Bouwkundig tekenaar

 

Globaal

Titel

Bouwkundig tekenaar

Definitie

Werkt bouwplannen uit op basis van een ontwerp, rekening houdend met de relevante voorschriften, teneinde kwalitatieve en genormeerde bouwdossiers aan te leveren.

Niveau

5

Jaar van erkenning

2019

Activiteiten

Opsomming competenties

Basisactiviteiten
 • 1. Werkt in teamverband (co 02759)
  • Communiceert gepast en efficiënt
  • Wisselt informatie uit
  • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
  • Rapporteert aan de verantwoordelijke
  • Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen
  • Gebruikt tools die de bouwsector aanreikt om de informatie-uitwisseling tussen de bouwactoren te optimaliseren (BIM,...)
  • Volgt aanwijzingen van de verantwoordelijke op
  • Past zich flexibel aan
  • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke en/of derden
 • 2. Ontwikkelt continu de eigen praktijk (co 02760)
  • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
  • Maakt zich vertrouwd met nieuwe evoluties
  • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden
  • Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
Specifieke Activiteiten
 • 3. Plant en bereidt het tekenwerk voor (co 02761)
  • Ontvangt en interpreteert de tekenopdracht
  • Bespreekt de technische gegevens van de tekenopdracht met de projectleider en/of architect
  • Plant de eigen werkzaamheden, rekening houdend met de prioriteiten
  • Neemt deel aan vergaderingen
 • 4. Verzamelt technische informatie (F110401 Id12425-c)
  • Verzamelt, leest en interpreteert plannen en standaardlastenboeken
  • Verzamelt ontbrekende gegevens of vraagt ze op bij externen
  • Raadpleegt documenten opgemaakt door nutsbedrijven
  • Controleert de juistheid van de gegevens
  • Verwerkt en registreert de gegevens
 • 5. Gebruikt 2D- en 3D-tekensoftware (co 02762)
  • Werkt ergonomisch
  • Tekent in 2D
  • Tekent in 3D
  • Controleert de omzetting tussen 2D en 3D
  • Maakt gebruik van een symbolenbibliotheek
  • Werkt de symbolenbibliotheek indien nodig bij
  • Koppelt bestanden aan elkaar
  • Werkt met universele dataformaten
  • Brengt maten aan
  • Maakt berekeningen (volume, gewicht, oppervlakte, isolatiedikte, dimensionering van bouwconstructies en van de riolering, …)
  • Brengt de legende, schaal en nummering aan op de plannen
  • Voegt een plannenlijst toe
  • Verspreidt de plannen volgens de gewenste manier (afdrukken, doorsturen,…)
 • 6. Maakt een voorontwerpplan (co 02763)
  • Hergebruikt indien mogelijk tekenwerk uit vorige opdrachten
  • Tekent en werkt de technische beschrijvingen uit
  • Werkt volgens de ontwerpeisen en normen
  • Ondersteunt bij het maken van een raming
 • 7. Maakt een ontwerpplan en stelt de omgevingsvergunningsaanvraag en/of het aanbestedingsdossier samen (co 02764)
  • Brengt wijzigingen aan het voorontwerp aan aan de hand van opmerkingen, eventuele veranderingen, verfijningen,…
  • Detecteert mogelijke conflicten in de uitvoeringsfase
  • Lost mogelijke conflicten in de uitvoeringsfase op
  • Tekent de nodige doorsneden, funderingsplan en rioleringsplan
  • Tekent de nodige technische voorzieningen (elektriciteit, HVAC,...)
  • Levert de nodige plannen aan voor de uitvoering
  • Maakt de omgevingsvergunningsaanvraag administratief klaar om in te dienen
  • Maakt het aanbestedingsdossier administratief klaar om in te dienen
  • Stelt het lastenboek samen
  • Stelt de meetstaat op
  • Stelt de materialenlijst op
 • 8. Maakt een as-built plan (co 02765)
  • Past het plan aan aan de werkelijke situatie op de bouwplaats
 • 9. Bewaakt de kwaliteit van het eigen tekenwerk (co 02766)
  • Controleert het eigen tekenwerk
  • Levert tekenwerk af dat voldoet aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen
  • Motiveert de zelf gemaakte keuzes en toetst die af met de leidinggevende
  • Komt gemaakte afspraken qua timing na
 • 10. Verzorgt de administratieve opvolging (co 02767)
  • Houdt een tijdsregistratie bij
  • Zorgt ervoor dat de nodige informatie doorstroomt naar de bevoegde diensten
  • Verzamelt, ordent en klasseert plannen en documenten
  • Behandelt e-mails en briefwisseling

Beschrijving competenties/activiteiten a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van begrippen uit de architectuur
 • Basiskennis van tools die de bouwsector aanreikt om de informatie-uitwisseling te optimaliseren tussen de bouwactoren (BIM, ...)
 • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Basiskennis van vergadertechnieken
 • Basiskennis van de taken en verantwoordelijkheden van bouwactoren
 • Kennis van basisprincipes van teamwerk
 • Kennis van vakjargon
 • Kennis van relevante programma’s voor het rapporteren (tekstverwerking, spreadsheet,...)
 • Kennis van planlezen (architectuurplannen, detailplannen, stabiliteitsplannen, plannen van technische voorzieningen, ...)
 • Kennis van bouwpathologie in woningbouw
 • Kennis van veel voorkomende conflicten in de uitvoeringsfase
 • Kennis van de courante bouwmaterialen (eigenschappen en verwerking)
 • Kennis van de nutsvoorzieningen
 • Kennis van technische voorzieningen (elektriciteit, HVAC, …)
 • Kennis van vuistregels voor het berekenen van de riolering en het opstellen van het rioleringsplan in het kader van de omgevingsvergunning
 • Kennis van ontwerpeisen en normen
 • Kennis van bouwconstructies (ruwbouw en afwerking)
 • Kennis van uitvoeringstechnieken (ruwbouw en afwerking)
 • Kennis van relevante informatiebronnen (beurzen, websites, tijdschriften,...)
 • Kennis van samenstelling van het lastenboek
 • Kennis van de opstelling van meetstaten
 • Kennis van wiskundige vuistregels voor het maken van relevante berekeningen (volume, gewicht, oppervlakte, isolatiewaarde, …)
 • Kennis van vuistregels voor het dimensioneren van funderingen en draagconstructies in een uitvoeringsplan
 • Kennis van de voorschriften en wetgeving rond energieprestaties van gebouwen (EPB)
 • Kennis van vuistregels voor het berekenen van de isolatiewaarden en de isolatiedikte van de bouwschil conform EPB
 • Kennis van de fasen in het bouwproces: ontwerp-, aanbestedings- en uitvoeringsfase
 • Kennis van kwaliteitsnormen en constructienormen
 • Kennis van het gebruik, de opbouw en het samenstellen van aanbestedingsdossiers volgens de wet op de overheidsopdrachten
 • Kennis van de wettelijke voorschriften en de samenstelling van een omgevingsvergunningsaanvraag
 • Kennis van de procedures voor het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag
 • Kennis van de brand- en veiligheidsvoorschriften
 • Kennis van archiveringsmethodes
 • Kennis van relevante voorschriften van stedenbouw en ruimtelijke ordening
 • Grondige kennis van relevante tekensoftware
 • Grondige kennis van de gebruikte symbolen en conventies
 • Grondige kennis van technisch tekenen

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert gepast en efficiënt
 • Wisselt informatie uit
 • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
 • Rapporteert aan de verantwoordelijke
 • Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen
 • Gebruikt tools die de bouwsector aanreikt om de informatie-uitwisseling tussen de bouwactoren te optimaliseren (BIM,...)
 • Volgt aanwijzingen van de verantwoordelijke op
 • Past zich flexibel aan
 • Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke en/of derden
 • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
 • Maakt zich vertrouwd met nieuwe evoluties
 • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden
 • Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
 • Ontvangt en interpreteert de tekenopdracht
 • Bespreekt de technische gegevens van de tekenopdracht met de projectleider en/of architect
 • Plant de eigen werkzaamheden, rekening houdend met de prioriteiten
 • Neemt deel aan vergaderingen
 • Verzamelt, leest en interpreteert plannen en standaardlastenboeken
 • Verzamelt ontbrekende gegevens of vraagt ze op bij externen
 • Raadpleegt documenten opgemaakt door nutsbedrijven
 • Controleert de juistheid van de gegevens
 • Verwerkt en registreert de gegevens
 • Werkt ergonomisch
 • Tekent in 2D
 • Tekent in 3D
 • Controleert de omzetting tussen 2D en 3D
 • Maakt gebruik van een symbolenbibliotheek
 • Werkt de symbolenbibliotheek indien nodig bij
 • Koppelt bestanden aan elkaar
 • Werkt met universele dataformaten
 • Brengt maten aan
 • Maakt berekeningen (volume, gewicht, oppervlakte, isolatiedikte, dimensionering van bouwconstructies en van de riolering, …)
 • Brengt de legende, schaal en nummering aan op de plannen
 • Voegt een plannenlijst toe
 • Verspreidt de plannen volgens de gewenste manier (afdrukken, doorsturen,…)
 • Hergebruikt indien mogelijk tekenwerk uit vorige opdrachten
 • Tekent en werkt de technische beschrijvingen uit
 • Werkt volgens de ontwerpeisen en normen
 • Ondersteunt bij het maken van een raming
 • Brengt wijzigingen aan het voorontwerp aan aan de hand van opmerkingen, eventuele veranderingen, verfijningen,…
 • Tekent de nodige doorsneden, funderingsplan en rioleringsplan
 • Tekent de nodige technische voorzieningen (elektriciteit, HVAC,...)
 • Levert de nodige plannen aan voor de uitvoering
 • Maakt de omgevingsvergunningsaanvraag administratief klaar om in te dienen
 • Maakt het aanbestedingsdossier administratief klaar om in te dienen
 • Stelt het lastenboek samen
 • Stelt de meetstaat op
 • Stelt de materialenlijst op
 • Past het plan aan aan de werkelijke situatie op de bouwplaats
 • Controleert het eigen tekenwerk
 • Levert tekenwerk af dat voldoet aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen
 • Motiveert de zelf gemaakte keuzes en toetst die af met de leidinggevende
 • Komt gemaakte afspraken qua timing na
 • Houdt een tijdsregistratie bij
 • Zorgt ervoor dat de nodige informatie doorstroomt naar de bevoegde diensten
 • Verzamelt, ordent en klasseert plannen en documenten
 • Behandelt e-mails en briefwisseling

Probleemoplossende vaardigheden

 • Detecteert mogelijke conflicten in de uitvoeringsfase
 • Lost mogelijke conflicten in de uitvoeringsfase op

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend bij studie, teken- en architectenbureaus en bouwbedrijven
 • De specifieke invulling van het beroep kan sterk verschillen van bedrijf tot bedrijf. Het is belangrijk dat de beroepsbeoefenaar en de werkgever goed afstemmen wat ze van elkaar verwachten.
 • De beroepsbeoefenaar is vaak de spil tussen de architect en de aannemer. Hij dient daarbij open te staan voor constructief overleg.
 • De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines
 • De uitvoering van de werkopdrachten is sterk bepaald door normen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid en duurzaam bouwen

Handelingscontext

 • Bouwkundig tekenen vergt precisie en aandacht voor details
 • De beroepsbeoefenaar dient met technische en juridische voorwaarden rekening te houden
 • De beroepsbeoefenaar dient op constructieve wijze informatie uit te wisselen, vooral met architecten en aannemers
 • De bouwkundig tekenaar dient omzichtig om te gaan met kantoormateriaal, computers, en softwarepakketten
 • De bouwkundig tekenaar heeft speciale aandacht voor het bijwerken van symbolenbibliotheken, hergebruik van tekenwerk en ordenen van plannen en bijhorende documenten
 • De bouwkundig tekenaar moet ergonomisch kunnen werken

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het organiseren van de eigen werkzaamheden
 • het plannen van het tekenwerk
 • het uitvoeren van het tekenwerk
 • het bewaken van de kwaliteit van het eigen tekenwerk
 • het samenstellen van de omgevingsvergunningsaanvraag en/ of het aanbestedingsdossier
 • het rapporteren en het administratief opvolgen van de eigen werkzaamheden
Is gebonden aan
 • de ontvangen werkopdracht
 • de tijdsplanning en de deadlines
 • de ontwerpeisen en normen
 • de kwaliteits-, veiligheids- en milieuvoorschriften
 • wettelijke en technische voorschriften
 • afspraken met leidinggevenden, collega’s en derden
Doet beroep op
 • collega’s, leidinggevende en derden voor de werkopdracht, gegevens, planning, melden van problemen en gevaarlijke situaties.
 • een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen.

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Ontwikkelt continu de eigen praktijk
 • Plant en bereidt het tekenwerk voor
 • Verzamelt technische informatie
 • Gebruikt 2D- en 3D-tekensoftware
 • Maakt een voorontwerpplan
 • Maakt een ontwerpplan en stelt de omgevingsvergunningsaanvraag en/of het aanbestedingsdossier samen
 • Maakt een as-built plan
 • Bewaakt de kwaliteit van het eigen tekenwerk
 • Verzorgt de administratieve opvolging

Attesten

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden verplicht.