Heftruckchauffeur

 

Globaal

Titel

Heftruckchauffeur

Deze benaming wordt gebruikt in de Competent-fiche N110101 ‘Bestuurder van hefwerktuigen’.

Definitie

Bestuurt een heftruck en houdt zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften teneinde laad- en loswerkzaamheden, opslag- en bevoorradingswerkzaamheden en werkzaamheden met betrekking tot het transporteren van ladingen uit te voeren.

Niveau

2

Jaar van erkenning

2013

Activiteiten

Opsomming competenties

 • 1. De heftruck voorbereiden overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften (N110101 Id17440-c)
  • Volgt pictogrammen en behandelingslabels op
  • Meldt onveilige situaties aan de verantwoordelijke
  • Gebruikt het veiligheidssysteem en PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen zoals bv. veiligheidsschoenen,…)
  • Houdt de lichaamsdelen binnen de kooi van de heftruck
  • Positioneert de vorken op een hoogte van +/- 25 cm bij het rijden
  • Houdt de werkplek ordelijk en net
 • 2. De toestand van de heftruck controleren (N110101 Id17999-c)
  • Voert een controle uit van de machine bij het starten en beëindigen van de dagtaak
  • Detecteert defecten
  • Voert een visuele controle van de heftruckonderdelen uit op vloeistoflekken en materiele schade
  • Controleert de remmen met een noodstop bij de start
  • Controleert de meters, controlelichten en foutcodes op het instrumentenbord
  • Controleert de lichten en geluidssignalen door ze aan en uit te zetten
  • Vult de checklist met de uitgevoerde controles in
  • Meldt defecten aan de verantwoordelijke
 • 3. Goederen laden en lossen in en uit een extern transportmiddel overeenkomstig de opdracht (N110101 Id17945-c/24121-c)
  • Past de manoeuvres (rijden, laden, lossen, …) aan de werkinstructies, het gebruikte externe transportmiddel (vrachtwagen, …), de aard van de lading en de ruimte aan
  • Controleert op hoeveelheden, soort goederen en visuele beschadiging volgens opdracht en meldt afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Controleert of het extern transportmiddel geblokkeerd is alvorens te laden en/of te lossen
  • Controleert de stabiliteit van de vloer van het extern transportmiddel alvorens de lading binnen te rijden
  • Controleert of het extern transportmiddel recht en volledig tegen de laadkaai gepositioneerd staat
 • 4. Goederen verplaatsen van en naar diverse locaties volgens bedrijfseigen- en veiligheidsprocedures (N110101 Id9313-c)
  • Past de snelheid van de heftruck aan de lading, manoeuvreerruimte en ondergrond aan
  • Rijdt zichtbare obstakels of infrastructuur niet aan
  • Positioneert de heftruck in één beweging voor de stapelruimte
  • Rijdt achteruit wanneer het zicht vooruit beperkt is door de lading
  • Kijkt steeds in de rijrichting
  • Draait enkel met een geladen heftruck wanneer de vorken zich op minder dan 1 meter hoogte bevinden
  • Respecteert een veilige afstand met de voorganger in functie van een noodstop
  • Matigt zijn snelheid en claxonneert bij het naderen van kruispunten, onoverzichtelijke bochten en ingangen
  • Rijdt op de voorziene plaatsen in de aangeduide rijrichting
  • Geeft voorrang aan zwakke weggebruikers
  • Leest en interpreteert locatiecodes
 • 5. Stapelt, ontstapelt goederen op diverse hoogten (N110101 Id18031-c)
  • Stapelt maximaal wat voorgeschreven is in het laaddiagram
  • Plaatst de vorken zonder haperen zo volledig mogelijk onder de lading
  • Past de neiging van de vorken aan in functie van de te verplaatsen lading
  • Zet de vorken horizontaal bij het op en neer bewegen van de lading
  • Plaatst de lading evenwichtig verdeeld in de stapelruimte
  • Neemt enkel stabiele ladingen en onbeschadigde palletten op
  • Stapelt enkel als de voorziene stapelruimte groot genoeg is
  • Stapelt en ontstapelt een lading pas wanneer deze vrij is van onderliggende lading of ligger
 • 6. De heftruck parkeren (co 00363)
  • Zet na het parkeren steeds de parkeerrem op (indien van toepassing)
  • Plaatst de vorken vlak op de grond
  • Plaatst de wielen recht
  • Zet het contact af
  • Parkeert de heftruck nooit voor een doorgang of veiligheidsuitrusting
  • Voorziet de heftruck van de benodigde energie bij het einde van de dagtaak

Beschrijving competenties/activiteiten a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van de technische onderdelen van de machine
 • Kennis van de organisatie van een opslaglocatie (circulatieplan, ...)
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van stabilisatieprincipes van ladingen
 • Kennis van de eigenschappen van laad- en lostoestellen

Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen opvolgen van pictogrammen en behandelingslabels
 • Het kunnen melden van onveilige situaties aan de verantwoordelijke
 • Het kunnen uitvoeren van een controle van de machine bij het starten en beëindigen van de dagtaak
 • Het kunnen uitvoeren van een visuele controle van de heftruckonderdelen op vloeistoflekken en materiele schade
 • Het kunnen controleren van de meters, controlelichten en foutcodes op het instrumentenbord
 • Het kunnen invullen van de checklist met de uitgevoerde controles
 • Het kunnen melden van defecten aan de verantwoordelijke
 • Het kunnen aanpassen van de manoeuvres (rijden, laden, lossen, …) aan de werkinstructies, het gebruikte externe transportmiddel (vrachtwagen, …), de aard van de lading en de ruimte
 • Het kunnen controleren op hoeveelheden, soort goederen en visuele beschadiging volgens opdracht en het melden van afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Het kunnen controleren of het extern transportmiddel geblokkeerd is alvorens te laden en/of te lossen
 • Het kunnen controleren van de stabiliteit van de vloer van het extern transportmiddel
 • Het kunnen controleren of het extern transportmiddel recht en volledig tegen de laadkaai gepositioneerd staat
 • Het kunnen aanpassen van de snelheid van de heftruck aan de lading, manoeuvreerruimte en ondergrond
 • Het kunnen respecteren van een veilige afstand met de voorganger in functie van een noodstop
 • Het kunnen lezen en interpreteren van locatiecodes
 • Het kunnen stapelen van wat maximaal voorgeschreven is in het laaddiagram
 • Het kunnen plaatsen van de lading evenwichtig verdeeld in de stapelruimte
 • Het kunnen opnemen van stabiele ladingen en onbeschadigde palletten
 • Het kunnen stapelen als de voorziene stapelruimte groot genoeg is
 • Het pas stapelen en ontstapelen van een lading wanneer deze vrij is van onderliggende lading of ligger
 • Het weten dat een heftruck nooit voor een doorgang of veiligheidsuitrusting geparkeerd wordt

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het kunnen detecteren van defecten

Motorische vaardigheden

 • Het kunnen gebruiken van het veiligheidssysteem en PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen zoals bv. veiligheidsschoenen,…)
 • Het kunnen houden van lichaamsdelen binnen de kooi van de heftruck
 • Het kunnen positioneren van de vorken op een hoogte van +/- 25 cm bij het rijden
 • Het kunnen ordelijk en net houden van de werkplek
 • Het kunnen controleren van de remmen met een noodstop bij de start
 • Het kunnen controleren van de lichten en geluidssignalen door ze aan en uit te zetten
 • Het niet aanrijden van zichtbare obstakels of infrastructuur
 • Het kunnen positioneren van de heftruck in één beweging voor de stapelruimte
 • Het kunnen achteruit rijden wanneer het zicht vooruit beperkt is door de lading
 • Het steeds kunnen kijken in de rijrichting
 • Het kunnen draaien met een geladen heftruck wanneer de vorken zich op minder dan 1 meter hoogte bevinden
 • Het kunnen matigen van zijn/haar snelheid en het kunnen claxonneren bij het naderen van kruispunten, onoverzichtelijke bochten en ingangen
 • Het kunnen rijden op de voorziene plaatsen in de aangeduide rijrichting
 • Het kunnen geven van voorrang aan zwakke weggebruikers
 • Het kunnen zonder haperen plaatsen van de vorken onder de lading
 • Het kunnen aanpassen van de neiging van de vorken in functie van de te verplaatsen lading
 • Het kunnen horizontaal zetten van de vorken bij het op en neer bewegen van de lading
 • Het kunnen, na het parkeren, steeds de parkeerrem opzetten (indien van toepassing)
 • Het kunnen vlak op de grond plaatsen van de vorken
 • Het kunnen rechtplaatsen van de wielen
 • Het kunnen afzetten van het contact
 • Het kunnen voorzien van de heftruck van de benodigde energie bij het einde van de dagtaak
Met neiging wordt bedoeld
1) het naar achter of naar voor brengen van de mast opdat de vorken bij het plaatsen van de lading horizontaal zouden zijn;
2) het naar achter brengen van de mast opdat de lading bij het verplaatsen ervan achterover lijkt te leunen, zodat bij het remmen de lading niet voorover gaat hangen;
3) in geval de mast niet kan achteruit of vooruit kan neigen -dit komt meestal voor bij reachtruck- is de neiging van toepassing op de vorken met dezelfde bedoeling als in punt 1 en 2.

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in opslagplaatsen, logistieke platformen, magazijnen, vrachtzones, goederenstations, (lucht)havens, fabrieken, grootwinkelbedrijven, ...
 • Het beroep kan worden uitgeoefend met aangepaste werktijden, in shifts (volcontinu, twee- of drieploegensysteem,…), tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts.
 • De activiteit kan in een lawaaierige omgeving, in een vries-, koelzone of een erg warme zone (metaalgieterij,…) plaatsvinden. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. veiligheidsschoenen, handschoenen, helm, ...) is verplicht.
 • De beroepsbeoefenaar komt in contact met de magazijnier, magazijnmedewerkers
 • De activiteiten vinden plaats binnen een strikt tijdsschema.

Handelingscontext

 • De beroepsbeoefenaar moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren.
 • De beroepsbeoefenaar stelt, afhankelijk van de bedrijfscontext, repetitieve of gevarieerde handelingen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van het transport van goederen
Is gebonden aan
 • een werkschema/werkopdracht/werkinstructies en aan de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften
Doet beroep op
 • zijn/haar directe leidinggevende bij problemen

Verantwoordelijkheid

 • Een heftruck die voorbereid is overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften
 • Een gecontroleerde heftruck
 • Goederen die geladen en gelost worden in en uit een extern transportmiddel overeenkomstig de opdracht
 • Goederen die verplaatst worden van en naar diverse locaties volgens bedrijfseigen- en veiligheidsprocedures
 • Gestapelde en ontstapelde goederen op diverse hoogten
 • Een geparkeerde heftruck

Attesten

Wettelijke attesten

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden verplicht.