Uitvaartmanager

 
BK-0175-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Uitvaartmanager

Definitie

‘De uitvaartmanager coördineert, adviseert, organiseert en superviseert de technische en ceremoniële uitvaart en handelt volgens de wensen van de klant, de protocollen en rituelen van de uitvaart, geloofsovertuigingen en volgens de regelgeving van lokale besturen en volksgezondheid teneinde een kwaliteitsvolle en reglementaire uitvaart aan te bieden.’

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 2, 2021

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert gepast met alle actoren (leidinggevende, collega’s, klanten, …)
  • Communiceert assertief met alle actoren
  • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n)
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Overlegt met de leidinggevende indien nodig
  • Past zich flexibel aan
  • Neemt zelfstandig beslissingen
  • Anticipeert op onvoorziene omstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van economie (handelspraktijken, kosten-baten analyse, …)
  • Kennis van communicatietechnieken/middelen
  • Grondige kennis van sociale vaardigheden
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Werkt ergonomisch (hef- en tiltechnieken, …)
  • Werkt economisch
  • Werkt ecologisch
  • Stelt procedures op
  • Werkt conform de opgestelde procedures
  • Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
  • Bespreekt problemen met leidinggevende
  • Lost problemen op in eigen verantwoordelijkheidsdomein
  • Leert nieuwe technieken en past ze toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van economie (handelspraktijken, kosten-baten analyse, …)
  • Basiskennis van ecologische producten
  • Kennis van ergonomie
  • Kennis van administratie
  • Kennis van sociale wetgeving
  • Kennis van hygiëne-, milieu- en veiligheidsreglementering
  • Kennis van kwaliteitszorg
  • Kennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief/curatief (basis)onderhoud
  • Grondige kennis van de wetgeving en reglementen op: de begraafplaatsen, de graven, de identificatie van graven, opschriften en concessies, de begraving, ontgraving, lijkverbranding en crematie wat betreft formaliteiten en documenten, vervoer van stoffelijk overschot, burgerlijke stand in verband met overlijden
  • Grondige kennis van vakterminologie
 • Competentie 3:
  Handelt volgens de professionele gedragscodes
  • Communiceert empathisch met alle betrokken actoren
  • Respecteert de zakelijke en ceremoniële omgangsvormen
  • Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen
  • Past zijn/haar voorkomen en kledij aan conform de taakuitvoering
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van erkende erediensten
  • Kennis van protocol en etiquette
  • Grondige kennis van sociale vaardigheden
  • Grondige kennis van gedragscodes/deontologie
 • Competentie 4:
  Neemt kennis van de opdracht (uurroosters, plaatsen, werkzaamheden, …), maakt het materiaal en de accessoires klaar die nodig zijn voor de uitvaart
  • Plant en treft de nodige voorbereidingen voor de uitvaart (middelen en personeel)
  • Houdt zich aan de wensen van de familie en de nabestaanden
  • Werkt opdrachten af met oog voor detail en met de nodige zorgvuldigheid
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van administratie
  • Kennis van sociale wetgeving
  • Kennis van erkende erediensten
  • Grondige kennis van materiaal en producten voorde uitvaart
 • Competentie 5:
  Organiseert het stockbeheer
  • Bestelt producten volgens de noodzaak van het bedrijf
  • Houdt rekening met de capaciteit van de voorraadruimtes
  • Ontvangt en controleert de binnengekomen bestellingen aan de hand van de bestelbon
  • Stockeert de binnengekomen producten en materialen op hun vaste plaats
  • Evalueert de kwaliteit van de levering (tekorten, beschadigingen, gebreken, … van producten, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van ergonomie
  • Kennis van administratie
  • Kennis van voorraadbeheer
  • Grondige kennis van materiaal en producten voorde uitvaart
 • Competentie 6:
  Geeft de opdracht om de technische ruimtes en installaties, het rollend materieel en het materiaal schoon te maken
  • Voorziet richtlijnen voor hygiëne en past deze toe indien nodig
  • Voorziet het onderhoudsplan en –richtlijnen en past deze toe indien nodig
  • Zorgt ervoor dat de techniek en het materieel van de opdracht op elkaar zijn afgestemd worden (vegen, ontsmetten, …)
  • Zorgt ervoor dat de hoeveelheid product op de vervuiling en het oppervlak wordt afgestemd
  • Controleert of het gebruikte materiaal gereinigd wordt vooraleer het op geborgen wordt
  • Voorziet richtlijnen voor het sorteren van het afval en past deze toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ecologische producten
  • Kennis van ergonomie
  • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsproducten en – technieken
  • Kennis van hygiëne-, milieu- en veiligheidsreglementering
  • Kennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief/curatief (basis)onderhoud
  • Grondige kennis van materiaal en producten voorde uitvaart
  • Grondige kennis van de te gebruiken apparatuur
 • Competentie 7:
  Plant en organiseert preventief of curatief basisonderhoud van machines of uitrustingen
  • Plant en organiseert het basisonderhoud van machines en uitrustingen
  • Legt de werkvolgorde vast
  • Past de planning aan bij wijzigingen
  • Voorziet materiaal voor de uitvoering van de opdrachten
  • Voert kleine onderhoudswerken uit indien noodzakelijk
  • Voorziet het onderhoudsplan en –richtlijnen en past deze toe indien nodig
  • Houdt toezicht op en draagt zorg voor de operationaliteit van het gebouw en de infrastructuur
  • Gaat de werking en de staat van de machines en haar uitrusting na
  • Bespreekt problemen met de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van hygiëne-, milieu- en veiligheidsreglementering
  • Kennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief/curatief (basis)onderhoud
  • Grondige kennis van materiaal en producten voorde uitvaart
  • Grondige kennis van de te gebruiken gereedschappen
  • Grondige kennis van de te gebruiken apparatuur
 • Competentie 8:
  Voert de organisatie uit voorafgaand aan de uitvaart
  • Gebruikt kantoorsoftware
  • Bepaalt samen met de familie de organisatie en voorwaarden voor de uitvaartplechtigheid
  • Legt details van de uitvaart vast volgens de wensen van de overledene en/of nabestaanden
  • Verstrekt de klant informatie betreffende mogelijkheden en kosten
  • Maakt een offerte op
  • Adviseert de klant over de verschillende producten (warenkennis: kisten, urnen, begraafplaatsornamenten, …)
  • Zoekt informatie op
  • Spreekt het protocol af
  • Maakt het rouwdrukwerk op
  • Regelt het rouwdrukwerk
  • Bewerkt foto’s en maakt foto’s op
  • Verwijst, indien nodig, naar andere dienstverleners (drukker, traiteur, …)
  • Stelt eventueel een presentatie of de uitvaartmuziek samen
  • Vervoert de overledene
  • Begeleidt de bezoekers en de familie in het uitvaartcentrum
  • Kist de overledene
  • Voert logistieke taken uit indien noodzakelijk
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van eretekens
  • Kennis van administratie
  • Kennis van sociale wetgeving
  • Kennis van erkende erediensten
  • Kennis van aan- en verkoop
  • Kennis van een digitale werkomgeving en haar apparatuur
  • Grondige kennis van materiaal en producten voorde uitvaart
  • Grondige kennis van sociale vaardigheden
  • Grondige kennis van de wetgeving en reglementen op: de begraafplaatsen, de graven, de identificatie van graven, opschriften en concessies, de begraving, ontgraving, lijkverbranding en crematie wat betreft formaliteiten en documenten, vervoer van stoffelijk overschot, burgerlijke stand in verband met overlijden
  • Grondige kennis van het opstellen van rouwdrukwerk
 • Competentie 9:
  Organiseert de administratieve post-mortemdocumenten en controleert de voorwaarden voor de uitvaart
  • Gebruikt specifieke kantoorsoftware
  • Vraagt vergunningen aan
  • Gaat de aanwezigheid van documenten of gegevens na
  • Regelt en plant de administratieve verplichtingen die samenhangen met de uitvaart, binnen een vooraf bepaald tijdsbestek
  • Haalt de post-mortemdocumenten op
  • Brengt de administratieve documenten voor de toelating tot begrafenis of crematie in orde
  • Volgt de nationale en internationale wettelijke bepaling op en past deze toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van administratie
  • Grondige kennis van de wetgeving en reglementen op: de begraafplaatsen, de graven, de identificatie van graven, opschriften en concessies, de begraving, ontgraving, lijkverbranding en crematie wat betreft formaliteiten en documenten, vervoer van stoffelijk overschot, burgerlijke stand in verband met overlijden
 • Competentie 10:
  Behandelt en presenteert het lichaam (kist, aankleden, …)
  • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (lijkverzorging, thanatopraxie , …)
  • Handelt volgens veiligheidsvoorschriften ( hygiëne, dragen van aangepaste kledij bij besmettingen, …)
  • Verzorgt de lijktooi en baart op
  • Neemt alle maatregelen voor een goede bewaring van de overledene
  • Richt de groetkamer in
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van thanatopraxie
  • Grondige kennis van materiaal en producten voorde uitvaart
  • Grondige kennis van lijktooi en bewaringszorgen
  • Grondige kennis van het kisten
 • Competentie 11:
  Voert de uitvaartceremonie uit
  • Regisseert de uitvaartplechtigheid (inrichten van de rouwzaal, schikkingen van rouwartikels, coördinatie van godsdienstige of burgerlijke deelnemers, …)
  • Vervoert de overledene
  • Draagt de doodskist, urne, …
  • Houdt zich aan de opdracht
  • Houdt zich aan de deontologische code
  • Houdt zich aan de gangbare protocol en etiquette
  • Houdt toezicht op het verloop van de uitvaartceremonie
  • Houdt zich aan de wensen van de familie en de nabestaanden
  • Stelt de familie en nabestaanden op hun gemak
  • Begeleidt en leidt de nabestaanden, familie, rouwstoet op de dag van de uitvaart
  • Voert de ceremonie binnen de voorziene tijd uit, rekening houdend met mogelijke knelpunten op een rustige en serene wijze
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van eretekens
  • Kennis van erkende erediensten
  • Kennis van protocol en etiquette
  • Kennis van een digitale werkomgeving en haar apparatuur
  • Kennis van netwerk en organisatie van randactiviteiten (catering, decoratie, herinneringen, …)
  • Kennis van communicatietechnieken/middelen
  • Grondige kennis van sociale vaardigheden
  • Grondige kennis van gedragscodes/deontologie
 • Competentie 12:
  Ondersteunt de personeelsleden bij de uitvoering van technieken, protocollen, handelswijzen (ceremonie, dienst, …)
  • Geeft uitleg over de uitvoering van de opdrachten
  • Geeft zelf het goede voorbeeld
  • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de personeelsleden
  • Stuurt de personeelsleden bij indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van eretekens
  • Kennis van erkende erediensten
  • Kennis van protocol en etiquette
  • Kennis van een digitale werkomgeving en haar apparatuur
  • Kennis van netwerk en organisatie van randactiviteiten (catering, decoratie, herinneringen, …)
  • Grondige kennis van sociale vaardigheden
  • Grondige kennis van gedragscodes/deontologie
 • Competentie 13:
  Adviseert de klant bij leven over de opmaak van zijn/haar uitvaart
  • Stelt vragen over de wens van de klant
  • Doet een voorstel tot wilsbeschikking
  • Zoekt informatie op
  • Geeft informatie over de mogelijkheden van zijn/haar uitvaart
  • Toont artikelen
  • Spreekt een protocol af
  • Maakt een offerte op
  • Geeft informatie over de mogelijkheden tot en regelt de financiële afhandeling
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van erfrecht
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van eretekens
  • Kennis van administratie
  • Kennis van sociale wetgeving
  • Kennis van erkende erediensten
  • Kennis van aan- en verkoop
  • Grondige kennis van materiaal en producten voorde uitvaart
  • Grondige kennis van sociale vaardigheden
  • Grondige kennis van de wetgeving en reglementen op: de begraafplaatsen, de graven, de identificatie van graven, opschriften en concessies, de begraving, ontgraving, lijkverbranding en crematie wat betreft formaliteiten en documenten, vervoer van stoffelijk overschot, burgerlijke stand in verband met overlijden
 • Competentie 14:
  Int de betalingen voor de bestelde producten en diensten
  • Bedient de kassa- en/of registratiesysteem
  • Vraagt een voorschot aan de klant
  • Vult formulieren in
  • Brengt de uitgevoerde diensten in rekening
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van administratie
  • Kennis van aan- en verkoop
 • Competentie 15:
  Superviseert een opgraving
  • Brengt documenten in orde betreffende de opgraving
  • Ziet toe op de uitvoering van de opgraving
  • Geeft aanwijzingen aangaande de opgraving
 • met inbegrip van kennis:
  • Grondige kennis van de wetgeving en reglementen op: de begraafplaatsen, de graven, de identificatie van graven, opschriften en concessies, de begraving, ontgraving, lijkverbranding en crematie wat betreft formaliteiten en documenten, vervoer van stoffelijk overschot, burgerlijke stand in verband met overlijden
  • Grondige kennis van het kisten
  • Grondige kennis van de te gebruiken gereedschappen
  • Grondige kennis van de te gebruiken apparatuur
 • Competentie 16:
  Promoot de uitvaartonderneming
  • Implementeert de huisstijl
  • Bepaalt mee de doelstellingen van de onderneming
  • Bepaalt mee de verkoopdoelstellingen
  • Werkt promotiemateriaal uit
  • Maakt of regelt de decoratie
  • Benut de mogelijkheden van de ruimte of de etalage
  • Plaatst de brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant
  • Evalueert promotieactiviteiten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van economie (handelspraktijken, kosten-baten analyse, …)
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van administratie
  • Kennis van netwerk en organisatie van randactiviteiten (catering, decoratie, herinneringen, …)
  • Kennis van communicatietechnieken/middelen
 • Competentie 17:
  Coördineert het personeelsbeleid en leidt de dagelijkse werking binnen de onderneming
  • Bepaalt de kwaliteitsdoelstellingen van de onderneming
  • Coördineert de werkactiviteiten
  • Voorziet de begeleiding van de personeelsleden
  • Volgt competenties van de personeelsleden op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
  • Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
  • Bespreekt de functionering van de personeelsleden
  • Voert de personeelsadministratie uit
  • Superviseert de de uitvoering van de opdrachten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van economie (handelspraktijken, kosten-baten analyse, …)
  • Kennis van administratie
  • Kennis van sociale wetgeving
  • Kennis van personeelsmanagement
  • Grondige kennis van sociale vaardigheden

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van economie (handelspraktijken, kosten-baten analyse, …)
 • Basiskennis van ecologische producten
 • Basiskennis van erfrecht
 • Basiskennis van thanatopraxie
 • Kennis van kantoorsoftware
 • Kennis van ergonomie
 • Kennis van eretekens
 • Kennis van administratie
 • Kennis van sociale wetgeving
 • Kennis van erkende erediensten
 • Kennis van protocol en etiquette
 • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsproducten en – technieken
 • Kennis van hygiëne-, milieu- en veiligheidsreglementering
 • Kennis van voorraadbeheer
 • Kennis van aan- en verkoop
 • Kennis van een digitale werkomgeving en haar apparatuur
 • Kennis van netwerk en organisatie van randactiviteiten (catering, decoratie, herinneringen, …)
 • Kennis van communicatietechnieken/middelen
 • Kennis van personeelsmanagement
 • Kennis van kwaliteitszorg
 • Kennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief/curatief (basis)onderhoud
 • Grondige kennis van materiaal en producten voorde uitvaart
 • Grondige kennis van sociale vaardigheden
 • Grondige kennis van de wetgeving en reglementen op: de begraafplaatsen, de graven, de identificatie van graven, opschriften en concessies, de begraving, ontgraving, lijkverbranding en crematie wat betreft formaliteiten en documenten, vervoer van stoffelijk overschot, burgerlijke stand in verband met overlijden
 • Grondige kennis van lijktooi en bewaringszorgen
 • Grondige kennis van het kisten
 • Grondige kennis van het opstellen van rouwdrukwerk
 • Grondige kennis van de te gebruiken gereedschappen
 • Grondige kennis van de te gebruiken apparatuur
 • Grondige kennis van vakterminologie
 • Grondige kennis van gedragscodes/deontologie

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert gepast met alle actoren (leidinggevende, collega’s, klanten, …)
 • Communiceert assertief met alle actoren
 • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n)
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Overlegt met de leidinggevende indien nodig
 • Neemt zelfstandig beslissingen
 • Werkt ergonomisch (hef- en tiltechnieken, …)
 • Werkt economisch
 • Werkt ecologisch
 • Stelt procedures op
 • Werkt conform de opgestelde procedures
 • Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • Leert nieuwe technieken en past ze toe
 • Communiceert empathisch met alle betrokken actoren
 • Respecteert de zakelijke en ceremoniële omgangsvormen
 • Past zijn/haar voorkomen en kledij aan conform de taakuitvoering
 • Plant en treft de nodige voorbereidingen voor de uitvaart (middelen en personeel)
 • Houdt zich aan de wensen van de familie en de nabestaanden
 • Bestelt producten volgens de noodzaak van het bedrijf
 • Houdt rekening met de capaciteit van de voorraadruimtes
 • Evalueert de kwaliteit van de levering (tekorten, beschadigingen, gebreken, … van producten, …)
 • Voorziet richtlijnen voor hygiëne en past deze toe indien nodig
 • Voorziet het onderhoudsplan en –richtlijnen en past deze toe indien nodig
 • Zorgt ervoor dat de techniek en het materieel van de opdracht op elkaar zijn afgestemd worden (vegen, ontsmetten, …)
 • Zorgt ervoor dat de hoeveelheid product op de vervuiling en het oppervlak wordt afgestemd
 • Controleert of het gebruikte materiaal gereinigd wordt vooraleer het op geborgen wordt
 • Voorziet richtlijnen voor het sorteren van het afval en past deze toe
 • Plant en organiseert het basisonderhoud van machines en uitrustingen
 • Legt de werkvolgorde vast
 • Past de planning aan bij wijzigingen
 • Voorziet het onderhoudsplan en –richtlijnen en past deze toe indien nodig
 • Houdt toezicht op en draagt zorg voor de operationaliteit van het gebouw en de infrastructuur
 • Gaat de werking en de staat van de machines en haar uitrusting na
 • Gebruikt kantoorsoftware
 • Bepaalt samen met de familie de organisatie en voorwaarden voor de uitvaartplechtigheid
 • Legt details van de uitvaart vast volgens de wensen van de overledene en/of nabestaanden
 • Verstrekt de klant informatie betreffende mogelijkheden en kosten
 • Maakt een offerte op
 • Adviseert de klant over de verschillende producten (warenkennis: kisten, urnen, begraafplaatsornamenten, …)
 • Zoekt informatie op
 • Spreekt het protocol af
 • Regelt het rouwdrukwerk
 • Verwijst, indien nodig, naar andere dienstverleners (drukker, traiteur, …)
 • Stelt eventueel een presentatie of de uitvaartmuziek samen
 • Begeleidt de bezoekers en de familie in het uitvaartcentrum
 • Gebruikt specifieke kantoorsoftware
 • Vraagt vergunningen aan
 • Gaat de aanwezigheid van documenten of gegevens na
 • Regelt en plant de administratieve verplichtingen die samenhangen met de uitvaart, binnen een vooraf bepaald tijdsbestek
 • Brengt de administratieve documenten voor de toelating tot begrafenis of crematie in orde
 • Volgt de nationale en internationale wettelijke bepaling op en past deze toe
 • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (lijkverzorging, thanatopraxie , …)
 • Handelt volgens veiligheidsvoorschriften ( hygiëne, dragen van aangepaste kledij bij besmettingen, …)
 • Neemt alle maatregelen voor een goede bewaring van de overledene
 • Regisseert de uitvaartplechtigheid (inrichten van de rouwzaal, schikkingen van rouwartikels, coördinatie van godsdienstige of burgerlijke deelnemers, …)
 • Houdt zich aan de opdracht
 • Houdt zich aan de deontologische code
 • Houdt zich aan de gangbare protocol en etiquette
 • Houdt toezicht op het verloop van de uitvaartceremonie
 • Houdt zich aan de wensen van de familie en de nabestaanden
 • Stelt de familie en nabestaanden op hun gemak
 • Begeleidt en leidt de nabestaanden, familie, rouwstoet op de dag van de uitvaart
 • Geeft uitleg over de uitvoering van de opdrachten
 • Geeft zelf het goede voorbeeld
 • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de personeelsleden
 • Stelt vragen over de wens van de klant
 • Doet een voorstel tot wilsbeschikking
 • Zoekt informatie op
 • Geeft informatie over de mogelijkheden van zijn/haar uitvaart
 • Spreekt een protocol af
 • Maakt een offerte op
 • Geeft informatie over de mogelijkheden tot en regelt de financiële afhandeling
 • Bedient de kassa- en/of registratiesysteem
 • Vraagt een voorschot aan de klant
 • Vult formulieren in
 • Brengt de uitgevoerde diensten in rekening
 • Brengt documenten in orde betreffende de opgraving
 • Ziet toe op de uitvoering van de opgraving
 • Geeft aanwijzingen aangaande de opgraving
 • Implementeert de huisstijl
 • Bepaalt mee de doelstellingen van de onderneming
 • Bepaalt mee de verkoopdoelstellingen
 • Werkt promotiemateriaal uit
 • Maakt of regelt de decoratie
 • Benut de mogelijkheden van de ruimte of de etalage
 • Plaatst de brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant
 • Evalueert promotieactiviteiten
 • Bepaalt de kwaliteitsdoelstellingen van de onderneming
 • Coördineert de werkactiviteiten
 • Voorziet de begeleiding van de personeelsleden
 • Volgt competenties van de personeelsleden op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
 • Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
 • Bespreekt de functionering van de personeelsleden
 • Voert de personeelsadministratie uit
 • Superviseert de de uitvoering van de opdrachten

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan
 • Anticipeert op onvoorziene omstandigheden
 • Bespreekt problemen met leidinggevende
 • Lost problemen op in eigen verantwoordelijkheidsdomein
 • Bespreekt problemen met de leidinggevende
 • Voert de ceremonie binnen de voorziene tijd uit, rekening houdend met mogelijke knelpunten op een rustige en serene wijze
 • Stuurt de personeelsleden bij indien nodig

Motorische vaardigheden

 • Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen
 • Werkt opdrachten af met oog voor detail en met de nodige zorgvuldigheid
 • Ontvangt en controleert de binnengekomen bestellingen aan de hand van de bestelbon
 • Stockeert de binnengekomen producten en materialen op hun vaste plaats
 • Voorziet materiaal voor de uitvoering van de opdrachten
 • Voert kleine onderhoudswerken uit indien noodzakelijk
 • Maakt het rouwdrukwerk op
 • Bewerkt foto’s en maakt foto’s op
 • Vervoert de overledene
 • Kist de overledene
 • Voert logistieke taken uit indien noodzakelijk
 • Haalt de post-mortemdocumenten op
 • Verzorgt de lijktooi en baart op
 • Richt de groetkamer in
 • Vervoert de overledene
 • Draagt de doodskist, urne, …

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend met veranderende werktijden, 24/24 en 7 dagen op 7
 • Delen van dit beroep worden uitgeoefend in teamverband of individueel, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan de wijzigingen
 • Dit beroep houdt verplaatsingen in en het vergt de nodige mobiliteit
 • Dit beroep wordt zowel binnen als buiten uitgeoefend waarbij de beroepsbeoefenaar onderhevig is aan (atmosferische) wijzigingen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is bij een aantal handelingen noodzakelijk
 • De werkopdrachten worden strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen deadlines, wat stressbestendigheid en resultaatsgerichtheid vraagt
 • De uitoefening van het beroep vereist een respectvolle houding tegenover de klanten, de collega’ en de leidinggevende
 • De uitvaartsector kent reglementeringen, inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn en milieu
 • De uitoefening van dit beroep kent een uitgebreide reglementering inzake postmortem-documenten voor binnen- en buitenland
 • De uitoefening van het beroep vraagt een kwaliteitsbewustzijn
 • De uitoefening van dit beroep vergt een organisatievermogen om ervoor te zorgen dat alle uitvaartdiensten op de afgesproken datum kunnen plaatsvinden
 • Dit beroep vereist het afstemmen van de dienstverlening op de wensen en noden van de klanten

Handelingscontext

 • De uitvaartmanager gaat op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere actoren
 • De uitvaartmanager stelt afhankelijk van de bedrijfscontext, gevarieerde of complexe handelingen
 • De uitvaartmanager kan zich aanpassen en flexibel opstellen bij wisselende omgevingsfactoren
 • De uitvaartmanager moet het werk van zijn personeelsleden superviseren en controleren en evalueren
 • De uitvaartmanager moet zorgvuldig gebruik maken van materieel
 • De uitvaartmanager moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren
 • De uitvaartmanager moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van opleidingen
 • De uitvaartmanager moet oog hebben voor kwaliteit en tevredenheid van de klant door met zorg te werken
 • De uitvaartmanager moet het positief imago van zijn onderneming uitstralen
 • De uitvaartmanager moet op een serene en empathisch wijze omgaan met de klanten
 • De uitvaartmanager moet handelen conform de deontologische code, vooropgestelde etiquette en protocollen
 • De uitvaartmanager moet georganiseerd en gestructureerd kunnen werken
 • De uitvaartmanager moet lasten kunnen dragen
 • De uitvaartmanager moet dienst en/of tijdsschema’s kunnen naleven
 • De uitvaartmanager moet de dagelijkse leiding van het bedrijf voeren
 • De uitoefening van dit beroep vergt esthetische bekwaamheid
 • De uitoefening van dit beroep vereist zorgvuldigheid en nauwkeurigheid

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het controleren van eigen werk en van het werk van medewerkers
 • het coördineren van de activiteiten en van de organisatie,
 • het anticiperen op onverwachte omstandigheden
 • het oplossen van problemen
 • het superviseren van het materieel, de gebouwen en de infrastructuur
 • het organiseren van stockbeheer
 • het organiseren van de uitvaart samen met de familie, het begeleiden van de familie en/of nabestaanden
 • het adviseren van de klant aangaande de producten en mogelijkheden van een uitvaart
 • het opmaken, bewerken en regelen van het rouwdrukwerk en foto’s
 • het opvolgen van de financiële regelingen en opmaak van offertes
 • het begeleiden van bezoekers en familie in het uitvaartcentrum
 • het organiseren van alle post mortem administratieve verplichtingen
 • het uitvoeren van de organisatie van de overledene voor de uitvaart
 • het organiseren en uitvoeren van de uitvaartceremonie
 • het superviseren van een opgraving
 • het bepalen van promotie en communicaties aangaande de organisatie
 • het opleiden, superviseren en evalueren van het personeel
Is gebonden aan
 • Het opvolgen van, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • de procedures van de organisatie
 • de nationale en internationale wetgeving
Doet beroep op
 • de bedrijfsleider of leidinggevende om zaken te bespreken voor de optimalisering van de bedrijfswerking indien hij in dienstverband werkt
 • externen voor praktische zaken (afhalen van documenten, …)
 • de werknemers voor het ondersteunen van de activiteiten

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Handelt volgens de professionele gedragscodes
 • Neemt kennis van de opdracht (uurroosters, plaatsen, werkzaamheden, …), maakt het materiaal en de accessoires klaar die nodig zijn voor de uitvaart
 • Organiseert het stockbeheer
 • Geeft de opdracht om de technische ruimtes en installaties, het rollend materieel en het materiaal schoon te maken
 • Plant en organiseert preventief of curatief basisonderhoud van machines of uitrustingen
 • Voert de organisatie uit voorafgaand aan de uitvaart
 • Organiseert de administratieve post-mortemdocumenten en controleert de voorwaarden voor de uitvaart
 • Behandelt en presenteert het lichaam (kist, aankleden, …)
 • Voert de uitvaartceremonie uit
 • Ondersteunt de personeelsleden bij de uitvoering van technieken, protocollen, handelswijzen (ceremonie, dienst, …)
 • Adviseert de klant bij leven over de opmaak van zijn/haar uitvaart
 • Int de betalingen voor de bestelde producten en diensten
 • Superviseert een opgraving
 • Promoot de uitvaartonderneming
 • Coördineert het personeelsbeleid en leidt de dagelijkse werking binnen de onderneming

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.