Functioneel Digitaal Ondersteuner

 
BK-0547-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Functioneel Digitaal Ondersteuner

Definitie

De Functioneel Digitaal Ondersteuner verwerkt data en implementeert, onderhoudt en bewerkt (web)applicaties en databanken binnen een gegeven cloud- en serveromgeving, standaardsoftwarepakket, IT-platform of datastructuur teneinde processen van organisaties, en afdelingen digitaal en cyberveilig te faciliteren en te ondersteunen.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2023

Competenties

Opsomming competenties

Project en planning
 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit
  • Houdt zich aan de afspraken van het team
  • Werkt efficiënt samen
  • Past de eigen manier van werken aan om het team vooruit te helpen
  • Vraagt hulp of advies
  • Gaat constructief om met feedback
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van informatiestromen binnen de organisatie
  • Kennis van sociaal en teamgericht handelen
  • Kennis van bedrijfsgebonden werkafspraken
  • Kennis van organisatiestructuur
  • Kennis van bedrijfscultuur
  • Kennis van beroepsreglementering en plichtenleer
 • Competentie 2:
  Werkt met het oog voor veiligheid, welzijn, orde en netheid
  • Werkt ergonomisch
  • Richt de werkplek in
  • Respecteert de codex welzijn op het werk
  • Meldt problemen i.v.m. welzijn op het werk
  • Draagt zorg voor het eigen welzijn en het welzijn van anderen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomische technieken
  • Basiskennis van de inrichting van de werkplek
  • Basiskennis van voorschriften en richtlijnen m.b.t. welzijn op het werk
 • Competentie 3:
  Organiseert de eigen werkzaamheden op basis van de gegeven opdracht
  • Overlegt met de verantwoordelijke over de opdracht
  • Neemt kennis van de binnen de organisatie geldende afspraken en deadlines
  • Houdt zich voor de eigen activiteiten aan de vooropgestelde eisen betreffende tijdsmarges, prioriteiten en afspraken
  • Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
  • Stuurt de eigen planning bij indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van planningstechnieken
  • Basiskennis van werkorganisatie en werkvolgorde
  • Kennis van de inhoud van de opdracht
  • Kennis van kantoorsoftware
 • Competentie 4:
  Werkt kwaliteitsvol
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid
  • Werkt met oog voor detail
  • Werkt conform de kwaliteitsvoorschriften en -richtlijnen
  • Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt indien nodig bij
  • Respecteert kwaliteitsprocedures
  • Voert kwaliteitscontroles uit
  • Formuleert verbetervoorstellen i.v.m. kwaliteit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van procedures voor kwaliteitscontrole
  • Kennis van kwaliteitsverbetering
Klantvraag/Behoeftebepaling
 • Competentie 5:
  Communiceert (digitaal) met verschillende actoren volgens de communicatiestrategie van het bedrijf
  • Communiceert tijdens het contact met de klant/gebruiker volgens de communicatiestrategie van het bedrijf
  • Communiceert gepast en efficiënt met collega’ en verantwoordelijken
  • Bepaalt op basis van de bevraging de behoefte van de klant/gebruiker
  • Gebruikt beschikbare communicatiekanalen efficiënt
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van procedures en regels binnen de bedrijfscultuur i.f.v. de uitvoering van de taken
  • Kennis van schriftelijk, mondelinge en digitale communicatietechnieken
  • Kennis van assertiviteitstechnieken
  • Kennis van Frans (= de belangrijkste punten kunnen begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, gesprekken kunnen voeren in de meest voorkomende situaties op het werk, een eenvoudige tekst kunnen maken over onderwerpen die vertrouwd zijn op het werk, een beknopte beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk)
  • Kennis van Engels (de belangrijkste punten kunnen begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, gesprekken kunnen voeren in de meest voorkomende situaties op het werk, een eenvoudige tekst kunnen maken over onderwerpen die vertrouwd zijn op het werk, een beknopte beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk)
  • Kennis van communicatieapparatuur in relatie tot het takenpakket en de activiteiten van een onderneming
 • Competentie 6:
  Overlegt met en informeert gebruikers in diverse fasen van het opzetten en onderhouden van de applicatie
  • Voert in een bevattelijke taal tussentijdse communicatie met de gebruiker gedurende het opzetten en onderhouden van de applicatie
  • Informeert de gebruiker over de opstartvoorwaarden
  • Communiceert met de gebruiker over het gebruik van, uitbreidingen van, wijzigingen in en problemen met de applicatie en de gebruikershandleiding ervan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van cloud services
  • Kennis van documenten- en datastructuren
  • Kennis van softwareomgevingen, IT-platformen en hun functionaliteiten
  • Kennis van visualisatie van data en applicatiegebruik (bvb. dashboard, aanklikveld ...)
  • Kennis van dataformaten en hun conversiemogelijkheden
Concept
 • Competentie 7:
  Stelt functionele oplossingen m.b.t. de applicatie voor en bespreekt deze met de verantwoordelijke
  • Houdt rekening met de opgelegde specificaties van de applicatie i.f.v. de functionele analyse
  • Bepaalt welke inputdata aangeleverd moeten worden en in welke vorm i.f.v. de functionele analyse (format, aantal, structuur, al dan niet geïmporteerd …)
  • Stelt een datastructuur voor de inputdata voor indien nodig
  • Stelt een indeling van bestanden en mappen voor
  • Vergelijkt de gewenste functionaliteiten en performantie met reeds bestaande applicaties
  • Selecteert bruikbare functionaliteiten uit reeds bestaande applicaties
  • Stelt een gestructureerde aanpak van uitwerking voor, rekening houdende met de selectie aan bestaande applicaties
  • Schat de tijdsbesteding in
  • Overlegt met de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van databanken
  • Basiskennis van functionele analyse
  • Basiskennis van ICT-hardware, informatica- en telecomnetwerken
  • Basiskennis van programmeermogelijkheden binnen softwareomgevingen en IT-platformen
  • Basiskennis van servers
  • Kennis van automatisering in softwareapplicaties voor de optimale realisatie van de opdracht
  • Kennis van cloud services
  • Kennis van documenten- en datastructuren
  • Kennis van softwareomgevingen, IT-platformen en hun functionaliteiten
  • Kennis van tekencodering (bvb. ASCII, Unicode …)
  • Kennis van visualisatie van data en applicatiegebruik (bvb. dashboard, aanklikveld ...)
 • Competentie 8:
  Stelt functionele oplossingen m.b.t. de databank voor op basis van de opdracht en bespreekt deze met de verantwoordelijke
  • Houdt rekening met de opgelegde specificaties van de databank
  • Informeert zich over de beschikbare datastructuren
  • Vergelijkt de beschikbare data in bestaande datastructuren met de gespecifieerde data
  • Schat de bruikbaarheid van beschikbare data in bestaande datastructuren in
  • Stelt een indeling van bestanden en mappen voor
  • Werkt met de verantwoordelijke een structuur voor versiebeheer, de frequentie en bewaartijd van back-ups en archivering uit
  • Schat mee de tijdsbesteding in
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van big data (3v’s: volume, velocity en variety) i.f.v. analyse
  • Basiskennis van databanken
  • Basiskennis van datawarehouses
  • Basiskennis van functionele analyse
  • Basiskennis van ICT-hardware, informatica- en telecomnetwerken
  • Basiskennis van servers
  • Basiskennis van standaardmodellen voor informatiearchitectuur
  • Kennis van archiefbeheer
  • Kennis van automatisering in softwareapplicaties voor de optimale realisatie van de opdracht
  • Kennis van cloud services
  • Kennis van documenten- en datastructuren
  • Kennis van databeheer
  • Kennis van softwareomgevingen, IT-platformen en hun functionaliteiten
  • Kennis van tekencodering (bvb. ASCII, Unicode …)
 • Competentie 9:
  Stelt functionele oplossingen m.b.t. de optimalisatie van het bedrijfsnetwerk en de cloud voor en bespreekt deze met de verantwoordelijke
  • Houdt rekening met de opgelegde specificaties van het netwerk
  • Informeert zich over de beschikbare architecturen, modellen, protocollen en netwerkelementen die gebruikers, apparaten, applicaties en gegevens verbinden
  • Stelt een oplossing voor de integratie van de verschillende elementen van het bedrijfsnetwerk voor
  • Bespreekt met de verantwoordelijke de functionele oplossing voor de optimalisatie van het bedrijfsnetwerk
  • Stelt een oplossing voor de cloud voor
  • Bespreekt met de verantwoordelijke de functionele optimalisatie van de cloud oplossing
  • Stelt het bedrijfsnetwerk mee op
  • Staat mee in voor de performantie van het bedrijfsnetwerk
  • Onderhoudt de cloud oplossing
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van architecturen, modellen, protocollen en netwerkelementen die gebruikers, apparaten, applicaties en gegevens verbinden: zowel via internet als via moderne computernetwerken (zoals IP datastructuren)
  • Kennis van de optimalisatie van bedrijfsnetwerken
  • Kennis van het ontwerpen van cloud oplossingen
  • Kennis van het onderhouden van de cloud
Uitvoering
 • Competentie 10:
  Werkt volgens de procedures van privacy, cyberveiligheid en kwaliteitsvolle dienstverlening
  • Houdt rekening met de bedrijfseigen procedures van privacy, netwerkveiligheid en cyberveiligheid
  • Stelt de risico’s omtrent de beveiliging van data vast
  • Verzekert de cybersecurity, rekening houdend met de meest voorkomende bedreigingen en oplossingen
  • Stelt mee oplossingen in verschillende contexten voor
  • Ontwikkelt en bouwt mee aan de fundamenten van het systeem
  • Respecteert de privacy en gaat confidentieel om met informatie
  • Houdt rekening met de kwaliteitsvoorschriften
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitsstandaard
  • Kennis van procedures en regels binnen de bedrijfscultuur i.f.v. de uitvoering van de taken (privacy, netwerkveiligheid, cyberveiligheid …)
  • Kennis van connectiviteit, zowel wireless als via een bekabelde omgeving
  • Kennis van principes van cybersecurity: de meest voorkomende bedreigingen en oplossingen (cyberbeveiligingsdomeinen: waaronder informatiebeveiliging, systeembeveiliging, apparaat beveiliging, netwerkbeveiliging, ethiek en wetten, en verdedigings- en mitigatietechnieken die worden gebruikt bij het beschermen van bedrijven)
 • Competentie 11:
  Werkt de applicatie uit volgens de besproken aanpak
  • Bespreekt de uitwerking van de applicatie met de verantwoordelijke
  • Werkt de applicatie met de gewenste functionaliteiten uit
  • Bevraagt een databank m.b.v. een querytaal
  • Koppelt een databank aan de applicatie
  • Zet data uit een databank om in tabellen en normaliseert indien nodig
  • Schrijft mee een performante applicatie
  • Bespreekt problemen met de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van databanken
  • Basiskennis van programmatielogica
  • Basiskennis van programmeermogelijkheden binnen softwareomgevingen en IT-platformen
  • Basiskennis van relevante programmeertalen
  • Kennis van automatisering in softwareapplicaties voor de optimale realisatie van de opdracht
  • Kennis van cloud services
  • Kennis van documenten- en datastructuren
  • Kennis van macro’s
  • Kennis van offline en online synchronisatie
  • Kennis van querytaal ( bvb. SQL …)
  • Kennis van scripting
  • Kennis van softwareomgevingen, IT-platformen en hun functionaliteiten
  • Kennis van tekencodering (bvb. ASCII, Unicode …)
  • Kennis van visualisatie van data en applicatiegebruik (bvb. dashboard, aanklikveld ...)
 • Competentie 12:
  Bouwt de eigen deskundigheid op
  • Raadpleegt vakspecifieke informatiebronnen
  • Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
  • Evalueert het eigen handelen en stuurt bij
  • Meldt de behoefte aan vorming
  • Wisselt deskundigheid uit
  • Vormt zich permanent (opleidingen, studiedagen, werkgroepen, colloquia…)
  • Past de opgebouwde deskundigheid toe in de praktijk
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van vakspecifieke vormingen (opleidingen, studiedagen, werkgroepen, colloquia…)
  • Kennis van vakspecifieke ontwikkelingen
  • Kennis van vakspecifieke informatiebronnen
  • Kennis van het werkveld
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 13:
  Informeert zich over de opgelegde specificaties van de opdracht in overleg met de verantwoordelijke
  • Neemt kennis van de/het opgelegde standaardsoftware of IT-platform
  • Neemt kennis van de gewenste functionaliteiten (visualisatie, gebruiksvriendelijkheid …)
  • Verzamelt de nodige gegevens op basis van de specificaties
  • Interpreteert de feedback van de functionele analyse
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van functionele analyse
  • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitsstandaard
  • Kennis van de inhoud van de opdracht
  • Kennis van het verzamelen van relevante informatie i.h.k.v. de opdracht
  • Kennis van procedures en regels binnen de bedrijfscultuur i.f.v. de uitvoering van de taken (privacy, netwerkveiligheid, cyberveiligheid …)
 • Competentie 14:
  Onderhoudt de applicatie(s) en lost problemen op
  • Volgt veranderingen bij de/het onderliggende standaardsoftware of IT-platform, van de structuur van importdata en van procedures op
  • Bespreekt gebruikersvragen m.b.t. uitbreidingen van, problemen met en wijzigingen in de applicatie met de verantwoordelijke
  • Schat in samenspraak met de verantwoordelijke de impact van mogelijke aanpassingen op de werking van de applicatie in
  • Schat mee de tijdsbesteding van een eventuele aanpassing in
  • Past de applicatie aan in overleg met de verantwoordelijke met aandacht voor het behoud van performantie
  • Geeft input i.f.v. van het verwerken van de aanpassingen in documentatie en gebruikershandleiding
  • Test de werking en stuurt eventueel bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van databanken
  • Basiskennis van programmeermogelijkheden binnen softwareomgevingen en IT-platformen
  • Kennis van automatisering in softwareapplicaties voor de optimale realisatie van de opdracht
  • Kennis van cloud services
  • Kennis van documenten- en datastructuren
  • Kennis van macro’s
  • Kennis van offline en online synchronisatie
  • Kennis van querytaal ( bvb. SQL …)
  • Kennis van softwareomgevingen, IT-platformen en hun functionaliteiten
  • Kennis van tekencodering (bvb. ASCII, Unicode …)
  • Kennis van visualisatie van data en applicatiegebruik (bvb. dashboard, aanklikveld ...)
 • Competentie 15:
  Verwerkt data uit databanken en test de verwerking binnen de/het gekozen IT-platform, standaardsoftware of datastructuur
  • Verzamelt data uit een bestaande databank m.b.v. een querytaal
  • Zet verzamelde of aangeleverde data om in tabellen en normaliseert
  • Implementeert het datamodel in een databank
  • Realiseert de formattering van de datapartities
  • Verbindt de databank met het IT-platform, standaardsoftware of de documenten- of datastructuur
  • Test de werking en stuurt eventueel bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van big data (3v’s: volume, velocity en variety) i.f.v. analyse
  • Basiskennis van databanken
  • Basiskennis van datawarehouses
  • Basiskennis van functionele analyse
  • Basiskennis van servers
  • Kennis van archiefbeheer
  • Kennis van automatisering in softwareapplicaties voor de optimale realisatie van de opdracht
  • Kennis van cloud services
  • Kennis van datamining
  • Kennis van documenten- en datastructuren
  • Kennis van offline en online synchronisatie
  • Kennis van querytaal ( bvb. SQL …)
  • Kennis van scripting
  • Kennis van softwareomgevingen, IT-platformen en hun functionaliteiten
  • Kennis van tekencodering (bvb. ASCII, Unicode …)
  • Kennis van dataformaten en hun conversiemogelijkheden
 • Competentie 16:
  Onderhoudt databanken en lost problemen op
  • Volgt de prestaties van de databank op
  • Volgt veranderingen bij de/het onderliggende databank, standaardsoftwarepakket of IT-platform, van de structuur van importdata en van procedures op
  • Bespreekt gebruikersvragen m.b.t. uitbreidingen van, problemen met en wijzigingen in de databank met de verantwoordelijke
  • Schat mee de impact van mogelijke aanpassingen op de werking van de databank in
  • Schat mee de tijdsbesteding van een eventuele aanpassing in
  • Geeft input voor de verwerking van de aanpassingen in documentatie en gebruikershandleiding
  • Evalueert de gebruikerstevredenheid in overleg met de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van big data (3v’s: volume, velocity en variety) i.f.v. analyse
  • Basiskennis van databanken
  • Basiskennis van datawarehouses
  • Basiskennis van functionele analyse
  • Basiskennis van programmeermogelijkheden binnen softwareomgevingen en IT-platformen
  • Basiskennis van servers
  • Basiskennis van standaardmodellen voor informatiearchitectuur
  • Kennis van archiefbeheer
  • Kennis van cloud services
  • Kennis van datamining
  • Kennis van documenten- en datastructuren
  • Kennis van offline en online synchronisatie
  • Kennis van querytaal ( bvb. SQL …)
  • Kennis van tekencodering (bvb. ASCII, Unicode …)
 • Competentie 17:
  Onderhoudt de inhoud van webapplicaties van de onderneming
  • Neemt kennis van aangeleverde wijzigingen
  • Raadpleegt een databank en koppelt deze met de webapplicatie
  • Zet de aangeleverde informatie in het vereiste dataformaat
  • Integreert de wijzigingen binnen de webapplicatie
  • Verwijdert verlopen informatie
  • Vult de templates in het Content Management Systeem (CMS systeem) in
  • Maakt back-ups en archiveert vorige versies
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van add-ons (CMS)
  • Basiskennis van de elementen waaruit webpagina’s zijn opgebouwd
  • Basiskennis van de technische beperkingen van de webapplicaties
  • Basiskennis van een content management systeem (CMS)
  • Basiskennis van online media en hun integratiemogelijkheden
  • Basiskennis van besturingssystemen
  • Basiskennis van de koppeling van databanken aan webapplicaties
  • Basiskennis van de verschillende online platformen waarop kan gepubliceerd worden
  • Basiskennis van het online plaatsen en/of publiceren van een onderdeel van webapplicaties
  • Basiskennis van versiebeheer en back-ups
  • Kennis van automatisering in softwareapplicaties voor de optimale realisatie van de opdracht
  • Kennis van diverse mogelijkheden om bestanden online op te slaan en/of te transporteren
  • Kennis van dataformaten en hun conversiemogelijkheden
Testing
 • Competentie 18:
  Test i.f.v. de release de applicatie binnen de/het opgelegde standaardsoftware of IT-platform
  • Test de werking van de applicatie
  • Test de performantie van de applicatie
  • Stuurt eventueel bij
  • Bespreekt problemen met de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van databanken
  • Basiskennis van programmatielogica
  • Basiskennis van programmeermogelijkheden binnen softwareomgevingen en IT-platformen
  • Basiskennis van relevante programmeertalen
  • Kennis van automatisering in softwareapplicaties voor de optimale realisatie van de opdracht
  • Kennis van cloud services
  • Kennis van documenten- en datastructuren
  • Kennis van macro’s
  • Kennis van offline en online synchronisatie
  • Kennis van querytaal ( bvb. SQL …)
  • Kennis van scripting
  • Kennis van softwareomgevingen, IT-platformen en hun functionaliteiten
  • Kennis van tekencodering (bvb. ASCII, Unicode …)
  • Kennis van visualisatie van data en applicatiegebruik (bvb. dashboard, aanklikveld ...)
  • Kennis van dataformaten en hun conversiemogelijkheden
 • Competentie 19:
  Assisteert de gebruiker tijdens de release van de applicatie, met het oog op bijsturingen
  • Activeert de applicatie
  • Assisteert de gebruiker tijdens de release
  • Evalueert opmerkingen van de gebruiker
  • Stelt na de terugkoppeling door de gebruiker aanpassingen voor aan de verantwoordelijke
  • Voert de nodige aanpassingen uit met aandacht voor performantie
  • Volgt de procedure voor officiële release van de applicatie
  • Evalueert de gebruikerstevredenheid in overleg met de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van databanken
  • Basiskennis van programmeermogelijkheden binnen softwareomgevingen en IT-platformen
  • Kennis van automatisering in softwareapplicaties voor de optimale realisatie van de opdracht
  • Kennis van cloud services
  • Kennis van documenten- en datastructuren
  • Kennis van macro’s
  • Kennis van offline en online synchronisatie
  • Kennis van softwareomgevingen, IT-platformen en hun functionaliteiten
  • Kennis van tekencodering (bvb. ASCII, Unicode …)
  • Kennis van visualisatie van data en applicatiegebruik (bvb. dashboard, aanklikveld ...)
  • Kennis van procedures en regels binnen de bedrijfscultuur i.f.v. de uitvoering van de taken (privacy, netwerkveiligheid, cyberveiligheid …)
  • Kennis van dataformaten en hun conversiemogelijkheden
 • Competentie 20:
  Test de verwerking van de data binnen de/het gekozen IT-platform, standaardsoftware of datastructuur
  • Test de verwerking van de data
  • Test de performantie binnen het gekozen IT-platform, standaardsoftware of datastructuur
  • Stuurt eventueel bij
  • Bespreekt problemen met de verantwoordelijke
  • Evalueert de gebruikerstevredenheid in overleg met de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van big data (3v’s: volume, velocity en variety) i.f.v. analyse
  • Basiskennis van databanken
  • Basiskennis van datawarehouses
  • Basiskennis van functionele analyse
  • Basiskennis van servers
  • Kennis van archiefbeheer
  • Kennis van automatisering in softwareapplicaties voor de optimale realisatie van de opdracht
  • Kennis van cloud services
  • Kennis van datamining
  • Kennis van documenten- en datastructuren
  • Kennis van offline en online synchronisatie
  • Kennis van querytaal ( bvb. SQL …)
  • Kennis van scripting
  • Kennis van softwareomgevingen, IT-platformen en hun functionaliteiten
  • Kennis van tekencodering (bvb. ASCII, Unicode …)
  • Kennis van dataformaten en hun conversiemogelijkheden
Documentatie
 • Competentie 21:
  Houdt gegevens bij over de werkzaamheden
  • Houdt zich aan (bedrijfsgebonden) richtlijnen
  • Gebruikt taakgerichte software
  • Registreert de werkzaamheden
  • Rapporteert over de werkzaamheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van registratiesystemen
  • Kennis van rapporteringstechnieken
  • Kennis van het werkproces
  • Kennis van (bedrijfsgebonden) richtlijnen
  • Kennis van informatiestromen binnen de organisatie
Technisch kader
 • Competentie 22:
  Maakt gebruik van de functionaliteiten en onderlinge verbanden van de infrastructuur
  • Gebruikt verschillende digitale devices/toestellen
  • Brengt de verschillende componenten en functionaliteiten van de devices/toestellen in kaart
  • Houdt rekening met de functionaliteiten van de infrastructuur: servers, routers, cloud- en netwerkomgevingen, firewall, storage devices
  • Legt onderlinge verbanden tussen de onderdelen van de infrastructuur: servers, routers, cloud- en netwerkomgevingen, firewall, storage devices …
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de functionaliteiten en onderlinge verbanden van infrastructuur: servers, routers, cloud- en netwerkomgevingen, firewall, storage devices …
  • Kennis van de voornaamste componenten en functionaliteiten van de verschillende digitale devices /toestellen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van add-ons (CMS)
 • Basiskennis van big data (3v’s: volume, velocity en variety) i.f.v. analyse
 • Basiskennis van databanken
 • Basiskennis van datawarehouses
 • Basiskennis van de elementen waaruit webpagina’s zijn opgebouwd
 • Basiskennis van de technische beperkingen van de webapplicaties
 • Basiskennis van een content management systeem (CMS)
 • Basiskennis van functionele analyse
 • Basiskennis van ICT-hardware, informatica- en telecomnetwerken
 • Basiskennis van online media en hun integratiemogelijkheden
 • Basiskennis van planningstechnieken
 • Basiskennis van programmatielogica
 • Basiskennis van programmeermogelijkheden binnen softwareomgevingen en IT-platformen
 • Basiskennis van relevante programmeertalen
 • Basiskennis van servers
 • Basiskennis van standaardmodellen voor informatiearchitectuur
 • Basiskennis van werkorganisatie en werkvolgorde
 • Basiskennis van besturingssystemen
 • Basiskennis van vakspecifieke vormingen (opleidingen, studiedagen, werkgroepen, colloquia…)
 • Basiskennis van de koppeling van databanken aan webapplicaties
 • Basiskennis van de verschillende online platformen waarop kan gepubliceerd worden
 • Basiskennis van het online plaatsen en/of publiceren van een onderdeel van webapplicaties
 • Basiskennis van versiebeheer en back-ups
 • Basiskennis van ergonomische technieken
 • Basiskennis van de inrichting van de werkplek
 • Basiskennis van voorschriften en richtlijnen m.b.t. welzijn op het werk
 • Kennis van archiefbeheer
 • Kennis van automatisering in softwareapplicaties voor de optimale realisatie van de opdracht
 • Kennis van cloud services
 • Kennis van datamining
 • Kennis van de geldende afspraken inzake de kwaliteitsstandaard
 • Kennis van de inhoud van de opdracht
 • Kennis van diverse mogelijkheden om bestanden online op te slaan en/of te transporteren
 • Kennis van documenten- en datastructuren
 • Kennis van databeheer
 • Kennis van het verzamelen van relevante informatie i.h.k.v. de opdracht
 • Kennis van kantoorsoftware
 • Kennis van macro’s
 • Kennis van offline en online synchronisatie
 • Kennis van querytaal ( bvb. SQL …)
 • Kennis van scripting
 • Kennis van softwareomgevingen, IT-platformen en hun functionaliteiten
 • Kennis van tekencodering (bvb. ASCII, Unicode …)
 • Kennis van visualisatie van data en applicatiegebruik (bvb. dashboard, aanklikveld ...)
 • Kennis van procedures en regels binnen de bedrijfscultuur i.f.v. de uitvoering van de taken (privacy, netwerkveiligheid, cyberveiligheid …)
 • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
 • Kennis van connectiviteit, zowel wireless als via een bekabelde omgeving
 • Kennis van principes van cybersecurity: de meest voorkomende bedreigingen en oplossingen (cyberbeveiligingsdomeinen: waaronder informatiebeveiliging, systeembeveiliging, apparaat beveiliging, netwerkbeveiliging, ethiek en wetten, en verdedigings- en mitigatietechnieken die worden gebruikt bij het beschermen van bedrijven)
 • Kennis van vakspecifieke ontwikkelingen
 • Kennis van vakspecifieke informatiebronnen
 • Kennis van het werkveld
 • Kennis van architecturen, modellen, protocollen en netwerkelementen die gebruikers, apparaten, applicaties en gegevens verbinden: zowel via internet als via moderne computernetwerken (zoals IP datastructuren)
 • Kennis van de optimalisatie van bedrijfsnetwerken
 • Kennis van het ontwerpen van cloud oplossingen
 • Kennis van het onderhouden van de cloud
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van dataformaten en hun conversiemogelijkheden
 • Kennis van registratiesystemen
 • Kennis van rapporteringstechnieken
 • Kennis van het werkproces
 • Kennis van (bedrijfsgebonden) richtlijnen
 • Kennis van informatiestromen binnen de organisatie
 • Kennis van de functionaliteiten en onderlinge verbanden van infrastructuur: servers, routers, cloud- en netwerkomgevingen, firewall, storage devices …
 • Kennis van de voornaamste componenten en functionaliteiten van de verschillende digitale devices /toestellen
 • Kennis van sociaal en teamgericht handelen
 • Kennis van bedrijfsgebonden werkafspraken
 • Kennis van organisatiestructuur
 • Kennis van bedrijfscultuur
 • Kennis van beroepsreglementering en plichtenleer
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van procedures voor kwaliteitscontrole
 • Kennis van kwaliteitsverbetering
 • Kennis van procedures en regels binnen de bedrijfscultuur i.f.v. de uitvoering van de taken
 • Kennis van schriftelijk, mondelinge en digitale communicatietechnieken
 • Kennis van assertiviteitstechnieken
 • Kennis van Frans (= de belangrijkste punten kunnen begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, gesprekken kunnen voeren in de meest voorkomende situaties op het werk, een eenvoudige tekst kunnen maken over onderwerpen die vertrouwd zijn op het werk, een beknopte beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk)
 • Kennis van Engels (de belangrijkste punten kunnen begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, gesprekken kunnen voeren in de meest voorkomende situaties op het werk, een eenvoudige tekst kunnen maken over onderwerpen die vertrouwd zijn op het werk, een beknopte beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk)
 • Kennis van communicatieapparatuur in relatie tot het takenpakket en de activiteiten van een onderneming

Cognitieve vaardigheden

 • Houdt rekening met de bedrijfseigen procedures van privacy, netwerkveiligheid en cyberveiligheid
 • Stelt de risico’s omtrent de beveiliging van data vast
 • Respecteert de privacy en gaat confidentieel om met informatie
 • Houdt rekening met de kwaliteitsvoorschriften
 • Overlegt met de verantwoordelijke over de opdracht
 • Neemt kennis van de binnen de organisatie geldende afspraken en deadlines
 • Houdt zich voor de eigen activiteiten aan de vooropgestelde eisen betreffende tijdsmarges, prioriteiten en afspraken
 • Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
 • Neemt kennis van de/het opgelegde standaardsoftware of IT-platform
 • Neemt kennis van de gewenste functionaliteiten (visualisatie, gebruiksvriendelijkheid …)
 • Verzamelt de nodige gegevens op basis van de specificaties
 • Interpreteert de feedback van de functionele analyse
 • Houdt rekening met de opgelegde specificaties van de applicatie i.f.v. de functionele analyse
 • Bepaalt welke inputdata aangeleverd moeten worden en in welke vorm i.f.v. de functionele analyse (format, aantal, structuur, al dan niet geïmporteerd …)
 • Vergelijkt de gewenste functionaliteiten en performantie met reeds bestaande applicaties
 • Schat de tijdsbesteding in
 • Activeert de applicatie
 • Assisteert de gebruiker tijdens de release
 • Voert de nodige aanpassingen uit met aandacht voor performantie
 • Volgt de procedure voor officiële release van de applicatie
 • Volgt veranderingen bij de/het onderliggende standaardsoftware of IT-platform, van de structuur van importdata en van procedures op
 • Schat in samenspraak met de verantwoordelijke de impact van mogelijke aanpassingen op de werking van de applicatie in
 • Schat mee de tijdsbesteding van een eventuele aanpassing in
 • Houdt rekening met de opgelegde specificaties van de databank
 • Informeert zich over de beschikbare datastructuren
 • Vergelijkt de beschikbare data in bestaande datastructuren met de gespecifieerde data
 • Schat de bruikbaarheid van beschikbare data in bestaande datastructuren in
 • Schat mee de tijdsbesteding in
 • Verzamelt data uit een bestaande databank m.b.v. een querytaal
 • Zet verzamelde of aangeleverde data om in tabellen en normaliseert
 • Implementeert het datamodel in een databank
 • Realiseert de formattering van de datapartities
 • Verbindt de databank met het IT-platform, standaardsoftware of de documenten- of datastructuur
 • Volgt de prestaties van de databank op
 • Volgt veranderingen bij de/het onderliggende databank, standaardsoftwarepakket of IT-platform, van de structuur van importdata en van procedures op
 • Schat mee de impact van mogelijke aanpassingen op de werking van de databank in
 • Neemt kennis van aangeleverde wijzigingen
 • Raadpleegt een databank en koppelt deze met de webapplicatie
 • Zet de aangeleverde informatie in het vereiste dataformaat
 • Integreert de wijzigingen binnen de webapplicatie
 • Verwijdert verlopen informatie
 • Vult de templates in het Content Management Systeem (CMS systeem) in
 • Maakt back-ups en archiveert vorige versies
 • Stelt een datastructuur voor de inputdata voor indien nodig
 • Stelt een indeling van bestanden en mappen voor
 • Selecteert bruikbare functionaliteiten uit reeds bestaande applicaties
 • Stelt een indeling van bestanden en mappen voor
 • Schat mee de tijdsbesteding van een eventuele aanpassing in
 • Houdt rekening met de opgelegde specificaties van het netwerk
 • Informeert zich over de beschikbare architecturen, modellen, protocollen en netwerkelementen die gebruikers, apparaten, applicaties en gegevens verbinden
 • Stelt een oplossing voor de integratie van de verschillende elementen van het bedrijfsnetwerk voor
 • Bespreekt met de verantwoordelijke de functionele oplossing voor de optimalisatie van het bedrijfsnetwerk
 • Stelt een oplossing voor de cloud voor
 • Bespreekt met de verantwoordelijke de functionele optimalisatie van de cloud oplossing
 • Stelt het bedrijfsnetwerk mee op
 • Staat mee in voor de performantie van het bedrijfsnetwerk
 • Onderhoudt de cloud oplossing
 • Bespreekt de uitwerking van de applicatie met de verantwoordelijke
 • Werkt de applicatie met de gewenste functionaliteiten uit
 • Bevraagt een databank m.b.v. een querytaal
 • Koppelt een databank aan de applicatie
 • Zet data uit een databank om in tabellen en normaliseert indien nodig
 • Schrijft mee een performante applicatie
 • Raadpleegt vakspecifieke informatiebronnen
 • Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
 • Wisselt deskundigheid uit
 • Vormt zich permanent (opleidingen, studiedagen, werkgroepen, colloquia…)
 • Past de opgebouwde deskundigheid toe in de praktijk
 • Test de werking van de applicatie
 • Test de performantie van de applicatie
 • Test de verwerking van de data
 • Test de performantie binnen het gekozen IT-platform, standaardsoftware of datastructuur
 • Evalueert de gebruikerstevredenheid in overleg met de verantwoordelijke
 • Houdt zich aan (bedrijfsgebonden) richtlijnen
 • Gebruikt taakgerichte software
 • Registreert de werkzaamheden
 • Rapporteert over de werkzaamheden
 • Gebruikt verschillende digitale devices/toestellen
 • Brengt de verschillende componenten en functionaliteiten van de devices/toestellen in kaart
 • Houdt rekening met de functionaliteiten van de infrastructuur: servers, routers, cloud- en netwerkomgevingen, firewall, storage devices
 • Legt onderlinge verbanden tussen de onderdelen van de infrastructuur: servers, routers, cloud- en netwerkomgevingen, firewall, storage devices …
 • Draagt zorg voor het eigen welzijn en het welzijn van anderen
 • Overlegt met de verantwoordelijke
 • Stelt een gestructureerde aanpak van uitwerking voor, rekening houdende met de selectie aan bestaande applicaties
 • Verzekert de cybersecurity, rekening houdend met de meest voorkomende bedreigingen en oplossingen
 • Stelt mee oplossingen in verschillende contexten voor
 • Ontwikkelt en bouwt mee aan de fundamenten van het systeem
 • Bespreekt gebruikersvragen m.b.t. uitbreidingen van, problemen met en wijzigingen in de applicatie met de verantwoordelijke
 • Geeft input voor de verwerking van de aanpassingen in documentatie en gebruikershandleiding
 • Evalueert de gebruikerstevredenheid in overleg met de verantwoordelijke
 • Evalueert de gebruikerstevredenheid in overleg met de verantwoordelijke
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid
 • Werkt met oog voor detail
 • Werkt conform de kwaliteitsvoorschriften en -richtlijnen
 • Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt indien nodig bij
 • Respecteert kwaliteitsprocedures
 • Voert kwaliteitscontroles uit
 • Formuleert verbetervoorstellen i.v.m. kwaliteit
 • Past de applicatie aan in overleg met de verantwoordelijke met aandacht voor het behoud van performantie
 • Communiceert tijdens het contact met de klant/gebruiker volgens de communicatiestrategie van het bedrijf
 • Communiceert gepast en efficiënt met collega’ en verantwoordelijken
 • Gebruikt beschikbare communicatiekanalen efficiënt
 • Voert in een bevattelijke taal tussentijdse communicatie met de gebruiker gedurende het opzetten en onderhouden van de applicatie
 • Informeert de gebruiker over de opstartvoorwaarden
 • Communiceert met de gebruiker over het gebruik van, uitbreidingen van, wijzigingen in en problemen met de applicatie en de gebruikershandleiding ervan
 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit
 • Houdt zich aan de afspraken van het team
 • Werkt efficiënt samen
 • Past de eigen manier van werken aan om het team vooruit te helpen
 • Vraagt hulp of advies
 • Gaat constructief om met feedback

Probleemoplossende vaardigheden

 • Stelt na de terugkoppeling door de gebruiker aanpassingen voor aan de verantwoordelijke
 • Test de werking en stuurt eventueel bij
 • Test de werking en stuurt eventueel bij
 • Evalueert opmerkingen van de gebruiker
 • Geeft input i.f.v. van het verwerken van de aanpassingen in documentatie en gebruikershandleiding
 • Bespreekt gebruikersvragen m.b.t. uitbreidingen van, problemen met en wijzigingen in de databank met de verantwoordelijke
 • Stuurt eventueel bij
 • Bespreekt problemen met de verantwoordelijke
 • Stuurt eventueel bij
 • Bespreekt problemen met de verantwoordelijke
 • Werkt met de verantwoordelijke een structuur voor versiebeheer, de frequentie en bewaartijd van back-ups en archivering uit
 • Bespreekt problemen met de verantwoordelijke
 • Evalueert het eigen handelen en stuurt bij
 • Meldt de behoefte aan vorming
 • Stuurt de eigen planning bij indien nodig

Motorische vaardigheden

Geen motorische vaardigheden vereist
 • Werkt ergonomisch
 • Richt de werkplek in

Omgevingscontext

 • De functioneel digitaal ondersteuner werkt in kleine en grote ondernemingen (kmo’s, multinationals, dienstverleningsbedrijven …) in alle sectoren
 • Hij/zij is ofwel lid van een intern IT-team binnen de ondersteunende diensten van een bedrijf ofwel werknemer van een extern IT-dienstverleningsbedrijf dat werkt in opdracht van derden
 • De activiteit varieert naargelang de core business en softwareoplossingen en apparatuur van het bedrijf is dus niet aan één vastomlijnde en/of type output te linken
 • De handelingen voor de realisatie van de opdrachten steunen op dezelfde principes.
 • Hij/zij komt rechtstreeks in contact met gebruikers, via telecommunicatiemiddelen en fysiek
 • Hij/zij werkt veelvuldig met een beeldscherm
 • Met het oog op een goede en afwisselende ergonomische werkhouding kan het beroep bijgevolg zowel staand als zittend uitgevoerd worden.
 • Afhankelijk van de omvang en/of inrichting van de organisatie kunnen werkzaamheden waarbij de beroepsbeoefenaar de gebruiker ondersteunt variëren (tijd, plaats, opdracht, infrastructuur …)
 • Hij/zij voert afgebakende opdrachten uit
 • Hij/zij heeft een uitvoerende taak onder leiding van een verantwoordelijke. Hij/zij voert welafgebakende opdrachten steeds uit in overleg met de verantwoordelijke.
 • Er gelden strikte deadlines voor het uitvoeren van opdrachten
 • De werktijden zijn doorgaans regelmatig met mogelijke afwijkingen afhankelijk van de urgentie en prioriteit van de opdracht
 • Hij/zij werkt in een snel evoluerende context die permanente bijscholing vereist en de nodige nieuwe inzichten met zich meebrengt
 • Hij/zij werkt in een context waarin de gebruiker steeds meer verwacht van de beroepsbeoefenaar en waarin de gebruiker bovendien zeer uiteenlopende ICT vaardigheden heeft, wat ook steeds hogere eisen aan de deskundigheid van de beroepsbeoefenaar stelt

Handelingscontext

 • De functioneel digitaal ondersteuner wisselt op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze info uit met gebruikers en collega’s
 • Hij/zij luistert actief bij opdrachten/vragen/problemen en is communicatievaardig
 • Hij/zij gaat op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze om met weerstand of tegenkanting
 • Hij/zij analyseert de vraag op basis van de input van de verantwoordelijke
 • Hij/zij moet binnen de werkcontext verder denken dan concreet waarneembare gegevens
 • Hij/zij kan een probleem situeren
 • Hij/zij dient aandacht te hebben voor de opgelegde procedures en bedrijfsafspraken
 • Hij/zij dient over voldoende zelfvertrouwen te beschikken en realistisch te steunen op eigen kunnen om de juiste acties te nemen
 • Hij/zij kan mee een oplossing aanreiken
 • Hij/zij begeleidt de gebruiker zowel bij het testen als bij de releases, o.a. i.f.v. het zoeken naar mogelijke oplossingen
 • Hij/zij communiceert begrijpelijk met de gebruiker
 • Hij/zij dient steeds het beroepsgeheim na te leven
 • Hij/zij handelt kwaliteitsbewust en is in staat om in te schatten aan welke vereisten een product of een dienst moet voldoen
 • Hij/zij werkt nauwkeurig en werkt taken nauwgezet en precies af Hij/zij past zich makkelijk en flexibel aan (verandering van collega’s, wijzigingen in planning of opdracht …)

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het plannen en uitvoeren van de eigen werkzaamheden
 • het communiceren met de gebruiker
 • het efficiënt gebruiken van beschikbare communicatiekanalen
 • het interpreteren van een gegeven opdracht
 • het begeleiden van gebruikers bij het oplossen van problemen
 • het ondersteunen van de gebruiker bij releases
 • het testen i.f.v. van releases en de verwerking van data
 • het rapporteren aan de verantwoordelijke en collega’s-experten over bijsturingen, procedures, …
 • het verwerven van nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten over de evoluties/vernieuwingen binnen zijn vakgebied
Is gebonden aan
 • de opdrachten en instructies van de verantwoordelijke
 • binnen de organisatie geldende ’procedures, voorschriften en bevoegdsheidsbepalingen gelinkt aan de bedrijfsstrategie, veiligheids-, privacy-, kwaliteits- en milieuvoorschriften
 • het beroepsgeheim en de deontologie van het bedrijf
 • de kwaliteitsvoorschriften
 • het gericht en vriendelijk communiceren met gebruikers, collega’s en verantwoordelijken
 • deadlines i.v.m. de gegeven opdrachten
 • de bevoegdheden die tot het takenpakket behoren
 • zijn/haar bevoegdheden
 • het voorstellen aan de verantwoordelijke van aanpassingen in het kader van de opdracht
Doet beroep op
 • een verantwoordelijke in alle fasen van de opdracht
 • de functionele analyse en specificaties van de opdracht
 • evaluaties van gebruikers m.b.t. de applicatie
 • collega’s in het kader van hun expertise
 • bestaande standaardsoftware, IT-platformen, data- en documentenstructuren, databanken en cloudservices
 • vakliteratuur en handleidingen

Verantwoordelijkheid

 • Werkt volgens de procedures van privacy, cyberveiligheid en kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Organiseert de eigen werkzaamheden op basis van de gegeven opdracht
 • Bouwt de eigen deskundigheid op
 • Informeert zich over de opgelegde specificaties van de opdracht in overleg met de verantwoordelijke
 • Stelt functionele oplossingen m.b.t. de applicatie voor en bespreekt deze met de verantwoordelijke
 • Werkt de applicatie uit volgens de besproken aanpak
 • Assisteert de gebruiker tijdens de release van de applicatie, met het oog op bijsturingen
 • Onderhoudt de applicatie(s) en lost problemen op
 • Stelt functionele oplossingen m.b.t. de databank voor op basis van de opdracht en bespreekt deze met de verantwoordelijke
 • Verwerkt data uit databanken en test de verwerking binnen de/het gekozen IT-platform, standaardsoftware of datastructuur
 • Onderhoudt databanken en lost problemen op
 • Onderhoudt de inhoud van webapplicaties van de onderneming

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.