Paletten- en krattenmaker

 
BK-0099-1

Globaal

Titel

Paletten- en krattenmaker

Deze benaming wordt gebruikt in de rubriek “Andere benamingen” in de Competent-fiche H220101 ‘medewerker assemblage houtindustrie (m/v)’

Definitie

Het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en grondstoffen, in- en omstellen van machines, bewerken, vergaren, herstellen en afwerken van de onderdelen, teneinde paletten en kratten aan de hand van een werkopdracht, te vervaardigen.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 1, 2014

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s )
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
* PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 3:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Beperkt stofemissie
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
  • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
  • Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor de productie voor
  • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen
  • Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
  • Neemt de planning door
  • Stelt correct en overzichtelijk hout- en meetstaat op voor de eigen werkzaamheden
  • Gebruikt meet- en controlegereedschap
  • Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
  • Bepaalt een optimale werkvolgorde
  • Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
  • Beheert administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Controleert (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, … )
  • Houdt de voorraad op peil
  • Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
  • Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Selecteert, controleert en hanteert materialen / gereedschappen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (aftekenen, paren, …)
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen
  • Kantrecht en/of kort ruw hout af
  • Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting uit volgens borderel of zaagplan
  • Gebruikt zaagmachines
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
  • Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
  • Gebruikt aftekengereedschap
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de (houtbewerkings)machines
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
  • Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
  • (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
  • Bergt (snij)gereedschappen veilig op
  • Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 9:
  Stelt (houtbewerkings)machines in en om
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
  • Stelt de parameters en coördinaten manueel of (semi)computergestuurd in
  • (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 10:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Doet veiligheidscontroles aan de (houtbewerkings)machines
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de (houtbewerkings)machine op
  • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
  • Legt de werkzaamheden stil indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 11:
  Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Controleert de beveiliging voor het opstarten
  • Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken
  • Boort gaten
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Gebruikt boor- en zaagmachines
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
  • Gebruikt meet- en controlegereedschap
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 12:
  Vergaart onderdelen (nagelen, nieten, schroeven, …)
  • Leest (werk)tekeningen
  • Verlijmt verbindingsgedeelten indien nodig
  • Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
  • Past manuele en machinale opspantechnieken toe
  • Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
  • Verwijdert lijmresten
  • Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
  • Stapelt en merkt voor de volgende productiefase
  • Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Gebruikt meet- en controlegereedschap
  • Gebruikt opspangereedschap
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 13:
  Voert preventief basisonderhoud uit van de (houtbewerkings)machines
  • Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
  • Plaatst de (houtbewerkings)machines in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
  • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
  • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
  • Registreert basisonderhoud
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 14:
  Herstelt paletten en kratten
  • Controleert of de paletten en kratten geschikt zijn voor herstelling
  • Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
  • Vervaardigd te vernieuwen onderdelen
  • Monteert nieuwe onderdelen
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 15:
  Verduurzaamt oppervlakken van paletten en kratten
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Houdt zich aan regelgeving betreffende behandelen van hout voor internationaal transport.
  • Bereidt verduurzamingsproducten voor
  • Brengt manueel en/of machinaal verduurzamingsproducten aan
  • Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakte
  • Gebruikt verduurzamingsinstallaties
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 16:
  Werkt de paletten en kratten af
  • Werkt onvolkomenheden aan de paletten en kratten bij
  • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
  • Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 17:
  Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern)
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Laadt, lost (interne)transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal,…).
  • Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen, …)
  • Gebruikt interne transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van producten voor houtverduurzaming
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis van verspaningstechnologie en -technieken
 • Basiskennis van regelgeving over het behandelen van hout voor internationaal transport
 • Basiskennis van elementaire wiskunde
 • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
 • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van het productieproces van paletten en kratten
 • Kennis van informatiebronnen
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van werkdocumenten en werktekeningen
 • Kennis van hout en plaatmaterialen
 • Kennis van materialen en gereedschappen
 • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van afschrijfmethodes
 • Kennis van snijgereedschappen
 • Kennis van (houtbewerkings)machines
 • Kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor paletten en kratten
 • Kennis van opspansystemen
 • Kennis van de lijmsoorten
 • Kennis van interne transportmiddelen
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van controle- en meetmethoden en –middelen
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van etikettering en productidentificatie

Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen lezen en interpreteren van werkdocumenten en eenvoudige werktekeningen en deze gegevens vertalen naar zijn eigen werkzaamheden
 • Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende en efficiënt communiceren met collega’s en derden
 • Het kunnen identificeren van verschillende houtsoorten en plaatmaterialen
 • Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen, de voorschriften en productfiches
 • Het kunnen raadplegen van technische bronnen en het afleiden van (productie)gegevens uit oa. werktekeningen
 • Het kunnen berekenen van afmetingen voor het bewerken van hout en plaatmateriaal
 • Het (visueel) kunnen identificeren van afwijkingen en gebreken aan de grondstoffen en eindproducten
 • Het kunnen bijhouden van gegevens over het verbruik van materiaal en het productieverloop
 • Het kunnen instellen van boor-, zaag- en nagel/nietmachines
 • Het kunnen starten, bedienen en stoppen van de boor- zaag-, en nagel/nietmachines om een zo efficiënt mogelijke productie te realiseren
 • Het kunnen uitvoeren van gestandaardiseerde en repetitieve bewerkingen met boor-, zaag- en nagel/nietmachines
 • Het kunnen herstellen van beschadigde paletten en kratten
 • Het kunnen uitvoeren van veiligheidscontroles
 • Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Het kunnen uitvoeren van preventief basisonderhoud
 • Het kunnen toepassen van kwaliteitscontroles met de geschikte instrumenten

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek rekening houdend met de voorschriften/procedures
 • Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandigheden
 • Het kunnen bijstellen van de boor-, zaag- en nagel/nietmachines bij afwijkingen aan de bewerkte werkstukken
 • Het kunnen aanpassen van de eigen planning aan wijzigende omstandigheden
 • Het proactief kunnen nemen van gepaste maatregelen bij veiligheidsrisico’s rekening houdend met de voorschriften/procedures

Motorische vaardigheden

 • Het kunnen bedienen van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
 • Het kunnen hanteren van handgereedschap
 • Het kunnen in- en omstellen van boor-, zaag- en nagel/nietmachines
 • Het kunnen bedienen van de boor-, zaag- en nagel/nietmachines
 • Het kunnen aanbrengen van lijmen, verduurzamingsproducten, … volgens voorschriften van de fabrikant
 • Het kunnen gebruiken van toestellen voor goederentransport
 • Het kunnen gebruiken van meet- en controletoestellen
 • Het kunnen toepassen van de juiste ergonomische hef- en tiltechnieken

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats binnen ondernemingen.
 • Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend.
 • Het vertrekpunt is een duidelijk afgebakende werkopdracht.
 • De werkopdrachten worden vaak afgebakend in de tijd.
 • De houtsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam houtgebruik. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en (hout)stof voorkomen.
 • Binnen dit beroep maakt men gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor het oplopen van snijwonden, het klem raken van de machine, de terugslag van het werkstuk en/of van de machine, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie,…
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met collega’s en derden.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek respecteren en PBM’s en CBM’s met zorg gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met enkelvoudige conventionele (houtbewerkings)machines, gereedschappen en materialen.
 • Het gaat om gestandaardiseerd werk en repetitieve handelingen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van opgelegde werkopdrachten en het voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • het uitvoeren van zijn werkzaamheden, voorbereiden, het bewerken, en controleren van paletten en kratten
 • het gebruiken van gereedschappen en machines
Is gebonden aan
 • instructies
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • veiligheids- en milieuvoorschriften technische voorschriften en productfiches
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de werkopdracht (productie)gegevens (hout-, meet- en materiaalstaat), planning, melden van problemen/storingen en bijkomende instructies
 • de (onderhouds)technieker en/of derden voor storingen, technische interventies en/of onderhoud aan het machinepark

Verantwoordelijkheid

 • Het efficiënt functioneren in een onderneming
 • Het milieubewust, kwalitatief en veilig uitvoeren van de werken
 • Het veilig en ordelijk organiseren van de werkplek
 • Het duurzaam gebruiken van stromen en het beperken van geluidshinder
 • Het plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden voor de productie
 • Het controleren van de voorraad grondstoffen en materialen
 • Het voorbereiden van de grondstoffen op de werkopdracht
 • Het selecteren, controleren, monteren en vervangen van (snij)gereedschappen op de (houtbewerkings)machines
 • Het om- en instellen van de (houtbewerkings)machines
 • Het controleren van de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines
 • Het bewerken van onderdelen met (houtbewerkings)machines
 • Het vergaren van onderdelen
 • Het uitvoeren van preventief basisonderhoud van de (houtbewerkings)machines
 • Het herstellen van paletten en kratten
 • Het verduurzamen van oppervlakken van paletten en kratten
 • Het afwerken van de paletten en kratten
 • Het transporteren van grondstoffen, constructie-onderdelen en materialen

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.