Chauffagist

 

Globaal

Titel

Chauffagist

Deze benaming wordt gebruikt in het beroepscompetentieprofiel van het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid fvb - ffc constructiv. Deze benaming wordt algemeen gebruikt door de sector.

Het beroep kent ook andere benamingen. De SERV gebruikt in de Competent-fiche F160302 de benaming ‘Monteur van centrale verwarmingsinstallaties’. De Competent-fiche geeft andere benamingen aan zoals ‘Installateur van huishoudelijke verwarmingsketels’,…

Definitie

Regelt de installaties, stelt ze in werking en voert er herstelwerkzaamheden aan uit; kan ventilatie- en airconditioningsystemen voor huiselijk gebruik installeren en maakt alle elementen klaar die noodzakelijk zijn voor de volledige installatie van een verwarmingssysteem (gas, stookolie en vaste brandstoffen) en plaatst ze volgens de veiligheidsregels teneinde het verwarmingssysteem in gebouwen voor huishoudelijk en tertiair gebruik te realiseren en in bedrijf te stellen.

Niveau

4

Jaar van erkenning

2013

Activiteiten

Opsomming competenties

Basisactiviteiten
 • 1. Werkt in een bouwonderneming (co 00070)
  • Werkt in een team
  • Communiceert met collega’s en klanten
  • Werkt zelfstandig
  • Houdt planning en werkdocumenten bij
 • 2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00071)
  • Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB )
  • Bewaakt kwaliteit door de etiketten en markering van de gebruikte materialen bij te houden
  • Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen
  • Organiseert het sorteren van afval en sorteert het afval
  • Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart, verpakt en verwijdert op een veilige manier
  • Let op veiligheid en gezondheid bij het werken met en opslaan van gevaarlijke producten
  • Neemt gepaste maatregelen bij ongelukken met gevaarlijke producten
  • Volgt de verplichte opleidingen
  • Werkt ergonomisch met gebruik van tilhulpmiddelen
  • Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s ) volgens de specifieke voorschriften
  • Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen
  • Gebruikt machines die stofemissie beperken
  • Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies
  • Slaat gereedschappen en materiaal op
EPB = de regelgeving omtrent het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen
PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen
 • 3. Werkt op hoogte (co 00072)
  • Bouwt steigers op en af volgens de veiligheidsregels
  • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels
  • Bouwt goederenliften op en zekert die, bedient de goederenlift
  • Installeert een geschikte randbeveiliging
  • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
  • Gebruikt hefplatformen volgens voorschriften
 • 4. Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder (co 00073)
  • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
  • Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • 5. Organiseert de arbeid in functie van een dagplanning (co 00074)
  • Treft voorbereidingen om de vraag van de klant optimaal te behandelen
  • Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
  • Maakt een planning op van het verloop van de werkzaamheden, d.w.z. bepaalt de uitvoeringsfases
  • Bepaalt de benodigde materialen en gereedschappen
 • 6. Beheert de voorraad in functie van dagactiviteit (co 00075)
  • Houdt voorraden bij en vult aan
  • Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
  • Stockeert het materieel en de materialen in de daartoe voorziene lokalen
  • Zorgt voor de bescherming van de gestockeerde goederen
 • 7. Bereidt installatiewerken voor (co 00076)
  • Voert afbraakwerk en/of gehele of gedeeltelijke demontage van oude installaties uit
  • Zet de leidingstracés uit
  • Doorboort muren, wanden en vloeren en slijpt sleuven
  • Houdt doorboringen, leidingsleuven en werkputten droog
  • Brengt doorvoeringsbuizen aan
  • Brengt brandmoffen aan
 • 8. Bewerkt en legt leidingen (co 00077)
  • Selecteert de buizen voor de leidingen overeenkomstig met de instructies en het plan
  • Brengt buizen op maat en ontbraamt
  • Vervaardigt en/of plaatst en sluit verbindingen bij verschillende soorten buizen aan
  • Brengt de ophang- en bevestigingssystemen aan, bevestigt de leidingen en ondersteunt de leidingen bij bochten en kranen
  • Brengt stankafsluiters aan
  • Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging
 • 9. Voert elektrische aansluitingen uit (co 00078)
  • Verifieert de goede werking van de elektrische aansluitingen
  • Installeert, vervang of herstelt elektrische componenten
 • 10. Isoleert en schildert leidingen (co 00079)
  • Brengt beschermingsmateriaal tegen aantasting aan (mantelbuizen, isolatiemateriaal)
  • Brengt isolatiemateriaal tegen warmteverlies aan
  • Voert kleine schilderwerken uit aan leidingen
 • 11. Brengt de werkplek achteraf in orde (co 00080)
  • Voert de verschillende herstelwerkzaamheden uit in functie van het herstellen van de werkplek in zijn oorspronkelijke staat
  • Maakt de werkplek bij de beëindiging van de werken schoon
 • 12. Plaatst het isolatiemateriaal (co 00081)
  • Plaatst het isolatiemateriaal
  • Plaatst de aansluitingsstukken
 • 13. Implementeert het luchtdichtheidsscherm (co 00082)
  • Voert de banen uit
  • Voert de doorbrekingen uit
  • Werkt het luchtdichtheidsscherm af
 • 14. Bereidt het werk voor (co 00083)
  • Legt contact met klanten en behandelt vragen van de klanten
  • Past de dagplanning aan in functie van de situatie op de werf
  • Volgt een bouwplaatsvergadering met betrokken partijen in functie van het uit te voeren
Specifieke Activiteiten
 • 15. Plaatst en sluit de verwarmings-, ventilatie- en klimatisatietoestellen aan (co 00084)
  • Plaatst en sluit ketels aan
  • Plaatst en sluit warmtepompen aan
  • Plaatst en sluit zonthermische systemen (SWW ) aan
  • Plaatst en sluit warmtekrachtkoppeling aan
  • Plaatst en sluit klimatisatie en koeling voor huishoudelijk gebruik aan
  • Controleert de schoorsteen - rookgasafvoer
  • Plaatst en sluit verbindingen en toebehoren aan
  • Sluit de installatie op het elektrisch, water- en afvoernet aan
SWW = sanitair warm water
 • 16. Plaatst en sluit brandstofinstallaties aan (co 00085)
  • Plaats en sluit brandstoftank aan
  • Richt brandstofopslagplaats en gastellerlokaal in: plaatst en sluit ventilatiesysteem aan
  • Richt stookplaats in: plaatst en sluit toevoer verbrandingslucht en ventilatiesysteem aan
 • 17. Bewerkt en legt gas- en stookolieleidingen (co 00086)
  • Selecteert de buizen voor de leidingen overeenkomstig met de instructies en het plan
  • Vervaardigt en/of plaatst en sluit verbindingen bij verschillende soorten buizen aan
  • Plaatst stopkranen
 • 18. Plaatst en sluit toestellen voor warmte-afgifte en koeling aan (co 00087)
  • Plaatst en sluit convectieverwarming (radiatoren en convectoren) aan
  • Plaatst en sluit luchtverwarming op luchtverhitters aan
  • Plaatst en sluit luchtverwarming op generatoren aan
  • Plaatst en sluit luchtverwarming en -koeling met luchtgroepen en luchtkanalen aan
  • Plaatst en sluit vloerverwarming en -koeling aan
  • Plaatst en sluit plafondverwarming en -koeling aan
  • Plaatst en sluit muurverwarming en -koeling aan
 • 19. Plaatst en sluit afvoerleidingen voor verbrandingsgassen aan (co 00088)
  • Bewerkt en legt de leidingen voor de afvoer van gassen aan
  • Sluit toestellen op de afvoerleiding aan
  • Sluit de afvoerleiding op het afvoerkanaal of -leiding aan
 • 20. Plaatst en sluit individuele verwarmingstoestellen (hout en gas) aan (co 00089)
 • 21. Stelt verwarmingsinstallaties in bedrijf (co 00090)
  • Vult stapsgewijs de installatie met water, spoelt installaties schoon
  • Controleert de waterdichtheid, spoort lekken op, controleert gasdruk
  • Voert herstellingswerken uit indien nodig (bij eventuele lekken)
  • Stelt verwarmingsinstallaties in bedrijf
  • Regelt primaire en secundaire regelingen
  • Stelt de thermostaat af
  • Stelt weersafhankelijke regeling af
 • 22. Voert onderhoud en herstellingen aan verwarmingsinstallaties uit (co 00091)
  • Controleert de installatie in zijn geheel
  • Vervangt leidingen en toebehoren
  • Vervangt verwarmingsinstallaties en/of renoveert hun uitrusting
 • 23. Monteert aan- en afvoervoorzieningen (co 00092)
  • Bepaalt de positie ten opzichte van andere afvoervoorzieningen
  • Monteert regelbare toevoeropeningen
  • Monteert doorvoeropeningen
  • Monteert regelbare afvoeropeningen
  • Monteert de dakdoorvoer
  • Monteert de muurdoorvoer
  • Monteert aanvoer- en afvoerventielen voor mechanische ventilatie
  • Monteert luchtroosters (andere toepassingen)
  • Monteert bodem lucht warmtewisselaars
 • 24. Plaatst en sluit aan ventilatoren en luchtgroep aan (co 00093)
  • Plaatst en sluit ventilatoren aan
  • Plaatst en sluit luchtgroepen (al dan niet met warmteterugwinning) aan
  • Plaatst en sluit kanaalventielen aan
 • 25. Plaatst en sluit de luchtverwarmingsmodule aan (co 00094)
  • Plaatst en sluit een luchtverwarmingsbatterij op externe bron aan
  • Plaatst en sluit een luchtverwarmingsketel aan
 • 26. Plaatst en sluit de kanalen, de decentrale ventilatie-units en de regelingen aan (co 00095)
  • Plaatst en sluit de luchtkanalen aan
  • Isoleert de kanalen
  • Plaatst de geluidsdempers
  • Plaatst en sluit de decentrale ventilatie-units aan
  • Plaatst en sluit de regelingen aan
 • 27. Stelt het ventilatiesysteem in bedrijf en onderhoudt het ventilatiesysteem (co 00096)
  • Stelt het ventilatiesysteem in werking, controleert en beheert (domotica)
  • Informeert de klant over het gebruik van de installatie
  • Regelt luchtverwarming in
  • Onderhoudt het ventilatiesysteem
 • 28. Installeert verscheidene specifieke types ventilatiesystemen (co 00097)
  • Plaatst dampkappen
  • Installeert intensieve ventilatie (Nachtkoeling)
  • Installeert ontroking van gebouwen
  • Installeert hygiënische ventilatie
 • 29. Installeert centrale stofafzuigsystemen voor gebouwen (co 00098)

Beschrijving competenties/activiteiten a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van de principes van de energieprestatie van gebouwen.
 • Basiskennis van elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen)
 • Basiskennis van eenvoudige bouwafwerkingstechnieken en schilderwerken
 • Basiskennis van domotica en monitoring
 • Basiskennis van principes van natuurlijke en geforceerde nachtkoeling
 • Basiskennis van de eventuele gevolgen van een koudebrug (risico op thermische verliezen en schimmelvorming)
 • Basiskennis van de technische eisen i.v.m. brandveiligheid.
 • Basiskennis van ventilatie-, klimatisatie- en koelingsystemen
 • Basiskennis van de werking van verwarmingstoestellen
 • Basiskennis van de werkingsprincipes van een warmtepomp, zonthermisch syteem (SWW) en warmtekrachtkoppeling
 • Basiskennis van werkwijze en risico’s bij het opslaan van brandstoffen (propaan, butaan, stookolie, vaste brandstoffen,…)
 • Basiskennis van de inrichting van de brandstopslagplaats en gastellerlokaal (ventilatie,…)
 • Basiskennis van ingebruikstelling inregeling (thermostatische kranen, binnenthermostaten met eventuele uurwerkregeling en programma-instelling, weersafhankelijke regeling,…)
 • Basiskennis van de functie, werking en werkwijze voor aansluiting van afvoerkanalen en de aansluiting op het schoorsteenkanaal
 • Basiskennis van diverse types RTO’s, DO’s en RAO’s en hun plaatsing
 • Basiskennis van innovaties op het gebied van leidingen en verwarmingstoestellen en hun uitrusting
 • Basiskennis van directe en indirecte bodem-luchtwarmtewisselaarsystemen
 • Basiskennis van de werking en plaatsing en onderhoud van het volledige mechanische ventilatiesysteem en zijn onderdelen
 • Kennis van de gevolgen van het slecht plaatsen van isolatie en ventilatie.
 • Kennis voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest,…)
 • Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis inrichting eigen werkplek (veiligheid, blustoestellen,…)
 • Kennis van voorschriften voor veilig werken op hoogte
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis arbeidsorganisatie in functie van een dagplanning (reglementering, planning en voorraadbeheer)
 • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Kennis technieken voor demontage
 • Kennis van arbeidsmiddelen en bijhorende veiligheidsvoorschriften
 • Kennis van het uitvoeren van doorboringen
 • Kennis van werkwijze voor het aanbrengen van brandmoffen
 • Kennis verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
 • Kennis van vloer-, plafond- en muurverwarming
 • Kennis van het aanleggen van brandstofleidingen (types, verbindingen, veiligheidsvoorschriften, functie van stopkranen,…)
 • Kennis van aanleggen van leidingen voor circulatie van water in gesloten kringen (types, verbindingen, veiligheidsvoorschriften,…)
 • Kennis van de werking en plaatsingen en aansluiting van convectoren, radiatoren, ventiloconvectoren, luchtverhitters, generatoren, luchtgroepen, luchtkanalen en luchtroosters, wand, vloer- en plafondverwarming,… en de bijhorende opstartprocedures
 • Kennis van individuele verwarmingstoestellen, plaatsing en aansluiting
 • Kennis van diverse mogelijkheden voor dakdoorvoer, muurdoorvoer, ventielen en hun plaatsing
 • Kennis van diverse types dampkappen en hun plaatsing
 • Kennis van centrale stofafzuigsystemen en hun plaatsing
 • Kennis van de principes van thermische isolatie (complementariteit, koudebruggen, convectielekken,…)
 • Kennis van de verschillende isolatiematerialen en hun eigenschappen
 • Kennis van principes van waterdampdiffusie (klimaatklasses, dampwerende laag,…)
 • Kennis van isolatietechnieken (doel, werkwijze, soorten, voorschriften,…)
 • Kennis van de principes van luchtdichtheid (uitdrukken, meten, lekken, materialen,…)
 • Kennis van de principes van het luchtdichtheidsscherm (plaatsing, snijmethodes, afdichtingsproducten,…)
 • Grondige kennis van de gebruikte materialen (buizen, …)
 • Grondige kennis van het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (lastechnieken, verbindingen, …)
 • Grondige kennis van het plaatsen en aansluiten van verwarmingstoestellen
RTO = regelbare toevoeropening, DO = doorlaatopening, RAO = regelbare afvoeropening

Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen beheren van eigen administratie: houdt planning en eventuele documenten bij
 • Het kunnen opmaken van een planning van het verloop van de eigen werkzaamheden
 • Het kunnen bepalen van benodigde materialen en gereedschappen in functie van de dagactiviteit
 • Het kunnen werken met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB )
 • Het kunnen controleren van aanwezigheid van gebruiken van persoonlijke & collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s & CBM’s) volgens de specifieke voorschriften voor PBM’s (handschoenen, bril,…)
 • Het kunnen bewaken van de kwaliteit door de etiketten en markering van de gebruikte materialen bij te houden
 • Het kunnen selecteren, controleren en hanteren van materialen/gereedschappen
 • Het kunnen inrichten van de eigen werkplek volgens voorschriften en/of instructies
 • Het kunnen bijhouden en bijvullen van voorraden
 • Het kunnen stockeren van materieel, gereedschappen en de materialen, volgens de voorschriften, in de daartoe voorziene lokalen
 • Het efficiënt kunnen gebruiken van water voor taken & schoonmaak, machines en gereedschappen
 • Het kunnen beschermen tegen het lawaai: gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, implementatie preventiemaatregelen voor omgeving
 • Het kunnen lezen en begrijpen van plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
 • Het in ontvangst kunnen nemen en controleren van leveringen
 • Het kunnen herkennen van asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, het apart houden van andere afvalstromen, het veilig verpakken en verwijderen
 • Het kunnen controleren van de rookgasafvoer
 • Het kunnen selecteren van buizen voor leidingen overeenkomstig met de instructies en het plan
 • Het kunnen regelen van primaire en secundaire regelingen
 • Het kunnen afstellen van de thermostaat en weersafhankelijke regelingen
 • Het kunnen controleren van gehele installaties, gasdruk
 • Het in bedrijf kunnen stellen van verwarmingsinstallaties en ventilatiesystemen
 • Het kunnen informeren van de klant over het gebruik van de installatie
EPB = de regelgeving omtrent het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het kunnen sorteren van afval en organiseren ervan en het beschermen van het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen
 • Het kunnen bewaken van veiligheid en gezondheid bij gebruik, opslag, ongelukken met gevaarlijke producten door gebruik van beschermingsmiddelen
 • Het kunnen nemen van gepaste maatregelen bij ongelukken met gevaarlijke producten
 • Het kunnen treffen van voorbereidingen om de vraag van de klant optimaal te behandelen
 • Het kunnen zorgen voor de bescherming van de gestockeerde goederen
 • Het kunnen beschermen van de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging
 • Het kunnen verifiëren van de goede werking van de elektrische aansluitingen
 • Het kunnen aanpassen van de dagplanning in functie van de situatie op de werf
 • Het kunnen controleren van waterdichtheid, opsporen van lekken door de installatie onder druk te zetten en uitvoeren van herstellingswerken indien nodig

Motorische vaardigheden

 • Het ergonomisch kunnen werken met gebruik van tilhulpmiddelen
 • Het volgens de veiligheidsregels kunnen op- en afbouwen van steigers
 • Het kunnen gebruiken van ladders en hefplatformen volgens de veiligheidsregels en voorschriften
 • Het volgens de voorschriften kunnen gebruiken van beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s )
 • Het kunnen opbouwen, zekeren en bedienen van goederenliften
 • Het kunnen installeren van een geschikte randbeveiliging
 • Het kunnen uitvoeren van afbraakwerk en/of gehele of gedeeltelijk demonteren van oude installaties uit
 • Het kunnen gebruiken van machines die stofemissie beperken
 • Het kunnen uitzetten van leidingstracés, doorboren van muren, wanden en vloeren en slijpen van sleuven
 • Het kunnen drooghouden met behulp van pompen van doorboringen, leidingsleuven en werkputten
 • Het kunnen aanbrengen van elementen: doorvoeringsbuizen, brandmoffen, ophang- en bevestigingssystemen, leidingen, stankafsluiters, beschermingsmateriaal tegen aantasting (mantelbuizen, isolatiemateriaal), isolatiemateriaal tegen warmteverlies, aansluitingsstukken
 • Het op maat kunnen brengen, ontbramen en aansluiten van verschillende soorten buizen
 • Het kunnen uitvoeren van elektrische aansluitingen en installeren, vervangen of herstellen van elektrische componenten
 • Het kunnen uitvoeren van kleine schilderwerken aan leidingen
 • Het kunnen terugbrengen van de werkplek in zijn oorspronkelijke staat
 • Het kunnen uitvoeren van de doorbrekingen aan het luchtdichtheidsscherm en het afwerken van het luchtdichtheidsscherm
 • Het kunnen plaatsen en aansluiten van: ketels, warmtepompen, zonthermische systemen (SWW), warmtekrachtkoppeling, klimatisatie en koeling voor huishoudelijk gebruik, verbindingen en toebehoren, brandstoftanks, ventilatiesystemen bij brandstofopslagplaatsen en gastellerlokalen, toevoer verbrandingslucht en ventilatiesysteem bij stookplaatsen, stopkranen, convectieverwarming (radiatoren en convectoren), luchtverwarming op luchtverhitters, luchtverwarming op generatoren, luchtverwarming en -koeling met luchtgroepen en luchtkanalen, vloerverwarming- en koeling, plafondverwarming- en koeling, muurverwarming- en koeling, leidingen voor de afvoer van gassen, individuele verwarmingstoestellen (hout en gas), ventilatoren, luchtgroepen (al dan niet met warmteterugwinning), kanaalventielen, luchtverwarmingsbatterij op externe bron, luchtverwarmingsketel, luchtkanalen, geluidsdempers, de decentrale ventilatieunits en de regelingen, dampkappen, intensieve ventilatie (nachtkoeling), ontroking van gebouwen, hygiënische ventilatie, regelbare toevoeropeningen, doorvoeropeningen, regelbare afvoeropeningen en het bepalen van de positie ten opzichte van andere afvoervoorzieningen, dakdoorvoer, muurdoorvoer, aanvoer- en afvoerventielen voor mechanische ventilatie, luchtroosters en bodemluchtwarmtewisselaars
 • Het kunnen aansluiten van toestellen op de afvoerleiding en de afvoerleiding op het afvoerkanaal of -leiding aan
 • Het kunnen schoonspoelen en stapsgewijs vullen van de installatie met water
 • Het kunnen vervangen of herstellen van: leidingen en toebehoren, verwarmingsinstallaties en / of renoveren van hun uitrusting
PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend op bouwplaatsen (nieuwbouw), in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (renovatie) binnen bouwondernemingen en vergt de nodige mobiliteit.
 • Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een bouwonderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, weersomstandigheden, omgeving, grondstoffen en machines.
 • De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermorgen vraagt.
 • De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Installaties worden volgens opgelegde procedures in werking gesteld. Deze procedures zijn bepalend voor elke installatie, maar de toepassing ervan verschilt, afhankelijk van de complexiteit van de installatie.
 • Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en stof voorkomen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg en toewijding en zin voor esthetiek te werken en contactvaardig met de klant om te gaan.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega’s en derden.
 • Aandachtig omgaan met gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en PBM’s en CBM’s met zorg gebruiken en onderhouden.
 • Het omzichtig behandelen van installatiecomponenten (materiaal, onderdelen) omwille van kans op breuken, beschadigingen en het aansluiten conform het schema dat in de gebruiksaanwijzing van de component wordt beschreven.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • anticipeert op en toont initiatief bij het bepalen van de werkvolgorde bij bevestigings- en installatieactiviteiten, het aanleggen van de leidingen, collectoren en installatie-onderdelen, het kiezen van gepaste gereedschappen, het bepalen welke persoonlijke beschermingsmiddelen hij/zij in een bepaalde situatie gebruikt, het verwijderen van afval en het veilig en milieubewust werken. De chauffagist controleert zelfstandig de kwaliteit van zijn werk en neemt de voorschriften rond hygiëne en welzijn in acht. Biedt hulp aan collega’s om ergonomisch werken mogelijk te maken.
Is gebonden aan
 • aan het contacteren van een bevoegd persoon bij het opmerken van gevaarlijke situaties (bijvoorbeeld niet afgeschermde liftkokers, gebrek aan omheiningen,…), aan alle veiligheidsvoorschriften bij het in bedrijf stellen van verwarmingsinstallaties. Bij isolatiewerken is de chauffagist gebonden aan afspraken met de aan- en onderaannemers, architect en/of klant.
Doet beroep op
 • na overleg met zijn leidinggevende, op een meer bevoegd persoon (technicus verwarmingsinstallaties, elektrotechnicus, koelmonteur, leverancier, …) indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen.

Verantwoordelijkheid

 • Het efficiënt functioneren in een bouwonderneming
 • Het milieubewust, kwalitatief en veilig uitvoeren van de werken
 • Het inrichten van de werkplek
 • Het veilig uitvoeren van werken op hoogte
 • Het duurzaam gebruiken van de energiestromen en geluidshinder
 • Het organiseren van de arbeid in functie van een eigen dagplanning
 • Het beheren van de voorraad in functie van de dagactiviteit
 • Het voorbereiden van de installatiewerken
 • Het bewerken en leggen van leidingen
 • Het plaatsen van elektriciteitsaansluitingen
 • Het isoleren en schilderen
 • Het monteren van toestellen
 • Het na de werken in orde brengen van de werkplek
 • Het voorbereiden van het werk
 • Het plaatsen en aansluiten van verwarmings-, ventilatie en klimatisatietoestellen
 • Het plaatsen en aansluiten van de brandstofopslag
 • Het bewerken van gas- en stookolieleidingen
 • Het bewerken en aanleggen van leidingen voor circulatie van water in gesloten kringen
 • Het plaatsen en aansluiten van de toestellen voor warmte-afgifte en koeling
 • Het uitvoeren van de afvoerleidingen voor verbrandingsgassen
 • Het plaatsen en aansluiten van de individuele verwarmingstoestellen
 • Het in bedrijf stellen van verwarmingsinstallaties
 • Het uitvoeren van onderhoud en herstellingen van verwarmingsinstallaties
 • Het plaatsen van het isolatiemateriaal
 • Het implementeren van het luchtdichtheidsscherm

Attesten

Wettelijke attesten

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden verplicht.