Productieoperator drukken in de printmedia

 
BK-0295-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Productieoperator drukken in de printmedia

Definitie

‘Het opvolgen en analyseren van productiegegevens, het instellen, omstellen, bedienen en opvolgen van de productie aan de machine, het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, het uitvoeren van het basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne , milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn,…) teneinde grondstoffen aan de machine-(straat), -lijn te bewerken tot (half)afgewerkte producten.’

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Stelt de machine-(straat), -lijn in door het instellen, selecteren van een basisprogramma
  • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
  • Stelt de machine(onderdelen) manueel of computergestuurd in
  • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
  • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis PLC (Programmable Logic Controller)
  • Basiskennis van hydraulica gelinkt aan de installatie
  • Basiskennis van pneumatica gelinkt aan de installatie
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van procedures voor het afstellen van de machine-(straat), -lijn
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van de werking van een machine-(straat), -lijn
  • Grondige kennis van het productieproces
 • Competentie 2:
  Voert preventief of correctief basisonderhoud uit aan de machine-(straat), -lijn
  • Merkt de noodzaak aan technisch onderhoud op
  • Plaatst de machine-(straat), -lijn in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
  • Houdt zich aan onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
  • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
  • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
  • Registreert basisonderhoud
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hydraulica gelinkt aan de installatie
  • Basiskennis van pneumatica gelinkt aan de installatie
  • Basiskennis van meet- en regeltechnieken
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een machine-(straat), -lijn
  • Kennis van onderhoudstechnieken en -procedures voor preventief basisonderhoud
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van interne productieprocedures
 • Competentie 3:
  Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
  • Houdt gegevens bij over het productieverloop
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
  • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van de grondstoffen
  • Grondige kennis van het productieproces
  • Grondige kennis van procedures voor productcontrole
 • Competentie 4:
  Voert kwaliteitscontroles uit
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
  • Voert productcontroles uit op basis van de voorschriften
  • Vergelijkt resultaten van controles met richtwaarden
  • Merkt afwijkingen aan producten op
  • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Interpreteert controlegegevens
  • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis van storingsanalyse
  • Basiskennis van productieplanning
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Grondige kennis van het productieproces
  • Grondige kennis van procedures voor productcontrole
 • Competentie 5:
  Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
  • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
  • Neemt de planning door
  • Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van productieplanning
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Grondige kennis van het productieproces
 • Competentie 6:
  Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen,…)
  • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
  • Gebruikt toestellen voor goederentransport
  • Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
  • Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Past hef- en tiltechnieken toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van voorraadbeheer
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van toestellen voor goederentransport
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Grondige kennis van procedures voor productcontrole
 • Competentie 7:
  Werk in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Grondige kennis van het productieproces
 • Competentie 8:
  Stelt de machine-(straat), -lijn om
  • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
  • Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd om
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
  • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
  • Volgt informatie op beeldschermen op
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis PLC (Programmable Logic Controller)
  • Basiskennis van meet- en regeltechnieken
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis van storingsanalyse
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van procedures voor het afstellen van de machine-(straat), -lijn
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van de werking van een machine-(straat), -lijn
  • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
  • Grondige kennis van het productieproces
 • Competentie 9:
  Organiseert de eigen werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van milieuvoorschriften
 • Competentie 10:
  Bewaakt het (geautomatiseerde) productieproces en stuurt bij indien nodig
  • Doet controles/controlerondes
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Verzamelt, controleert en analyseert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
  • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
  • Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
  • Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hydraulica gelinkt aan de installatie
  • Basiskennis van pneumatica gelinkt aan de installatie
  • Basiskennis van meet- en regeltechnieken
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis van storingsanalyse
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van de werking van een machine-(straat), -lijn
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van procedures om machine-(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
  • Grondige kennis van het productieproces
 • Competentie 11:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine-(straat), -lijn
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Doet veiligheidscontroles/controlerondes
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de machine-(straat), -lijn op
  • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van storingsanalyse
  • Kennis van de werking van een machine-(straat), -lijn
  • Kennis van onderhoudstechnieken en -procedures voor preventief basisonderhoud
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van procedures om machine-(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
 • Competentie 12:
  Start, bedient en stopt de machine- (straat), -lijn
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
  • Start de machine-(straat), -lijn op
  • Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
  • Draait proef
  • Bedient de machine-(straat), -lijn
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
  • Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
  • Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
  • Doet controles/controlerondes
  • Stopt de machine-(straat), -lijn
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van meet- en regeltechnieken
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van procedures voor het afstellen van de machine-(straat), -lijn
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van de werking van een machine-(straat), -lijn
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van procedures om machine-(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
  • Grondige kennis van het productieproces
 • Competentie 13:
  Beheerst en maakt gebruik van één van de volgende procédes of technieken: Offsetdruk, Rotatiedruk, Digitaal, Flexodruk, Zeefdruk, Diepdruk (Fotogravure/Kopergravure), Stempeldruk (Tampondruk), Hoogdruk (Typografie)*
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het grafisch productieproces
  • Basiskennis van afwerkingstechnieken (vouwen, snijden, nummeren, perforeren, nieten, lijmen, naaien, rillen, stansen, …)
  • Basiskennis van pagina- en drukvormmontage
  • Kennis van de aan de machine(straat), -lijn gelinkte druktechnieken
  • Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van inkten
  • Kennis van de eigenschappen en de aard van drukdragers, o.a. papier, karton, folie, PVC …
  • Kennis van de eigenschappen en de kwaliteit van drukplaten
  • Kennis van de eigenschappen van rubberdoeken
* *Een degelpers is een drukpers die volgens het hoogdruk-principe werkt. Hierbij worden alleen de hoogst gelegen gedeelten van de drukvorm met inkt ingerold en afgedrukt. De drukvorm kan bestaan uit loden of houten letters, lijnen en/of afbeeldingen. Een afbeelding kan een cliché, houtsnede, linosnede zijn. http://nl.wikipedia.org/wiki/Degelpers
 • Competentie 14:
  Bedient één of meerdere van de volgende machines: 1 kleur, meerkleurendruk, digitale bediening
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het grafisch productieproces
  • Basiskennis van afwerkingstechnieken (vouwen, snijden, nummeren, perforeren, nieten, lijmen, naaien, rillen, stansen, …)
  • Basiskennis van een MIS-systeem (management informatiesysteem)
  • Basiskennis van verpakkingstechnieken
  • Kennis van het gestandaardiseerd werken in een kleur-gekalibreerde ruimte
  • Kennis van de regeling van antismetpoeder
  • Kennis van de aan de machine(straat), -lijn gelinkte druktechnieken
  • Kennis van kleurmengsystemen
  • Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van inkten
  • Kennis van de eigenschappen en de aard van drukdragers, o.a. papier, karton, folie, PVC …
  • Kennis van de eigenschappen van rubberdoeken
  • Kennis van het aanbrengen van beschermingsgom op drukplaten voor opslag in het archief
  • Kennis van de (de)montage van onderdelen van drukpersen (inkt- en vochtrollen, rubberdoek, …)
  • Kennis van de correcte manipulatie van drukdragers (stapelen, keren, tegenkrullen, nazicht op beschadigde vellen)
  • Kennis van de conditioneringstechnieken van de grondstoffen en de half-afgewerkte producten (voorbeeld: instellen van de luchtvochtigheid)
  • Kennis van de meting en instelling van de inkt- en waterbalans
  • Kennis van de meting en de instelling van de toonwaarde
  • Kennis van register (voor- en zijmarges)
  • Kennis van de beoordelingscriteria van een proefdruk
  • Kennis van drooglopen
  • Kennis van de beoogde effenheid en de egaliteit van het drukwerk
  • Kennis van kleurmeting (spectraalfotometrie/densitometrie*)
  • Kennis van de instellingen van de papierinvoer en -transport

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van het grafisch productieproces
 • Basiskennis van afwerkingstechnieken (vouwen, snijden, nummeren, perforeren, nieten, lijmen, naaien, rillen, stansen, …)
 • Basiskennis van pagina- en drukvormmontage
 • Basiskennis van een MIS-systeem (management informatiesysteem)
 • Basiskennis van verpakkingstechnieken
 • Kennis van het gestandaardiseerd werken in een kleur-gekalibreerde ruimte
 • Kennis van de regeling van antismetpoeder
 • Kennis van de aan de machine(straat), -lijn gelinkte druktechnieken
 • Kennis van kleurmengsystemen
 • Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van inkten
 • Kennis van de eigenschappen en de aard van drukdragers, o.a. papier, karton, folie, PVC …
 • Kennis van de eigenschappen en de kwaliteit van drukplaten
 • Kennis van de eigenschappen van rubberdoeken
 • Kennis van het aanbrengen van beschermingsgom op drukplaten voor opslag in het archief
 • Kennis van de (de)montage van onderdelen van drukpersen (inkt- en vochtrollen, rubberdoek, …)
 • Kennis van de correcte manipulatie van drukdragers (stapelen, keren, tegenkrullen, nazicht op beschadigde vellen)
 • Kennis van de conditioneringstechnieken van de grondstoffen en de half-afgewerkte producten (voorbeeld: instellen van de luchtvochtigheid)
 • Kennis van de meting en instelling van de inkt- en waterbalans
 • Kennis van de meting en de instelling van de toonwaarde
 • Kennis van register (voor- en zijmarges)
 • Kennis van de beoordelingscriteria van een proefdruk
 • Kennis van drooglopen
 • Kennis van de beoogde effenheid en de egaliteit van het drukwerk
 • Kennis van kleurmeting (spectraalfotometrie/densitometrie*)
 • Kennis van de instellingen van de papierinvoer en -transport
*Densitometrie: de techniek voor het beoordelen voor het onderscheiden van kleuren en kleurnuances in het drukwerk ten behoeve van een correcte weergave ervan
 • Basiskennis PLC (Programmable Logic Controller)
 • Basiskennis van hydraulica gelinkt aan de installatie
 • Basiskennis van pneumatica gelinkt aan de installatie
 • Basiskennis van meet- en regeltechnieken
 • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
 • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Basiskennis van ICT
 • Basiskennis van statistiek
 • Basiskennis van storingsanalyse
 • Basiskennis van productieplanning
 • Basiskennis van voorraadbeheer
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen
 • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van procedures voor het afstellen van de machine-(straat), -lijn
 • Kennis van de grondstoffen
 • Kennis van de werking van een machine-(straat), -lijn
 • Kennis van onderhoudstechnieken en -procedures voor preventief basisonderhoud
 • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Kennis van interne productieprocedures
 • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van toestellen voor goederentransport
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
 • Kennis van procedures om machine-(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
 • Grondige kennis van het productieproces
 • Grondige kennis van procedures voor productcontrole

Cognitieve vaardigheden

 • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • Stelt de machine(onderdelen) manueel of computergestuurd in
 • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
 • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • Merkt de noodzaak aan technisch onderhoud op
 • Plaatst de machine-(straat), -lijn in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
 • Houdt zich aan onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
 • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
 • Registreert basisonderhoud
 • Houdt gegevens bij over het productieverloop
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevende
 • Volgt informatie van beeldschermen op
 • Voert productcontroles uit op basis van de voorschriften
 • Vergelijkt resultaten van controles met richtwaarden
 • Merkt afwijkingen aan producten op
 • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
 • Interpreteert controlegegevens
 • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product
 • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
 • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
 • Neemt de planning door
 • Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
 • Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
 • Volgt informatie van beeldschermen op
 • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
 • Houdt rekening met de interne codering
 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd om
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
 • Volgt informatie op beeldschermen op
 • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Doet controles/controlerondes
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Verzamelt, controleert en analyseert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Doet veiligheidscontroles/controlerondes
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de machine-(straat), -lijn op
 • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
 • Start de machine-(straat), -lijn op
 • Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
 • Draait proef
 • Bedient de machine-(straat), -lijn
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
 • Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
 • Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
 • Doet controles/controlerondes
 • Bedient één of meerdere van de volgende machines: 1of 2 kleuren / 4 kleuren en meer / digitaal te bedienen machine
 • Maakt drukdragers voor continue bevoorrading van een pers klaar
 • Gebruikt conditioneringstoestellen (voorbeeld: luchtvochtigheid)
 • Maakt eenvoudige berekeningen
 • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole

Probleemoplossende vaardigheden

 • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
 • Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
 • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
 • Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
 • Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
 • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
 • Legt de productie stil indien nodig

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Stopt de machine-(straat), -lijn
 • Past de juiste ergonomische beginselen (werkhouding, aanpassingen van de werkpost…) toe
 • Hanteert handgereedschappen (tangen, sleutels, schroevendraaiers …)
 • (de)monteert specifieke onderdelen van de drukpers (inkt- en vochtrollen, rubberdoek,… )

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
 • Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • Het werk vindt plaats aan een machine(straat), -lijn, eventueel met beeldschermen en/of controlepanelen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde handelingen
 • In deze sector bestaan hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Dit beroep wordt in teamverband uitgeoefend
 • Dit beroep vraagt een inspannende houding bij het uitvoeren van stelwerkzaamheden en reinigingswerkzaamheden
 • Dit beroep vraagt zware kracht bij het verplaatsen van transpaletten, bobijnen en pakken papier en het tillen van pakken papier gedurende een aanzienlijk gedeelte van de dag
 • Er wordt gewerkt in een ruimte waar men wordt blootgesteld aan lawaai, warmte, stof, geurhinder (inkt, reinigingsmiddelen), een wisselende vochtigheidsgraad en chemicaliën
 • Dit beroep kent een verhoogd risico op letsel door gekneld raken
 • Dit beroep veroorzaakt regelmatig kleine snijwonden bij het manipuleren van papier

Handelingscontext

 • Communiceert efficiënt met het team voor de overdracht naar de volgende shift
 • Houdt rekening met veiligheids- en milieuvoorschriften bij omgang met grondstoffen en producten
 • Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen en producten
 • Houdt zich aan voorschriften en procedures en
 • Houdt rekening met de veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product
 • Volgt alle informatiegegevens m.b.t. het productieproces permanent op
 • Houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces
 • Voert uiteenlopende opdrachten uit met diverse grondstoffen
 • Is zich constant bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen
 • Volgt het productieproces aan de eigen machine nauwgezet op
 • Treedt in bepaalde gevallen in overleg met de klant voor een “goed voor druk”…?
 • Besteedt extra aandacht bij taalwissels (via een plaatwissel), wanneer een meertalige (re)productieopdracht wordt uitgevoerd
 • Het beroep vereist een grote mate aan nauwkeurigheid
 • De uitoefening van het beroep vereist een hoge mate van handigheid en technisch inzicht
 • De beroepsbeoefenaar staat er voor open om zijn/haar competentie(s) te verbreden en te verdiepen
 • De beroepsbeoefenaar moet open staan voor en zich aanpassen aan wisselende contexten, eisen, omstandigheden, vereisten, gebeurtenissen,…
 • De beroepsbeoefenaar staat er voor open om productietaken op te nemen buiten de eigen functie en/of afdeling

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het zorgen voor de toevoer van de grondstoffen; het opstarten, instellen, proefdraaien, bedienen, bijstellen, omstellen en stilleggen van de machine(straat), -lijn; de opvolging van het productieproces; kwaliteitsopvolging en -controle en basisonderhoud
Is gebonden aan
 • tijdschema/planning; veiligheids- en milieuvoorschriften/procedures; productieorder/technische fiche; hygiënische voorschriften; kenmerken van de grondstoffen; richtwaarden; kwaliteitsnormen/voorschriften en rapporteringsprocedures
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de planning; productieorder; meldingen van storingen, technische interventies of nood aan (extern) onderhoud, productieoptimalisatie en bijkomende instructies
 • de (onderhouds)technieker voor storingen, technische interventies en onderhoud

Verantwoordelijkheid

 • Stelt de machine-(straat), -lijn in door het instellen, selecteren van een basisprogramma
 • Voert preventief of correctief basisonderhoud uit aan de machine-(straat), -lijn
 • Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
 • Voert kwaliteitscontroles uit
 • Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
 • Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen,…)
 • Werk in teamverband
 • Stelt de machine-(straat), -lijn om
 • Organiseert de eigen werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Bewaakt het (geautomatiseerde) productieproces en stuurt bij indien nodig
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine-(straat), -lijn
 • Start, bedient en stopt de machine- (straat), -lijn
 • Beheerst en maakt gebruik van één van de volgende procédes of technieken: Offsetdruk, Rotatiedruk, Digitaal, Flexodruk, Zeefdruk, Diepdruk (Fotogravure/Kopergravure), Stempeldruk (Tampondruk), Hoogdruk (Typografie)*
 • Bedient één of meerdere van de volgende machines: 1 kleur, meerkleurendruk, digitale bediening

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.