Coördinator - adviseur schilderwerken

 
BK-0342-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Coördinator - adviseur schilderwerken

Definitie

De coördinator-adviseur schilderwerken stuurt een schilder- decoratieteam aan, neemt deel aan de schilder- en decoratie-activiteiten, adviseert klanten en professionals over de schilder- en decoratieve technieken en coördineert deze werken, teneinde een volledig schilder en decoratieproject te realiseren.

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 2, 2023

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert gepast en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
  • Rapporteert aan klanten en verantwoordelijke
  • Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen
  • Past zich flexibel aan
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie ingeval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Respecteert de regels rond energieprestaties van gebouwen
  • Herkent asbesthoudende producten en reageert gepast
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Beperkt stofemissie
  • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur
  • Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van algemene principes EPB
  • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen, elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, …
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest, …)
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en tolerantienormen
 • Competentie 3:
  Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
  • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
  • Beperkt het lawaai: implementeert preventie-maatregelen voor omgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van een geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
 • Competentie 4:
  Waarborgt de veiligheid van de werknemers
  • Waakt erover dat de taken uitgevoerd worden door werknemers die een goede opleiding en goede instructies hebben gekregen
  • Vestigt de aandacht van de medewerkers op de veiligheidsregels als de situatie dat vereist
  • Treedt op wanneer een werknemer de veiligheidsregels niet in acht neemt
  • Identificeert de gevaren en analyseert de risico’s
  • Controleert de producten met gevaarlijke eigenschappen, de staat van de arbeidsmiddelen en de staat van de CMPs en PBMs
  • Neemt maatregelen als er gevaarlijke situaties opduiken
  • Communiceert met de veiligheidscoördinator
  • Doet de veiligheidsadministratie in functie van de preventie en gebeurlijke ongevallen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van EHBO
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen, elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, …
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest, …)
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van de interne procedures om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden
  • Kennis van methodes om veilig werken te stimuleren
 • Competentie 5:
  Werkt op hoogte, bouwt rolsteigers op en controleert correct gebruik
  • Respecteert de steigerklasse en doet een visuele controle van een rolsteiger voor ingebruikname
  • Herkent en signaleert gebreken van vaste steigers en rolsteigers aan de “bevoegde persoon gebruik”
  • Gebruikt rolsteigers, vaste steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
  • Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften
  • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
  • Geeft instructies over en bewaakt het correct gebruik van ladders, rolsteigers en hoogtewerkers
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van de maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een (rol)steiger en hoogwerker
  • Kennis van de voorwaarden om een (rol)steiger en hoogwerker te betreden
  • Kennis van de opbouw van rolsteigers
  • Kennis van regelgevingen, normen en veiligheidsvoorschriften omtrent ladders
  • Kennis van voorwaarden voor gebruik van ladders
  • Grondige Kennis van de voorschriften voor het veilig werken op hoogte
 • Competentie 6:
  Stuurt de teams op de afwerkingswerf aan
  • Verdeelt de taken in functie van de competenties en vaardigheden van de aangewezen ploegleden voor de voorbereidings-, toepassings- en afwerkingsfase
  • Legt de werkprocedures uit
  • Bepaalt de uitvoeringsklasse in relatie tot de staat van de ondergrond en het gewenste afwerkingsniveau.
  • Zorgt voor de correcte toepassing van de overeengekomen arbeidsprocedures
  • Betrekt de leden van de ploeg bij het zoeken naar oplossingen
  • Stimuleert de teamgeest en zin voor samenwerking bij de arbeiders
  • Begeleidt de ploeg bij de toepassing van moeilijke en/of ongekende technieken
  • Begeleidt teamleden bij het detecteren en vervullen van opleidings- en ontwikkelingsbehoeften
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van planningsmethodes
  • Kennis van de procedures voor het tijdsbeheer van het bedrijf
  • Kennis van communicatietechnieken bij het aansturen van een team
  • Kennis van technieken voor het leiden van een team (motivatie- en coachingtechnieken)
  • Kennis van basisprincipes van teamwerk (conflictbeheersing, groepsdynamiek, onderhandelen,…)
  • Kennis van opleidingsmogelijkheden (oa Constructiv…)
 • Competentie 7:
  Analyseert voorafgaand een afwerkingswerf
  • Bepaalt de aard van de te behandelen ondergrond
  • Analyseert de oppervlaktetoestand van de te behandelen ondergronden: vochtigheidsgraad, alkaliteit, poedervorming, cohesie, zuurgehalte, ...
  • Controleert fouten in de vlakheid op de vloeren, wanden en plafonds
  • Analyseert de voorschriften van het werfdossier
  • Spoort de overeenkomsten en de verschillen van de oppervlakken met de plannen en werkschetsen op
  • Bewaakt de verenigbaarheid van de voorgeschreven behandelingen met de oppervlaktetoestand
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van verbanden tussen de aard van de ondergrond en de behandeling ervan
  • Kennis van verf-, decoratie- en wandtechnieken: handmatig schilderwerk, pistoolschilderen, wandbekledingen, vloerbekledingen, thermische isolatie ...
  • Kennis van oplossingen voor de vocht- en isolatie problemen bij verf, muurbekleding, vloerbekleding en decoratiewerk
  • Kennis van toleranties: normen en voorschriften (TV’s, STS, NBN, ...)
  • Kennis van pathologie van gebouwen: begrip van de fysische en chemische fenomenen van gebouwen
  • Kennis van werkdocumenten, schema's, tekeningen en plannen
 • Competentie 8:
  Bereidt een afwerkingswerf voor
  • Bepaalt de werkwijzen voor de voorbereidende behandelingen, de toepassing van verven en de plaatsing van soepele wand- en vloerbekledingen
  • Bepaalt de tint in functie van de gewenste afwerkingskleur
  • Keurt de materialen en producten goed op basis van de beschrijvingen en specificaties
  • Voorziet een bescherming van de niet-behandelde zones
  • Bepaalt de invloed van de weersomstandigheden op de werkzaamheden
  • Bereidt de bestellingen voor
  • Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopdrachten om te bepalen welke oppervlakken welke bekleding krijgen
  • Meet op de bouwplaats op, of berekent op plan de nodige hoeveelheden materiaal voor een bepaald werk
  • Gebruikt BIM (Building Information Modeling) om informatie te delen met het bouwteam
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van decoratieve technieken
  • Kennis van kleurentheorie
  • Kennis van de invloed van de aard van de ondergrond op de behandeling en de verfwerken
  • Kennis van werkdocumenten, schema's, tekeningen en plannen
  • Kennis van planlezen: schaal, berekening van de oppervlakte, ...
  • Kennis van een meetstaat, bestek, de drie uitvoeringsklasses
  • Kennis van materialen en producten (samenstelling en toepassing)
  • Kennis van de mengverhoudingen
  • Kennis van kostprijsbeheer en –raming
  • Kennis van de toepassingen van BIM
 • Competentie 9:
  Organiseert de werflogistiek voor decoratieve schilderwerken
  • Gebruikt relevante software(systemen) voor stockbeheer
  • Stemt de hoeveelheid te bestellen producten af op de planning en de verwerkingssnelheden
  • Verwerkt de gegevens van het verbruik van het materiaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten, schema's, tekeningen en plannen
  • Kennis van materialen en producten (samenstelling en toepassing)
  • Kennis van kostprijsbeheer en –raming
  • Kennis van administratieve softwarepaketten
  • Kennis van voorraadbeheer en de vigerende wetgeving
 • Competentie 10:
  Organiseert een afwerkingswerf
  • Stelt de chronologie van de werkzaamheden op in functie van de overeengekomen prioriteiten, de tijd, de middelen en de andere werkzaamheden die moeten plaatsvinden of die bezig zijn op de werf
  • Schat de duur van bepaalde werkzaamheden in ( voorbereiding, toepassing en plaatsing)
  • Verdeelt de werkposten in functie van de beschikbaarheden en competenties
  • Coördineert de fases van de werkzaamheden met andere beroepstakken
  • Past de planning aan bij onvoorziene omstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten, schema's, tekeningen en plannen
  • Kennis van materialen en producten (samenstelling en toepassing)
  • Kennis van de arbeidsorganisatie in functie van een dagplanning
  • Kennis van de chronologie van de activiteiten, werkmethode, logische opeenvolging van de taken
  • Kennis van algemene planningsprincipes, planningshulpmiddelen en uurramingen
 • Competentie 11:
  Volgt de afwerkingswerf op
  • Controleert de overeenstemming van de uitvoering van de ondergronden en de toepassingen
  • Neemt afmetingen op, controleert die en geeft die door aan de administratie
  • Controleert de overeenstemming van de kleurtinten
  • Past de uitvoering van het werk aan op basis van zowel de vereiste uitvoeringsklasse als de gewenste werksnelheid.
  • Neemt corrigerende maatregelen bij materiële tekortkomingen of uitvoeringsgebreken
  • Zoekt oplossingen voor de vastgestelde problemen
  • Neemt deel aan de werfvergaderingen, de technische overlegvergaderingen, ...
  • Meldt de technische problemen
  • Volgt de vooruitgang op en vult het dagboek der werken in
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en tolerantienormen
  • Kennis van vergadertechnieken
  • Kennis van de uitvoeringfases van een afwerkingswerf
  • Kennis van het dagboek der werken en de prestatiestaten
 • Competentie 12:
  Adviseert en informeert de klanten
  • Informeert en communiceert over de werkzaamheden (duur, hinder, ...)
  • Beheert de klachten
  • Adviseert de klant op esthetisch vlak (kleuradvies, trendadvies,…)
  • Adviseert de klant op technisch vlak (vochtproblematiek, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van kleurenanalyse
  • Kennis van stijlen (tijdperken, stromingen ...) en huidige tendensen (kleuren ...)
  • Kennis van digitale presentatiemiddelen
  • Kennis van kleurharmonie, stijl en trendadvies
  • Kennis van technische problemen en mogelijke oplossingen (vochtproblematiek,…)
 • Competentie 13:
  Voert schilder-, vloerbedekking – en decoratiewerken uit
  • Analyseert de ondergrond en bepaalt de behandeling in functie van de toepassing (verf, behang, …)
  • Saneert de schimmelproblemen in woningen
  • Bereidt de verf, te beschilderen of te decoreren oppervlakken voor
  • Voert manuele schilderwerken uit
  • Voert met een verfpistool schilderwerken uit
  • Voert imitaties en decoratief schilderwerk met effecten uit
  • Voert gewapend, structuur- of veelkleurig schilderwerk uit
  • Onderhoudt en reinigt het materiaal met de geschikte middelen
  • Behandelt metalen en houten oppervlakten met brandwerende producten
  • Brengt wandbekledingen, ornamenten en sierlijsten aan
  • Selecteert en plaatst raamdecoratie
  • Selecteert en plaatst vloerbekleding
  • Recycleert gebruikte verven, verdunners, verharders, versnellers en verpakkingen en ander afval volgens de voorschriften
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van verbanden tussen de aard van de ondergrond en de behandeling ervan
  • Kennis van verf-, decoratie- en wandtechnieken: handmatig schilderwerk, pistoolschilderen, wandbekledingen, vloerbekledingen, thermische isolatie ...
  • Kennis van oplossingen voor de vocht- en isolatie problemen bij verf, muurbekleding, vloerbekleding en decoratiewerk
  • Kennis van decoratieve technieken
  • Kennis van kleurentheorie
  • Kennis van de invloed van de aard van de ondergrond op de behandeling en de verfwerken
  • Kennis van samenstelling, mengverhouding, samenvoegingen en comptabiliteit van verfproducten
  • Kennis van kleurenanalyse
  • Kennis van stijlen (tijdperken, stromingen ...) en huidige tendensen (kleuren ...)
  • Kennis van gebruikte verdunners, verharders, versnellers en reiningsmiddelen
  • Kennis van berekeningsmethoden van hoeveelheden en verhoudingen, oppervlakten en inhouden
  • Kennis van fysische en chemische verschijnselen i.v.m. gebouwen (porositeit, capillariteit, condensatie, salpeter, verzeping, alkaliteitsgraad, carbonisatie, chloride-indringing, corrosie, uitzetting en inkrimping van materialen, vorming van schimmels, mossen en houtziekten)
  • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor water-, lucht- en dampschermen
  • Kennis van plaatsings- en uitvoeringstechnieken voor raamdecoratie
  • Grondige kennis over de gebruikte verf-, muurbekledings- en vloerbekledingsproducten

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van algemene principes EPB
 • Basiskennis van EHBO
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
 • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen, elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, …
 • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest, …)
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en tolerantienormen
 • Kennis van een geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
 • Kennis van verbanden tussen de aard van de ondergrond en de behandeling ervan
 • Kennis van verf-, decoratie- en wandtechnieken: handmatig schilderwerk, pistoolschilderen, wandbekledingen, vloerbekledingen, thermische isolatie ...
 • Kennis van oplossingen voor de vocht- en isolatie problemen bij verf, muurbekleding, vloerbekleding en decoratiewerk
 • Kennis van decoratieve technieken
 • Kennis van kleurentheorie
 • Kennis van de invloed van de aard van de ondergrond op de behandeling en de verfwerken
 • Kennis van samenstelling, mengverhouding, samenvoegingen en comptabiliteit van verfproducten
 • Kennis van kleurenanalyse
 • Kennis van stijlen (tijdperken, stromingen ...) en huidige tendensen (kleuren ...)
 • Kennis van gebruikte verdunners, verharders, versnellers en reiningsmiddelen
 • Kennis van berekeningsmethoden van hoeveelheden en verhoudingen, oppervlakten en inhouden
 • Kennis van fysische en chemische verschijnselen i.v.m. gebouwen (porositeit, capillariteit, condensatie, salpeter, verzeping, alkaliteitsgraad, carbonisatie, chloride-indringing, corrosie, uitzetting en inkrimping van materialen, vorming van schimmels, mossen en houtziekten)
 • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor water-, lucht- en dampschermen
 • Kennis van plaatsings- en uitvoeringstechnieken voor raamdecoratie
 • Kennis van de interne procedures om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden
 • Kennis van methodes om veilig werken te stimuleren
 • Kennis van de maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een (rol)steiger en hoogwerker
 • Kennis van de voorwaarden om een (rol)steiger en hoogwerker te betreden
 • Kennis van de opbouw van rolsteigers
 • Kennis van regelgevingen, normen en veiligheidsvoorschriften omtrent ladders
 • Kennis van voorwaarden voor gebruik van ladders
 • Kennis van planningsmethodes
 • Kennis van de procedures voor het tijdsbeheer van het bedrijf
 • Kennis van communicatietechnieken bij het aansturen van een team
 • Kennis van technieken voor het leiden van een team (motivatie- en coachingtechnieken)
 • Kennis van basisprincipes van teamwerk (conflictbeheersing, groepsdynamiek, onderhandelen,…)
 • Kennis van opleidingsmogelijkheden (oa Constructiv…)
 • Kennis van toleranties: normen en voorschriften (TV’s, STS, NBN, ...)
 • Kennis van pathologie van gebouwen: begrip van de fysische en chemische fenomenen van gebouwen
 • Kennis van werkdocumenten, schema's, tekeningen en plannen
 • Kennis van planlezen: schaal, berekening van de oppervlakte, ...
 • Kennis van een meetstaat, bestek, de drie uitvoeringsklasses
 • Kennis van materialen en producten (samenstelling en toepassing)
 • Kennis van de mengverhoudingen
 • Kennis van kostprijsbeheer en –raming
 • Kennis van de toepassingen van BIM
 • Kennis van administratieve softwarepaketten
 • Kennis van voorraadbeheer en de vigerende wetgeving
 • Kennis van de arbeidsorganisatie in functie van een dagplanning
 • Kennis van de chronologie van de activiteiten, werkmethode, logische opeenvolging van de taken
 • Kennis van algemene planningsprincipes, planningshulpmiddelen en uurramingen
 • Kennis van vergadertechnieken
 • Kennis van de uitvoeringfases van een afwerkingswerf
 • Kennis van het dagboek der werken en de prestatiestaten
 • Kennis van digitale presentatiemiddelen
 • Kennis van kleurharmonie, stijl en trendadvies
 • Kennis van technische problemen en mogelijke oplossingen (vochtproblematiek,…)
 • Grondige kennis over de gebruikte verf-, muurbekledings- en vloerbekledingsproducten
 • Grondige Kennis van de voorschriften voor het veilig werken op hoogte

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert gepast en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
 • Rapporteert aan klanten en verantwoordelijke
 • Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Vraagt om informatie ingeval van twijfel over afvalstoffen
 • Respecteert de regels rond energieprestaties van gebouwen
 • Herkent asbesthoudende producten en reageert gepast
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Waakt erover dat de taken uitgevoerd worden door werknemers die een goede opleiding en goede instructies hebben gekregen
 • Vestigt de aandacht van de medewerkers op de veiligheidsregels als de situatie dat vereist
 • Controleert de producten met gevaarlijke eigenschappen, de staat van de arbeidsmiddelen en de staat van de CMPs en PBMs
 • Communiceert met de veiligheidscoördinator
 • Doet de veiligheidsadministratie in functie van de preventie en gebeurlijke ongevallen
 • Herkent en signaleert gebreken van vaste steigers en rolsteigers aan de “bevoegde persoon gebruik”
 • Geeft instructies over en bewaakt het correct gebruik van ladders, rolsteigers en hoogtewerkers
 • Legt de werkprocedures uit
 • Bepaalt de uitvoeringsklasse in relatie tot de staat van de ondergrond en het gewenste afwerkingsniveau.
 • Stimuleert de teamgeest en zin voor samenwerking bij de arbeiders
 • Bepaalt de aard van de te behandelen ondergrond
 • Analyseert de oppervlaktetoestand van de te behandelen ondergronden: vochtigheidsgraad, alkaliteit, poedervorming, cohesie, zuurgehalte, ...
 • Controleert fouten in de vlakheid op de vloeren, wanden en plafonds
 • Analyseert de voorschriften van het werfdossier
 • Spoort de overeenkomsten en de verschillen van de oppervlakken met de plannen en werkschetsen op
 • Bewaakt de verenigbaarheid van de voorgeschreven behandelingen met de oppervlaktetoestand
 • Bepaalt de werkwijzen voor de voorbereidende behandelingen, de toepassing van verven en de plaatsing van soepele wand- en vloerbekledingen
 • Bepaalt de tint in functie van de gewenste afwerkingskleur
 • Keurt de materialen en producten goed op basis van de beschrijvingen en specificaties
 • Bepaalt de invloed van de weersomstandigheden op de werkzaamheden
 • Bereidt de bestellingen voor
 • Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopdrachten om te bepalen welke oppervlakken welke bekleding krijgen
 • Meet op de bouwplaats op, of berekent op plan de nodige hoeveelheden materiaal voor een bepaald werk
 • Gebruikt BIM (Building Information Modeling) om informatie te delen met het bouwteam
 • Gebruikt relevante software(systemen) voor stockbeheer
 • Stemt de hoeveelheid te bestellen producten af op de planning en de verwerkingssnelheden
 • Verwerkt de gegevens van het verbruik van het materiaal
 • Controleert de overeenstemming van de uitvoering van de ondergronden en de toepassingen
 • Neemt afmetingen op, controleert die en geeft die door aan de administratie
 • Controleert de overeenstemming van de kleurtinten
 • Past de uitvoering van het werk aan op basis van zowel de vereiste uitvoeringsklasse als de gewenste werksnelheid.
 • Neemt deel aan de werfvergaderingen, de technische overlegvergaderingen, ...
 • Meldt de technische problemen
 • Volgt de vooruitgang op en vult het dagboek der werken in
 • Informeert en communiceert over de werkzaamheden (duur, hinder, ...)
 • Beheert de klachten
 • Analyseert de ondergrond en bepaalt de behandeling in functie van de toepassing (verf, behang, …)

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan
 • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
 • Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
 • Treedt op wanneer een werknemer de veiligheidsregels niet in acht neemt
 • Identificeert de gevaren en analyseert de risico’s
 • Neemt maatregelen als er gevaarlijke situaties opduiken
 • Verdeelt de taken in functie van de competenties en vaardigheden van de aangewezen ploegleden voor de voorbereidings-, toepassings- en afwerkingsfase
 • Zorgt voor de correcte toepassing van de overeengekomen arbeidsprocedures
 • Betrekt de leden van de ploeg bij het zoeken naar oplossingen
 • Begeleidt de ploeg bij de toepassing van moeilijke en/of ongekende technieken
 • Begeleidt teamleden bij het detecteren en vervullen van opleidings- en ontwikkelingsbehoeften
 • Stelt de chronologie van de werkzaamheden op in functie van de overeengekomen prioriteiten, de tijd, de middelen en de andere werkzaamheden die moeten plaatsvinden of die bezig zijn op de werf
 • Schat de duur van bepaalde werkzaamheden in ( voorbereiding, toepassing en plaatsing)
 • Verdeelt de werkposten in functie van de beschikbaarheden en competenties
 • Coördineert de fases van de werkzaamheden met andere beroepstakken
 • Past de planning aan bij onvoorziene omstandigheden
 • Neemt corrigerende maatregelen bij materiële tekortkomingen of uitvoeringsgebreken
 • Zoekt oplossingen voor de vastgestelde problemen
 • Adviseert de klant op esthetisch vlak (kleuradvies, trendadvies,…)
 • Adviseert de klant op technisch vlak (vochtproblematiek, …)

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Beperkt stofemissie
 • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur
 • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
 • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
 • Beperkt het lawaai: implementeert preventie-maatregelen voor omgeving
 • Respecteert de steigerklasse en doet een visuele controle van een rolsteiger voor ingebruikname
 • Gebruikt rolsteigers, vaste steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
 • Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften
 • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
 • Voorziet een bescherming van de niet-behandelde zones
 • Saneert de schimmelproblemen in woningen
 • Bereidt de verf, te beschilderen of te decoreren oppervlakken voor
 • Voert manuele schilderwerken uit
 • Voert met een verfpistool schilderwerken uit
 • Voert imitaties en decoratief schilderwerk met effecten uit
 • Voert gewapend, structuur- of veelkleurig schilderwerk uit
 • Onderhoudt en reinigt het materiaal met de geschikte middelen
 • Behandelt metalen en houten oppervlakten met brandwerende producten
 • Brengt wandbekledingen, ornamenten en sierlijsten aan
 • Selecteert en plaatst raamdecoratie
 • Selecteert en plaatst vloerbekleding
 • Recycleert gebruikte verven, verdunners, verharders, versnellers en verpakkingen en ander afval volgens de voorschriften

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend bij bouwbedrijven (nieuwbouw en renovatie)
 • De coördinator - adviseur schilderwerken is de centrale figuur op de afwerkingswerf en werkt nauw samen met verantwoordelijken (architect, projectleider, bouwheer, veiligheidscoördinator,…) ,uitvoerders (bouwarbeiders, onderaannemers,…) en de klant. Hij dient daarbij open te staan voor constructief overleg.
 • De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines
 • De uitvoering van de werkopdrachten is sterk bepaald door reglementeringen en sociale wetgeving inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen
 • De werkopdrachten zijn vaak onderhevig aan wijzigingen door onvoorziene omstandigheden (weer, asbest, vertragingen,…)
 • De coördinator - adviseur schilderwerken begeleidt de klant in het maken van keuzes en heeft een grote kennis van de producten, stijlen en trends.

Handelingscontext

 • De coördinator - adviseur schilderwerken heeft vooral een coördinerende en controlerende rol. Dit vraagt organisatievermogen, sterke communicatievaardigheden en assertiviteit.
 • De coördinator - adviseur schilderwerken dient zich flexibel en constructief op te stellen, inspelend op onvoorziene omstandigheden (weer, asbest, vertragingen,…)
 • De coördinator - adviseur schilderwerken heeft speciale aandacht voor de reglementeringen en sociale wetgeving inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen
 • De coördinator - adviseur schilderwerken dient op constructieve wijze informatie uit te wisselen, vooral met architect, projectleider, bouwheer,…) , uitvoerders (bouwarbeiders, onderaannemers,…) en de klant.
 • De administratieve opvolging van de werf vergt orde en nauwkeurigheid.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het organiseren van de eigen werkzaamheden
 • het aansturen van zijn team op de werkvloer
 • het organiseren en het inrichten van de afwerkingswerf
 • het controleren of er in veilige omstandigheden kan gewerkt worden
 • de uitvoering en rapportering van de eigen werkzaamheden en die van zijn team
 • het controleren van de uitvoering van de werkzaamheden
 • het controleren van de kwaliteit en timing van de werkzaamheden
 • het gepast reageren op onverwachte gebeurtenissen
 • het informeren en adviseren van klanten
 • het selecteren van de verf-, muurbekleding- en vloerbedekkingsproducten
Is gebonden aan
 • de ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • de deadlines
 • de kwaliteits-, veiligheids- en milieuvoorschriften
 • de wettelijke en technische voorschriften
 • afspraken met leidinggevenden, collega’s en derden
Doet beroep op
 • collega’s, leidinggevende en derden voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties.
 • een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen.

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
 • Waarborgt de veiligheid van de werknemers
 • Werkt op hoogte, bouwt rolsteigers op en controleert correct gebruik
 • Stuurt de teams op de afwerkingswerf aan
 • Analyseert voorafgaand een afwerkingswerf
 • Bereidt een afwerkingswerf voor
 • Organiseert de werflogistiek voor decoratieve schilderwerken
 • Organiseert een afwerkingswerf
 • Volgt de afwerkingswerf op
 • Adviseert en informeert de klanten
 • Voert schilder-, vloerbedekking – en decoratiewerken uit

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.