Procesoperator

 
BK-0195-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Procesoperator

Definitie

‘Het opvolgen en analyseren van productiegegevens, het instellen, omstellen, bedienen, opvolgen en het sturen van de productie aan de installatie en/of vanuit de controlekamer, het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, het uitvoeren van het basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne-, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn, …), teneinde grondstoffen aan de procesinstallatie te bewerken tot (half)afgewerkte producten’

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
  • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
  • Neemt de planning door
  • Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Grondige kennis van het productieproces
 • Competentie 2:
  Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen)
  • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
  • Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
  • Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Gebruikt software voor voorraadbeheer
  • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van voorraadbeheer
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van toestellen voor goederentransport
  • Kennis van software voor voorraadbeheer
  • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Grondige kennis van procedures voor productcontrole
 • Competentie 3:
  Stelt de procesinstallatie in door het instellen, selecteren van een programma
  • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
  • Stelt de machine(onderdelen) manueel of computergestuurd in
  • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor het proces
  • Voert interventies in het programma/receptuur uit
  • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
  • Gebruikt processturingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis pneumatica gelinkt aan de werking van de installatie
  • Basiskennis hydraulica gelinkt aan de werking van de installatie
  • Basiskennis PLC (Programmable Logic Controller)
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van geautomatiseerde processen
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van productieprocessturingen
  • Kennis machinespecifieke software
  • Grondige kennis van het productieproces
  • Grondige kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
 • Competentie 4:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de eigen procesinstallatie
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt veiligheidsinformatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer, en reageert op gepaste wijze
  • Doet veiligheidscontroles/ controlerondes
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de procesinstallatie op
  • Voert risicoanalyses uit en reageert op gepaste wijze
  • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van storingsanalyse
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief (basis)onderhoud
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van procedures om de procesinstallatie te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
  • Kennis van risicoanalyse
 • Competentie 5:
  Stuurt de procesinstallatie
  • Organiseert de opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen en zorgt voor onderlinge afstemming
  • Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
  • Start de procesinstallatie op
  • Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
  • Draait proef en geeft (al dan niet) vrij voor productie
  • Bedient de procesinstallatie
  • Volgt de informatie op via beeldschermen en controlepanelen, zowel ter plaatse als vanuit de controlekamer
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
  • Organiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
  • Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
  • Doet controles/controlerondes
  • Stopt de procesinstallatie
  • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
  • Gebruikt processturingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van geautomatiseerde processen
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van meet- en regeltechnieken
  • Kennis van procestechnieken
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van procedures om de procesinstallatie te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
  • Kennis van productieprocessturingen
  • Kennis machinespecifieke software
  • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Grondige kennis van het productieproces
  • Grondige kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
 • Competentie 6:
  Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig
  • Doet controles en controlerondes
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Verzamelt, controleert en analyseert gegevens ter plaatse en/of vanuit de controlekamer via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
  • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
  • Regelt de procesinstallatie bij volgens de analyse
  • Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
  • Formuleert verbetervoorstellen
  • Gebruikt processturingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis pneumatica gelinkt aan de werking van de installatie
  • Basiskennis hydraulica gelinkt aan de werking van de installatie
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
  • Kennis van storingsanalyse
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van geautomatiseerde processen
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van meet- en regeltechnieken
  • Kennis van procestechnieken
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van procedures om de procesinstallatie te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
  • Grondige kennis van het productieproces
 • Competentie 7:
  Stuurt preventief of correctief (basis)onderhoud aan de procesinstallatie
  • Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
  • Raadpleegt technische fiches en voorschriften
  • Plaatst de procesinstallatie in veiligheidsmodus en bereidt ze voor op het uitvoeren van onderhoud
  • Houdt zich aan onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
  • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
  • Formuleert verbetervoorstellen inzake preventief onderhoud
  • Registreert (basis)onderhoud
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis pneumatica gelinkt aan de werking van de installatie
  • Basiskennis hydraulica gelinkt aan de werking van de installatie
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van meet- en regeltechnieken
  • Kennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief (basis)onderhoud
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Competentie 8:
  Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
  • Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
  • Houdt gegevens bij en rapporteert over het gebruik van grondstoffen en materiaal
  • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Grondige kennis van het productieproces
  • Grondige kennis van procedures voor productcontrole
 • Competentie 9:
  Voert kwaliteitscontroles uit
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
  • Voert productcontroles uit
  • Neemt en labelt representatieve stalen
  • Vergelijkt de resultaten van controles met richtwaarden
  • Merkt afwijkingen aan producten op
  • Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Analyseert en interpreteert controlegegevens
  • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, … )
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
  • Kennis van storingsanalyse
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Grondige kennis van het productieproces
  • Grondige kennis van procedures voor productcontrole
 • Competentie 10:
  Stelt de procesinstallatie om
  • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
  • Stelt de procesinstallatieonderdelen manueel of computergestuurd om
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
  • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Interpreteert de gegevens en reageert passend
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis PLC (Programmable Logic Controller)
  • Kennis van storingsanalyse
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van geautomatiseerde processen
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van meet- en regeltechnieken
  • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
  • Grondige kennis van het productieproces
  • Grondige kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
 • Competentie 11:
  Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Ziet erop toe dat de veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van milieuvoorschriften
 • Competentie 12:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Grondige kennis van het productieproces

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis pneumatica gelinkt aan de werking van de installatie
 • Basiskennis hydraulica gelinkt aan de werking van de installatie
 • Basiskennis van statistiek
 • Basiskennis PLC (Programmable Logic Controller)
 • Basiskennis van voorraadbeheer
 • Basiskennis van productieplanning
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van ICT
 • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
 • Kennis van storingsanalyse
 • Kennis van registratiesystemen
 • Kennis van interne productieprocedures
 • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van de werking van een procesinstallatie
 • Kennis van machinesturingen
 • Kennis van geautomatiseerde processen
 • Kennis van de grondstoffen
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van meet- en regeltechnieken
 • Kennis van procestechnieken
 • Kennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief (basis)onderhoud
 • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
 • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van procedures om de procesinstallatie te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
 • Kennis van risicoanalyse
 • Kennis van productieprocessturingen
 • Kennis van toestellen voor goederentransport
 • Kennis van software voor voorraadbeheer
 • Kennis machinespecifieke software
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
 • Grondige kennis van het productieproces
 • Grondige kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
 • Grondige kennis van procedures voor productcontrole

Cognitieve vaardigheden

 • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
 • Neemt de planning door
 • Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
 • Houdt rekening met de interne codering
 • Gebruikt software voor voorraadbeheer
 • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
 • Stelt de machine(onderdelen) manueel of computergestuurd in
 • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor het proces
 • Voert interventies in het programma/receptuur uit
 • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
 • Gebruikt processturingen
 • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
 • Doet veiligheidscontroles/ controlerondes
 • Organiseert de opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen en zorgt voor onderlinge afstemming
 • Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
 • Start de procesinstallatie op
 • Draait proef en geeft (al dan niet) vrij voor productie
 • Bedient de procesinstallatie
 • Volgt de informatie op via beeldschermen en controlepanelen, zowel ter plaatse als vanuit de controlekamer
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
 • Organiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
 • Doet controles/controlerondes
 • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
 • Gebruikt processturingen
 • Doet controles en controlerondes
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Verzamelt, controleert en analyseert gegevens ter plaatse en/of vanuit de controlekamer via beeldschermen
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Gebruikt processturingen
 • Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
 • Raadpleegt technische fiches en voorschriften
 • Houdt zich aan onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
 • Registreert (basis)onderhoud
 • Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
 • Houdt gegevens bij en rapporteert over het gebruik van grondstoffen en materiaal
 • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevende
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
 • Voert productcontroles uit
 • Neemt en labelt representatieve stalen
 • Vergelijkt de resultaten van controles met richtwaarden
 • Merkt afwijkingen aan producten op
 • Analyseert en interpreteert controlegegevens
 • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
 • Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, … )
 • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
 • Stelt de procesinstallatieonderdelen manueel of computergestuurd om
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
 • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Ziet erop toe dat de veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces
 • Volgt veiligheidsinformatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer, en reageert op gepaste wijze
 • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • Formuleert verbetervoorstellen
 • Interpreteert de gegevens en reageert passend

Probleemoplossende vaardigheden

 • Voert risicoanalyses uit en reageert op gepaste wijze
 • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
 • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Formuleert verbetervoorstellen inzake preventief onderhoud
 • Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
 • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de procesinstallatie op
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
 • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
 • Regelt de procesinstallatie bij volgens de analyse
 • Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
 • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
 • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici

Motorische vaardigheden

 • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
 • Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
 • Stopt de procesinstallatie
 • Plaatst de procesinstallatie in veiligheidsmodus en bereidt ze voor op het uitvoeren van onderhoud
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
 • Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • De activiteit varieert naar gelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • Het werk vindt plaats aan een procesinstallatie en/of vanuit een controlekamer met beeldschermen en/of controlepanelen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde operaties
 • Er moet voortdurend rekening gehouden worden met hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Samenwerking in team is noodzakelijk

Handelingscontext

 • Communiceert efficiënt met het team o.a. voor de overdracht naar de volgende shift
 • Houdt rekening met veiligheids- en milieuvoorschriften in omgang met grondstoffen en producten
 • Gaat economische en ecologische om met grondstoffen en producten
 • Houdt zich aan voorschriften en procedures
 • Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product
 • Volgt alle informatiegegevens m.b.t. het productieproces permanent op
 • Houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces
 • Voert uiteenlopende opdrachten uit met diverse grondstoffen
 • Is zich constant bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen
 • Is mee verantwoordelijk voor het volledige proces

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het opstellen van de eigen planning; zorgen voor de toevoer van de grondstoffen; het opstarten, instellen, proefdraaien, sturen, bijstellen, omstellen en stoppen van de procesinstallatie; de opvolging van het productieproces; kwaliteitsopvolging en -controle en (basis)onderhoud
Is gebonden aan
 • tijdschema/planning; veiligheids- en milieuvoorschriften/procedures; productieorder/technische fiche; hygiëneregelgeving; kenmerken van de grondstoffen;
 • ichtwaarden; kwaliteitsnormen/voorschriften en rapporteringsprocedures
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de planning; productieorder; meldingen van storingen, technische interventies of nood aan (extern) onderhoud; productieoptimalisatie en bijkomende instructies en doet beroep op de (onderhouds)technieker voor storingen, technische interventies en onderhoud

Verantwoordelijkheid

 • Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen)
 • Stelt de procesinstallatie in door het instellen, selecteren van een programma
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de eigen procesinstallatie
 • Stuurt de procesinstallatie
 • Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig
 • Stuurt preventief of correctief (basis)onderhoud aan de procesinstallatie
 • Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
 • Voert kwaliteitscontroles uit
 • Stelt de procesinstallatie om
 • Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Werkt in teamverband
 • Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.