Zorgkundige

 
BK-0243-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Zorgkundige

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "J150101 Zorgkundige (m/v)"

Definitie

De zorgkundige volgt onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op, begeleidt deze bij de activiteiten van het dagelijks leven, voert toegewezen verpleegkundige handelingen uit en staat in voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

Algemene activiteiten
 • Competentie 1:
  Werkt volgens de wettelijke reglementeringen en procedure(s)
  • Verleent zorg binnen de grenzen van het wetgevende en professionele kader
  • Werkt volgens afspraken en visie van de organisatie en actuele evidence based protocollen (veiligheid, toezicht naleven …)
  • Voert gedelegeerde handelingen uit die aansluiten bij zijn/haar competentieniveau en wettelijk beroepsdomein
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regelgeving en het deontologisch kader met betrekking tot de uitoefening van het beroep
  • Basiskennis van de begrippen zorgvisie en zorgprocessen
  • Kennis van de verpleegkundige basisprincipes (hygiëne en aseptie, comfort, zelfzorg en inspraak, beleving, veiligheid, ergonomie, economie en ecologie)
  • Kennis van beschermingsmaatregelen
  • Kennis van de gedelegeerde verpleegkundige handelingen (vermeld in de wetgeving van 27 februari 2019 en aangepaste versies)
  • Kennis van gebruik van protocollen (verpleegkundige en verzorgende handelingen, (zieken)huisinfecties, preventieve maatregelen, …)
 • Competentie 2:
  Handelt volgens de professionele gedragscode
  • Handelt volgens de professionele (gedrags-)code (beroepsgeheim, privacy van de cliënt, scheiding beroepscontext-privé, …)
  • Bouwt een professionele zorgrelatie op empathische wijze op met respect voor de medische, fysieke, sociale, culturele en spirituele achtergrond van de cliënt
  • Creëert een veilige omgeving voor de cliënt
  • Benadert de cliënt op holistische wijze
  • Werkt met verantwoordelijkheidszin
  • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
  • Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regelgeving en het deontologisch kader met betrekking tot de uitoefening van het beroep
  • Basiskennis van empowerment
  • Basiskennis van de holistische visie
  • Basiskennis over diversiteit (diverse sociale, etnische, religieuze of filosofische achtergrond, gender, seksuele geaardheid, …)
  • Kennis van cliëntgerichte en teamgerelateerde sociale vaardigheden en communicatietechnieken (empathisch handelen, actief luisteren, conflictbeheersing, gesprekstechnieken, relationele vaardigheden, samenwerkingsvormen, …)
 • Competentie 3:
  Waarborgt de zorg aan de hand van de kwaliteitsnormen
  • Hanteert een systematische aanpak voor het oplossen van problemen in alle mogelijke professionele situaties binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid
  • Verleent zorg conform de professionele aanbevelingen, de (evidence based) protocollen en institutionele procedures
  • Werkt volgens de basisprincipes* (hygiëne en aseptie, comfort, beleving, zelfzorg en inspraak, veiligheid, ergonomie, economie en ecologie)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regelgeving en het deontologisch kader met betrekking tot de uitoefening van het beroep
  • Kennis van de verpleegkundige basisprincipes (hygiëne en aseptie, comfort, zelfzorg en inspraak, beleving, veiligheid, ergonomie, economie en ecologie)
  • Kennis van beschermingsmaatregelen
  • Kennis van verzorgingstechnieken
  • Kennis van de gedelegeerde verpleegkundige handelingen (vermeld in de wetgeving van 27 februari 2019 en aangepaste versies)
  • Kennis van gebruik van protocollen (verpleegkundige en verzorgende handelingen, (zieken)huisinfecties, preventieve maatregelen, …)
  • Kennis van ontsmettingsprocedures
* *Verpleegkundige basisprincipes van Prof. Grypdonck, 1987 volgens deze basisprincipes ( hygiëne en aseptie, comfort, zelfzorg en inspraak, beleving, veiligheid, ergonomie, economie en ecologie) wordt in de zorgverlening gewerkt
 • Competentie 4:
  Werkt samen met het interdisciplinair* team
  • Onderhoudt een efficiënte communicatie met andere zorgverleners om zorgoverdracht te optimaliseren waarbij hij/zij een respectvolle houding aanneemt, luistert en samen werkt met de andere teamleden
  • Bespreekt de algemene zorg van de cliënt met andere zorgververleners (arts, verpleegkundige, (interdisciplinair) team)
  • Verwoordt de bezorgdheden en noden van de cliënten* en/of zorgverleners bij de besluitvorming van het interdisciplinair team
  • Draagt bij tot de continuïteit van de (interdisciplinaire) zorgverlening of de interdisciplinaire samenwerking in het kader van de zorgprocessen
  • Kent de taken en rollen van andere disciplines in de zorgsector en weet wanneer op wie een beroep gedaan kan worden
  • Werkt mee in het interdisciplinair team aan preventie-acties
  • Communiceert patiëntengegevens met andere zorgverleners via elektronische of digitale netwerken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van contexten (residentiële zorg, thuisverpleging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuissector, palliatieve zorg, revalidatie, ...)
  • Basiskennis van instellingen en verpleeg- en zorgkundige beroepsorganisaties binnen de zorg
  • Basiskennis van de begrippen zorgvisie en zorgprocessen
  • Basiskennis van bedrijfseigen software en dagelijkse administratie
  • Basiskennis van rapportering
  • Basiskennis van teamwork en interdisciplinair werken
  • Basiskennis van empowerment
* *Interdisciplinair team: er zijn in een team een veelheid aan disciplines aanwezig, waarbij de zorgverleners van elke beroepsgroep zowel eigen taken heeft als taken die ze gemeenschappelijk hebben met andere beroepsgroepen
*Cliënt: is in dit dossier een algemene term om de verschillende personen (patiënt, mantelzorger, zorgvrager, kind en/of ouders, bewoner, wettelijke vertegenwoordiger, sociaal netwerk cliënt, , …) en/of groepen (organisatie, doelgroep…) die een hulpvraag/-behoefte hebben te benoemen
 • Competentie 5:
  Werkt samen met de cliënt en communiceert professioneel binnen een cliëntgerichte zorgrelatie
  • Gaat op empathische wijze om met de cliënt waarbij de nodige afstand bewaard wordt om een professionele relatie te behouden
  • Maakt afspraken met de cliënt aangaande de uitvoering van de hulpvraag
  • Luistert actief zonder een waardeoordeel te vellen, rekening houdend met de geschiedenis en eigenheid van de cliënt en vergewist zich ervan dat hij/zij de cliënt correct begrepen heeft
  • Past zijn/ haar taalgebruik aan in functie van de cliënt, zowel naar inhoud als naar vorm
  • Geeft advies en informatie aan de cliënt
  • Ondersteunt en begeleidt de cliënt in moeilijke momenten
  • Ondersteunt de cliënt bij vragen rond levenskwaliteit
  • Is in staat adequaat om te gaan met agressie, grensoverschrijdend gedrag vanwege de cliënt
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van contexten (residentiële zorg, thuisverpleging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuissector, palliatieve zorg, revalidatie, ...)
  • Basiskennis van empowerment
  • Basiskennis van de holistische visie
  • Basiskennis over diversiteit (diverse sociale, etnische, religieuze of filosofische achtergrond, gender, seksuele geaardheid, …)
  • Kennis van cliëntgerichte en teamgerelateerde sociale vaardigheden en communicatietechnieken (empathisch handelen, actief luisteren, conflictbeheersing, gesprekstechnieken, relationele vaardigheden, samenwerkingsvormen, …)
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van gebruik van protocollen (verpleegkundige en verzorgende handelingen, (zieken)huisinfecties, preventieve maatregelen, …)
  • Kennis van communicatie in Standaardnederlands (kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar woorden te moeten zoeken. Zij/hij kan een conversatie voeren met de cliënt en kan efficiënt rapporteren aan andere zorgverleners. Kan korte verslagen en mededelingen noteren)
 • Competentie 6:
  Ondersteunt empowerment* en bevordert zelfredzaamheid van de cliënt
  • Bepaalt in overleg met de cliënt de zelfredzaamheidsdoelen en voert ze uit conform het zorgplan
  • Past aangereikte methoden (hulpmiddelen, paramedische adviezen, gesprekstechnieken, …) toe om zelfredzaamheid van de cliënt te ondersteunen, te versterken of te herstellen
  • Respecteert en ondersteunt de draagkracht en draaglast van de cliënt en zijn omgeving binnen de individuele zorg
  • Herkent weerstanden van de cliënt en gaat hier mee om
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van empowerment
  • Basiskennis van de holistische visie
  • Basiskennis over diversiteit (diverse sociale, etnische, religieuze of filosofische achtergrond, gender, seksuele geaardheid, …)
  • Kennis van cliëntgerichte en teamgerelateerde sociale vaardigheden en communicatietechnieken (empathisch handelen, actief luisteren, conflictbeheersing, gesprekstechnieken, relationele vaardigheden, samenwerkingsvormen, …)
* * Empowerment is een proces van zelfversterking dat cliënten een actieve rol geeft in hun eigen zorgproces en leven
 • Competentie 7:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Schoolt zich professioneel bij
  • Vindt vormingsorganisaties en – programma’s terug
  • Reflecteert over het eigen handelen en stuurt bij
  • Staat open voor en gaat constructief om met feedback
  • Gaat op constructieve wijze om met de grenzen van zijn beroepsdomein in functie van zijn eigen competenties
  • Roept hulp in van het interdisciplinaire team indien noodzakelijk
  • Wisselt kennis uit met alle zorgverleners
  • Gebruikt de taal die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
  • Presteert onder druk, tijdens of na tegenslag of teleurstelling
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van instellingen en verpleeg- en zorgkundige beroepsorganisaties binnen de zorg
  • Basiskennis van de begrippen zorgvisie en zorgprocessen
  • Basiskennis van rapportering
  • Basiskennis van teamwork en interdisciplinair werken
  • Kennis van cliëntgerichte en teamgerelateerde sociale vaardigheden en communicatietechnieken (empathisch handelen, actief luisteren, conflictbeheersing, gesprekstechnieken, relationele vaardigheden, samenwerkingsvormen, …)
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van basismethoden voor (zelf-)reflectie
  • Kennis van communicatie in Standaardnederlands (kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar woorden te moeten zoeken. Zij/hij kan een conversatie voeren met de cliënt en kan efficiënt rapporteren aan andere zorgverleners. Kan korte verslagen en mededelingen noteren)
 • Competentie 8:
  Draagt bij tot de ontwikkeling van het beroep
  • Werkt volgens actuele (evidence based*) ontwikkelde protocollen binnen de organisatie/voorziening
  • Volgt de toegewezen stagiair op en schept een gunstige leerklimaat in functie van de leerdoelen en leermogelijkheden van de stagiair
  • Fungeert als rolmodel voor de stagiair in opleiding
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van teamwork en interdisciplinair werken
  • Kennis van de gedelegeerde verpleegkundige handelingen (vermeld in de wetgeving van 27 februari 2019 en aangepaste versies)
  • Kennis van gebruik van protocollen (verpleegkundige en verzorgende handelingen, (zieken)huisinfecties, preventieve maatregelen, …)
* *Evidence based is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om cliënten te verzorgen.
Zorg aan de persoon
 • Competentie 9:
  Plant en organiseert de zorg van de cliënt conform het zorgplan
  • Schat de individuele zorgbehoeften in, binnen zijn bevoegdheden, aan de hand van de gegevens verkregen uit verschillende bronnen (zorgdossier …)
  • Bepaalt de individuele zorgprioriteiten in samenwerking met de verpleegkundige en de cliënt
  • Gebruikt het zorgplan op reguliere basis, in samenwerking met andere leden van het zorgteam en met de cliënt
  • Plant efficiënt en op systematische wijze (stappen van probleemoplossing) de individuele zorg van de cliënten conform het individuele zorgplan rekening houdend met de prioriteiten, de continuïteit van de zorg, geplande onderzoeken, tijdsbesteding …
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van planning en organisatie van (zorgkundige) taken
  • Basiskennis van bedrijfseigen software en dagelijkse administratie
  • Basiskennis van de opmaak van een zorgplan
  • Basiskennis van rapportering
  • Basiskennis van algemene vaardigheden rekenen
  • Basiskennis van eenvoudige sterilisatietechnieken
  • Kennis van verzorgingstechnieken
  • Kennis van de gedelegeerde verpleegkundige handelingen (vermeld in de wetgeving van 27 februari 2019 en aangepaste versies)
  • Kennis van verplaatsingstechnieken
  • Kennis van (verzorgings-)materialen
  • Kennis van gebruik van protocollen (verpleegkundige en verzorgende handelingen, (zieken)huisinfecties, preventieve maatregelen, …)
 • Competentie 10:
  Voert de basiszorg uit volgens het zorgplan van de cliënt met ADL-dysfunctie
  • Verleent basiszorg (zorg en nazorg) en past deze aan in functie van de individuele noden en gewoonten van de cliënt
  • Voert de kwalitatieve basiszorg in de verschillende zorgcontexten uit volgens de door de verpleegkundige opgestelde zorgplanningen
  • Voert de basiszorg op structurele en systematische wijze uit
  • Observeert en herkent de veranderingen (psychisch, fysiek, sociaal…) in de gezondheidstoestand van de cliënt
  • Bewaakt het algemeen comfort en de veiligheid van de cliënt
  • Ruimt al het materiaal op en laat de kamer/leefruimte netjes achter rekening houdend met de verwachtingen en mogelijkheden van de cliënt
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van anatomie en fysiologie
  • Basiskennis van geneesmiddelen
  • Basiskennis van voedings- en dieetleer (malnutritie, nutritionele interventies, …)
  • Basiskennis van preventie bij decubitus
  • Basiskennis van preventie bij incontinentie gerelateerde vochtletsels
  • Basiskennis van preventie van droge huid, jeuk en irritatie
  • Basiskennis van preventie van valincidenten
  • Basiskennis van preventie van mondproblemen
  • Basiskennis van preventie van scheurwonden (skintears, …)
  • Basiskennis van blaassondes en katheters
  • Basiskennis van stomata
  • Basiskennis van de geriatrische cliënt
  • Basiskennis van dementie
  • Basiskennis van kraamzorg
  • Basiskennis van het zieke kind
  • Basiskennis van de meest voorkomende psychische aandoeningen
  • Basiskennis van de meest voorkomende beperkingen bij personen met een handicap
  • Basiskennis van palliatieve en terminale zorg
  • Basiskennis van de meest voorkomende chronische aandoeningen
  • Basiskennis van diabetes (diabetesvoet, …)
  • Basiskennis van vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Basiskennis van de begrippen zorgvisie en zorgprocessen
  • Basiskennis van eenvoudige sterilisatietechnieken
  • Kennis van de verpleegkundige basisprincipes (hygiëne en aseptie, comfort, zelfzorg en inspraak, beleving, veiligheid, ergonomie, economie en ecologie)
  • Kennis van beschermingsmaatregelen
  • Kennis van verzorgingstechnieken
  • Kennis van de gedelegeerde verpleegkundige handelingen (vermeld in de wetgeving van 27 februari 2019 en aangepaste versies)
  • Kennis van preventie van veneuze en arteriële aandoeningen in de onderste ledematen
  • Kennis van ADL-functies en dysfuncties
  • Kennis van ADL- hulpmiddelen
  • Kennis van (verzorgings-)materialen
  • Kennis van EHBO (behandeling bij bloedingen, verwondingen, verstikking, vergiftiging, verdrinking, insectenbeten, orthopedische letsels, …)
  • Kennis van BLS en AED
  • Kennis van gebruik van protocollen (verpleegkundige en verzorgende handelingen, (zieken)huisinfecties, preventieve maatregelen, …)
  • Kennis van ontsmettingsprocedures
  • Kennis van soorten afval en afvalsortering
 • Competentie 11:
  Voert gedelegeerde verpleegkundige handelingen* uit volgens de richtlijnen en onder supervisie van de verpleegkundige aan een cliënt met of zonder ADL-disfunctie
  • Verleent basiszorg conform de professionele en organisatorische procedures en past deze aan in functie van de individuele noden en gewoonten van de cliënt
  • Voert de kwalitatieve zorg uit volgens het zorgplan
  • Voert de gedelegeerde verpleegkundige handelingen uit binnen de toegestane wetgevende bepalingen en binnen een gestructureerde equipe
  • Voert de gedelegeerde verpleegkundige handelingen op structurele en systematische wijze uit bij de verschillende doelgroepen
  • Bewaakt het algemeen comfort en de veiligheid van de cliënt
  • Biedt comfortzorg bij de toegewezen palliatieve en terminale zorg
  • Dient de laatste zorg toe aan de overleden cliënt
  • Ruimt al het materiaal op en laat de kamer/leefruimte netjes achter, rekening houdend met de verwachtingen en mogelijkheden van de cliënt
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van anatomie en fysiologie
  • Basiskennis van gedelegeerde parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels
  • Basiskennis van de meting van de gedelegeerde parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels
  • Basiskennis van anticoagulantia
  • Basiskennis van prikongevallen
  • Basiskennis van geneesmiddelen
  • Basiskennis van voedings- en dieetleer (malnutritie, nutritionele interventies, …)
  • Basiskennis van preventie bij decubitus
  • Basiskennis van preventie bij incontinentie gerelateerde vochtletsels
  • Basiskennis van preventie van droge huid, jeuk en irritatie
  • Basiskennis van preventie van valincidenten
  • Basiskennis van preventie van mondproblemen
  • Basiskennis van preventie van scheurwonden (skintears, …)
  • Basiskennis van blaassondes en katheters
  • Basiskennis van stomata
  • Basiskennis van de geriatrische cliënt
  • Basiskennis van dementie
  • Basiskennis van kraamzorg
  • Basiskennis van het zieke kind
  • Basiskennis van de meest voorkomende psychische aandoeningen
  • Basiskennis van de meest voorkomende beperkingen bij personen met een handicap
  • Basiskennis van palliatieve en terminale zorg
  • Basiskennis van de meest voorkomende chronische aandoeningen
  • Basiskennis van diabetes (diabetesvoet, …)
  • Basiskennis van vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Basiskennis van de begrippen zorgvisie en zorgprocessen
  • Basiskennis van eenvoudige sterilisatietechnieken
  • Kennis van de verpleegkundige basisprincipes (hygiëne en aseptie, comfort, zelfzorg en inspraak, beleving, veiligheid, ergonomie, economie en ecologie)
  • Kennis van verzorgingstechnieken
  • Kennis van de gedelegeerde verpleegkundige handelingen (vermeld in de wetgeving van 27 februari 2019 en aangepaste versies)
  • Kennis van gedelegeerde toedieningsvormen van geneesmiddelen
  • Kennis van toediening van orale medicatie
  • Kennis van toediening van voeding en vocht via orale weg inclusief slikproblemen
  • Kennis van verwijderen van faecalomen
  • Kennis van glycemie en glycemiemeting
  • Kennis van toediening van gefractioneerde heparine via subcutane weg
  • Kennis van preventie van veneuze en arteriële aandoeningen in de onderste ledematen
  • Kennis van evidence based compressietherapie( compressiekousen en -zwachtels)
  • Kennis van ADL-functies en dysfuncties
  • Kennis van verplaatsingstechnieken
  • Kennis van ADL- hulpmiddelen
  • Kennis van (verzorgings-)materialen
  • Kennis van EHBO (behandeling bij bloedingen, verwondingen, verstikking, vergiftiging, verdrinking, insectenbeten, orthopedische letsels, …)
  • Kennis van BLS en AED
  • Kennis van gebruik van protocollen (verpleegkundige en verzorgende handelingen, (zieken)huisinfecties, preventieve maatregelen, …)
  • Kennis van ontsmettingsprocedures
  • Kennis van soorten afval en afvalsortering
* *Voert als zorgkundige de verpleegkundige activiteiten uit conform het KB van 27 februari 2019 tot wijziging van het KB van 12 januari 2006 ‘tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen’
 • Competentie 12:
  Neemt primaire, secundaire en/of tertiaire preventieve maatregelen tijdens de zorgverlening
  • Inventariseert de risicofactoren voor cliënten en de mogelijke preventieve maatregelen samen met de verpleegkundige
  • Past de nodige maatregelen toe ter voorkoming van gezondheidsproblemen en/of bijkomende complicaties bij de cliënten
  • Past de nodige maatregelen toe om infecties en besmettingen te voorkomen
  • Geeft informatie over het treffen van preventieve maatregelen (hulpmiddelen, ondersteunende middelen, …)
  • Ondersteunt het aanwenden van preventiemiddelen
  • Volgt cliënten met een verhoogd risico op
  • Doet voorstellen voor het aanpassen van de leefruimte om de veiligheid en ergonomie te verhogen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van anatomie en fysiologie
  • Basiskennis van gedelegeerde parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels
  • Basiskennis van de meting van de gedelegeerde parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels
  • Basiskennis van anticoagulantia
  • Basiskennis van prikongevallen
  • Basiskennis van geneesmiddelen
  • Basiskennis van voedings- en dieetleer (malnutritie, nutritionele interventies, …)
  • Basiskennis van preventie bij decubitus
  • Basiskennis van preventie bij incontinentie gerelateerde vochtletsels
  • Basiskennis van preventie van droge huid, jeuk en irritatie
  • Basiskennis van preventie van valincidenten
  • Basiskennis van preventie van mondproblemen
  • Basiskennis van preventie van scheurwonden (skintears, …)
  • Basiskennis van blaassondes en katheters
  • Basiskennis van stomata
  • Basiskennis van de geriatrische cliënt
  • Basiskennis van dementie
  • Basiskennis van kraamzorg
  • Basiskennis van het zieke kind
  • Basiskennis van de meest voorkomende psychische aandoeningen
  • Basiskennis van de meest voorkomende beperkingen bij personen met een handicap
  • Basiskennis van palliatieve en terminale zorg
  • Basiskennis van de meest voorkomende chronische aandoeningen
  • Basiskennis van diabetes (diabetesvoet, …)
  • Basiskennis van vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Basiskennis van eenvoudige sterilisatietechnieken
  • Kennis van de verpleegkundige basisprincipes (hygiëne en aseptie, comfort, zelfzorg en inspraak, beleving, veiligheid, ergonomie, economie en ecologie)
  • Kennis van beschermingsmaatregelen
  • Kennis van verzorgingstechnieken
  • Kennis van de gedelegeerde verpleegkundige handelingen (vermeld in de wetgeving van 27 februari 2019 en aangepaste versies)
  • Kennis van gedelegeerde toedieningsvormen van geneesmiddelen
  • Kennis van toediening van orale medicatie
  • Kennis van toediening van voeding en vocht via orale weg inclusief slikproblemen
  • Kennis van verwijderen van faecalomen
  • Kennis van glycemie en glycemiemeting
  • Kennis van toediening van gefractioneerde heparine via subcutane weg
  • Kennis van preventie van veneuze en arteriële aandoeningen in de onderste ledematen
  • Kennis van evidence based compressietherapie( compressiekousen en -zwachtels)
  • Kennis van ADL-functies en dysfuncties
  • Kennis van verplaatsingstechnieken
  • Kennis van ADL- hulpmiddelen
  • Kennis van (verzorgings-)materialen
  • Kennis van EHBO (behandeling bij bloedingen, verwondingen, verstikking, vergiftiging, verdrinking, insectenbeten, orthopedische letsels, …)
  • Kennis van BLS en AED
  • Kennis van gebruik van protocollen (verpleegkundige en verzorgende handelingen, (zieken)huisinfecties, preventieve maatregelen, …)
  • Kennis van ontsmettingsprocedures
  • Kennis van soorten afval en afvalsortering
 • Competentie 13:
  Voert EHBO uit bij noodsituaties
  • Herkent levensbedreigende situaties en grijpt in conform de voorgeschreven procedure
  • Zorgt voor veiligheid van de cliënt
  • Alarmeert interne verantwoordelijken of externe hulpdiensten volgens de ernst en toestand van de cliënt
  • Past de noodzakelijke eerste hulp toe
  • Voert BLS (basic life support) met en zonder AED (automatische externe defibrillator) uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van EHBO (behandeling bij bloedingen, verwondingen, verstikking, vergiftiging, verdrinking, insectenbeten, orthopedische letsels, …)
  • Kennis van BLS en AED
 • Competentie 14:
  Evalueert de zorg en rapporteert in het zorgdossier
  • Rapporteert op nauwkeurige en gestructureerde wijze de wijzigingen en/of gerealiseerde vooruitgang in het zorgdossier
  • Deelt en rapporteert zijn observaties, interventies alsook de reacties (psychosociale, fysieke en psychische) van de cliënt conform de voorschriften
  • Evalueert samen met de verpleegkundige de zorg op een continue systematische manier in relatie tot de geplande doelstellingen met inspraak van de cliënt en stuurt, in overleg, bij indien nodig
  • Wisselt informatie uit met betrekking tot de behandeling van de cliënt met de verschillende betrokkenen (verzorgende, verpleegkundige, artsen, ...) om de kwaliteit van de zorg te verbeteren
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de begrippen zorgvisie en zorgprocessen
  • Basiskennis van bedrijfseigen software en dagelijkse administratie
  • Basiskennis van rapportering
  • Basiskennis van teamwork en interdisciplinair werken
  • Kennis van cliëntgerichte en teamgerelateerde sociale vaardigheden en communicatietechnieken (empathisch handelen, actief luisteren, conflictbeheersing, gesprekstechnieken, relationele vaardigheden, samenwerkingsvormen, …)
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van basismethoden voor (zelf-)reflectie
  • Kennis van communicatie in Standaardnederlands (kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar woorden te moeten zoeken. Zij/hij kan een conversatie voeren met de cliënt en kan efficiënt rapporteren aan andere zorgverleners. Kan korte verslagen en mededelingen noteren)
Overige taken
 • Competentie 15:
  Voert logistieke taken uit
  • Zorgt voor de voorbereiding, bedeling en het afruimen van de maaltijden
  • Voert patiëntenvervoer uit
  • Helpt mee om een optimaal woon- en leefklimaat voor de cliënt te bekomen
  • Onderhoudt de logistieke ruimten (reinigen, desinfecteren, ontsmetten…)
  • Onderhoudt het zorgmateriaal en controleert de goede werking (reinigen, desinfecteren, ontsmetten, eenvoudig steriliseren…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van contexten (residentiële zorg, thuisverpleging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuissector, palliatieve zorg, revalidatie, ...)
  • Basiskennis van eenvoudige sterilisatietechnieken
  • Basiskennis van basisschoonmaaktechnieken, -producten, -materialen
  • Basiskennis van kenmerken van textiel om gepaste, comfortabele kleding te kiezen voor een cliënt
  • Kennis van de verpleegkundige basisprincipes (hygiëne en aseptie, comfort, zelfzorg en inspraak, beleving, veiligheid, ergonomie, economie en ecologie)
  • Kennis van beschermingsmaatregelen
  • Kennis van ontsmettingsprocedures
  • Kennis van soorten afval en afvalsortering
 • Competentie 16:
  Regelt ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten volgens de verwachtingen en noden van de cliënt en stimuleert de cliënt om deel te nemen
  • Brengt een aangename sfeer aangepast aan de doelgroep
  • Organiseert en begeleidt ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten
  • Bespreekt met andere zorgverleners de behoeften aan activiteiten
  • Ondersteunt de animator tijdens ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten
  • Legt de nadruk op het welbevinden van de persoon met een zorgbehoefte
  • Betrekt de omgeving van de persoon met een zorgbehoefte bij het sociale leven
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van contexten (residentiële zorg, thuisverpleging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuissector, palliatieve zorg, revalidatie, ...)
  • Basiskennis van preventie van valincidenten
  • Basiskennis van teamwork en interdisciplinair werken
  • Basiskennis van empowerment
  • Basiskennis van de holistische visie
  • Basiskennis van animatie-, ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten
  • Basiskennis over diversiteit (diverse sociale, etnische, religieuze of filosofische achtergrond, gender, seksuele geaardheid, …)
  • Kennis van de verpleegkundige basisprincipes (hygiëne en aseptie, comfort, zelfzorg en inspraak, beleving, veiligheid, ergonomie, economie en ecologie)
  • Kennis van cliëntgerichte en teamgerelateerde sociale vaardigheden en communicatietechnieken (empathisch handelen, actief luisteren, conflictbeheersing, gesprekstechnieken, relationele vaardigheden, samenwerkingsvormen, …)
  • Kennis van communicatie in Standaardnederlands (kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar woorden te moeten zoeken. Zij/hij kan een conversatie voeren met de cliënt en kan efficiënt rapporteren aan andere zorgverleners. Kan korte verslagen en mededelingen noteren)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van contexten (residentiële zorg, thuisverpleging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuissector, palliatieve zorg, revalidatie, ...)
 • Basiskennis van anatomie en fysiologie
 • Basiskennis van gedelegeerde parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels
 • Basiskennis van de meting van de gedelegeerde parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels
 • Basiskennis van anticoagulantia
 • Basiskennis van prikongevallen
 • Basiskennis van geneesmiddelen
 • Basiskennis van voedings- en dieetleer (malnutritie, nutritionele interventies, …)
 • Basiskennis van preventie bij decubitus
 • Basiskennis van preventie bij incontinentie gerelateerde vochtletsels
 • Basiskennis van preventie van droge huid, jeuk en irritatie
 • Basiskennis van preventie van valincidenten
 • Basiskennis van preventie van mondproblemen
 • Basiskennis van preventie van scheurwonden (skintears, …)
 • Basiskennis van blaassondes en katheters
 • Basiskennis van stomata
 • Basiskennis van de geriatrische cliënt
 • Basiskennis van dementie
 • Basiskennis van kraamzorg
 • Basiskennis van het zieke kind
 • Basiskennis van de meest voorkomende psychische aandoeningen
 • Basiskennis van de meest voorkomende beperkingen bij personen met een handicap
 • Basiskennis van palliatieve en terminale zorg
 • Basiskennis van de meest voorkomende chronische aandoeningen
 • Basiskennis van diabetes (diabetesvoet, …)
 • Basiskennis van vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Basiskennis van regelgeving en het deontologisch kader met betrekking tot de uitoefening van het beroep
 • Basiskennis van instellingen en verpleeg- en zorgkundige beroepsorganisaties binnen de zorg
 • Basiskennis van de begrippen zorgvisie en zorgprocessen
 • Basiskennis van planning en organisatie van (zorgkundige) taken
 • Basiskennis van bedrijfseigen software en dagelijkse administratie
 • Basiskennis van de opmaak van een zorgplan
 • Basiskennis van rapportering
 • Basiskennis van teamwork en interdisciplinair werken
 • Basiskennis van empowerment
 • Basiskennis van de holistische visie
 • Basiskennis van animatie-, ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten
 • Basiskennis over diversiteit (diverse sociale, etnische, religieuze of filosofische achtergrond, gender, seksuele geaardheid, …)
 • Basiskennis van algemene vaardigheden rekenen
 • Basiskennis van eenvoudige sterilisatietechnieken
 • Basiskennis van basisschoonmaaktechnieken, -producten, -materialen
 • Basiskennis van kenmerken van textiel om gepaste, comfortabele kleding te kiezen voor een cliënt
 • Kennis van de verpleegkundige basisprincipes (hygiëne en aseptie, comfort, zelfzorg en inspraak, beleving, veiligheid, ergonomie, economie en ecologie)
 • Kennis van beschermingsmaatregelen
 • Kennis van cliëntgerichte en teamgerelateerde sociale vaardigheden en communicatietechnieken (empathisch handelen, actief luisteren, conflictbeheersing, gesprekstechnieken, relationele vaardigheden, samenwerkingsvormen, …)
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van verzorgingstechnieken
 • Kennis van de gedelegeerde verpleegkundige handelingen (vermeld in de wetgeving van 27 februari 2019 en aangepaste versies)
 • Kennis van gedelegeerde toedieningsvormen van geneesmiddelen
 • Kennis van toediening van orale medicatie
 • Kennis van toediening van voeding en vocht via orale weg inclusief slikproblemen
 • Kennis van verwijderen van faecalomen
 • Kennis van glycemie en glycemiemeting
 • Kennis van toediening van gefractioneerde heparine via subcutane weg
 • Kennis van preventie van veneuze en arteriële aandoeningen in de onderste ledematen
 • Kennis van evidence based compressietherapie( compressiekousen en -zwachtels)
 • Kennis van ADL-functies en dysfuncties
 • Kennis van verplaatsingstechnieken
 • Kennis van ADL- hulpmiddelen
 • Kennis van (verzorgings-)materialen
 • Kennis van EHBO (behandeling bij bloedingen, verwondingen, verstikking, vergiftiging, verdrinking, insectenbeten, orthopedische letsels, …)
 • Kennis van BLS en AED
 • Kennis van gebruik van protocollen (verpleegkundige en verzorgende handelingen, (zieken)huisinfecties, preventieve maatregelen, …)
 • Kennis van ontsmettingsprocedures
 • Kennis van soorten afval en afvalsortering
 • Kennis van basismethoden voor (zelf-)reflectie
 • Kennis van communicatie in Standaardnederlands (kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar woorden te moeten zoeken. Zij/hij kan een conversatie voeren met de cliënt en kan efficiënt rapporteren aan andere zorgverleners. Kan korte verslagen en mededelingen noteren)

Cognitieve vaardigheden

 • Verleent zorg binnen de grenzen van het wetgevende en professionele kader
 • Werkt volgens afspraken en visie van de organisatie en actuele evidence based protocollen (veiligheid, toezicht naleven …)
 • Handelt volgens de professionele (gedrags-)code (beroepsgeheim, privacy van de cliënt, scheiding beroepscontext-privé, …)
 • Bouwt een professionele zorgrelatie op empathische wijze op met respect voor de medische, fysieke, sociale, culturele en spirituele achtergrond van de cliënt
 • Benadert de cliënt op holistische wijze
 • Toont een groot verantwoordelijkheidszin voor eigen werk
 • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
 • Verleent zorg conform de professionele aanbevelingen, de (evidence based) protocollen en institutionele procedures
 • Werkt volgens de basisprincipes ( hygiëne en aseptie, comfort, beleving, zelfzorg en inspraak, veiligheid, ergonomie, economie en ecologie)
 • Onderhoudt een efficiënte communicatie met andere zorgverleners om zorgoverdracht te optimaliseren waarbij hij/zij een respectvolle houding aanneemt, luistert en samen werkt met de andere teamleden
 • Bespreekt de algemene zorg van de cliënt met andere zorgververleners (arts, verpleegkundige, (interdisciplinair) team)
 • Verwoordt de bezorgdheden en noden van de cliënten en/of zorgverleners bij de besluitvorming van het interdisciplinair team
 • Draagt bij tot de continuïteit van de (interdisciplinaire) zorgverlening of de interdisciplinaire samenwerking in het kader van de zorgprocessen
 • Herkent de taken en rollen van andere disciplines in de zorgsector en weet wanneer op wie een beroep gedaan kan worden
 • Werkt mee in het interdisciplinair team aan preventie-acties
 • Communiceert patiëntengegevens met andere zorgverleners via elektronische of digitale netwerken
 • Gaat op empathische wijze om met de cliënt waarbij de nodige afstand bewaard wordt om een professionele relatie te behouden
 • Maakt afspraken met de cliënt aangaande de uitvoering van de hulpvraag
 • Luistert actief zonder een waardeoordeel te vellen, rekening houdend met de geschiedenis en eigenheid van de cliënt en zich ervan kunnen vergewissen dat hij/zij de cliënt correct begrepen heeft
 • Past zijn/ haar taalgebruik in functie van de cliënt, zowel naar inhoud als naar vorm
 • Ondersteunt en begeleidt de cliënt in moeilijke momenten
 • Ondersteunt de cliënt bij vragen rond levenskwaliteit
 • Bepaalt de zelfredzaamheidsdoelen in overleg met de cliënt en ze kunnen uitvoeren conform het zorgplan
 • Past de aangereikte methoden (paramedische adviezen, gesprekstechnieken…) toe om de zelfredzaamheid van cliënt te ondersteunen, te versterken of te herstellen
 • Respecteert en ondersteunt de draagkracht en draaglast van de cliënt en zijn omgeving binnen de individuele zorg
 • Schoolt zich professioneel bij
 • Vindt vormingsorganisaties en – programma’s terug
 • Reflecteert over het eigen handelen en stuurt dit bij
 • Staat open voor en gaat constructief om met feedback
 • Gaat op constructieve wijze om met de grenzen van zijn/haar beroepsdomein en in functie van zijn/haar competenties
 • Wisselt kennis uit met alle zorgverleners
 • Gebruikt de taal die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
 • Werkt volgens de actuele (evidence based) ontwikkelde protocollen binnen organisatie/voorziening op
 • Past het taalgebruik aan de doelgroep aan
 • Volgt de toegewezen stagiair in opleiding op en schept een gunstige leerklimaat in functie van de leerdoelen en leermogelijkheden van de stagiair
 • Fungeert als rolmodel voor de stagiair in opleiding
 • Schat de individuele zorgbehoeften in, binnen zijn bevoegdheden, aan de hand van de gegevens verkregen uit verschillende bronnen (zorgdossier …)
 • Bepaalt de individuele zorgprioriteiten in samenwerking met de verpleegkundige en de cliënt
 • Gebruikt het zorgplan op reguliere basis, in samenwerking met andere leden van het zorgteam en met de cliënt
 • Plant efficiënt de individuele zorg van de cliënten op systematische wijze (stappen van probleemoplossing) conform het individuele zorgplan rekening houdend met de prioriteiten, de continuïteit van de zorg, geplande onderzoeken, tijdsbesteding …
 • Verleent basiszorg (zorg en nazorg) en past deze aan in functie van de individuele noden en gewoonten van de cliënt
 • Voert de basiszorg uit op structurele en systematische wijze bij de verschillende doelgroepen
 • Voert kwalitatieve basiszorg uit in de verschillende zorgcontexten volgens de door de verpleegkundige opgestelde zorgplanningen
 • Observeert en herkent de veranderingen (psychisch, fysiek, sociaal…) in de gezondheidstoestand van de cliënt
 • Bewaakt het algemeen comfort en de veiligheid van de cliënt
 • Ruimt al het materiaal op en laat de kamer/leefruimte netjes achter rekening houdend met de verwachtingen en mogelijkheden van de cliënt
 • Voert de gedelegeerde verpleegkundige handelingen uit binnen de toegestane wetgevende bepalingen en binnen een gestructureerde equipe
 • Biedt comfortzorg aan bij de toegewezen palliatieve en terminale zorg
 • Inventariseert de risicofactoren voor primaire, secundaire en tertiaire letsels bij cliënten
 • Past de nodige maatregelen toe ter voorkoming van primaire, secundaire en tertiaire letsels bij cliënten
 • Past de nodige maatregelen toe om infecties en besmettingen te voorkomen
 • Geeft informatie over het treffen van preventieve maatregelen (hulpmiddelen, ondersteunende middelen, …
 • Ondersteunt het aanwenden van preventiemiddelen
 • Doet voorstellen voor het aanpassen van de leefruimte om de veiligheid en ergonomie te verhogen
 • Herkent levensbedreigende situaties en grijpt in conform de voorgeschreven procedure
 • Zorgt voor veiligheid van de cliënt
 • Alarmeert de interne verantwoordelijken of externe hulpdiensten volgens de ernst en toestand van de cliënt
 • Rapporteert schriftelijk of volgens elektronische weg in het zorgdossier op nauwkeurige en gestructureerde wijze wat betreft de wijzigingen en/of gerealiseerde vooruitgang
 • Deelt en rapporteert zijn/haar observaties, interventies alsook de reacties (psychosociale, fysieke en psychische) van de cliënt conform de voorschriften
 • Evalueert en stuurt samen met de verpleegkundige bij van de zorg op een continue systematische manier in relatie tot de geplande doelstellingen en met inspraak van de cliënt
 • Wisselt informatie uit met betrekking tot de behandeling van de cliënt met verschillende betrokkenen (verzorgende, verpleegkundige, artsen, ...) om de kwaliteit van de zorg te verbeteren
 • Helpt mee om een optimaal woon- en leefklimaat voor de cliënt te bekomen
 • Brengt een aangename sfeer aangepast aan de doelgroep
 • Organiseert en begeleidt ontspanning en vrijetijdsactiviteiten
 • Bespreekt met andere zorgverleners van de behoeften aan activiteiten van de cliënt
 • Ondersteunt de animator tijdens de ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten
 • Legt nadruk op het welbevinden van de persoon met een zorgbehoefte
 • Betrekt de omgeving van de cliënt bij het sociale leven
 • Verleent zorg binnen de grenzen van het wetgevende en professionele kader
 • Werkt volgens afspraken en visie van de organisatie en actuele evidence based protocollen (veiligheid, toezicht naleven …)
 • Voert gedelegeerde handelingen uit die aansluiten bij zijn/haar competentieniveau en wettelijk beroepsdomein
 • Handelt volgens de professionele (gedrags-)code (beroepsgeheim, privacy van de cliënt, scheiding beroepscontext-privé, …)
 • Bouwt een professionele zorgrelatie op empathische wijze op met respect voor de medische, fysieke, sociale, culturele en spirituele achtergrond van de cliënt
 • Creëert een veilige omgeving voor de cliënt
 • Benadert de cliënt op holistische wijze
 • Werkt met verantwoordelijkheidszin
 • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
 • Hanteert een systematische aanpak voor het oplossen van problemen in alle mogelijke professionele situaties binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid
 • Verleent zorg conform de professionele aanbevelingen, de (evidence based) protocollen en institutionele procedures
 • Werkt volgens de basisprincipes* (hygiëne en aseptie, comfort, beleving, zelfzorg en inspraak, veiligheid, ergonomie, economie en ecologie)
 • Onderhoudt een efficiënte communicatie met andere zorgverleners om zorgoverdracht te optimaliseren waarbij hij/zij een respectvolle houding aanneemt, luistert en samen werkt met de andere teamleden
 • Bespreekt de algemene zorg van de cliënt met andere zorgververleners (arts, verpleegkundige, (interdisciplinair) team)
 • Verwoordt de bezorgdheden en noden van de cliënten* en/of zorgverleners bij de besluitvorming van het interdisciplinair team
 • Draagt bij tot de continuïteit van de (interdisciplinaire) zorgverlening of de interdisciplinaire samenwerking in het kader van de zorgprocessen
 • Kent de taken en rollen van andere disciplines in de zorgsector en weet wanneer op wie een beroep gedaan kan worden
 • Werkt mee in het interdisciplinair team aan preventie-acties
 • Communiceert patiëntengegevens met andere zorgverleners via elektronische of digitale netwerken
 • Gaat op empathische wijze om met de cliënt waarbij de nodige afstand bewaard wordt om een professionele relatie te behouden
 • Maakt afspraken met de cliënt aangaande de uitvoering van de hulpvraag
 • Past zijn/ haar taalgebruik aan in functie van de cliënt, zowel naar inhoud als naar vorm
 • Geeft advies en informatie aan de cliënt
 • Ondersteunt en begeleidt de cliënt in moeilijke momenten
 • Ondersteunt de cliënt bij vragen rond levenskwaliteit
 • Bepaalt in overleg met de cliënt de zelfredzaamheidsdoelen en voert ze uit conform het zorgplan
 • Past aangereikte methoden (hulpmiddelen, paramedische adviezen, gesprekstechnieken, …) toe om zelfredzaamheid van de cliënt te ondersteunen, te versterken of te herstellen
 • Respecteert en ondersteunt de draagkracht en draaglast van de cliënt en zijn omgeving binnen de individuele zorg
 • Schoolt zich professioneel bij
 • Vindt vormingsorganisaties en – programma’s terug
 • Reflecteert over het eigen handelen en stuurt bij
 • Staat open voor en gaat constructief om met feedback
 • Gaat op constructieve wijze om met de grenzen van zijn beroepsdomein in functie van zijn eigen competenties
 • Wisselt kennis uit met alle zorgverleners
 • Gebruikt de taal die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
 • Presteert onder druk, tijdens of na tegenslag of teleurstelling
 • Werkt volgens actuele (evidence based*) ontwikkelde protocollen binnen de organisatie/voorziening
 • Volgt de toegewezen stagiair op en schept een gunstige leerklimaat in functie van de leerdoelen en leermogelijkheden van de stagiair
 • Fungeert als rolmodel voor de stagiair in opleiding
 • Schat de individuele zorgbehoeften in, binnen zijn bevoegdheden, aan de hand van de gegevens verkregen uit verschillende bronnen (zorgdossier …)
 • Bepaalt de individuele zorgprioriteiten in samenwerking met de verpleegkundige en de cliënt
 • Gebruikt het zorgplan op reguliere basis, in samenwerking met andere leden van het zorgteam en met de cliënt
 • Plant efficiënt en op systematische wijze (stappen van probleemoplossing) de individuele zorg van de cliënten conform het individuele zorgplan rekening houdend met de prioriteiten, de continuïteit van de zorg, geplande onderzoeken, tijdsbesteding …
 • Verleent basiszorg (zorg en nazorg) en past deze aan in functie van de individuele noden en gewoonten van de cliënt
 • Voert de kwalitatieve basiszorg in de verschillende zorgcontexten uit volgens de door de verpleegkundige opgestelde zorgplanningen
 • Observeert en herkent de veranderingen (psychisch, fysiek, sociaal…) in de gezondheidstoestand van de cliënt
 • Bewaakt het algemeen comfort en de veiligheid van de cliënt
 • Verleent basiszorg conform de professionele en organisatorische procedures en past deze aan in functie van de individuele noden en gewoonten van de cliënt
 • Voert de kwalitatieve zorg uit volgens het zorgplan
 • Voert de gedelegeerde verpleegkundige handelingen uit binnen de toegestane wetgevende bepalingen en binnen een gestructureerde equipe
 • Bewaakt het algemeen comfort en de veiligheid van de cliënt
 • Biedt comfortzorg bij de toegewezen palliatieve en terminale zorg
 • Inventariseert de risicofactoren voor cliënten en de mogelijke preventieve maatregelen samen met de verpleegkundige
 • Past de nodige maatregelen toe ter voorkoming van gezondheidsproblemen en/of bijkomende complicaties bij de cliënten
 • Past de nodige maatregelen toe om infecties en besmettingen te voorkomen
 • Geeft informatie over het treffen van preventieve maatregelen (hulpmiddelen, ondersteunende middelen, …)
 • Ondersteunt het aanwenden van preventiemiddelen
 • Doet voorstellen voor het aanpassen van de leefruimte om de veiligheid en ergonomie te verhogen
 • Herkent levensbedreigende situaties en grijpt in conform de voorgeschreven procedure
 • Zorgt voor veiligheid van de cliënt
 • Alarmeert interne verantwoordelijken of externe hulpdiensten volgens de ernst en toestand van de cliënt
 • Rapporteert op nauwkeurige en gestructureerde wijze de wijzigingen en/of gerealiseerde vooruitgang in het zorgdossier
 • Deelt en rapporteert zijn observaties, interventies alsook de reacties (psychosociale, fysieke en psychische) van de cliënt conform de voorschriften
 • Evalueert samen met de verpleegkundige de zorg op een continue systematische manier in relatie tot de geplande doelstellingen met inspraak van de cliënt en stuurt, in overleg, bij indien nodig
 • Wisselt informatie uit met betrekking tot de behandeling van de cliënt met de verschillende betrokkenen (verzorgende, verpleegkundige, artsen, ...) om de kwaliteit van de zorg te verbeteren
 • Brengt een aangename sfeer aangepast aan de doelgroep
 • Organiseert en begeleidt ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten
 • Bespreekt met andere zorgverleners de behoeften aan activiteiten
 • Ondersteunt de animator tijdens ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten
 • Legt de nadruk op het welbevinden van de persoon met een zorgbehoefte
 • Betrekt de omgeving van de persoon met een zorgbehoefte bij het sociale leven
 • Luistert actief zonder een waardeoordeel te vellen, rekening houdend met de geschiedenis en eigenheid van de cliënt en vergewist zich ervan dat hij/zij de cliënt correct begrepen heeft

Probleemoplossende vaardigheden

 • Hanteert een systematische aanpak voor het oplossen van problemen in alle mogelijke professionele situaties binnen de grenzen van de eigen bevoegdheden
 • Herkent weerstanden van de cliënt en gaat hiermee om
 • Gaat op een adequate manier om met agressie, grensoverschrijdend gedrag vanwege de cliënt
 • Roept hulp in van het interdisciplinaire team
 • Presteert onder druk, tijdens of na tegenslag of teleurstelling
 • Volgt cliënten met een verhoogd risico op
 • Is in staat adequaat om te gaan met agressie, grensoverschrijdend gedrag vanwege de cliënt
 • Herkent weerstanden van de cliënt en gaat hier mee om
 • Roept hulp in van het interdisciplinaire team indien noodzakelijk
 • Volgt cliënten met een verhoogd risico op

Motorische vaardigheden

 • Voert basiszorg uit
 • Verleent zorg
 • Voert gedelegeerde handelingen uit die aansluiten bij zijn competentieniveau en wettelijk beroepsdomein
 • Creëert een veilige omgeving voor de cliënt
 • Verleent zorg aan een overledene
 • Past de noodzakelijke eerste hulp toe
 • Voert BLS (basic life support) met en zonder AED (automatische externe defibrillator) uit
 • Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen
 • Ondersteunt, versterkt of herstelt de zelfredzaamheid van de cliënt met het aanreiken van hulpmiddelen
 • Ruimt al het materiaal op en laat alles het netjes achter van de kamer/leefruimte rekening houdend met de verwachtingen en mogelijkheden van de cliënt
 • Zorgt voor de voorbereiding, bedeling en het afruimen van de maaltijden
 • Voert het patiëntenvervoer uit
 • Voert elementaire huishoudelijke taken uit
 • Onderhoudt de logistieke ruimten (reinigen, desinfecteren, ontsmetten…)
 • Onderhoudt het zorgmateriaal en controleert de goede werking (reinigen, desinfecteren, ontsmetten, eenvoudig steriliseren…)
 • Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen
 • Voert de basiszorg op structurele en systematische wijze uit
 • Ruimt al het materiaal op en laat de kamer/leefruimte netjes achter rekening houdend met de verwachtingen en mogelijkheden van de cliënt
 • Voert de gedelegeerde verpleegkundige handelingen op structurele en systematische wijze uit bij de verschillende doelgroepen
 • Dient de laatste zorg toe aan de overleden cliënt
 • Ruimt al het materiaal op en laat de kamer/leefruimte netjes achter, rekening houdend met de verwachtingen en mogelijkheden van de cliënt
 • Past de noodzakelijke eerste hulp toe
 • Voert BLS (basic life support) met en zonder AED (automatische externe defibrillator) uit
 • Zorgt voor de voorbereiding, bedeling en het afruimen van de maaltijden
 • Voert patiëntenvervoer uit
 • Helpt mee om een optimaal woon- en leefklimaat voor de cliënt te bekomen
 • Onderhoudt de logistieke ruimten (reinigen, desinfecteren, ontsmetten…)
 • Onderhoudt het zorgmateriaal en controleert de goede werking (reinigen, desinfecteren, ontsmetten, eenvoudig steriliseren…)

Omgevingscontext

 • Dit beroep vereist dat in het kader van het zorgproces de rollen, verschillen en grenzen van iedere partner, herkend en gerespecteerd worden, zowel binnen het eigen vakgebied als ten aanzien van andere vakgebieden
 • Het beroep van zorgkundige wordt uitgeoefend in uiteenlopende contexten
 • Dit beroep wordt hoofdzakelijk uitgeoefend binnen onregelmatige werktijden
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in teamverband en/of multidisciplinair, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is
 • De werkopdrachten worden afgebakend in de tijd
 • Het beroep vereist een behandeling op maat volgens de noden van de cliënt waarbij de cliënt op een holistische wijze benaderd wordt
 • De sector kent reglementeringen wat betreft veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu, …
 • Sommige activiteiten kunnen gezondheidsrisico’s inhouden voor de beroepsuitoefenaar en zijn/haar omgeving. Het naleven van de veiligheidsvoorschriften en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht
 • De uitoefening van het beroep vereist een stressbestendige houding
 • Bij de beroepsuitoefening moet men zich bewust de van de effecten van de eigen verbale, non-verbale en digitale communicatie en de invloed hiervan op de cliënt
 • De uitoefening van het beroep vraagt verantwoordelijkheidszin
 • Bij dit beroep wordt er door alle zorgkundigen meegebouwd aan een cultuur van collegialiteit, welzijn, respect binnen de professionele relaties

Handelingscontext

 • De zorgkundige moet op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere actoren
 • De zorgkundige is zich constant bewust van de impact van zijn handelingen op de cliënt
 • De zorgkundige kan zich aanpassen aan en flexibel opstellen bij wisselende werkomstandigheden
 • De zorgkundige moet steeds het zorgplan, regelgeving en kwaliteitseisen respecteren
 • De zorgkundige moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt levenslang leren en het volgen van (verplichte) opleidingen
 • De zorgkundige moet planmatig kunnen denken, prioriteiten stellen en zijn werkzaamheden organiseren
 • De zorgkundige moet discreet handelen conform de beroepsethiek en organisatiegebonden gedragscode
 • De zorgkundige toont zin voor initiatief binnen de wettelijke bepalingen tijdens bepaalde situaties, problemen, opdrachten,…
 • De zorgkundige moet kwaliteitsvol handelen
 • De zorgkundige moet op holistische wijze cliëntgericht werken
 • De zorgkundige moet het positief imago van zijn/haar onderneming uitstralen
 • De zorgkundige moet op empathische wijze omgaan met de cliënt
 • De zorgkundige dient consequent en gefocust te werken
 • De zorgkundige moet zich bewust zijn dat gemaakte fouten gevolgen kunnen hebben die een impact kunnen hebben op het fysiek en psychisch welzijn van de cliënt
 • De zorgkundige maakt van de zorgmomenten zinvolle contactmomenten
 • De zorgkundige neemt een voorbeeldfunctie op binnen het zorggebeuren

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het uitvoeren van beroepsspecifieke handelingen en de door de regelgeving beschreven technische verpleegkundige activiteiten conform de gemaakte afspraken met de verpleegkundige en het zorgplan
 • Het informeren, adviseren van de cliënt over de mogelijke functionele aanpassingen
 • Het rapporteren van de basiszorg binnen het zorgplan
 • Het uitvoeren van logistieke taken
 • Het evalueren van het eigen werk
 • Het verstrekken van informatie aangaande preventieve maatregelen voor de cliënt conform het zorgplan
 • Het regelen van ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten conform de behoeften en mogelijkheden van de cliënt
 • Het up-to-date houden van de eigen kennis
Is gebonden aan
 • Het ontvangen en uitvoeren van opdrachten toegewezen door de verantwoordelijke/verpleegkundige
 • De procedures aangaande de uit te voeren taken
 • Het beleid van de organisatie
 • Tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • De organisatiegebonden gedragscode
 • De regelgevingen
Doet beroep op
 • De verantwoordelijke/verpleegkundige voor de opdracht, gegevens en bijkomende instructies
 • Het interdisciplinair team, cliënt, collega’s, …voor advies en samenwerking

Verantwoordelijkheid

 • Werkt volgens de wettelijke reglementeringen en procedure(s)
 • Handelt volgens de professionele gedragscode
 • Waarborgt de zorg aan de hand van de kwaliteitsnormen
 • Werkt samen met het interdisciplinair team
 • Werkt samen met de cliënt en communiceert professioneel binnen een cliëntgerichte zorgrelatie
 • Ondersteunt en bevordert empowerment en zelfredzaamheid van de cliënt
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid
 • Draagt bij tot de ontwikkeling van het beroep
 • Plant en organiseert de zorg van de cliënt conform het zorgplan
 • Voert de basiszorg uit volgens het zorgplan van de cliënt met ADL-dysfunctie
 • Voert de basiszorg en gedelegeerde verpleegkundige handelingen uit volgens de richtlijnen en onder supervisie van de verpleegkundige aan een cliënt met ADL-disfunctie
 • Neemt preventieve maatregelen ter voorkoming van primaire, secundaire en tertiaire letsels tijdens de basiszorg
 • Voert EHBO uit bij noodsituaties
 • Evalueert de zorg en rapporteert in het zorgdossier
 • Voert logistieke taken uit
 • Regelt ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten volgens de verwachtingen en noden van de cliënt en stimuleert de cliënt om deel te nemen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Zorgkundige’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Erkenning zorgkundige en visum zorgkundige zoals bepaald in Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen