Procesoperator drukken in de printmedia

 
BK-0035-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Procesoperator drukken in de printmedia

Deze benaming wordt niet gebruikt in de Competent fiche E130101 Drukker, maar de sector wenst deze term te hanteren omdat dit binnen de sector een meer gangbare en hedendaagse term is.

Definitie

Het opvolgen en analyseren van productiegegevens, het instellen, omstellen, bedienen, opvolgen en het sturen van de productie aan de installatie en/of vanuit de controlekamer, het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, het uitvoeren van het basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne-, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn, …), teneinde grondstoffen aan de procesinstallatie te bewerken tot (half)afgewerkte producten

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Beheerst en maakt gebruik van één van de volgende procédes of technieken: Offsetdruk, Rotatiedruk, Digitaal, Flexodruk, Zeefdruk, Diepdruk (Fotogravure/Kopergravure), Stempeldruk (Tampondruk), Hoogdruk (Typografie)*
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het grafisch productieproces
  • Kennis van de aan de machine(straat), -lijn gelinkte druktechnieken
  • Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van inkten
  • Kennis van de eigenschappen en de aard van drukdragers, o.a. papier, karton, folie, PVC …
  • Kennis van de eigenschappen en de kwaliteit van drukplaten
  • Kennis van de eigenschappen van rubberdoeken
* *Een degelpers is een drukpers die volgens het hoogdruk-principe werkt. Hierbij worden alleen de hoogst gelegen gedeelten van de drukvorm met inkt ingerold en afgedrukt. De drukvorm kan bestaan uit loden of houten letters, lijnen en/of afbeeldingen. Een afbeelding kan een cliché, houtsnede, linosnede zijn. http://nl.wikipedia.org/wiki/Degelpers
 • Competentie 2:
  Bedient één of meerdere van de volgende machines: 1 kleur, meerkleurendruk, digitale bediening
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het grafisch productieproces
  • Kennis van de aan de machine(straat), -lijn gelinkte druktechnieken
  • Kennis van kleurmengsystemen
  • Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van inkten
  • Kennis van de eigenschappen en de aard van drukdragers, o.a. papier, karton, folie, PVC …
  • Kennis van de eigenschappen en de kwaliteit van drukplaten
  • Kennis van de eigenschappen van rubberdoeken
  • Kennis van de (de)montage van onderdelen van drukpersen (inkt- en vochtrollen, rubberdoek, …)
  • Kennis van de correcte manipulatie van drukdragers (stapelen, keren, tegenkrullen, nazicht op beschadigde vellen)
  • Kennis van de conditioneringstechnieken van de grondstoffen en de half-afgewerkte producten (voorbeeld: instellen van de luchtvochtigheid)
  • Kennis van de meting en instelling van de inkt- en waterbalans
  • Kennis van de meting en de instelling van de toonwaarde
  • Kennis van het gestandaardiseerd werken in een kleur-gekalibreerde ruimte
  • Kennis van register (voor- en zijmarges)
  • Kennis van de beoordelingscriteria van een proefdruk
  • Kennis van drooglopen
  • Kennis van de beoogde effenheid en de egaliteit van het drukwerk
  • Kennis van kleurmeting (spectraalfotometrie/densitometrie*)
 • Competentie 3:
  Coördineert de activiteiten van eventuele productiemedewerker aan de machine(straat), -lijn
  • Verleent hulp en advies bij technische problemen aan de productiemedewerker (hulpdrukker)
  • Ziet toe op en bespreekt de uitvoering van de opdrachten van de productiemedewerker (hulpdrukker)
  • Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van afwerkingstechnieken (vouwen, snijden, nummeren, perforeren, nieten, lijmen, naaien, rillen, stansen, …)
  • Basiskennis van pagina- en drukvormmontage
  • Basiskennis van een MIS-systeem (management informatiesysteem)
  • Basiskennis van de regeling van antismetpoeder
  • Basiskennis van verpakkingstechnieken
  • Kennis van de aan de machine(straat), -lijn gelinkte druktechnieken
 • Competentie 4:
  Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
  • Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
  • Houdt gegevens bij en rapporteert over het gebruik van grondstoffen en materiaal
  • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Grondige kennis van het productieproces
  • Grondige kennis van procedures voor productcontrole
 • Competentie 5:
  Voert kwaliteitscontroles uit
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
  • Voert productcontroles uit
  • Neemt en labelt representatieve stalen
  • Vergelijkt de resultaten van controles met richtwaarden
  • Merkt afwijkingen aan producten op
  • Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Analyseert en interpreteert controlegegevens
  • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, … )
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis van kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van storingsanalyse
  • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Grondige kennis van het productieproces
  • Grondige kennis van procedures voor productcontrole
 • Competentie 6:
  Stelt de procesinstallatie om
  • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
  • Stelt de procesinstallatieonderdelen manueel of computergestuurd om
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
  • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Interpreteert de gegevens en reageert passend
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis PLC (Programmable Logic Controller)
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van storingsanalyse
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van geautomatiseerde processen
  • Kennis van meet- en regeltechnieken
  • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
  • Grondige kennis van het productieproces
  • Grondige kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
 • Competentie 7:
  Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Ziet erop toe dat de veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Competentie 8:
  Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig
  • Doet controles en controlerondes
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Verzamelt, controleert en analyseert gegevens ter plaatse en/of vanuit de controlekamer via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
  • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
  • Regelt de procesinstallatie bij volgens de analyse
  • Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
  • Formuleert verbetervoorstellen
  • Gebruikt processturingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis van kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
  • Basiskennis pneumatica gelinkt aan de werking van de installatie
  • Basiskennis hydraulica gelinkt aan de werking van de installatie
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van storingsanalyse
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van geautomatiseerde processen
  • Kennis van meet- en regeltechnieken
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van procestechnieken
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van procedures om de procesinstallatie te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
  • Grondige kennis van het productieproces
 • Competentie 9:
  Stuurt preventief of correctief (basis)onderhoud aan de procesinstallatie
  • Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
  • Raadpleegt technische fiches en voorschriften
  • Plaatst de procesinstallatie in veiligheidsmodus en bereidt ze voor op het uitvoeren van onderhoud
  • Houdt zich aan onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
  • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
  • Formuleert verbetervoorstellen inzake preventief onderhoud
  • Registreert (basis)onderhoud
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis pneumatica gelinkt aan de werking van de installatie
  • Basiskennis hydraulica gelinkt aan de werking van de installatie
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van meet- en regeltechnieken
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief (basis)onderhoud
 • Competentie 10:
  Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
  • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
  • Neemt de planning door
  • Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Basiskennis van productieplanning
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Grondige kennis van het productieproces
 • Competentie 11:
  Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen)
  • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
  • Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
  • Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
  • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Gebruikt software voor voorraadbeheer
  • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van voorraadbeheer
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van toestellen voor goederentransport
  • Kennis van software voor voorraadbeheer
  • Grondige kennis van procedures voor productcontrole
 • Competentie 12:
  Stelt de procesinstallatie in door het instellen, selecteren van een programma
  • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
  • Stelt de machine(onderdelen) manueel of computergestuurd in
  • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor het proces
  • Voert interventies in het programma/receptuur uit
  • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
  • Gebruikt processturingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis PLC (Programmable Logic Controller)
  • Basiskennis pneumatica gelinkt aan de werking van de installatie
  • Basiskennis hydraulica gelinkt aan de werking van de installatie
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van geautomatiseerde processen
  • Kennis van productieprocessturingen
  • Kennis machinespecifieke software
  • Grondige kennis van het productieproces
  • Grondige kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
 • Competentie 13:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de eigen procesinstallatie
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt veiligheidsinformatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer, en reageert op gepaste wijze
  • Doet veiligheidscontroles/ controlerondes
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de procesinstallatie op
  • Voert risicoanalyses uit en reageert op gepaste wijze
  • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van storingsanalyse
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van procedures om de procesinstallatie te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
  • Kennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief (basis)onderhoud
  • Kennis van risicoanalyse
 • Competentie 14:
  Stuurt de procesinstallatie
  • Organiseert de opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen en zorgt voor onderlinge afstemming
  • Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
  • Start de procesinstallatie op
  • Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
  • Draait proef en geeft (al dan niet) vrij voor productie
  • Bedient de procesinstallatie
  • Volgt de informatie op via beeldschermen en controlepanelen, zowel ter plaatse als vanuit de controlekamer
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
  • Organiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
  • Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
  • Doet controles/controlerondes
  • Stopt de procesinstallatie
  • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
  • Gebruikt processturingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een procesinstallatie
  • Kennis van machinesturingen
  • Kennis van geautomatiseerde processen
  • Kennis van meet- en regeltechnieken
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van procestechnieken
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van procedures om de procesinstallatie te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
  • Kennis van productieprocessturingen
  • Kennis machinespecifieke software
  • Grondige kennis van het productieproces
  • Grondige kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
 • Competentie 15:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van interne productieprocedures
  • Grondige kennis van het productieproces

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van het grafisch productieproces
 • Basiskennis van afwerkingstechnieken (vouwen, snijden, nummeren, perforeren, nieten, lijmen, naaien, rillen, stansen, …)
 • Basiskennis van pagina- en drukvormmontage
 • Basiskennis van een MIS-systeem (management informatiesysteem)
 • Basiskennis van de regeling van antismetpoeder
 • Basiskennis van verpakkingstechnieken
 • Kennis van de aan de machine(straat), -lijn gelinkte druktechnieken
 • Kennis van kleurmengsystemen
 • Kennis van de eigenschappen, de aard en de samenstelling van inkten
 • Kennis van de eigenschappen en de aard van drukdragers, o.a. papier, karton, folie, PVC …
 • Kennis van de eigenschappen en de kwaliteit van drukplaten
 • Kennis van de eigenschappen van rubberdoeken
 • Kennis van de (de)montage van onderdelen van drukpersen (inkt- en vochtrollen, rubberdoek, …)
 • Kennis van de correcte manipulatie van drukdragers (stapelen, keren, tegenkrullen, nazicht op beschadigde vellen)
 • Kennis van de conditioneringstechnieken van de grondstoffen en de half-afgewerkte producten (voorbeeld: instellen van de luchtvochtigheid)
 • Kennis van de meting en instelling van de inkt- en waterbalans
 • Kennis van de meting en de instelling van de toonwaarde
 • Kennis van het gestandaardiseerd werken in een kleur-gekalibreerde ruimte
 • Kennis van register (voor- en zijmarges)
 • Kennis van de beoordelingscriteria van een proefdruk
 • Kennis van drooglopen
 • Kennis van de beoogde effenheid en de egaliteit van het drukwerk
 • Kennis van kleurmeting (spectraalfotometrie/densitometrie*)
*Densitometrie: de techniek voor het beoordelen voor het onderscheiden van kleuren en kleurnuances in het drukwerk ten behoeve van een correcte weergave ervan
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis pneumatica gelinkt aan de werking van de installatie
 • Basiskennis hydraulica gelinkt aan de werking van de installatie
 • Basiskennis van statistiek
 • Basiskennis PLC (Programmable Logic Controller)
 • Basiskennis van voorraadbeheer
 • Basiskennis van productieplanning
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van ICT
 • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
 • Kennis van storingsanalyse
 • Kennis van registratiesystemen
 • Kennis van interne productieprocedures
 • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van de werking van een procesinstallatie
 • Kennis van machinesturingen
 • Kennis van geautomatiseerde processen
 • Kennis van de grondstoffen
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van meet- en regeltechnieken
 • Kennis van procestechnieken
 • Kennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief (basis)onderhoud
 • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
 • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van procedures om de procesinstallatie te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
 • Kennis van risicoanalyse
 • Kennis van productieprocessturingen
 • Kennis van toestellen voor goederentransport
 • Kennis van software voor voorraadbeheer
 • Kennis machinespecifieke software
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
 • Grondige kennis van het productieproces
 • Grondige kennis van procedures voor het afstellen van de procesinstallatie
 • Grondige kennis van procedures voor productcontrole

Cognitieve vaardigheden

 • Verleent hulp en advies bij technische problemen aan de productiemedewerker (hulpdrukker)
 • Ziet toe op en bespreekt de uitvoering van de opdrachten van de productiemedewerker (hulpdrukker)
 • Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers
 • Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
 • Houdt gegevens bij en rapporteert over het gebruik van grondstoffen en materiaal
 • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevende
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
 • Voert productcontroles uit
 • Neemt en labelt representatieve stalen
 • Vergelijkt de resultaten van controles met richtwaarden
 • Merkt afwijkingen aan producten op
 • Analyseert en interpreteert controlegegevens
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, … )
 • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
 • Stelt de procesinstallatieonderdelen manueel of computergestuurd om
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
 • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Interpreteert de gegevens en reageert passend
 • Ziet erop toe dat de veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Doet controles en controlerondes
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Verzamelt, controleert en analyseert gegevens ter plaatse en/of vanuit de controlekamer via beeldschermen
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Formuleert verbetervoorstellen
 • Gebruikt processturingen
 • Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
 • Raadpleegt technische fiches en voorschriften
 • Houdt zich aan onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
 • Registreert (basis)onderhoud
 • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
 • Neemt de planning door
 • Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
 • Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
 • Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
 • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
 • Houdt rekening met de interne codering
 • Gebruikt software voor voorraadbeheer
 • Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
 • Stelt de machine(onderdelen) manueel of computergestuurd in
 • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor het proces
 • Voert interventies in het programma/receptuur uit
 • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
 • Gebruikt processturingen
 • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
 • Volgt veiligheidsinformatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer, en reageert op gepaste wijze
 • Doet veiligheidscontroles/ controlerondes
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de procesinstallatie op
 • Organiseert de opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen en zorgt voor onderlinge afstemming
 • Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
 • Start de procesinstallatie op
 • Draait proef en geeft (al dan niet) vrij voor productie
 • Bedient de procesinstallatie
 • Volgt de informatie op via beeldschermen en controlepanelen, zowel ter plaatse als vanuit de controlekamer
 • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
 • Organiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
 • Doet controles/controlerondes
 • Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
 • Gebruikt processturingen
 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces
 • Bedient één of meerdere van de volgende machines: 1of 2 kleuren / 4 kleuren en meer / digitaal te bedienen machine
 • Maakt drukdragers voor continue bevoorrading van een pers klaar
 • Gebruikt conditioneringstoestellen (voorbeeld: luchtvochtigheid)
 • Bespreekt in een begrijpbare en aangepaste taal de uitvoering van de opdrachten met de eventuele productiemedewerker(s) (hulpdrukkers)
 • Maakt eenvoudige berekeningen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
 • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product
 • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
 • Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
 • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
 • Regelt de procesinstallatie bij volgens de analyse
 • Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
 • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
 • Formuleert verbetervoorstellen inzake preventief onderhoud
 • Voert risicoanalyses uit en reageert op gepaste wijze
 • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
 • Reageert gepast bij problemen op vlak van kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek
 • Regelt de machineonderdelen volgens de analyse bij
 • Stelt de parameters/coördinaten volgens de analyse bij
 • Stopt de procesinstallatie indien nodig
 • Past de eigen planning aan wijzigende omstandigheden aan
 • Neemt proactief gepaste maatregelen bij veiligheidsrisico’s rekening houdend met de voorschriften/procedures

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Plaatst de procesinstallatie in veiligheidsmodus en bereidt ze voor op het uitvoeren van onderhoud
 • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
 • Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
 • Stopt de procesinstallatie
 • Past de juiste ergonomische beginselen (werkhouding, aanpassingen van de werkpost…) toe
 • Hanteert handgereedschappen (tangen, sleutels, schroevendraaiers …)
 • (de)monteert specifieke onderdelen van de drukpers (inkt- en vochtrollen, rubberdoek,… )

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
 • Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • De activiteit varieert naar gelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • Het werk vindt plaats aan een procesinstallatie en/of vanuit een controlekamer met beeldschermen en/of controlepanelen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde operaties
 • Er moet voortdurend rekening gehouden worden met hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Samenwerking in team is noodzakelijk
 • Dit beroep wordt staande uitgevoerd
 • Dit beroep vraagt een inspannende houding bij het uitvoeren van stelwerkzaamheden
 • Dit beroep vraagt zware kracht bij het verplaatsen van transpaletten, bobijnen en pakken papier en het tillen van pakken papier gedurende een beperkt gedeelte van de dag
 • Er wordt gewerkt in een ruimte waar men wordt blootgesteld aan lawaai, warmte, stof, geurhinder (inkt, reinigingsmiddelen), een wisselende vochtigheidsgraad en chemicaliën
 • Dit beroep kent een verhoogd risico op letsel door gekneld raken
 • Dit beroep veroorzaakt regelmatig kleine snijwonden bij het manipuleren van papier

Handelingscontext

 • Communiceert efficiënt met het team o.a. voor de overdracht naar de volgende shift
 • Houdt rekening met veiligheids- en milieuvoorschriften in omgang met grondstoffen en producten
 • Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen en producten
 • Houdt zich aan voorschriften en procedures
 • Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product
 • Volgt alle informatiegegevens m.b.t. het productieproces permanent op
 • Houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces
 • Voert uiteenlopende opdrachten uit met diverse grondstoffen
 • Is zich constant bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen
 • Is mee verantwoordelijk voor het volledige proces
 • Treedt in bepaalde gevallen in overleg met de klant voor een “goed voor druk”
 • Volgt meerdere stappen in het productieproces gelijktijdig op
 • Besteedt extra aandacht bij taalwissels (via een plaatwissel), wanneer een meertalige (re)productieopdracht wordt uitgevoerd
 • Het beroep vereist een grote mate aan nauwkeurigheid
 • De uitoefening van het beroep vereist een hoge mate van handigheid en technisch inzicht
 • De beroepsbeoefenaar moet actief zoeken naar situaties om zijn/haar competentie(s) te verbreden en te verdiepen
 • De beroepsbeoefenaar moet open staan voor en zich aanpassen aan wisselende contexten, eisen, omstandigheden, vereisten, gebeurtenissen,…

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het opstellen van de eigen planning; zorgen voor de toevoer van de grondstoffen; het opstarten, instellen, proefdraaien, sturen, bijstellen, omstellen en stoppen van de procesinstallatie; de opvolging van het productieproces; kwaliteitsopvolging en -controle en (basis)onderhoud
Is gebonden aan
 • tijdschema/planning; veiligheids- en milieuvoorschriften/procedures; productieorder/technische fiche; hygiëneregelgeving; kenmerken van de grondstoffen; richtwaarden; kwaliteitsnormen/voorschriften en rapporteringsprocedures
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de planning; productieorder; meldingen van storingen, technische interventies of nood aan (extern) onderhoud; productieoptimalisatie en bijkomende instructies en doet beroep op de (onderhouds)technieker voor storingen, technische interventies en onderhoud

Verantwoordelijkheid

 • Beheerst en maakt gebruik van één van de volgende procédes of technieken: Offsetdruk, Rotatiedruk, Digitaal, Flexodruk, Zeefdruk, Diepdruk (Fotogravure/Kopergravure), Stempeldruk (Tampondruk), Hoogdruk (Typografie)*
 • Bedient één of meerdere van de volgende machines: 1 kleur, meerkleurendruk, digitale bediening
 • Coördineert de activiteiten van eventuele productiemedewerker aan de machine(straat), -lijn
 • Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
 • Voert kwaliteitscontroles uit
 • Stelt de procesinstallatie om
 • Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig
 • Stuurt preventief of correctief (basis)onderhoud aan de procesinstallatie
 • Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
 • Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen)
 • Stelt de procesinstallatie in door het instellen, selecteren van een programma
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de eigen procesinstallatie
 • Stuurt de procesinstallatie
 • Werkt in teamverband

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.