebruik van grondstoffen en materiaal
 • Houdt gegevens bij en rapporteert over (basis)onderhoud, storingen of afwijkingen (aard, tijdstip, oplossing)
 • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en verantwoordelijke
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Houdt de werkplek schoon volgens de richtlijnen
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Leeft veiligheids- en milieuvoorschriften na
 • Ziet erop toe dat de veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
 • Neemt de planning door
 • Controleert en en evalueert de productieorder
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • Stelt de eigen werkvolgorde op
 • Houdt zich aan de planning , de (technische) voorschriften en productfiches bij het uitvoeren van de productieorder
 • Past de eigen planning aan wijzigende omstandigheden aan
 • Leest chemiekaarten
 • Gebruikt chemische producten rekening houdend met hun risico’s en gevaren
 • Gebruikt de gepaste persoonlijke beschermingsmaatregelen of een hygiënische uitrusting (veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, helm, handschoenen, masker met filter, kapjes, werkkledij, …)
 • Vertoont een zelfbewust en correct veiligheidsgedrag (voorbeeldfunctie)
 • Spreekt collega’s en derden aan op hun veiligheidsgedrag
 • Ziet toe op het correct toepassen van veiligheidsvoorzieningen in een werkvergunning
 • Respecteert de vastgelegde lozingsnormen
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Voert productcontroles uit
 • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
 • Analyseert stalen in het proces
 • Vergelijkt de resultaten van controles met richtwaarden
 • Merkt afwijkingen aan producten op
 • Analyseert en interpreteert controlegegevens
 • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product en onderneemt gepaste actie om herhaling te voorkomen
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
 • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
 • Stelt de machine(onderdelen) manueel of computergestuurd in
 • Regelt de machineonderdelen bij volgens analyse
 • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor het proces
 • Voert interventies in het programma/receptuur uit
 • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in en volgt ze op, onder andere via opvolgapparatuur
 • Volgt parameters/coördinaten op
 • Stelt de parameters/coördinaten bij volgens analyse
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
 • Gebruikt processturingen
 • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
 • Stelt de procesinstallatieonderdelen manueel of computergestuurd om
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
 • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Interpreteert de gegevens en reageert passend
 • Organiseert de opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen en zorgt voor onderlinge afstemming
 • Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
 • Start de procesinstallatie op
 • Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
 • Draait proef en geeft (al dan niet) vrij voor productie
 • Bedient de procesinstallatie rekening houdend met de tijdsplanning eigen aan het productieproces
 • Volgt de informatie op via beeldschermen en controlepanelen, zowel ter plaatse als vanuit de controlekamer
 • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • Interpreteert statistische gegevens
 • Interpreteert meet- en regelgegevens
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
 • Organiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
 • Stuurt de installatie om een zo efficiënt mogelijk procesverloop te realiseren
 • Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
 • Voert controles/controlerondes uit
 • Stopt de procesinstallatie
 • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
 • Gebruikt processturingen
 • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
 • Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
 • Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
 • Verzorgt de afvoer van geproduceerde goederen in overeenstemming met de productieorder
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Gebruikt controle-instrumenten voor de productcontrole op basis van de voorschriften
 • Interpreteert de controlegegevens
 • Houdt rekening met de interne codering
 • Past ergonomische hef- en tiltechnieken toe
 • Gebruikt software voor voorraadbeheer
 • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
 • Volgt veiligheidsinformatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Voert veiligheidscontroles/ controlerondes uit
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de procesinstallatie op
 • Geeft input voor risicoanalyses wanneer gevraagd
 • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Voert controles en controlerondes uit
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Verzamelt, controleert en analyseert gegevens ter plaatse en/of vanuit de controlekamer via beeldschermen
 • Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op
 • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
 • Regelt de procesinstallatie bij volgens de analyse
 • Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Formuleert verbetervoorstellen
 • Gebruikt processturingen
 • Gebruikt specifieke proces-en controlesoftware en programma’s voor het sturen van het proces
 • Bedient het proces met specifieke proces-en controlesoftware en programma’s
 • Gebruikt kantoorsoftware voor rapportering en registratie van procesopvolging
 • Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
 • Raadpleegt technische fiches en voorschriften
 • Plaatst de procesinstallatie in veiligheidsmodus
 • Bereidt de procesinstallatie voor op het uitvoeren van onderhoud
 • Initieert werkopdrachten voor het technisch- en onderhoudspersoneel
 • Houdt zich aan onderhoudsplan en –richtlijnen
 • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici en verantwoordelijke
 • Formuleert verbetervoorstellen inzake preventief onderhoud
 • Registreert (basis)onderhoud

Probleemoplossende vaardigheden

 • Reageert gepast bij problemen op vlak van veiligheid en milieu
 • Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
 • Reageert gepast bij problemen op vlak van kwaliteit
 • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
 • Reageert adequaat bij problemen op vlak van proces en techniek
 • Neemt actie bij tekorten en afwijkingen in grondstoffen en materialen
 • Neemt proactief de gepaste maatregelen bij veiligheidsrisico’s rekening houdend met de voorschriften/procedures
 • Reageert adequaat bij problemen op vlak van veiligheid, proces en techniek
 • Onderneemt gepaste actie om herhaling van storing, afwijking te voorkomen
 • Reageert gepast bij problemen op vlak van kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek
 • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Anticipeert op afwijkingen en storingen
 • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
 • Communiceert duidelijk via communicatieapparatuur
 • Neemt en labelt representatieve stalen
 • Hanteert diverse meettoestellen
 • Gebruikt specifieke meet- en controle instrumenten (pH meter, densimeter, weegschaal, microscoop, …)
 • Gebruikt instrumenten voor de staalnames (sondes, reageerbuisjes, …) en detectie van vreemde elementen
 • Bedient manueel kleppen en pompen in de procesinstallatie
 • Spoelt een procesinstallatie en maakt deze leeg
 • Stelt de installatie(onderdelen) bij
 • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • Voert preventief en correctief (basis)onderhoud uit

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
 • Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • De activiteit varieert naar gelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • Het werk vindt plaats aan een procesinstallatie en/of vanuit een controlekamer met beeldschermen en/of controlepanelen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde operaties
 • Er moet voortdurend rekening gehouden worden met hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Samenwerking in team is noodzakelijk
 • De procesinstallatie kan zich in open lucht bevinden, in een productiehal of in een zone met gecontroleerde atmosfeer
 • Het werken in een productiebedrijf kan verplaatsingen binnen de site met zich meebrengen (toezicht op de installaties)
 • Hygiënische voorzorgen (steriele kledij en een haarnetje, ...) kunnen vereist zijn.
 • Het dragen van juwelen is meestal niet toegestaan
 • Het werken in een omgeving waar geluidshinder kan optreden komt voor
 • Het werken in een warme omgeving kan voorkomen
 • Het werken in een risicozone (giftige, bijtende, explosieve stoffen, …) kan voorkomen
 • Het werken met producten met gevaarlijke eigenschappen kan voorkomen
 • Het dragen van lasten kan voorkomen

Handelingscontext

 • Communiceert efficiënt met het team o.a. voor de overdracht naar de volgende shift
 • Houdt rekening met veiligheids- en milieuvoorschriften in omgang met grondstoffen en producten
 • Gaat economische en ecologische om met grondstoffen en producten
 • Houdt zich aan voorschriften en procedures
 • Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product
 • Volgt alle informatiegegevens m.b.t. het productieproces permanent op
 • Houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces
 • Voert uiteenlopende opdrachten uit met diverse grondstoffen
 • Is zich constant bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen
 • Is mee verantwoordelijk voor het volledige proces
 • Het kunnen abstraherend en analytisch denken
 • Het werken met machines, gereedschap en randapparatuur vereist specifieke aandacht en concentratie
 • Het veiligheidsbewust omgaan met en het behandelen van chemische producten is noodzakelijk
 • Het nemen van stalen en het uitvoeren van chemische analyses vereist specifieke aandacht en concentratie
 • Een goede communicatie tussen medewerkers in de installatie en in de controlekamer is vereist.
 • Communicatie gebeurt veel met communicatiemiddelen zoals walkie talkie, intercom spreektoestellen
 • Samenwerking met technische -, onderhoudsdiensten en derden (contractoren) is noodzakelijk

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het opstellen van de eigen planning; zorgen voor de toevoer van de grondstoffen; het opstarten, instellen, proefdraaien, sturen, bijstellen, omstellen en stoppen van de procesinstallatie; de opvolging van het productieproces; kwaliteitsopvolging en -controle en (basis)onderhoud
Is gebonden aan
 • tijdschema/planning; veiligheids- en milieuvoorschriften/procedures; productieorder/technische fiche; hygiëneregelgeving; kenmerken van de grondstoffen; richtwaarden; kwaliteitsnormen/voorschriften en rapporteringsprocedures
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de planning; productieorder; meldingen van storingen, technische interventies of nood aan (extern) onderhoud; productieoptimalisatie en bijkomende instructies en doet beroep op de (onderhouds)technieker voor storingen, technische interventies en onderhoud
 • De procesoperator in een chemisch of farmaceutisch bedrijf staat onder de directe leiding van een ploegbaas of ploegleider. In veel gevallen maakt de procesoperator deel uit van een ploeg waarbij elke medewerker een specifiek taak heeft. In de ploeg kunnen de taken roteren zodat de procesoperator om beurt verschillende taken uitvoert
 • Bij het uitvoeren van de taken is er continu communicatie met collega’s en leidinggevende

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
 • Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Verzamelt en neemt kennis van de planning, productiefiches en -voorschriften
 • Houdt rekening met veiligheids- en milieuaspecten eigen aan de chemische en farmaceutische industrie
 • Voert kwaliteitscontroles uit
 • Stelt de procesinstallatie in door het instellen, selecteren van een programma
 • Stelt de procesinstallatie om
 • Stuurt de procesinstallatie
 • Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen)
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de eigen procesinstallatie
 • Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig
 • Stuurt preventief of correctief (basis)onderhoud aan de procesinstallatie

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.