Opticien

 
BK-0531-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Opticien

Deze benaming komt voor in de Competent OP-422 Opticien

Definitie

De opticien verkoopt, meet, monteert, onderhoudt, herstelt en vervangt optische artikelen en optische medische hulpmiddelen, meet ze op en controleert de voorgeschreven refractiegegevens teneinde het gezichtsvermogen van de klant te optimaliseren conform het voorschrift

Afbakening

De opticien is geen gezondheidszorgberoep of paramedicus. Daarom kan hij geen handelingen verrichten die onder de gezondheidszorg vallen. Oogmetingen, zoals niet-subjectieve refractie, zijn handelingen die altijd voorbehouden zijn voor de gezondheidszorgberoepen die over een erkenning en/of visum beschikten. Aangezien opticiens niet beschikken over een erkenning en/of visum, mogen ze deze handelingen niet uitvoeren.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2024

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt samen met andere actoren
  • Communiceert en overlegt gepast met alle actoren ( collega’s, klanten, leveranciers, artsen, …)
  • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n)
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Past zich flexibel aan
  • Neemt beslissingen binnen zijn bevoegdheid
  • Anticipeert op omstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van verkooptechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Hanteert strikte hygiënische normen
  • Werkt economisch
  • Werkt duurzaam en ecologisch
  • Werkt conform de procedures
  • Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
  • Volgt de wetgeving en zet deze om in praktijk
  • Leert nieuwe technieken en past ze toe
  • Werkt strikt volgens een kwaliteitskader
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van wetgevingen en reglementeringen
  • Kennis van duurzaamheid in de optieksector
  • Kennis van kostenbesparend werken
  • Kennis van chemie in verband met veiligheid en milieu
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van de kwaliteits-, hygiëne-, milieu- en veiligheidsreglementering (kwaliteitsnormen, materiovigilantie, ..)
  • Kennis van het gebruik van procedures
  • Kennis van specifieke hygiëne- en ontsmettingsregels voor de werkplek
 • Competentie 3:
  Handelt volgens de professionele gedragscodes
  • Communiceert klantgericht met alle betrokken actoren
  • Respecteert de wettelijke en zakelijke omgangsvormen
  • Zorgt voor een verzorgd voorkomen
  • Draagt beschermingsmiddelen indien nodig
  • Maakt zich kenbaar aan de klant
  • Informeert en past taalgebruik aan de klant aan
  • Stelt de behoefte van de klant voorop
  • Beheert en volgt het klantendossier op
  • Engageert zich elke klant te helpen en stelt zich hiervoor open op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van persoonlijke en gemeenschappelijke beschermingsmiddelen
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van GDPR
  • Kennis van bedrijfsspecifieke (kantoor)software, software dienstenplatform (eHealth), ...
  • Kennis van persoonlijke hygiëne
 • Competentie 4:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Schoolt zich bij en implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren
  • Evalueert het eigen beroepsmatig handelen
  • Volgt de actuele technische en technologische ontwikkelingen op binnen het vakgebied en zet deze om in de praktijk
  • Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
  • Raadpleegt relevante informatiebronnen
  • Gebruikt en begrijpt de taal die men in het kader van het beroep hanteert, op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
  • Wisselt onderling ervaringen en vakkennis uit met collega’s en verenigingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van vakgerelateerde (vakliteratuur, bijscholingen, congressen, …) bronnen
  • Basiskennis van reflectietechnieken
  • Kennis van typologie van klanten
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van optische technologie
  • Kennis van communicatie in Standaardnederlands (kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar woorden te moeten zoeken.)
 • Competentie 5:
  Identificeert de vraag van de klant en informeert hem volgens zijn verwachtingen (advies, aankoop, reparatie, ...)
  • Verwelkomt de klant en herkent het type klant
  • Past zijn communicatie aan het type klant aan
  • Voert een gesprek, onderzoekt (luisteren, samenvatten, doorvragen) over de levensstijl van de klant, het klachtenbeeld en de wensen van de klant
  • Verzamelt gegevens, geeft advies en informatie
  • Geeft informatie en advies aan de klant over de terugbetalingsmogelijkheden in functie van de noden (RIZIV, verzekeringen, …)
  • Stelt op basis van de verzamelde informatie een oplossing voor aan de klant
  • Handelt klachten op correcte wijze af
  • Verwijst door indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van wetgevingen en reglementeringen
  • Basiskennis van oculaire farmacologie
  • Basiskennis van microbiologie
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van verkooptechnieken
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van optische technologie
  • Kennis van meetkundige en fysische optica
 • Competentie 6:
  Stelt een optisch handelingsplan op en voert metingen uit
  • Informeert de klant over het meetproces en geeft hem instructies
  • Voert een subjectieve refractie uit bij de klant
  • Plaatst de voorgeschreven refractiewaarden in een pasbril en laat de klant zijn zicht ondervinden in een dynamische omgeving
  • Meet de juiste parameters voor de realisatie van een optisch middel (centrage/vertexafstand/inclinatie en kromming van het glas/prismatisch effect/ interpupillaire afstand)
  • Meet de juiste parameters voor de realisatie van een optisch middel
  • Voert bijkomende berekeningen uit (rand- versus middendikte van de glazen, beeldsprong, prismatische werking, hoogtecompensatie)
  • Bestelt aan de hand van het optisch handelingsplan de glazen
  • Bestelt de contactlenzen aan de hand van het voorschrift
  • Verwijst de klant met visuele problemen door naar oogarts
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van oculaire farmacologie
  • Basiskennis van contactologie
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van optische technologie
  • Kennis van oculaire anatomie en fysiologie
  • Kennis van meetkundige en fysische optica
  • Kennis van specifieke hygiëne- en ontsmettingsregels voor de werkplek
  • Kennis van administratief beheer (klant- en bedrijfsgericht)
 • Competentie 7:
  Registreert de gegevens van het optisch handelingsplan
  • Geeft in de werkfiche de parameters op om de brilglazen volgens het kwaliteitssysteem in de bril te monteren
  • Geeft in de werkfiche de parameters van de optisch medische hulpmiddelen in
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van oculaire farmacologie
  • Basiskennis van contactologie
  • Kennis van bedrijfsspecifieke (kantoor)software, software dienstenplatform (eHealth), ...
  • Kennis van optische technologie
  • Kennis van oculaire anatomie en fysiologie
  • Kennis van meetkundige en fysische optica
  • Kennis van administratief beheer (klant- en bedrijfsgericht)
 • Competentie 8:
  Monteert de glazen en past het montuur aan
  • Gebruikt optische meetapparaten, slijpmachines en montagemateriaal
  • Controleert het ongeslepen glas op de voorgeschreven eigenschappen van het glas
  • Controleert de sterkte van de glazen en markeert asrichting en optisch middelpunt
  • Tracet het montuur of de mal
  • Blokt het glas
  • Slijpt de brilglazen op maat en facetteert ze in functie van het montuur en de sterkte
  • Plaatst een tegenfacet en maakt indien nodig een groef of boorgaatjes in het glas
  • Monteert de glazen in het montuur
  • Controleert de bril op de kwaliteitseisen en richt de gemonteerde bril uit
  • Vervangt neuspads, stelt veren bij, past oortips aan indien nodig
  • Werkt volgens de veiligheidsregels zoals het gebruik van een veiligheidsbril bij het slijpen en handschoenen bij gebruik toxische producten
  • Voert herstellingen en aanpassingen uit op het montuur
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van chemie in verband met veiligheid en milieu
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van optische technologie
  • Kennis van meetkundige en fysische optica
  • Kennis van specifieke hygiëne- en ontsmettingsregels voor de werkplek
  • Kennis van hersteltechnieken
 • Competentie 9:
  Adviseert de klant over de optische artikelen en accessoires en verkoopt deze
  • Verkoopt accessoires zoals etuis, brilkoordjes, brilstaander, zonneclips, etc.
  • Adviseert de cliënt hoe een bril optimaal te reinigen en verkoopt onderhoudsproducten zoals vloeistof en doekjes
  • Bestelt en levert occluders af op voorschrift van de oogarts
  • Bestelt, monteert en levert optische folies en medische filters af op voorschrift van de oogarts
  • Geeft informatie over de mogelijkheden en beperkingen van de optische artikelen en accessoires
  • Begeleidt de klant bij zijn keuze
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van contactologie
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van verkooptechnieken
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van optische technologie
  • Kennis van meetkundige en fysische optica
  • Kennis van specifieke hygiëne- en ontsmettingsregels voor de werkplek
 • Competentie 10:
  Levert de contactlenzen af en geeft instructies over de gebruiksvoorwaarden ervan
  • Informeert de cliënt over types contactlenzen en hun gebruik en onderhoud
  • Voert het voorschrift uit
  • Verkoopt kunsttranen
  • Adviseert en informeert de cliënt over de types contactlensvloeistoffen en hun gebruik in functie van het type lens
  • Informeert over services, garanties en bijproducten
  • Instrueert en begeleidt klanten bij het leren inzetten en uithalen van lenzen
  • Informeert over nazorg, onderhoud en gewenningsverschijnselen
  • Attendeert de cliënt op regelmatige basis voor een controle, evaluatie, opvolging
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van microbiologie
  • Basiskennis van contactologie
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van oculaire anatomie en fysiologie
  • Kennis van meetkundige en fysische optica
  • Kennis van specifieke hygiëne- en ontsmettingsregels voor de werkplek
  • Kennis van instructietechnieken
 • Competentie 11:
  Levert de bril af
  • Past de bril aan op maat van de cliënt
  • Controleert de centrage van de glazen op maat van de cliënt
  • Controleert de kwaliteit van het zicht met de nieuwe bril
  • Adviseert de cliënt zijn kijkgedrag aan te passen aan de nieuwe glazen
  • Legt de cliënt het correct gebruik en onderhoud van de bril uit
  • Geeft een correcte naservice
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van optische technologie
  • Kennis van meetkundige en fysische optica
  • Kennis van specifieke hygiëne- en ontsmettingsregels voor de werkplek
 • Competentie 12:
  Verkoopt Low Vision hulpmiddelen (verlichte loepen, televergroters, ...)
  • Informeert over vergroting, lichtsterkte, gezichtsveld, …
  • Gebruikt optische meetapparaten, slijpmachines en montagemateriaal
  • Verricht bijzondere opdrachten (het vervaardigen van een ptosisbril, loepebril of hoorbril, …)
  • Verkoopt de Low Vision hulpmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van oculaire pathologie
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van ergonomische principes
  • Kennis van meetkundige en fysische optica
  • Kennis Low Vision hulpmiddelen
 • Competentie 13:
  Volgt de productvoorraad op en maakt bestellingen op
  • Gebruikt software voor voorraadbeheer en zorgt dat de voorraad conform de regelgeving wordt opgeslagen (cfr. MDR)
  • Controleert de staat en de omvang van de voorraad
  • Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
  • Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
  • Volgt bestellingen op en controleert de levering
  • Presenteert en prijst de artikelen
  • Plaatst promotiemateriaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van contactologie
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van bedrijfsspecifieke (kantoor)software, software dienstenplatform (eHealth), ...
  • Kennis van optische technologie
  • Kennis van specifieke hygiëne- en ontsmettingsregels voor de werkplek
  • Kennis van administratief beheer (klant- en bedrijfsgericht)
  • Kennis van voorraadbeheer
 • Competentie 14:
  Voert de administratie uit
  • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
  • Registreert gegevens in het cliëntdossier
  • Bezorgt documenten voor vergoeding bij de mutualiteiten, RIZIV, scholen, verzekeringen, OCMW, ...
  • Communiceert met alle oogzorgberoepsbeoefenaars en stuurt gegevens door
  • Vult medisch-administratieve documenten in en werkt conform de regelgeving
  • Houdt gegevens bij over de uitgaven en de inkomsten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van boekhouden
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van bedrijfsspecifieke (kantoor)software, software dienstenplatform (eHealth), ...
  • Kennis van administratief beheer (klant- en bedrijfsgericht)
  • Kennis van marketing
  • Kennis van zakelijke communicatie
 • Competentie 15:
  Ondersteunt nieuwe medewerkers en stagiairs
  • Begeleidt de nieuwe medewerkers en stagiairs
  • Geeft feedback aan de nieuwe medewerkers en stagiairs
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van coachings- en opleidingstechnieken
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van wetgevingen en reglementeringen
 • Basiskennis van persoonlijke en gemeenschappelijke beschermingsmiddelen
 • Basiskennis van vakgerelateerde (vakliteratuur, bijscholingen, congressen, …) bronnen
 • Basiskennis van oculaire farmacologie
 • Basiskennis van microbiologie
 • Basiskennis van contactologie
 • Basiskennis van coachings- en opleidingstechnieken
 • Basiskennis van reflectietechnieken
 • Basiskennis van oculaire pathologie
 • Basiskennis van boekhouden
 • Kennis van sociale vaardigheden
 • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
 • Kennis van verkooptechnieken
 • Kennis van typologie van klanten
 • Kennis van duurzaamheid in de optieksector
 • Kennis van kostenbesparend werken
 • Kennis van chemie in verband met veiligheid en milieu
 • Kennis van ergonomische principes
 • Kennis van de kwaliteits-, hygiëne-, milieu- en veiligheidsreglementering (kwaliteitsnormen, materiovigilantie, ..)
 • Kennis van het gebruik van procedures
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van GDPR
 • Kennis van bedrijfsspecifieke (kantoor)software, software dienstenplatform (eHealth), ...
 • Kennis van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van optische technologie
 • Kennis van communicatie in Standaardnederlands (kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar woorden te moeten zoeken.)
 • Kennis van oculaire anatomie en fysiologie
 • Kennis van meetkundige en fysische optica
 • Kennis van specifieke hygiëne- en ontsmettingsregels voor de werkplek
 • Kennis van instructietechnieken
 • Kennis Low Vision hulpmiddelen
 • Kennis van administratief beheer (klant- en bedrijfsgericht)
 • Kennis van voorraadbeheer
 • Kennis van marketing
 • Kennis van hersteltechnieken
 • Kennis van zakelijke communicatie

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert en overlegt gepast met alle actoren ( collega’s, klanten, leveranciers, artsen, …)
 • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n)
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Neemt beslissingen binnen zijn bevoegdheid
 • Hanteert strikte hygiënische normen
 • Werkt economisch
 • Werkt duurzaam en ecologisch
 • Werkt conform de procedures
 • Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • Volgt de wetgeving en zet deze om in praktijk
 • Leert nieuwe technieken en past ze toe
 • Werkt strikt volgens een kwaliteitskader
 • Communiceert klantgericht met alle betrokken actoren
 • Respecteert de wettelijke en zakelijke omgangsvormen
 • Maakt zich kenbaar aan de klant
 • Informeert en past taalgebruik aan de klant aan
 • Stelt de behoefte van de klant voorop
 • Beheert en volgt het klantendossier op
 • Engageert zich elke klant te helpen en stelt zich hiervoor open op
 • Schoolt zich bij en implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren
 • Evalueert het eigen beroepsmatig handelen
 • Volgt de actuele technische en technologische ontwikkelingen op binnen het vakgebied en zet deze om in de praktijk
 • Raadpleegt relevante informatiebronnen
 • Gebruikt en begrijpt de taal die men in het kader van het beroep hanteert, op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
 • Wisselt onderling ervaringen en vakkennis uit met collega’s en verenigingen
 • Verwelkomt de klant en herkent het type klant
 • Voert een gesprek, onderzoekt (luisteren, samenvatten, doorvragen) over de levensstijl van de klant, het klachtenbeeld en de wensen van de klant
 • Verzamelt gegevens, geeft advies en informatie
 • Stelt op basis van de verzamelde informatie een oplossing voor aan de klant
 • Verwijst door indien nodig
 • Informeert de klant over het meetproces en geeft hem instructies
 • Voert bijkomende berekeningen uit (rand- versus middendikte van de glazen, beeldsprong, prismatische werking, hoogtecompensatie)
 • Bestelt aan de hand van het optisch handelingsplan de glazen
 • Bestelt de contactlenzen aan de hand van het voorschrift
 • Geeft in de werkfiche de parameters op om de brilglazen volgens het kwaliteitssysteem in de bril te monteren
 • Geeft in de werkfiche de parameters van de optisch medische hulpmiddelen in
 • Controleert het ongeslepen glas op de voorgeschreven eigenschappen van het glas
 • Controleert de sterkte van de glazen en markeert asrichting en optisch middelpunt
 • Controleert de bril op de kwaliteitseisen en richt de gemonteerde bril uit
 • Werkt volgens de veiligheidsregels zoals het gebruik van een veiligheidsbril bij het slijpen en handschoenen bij gebruik toxische producten
 • Verkoopt accessoires zoals etuis, brilkoordjes, brilstaander, zonneclips, etc.
 • Adviseert de cliënt hoe een bril optimaal te reinigen en verkoopt onderhoudsproducten zoals vloeistof en doekjes
 • Bestelt en levert occluders af op voorschrift van de oogarts
 • Bestelt, monteert en levert optische folies en medische filters af op voorschrift van de oogarts
 • Geeft informatie over de mogelijkheden en beperkingen van de optische artikelen en accessoires
 • Begeleidt de klant bij zijn keuze
 • Informeert de cliënt over types contactlenzen en hun gebruik en onderhoud
 • Voert het voorschrift uit
 • Verkoopt kunsttranen
 • Adviseert en informeert de cliënt over de types contactlensvloeistoffen en hun gebruik in functie van het type lens
 • Informeert over services, garanties en bijproducten
 • Instrueert en begeleidt klanten bij het leren inzetten en uithalen van lenzen
 • Informeert over nazorg, onderhoud en gewenningsverschijnselen
 • Attendeert de cliënt op regelmatige basis voor een controle, evaluatie, opvolging
 • Controleert de centrage van de glazen op maat van de cliënt
 • Controleert de kwaliteit van het zicht met de nieuwe bril
 • Adviseert de cliënt zijn kijkgedrag aan te passen aan de nieuwe glazen
 • Legt de cliënt het correct gebruik en onderhoud van de bril uit
 • Geeft een correcte naservice
 • Informeert over vergroting, lichtsterkte, gezichtsveld, …
 • Verricht bijzondere opdrachten (het vervaardigen van een ptosisbril, loepebril of hoorbril, …)
 • Verkoopt de Low Vision hulpmiddelen
 • Gebruikt software voor voorraadbeheer en zorgt dat de voorraad conform de regelgeving wordt opgeslagen (cfr. MDR)
 • Controleert de staat en de omvang van de voorraad
 • Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
 • Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
 • Volgt bestellingen op en controleert de levering
 • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
 • Houdt gegevens bij over de uitgaven en de inkomsten
 • Begeleidt de nieuwe medewerkers en stagiairs
 • Geeft feedback aan de nieuwe medewerkers en stagiairs
 • Past zijn communicatie aan het type klant aan
 • Registreert gegevens in het cliëntdossier
 • Bezorgt documenten voor vergoeding bij de mutualiteiten, RIZIV, scholen, verzekeringen, OCMW, ...
 • Vult medisch-administratieve documenten in en werkt conform de regelgeving
 • Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
 • Geeft informatie en advies aan de klant over de terugbetalingsmogelijkheden in functie van de noden (RIZIV, verzekeringen, …)
 • Voert een subjectieve refractie uit bij de klant
 • Meet de juiste parameters voor de realisatie van een optisch middel (centrage/vertexafstand/inclinatie en kromming van het glas/prismatisch effect/ interpupillaire afstand)
 • Communiceert met alle oogzorgberoepsbeoefenaars en stuurt gegevens door

Probleemoplossende vaardigheden

 • Handelt klachten op correcte wijze af
 • Verwijst de klant met visuele problemen door naar oogarts
 • Past zich flexibel aan
 • Anticipeert op omstandigheden

Motorische vaardigheden

 • Zorgt voor een verzorgd voorkomen
 • Draagt beschermingsmiddelen indien nodig
 • Plaatst de voorgeschreven refractiewaarden in een pasbril en laat de klant zijn zicht ondervinden in een dynamische omgeving
 • Meet de juiste parameters voor de realisatie van een optisch middel
 • Gebruikt optische meetapparaten, slijpmachines en montagemateriaal
 • Tracet het montuur of de mal
 • Blokt het glas
 • Slijpt de brilglazen op maat en facetteert ze in functie van het montuur en de sterkte
 • Plaatst een tegenfacet en maakt indien nodig een groef of boorgaatjes in het glas
 • Monteert de glazen in het montuur
 • Vervangt neuspads, stelt veren bij, past oortips aan indien nodig
 • Voert herstellingen en aanpassingen uit op het montuur
 • Past de bril aan op maat van de cliënt
 • Gebruikt optische meetapparaten, slijpmachines en montagemateriaal
 • Presenteert en prijst de artikelen
 • Plaatst promotiemateriaal

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in loondienst met vaste werktijden of als zelfstandige
 • Delen van dit beroep worden uitgeoefend in teamverband of individueel, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is bij een aantal handelingen noodzakelijk
 • De werkopdrachten worden strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen deadlines, wat stressbestendigheid en resultaatsgerichtheid vraagt
 • De uitoefening van het beroep vereist een respectvolle houding tegenover de klanten, de collega’s en de leidinggevende(n)
 • De sector kent reglementeringen, inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn en milieu
 • De uitoefening van het beroep vraagt een kwaliteitsbewustzijn
 • Dit beroep vereist het afstemmen van de dienstverlening op de wensen en noden van de klanten
 • De uitoefening van dit beroep vergt esthetische bekwaamheid
 • De uitoefening van dit beroep vereist zorgvuldigheid en nauwkeurigheid

Handelingscontext

 • De opticien gaat op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere actoren
 • De opticien stelt afhankelijk van de bedrijfscontext, gevarieerde of complexe handelingen
 • De opticien kan zich aanpassen en flexibel opstellen bij wisselende omgevingsfactoren
 • De opticien moet gericht beslissingen nemen
 • De opticien moet initiatief nemen
 • De opticien moet de werkzaamheden kunnen organiseren
 • De opticien moet zorgvuldig gebruik maken van materieel
 • De opticien moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren
 • De opticien moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van opleidingen
 • De opticien moet oog hebben voor kwaliteit en tevredenheid van de klant door met zorg te werken
 • De opticien moet het positief imago van zijn onderneming uitstralen
 • De opticien moet op een serene en empathisch wijze omgaan met de klanten
 • De opticien moet georganiseerd en gestructureerd kunnen werken
 • De opticien kan nieuwe medewerkers en stagiairs begeleiden

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het controleren van eigen werk en van het werk van nieuwe medewerkers en stagiairsmedewerkers
 • het meewerken aan de activiteiten en van de organisatie
 • het behandelen van klachten
 • het uitvoeren van alle stadia voor het correct monteren van glazen en het montuur
 • het passen en aanpassen van de visuele uitrusting
 • het adviseren van de klant aangaande de visuele uitrusting
 • het uitvoeren van bestellingen
 • het opvolgen van stockbeheer
 • het gebruiken van apparatuur en uitrusting
 • het onderhouden en herstellen van monturen
 • het toepassen van de wettelijke bepalingen inzake fabricage en montage (ISO-norm)
 • het informeren van de klant aangaande de prijzen en terugbetalingsmogelijkheden
 • het meewerken aan administratieve verplichtingen
Is gebonden aan
 • het opvolgen van, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • de procedures van de organisatie
 • de nationale en internationale wetgeving
 • het medisch voorschrift
 • het orthoptisch of optometrisch voorschrift
Doet beroep op
 • de leidinggevende om zaken te bespreken voor de optimalisering van de dagelijkse werking
 • professionele zorgverleners voor bijkomend advies
 • externen voor praktische zaken (afhalen van pakjes, …)
 • de werknemers voor het ondersteunen van de activiteiten

Verantwoordelijkheid

 • Werkt samen met andere actoren
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Handelt volgens de professionele gedragscodes
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid
 • Identificeert de vraag van de klant en informeert hem volgens zijn verwachtingen (advies, aankoop, reparatie, ...)
 • Stelt een optisch handelingsplan op en voert metingen uit
 • Registreert de gegevens van het optisch handelingsplan
 • Monteert de glazen en past het montuur aan
 • Adviseert de klant over de optische artikelen en accessoires en verkoopt deze
 • Levert de contactlenzen af en geeft instructies over de gebruiksvoorwaarden ervan
 • Levert de bril af
 • Verkoopt Low Vision hulpmiddelen (verlichte loepen, televergroters, ...)
 • Volgt de productvoorraad op en maakt bestellingen op
 • Voert de administratie uit
 • Ondersteunt nieuwe medewerkers en stagiairs

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.