HR assistent

 

Globaal

Titel

HR assistent

Definitie

Het opvolgen en informeren van het personeel en het administratief beheren van personeelsdossiers, rekening houdend met de geldende regelgeving en het HR-beleid van de organisatie teneinde een efficiënt personeelsbeheer te ondersteunen en uit te voeren.

Niveau

4

Jaar van erkenning

2019

Activiteiten

Opsomming competenties

Basisactiviteiten
 • 12. Werkt ondersteunend en loyaal t.a.v. de afdeling/organisatie (M160601 Id-c)
  • Digitaliseert, verwerkt en controleert documenten, data en informatie
  • Communiceert helder, duidelijk en op een zakelijke manier
  • Gebruikt instrumenten voor de opvolging van de activiteit van de organisatie/afdeling en maakt en werkt situatieoverzichten bij
  • Voert commerciële handelingen uit
  • Organiseert vergaderingen en stelt verslagen op
  • Respecteert de bedrijfscultuur, procedures en regels
  • Gaat confidentieel om met bedrijfsgerelateerde informatie
  • Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • 13. Werkt oplossingsgericht (co 01805)
  • Inventariseert problemen (databanken, eigen administratie,…)
  • Analyseert de aard van de problemen
  • Merkt problemen op en signaleert ze in aan de leidinggevende
  • Werkt een passende oplossing uit voor problemen binnen het eigen takenpakket
  • Zoekt naar oplossingen om problemen te voorkomen binnen het eigen takenpakket
 • 14. Werkt doelgroepgericht (co 01806)
  • Gaat integer en respectvol om met klanten/collega’s
  • Zorg voor een goede overlegsituatie met de klant/collega’s
  • Wekt geen onrealiseerbare verwachtingen
  • Richt de aandacht op de wensen en de belangen van de klanten en op de samenwerking met collega’s
  • Probeert zich in de wensen en problemen van de klant/collega in te leven
  • Gaat authentiek om met bezwaren, weerstand en klachten
 • 15. Ontwikkelt permanent de eigen deskundigheid (co 01808)
  • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Volgt nieuwe evoluties op in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden in relatie tot de eigen werkzaamheden
  • Deelt kennis met collega's
Specifieke Activiteiten
 • 1. Organiseert en ondersteunt het proces van werving en selectie (co 01784)
  • Stelt vacatures op volgens richtlijnen
  • Verspreidt de vacatures via verschillende kanalen
  • Screent de verschillende CV’s en motivatiebrieven aan de hand van het vereiste profiel en sorteert deze
  • Voert telefonisch een preselectie uit aan de hand van een standaardvragenlijst en –procedure
  • Nodigt, na overleg, potentiële kandidaten uit
  • Plant de sollicitatiegesprekken efficiënt in en volgt deze op
  • Geeft praktische ondersteuning bij interne assessments
  • Beantwoordt de niet weerhouden kandidaten
  • Gaat vertrouwelijk om met informatie
  • Gebruikt een HR-softwarepakket
 • 2. Maakt individuele dossiers van werknemers aan, volgt op en voert updates door, rekening houdend met de actuele wetgeving (M150101 Id17577-c)
  • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
  • Verzamelt en controleert gegevens (attesten, tijdsregistratie, wijzigingen personeel, dienstverplaatsingen, onkosten,….) volgens de richtlijnen
  • Houdt verlofadministratie en ziektemeldingen bij
  • Berekent verloftegoeden
  • Doet opzoekingen om dossiers te vervolledigen
  • Registreert, klasseert en beheert gegevens
  • Stelt arbeidscontracten op
  • Stelt de nodige documenten op in functie van het beëindigen van een arbeidscontract
  • Stelt de nodige documenten op in functie van tijdelijke arbeidskrachten
  • Past gegevens aan bij in- en uitstroom of doorstroom van personeel
  • Signaleert bijzonderheden of afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Dient de wettelijke personeelsaangifte in
  • Beantwoordt individuele vragen van het personeel (telefonisch, schriftelijk)
  • Gaat vertrouwelijk om met informatie
  • Gebruikt een FR-softwarepakket
 • 3. Vertaalt opleidingsbehoeften en -noden naar opleidingsinitiatieven (M150101 Id24354-c)
  • Overlegt met de verantwoordelijke over opleidingsbehoeften en -noden van/voor personeelsleden
  • Analyseert verslagen en data om opleidingsbehoeften en -noden te inventariseren
  • Stelt opleidingsactiviteiten voor op basis van geïnventariseerde behoeften
  • Overlegt met de verantwoordelijke over de mogelijke opleidingen
  • Vraagt opleidingen aan
  • Noteert aangevraagde/gevolgde opleidingen in het personeelsdossier
  • Volgt opleidingsactiviteiten op
  • Volgt de evaluaties van de opleiding en het aanbod op volgens het HR-beleid van de organisatie
  • Gebruikt een HR-softwarepakket
 • 4. Actualiseert en werkt documenten uit om het HR-beleid te evalueren en bij te sturen (M150101 Id8238-c)
  • Gebruikt kantoorsoftware
  • Verzamelt beleidsondersteunende gegevens (ziekteverzuim, deeltijds werk, …)
  • Maakt tabellen en grafieken
  • Rapporteert aan de verantwoordelijke
  • Gebruikt een HR-softwarepakket
 • 5. Licht het personeel in over sociale wetgeving en specifieke kenmerken van de organisatie (M150101 Id17260-c)
  • Geeft informatie over tewerkstellingsmaatregelen, tijdskrediet, deeltijdse arbeid, zwangerschappen,…
  • Zoekt arbeidswetgeving op via gespecialiseerde databanken
  • Volgt wijzigingen in de sociale wetgeving en aanpassingen in de CAO’s op
  • Controleert de gegevens op zijn correctheid rekening houdend met de sociale wetgeving en het arbeidsrecht
  • Wint advies in van derden
  • Gebruikt een HR-softwarepakket
 • 6. Verzorgt de praktische organisatie van de sociale verkiezingen (M150101 Id15482-c)
  • Respecteert het stappenplan van de verkiezingsprocedure
  • Verzorgt de praktische organisatie van de sociale verkiezingen
  • Informeert de raad of het comité over de technische bedrijfseenheid, het aantal werknemers, de directiefuncties en de kaderfuncties
  • Maakt de verkiezingsdatum en de kandidatenlijst bekend
  • Gebruikt kantoorsoftware
 • 7. Volgt de behandeling van tuchtmaatregelen en relaties met wettelijke instanties (arbeidsinspectie, arbeidsrechtbank, ...) op (M150101 Id17611-c)
  • Gaat na welke tuchtmaatregelen in het arbeidsreglement voorzien zijn
  • Vult het dossier aan met bewijsmateriaal
  • Brengt formaliteiten in orde
  • Maakt een verslag
  • Gaat vertrouwelijk om met informatie
  • Gebruikt een HR-softwarepakket
 • 8. Verwelkomt nieuwe werknemers en bevordert hun integratie (M150101 Id18183-c)
  • Bezorgt documenten aan de nieuwe werknemers (arbeidsreglement, ontvangstbewijs, bedrijfsethiek, onthaalbrochure,….)
  • Stelt nieuwe werknemers voor aan de personeelsleden
  • Geeft uitleg over regels, procedures, arbeidsvoorwaarden, documenten,…
 • 9. Controleert en voert loongegevens in (premies, uitkeringen, maandelijkse salarissen, inhoudingen, ...) (M150101 Id25808-c)
  • Gebruikt software voor loonberekening
  • Verzamelt de nodige gegevens
  • Beheert extra legale voordelen
  • Controleert de gegevens op hun juistheid en volledigheid
  • Voert standaardberekeningen uit (loon, pensioen, sociale bijdrage,…) rekening houdend met aan- en afwezigheden, premies,…
  • Past belastingwetgeving toe
  • Staat in voor de administratieve verwerking bij zwangerschappen, profilactische regelingen, ziekte, …
  • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • 10. Beheert en volgt het volledige personeelsbestand op (M150101 Id20736-c/20737-c/20738-c/20739-c)
  • Volgt de administratie van tijdelijke werknemers (uitzendkrachten, stagiares,…) op
  • Volgt interne verschuivingen, overplaatsing op
  • Treft de nodige administratieve regelingen bij in pensioenstelling, ontslag, verlofstelsels, afwezigheden…
  • Gebruikt een HR-softwarepakket
 • 11. Volgt contracten voor de outsourcing van diensten (betaling, werving, opleiding, ...) op (M150101 Id25853-c)
  • Wisselt informatie uit met het sociaal secretariaat, uitzendbureaus,…
  • Fungeert als aanspreekpunt tussen werknemers en het sociaal secretariaat
  • Volgt op of afspraken nageleefd worden
  • Evalueert op geregelde tijdstippen het contract
  • Gebruikt een HR-softwarepakket

Beschrijving competenties/activiteiten a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Generieke kennis
 • Basiskennis ergonomische technieken
 • Basiskennis ICT
 • Basiskennis van commerciële technieken
 • Basiskennis van presentatietechnieken
 • Kennis van bedrijfsadministratie
 • Kennis van Engels: standaardteksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
 • Kennis van Frans: standaardteksten over HR- en personeelgerelateerde thema’s begrijpen, gesprekken over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen voeren, een tekst over HR- en personeelgerelateerde thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.
 • Kennis van regels voor het onthaal
 • Kennis van agendabeheer
 • Kennis van technieken om nota te nemen
 • Kennis van dossierbeheer
 • Kennis van zakelijk communicatie
 • Kennis van kantoorsoftware
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van registratietechnieken
 • Kennis van redactionele normen
 • Kennis van rapporteringstechnieken
 • Kennis van vergadertechnieken
 • Kennis van timemanagement
Specifieke kennis
 • Kennis van personeelsbeheer
 • Kennis van loonberekening en -administratie
 • Kennis van selectie- en wervingsprocedure
 • Kennis van HR-beleid (opleidingen, people management, verloningen, compensatie, ….)
 • Kennis van HR-software
 • Kennis van arbeidsreglementering
 • Kennis van personeelsorganisatie
 • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures
 • Kennis van structuren en organisatie van HR-dienstverlening
 • Kennis van bedrijfsprocessen ifv het uitvoeren van het eigen takenpakket
 • Kennis van personeelsbeleid
 • Kennis van bedrijfscultuur en -procedures

Cognitieve vaardigheden

 • Stelt vacatures op volgens richtlijnen
 • Verspreidt de vacatures via verschillende kanalen
 • Screent de verschillende CV’s en motivatiebrieven aan de hand van het vereiste profiel en sorteert deze
 • Voert telefonisch een preselectie uit aan de hand van een standaardvragenlijst en –procedure
 • Nodigt, na overleg, potentiële kandidaten uit
 • Plant de sollicitatiegesprekken efficiënt in en volgt deze op
 • Geeft praktische ondersteuning bij interne assessments
 • Beantwoordt de niet weerhouden kandidaten
 • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • Gebruikt een HR-softwarepakket
 • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
 • Verzamelt en controleert gegevens (attesten, tijdsregistratie, wijzigingen personeel, dienstverplaatsingen, onkosten,….) volgens de richtlijnen
 • Houdt verlofadministratie en ziektemeldingen bij
 • Berekent verloftegoeden
 • Doet opzoekingen om dossiers te vervolledigen
 • Registreert, klasseert en beheert gegevens
 • Stelt arbeidscontracten op
 • Stelt de nodige documenten op in functie van het beëindigen van een arbeidscontract
 • Stelt de nodige documenten op in functie van tijdelijke arbeidskrachten
 • Past gegevens aan bij in- en uitstroom of doorstroom van personeel
 • Signaleert bijzonderheden of afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Dient de wettelijke personeelsaangifte in
 • Beantwoordt individuele vragen van het personeel (telefonisch, schriftelijk)
 • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • Gebruikt een FR-softwarepakket
 • Overlegt met de verantwoordelijke over opleidingsbehoeften en -noden van/voor personeelsleden
 • Analyseert verslagen en data om opleidingsbehoeften en -noden te inventariseren
 • Stelt opleidingsactiviteiten voor op basis van geïnventariseerde behoeften
 • Overlegt met de verantwoordelijke over de mogelijke opleidingen
 • Vraagt opleidingen aan
 • Noteert aangevraagde/gevolgde opleidingen in het personeelsdossier
 • Volgt opleidingsactiviteiten op
 • Volgt de evaluaties van de opleiding en het aanbod op volgens het HR-beleid van de organisatie
 • Gebruikt een HR-softwarepakket
 • Gebruikt kantoorsoftware
 • Verzamelt beleidsondersteunende gegevens (ziekteverzuim, deeltijds werk, …)
 • Maakt tabellen en grafieken
 • Rapporteert aan de verantwoordelijke
 • Gebruikt een HR-softwarepakket
 • Geeft informatie over tewerkstellingsmaatregelen, tijdskrediet, deeltijdse arbeid, zwangerschappen,…
 • Zoekt arbeidswetgeving op via gespecialiseerde databanken
 • Volgt wijzigingen in de sociale wetgeving en aanpassingen in de CAO’s op
 • Controleert de gegevens op zijn correctheid rekening houdend met de sociale wetgeving en het arbeidsrecht
 • Wint advies in van derden
 • Gebruikt een HR-softwarepakket
 • Respecteert het stappenplan van de verkiezingsprocedure
 • Verzorgt de praktische organisatie van de sociale verkiezingen
 • Informeert de raad of het comité over de technische bedrijfseenheid, het aantal werknemers, de directiefuncties en de kaderfuncties
 • Maakt de verkiezingsdatum en de kandidatenlijst bekend
 • Gebruikt kantoorsoftware
 • Gaat na welke tuchtmaatregelen in het arbeidsreglement voorzien zijn
 • Vult het dossier aan met bewijsmateriaal
 • Brengt formaliteiten in orde
 • Maakt een verslag
 • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • Gebruikt een HR-softwarepakket
 • Bezorgt documenten aan de nieuwe werknemers (arbeidsreglement, ontvangstbewijs, bedrijfsethiek, onthaalbrochure,….)
 • Stelt nieuwe werknemers voor aan de personeelsleden
 • Geeft uitleg over regels, procedures, arbeidsvoorwaarden, documenten,…
 • Gebruikt software voor loonberekening
 • Verzamelt de nodige gegevens
 • Beheert extra legale voordelen
 • Controleert de gegevens op hun juistheid en volledigheid
 • Voert standaardberekeningen uit (loon, pensioen, sociale bijdrage,…) rekening houdend met aan- en afwezigheden, premies,…
 • Past belastingwetgeving toe
 • Staat in voor de administratieve verwerking bij zwangerschappen, profilactische regelingen, ziekte, …
 • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • Volgt de administratie van tijdelijke werknemers (uitzendkrachten, stagiares,…) op
 • Volgt interne verschuivingen, overplaatsing op
 • Treft de nodige administratieve regelingen bij in pensioenstelling, ontslag, verlofstelsels, afwezigheden…
 • Gebruikt een HR-softwarepakket
 • Wisselt informatie uit met het sociaal secretariaat, uitzendbureaus,…
 • Fungeert als aanspreekpunt tussen werknemers en het sociaal secretariaat
 • Volgt op of afspraken nageleefd worden
 • Evalueert op geregelde tijdstippen het contract
 • Gebruikt een HR-softwarepakket
 • Digitaliseert, verwerkt en controleert documenten, data en informatie
 • Communiceert helder, duidelijk en op een zakelijke manier
 • Gebruikt instrumenten voor de opvolging van de activiteit van de organisatie/afdeling en maakt en werkt situatieoverzichten bij
 • Voert commerciële handelingen uit
 • Organiseert vergaderingen en stelt verslagen op
 • Respecteert de bedrijfscultuur, procedures en regels
 • Gaat confidentieel om met bedrijfsgerelateerde informatie
 • Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Gaat integer en respectvol om met klanten/collega’s
 • Zorg voor een goede overlegsituatie met de klant/collega’s
 • Wekt geen onrealiseerbare verwachtingen
 • Richt de aandacht op de wensen en de belangen van de klanten en op de samenwerking met collega’s
 • Probeert zich in de wensen en problemen van de klant/collega in te leven
 • Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Volgt nieuwe evoluties op in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • Deelt kennis met collega's

Probleemoplossende vaardigheden

 • Inventariseert problemen (databanken, eigen administratie,…)
 • Analyseert de aard van de problemen
 • Merkt problemen op en signaleert ze in aan de leidinggevende
 • Werkt een passende oplossing uit voor problemen binnen het eigen takenpakket
 • Zoekt naar oplossingen om problemen te voorkomen binnen het eigen takenpakket
 • Gaat authentiek om met bezwaren, weerstand en klachten

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt meestal uitgeoefend in een kantooromgeving.
 • De beroepsuitoefening varieert naargelang de grootte van het bedrijf en volgens de bedrijfsactiviteiten.
 • De bedrijfsprocedures en -cultuur bepaalt de werkcontext waarnaar de beroepsbeoefenaar zich moet schikken.
 • Het wordt uitsluitend uitgeoefend in een dag-systeem.
 • De werkdruk kan variëren en pieken bereiken naargelang de noden van en de situatie in het bedrijf.
 • Het takenpakket is vrij gevarieerd
 • Voor een aantal taken zijn procedures uitgetekend.
 • Het beheren van individuele HR-dossiers vergt flexibiliteit en kan zorgen voor afwijkende procedures
 • Individuele HR-vragen kunnen een persoonlijke aanpak en verwerking eisen.
 • De beroepsbeoefenaar moet prioriteiten stellen binnen het eigen takenpakket en, indien nodig, doorgeven.
 • Binnen dit beroep is een goede communicatie belangrijk.
 • Sommige werkopdrachten verlopen volgens een regelmaat en moeten binnen de voorzien tijd uitgevoerd worden.
 • Het beroep kan alleen of in teamverband uitgeoefend worden.
 • De beroepsuitoefening is gebonden aan normen en reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging.
 • De uitvoering van bepaalde taken is onderhevig aan digitalisering en automatisering.

Handelingscontext

 • De beroepsbeoefenaar dient tijdens de uitvoering van de opdracht zorgvuldig en vertrouwelijk te werken.
 • Voortdurend aandacht hebben voor tijdige aflevering en uitvoering van de opdrachten.
 • Efficiënt, kwaliteitsvol, ethisch en integer handelen in alle omstandigheden.
 • Zorgvuldig, economisch en ecologisch en handelen.
 • Handelt volgens de wetgeving en het HR-beleid van de organisatie.
 • Efficiënt communiceren met leidinggevende(n), collega’s, personeel, sollicitanten en externe HR-dienstverleners.
 • De beroepsbeoefenaar is sociaal vaardig
 • Stelt zich empatisch en positief assertief op
 • Het beantwoorden van HR-vragen vergt een individuele aanpak
 • Het beheren van HR-dossiers vraagt nauwgezet werken
 • Gaat discreet om met informatie
 • Is bereid om zaken aan te leren en anders aan te pakken

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het voorbereiden, nauwkeurig uitvoeren en controleren van de opdracht
 • het bepalen van de volgorde van de uitvoering van de eigen opdrachten
 • het bepalen van de wijze waarop de eigen opdracht worden uitgevoerd
 • het beheren van personeelsdossiers
 • het zelf oplossen van problemen en onregelmatigheden
 • het melden van problemen aan de verantwoordelijke indien deze niet zelf op te lossen zijn.
 • het opvolgen van diensten geleverd door externe HR-dienstverleners
 • het beantwoorden van HR-vragen die tot zijn takenpakket/bevoegdheid behoren
 • het voeren van efficiënt communicatie met leidinggevende(n), collega’s, personeel, sollicitanten en externe HR-dienstverleners.
 • het opvolgen en informeren van het personeel
 • het permanent opvolgen van nieuwe ontwikkelingen en regelgeving rond HR.
 • het oplossingsgericht werken
 • het doelgroepgericht werken
 • het uitvoeren van commerciële handelingen
 • het permanent ontwikkelen van de eigen deskundigheid
Is gebonden aan
 • eindcontrole van een beperkt aantal opdrachten (vacatures,…)
 • opgelegde timing of noodzakelijk tijdstip voor de uitvoering van de taken
 • de geldende regels en bepaalde procedures van de organisatie
 • de bedrijfscultuur, het HR-beleid van de organisatie
 • sociale wetgeving, arbeidsreglement, cao’s, verzekeringscontracten,…
 • afspraken met HR-dienstverleners
 • de beschikbaarheid en de mogelijkheden van het personeel
Doet beroep op
 • de leidinggevende/de verantwoordelijke voor het inwinnen van informatie over het te volgen HR-beleid.
 • de leidinggevende/de verantwoordelijke voor het inwinnen van informatie over de opdracht en de aanpak van bepaalde taken
 • het team/collega’s voor het inwinnen van informatie om taken af te kunnen werken
 • externe HR-dienstverleners om hun diensten op te volgen
 • de verantwoordelijke indien problemen niet zelf op te lossen zijn

Verantwoordelijkheid

 • Organiseert en ondersteunt het proces van werving en selectie
 • Maakt individuele dossiers van werknemers aan, volgt op en voert updates door, rekening houdend met de actuele wetgeving
 • Vertaalt opleidingsbehoeften en -noden naar opleidingsinitiatieven
 • Actualiseert en werkt documenten uit om het HR-beleid te evalueren en bij te sturen
 • Licht het personeel in over sociale wetgeving en specifieke kenmerken van de organisatie
 • Verzorgt de praktische organisatie van de sociale verkiezingen
 • Volgt de behandeling van tuchtmaatregelen en relaties met wettelijke instanties (arbeidsinspectie, arbeidsrechtbank, ...) op
 • Verwelkomt nieuwe werknemers en bevordert hun integratie
 • Controleert en voert loongegevens in (premies, uitkeringen, maandelijkse salarissen, inhoudingen, ...)
 • Beheert en volgt het volledige personeelsbestand op
 • Volgt contracten voor de outsourcing van diensten (betaling, werving, opleiding, ...) op
 • Werkt ondersteunend en loyaal t.a.v. de afdeling/organisatie
 • Werkt oplossingsgericht
 • Werkt doelgroepgericht
 • Ontwikkelt permanent de eigen deskundigheid

Attesten

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden verplicht.