Assistent outdoor animator

 
BK-0543-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Assistent outdoor animator

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "G120201 Animatie culturele of recreatieve activiteiten"

Definitie

De assistent outdoor animator assisteert bij de begeleiding van deelnemers die actief deelnemen aan outdoor activiteit(en) teneinde een kwaliteitsvolle activiteit aan te bieden voor ontspanning en/of voor persoonlijke ontwikkeling.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2021

Competenties

Opsomming competenties

Algemene activiteiten
 • Competentie 1:
  Werkt volgens de wettelijke reglementeringen en geldende kwaliteitsvereisten
  • Handelt volgens interne procedures en regels op vlak van kwaliteit, veiligheid, … -
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt economisch
  • Werkt ecologisch (duurzaamheidsprincipes, sorteert afval, ...)
  • Past de kwaliteitsnormen van de organisatie toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van informatietechnologie conform het ECDL*
  • Basiskennis van bedrijfsstructuren
  • Basiskennis van wetgeving gerelateerd aan de beroepsuitoefening
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
  • Kennis van ecologie (duurzaamheid, leave no trace-regels, ...)
  • Kennis van de vakterminologie
  • Kennis van ergonomie
* European Computer Driving Licence waarbij de basiskennis van het PC-gebruik aanwezig is en dit omvat volgende 7 onderdelen: computer essentials, tekstverwerking, spreadsheet, databases gebruiken, presentaties maken, online essentials, digitale veiligheid
 • Competentie 2:
  Werkt volgens de veiligheidsprocedures van de organisatie
  • Past de veiligheidsprocedures/ -normen van de organisatie toe bij de activiteiten
  • Draagt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Reageert adequaat op alle (onveilige) situaties
  • Gebruikt de technische uitrusting efficiënt en veilig
  • Werkt proactief om ongevallen te voorkomen
  • Volgt het veiligheidsmanagement plan voor een specifieke activiteit op een specifieke locatie
  • Werkt conform de risicoanalyse tijdens de activiteiten en volgt de instructies op van de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de outdoor sector
  • Basiskennis van veiligheidsmanagement
  • Basiskennis van evacuatietechnieken op hoogte
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
  • Kennis van veiligheid op hoogte
  • Kennis van veiligheid op (stromend) water (rivierstromingen-zeestromingen)
  • Kennis van veiligheid in koude en natte weersomstandigheden
 • Competentie 3:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert efficiënt met andere begeleiders
  • Rapporteert aan de verantwoordelijke, indien nodig
  • Werkt op efficiënte wijze samen
  • Respecteert de afspraken, werkschema’s en procedures
  • Past zich flexibel aan wijzigende omstandigheden aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van één vreemde taal (Hij/zij kan een eenvoudige conversatie voeren met andere actoren, de basis van vakterminologie benoemen en kan op eenvoudige wijze rapporteren aan anderen. Kan een een eenvoudige vakgerichte tekst lezen en hieruit informatie halen.)
  • Basiskennis van diversiteit
  • Kennis van communicatie- en interactietechnieken (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …, communicatie in grotten, op rivieren, …)
  • Kennis van beroepsethiek
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
 • Competentie 4:
  Gebruikt de uitrusting, het materiaal en de installaties op veilige en efficiënte wijze
  • Gebruikt de (outdoor)uitrusting, het materiaal en de installaties volgens de gebruikershandleiding en operationele richtlijnen van de fabrikant
  • Verzorgt de uitrusting, het materiaal en de installaties volgens de gebruikshandleiding
  • Gebruikt de uitrusting, het materiaal en de installaties juist en veilg
  • Kijkt de uitrusting en het materiaal na en geeft mogelijke tekorten aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van veiligheidsmanagement
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
  • Kennis van oriëntatie- en navigatiematerialen en hulpmiddelen
  • Kennis van gebruik van de kajaks, kano’s, vlotten, SUP's, ...
  • Kennis van touwenparcours en andere installaties
  • Kennis van fietstechnieken
  • Kennis van veiligheid op hoogte
  • Kennis van veiligheid op (stromend) water (rivierstromingen-zeestromingen)
  • Kennis van veiligheid in koude en natte weersomstandigheden
  • Kennis van het buitensportmateriaal (gebruik, aandachtspunten visuele inspectie, technische specificaties, …)
  • Kennis van oriëntatie- en navigatietechnieken
  • Kennis van reddingstechnieken op het water
  • Kennis van gebruikte technieken bij touwenparcours
  • Kennis van basisonderhoud van het gebruikte buitensportmateriaal
 • Competentie 5:
  Handelt volgens de professionele gedragscodes
  • Gaat op empathische wijze om met de deelnemer waarbij de nodige afstand bewaard wordt om een professionele relatie te behouden
  • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
  • Past taalgebruik en boodschap aan de deelnemers aan
  • Zorgt voor een verzorgd voorkomen en aangepaste kledij conform de taakuitvoering
  • Past de professionele gedragscode toe
  • Gaat vertrouwelijk om met informatie
  • Houdt toezicht op een zorgvuldige omgang met materiaal
  • Geeft zelf het goede voorbeeld
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van diversiteit
  • Kennis van communicatie- en interactietechnieken (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …, communicatie in grotten, op rivieren, …)
  • Kennis van beroepsethiek
 • Competentie 6:
  Communiceert professioneel met de deelnemers
  • Communiceert empathisch met alle betrokken actoren
  • Past zijn/ haar taalgebruik aan in functie van de deelnemer, zowel naar inhoud als naar vorm
  • Geeft informatie aan de deelnemer
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de principes van groepsspychologie
  • Basiskennis van de psychofysiologie (concept comfortzone, psychische beleving van deelnemer op outdoor activiteit, …)
  • Basiskennis van groepsdynamiek ( groepsvorming, verschillende rollen binnen een groep, teamsfeer, (bege)leiden van groepen, …)
  • Basiskennis van diversiteit
  • Kennis van communicatie- en interactietechnieken (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …, communicatie in grotten, op rivieren, …)
  • Kennis van beroepsethiek
 • Competentie 7:
  Laadt en transporteert uitrusting en materiaal
  • Laadt het materiaal en de uitrusting op en af op aangepaste wijze
  • Fixeert het materiaal en de uitrusting conform de veiligheidsprocedures
  • Controleert de correcte bevestiging en aansluiting van de aanhangwagen
  • Transporteert het materiaal en uitrusting volgens de wettelijke bepalingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van veiligheidsmanagement
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
  • Kennis van het buitensportmateriaal (gebruik, aandachtspunten visuele inspectie, technische specificaties, …)
  • Kennis van het laden en vervoeren van materiaal en uitrusting
Organisatie en uitvoering van activiteiten
 • Competentie 8:
  Assisteert bij de voorbereiding de activiteiten
  • Assisteert bij de planning van de activiteit
  • Assisteert bij de voorbereiding van de activiteit
  • Assisteert bij het verzamelen van het nodige materiaal dat noodzakelijk is voor de activiteit en kijkt het na op bruikbaarheid
  • Assisteert bij het opzoeken van informatie over het gebied (op geschiedkundig, cultureel, sociaal, ambachtelijk vlak)
  • Voert de opdracht uit aangaande de drank- en voedselvoorraad
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van (natuur)gebieden: landschappen, geografie, klimatologie, …
  • Basiskennis van biodiversiteit: fauna, flora
  • Basiskennis van hydrologie
  • Basiskennis van toeristische informatie (erfgoed, lokale geschiedenis, culturele omgeving, ...)
  • Basiskennis van anatomie en fysiologie van het musculoskeletaal stelsel
  • Basiskennis van de principes van groepsspychologie
  • Basiskennis van de kenmerken van kwetsbare groepen (personen met een beperking, ouderen, …)
  • Basiskennis van didactiek (didactische modellen en principes)
  • Basiskennis van drank- en voeding in functie van de activiteiten (energieverbruik, vochtinname, …)
 • Competentie 9:
  Assisteert bij de ontvangst van de deelnemers
  • Stelt de deelnemers op hun gemak
  • Controleert de aanwezigheid van alle deelnemers
  • Voorziet de deelnemers van de noodzakelijke uitrusting
  • Duidt de technische aandachtspunten en demonstreert de basisveiligheidsregels
  • Beantwoord de vragen van de deelnemers
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van groepsanimatie
  • Basiskennis van de principes van groepsspychologie
  • Basiskennis van de kenmerken van kwetsbare groepen (personen met een beperking, ouderen, …)
  • Basiskennis van de psychofysiologie (concept comfortzone, psychische beleving van deelnemer op outdoor activiteit, …)
  • Basiskennis van specifieke kenmerken van de doelgroepen (schoolgroepen, vriendengroepen, bedrijfsactiviteiten, …)
  • Basiskennis van diversiteit
  • Kennis van communicatie- en interactietechnieken (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …, communicatie in grotten, op rivieren, …)
  • Kennis van beroepsethiek
 • Competentie 10:
  Helpt de deelnemers bij het inoefenen van de activiteit
  • Geeft informatie over de uitrusting en het gebruik ervan
  • Demonstreert de technieken (zwemmen, fietsen, touwenparcour, kajak- en kanovaren, oriëntatieloop, …)
  • Helpt de deelnemers bij de aandachtspunten tijdens de demonstratie en de instructie
  • Controleert continu de omgeving en de deelnemers
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van groepsanimatie
  • Basiskennis van didactiek (didactische modellen en principes)
  • Basiskennis meteorologie
  • Basiskennis van veiligheidsmanagement
  • Basiskennis van de psychofysiologie (concept comfortzone, psychische beleving van deelnemer op outdoor activiteit, …)
  • Basiskennis van groepsdynamiek ( groepsvorming, verschillende rollen binnen een groep, teamsfeer, (bege)leiden van groepen, …)
  • Basiskennis van diversiteit
  • Basiskennis van evacuatietechnieken op hoogte
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
  • Kennis van veiligheid op hoogte
  • Kennis van veiligheid op (stromend) water (rivierstromingen-zeestromingen)
  • Kennis van veiligheid in koude en natte weersomstandigheden
  • Kennis van het buitensportmateriaal (gebruik, aandachtspunten visuele inspectie, technische specificaties, …)
  • Grondige kennis van de risicoprocedures
 • Competentie 11:
  Assisteert bij de activiteit
  • Houdt rekening met gerapporteerde fysieke en psychische capaciteiten en beperkingen van de deelnemers
  • Stelt beperkingen en veranderlijke omstandigheden vast van de deelnemers tijdens de activiteit en meldt dit aan de verantwoordelijke
  • Ondersteunt de groepsdynamiek en een aangename sfeer
  • Instrueert de deelnemers volgens de opgelegde werkwijzep
  • Geeft aanwijzingen aangaande de techniek, houding, beweging, … indien aangewezen
  • Verdeelt de aandacht over de verschillende deelnemers
  • Moedigt de deelnemers aan om respect en waardering voor de omgeving op te brengen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van groepsanimatie
  • Basiskennis van de principes van groepsspychologie
  • Basiskennis van de kenmerken van kwetsbare groepen (personen met een beperking, ouderen, …)
  • Basiskennis van didactiek (didactische modellen en principes)
  • Basiskennis van motivatietechnieken
  • Basiskennis meteorologie
  • Basiskennis van veiligheidsmanagement
  • Basiskennis van de psychofysiologie (concept comfortzone, psychische beleving van deelnemer op outdoor activiteit, …)
  • Basiskennis van specifieke kenmerken van de doelgroepen (schoolgroepen, vriendengroepen, bedrijfsactiviteiten, …)
  • Basiskennis van groepsdynamiek ( groepsvorming, verschillende rollen binnen een groep, teamsfeer, (bege)leiden van groepen, …)
  • Basiskennis van diversiteit
  • Basiskennis van evacuatietechnieken op hoogte
  • Kennis van communicatie- en interactietechnieken (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …, communicatie in grotten, op rivieren, …)
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
  • Kennis van ecologie (duurzaamheid, leave no trace-regels, ...)
  • Kennis van oriëntatie- en navigatiematerialen en hulpmiddelen
  • Kennis van gebruik van de kajaks, kano’s, vlotten, SUP's, ...
  • Kennis van touwenparcours en andere installaties
  • Kennis van fietstechnieken
  • Kennis van veiligheid op hoogte
  • Kennis van veiligheid op (stromend) water (rivierstromingen-zeestromingen)
  • Kennis van veiligheid in koude en natte weersomstandigheden
  • Kennis van het buitensportmateriaal (gebruik, aandachtspunten visuele inspectie, technische specificaties, …)
  • Kennis van oriëntatie- en navigatietechnieken
  • Kennis van het varen met een kajak, een kano, een vlot, een SUP, ...
  • Kennis van gebruikte technieken bij touwenparcours
 • Competentie 12:
  Assisteert bij het afsluiten van de activiteit
  • Verzamelt de feedback over de activiteiten (evaluatieformulier, …)
  • Verzamelt al het materiaal en ziet er op toe dat deelnemers het materiaal in de oorspronkelijke staat achterlaten
  • Begeleidt mee het vertrek van de deelnemers
  • Controleert het materiaal visueel (herkent schade)
  • Reinigt het materiaal en ruimt het op
  • Rapporteert incidenten en accidenten aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van reflectiestrategieën
  • Basiskennis van zelfmanagement
  • Basiskennis van evacuatietechnieken op hoogte
  • Kennis van communicatie- en interactietechnieken (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …, communicatie in grotten, op rivieren, …)
  • Kennis van het buitensportmateriaal (gebruik, aandachtspunten visuele inspectie, technische specificaties, …)
  • Kennis van incidenten en accidenten
  • Kennis van basisonderhoud van het gebruikte buitensportmateriaal
Bijkomende activiteiten
 • Competentie 13:
  Past de ongevalsprocedure van de organisatie toe
  • Reageert efficiënt wanneer een deelnemer letsel oploopt of onwel wordt
  • Maakt contact met de deelnemer (indien mogelijk)
  • Handelt conform de voorgeschreven procedure en rapporteert aan de verantwoordelijke
  • Zorgt voor veiligheid van het slachtoffer en de overige deelnemers
  • Past EHBO toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van anatomie en fysiologie van het musculoskeletaal stelsel
  • Basiskennis van het thermoregulatoir systeem
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van richtlijnen bij ongevallen
 • Competentie 14:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Volgt (interne) bijscholingen, ...
  • Raadpleegt informatiebronnen
  • Reflecteert over het eigen beroepsmatig handelen
  • Werkt volgens de procedures van de organisatie
  • Gebruikt de vakterminologie die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de outdoor sector
  • Basiskennis van kenmerken en principes van de eigen persoonlijke ontwikkeling
  • Basiskennis van de beschikbare opleidingen en navormingen
  • Basiskennis van wetgeving gerelateerd aan de beroepsuitoefening
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van de vakterminologie
  • Kennis van gebruik van de kajaks, kano’s, vlotten, SUP's, ...
  • Kennis van touwenparcours en andere installaties
  • Kennis van het buitensportmateriaal (gebruik, aandachtspunten visuele inspectie, technische specificaties, …)
  • Kennis van reddingstechnieken op het water
  • Kennis van richtlijnen bij ongevallen
  • Kennis van incidenten en accidenten

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van (natuur)gebieden: landschappen, geografie, klimatologie, …
 • Basiskennis van biodiversiteit: fauna, flora
 • Basiskennis van hydrologie
 • Basiskennis van toeristische informatie (erfgoed, lokale geschiedenis, culturele omgeving, ...)
 • Basiskennis van informatietechnologie conform het ECDL*
 • Basiskennis van bedrijfsstructuren
 • Basiskennis van de outdoor sector
 • Basiskennis van anatomie en fysiologie van het musculoskeletaal stelsel
 • Basiskennis van het thermoregulatoir systeem
 • Basiskennis van groepsanimatie
 • Basiskennis van de principes van groepsspychologie
 • Basiskennis van de kenmerken van kwetsbare groepen (personen met een beperking, ouderen, …)
 • Basiskennis van kenmerken en principes van de eigen persoonlijke ontwikkeling
 • Basiskennis van didactiek (didactische modellen en principes)
 • Basiskennis van reflectiestrategieën
 • Basiskennis van zelfmanagement
 • Basiskennis van motivatietechnieken
 • Basiskennis van de beschikbare opleidingen en navormingen
 • Basiskennis van wetgeving gerelateerd aan de beroepsuitoefening
 • Basiskennis meteorologie
 • Basiskennis van veiligheidsmanagement
 • Basiskennis van drank- en voeding in functie van de activiteiten (energieverbruik, vochtinname, …)
 • Basiskennis van één vreemde taal (Hij/zij kan een eenvoudige conversatie voeren met andere actoren, de basis van vakterminologie benoemen en kan op eenvoudige wijze rapporteren aan anderen. Kan een een eenvoudige vakgerichte tekst lezen en hieruit informatie halen.)
 • Basiskennis van de psychofysiologie (concept comfortzone, psychische beleving van deelnemer op outdoor activiteit, …)
 • Basiskennis van specifieke kenmerken van de doelgroepen (schoolgroepen, vriendengroepen, bedrijfsactiviteiten, …)
 • Basiskennis van groepsdynamiek ( groepsvorming, verschillende rollen binnen een groep, teamsfeer, (bege)leiden van groepen, …)
 • Basiskennis van diversiteit
 • Basiskennis van evacuatietechnieken op hoogte
 • Kennis van communicatie- en interactietechnieken (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …, communicatie in grotten, op rivieren, …)
 • Kennis van beroepsethiek
 • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van ecologie (duurzaamheid, leave no trace-regels, ...)
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van ergonomie
 • Kennis van oriëntatie- en navigatiematerialen en hulpmiddelen
 • Kennis van gebruik van de kajaks, kano’s, vlotten, SUP's, ...
 • Kennis van touwenparcours en andere installaties
 • Kennis van fietstechnieken
 • Kennis van veiligheid op hoogte
 • Kennis van veiligheid op (stromend) water (rivierstromingen-zeestromingen)
 • Kennis van veiligheid in koude en natte weersomstandigheden
 • Kennis van het buitensportmateriaal (gebruik, aandachtspunten visuele inspectie, technische specificaties, …)
 • Kennis van oriëntatie- en navigatietechnieken
 • Kennis van reddingstechnieken op het water
 • Kennis van het varen met een kajak, een kano, een vlot, een SUP, ...
 • Kennis van gebruikte technieken bij touwenparcours
 • Kennis van richtlijnen bij ongevallen
 • Kennis van incidenten en accidenten
 • Kennis van basisonderhoud van het gebruikte buitensportmateriaal
 • Kennis van het laden en vervoeren van materiaal en uitrusting
 • Grondige kennis van de risicoprocedures

Cognitieve vaardigheden

 • Handelt volgens interne procedures en regels op vlak van kwaliteit, veiligheid, … -
 • Werkt ergonomisch
 • Werkt economisch
 • Werkt ecologisch (duurzaamheidsprincipes, sorteert afval, ...)
 • Past de kwaliteitsnormen van de organisatie toe
 • Past de veiligheidsprocedures/ -normen van de organisatie toe bij de activiteiten
 • Gebruikt de technische uitrusting efficiënt en veilig
 • Werkt proactief om ongevallen te voorkomen
 • Volgt het veiligheidsmanagement plan voor een specifieke activiteit op een specifieke locatie
 • Werkt conform de risicoanalyse tijdens de activiteiten en volgt de instructies op van de verantwoordelijke
 • Communiceert efficiënt met andere begeleiders
 • Rapporteert aan de verantwoordelijke, indien nodig
 • Werkt op efficiënte wijze samen
 • Respecteert de afspraken, werkschema’s en procedures
 • Gebruikt de (outdoor)uitrusting, het materiaal en de installaties volgens de gebruikershandleiding en operationele richtlijnen van de fabrikant
 • Verzorgt de uitrusting, het materiaal en de installaties volgens de gebruikshandleiding
 • Gebruikt de uitrusting, het materiaal en de installaties juist en veilg
 • Kijkt de uitrusting en het materiaal na en geeft mogelijke tekorten aan
 • Gaat op empathische wijze om met de deelnemer waarbij de nodige afstand bewaard wordt om een professionele relatie te behouden
 • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
 • Past taalgebruik en boodschap aan de deelnemers aan
 • Past de professionele gedragscode toe
 • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • Houdt toezicht op een zorgvuldige omgang met materiaal
 • Geeft zelf het goede voorbeeld
 • Communiceert empathisch met alle betrokken actoren
 • Past zijn/ haar taalgebruik aan in functie van de deelnemer, zowel naar inhoud als naar vorm
 • Geeft informatie aan de deelnemer
 • Assisteert bij de planning van de activiteit
 • Assisteert bij de voorbereiding van de activiteit
 • Assisteert bij het opzoeken van informatie over het gebied (op geschiedkundig, cultureel, sociaal, ambachtelijk vlak)
 • Voert de opdracht uit aangaande de drank- en voedselvoorraad
 • Stelt de deelnemers op hun gemak
 • Controleert de aanwezigheid van alle deelnemers
 • Voorziet de deelnemers van de noodzakelijke uitrusting
 • Beantwoord de vragen van de deelnemers
 • Geeft informatie over de uitrusting en het gebruik ervan
 • Helpt de deelnemers bij de aandachtspunten tijdens de demonstratie en de instructie
 • Controleert continu de omgeving en de deelnemers
 • Houdt rekening met gerapporteerde fysieke en psychische capaciteiten en beperkingen van de deelnemers
 • Stelt beperkingen en veranderlijke omstandigheden vast van de deelnemers tijdens de activiteit en meldt dit aan de verantwoordelijke
 • Ondersteunt de groepsdynamiek en een aangename sfeer
 • Instrueert de deelnemers volgens de opgelegde werkwijzep
 • Geeft aanwijzingen aangaande de techniek, houding, beweging, … indien aangewezen
 • Verdeelt de aandacht over de verschillende deelnemers
 • Moedigt de deelnemers aan om respect en waardering voor de omgeving op te brengen
 • Verzamelt de feedback over de activiteiten (evaluatieformulier, …)
 • Begeleidt mee het vertrek van de deelnemers
 • Rapporteert incidenten en accidenten aan de verantwoordelijke
 • Maakt contact met de deelnemer (indien mogelijk)
 • Volgt (interne) bijscholingen, ...
 • Raadpleegt informatiebronnen
 • Reflecteert over het eigen beroepsmatig handelen
 • Werkt volgens de procedures van de organisatie
 • Gebruikt de vakterminologie die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze
 • Controleert het materiaal visueel (herkent schade)
 • Controleert de correcte bevestiging en aansluiting van de aanhangwagen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Reageert adequaat op alle (onveilige) situaties
 • Past zich flexibel aan wijzigende omstandigheden aan
 • Reageert efficiënt wanneer een deelnemer letsel oploopt of onwel wordt
 • Handelt conform de voorgeschreven procedure en rapporteert aan de verantwoordelijke
 • Zorgt voor veiligheid van het slachtoffer en de overige deelnemers

Motorische vaardigheden

 • Draagt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Zorgt voor een verzorgd voorkomen en aangepaste kledij conform de taakuitvoering
 • Assisteert bij het verzamelen van het nodige materiaal dat noodzakelijk is voor de activiteit en kijkt het na op bruikbaarheid
 • Duidt de technische aandachtspunten en demonstreert de basisveiligheidsregels
 • Demonstreert de technieken (zwemmen, fietsen, touwenparcour, kajak- en kanovaren, oriëntatieloop, …)
 • Verzamelt al het materiaal en ziet er op toe dat deelnemers het materiaal in de oorspronkelijke staat achterlaten
 • Reinigt het materiaal en ruimt het op
 • Past EHBO toe
 • Laadt het materiaal en de uitrusting op en af op aangepaste wijze
 • Fixeert het materiaal en de uitrusting conform de veiligheidsprocedures
 • Transporteert het materiaal en uitrusting volgens de wettelijke bepalingen

Omgevingscontext

 • De assistent outdoor animator past zich op een beperkte tijd aan de groep aan
 • De assistent outdoor animator komt in contact met zeer diverse klanten (jeugd, volwassenen, derde leeftijd, mensen met een beperking, anderstaligen …).
 • De taak kan worden uitgeoefend tijdens het weekend, op feestdagen en met flexibele werkuren.
 • De taak kan onderhevig zijn aan seizoenspieken (schoolvakanties, zomerperiodes, …).
 • De assistaent outdoor animator is onderhevig aan zeer uiteenlopende weersomstandigheden.
 • Natuur en landschap creëren een voortdurend wisselende context.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht
 • De activiteiten kunnen werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren
 • De uitoefening van dit beroep vergt een zeker observatievermogen om ervoor te zorgen dat de activiteiten zonder ongelukken verlopen conform de reglementeringen
 • De organisatie van de werkzaamheden wordt deels bepaald door vigerende wet- en regelgeving, anderzijds door meer context specifieke elementen zoals infrastructuur, de steeds wisselende praktijksituaties. De assistent outdoor animator moet hier adequaat mee kunnen omgaan.
 • De assistent outdoor animator dient de activiteiten steeds te begeleiden met de nodige aandacht voor het milieu (vb: in- en uitstap plaatsen bij kano-kajakvaren respecteren, paden niet verlaten, vuur op zanderige ondergrond en met inachtname van plaatselijke reglementering)
 • De assistent outdoor animator heeft een voorbeeldfunctie voor de duurzame natuurbeleving en zorgt er voor dat fauna, flora en erfgoed (ruines, ...) gerespecteerd worden door de deelnemers
 • De assistent outdoor animator brengt de procedures over aan de deelnemers
 • Al naargelang de toestand (fysiek, psychisch, sociaal) en randvoorwaarden (weersomstandigheden, …) van de activiteit moet er rekening gehouden worden met het functioneren van de deelnemers (fitheid, thermoregulatie, metabolisme, stress, beperkingen, …)

Handelingscontext

 • De assistent outdoor animator moet flexibel omgaan met de beschikbaarheid van de te betreden parcours, de activiteiten, de wensen van de klant,…
 • De assistent outdoor animator kan snel en gepast reageren op mogelijke calamiteiten (klanten met angst, ongeval, …)
 • De assistent outdoor animator moet zich kunnen aanpassen afhankelijk van de doelgroep
 • De assistent outdoor animator helpt de outdoor animator als die moet inspelen op onverwachte veranderingen in de context/omgeving (wegomlegging, …)
 • De assistent outdoor animator is medeverantwoordelijk voor de deelnemers
 • De assistent outdoor animator moet zorgvuldig gebruik maken van materieel
 • De assistent outdoor animator moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren
 • De assistent outdoor animator draagt persoonlijke beschermingskledij
 • De assistent outdoor animator moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen
 • De assistent outdoor animator moet binnen zijn takenpakket initiatief nemen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het voorbereiding van de materialen voor de activiteiten
 • het uitvoering van de aan hem vertrouwde activiteiten
 • het begeleiden van de deelnemers
 • het handhaven van de veiligheid van de deelnemers tijdens de toegewezen activiteiten
 • het geven van informatie over de uitvoering van de activiteit aan de deelnemers
 • het toepassen van EHBO
 • het nakijken van de werking van het materiaal en de uitrusting
 • het herkennen van de anomalieien in de werking van de uitrusting, materiaal en installatie
Is gebonden aan
 • de opdrachten en instructies van de verantwoordelijke
 • veiligheidsvoorschriften die de locatie of activiteit vereist
 • afspraken met collega’s en verantwoordelijke
 • de deontologische code
 • de tijdsplanning van de toegewezen activiteit
 • veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • de nationale en internationale wetgeving
Doet beroep op
 • collega’s voor het ondersteunen van de activiteiten
 • de leidinggevende voor de opdracht, gegevens, melden van problemen, gevaarlijke situaties en bijkomende instructies

Verantwoordelijkheid

 • Werkt volgens de wettelijke reglementeringen en geldende kwaliteitsvereisten
 • Werkt volgens de veiligheidsprocedures van de organisatie
 • Werkt in teamverband
 • Gebruikt de uitrusting, het materiaal en de installaties op veilige en efficiënte wijze
 • Handelt volgens de professionele gedragscodes
 • Communiceert professioneel met de deelnemers
 • Laadt en transporteert uitrusting en materiaal
 • Assisteert bij de voorbereiding de activiteiten
 • Assisteert bij de ontvangst van de deelnemers
 • Helpt de deelnemers bij het inoefenen van de activiteit
 • Assisteert bij de activiteit
 • Assisteert bij het afsluiten van de activiteit
 • Past de ongevalsprocedure van de organisatie toe
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.