Monteur metalen gevel- en dakelementen

 
BK-0190-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Monteur metalen gevel- en dakelementen

Deze benaming wordt gebruikt in het beroepscompetentieprofiel van Constructiv. Deze benaming wordt algemeen gebruikt door de sector.

Het beroep kent ook andere benamingen. Het Competent Beroepscompetentieprofiel: Monteur van metalen gevel- en dakelementen (m/v) geeft andere benamingen aan: ‘Dakdekker metalen daken (m/v)’, ‘Dakwerker-plaatwerker (m/v)’, ‘Monteur van gevelbekleding (m/v)’, ‘Plaatser van metalen dakbedekkingen (m/v)’, …

Definitie

De monteur metalen gevel- en dakelementen plaatst metalen gevelbekledingen en metalen dakbedekking bij bouwconstructies teneinde deze wind- en waterdicht te maken.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2021

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van communicatietechnieken
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen
  • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Bouwt indien van toepassing, goederenliften op, zekert die en bedient de goederenlift volgens de instructies en veiligheidsregels
  • Gebruikt indien van toepassing een verreiker volgens de instructies en veiligheidsregels
  • Beperkt stofemissie
  • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur
  • Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis algemene principes EPB
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest,…)
  • Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen (asbesthoudende producten,…), elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, …
 • Competentie 3:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingsborden aan
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van signalisatievoorschriften
 • Competentie 4:
  Werkt op hoogte
  • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegansmiddel
  • Gebruikt steigers en hoogwerkers volgens de instructies en veiligheidsregels
  • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
  • Kennis van maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger en hoogwerker
  • Kennis van voorwaarden om een steiger en hoogwerker te betreden
 • Competentie 5:
  Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
  • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
  • Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
 • Competentie 6:
  Gebruikt machines en gereedschappen
  • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
  • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
  • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
  • Kennis van elektriciteit i.f.v. de werkzaamheden
  • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Competentie 7:
  Houdt werkadministratie bij
  • Houdt planning en werkdocumenten bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Competentie 8:
  Plant de werkzaamheden
  • Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
  • Bepaalt de uitvoeringsfases en maakt een planning op van het verloop van de werkzaamheden
  • Plant de werken en bepaalt mee de werkvolgorde
  • Bepaalt de benodigde materialen, gereedschappen en machines in functie van de dagactiviteit
  • Stemt de eigen werkzaamheden af op de activiteiten van anderen (het bouwteam)
  • Onderhoudt contacten met klanten en collega’s
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Building Information Modeling (BIM)
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
  • Kennis van functionele berekeningen (oppervlakte, ...)
 • Competentie 9:
  Beheert het materiaal en het materieel
  • Houdt voorraden bij en vult aan
  • Neemt leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheden en kwaliteit
  • Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats en zorgt voor bescherming ervan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Competentie 10:
  Slaat lasten aan
  • Selecteert de gepaste en gekeurde hijshulpmiddelen
  • Schat gewicht en zwaartepunt van de last in
  • Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last
  • Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van machines
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de technieken voor bevestigen, heffen en het aanslaan van lasten
  • Kennis van de keuringsvoorschriften van hijsmaterieel
  • Kennis van de tekens en seinen voor communicatie met de bestuurders van hef-, hijs- en graafmachines
 • Competentie 11:
  Plaatst isolatiematerialen bij hellend dak (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Plaatst de isolatie op uniforme en correcte wijze
  • Gebruikt controle- en meetgereedschap
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
  • Kennis van bouwknopen
  • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
 • Competentie 12:
  Plaatst lucht- en/of dampscherm bij hellend dak
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen
  • Plaatst het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze
  • Voert doorbrekingen en integratie van elementen (ramen, installatiekanalen, …) luchtdicht uit
  • Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bouwknopen
  • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen
 • Competentie 13:
  Bereidt de montage van metalen gevel- en dakelementen voor
  • Demonteert en verwijdert bestaande gevel- en dakbedekkingen
  • Beschermt de dakstructuur tijdens de werkzaamheden tegen weersomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de nomenclatuur van metalen dak- en gevelelementen
  • Kennis van de functie van de onderdelen van metalen dak- en gevelelementen
 • Competentie 14:
  Monteert metalen gevel- en dakelementen
  • Lijnt het regelwerk uit
  • Brengt houten latten en/of metalen regelprofielen op maat
  • Plaatst houten latten en/of metalen regelprofielen
  • Bevestigt binnendozen
  • Monteert de buitenste platen
  • Monteert sandwichpanelen
  • Maakt insnijdingen en afschuiningen
  • Felst platen met een staande naad
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de werking van en het gebruik van timmergereedschap (zaag, hamer, ..), montagegereedschap (elektrische boormachine, elektrische schroevendraaier, schiethamer, plaatschaar, rivetteermachine, ..) snijgereedschap (decoupeerzaag, slijpschijf, plaatschaar , knabbelschaar, ..), de felsmachine en het afwerkingsgereedschap
  • Kennis van het gebruik, de soorten en de eigenschappen van de gebruikte materialen (verschillende types verbindings- en bevestigingsmaterialen, verschillende types isolatie, binnendozen, de metalen platen en sandwichpanelen, lucht- en dampschermen, lijmen en siliconen, ..)
  • Kennis van de thermische eigenschappen (uitzetting, ..) van metalen plaatmaterialen
  • Kennis van de verschillende verbindingen van bladen (staande naad, roefnaad, solderingen, klangverbindingen, overlappingen,…)
  • Kennis van de werkwijze voor het opkanten en felsen van bladen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
 • Basiskennis algemene principes EPB
 • Basiskennis van Building Information Modeling (BIM)
 • Kennis van de nomenclatuur van metalen dak- en gevelelementen
 • Kennis van de functie van de onderdelen van metalen dak- en gevelelementen
 • Kennis van de werking van en het gebruik van timmergereedschap (zaag, hamer, ..), montagegereedschap (elektrische boormachine, elektrische schroevendraaier, schiethamer, plaatschaar, rivetteermachine, ..) snijgereedschap (decoupeerzaag, slijpschijf, plaatschaar , knabbelschaar, ..), de felsmachine en het afwerkingsgereedschap
 • Kennis van het gebruik, de soorten en de eigenschappen van de gebruikte materialen (verschillende types verbindings- en bevestigingsmaterialen, verschillende types isolatie, binnendozen, de metalen platen en sandwichpanelen, lucht- en dampschermen, lijmen en siliconen, ..)
 • Kennis van de thermische eigenschappen (uitzetting, ..) van metalen plaatmaterialen
 • Kennis van de verschillende verbindingen van bladen (staande naad, roefnaad, solderingen, klangverbindingen, overlappingen,…)
 • Kennis van de werkwijze voor het opkanten en felsen van bladen
 • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van signalisatievoorschriften
 • Kennis van de technieken voor bevestigen, heffen en het aanslaan van lasten
 • Kennis van de keuringsvoorschriften van hijsmaterieel
 • Kennis van de tekens en seinen voor communicatie met de bestuurders van hef-, hijs- en graafmachines
 • Kennis van bouwknopen
 • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
 • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
 • Kennis van maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger en hoogwerker
 • Kennis van voorwaarden om een steiger en hoogwerker te betreden
 • Kennis van geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest,…)
 • Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen (asbesthoudende producten,…), elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, …
 • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
 • Kennis van functionele berekeningen (oppervlakte, ...)
 • Kennis van de werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
 • Kennis van elektriciteit i.f.v. de werkzaamheden
 • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
 • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
 • Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen
 • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
 • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
 • Houdt planning en werkdocumenten bij
 • Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
 • Bepaalt de uitvoeringsfases en maakt een planning op van het verloop van de werkzaamheden
 • Plant de werken en bepaalt mee de werkvolgorde
 • Bepaalt de benodigde materialen, gereedschappen en machines in functie van de dagactiviteit
 • Onderhoudt contacten met klanten en collega’s
 • Houdt voorraden bij en vult aan
 • Neemt leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheden en kwaliteit
 • Selecteert de gepaste en gekeurde hijshulpmiddelen
 • Schat gewicht en zwaartepunt van de last in
 • Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van machines
 • Gebruikt controle- en meetgereedschap
 • Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Bouwt indien van toepassing, goederenliften op, zekert die en bedient de goederenlift volgens de instructies en veiligheidsregels
 • Gebruikt indien van toepassing een verreiker volgens de instructies en veiligheidsregels
 • Beperkt stofemissie
 • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur
 • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingsborden aan
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegansmiddel
 • Gebruikt steigers en hoogwerkers volgens de instructies en veiligheidsregels
 • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
 • Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • Stemt de eigen werkzaamheden af op de activiteiten van anderen (het bouwteam)
 • Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats en zorgt voor bescherming ervan
 • Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last
 • Plaatst de isolatie op uniforme en correcte wijze
 • Plaatst het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze
 • Voert doorbrekingen en integratie van elementen (ramen, installatiekanalen, …) luchtdicht uit
 • Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw
 • Demonteert en verwijdert bestaande gevel- en dakbedekkingen
 • Beschermt de dakstructuur tijdens de werkzaamheden tegen weersomstandigheden
 • Lijnt het regelwerk uit
 • Brengt houten latten en/of metalen regelprofielen op maat
 • Plaatst houten latten en/of metalen regelprofielen
 • Bevestigt binnendozen
 • Monteert de buitenste platen
 • Monteert sandwichpanelen
 • Maakt insnijdingen en afschuiningen
 • Felst platen met een staande naad

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt vooral uitgeoefend op bouwplaatsen (nieuwbouw voor residentiële en industriële toepassingen), bij bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (renovatie) en vergt de nodige mobiliteit.
 • Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, collega’s, omgeving, klimatologische omstandigheden, grondstoffen en machines.
 • De werkopdracht en het eindresultaat wordt strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.
 • Bij het uitvoeren van industriële isolatiewerken moet men rekening houden met diverse reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaamheid. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, het werken op hoogte, het werken in de buurt van hoogspanning, het werken met gevaarlijke producten (chemische producten, asbest …) en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • Bij het uitvoeren van industriële isolatiewerken maakt men gebruik van hand-, elektrisch en pneumatisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor lawaaihinder en stof, het oplopen van snijwonden, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie,… .

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega’s en derden.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en PBM’s en CBM’s met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, plaatsings- en milieuvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • het bepalen van de werkvolgorde
 • het inrichten van de eigen werkplek
 • het controleren of er in veilige omstandigheden kan gewerkt worden
 • de uitvoering en rapportering van de eigen werkzaamheden
 • het controleren van de kwaliteit en kwantiteit van zijn werk
 • het afronden van de werkzaamheden
Is gebonden aan
 • de ontvangen werkopdracht, de uitvoeringsmethode en tijdsplanning
 • klimatologische omstandigheden
 • kwaliteits- en milieuvoorschriften
 • codes van goede praktijk
 • wettelijke en technische voorschriften
 • veiligheids, hygiëne- en gezondheidsinstructies
 • afspraken met collega’s en derden, instructies van de leidinggevende en/of opdrachtgever
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties en bijkomende instructies
 • een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen.
 • (onderhouds)technieker en/of derden bij complexe storingen, technische interventies, controles en/of onderhoud aan de machines
 • bedieners van hijswerktuigen

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Werkt op hoogte
 • Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
 • Gebruikt machines en gereedschappen
 • Houdt werkadministratie bij
 • Plant de werkzaamheden
 • Beheert het materiaal en het materieel
 • Slaat lasten aan
 • Plaatst isolatiematerialen bij hellend dak (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
 • Plaatst lucht- en/of dampscherm bij hellend dak
 • Bereidt de montage van metalen gevel- en dakelementen voor
 • Monteert metalen gevel- en dakelementen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.