Fitnessbegeleider

 
BK-0216-4
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Fitnessbegeleider

De titel wordt gebruikt in de Competent-fiche G120401 ‘Begeleider Sportactiviteiten (m/v)’.

Definitie

“De fitnessbegeleider begeleidt de fitnessbeoefenaar bij het correct uitvoeren van fitnessoefeningen binnen het aanbod van de fitnessclub zodat de fitnessbeoefenaar correct en veilig beweegt en zijn doelstellingen kan bereiken.”

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 4, 2019

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Bereidt de eigen werkzaamheden voor
  • Vult een oefenprogramma in op basis van de visie en het aanbod van de fitnessclub/van het project
  • Bereidt een intern overleg voor
  • Neemt deel aan het werkoverleg
  • Plant de eigen werkzaamheden
  • Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, ….)
  • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met alle betrokkenen
  • Rapporteert, indien nodig, aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van vergadertechnieken
  • Kennis van de organisatie van sport- en bewegingsactiviteiten
  • Kennis van sportaccommodaties, materialen en middelen
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, kwaliteit en hygiëne
  • Past de kwaliteitsnormen van het bedrijf toe
  • Controleert het naleven van de veiligheidsregels, -aanwijzingen en hygiëne
  • Controleert de beveiliging van de locatie
  • Vermijdt gevaarlijke situaties, risico’s en potentieel gevaarlijke oefeningen
  • Zorgt ervoor dat de beoefenaar zijn oefeningen veilig en hygiënisch kan uitoefenen
  • Zorgt dat de beoefenaar in een aangename omgeving kan bewegen
  • Zorgt voor aangepast geluidsniveau (muziek, …)
  • Zorgt voor aangepaste temperatuur en voldoende ventilatie
  • Functioneert kwalitatief en efficiënt , ook op piekmomenten
  • Houdt toezicht op het naleven van het huishoudelijk reglement
  • Meldt bijzonderheden aan de personal trainer of de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van veilig bewegen
  • Kennis van ongevallenpreventie
  • Kennis van veiligheidsregels en toegankelijkheidsvoorschriften van publieke toegankelijke ruimten
  • Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
  • Kennis van de vigerende wetgeving en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, veiligheid en ergonomisch werken
  • Kennis van veilig gebruik van materiaal
 • Competentie 3:
  Past EHBO en BLS toe
  • Reageert efficiënt wanneer een beoefenaar of een andere betrokkene letsel oploopt of onwel wordt
  • Maakt contact met de betrokkene (indien mogelijk)
  • Informeert naar klachten/symptomen
  • Onderzoekt de betrokkene en beslist wat hij moet doen
  • Voert BLS (basic life support) met en zonder AED (automatische externe defibrillator) uit
  • Houdt zich aan de voorgeschreven procedures
  • Schakelt (eventueel) hulp in
  • Meldt het voorval aan de verantwoordelijke (indien van toepassing)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van EHBO en BLS-technieken
 • Competentie 4:
  Kijkt het sportmateriaal en -uitrusting na
  • Ziet er op toe dat de beoefenaar(s) het materiaal opgeruimd en netjes achterlaten
  • Meldt de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal en accommodatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van sportaccommodaties, materialen en middelen
  • Kennis van toestellen en materialen aangepast aan het aanbod en de visie van de fitnessclub (cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheidstraining en core stability training, …)
 • Competentie 5:
  Informeert over het fitnessaanbod en de organisatie van de sessies
  • Gaat na of het een bestaande klant is of een prospect
  • Inventariseert de informatiebehoefte
  • Informeert de klant over het clubaanbod
  • Geeft informatie over de praktische organisatie binnen de fitnessclub
  • Geeft een rondleiding indien nodig
  • Motiveert tot deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten
  • Geeft voorlichting over fitheid, gezondheid en de relatie met regelmatig bewegen
  • Onderhoudt contact met de beoefenaar
  • Onderhoudt contact met andere begeleiders
  • Houdt zich aan en informeert over de richtlijnen van het ethisch en medisch verantwoord sporten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gezonde voeding
  • Basiskennis van de relatie tussen beweging en gezondheid in functie van gezond bewegen
  • Basiskennis van voedings- en gewichtscontrole
  • Basiskennis van gedragsverandering en relatie beweging-gezondheid
  • Basiskennis van verschillende doelgroepen
  • Basiskennis van communicatietechnieken (schriftelijk en mondeling)
  • Kennis van medisch en ethisch verantwoord sporten
  • Kennis van ethische code
 • Competentie 6:
  Onthaalt beoefenaars
  • Ontvangt beoefenaars volgens de regels van klantvriendelijkheid
  • Registreert beoefenaars (controleren toegangsbewijs, inschrijving uitvoeren, aan- en afwezigheden registreren, …)
  • Geeft informatie en beantwoordt vragen
  • Bedient de telefoon
  • Neemt berichten aan en zorgt dat de informatie bij de juiste persoon terecht komt
  • Legt eventueel afspraken vast met de (nieuwe) beoefenaar
  • Verwerkt de afspraak in een (elektronisch) agendasysteem
  • Bevraagt beoefenaars spontaan over de mate van tevredenheid en hun eventuele behoeften
  • Neemt afscheid van beoefenaars
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis klantenonthaal
  • Basiskennis klantgericht telefoneren
  • Basiskennis van informatietechnologie conform het ECDL (European Computer Driving Licence, waarbij de basiskennis van het PC-gebruik aanwezig is en dit omvat volgende 7 onderdelen: computer essentials, tekstverwerking, spreadsheet, databases gebruiken, presentaties maken, online essentials, digitale veiligheid)
 • Competentie 7:
  Promoot en past communicatieacties over de activiteiten van de fitnessclub of dienstverlening toe
  • Gebruikt courante software
  • Voert de meest efficiënte communicatieacties uit
  • Draagt bij tot de uitvoering van acties of reclamecampagnes
  • Promoot bewegingsactiviteiten binnen het gestandaardiseerd aanbod van de fitnessclub
  • Maakt reclame voor activiteiten voor regelmatig bewegen
  • Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken (schriftelijk en mondeling)
  • Basiskennis van presentatietechnieken
  • Basiskennis van promotietechnieken
  • Basiskennis van informatietechnologie conform het ECDL (European Computer Driving Licence, waarbij de basiskennis van het PC-gebruik aanwezig is en dit omvat volgende 7 onderdelen: computer essentials, tekstverwerking, spreadsheet, databases gebruiken, presentaties maken, online essentials, digitale veiligheid)
 • Competentie 8:
  Bepaalt het beginniveau en de doelstellingen van de beoefenaar(s) op gestandaardiseerde wijze
  • Organiseert een intakegesprek
  • Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond
  • Identificeert incentives en obstakels om meer te bewegen
  • Neemt een par-q (physical activity readiness questionnaire) af
  • Gebruikt een standaard testprotocol en informeert over de mogelijke effecten en risico’s
  • Neemt testen, vragenlijsten, … af (conditie, hartslag, vetpercentage, gewicht, lenigheid, submaximale testen,…)
  • Licht de resultaten van de afgenomen testen toe aan de beoefenaar
  • Verwijst de beoefenaar, indien wenselijk, door naar een personal trainer, medisch of paramedisch begeleider
  • Luistert actief naar alle betrokkenen
  • Communiceert en/of rapporteert aan personal trainer en/of verantwoordelijke
  • Communiceert met de opdrachtgever en de klant over de resultaten van het trainingsprogramma
  • Behandelt klantinformatie vertrouwelijk
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van anatomie en fysiologie
  • Basiskennis van de psychologie in relatie tot de doelgroep
  • Kennis van het afnemen en interpreteren van standaard vragenlijsten
  • Kennis van meten en evalueren van de fysieke conditie via standaard protocol (standaardtesten, …)
  • Kennis van het opmaken van een basisprofiel van de beoefenaar
  • Kennis van observatiemethodieken
  • Kennis van medisch en ethisch verantwoord sporten
 • Competentie 9:
  Stemt de sessie af op het niveau van de beoefenaar(s)
  • Houdt rekening met de diversiteit, verwachtingen, beleving, …. van de beoefenaar(s)
  • Hanteert standaard fitnessprogramma’s (oefeningen, duur, frequentie, opeenvolgingen, …) voor de beoefenaar(s)
  • Werkt conform een oefenplan
  • Stelt een oefenschema op binnen het gestandaardiseerd aanbod van de fitnessclub
  • Bouwt binnen het oefenschema de oefeningen geleidelijk op
  • Plant voldoende hersteltijd in tussen de sessies
  • Stemt eventueel het materiaal af op het niveau van de beoefenaar(s)
  • Houdt zich aan de gemaakte afspraken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis functionele anatomie
  • Kennis van trainingsleer
  • Kennis van potentieel gevaarlijke oefeningen
  • Kennis van planmatig werken
  • Kennis van rekenvaardigheid en verhoudingen
 • Competentie 10:
  Demonstreert bewegingsactiviteiten binnen het gestandaardiseerd fitnessaanbod van het bedrijf
  • Demonstreert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van de cardiotraining
  • Demonstreert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van de krachttraining
  • Demonstreert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van de coördinatie, evenwicht en lenigheidstraining
  • Demonstreert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van core stability training
  • Volgt de nieuwe evoluties op en neemt deel aan bijscholingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van toestellen en materialen aangepast aan het aanbod en de visie van de fitnessclub (cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheidstraining en core stability training, …)
  • Kennis van trainingstechnieken : cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheidstraining, en core stability training
  • Kennis van de nieuwe evoluties
 • Competentie 11:
  Stelt de oefeningen aan de beoefenaar(s) voor en leert deze aan
  • Organiseert ruimtes, hun inrichting en de installatie van materiaal
  • Formuleert concrete doelen en bespreekt die met de beoefenaar(s)
  • Beschrijft de te verwachte fysieke gevolgen en veranderingen
  • Demonstreert en leert technieken, houdingen en motorische gedragingen aan
  • Leert de technieken van een bewegingsactiviteit en specifieke trainingen aan (cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheidstraining, en core stability training)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van motorisch leren
  • Kennis van trainingstechnieken : cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheidstraining, en core stability training
  • Kennis van blessurepreventie
  • Kennis van didactische methodieken
  • Kennis van observatiemethodieken
  • Kennis van begeleidingsmethodieken
 • Competentie 12:
  Begeleidt de beoefenaar bij zijn oefeningen
  • Voorziet voldoende warming-up en cooling-down
  • Geeft cardiotraining, krachttraining, lenigheidstraining en/of conditietraining binnen het gestandaardiseerd aanbod van de fitnessclub
  • Heeft aandacht voor uithouding, lenigheid, kracht en weerstand
  • Verbetert fouten in de techniek
  • Geeft extra instructies indien nodig
  • Vraagt om feedback over de oefeningen
  • Volgt de fysieke evoluties op (eventueel via tussentijdse evaluaties/testen)
  • Evalueert de trainingsintensiteit en stelt bij waar nodig
  • Stelt het trainingsprogramma binnen het gestandaardiseerd clubaanbod bij op basis van de noden en vorderingen
  • Verdeelt de aandacht in de oefenzaal over de verschillende beoefenaars
  • Grijpt in bij ongewenst/ongepast gedrag en bij een onveilige/ongewenste situatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van potentieel gevaarlijke oefeningen
  • Kennis van observatiemethodieken
  • Kennis van begeleidingsmethodieken
  • Kennis van feedbackvaardigheden (geven en vragen)
  • Kennis van conflicthantering
 • Competentie 13:
  Motiveert de beoefenaar bij zijn oefeningen
  • Geeft op enthousiaste, duidelijke en deskundige manier aanwijzingen en informatie aan de beoefenaar(s)
  • Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van motivatiemethodieken

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van anatomie en fysiologie
 • Basiskennis functionele anatomie
 • Basiskennis van motorisch leren
 • Basiskennis van gezonde voeding
 • Basiskennis van de relatie tussen beweging en gezondheid in functie van gezond bewegen
 • Basiskennis van voedings- en gewichtscontrole
 • Basiskennis van gedragsverandering en relatie beweging-gezondheid
 • Basiskennis van verschillende doelgroepen
 • Basiskennis van communicatietechnieken (schriftelijk en mondeling)
 • Basiskennis van vergadertechnieken
 • Basiskennis van presentatietechnieken
 • Basiskennis van promotietechnieken
 • Basiskennis van de psychologie in relatie tot de doelgroep
 • Basiskennis klantenonthaal
 • Basiskennis klantgericht telefoneren
 • Basiskennis van informatietechnologie conform het ECDL (European Computer Driving Licence, waarbij de basiskennis van het PC-gebruik aanwezig is en dit omvat volgende 7 onderdelen: computer essentials, tekstverwerking, spreadsheet, databases gebruiken, presentaties maken, online essentials, digitale veiligheid)
 • Kennis van de organisatie van sport- en bewegingsactiviteiten
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van veilig bewegen
 • Kennis van ongevallenpreventie
 • Kennis van veiligheidsregels en toegankelijkheidsvoorschriften van publieke toegankelijke ruimten
 • Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
 • Kennis van de vigerende wetgeving en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, veiligheid en ergonomisch werken
 • Kennis van EHBO en BLS-technieken
 • Kennis van trainingsleer
 • Kennis van sportaccommodaties, materialen en middelen
 • Kennis van veilig gebruik van materiaal
 • Kennis van toestellen en materialen aangepast aan het aanbod en de visie van de fitnessclub (cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheidstraining en core stability training, …)
 • Kennis van trainingstechnieken : cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheidstraining, en core stability training
 • Kennis van potentieel gevaarlijke oefeningen
 • Kennis van blessurepreventie
 • Kennis van het afnemen en interpreteren van standaard vragenlijsten
 • Kennis van meten en evalueren van de fysieke conditie via standaard protocol (standaardtesten, …)
 • Kennis van het opmaken van een basisprofiel van de beoefenaar
 • Kennis van planmatig werken
 • Kennis van rekenvaardigheid en verhoudingen
 • Kennis van didactische methodieken
 • Kennis van observatiemethodieken
 • Kennis van begeleidingsmethodieken
 • Kennis van feedbackvaardigheden (geven en vragen)
 • Kennis van conflicthantering
 • Kennis van motivatiemethodieken
 • Kennis van de nieuwe evoluties
 • Kennis van medisch en ethisch verantwoord sporten
 • Kennis van ethische code

Cognitieve vaardigheden

 • Vult een oefenprogramma in op basis van de visie en het aanbod van de fitnessclub/van het project
 • Bereidt een intern overleg voor
 • Neemt deel aan het werkoverleg
 • Plant de eigen werkzaamheden
 • Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, ….)
 • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met alle betrokkenen
 • Rapporteert, indien nodig, aan de verantwoordelijke
 • Past de kwaliteitsnormen van het bedrijf toe
 • Controleert het naleven van de veiligheidsregels, -aanwijzingen en hygiëne
 • Controleert de beveiliging van de locatie
 • Vermijdt gevaarlijke situaties, risico’s en potentieel gevaarlijke oefeningen
 • Zorgt ervoor dat de beoefenaar zijn oefeningen veilig en hygiënisch kan uitoefenen
 • Zorgt dat de beoefenaar in een aangename omgeving kan bewegen
 • Zorgt voor aangepast geluidsniveau (muziek, …)
 • Zorgt voor aangepaste temperatuur en voldoende ventilatie
 • Functioneert kwalitatief en efficiënt , ook op piekmomenten
 • Houdt toezicht op het naleven van het huishoudelijk reglement
 • Informeert naar klachten/symptomen
 • Houdt zich aan de voorgeschreven procedures
 • Schakelt (eventueel) hulp in
 • Meldt het voorval aan de verantwoordelijke (indien van toepassing)
 • Ziet er op toe dat de beoefenaar(s) het materiaal opgeruimd en netjes achterlaten
 • Meldt de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal en accommodatie
 • Gaat na of het een bestaande klant is of een prospect
 • Inventariseert de informatiebehoefte
 • Informeert de klant over het clubaanbod
 • Geeft informatie over de praktische organisatie binnen de fitnessclub
 • Motiveert tot deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten
 • Geeft voorlichting over fitheid, gezondheid en de relatie met regelmatig bewegen
 • Onderhoudt contact met de beoefenaar
 • Onderhoudt contact met andere begeleiders
 • Houdt zich aan en informeert over de richtlijnen van het ethisch en medisch verantwoord sporten
 • Ontvangt beoefenaars volgens de regels van klantvriendelijkheid
 • Geeft informatie en beantwoordt vragen
 • Neemt berichten aan en zorgt dat de informatie bij de juiste persoon terecht komt
 • Legt eventueel afspraken vast met de (nieuwe) beoefenaar
 • Bevraagt beoefenaars spontaan over de mate van tevredenheid en hun eventuele behoeften
 • Gebruikt courante software
 • Voert de meest efficiënte communicatieacties uit
 • Draagt bij tot de uitvoering van acties of reclamecampagnes
 • Promoot bewegingsactiviteiten binnen het gestandaardiseerd aanbod van de fitnessclub
 • Maakt reclame voor activiteiten voor regelmatig bewegen
 • Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan
 • Organiseert een intakegesprek
 • Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond
 • Gebruikt een standaard testprotocol en informeert over de mogelijke effecten en risico’s
 • Licht de resultaten van de afgenomen testen toe aan de beoefenaar
 • Luistert actief naar alle betrokkenen
 • Communiceert en/of rapporteert aan personal trainer en/of verantwoordelijke
 • Communiceert met de opdrachtgever en de klant over de resultaten van het trainingsprogramma
 • Behandelt klantinformatie vertrouwelijk
 • Houdt rekening met de diversiteit, verwachtingen, beleving, …. van de beoefenaar(s)
 • Werkt conform een oefenplan
 • Stelt een oefenschema op binnen het gestandaardiseerd aanbod van de fitnessclub
 • Bouwt binnen het oefenschema de oefeningen geleidelijk op
 • Stemt eventueel het materiaal af op het niveau van de beoefenaar(s)
 • Houdt zich aan de gemaakte afspraken
 • Volgt de nieuwe evoluties op en neemt deel aan bijscholingen
 • Formuleert concrete doelen en bespreekt die met de beoefenaar(s)
 • Beschrijft de te verwachte fysieke gevolgen en veranderingen
 • Heeft aandacht voor uithouding, lenigheid, kracht en weerstand
 • Verbetert fouten in de techniek
 • Geeft extra instructies indien nodig
 • Vraagt om feedback over de oefeningen
 • Volgt de fysieke evoluties op (eventueel via tussentijdse evaluaties/testen)
 • Stelt het trainingsprogramma binnen het gestandaardiseerd clubaanbod bij op basis van de noden en vorderingen
 • Verdeelt de aandacht in de oefenzaal over de verschillende beoefenaars
 • Geeft op enthousiaste, duidelijke en deskundige manier aanwijzingen en informatie aan de beoefenaar(s)
 • Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten

Probleemoplossende vaardigheden

 • Meldt bijzonderheden aan de personal trainer of de verantwoordelijke
 • Reageert efficiënt wanneer een beoefenaar of een andere betrokkene letsel oploopt of onwel wordt
 • Maakt contact met de betrokkene (indien mogelijk)
 • Onderzoekt de betrokkene en beslist wat hij moet doen
 • Identificeert incentives en obstakels om meer te bewegen
 • Verwijst de beoefenaar, indien wenselijk, door naar een personal trainer, medisch of paramedisch begeleider
 • Plant voldoende hersteltijd in tussen de sessies
 • Evalueert de trainingsintensiteit en stelt bij waar nodig
 • Grijpt in bij ongewenst/ongepast gedrag en bij een onveilige/ongewenste situatie

Motorische vaardigheden

 • Voert BLS (basic life support) met en zonder AED (automatische externe defibrillator) uit
 • Geeft een rondleiding indien nodig
 • Registreert beoefenaars (controleren toegangsbewijs, inschrijving uitvoeren, aan- en afwezigheden registreren, …)
 • Bedient de telefoon
 • Verwerkt de afspraak in een (elektronisch) agendasysteem
 • Neemt afscheid van beoefenaars
 • Neemt een par-q (physical activity readiness questionnaire) af
 • Neemt testen, vragenlijsten, … af (conditie, hartslag, vetpercentage, gewicht, lenigheid, submaximale testen,…)
 • Hanteert standaard fitnessprogramma’s (oefeningen, duur, frequentie, opeenvolgingen, …) voor de beoefenaar(s)
 • Demonstreert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van de cardiotraining
 • Demonstreert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van de krachttraining
 • Demonstreert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van de coördinatie, evenwicht en lenigheidstraining
 • Demonstreert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van core stability training
 • Organiseert ruimtes, hun inrichting en de installatie van materiaal
 • Demonstreert en leert technieken, houdingen en motorische gedragingen aan
 • Leert de technieken van een bewegingsactiviteit en specifieke trainingen aan (cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheidstraining, en core stability training)
 • Voorziet voldoende warming-up en cooling-down
 • Geeft cardiotraining, krachttraining, lenigheidstraining en/of conditietraining binnen het gestandaardiseerd aanbod van de fitnessclub

Omgevingscontext

 • Het beroep wordt uitgeoefend in de oefenzaal van een fitnesscenter
 • Het beroep wordt uitgeoefend met flexibele werkuren: het kan overdag of ’s avonds, tijdens de weekdagen, in het weekend.
 • De fitnessbegeleider komt in contact met potentiële klanten (een breed spectrum van typen klanten met verschillende leeftijden en wijzigende motieven/doelstellingen), met klanten, personal trainers, uitbaters van fitness- en sportaccommodaties
 • De fitnessbegeleider moet omgaan met wisselende klantentypes ( verschillen qua leeftijd, sociale en culturele achtergrond, waarden, normen, beleving, doelen, …) en een verscheidenheid aan materialen en toestellen
 • De werkzaamheden kunnen uitgeoefend worden in een drukke of lawaaierige omgeving
 • De beroepsuitoefening vereist omgang met verschillende verwachtingen van de beoefenaar(s)
 • De beroepsuitoefening vraagt afwisseling in de planning binnen het gestandaardiseerd clubaanbod, rekening houdend met de mogelijkheden van de beoefenaar

Handelingscontext

 • De fitnessbegeleider draagt aangepaste kledij
 • De fitnessbegeleider moet goed observeren en communiceren om via gesprek en observatie de wensen en behoeften van de beoefenaar te achterhalen
 • De fitnessbegeleider verzorgt taal, gedrag en houding in contact met de beoefenaars
 • De fitnessbegeleider gaat respectvol om met de beoefenaars
 • De fitnessbegeleider kan klantgericht handelen en goed samenwerken met betrokkenen en met alle typen klanten
 • De fitnessbegeleider werkt resultaatgericht, efficiënt en methodisch
 • De fitnessbegeleider moet permanent aandacht besteden aan werken met veilig en hygiënisch materiaal in een veilige omgeving
 • De fitnessbegeleider moet tijdschema’s en afspraken respecteren en naleven
 • De fitnessbegeleider moet vertrouwelijk omgaan met informatie en gegevens van klanten
 • De fitnessbegeleider beheerst de bewegingsactiviteiten binnen het gestandaardiseerd fitnessaanbod van het bedrijf
 • De beroepsuitoefening vraagt een voorzichtige omgang met toestellen en materialen
 • De fitnessbegeleider moet kunnen in team werken met andere begeleiders
 • De fitnessbegeleider moet trends in de markt in het gebied van fitnesstoestellen opvolgen
 • De beroepsactiviteiten houden veel bewegen en rechtstaan in

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het plannen en uitvoeren van zijn eigen werkzaamheden binnen het gestandaardiseerd clubaanbod
Is gebonden aan
 • de richtlijnen van de personal trainer en/of de fitnessuitbater
 • het gestandaardiseerd clubaanbod, de fysieke conditie van de beoefenaar/sporter
 • de wensen en de doelen van de beoefenaar
 • de veiligheidsinstructies
 • de hygiëneregelgeving
 • de resultaten van de tussentijdse en controletesten
Doet beroep op
 • de personal trainer en/of de fitnessuitbater voor de opdracht, informatie, advies en bij problemen

Verantwoordelijkheid

 • Bereidt de eigen werkzaamheden voor
 • Werkt met oog voor veiligheid, kwaliteit en hygiëne
 • Past EHBO en BLS toe
 • Kijkt het sportmateriaal en -uitrusting na
 • Informeert over het fitnessaanbod en de organisatie van de sessies
 • Onthaalt beoefenaars
 • Promoot en past communicatieacties over de activiteiten van de fitnessclub of dienstverlening toe
 • Bepaalt het beginniveau en de doelstellingen van de beoefenaar(s) op gestandaardiseerde wijze
 • Stemt de sessie af op het niveau van de beoefenaar(s)
 • Demonstreert bewegingsactiviteiten binnen het gestandaardiseerd fitnessaanbod van het bedrijf
 • Stelt de oefeningen aan de beoefenaar(s) voor en leert deze aan
 • Begeleidt de beoefenaar bij zijn oefeningen
 • Motiveert de beoefenaar bij zijn oefeningen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.