Operator digitaal drukken in de printmedia / in de papier- en kartonverwerking (digital print operator)

 
BK-0229-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Operator digitaal drukken in de printmedia / in de papier- en kartonverwerking (digital print operator)

Op de werkvloer wordt digital print operator gebruikt.

Definitie

De operator digitaal drukken is verantwoordelijk voor het drukproces: het instellen, omstellen, bedienen en opvolgen van de productie aan de digitale drukmachine, het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, het uitvoeren van het basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn, …), teneinde grondstoffen aan de digitale drukmachine te verwerken tot (half)afgewerkte producten.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
  • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
  • Neemt de planning door
  • Controleert en houdt zich aan het productieorder en de technische fiche
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
  • Opent de bestanden en ript ze naar de normen van de specifieke digitale drukmachine waarop het drukorder zal worden uitgevoerd
  • Bepaalt zelf of in overleg aan welke machine welk productieorder wordt uitgevoerd
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van productieplanning
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de keuze van de inkten, in functie van de te verwerken substraten
  • Kennis van kantoorsoftware
 • Competentie 2:
  Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen)
  • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
  • Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
  • Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Gebruikt software voor voorraadbeheer
  • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van voorraadbeheer (inkten, doeken, dragers,… enkel in kleinere bedrijven)
  • Basiskennis van de conditioneringstechnieken van de grondstoffen en de half-afgewerkte producten (voorbeeld: instellen van de luchtvochtigheid
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Kennis van bedrijfseigen registratiesystemen
  • Kennis van de manipulatie van drukdragers
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 3:
  Start de digitale drukmachine op
  • Start de digitale drukmachine op
  • Selecteert softwarematig het reinigingsprogramma voor de digitale drukmachine
  • Kalibreert de digitale drukmachine tijdens de opstartfase indien nodig
  • Houdt rekening met de minimale opstarttijd van de digitale drukmachine
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bedieningssoftware voor geautomatiseerde processen
  • Kennis van de werking en de bediening van een digitale drukmachine
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van opstartprocedures
  • Kennis van procedures om de digitale drukpers te bedienen
  • Kennis van kalibratieprocedure voor het kalibreren van een fotospectrometer
 • Competentie 4:
  Stelt de digitale drukmachine in
  • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
  • Stelt de digitale drukmachine computergestuurd in
  • Kiest een receptuur/programma uit een keuzemenu voor de productie
  • Geeft in op welke materialen het productieorder wordt uitgevoerd
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Kiest kleurenprofielen uit een receptuur
  • Volgt informatie op via beeldschermen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van bedieningssoftware voor geautomatiseerde processen
  • Kennis van procedures voor het in- en omstellen van de digitale drukmachine
  • Kennis van de keuze van de inkten, in functie van de te verwerken substraten
  • Kennis van kleurprofielen
 • Competentie 5:
  Maakt een bestand dat door de specifieke software van de digitale drukmachine kan gelezen worden (centrale RIP)
  • Bepaalt, indien nodig, welk drukorder op welke machine moet worden uitgevoerd
  • Haalt de nodige bestanden voor het uitvoeren van het productieorder van de server
  • Opent en controleert de bestanden
  • Converteert (ript) de bestanden naar de normen/specificaties van de specifieke digitale drukmachine waarop het drukorder zal worden uitgevoerd
  • Registreert de parameters van succesvolle procedures in het kader van procesoptimalisatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de gevolgen voor de productiekost bij het bepalen van de wijze van proefdrukken
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van RIP-software
  • Kennis van databeheersystemen
  • Kennis van interne procedures voor productcontrole
  • Kennis van productidentificatie
  • Kennis van kleurruimten
 • Competentie 6:
  Maakt een eerste testprint
  • Maakt een beoordeelbare proef van het productieorder
  • Beoordeelt de proef eventueel met behulp van de fotospectrometer
  • Voert een testprint uit volgens vooropgestelde procedure
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van color management
  • Basiskennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van de beoordelingscriteria van een proefdruk
  • Kennis van gekalibreerde drukproeven
  • Kennis van het uitvoeren van de kleurmeting² (fotospectrometer, …)
  • Kennis van kalibratieprocedure voor het kalibreren van een fotospectrometer
 • Competentie 7:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de digitale drukmachine
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Reageert op gepaste wijze
  • Doet veiligheidscontroles
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de digitale drukmachine op
  • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
  • Legt de digitale drukmachine stil indien nodig
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke (technicus)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van de meest voorkomende problemen/storingen in het digitale drukproces
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van eenvoudige (de)montage van onderdelen van digitale drukpersen
  • Kennis van onderhoudstechnieken en -procedures voor preventief (basis)onderhoud
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van stopprocedures
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Competentie 8:
  Start, bedient en stopt de digitale drukmachine
  • Start de productie van het order op
  • Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
  • Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
  • Bedient de digitale drukmachine (-lijn)
  • Merkt met behulp van de signalisatie afwijkingen op en heeft oog voor storingen of de nood aan preventief onderhoud
  • Volgt de informatie over het drukproces op
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
  • Stelt parameters manueel, via touchscreen of computergestuurd af
  • Organiseert en realiseert een zo efficiënt mogelijk drukproces, rekening houdend met alle geldende normen (ISO, (voedsel)veiligheid, kwaliteit,…)
  • Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
  • Stopt de digitale drukmachine volgens de geldende procedures
  • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van voorraadbeheer (inkten, doeken, dragers,… enkel in kleinere bedrijven)
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van de eigenschappen en het gedrag van de drukdragers/substraten (grondstoffen)
  • Kennis van de manipulatie van drukdragers
  • Kennis van opstartprocedures
  • Kennis van procedures om de digitale drukpers te bedienen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van milieuzorgsystemen en/of -voorschriften
 • Competentie 9:
  Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig
  • Doet controles en controlerondes
  • Volgt informatie op, ter plaatse en/of via beeldschermen
  • Verzamelt gegevens ter plaatse en/of via beeldschermen
  • Controleert en interpreteert gegevens ter plaatse en/of via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op
  • Neemt op passende wijze actie
  • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
  • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Regelt de digitale drukmachine bij wanneer afwijkingen vastgesteld worden
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke, indien van toepassing
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
  • Formuleert verbetervoorstellen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van bedieningssoftware voor geautomatiseerde processen
  • Kennis van de meest voorkomende problemen/storingen in het digitale drukproces
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van eenvoudige (de)montage van onderdelen van digitale drukpersen
  • Kennis van stopprocedures
 • Competentie 10:
  Voert preventief of curatief (basis)onderhoud uit aan de digitale drukmachine
  • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit volgens de geldende procedures
  • Kalibreert tijdens de opstart de digitale drukmachine minstens één of meerdere keren
  • Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
  • Plaatst de digitale drukmachine in veiligheidsmodus en bereidt ze voor op het uitvoeren van onderhoud
  • Houdt zich aan onderhoudsplan en –richtlijnen
  • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
  • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
  • Registreert (basis)onderhoud
  • Sluit procedures af volgens vooropgestelde procedure
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het omgaan met heads (reinigen) voor het stopzetten van de digitale drukmachine (vooral voor solventen)
  • Kennis van gesproken Engels (vakterminologie, ter ondersteuning voor de geleverde support via leveranciers)
  • Kennis van de meest voorkomende problemen/storingen in het digitale drukproces
  • Kennis van eenvoudige (de)montage van onderdelen van digitale drukpersen
  • Kennis van kalibratieprocedure voor het kalibreren van een fotospectrometer
 • Competentie 11:
  Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
  • Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
  • Houdt gegevens bij en rapporteert over het gebruik van grondstoffen en materiaal
  • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, … )
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van voorraadbeheer (inkten, doeken, dragers,… enkel in kleinere bedrijven)
  • Kennis van bedrijfseigen registratiesystemen
  • Kennis van interne productieprocedures
 • Competentie 12:
  Voert kwaliteitscontroles uit
  • Volgt informatie op via beeldschermen of via touchscreen
  • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole (bijv. fotospectrometer)
  • Voert productcontroles uit op basis van de geldende normen
  • Neemt en labelt representatieve stalen
  • Vergelijkt de resultaten van controles met het referentiestaal
  • Merkt afwijkingen aan producten op
  • Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Interpreteert controlegegevens
  • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, … )
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Kennis van de beoogde effenheid en de egaliteit van het drukwerk
  • Kennis van bedrijfseigen registratiesystemen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van de beoordelingscriteria van een proefdruk
  • Kennis van gekalibreerde drukproeven
  • Kennis van het uitvoeren van de kleurmeting² (fotospectrometer, …)
 • Competentie 13:
  Stelt de digitale drukmachine om
  • Houdt zich aan het productieorder en/of de technische fiche
  • Stelt de digitale drukmachine computergestuurd om
  • Geeft in op welke materialen het productieorder wordt uitgevoerd
  • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
  • Kiest kleurenprofielen uit een receptuur
  • Houdt rekening met het type materiaal dat gekozen moet worden voor het nieuwe order
  • Volgt informatie op via beeldscherm(en)
  • Interpreteert de gegevens en reageert passend
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bedieningssoftware voor geautomatiseerde processen
  • Kennis van procedures voor het in- en omstellen van de digitale drukmachine
  • Kennis van kleurprofielen
  • Kennis van kleurruimten
 • Competentie 14:
  Maakt producten klaar voor verzending: voor interne dispatching of externe verzending, afhankelijk van het type bedrijf
  • Vult opvolgdocumenten in voor de interne dispatching of externe verzending
  • Houdt zich aan de verpakkingsvoorschriften
  • selecteeret de producten volgens bestemming
  • Verdeelt de producten volgens de richtlijnen en de technische fiche
  • Past de richtlijnen voor opslag toe
  • Past veiligheidsvoorschriften toe
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke, mondeling en/of schriftelijk
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van verpakkingstechnieken
  • Basiskennis van verzendingsvoorschriften
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 15:
  Werkt veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
  • Kennis van milieuzorgsystemen en/of voorschriften
 • Competentie 16:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden indien van toepassing
  • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg indien van toepassing
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces, indien van toepassing
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van assertiviteitstechnieken
  • Kennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
  • Kennis van omgangsvormen
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 17:
  Verwerkt bestanden via (eenvoudige) impositie-tools
  • Verzamelt alle nodige ripbestanden op één plaat, drukdrager, … om zo efficiënt mogelijk te werken (via eenvoudige impositie)
  • Werkt met (eenvoudige) impositietools
  • Houdt bij de keuze om impositie toe te passen rekening met de kostprijs van de te verwerken drager
  • Houdt rekening met de timing voor de oplevering van de productieorder wanneer impositie om economische redenen zou worden toegepast
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het grafisch productieproces
  • Kennis van VDP (variabele data printing)
  • Kennis van RIP-software
  • Kennis van (eenvoudige) impositie-tools
 • Competentie 18:
  Controleert de veiligheidsvoorschriften in functie van de bestemming van het eindproduct
  • Respecteert sectorspecifieke bepalingen in functie van voedselveiligheid, kwaliteit, …
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Competentie 19:
  Werkt gebruikte drukdrager de gedrukte producten af
  • Past afwerkingstechnieken toe zoals bijv. snijden, perforeren, lamineren, kleven, peelen, nieten, vouwen, ringen zetten/kloppen, omzomen, aan elkaar verlijmen/smelten van doeken…
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van afwerkingstechnieken zoals bijv. snijden, perforeren, lamineren, kleven, peelen, nieten, vouwen, ringen zetten/kloppen, omzomen, aan elkaar verlijmen/smelten van doeken…
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Generieke kennis
 • Basiskennis van voorraadbeheer (inkten, doeken, dragers,… enkel in kleinere bedrijven)
 • Basiskennis van productieplanning
 • Basiskennis van kwaliteitscontrolesystemen
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van verzendingsvoorschriften
 • Basiskennis van assertiviteitstechnieken
 • Kennis van gesproken Engels (vakterminologie, ter ondersteuning voor de geleverde support via leveranciers)
 • Kennis van bedrijfseigen software
 • Kennis van RIP-software
 • Kennis van bedieningssoftware voor geautomatiseerde processen
 • Kennis van databeheersystemen
 • Kennis van de meest voorkomende problemen/storingen in het digitale drukproces
 • Kennis van bedrijfseigen registratiesystemen
 • Kennis van het productieproces
 • Kennis van interne productieprocedures
 • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van de werking en de bediening van een digitale drukmachine
 • Kennis van procedures voor het in- en omstellen van de digitale drukmachine
 • Kennis van machinesturingen
 • Kennis van eenvoudige (de)montage van onderdelen van digitale drukpersen
 • Kennis van de eigenschappen en het gedrag van de drukdragers/substraten (grondstoffen)
 • Kennis van de manipulatie van drukdragers
 • Kennis van de keuze van de inkten, in functie van de te verwerken substraten
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van interne procedures voor productcontrole
 • Kennis van de beoordelingscriteria van een proefdruk
 • Kennis van onderhoudstechnieken en -procedures voor preventief (basis)onderhoud
 • Kennis van productidentificatie
 • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
 • Kennis van opstartprocedures
 • Kennis van stopprocedures
 • Kennis van procedures om de digitale drukpers te bedienen
 • Kennis van kleurprofielen
 • Kennis van kleurruimten
 • Kennis van gekalibreerde drukproeven
 • Kennis van het uitvoeren van de kleurmeting² (fotospectrometer, …)
 • Kennis van kalibratieprocedure voor het kalibreren van een fotospectrometer
 • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Kennis van milieuzorgsystemen en/of -voorschriften
 • Kennis van kantoorsoftware
 • Kennis van milieuzorgsystemen en/of voorschriften
 • Kennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
 • Kennis van omgangsvormen
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van (eenvoudige) impositie-tools
Specifieke kennis
 • Basiskennis van het grafisch productieproces
 • Basiskennis van verpakkingstechnieken
 • Basiskennis van color management
 • Basiskennis van de conditioneringstechnieken van de grondstoffen en de half-afgewerkte producten (voorbeeld: instellen van de luchtvochtigheid
 • Basiskennis van het omgaan met heads (reinigen) voor het stopzetten van de digitale drukmachine (vooral voor solventen)
 • Kennis van VDP (variabele data printing)
 • Kennis van de gevolgen voor de productiekost bij het bepalen van de wijze van proefdrukken
 • Kennis van de beoogde effenheid en de egaliteit van het drukwerk
 • Kennis van afwerkingstechnieken zoals bijv. snijden, perforeren, lamineren, kleven, peelen, nieten, vouwen, ringen zetten/kloppen, omzomen, aan elkaar verlijmen/smelten van doeken…

Cognitieve vaardigheden

 • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
 • Neemt de planning door
 • Controleert en houdt zich aan het productieorder en de technische fiche
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • Opent de bestanden en ript ze naar de normen van de specifieke digitale drukmachine waarop het drukorder zal worden uitgevoerd
 • Bepaalt zelf of in overleg aan welke machine welk productieorder wordt uitgevoerd
 • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
 • Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
 • Houdt rekening met de interne codering
 • Gebruikt software voor voorraadbeheer
 • Start de digitale drukmachine op
 • Selecteert softwarematig het reinigingsprogramma voor de digitale drukmachine
 • Kalibreert de digitale drukmachine tijdens de opstartfase indien nodig
 • Houdt rekening met de minimale opstarttijd van de digitale drukmachine
 • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
 • Stelt de digitale drukmachine computergestuurd in
 • Kiest een receptuur/programma uit een keuzemenu voor de productie
 • Geeft in op welke materialen het productieorder wordt uitgevoerd
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Kiest kleurenprofielen uit een receptuur
 • Volgt informatie op via beeldschermen
 • Bepaalt, indien nodig, welk drukorder op welke machine moet worden uitgevoerd
 • Haalt de nodige bestanden voor het uitvoeren van het productieorder van de server
 • Opent en controleert de bestanden
 • Converteert (ript) de bestanden naar de normen/specificaties van de specifieke digitale drukmachine waarop het drukorder zal worden uitgevoerd
 • Registreert de parameters van succesvolle procedures in het kader van procesoptimalisatie
 • Maakt een beoordeelbare proef van het productieorder
 • Beoordeelt de proef eventueel met behulp van de fotospectrometer
 • Voert een testprint uit volgens vooropgestelde procedure
 • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Reageert op gepaste wijze
 • Doet veiligheidscontroles
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke (technicus)
 • Start de productie van het order op
 • Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
 • Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
 • Volgt de informatie over het drukproces op
 • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • Stelt parameters manueel, via touchscreen of computergestuurd af
 • Organiseert en realiseert een zo efficiënt mogelijk drukproces, rekening houdend met alle geldende normen (ISO, (voedsel)veiligheid, kwaliteit,…)
 • Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
 • Stopt de digitale drukmachine volgens de geldende procedures
 • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
 • Doet controles en controlerondes
 • Volgt informatie op, ter plaatse en/of via beeldschermen
 • Verzamelt gegevens ter plaatse en/of via beeldschermen
 • Controleert en interpreteert gegevens ter plaatse en/of via beeldschermen
 • Neemt op passende wijze actie
 • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke, indien van toepassing
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Formuleert verbetervoorstellen
 • Kalibreert tijdens de opstart de digitale drukmachine minstens één of meerdere keren
 • Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
 • Plaatst de digitale drukmachine in veiligheidsmodus en bereidt ze voor op het uitvoeren van onderhoud
 • Houdt zich aan onderhoudsplan en –richtlijnen
 • Registreert (basis)onderhoud
 • Sluit procedures af volgens vooropgestelde procedure
 • Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
 • Houdt gegevens bij en rapporteert over het gebruik van grondstoffen en materiaal
 • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, … )
 • Volgt informatie op via beeldschermen of via touchscreen
 • Voert productcontroles uit op basis van de geldende normen
 • Neemt en labelt representatieve stalen
 • Vergelijkt de resultaten van controles met het referentiestaal
 • Merkt afwijkingen aan producten op
 • Interpreteert controlegegevens
 • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product
 • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, … )
 • Houdt zich aan het productieorder en/of de technische fiche
 • Geeft in op welke materialen het productieorder wordt uitgevoerd
 • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
 • Kiest kleurenprofielen uit een receptuur
 • Houdt rekening met het type materiaal dat gekozen moet worden voor het nieuwe order
 • Volgt informatie op via beeldscherm(en)
 • Interpreteert de gegevens en reageert passend
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Vult opvolgdocumenten in voor de interne dispatching of externe verzending
 • Houdt zich aan de verpakkingsvoorschriften
 • selecteeret de producten volgens bestemming
 • Verdeelt de producten volgens de richtlijnen en de technische fiche
 • Past de richtlijnen voor opslag toe
 • Past veiligheidsvoorschriften toe
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke, mondeling en/of schriftelijk
 • Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden indien van toepassing
 • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg indien van toepassing
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces, indien van toepassing
 • Verzamelt alle nodige ripbestanden op één plaat, drukdrager, … om zo efficiënt mogelijk te werken (via eenvoudige impositie)
 • Werkt met (eenvoudige) impositietools
 • Houdt bij de keuze om impositie toe te passen rekening met de kostprijs van de te verwerken drager
 • Houdt rekening met de timing voor de oplevering van de productieorder wanneer impositie om economische redenen zou worden toegepast
 • Respecteert sectorspecifieke bepalingen in functie van voedselveiligheid, kwaliteit, …

Probleemoplossende vaardigheden

 • Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de digitale drukmachine op
 • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
 • Legt de digitale drukmachine stil indien nodig
 • Merkt met behulp van de signalisatie afwijkingen op en heeft oog voor storingen of de nood aan preventief onderhoud
 • Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op
 • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
 • Regelt de digitale drukmachine bij wanneer afwijkingen vastgesteld worden
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
 • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
 • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
 • Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
 • Stelt de digitale drukmachine computergestuurd om

Motorische vaardigheden

 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • Bedient de digitale drukmachine (-lijn)
 • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit volgens de geldende procedures
 • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole (bijv. fotospectrometer)
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Past afwerkingstechnieken toe zoals bijv. snijden, perforeren, lamineren, kleven, peelen, nieten, vouwen, ringen zetten/kloppen, omzomen, aan elkaar verlijmen/smelten van doeken…

Omgevingscontext

Generiek
 • Het beroep kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • De activiteit varieert naar gelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • Het werk vindt hoofdzakelijk plaats aan een digitale drukmachine
 • De operator kan afhankelijk van de grootte van de onderneming één of meerdere digitale drukmachines bedienen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde operaties
 • Dit beroep wordt zowel staand als zittend uitgevoerd
 • Dit beroep vraagt een zekere inspanning bij het verplaatsen van rollen papier, kunststof, textiel , grote formaten (kunststof) platen, … en/of het tillen van pakken papier gedurende een beperkt gedeelte van de dag
 • Er moet voortdurend rekening gehouden worden met hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Het werk kan in team plaatsvinden
Specifiek
 • Dit beroep kan worden uitgevoerd in diverse types bedrijven, gaande van een kleine bureaushop/copy shop tot een groot productiebedrijf
 • Er wordt gewerkt in een frisse en stofvrije ruimte
 • Dit beroep kan kleine snijwonden veroorzaken bij het manipuleren van allerhande soorten drukdragers

Handelingscontext

Generiek
 • Indien in shiften wordt gewerkt wordt er gecommuniceerd met het team voor de overdracht
 • Houdt rekening met veiligheids- en milieuvoorschriften bij omgang met grondstoffen en producten
 • Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen en producten
 • Houdt zich aan voorschriften en procedures
 • Houdt rekening met de veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product
 • Volgt alle informatiegegevens m.b.t. het productieproces permanent op
 • Volgt de productieplanning nauwgezet op, maar is ook flexibel bij dringende jobs
 • Houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces
 • Is mee verantwoordelijk voor het volledige proces
 • Volgt meerdere stappen in het productieproces gelijktijdig op
 • Stuurt, afhankelijk van de setting van het bedrijf, simultaan meerdere digitale drukmachines aan
 • Gaat om met uiteenlopende opdrachten en diverse grondstoffen en hulpproducten
 • De uitoefening van het beroep vereist een hoge mate van fijne handigheid en technisch inzicht
 • Het beroep vereist een grote mate aan nauwkeurigheid
 • De beroepsbeoefenaar is zich constant bewust van de mogelijke impact van de eigen handelingen
 • De beroepsbeoefenaar is zich voortdurend bewust van de kostprijs van de grondstoffen en van de gevraagde oplage wanneer hij/zij een testprint maakt
 • De beroepsbeoefenaar is steeds alert voor afwijkingen in het proces en/of storingen aan de digitale drukmachine(s)
 • De beroepsbeoefenaar zoekt actief naar situaties om zijn/haar competentie(s) te verbreden en te verdiepen
 • De beroepsbeoefenaar staat open voor en past zich aan wisselende contexten, eisen, omstandigheden, vereisten, gebeurtenissen,… aan
 • Werkt (indien van toepassing) in teamverband
 • Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
Specifiek
 • Besteedt extra aandacht bij wissels van de drukopdrachten en bij meervoudige opdrachten
 • Er wordt een zekere alertheid gevraagd ten opzichte van de aangeleverde grondstoffen/dragers

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het opstellen van de eigen planning, indien van toepassing
 • het zorgen voor de toevoer van de grondstoffen; het opstarten, instellen, proefdraaien, bedienen, bijstellen, omstellen en stilleggen van de digitale drukmachine; de opvolging van het productieproces; kwaliteitsopvolging en -controle en basisonderhoud
 • in het zelf oplossen van mogelijke problemen (in grote mate)
 • het telefonisch overleggen met de support dienst van de leverancier of de technieker inhouse (in grote mate)
Is gebonden aan
 • aan tijdschema/planning; veiligheids- en milieuvoorschriften/procedures; productieorder/technische fiche; hygiëneregelgeving; kenmerken van de grondstoffen; richtwaarden; kwaliteitsnormen/voorschriften en rapporteringsprocedures
Doet beroep op
 • de leidinggevende of teamleader en/of een verantwoordelijke voor de planning, productieorder, meldingen van storingen, technische interventies of nood aan (extern) onderhoud, productieoptimalisatie
 • de (onderhouds)technieker voor storingen, technische interventies en onderhoud

Verantwoordelijkheid

 • Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
 • Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen)
 • Start de digitale drukmachine op
 • Stelt de digitale drukmachine in
 • Maakt een bestand dat door de specifieke software van de digitale drukmachine kan gelezen worden (centrale RIP)
 • Maakt een eerste testprint
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de digitale drukmachine
 • Start, bedient en stopt de digitale drukmachine
 • Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig
 • Voert preventief of curatief (basis)onderhoud uit aan de digitale drukmachine
 • Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
 • Voert kwaliteitscontroles uit
 • Stelt de digitale drukmachine om
 • Maakt producten klaar voor verzending: voor interne dispatching of externe verzending, afhankelijk van het type bedrijf
 • Werkt veilig, ordelijk en milieubewust
 • Werkt in teamverband
 • Verwerkt bestanden via (eenvoudige) impositie-tools
 • Controleert de veiligheidsvoorschriften in functie van de bestemming van het eindproduct
 • Werkt gebruikte drukdrager de gedrukte producten af

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.