Hulpmonteur steigerbouw

 
BK-0306-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Hulpmonteur steigerbouw

Deze benaming wordt gebruikt in het beroepscompetentieprofiel van Constructiv. Deze benaming wordt algemeen gebruikt door de sector. De Competentfiche van SERV (I150302) omschrijft het werkgebied van de ‘Stellingbouw’. De Competentfiche geeft ook benamingen aan zoals ‘Chef monteur stellingbouw’, ‘Monteur van steigers’, ‘Monteur stellingbouw’, ‘Steigermonteur’, ‘Stellingmonteur’, ‘Stellingbouwer’ of ‘Teamleider stellingbouw’.

Steigerbouwer en stellingbouwer zijn overkoepelende benamingen. Bij de steigerbouwers kunnen we meerdere beroepskwalificaties identificeren. Deze onderverdeling is gebaseerd op bijkomende competenties in het (de)monteren van steigers van steeds complexere aard en activiteiten zoals het keuren, vrijgeven van steigers van diverse complexiteit, het aansturen van teamleden en het communiceren met klanten en opdrachtgevers.

Definitie

De hulpmonteur steigerbouw helpt (werkt nooit zelfstandig, nooit alleen) bij montage en demontage door de controle van het materiaal dat vanop de grond vertrekt voor tijdelijke constructies in steigermateriaal (steigers, trappen, platformen, ondersteuningen, …) volgens de gangbare veiligheidsregels teneinde veilige steigerconstructies te helpen realiseren.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 2, 2021

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van de vakterminologie
 • Competentie 2:
  Ontvangt en begrijpt de werkopdracht
  • Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
  • Leest en begrijpt montage-, demontage- of ombouwschema van een steiger met standaardconfiguratie
  • Herkent, benoemt en beschrijft gebruikelijke steigertypes en steigertoepassingen
  • Duidt met gebaren de gebruikelijke steigeronderdelen aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de begrippen ‘sterkte’, ‘stijfheid’ en ‘stabiliteit’ en het belang daarvan voor een steigerconstructie
  • Basiskennis van de voorwaarden inzake toelaatbare belasting van de betrokken steiger
  • Basiskennis van maximale fysieke belasting
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van werkdocumenten
  • Kennis van de vakterminologie
  • Kennis van de types steigers en hun toepassingen (gevelsteigers, volumesteigers, hangsteigers, uitbouwsteigers, uitsteeksteigers, verrijdbare steigers, takelsteigers, ondersteuningen, verhijsbare steigers, overkappingen en tentconstructies)
  • Kennis van de verschillende onderdelen van steigers
  • Kennis van de gangbare gebaren om de gebruikelijke steigeronderdelen mee aan te duiden
  • Kennis van informatie/richtlijnen en gebruiksaanwijzingen door de fabrikant/steigerbouwer
  • Kennis van steigertekeningen/schema's voor een steiger
  • Kennis van materiaalspecificaties voor een steiger
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Controleert en onderhoudt persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt energiestromen duurzaam
  • Beperkt geluidshinder
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen, elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, ...
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (soorten, verplichtingen, afkeurstandaarden, onderhouds- en reinigingsvoorschriften, ...)
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van voorschriften rond afval
  • Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie
  • Kennis van handgereedschap
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Competentie 4:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingstekens aan
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van signalisatievoorschriften
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van de bouwplaatsorganisatie
 • Competentie 5:
  Gebruikt machines en gereedschappen
  • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
  • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
  • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
  • Kennis van elektriciteit i.f.v. werkzaamheden
  • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Competentie 6:
  Werkt op hoogte
  • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
  • Gebruikt steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
  • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
  • Kennis van de maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger
  • Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (soorten, verplichtingen, afkeurstandaarden, onderhouds- en reinigingsvoorschriften, ...)
 • Competentie 7:
  Gebruikt de op het eigen werkgebied van toepassing zijnde arbeidsmiddelen
  • Selecteert en controleert de arbeidsmiddelen die hij bij de uitoefening van het beroep mag gebruiken
  • Gebruikt de verschillende arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het eigen beroep van toepassing zijn en gebruikt mogen worden, volgens de gebruikshandleiding
  • Onderhoudt de arbeidsmiddelen en reinigt deze na gebruik
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het beroep van toepassing zijn en gebruikt mogen worden zonder attesten of certificaten
  • Kennis van de arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het beroep van toepassing zijn en waarvoor attesten of certificaten vereist zijn
 • Competentie 8:
  Voert logistieke handelingen uit
  • Bereidt de logistieke handelingen zodanig voor dat ze op een veilige en efficiënte wijze kunnen worden uitgevoerd
  • Kiest een geschikte plaats voor het stockeren van materialen, materieel en gereedschappen
  • Helpt bij het laden en lossen van vrachtwagens en materiaalwagens
  • Neemt leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheid en kwaliteit
  • Beoordeelt het steigermateriaal visueel
  • Plaatst materieel op het terrein en bij de werkplek handmatig of met mechanische arbeidsmiddelen
  • Beschermt en stockeert de materialen, materieel en gereedschappen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van de verschillende transport(hulp)middelen die bij de uitoefening van het beroep gebruikt mogen worden
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van de bouwplaatsorganisatie
  • Kennis van de juiste volgorde van materialen die nodig zijn bij (de)montage van een steiger
 • Competentie 9:
  Helpt bij het veilig monteren, demonteren en ombouwen van steigers
  • Beoordeelt het steigermateriaal visueel
  • Geeft de juiste (de)montagevolgorde van het materiaal van een standaardconfiguratie aan
  • Zorgt dat de monteurs en chef-monteur het juiste materiaal op het juiste moment ter plaatse hebben
  • Helpt bij het (de)monteren en ombouwen van een steiger onder toezicht van een monteur en/of chef-monteur
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de bevoegdheden van de betrokkenen (hulpmonteur - monteur - chef-monteur - steigerkeurder - steigerinspecteur) bij gebruik en montage van een steiger
  • Kennis van de afkeurcriteria bij de controle van steigeronderdelen
  • Kennis van de juiste volgorde van materialen die nodig zijn bij (de)montage van een steiger
  • Kennis van materiaalspecificaties voor een steiger
  • Kennis van veilige (de)montage van een steiger
  • Kennis van mogelijke risico's bij het (de)monteren en aanpassen van een steiger

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van de bevoegdheden van de betrokkenen (hulpmonteur - monteur - chef-monteur - steigerkeurder - steigerinspecteur) bij gebruik en montage van een steiger
 • Basiskennis van de begrippen ‘sterkte’, ‘stijfheid’ en ‘stabiliteit’ en het belang daarvan voor een steigerconstructie
 • Basiskennis van de voorwaarden inzake toelaatbare belasting van de betrokken steiger
 • Basiskennis van maximale fysieke belasting
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van signalisatievoorschriften
 • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Kennis van de verschillende transport(hulp)middelen die bij de uitoefening van het beroep gebruikt mogen worden
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van de bouwplaatsorganisatie
 • Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen, elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, ...
 • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
 • Kennis van de maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger
 • Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (soorten, verplichtingen, afkeurstandaarden, onderhouds- en reinigingsvoorschriften, ...)
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van voorschriften rond afval
 • Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie
 • Kennis van werkdocumenten
 • Kennis van handgereedschap
 • Kennis van werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
 • Kennis van elektriciteit i.f.v. werkzaamheden
 • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van de types steigers en hun toepassingen (gevelsteigers, volumesteigers, hangsteigers, uitbouwsteigers, uitsteeksteigers, verrijdbare steigers, takelsteigers, ondersteuningen, verhijsbare steigers, overkappingen en tentconstructies)
 • Kennis van de verschillende onderdelen van steigers
 • Kennis van de afkeurcriteria bij de controle van steigeronderdelen
 • Kennis van de gangbare gebaren om de gebruikelijke steigeronderdelen mee aan te duiden
 • Kennis van de juiste volgorde van materialen die nodig zijn bij (de)montage van een steiger
 • Kennis van informatie/richtlijnen en gebruiksaanwijzingen door de fabrikant/steigerbouwer
 • Kennis van steigertekeningen/schema's voor een steiger
 • Kennis van materiaalspecificaties voor een steiger
 • Kennis van de arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het beroep van toepassing zijn en gebruikt mogen worden zonder attesten of certificaten
 • Kennis van de arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het beroep van toepassing zijn en waarvoor attesten of certificaten vereist zijn
 • Kennis van veilige (de)montage van een steiger
 • Kennis van mogelijke risico's bij het (de)monteren en aanpassen van een steiger

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
 • Leest en begrijpt montage-, demontage- of ombouwschema van een steiger met standaardconfiguratie
 • Herkent, benoemt en beschrijft gebruikelijke steigertypes en steigertoepassingen
 • Duidt met gebaren de gebruikelijke steigeronderdelen aan
 • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Controleert en onderhoudt persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
 • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
 • Selecteert en controleert de arbeidsmiddelen die hij bij de uitoefening van het beroep mag gebruiken
 • Bereidt de logistieke handelingen zodanig voor dat ze op een veilige en efficiënte wijze kunnen worden uitgevoerd
 • Beoordeelt het steigermateriaal visueel
 • Geeft de juiste (de)montagevolgorde van het materiaal van een standaardconfiguratie aan
 • Zorgt dat de monteurs en chef-monteur het juiste materiaal op het juiste moment ter plaatse hebben
 • Kiest een geschikte plaats voor het stockeren van materialen, materieel en gereedschappen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
 • Gebruikt energiestromen duurzaam
 • Beperkt geluidshinder
 • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingstekens aan
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
 • Gebruikt steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
 • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • Gebruikt de verschillende arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het eigen beroep van toepassing zijn en gebruikt mogen worden, volgens de gebruikshandleiding
 • Onderhoudt de arbeidsmiddelen en reinigt deze na gebruik
 • Helpt bij het laden en lossen van vrachtwagens en materiaalwagens
 • Neemt leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheid en kwaliteit
 • Plaatst materieel op het terrein en bij de werkplek handmatig of met mechanische arbeidsmiddelen
 • Beschermt en stockeert de materialen, materieel en gereedschappen
 • Helpt bij het (de)monteren en ombouwen van een steiger onder toezicht van een monteur en/of chef-monteur

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend op locatie in open of gesloten gebouwen die bewoond of in gebruik kunnen zijn.
 • Dit beroep wordt altijd in team uitgeoefend, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, klimatologische omstandigheden en risico’s.
 • De werkopdracht en het eindresultaat wordt strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de veiligheidseisen, door met zorg, precisie, toewijding en respect voor de veiligheidsprocedures te werken.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met collega’s.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidsprocedures en de signalisatie op de bouwplaats respecteren en PBM’s en CBM’s met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met steigermateriaal, rekening houdend met veiligheids-, plaatsingsvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • bepalen van de eigen werkvolgorde
 • controleren van PBM’s
 • visueel beoordelen van steigermateriaal
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • kwaliteits- en milieuvoorschriften
 • codes van goede praktijk
 • wettelijke en technische voorschriften
 • veiligheids- en gezondheidsinstructies
 • afspraken met collega’s en derden
 • instructies van de leidinggevende
Doet beroep op
 • een leidinggevende voor de werkopdracht en bij problemen (gevaarlijke en/of onveilige situaties, …)

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Ontvangt en begrijpt de werkopdracht
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Gebruikt machines en gereedschappen
 • Werkt op hoogte
 • Gebruikt de op het eigen werkgebied van toepassing zijnde arbeidsmiddelen
 • Voert logistieke handelingen uit
 • Helpt bij het veilig monteren, demonteren en ombouwen van steigers

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.