Dierverpleegkundige

 
BK-0532-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Dierverpleegkundige

Definitie

De dierverpleegkundige verleent in samenspraak met de behandelende dierenarts dagelijkse en specifieke medische zorg aan zieke, gewonde en gehospitaliseerde dieren, zorgt voor een kwaliteitsvolle huisvesting voor de dieren en verleent logistieke ondersteuning volgens de wettelijke vereisten, de noden, kenmerken en welzijn van het dier teneinde de kwaliteit van de levenssfeer van dier, mens en omgeving te optimaliseren.

Afbakening

- Toediening medicatie: hiervan zijn uitgesloten de geneesmiddelen bepaald in Art. 12 van de Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde.
- Staalname en collectie van excreties en secreties: hiervan zijn uitgesloten de staalafnames voor sanitaire controles.
- Bloedafname door veneuze punctie: hiervan zijn uitgesloten de bloedafnames voor sanitaire controles.
- Scalen en polijsten van het gebit van een huisdier: geen extracties, geen hechtingen, geen wortelkanaalbehandelingen, geen verdere behandelingen.

Niveau (VKS en EQF)

6

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in een multidisciplinair team
  • Communiceert en werkt efficiënt samen met de teamleden
  • Rapporteert aan collega’s en de dierenarts
  • Volgt instructies van de dierenarts op
  • Hanteert vakterminologie
  • Vraagt feedback en advies aan de dierenarts in geval van problemen
  • Organiseert het eigen werk in functie van prioriteiten en deadlines
  • Maakt verbeterpunten bespreekbaar binnen het team
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van teamwork en interdisciplinair werken
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van planning en organisatie
* multidisciplinair team: Dierenarts, techniekers, fysiotherapeuten, dierverzorgers, …
 • Competentie 2:
  Bouwt de eigen deskundigheid op
  • Schoolt zich bij door permanent vorming
  • Stelt persoonlijke verbeterplannen op
  • Wisselt kennis uit met alle actoren (collega’s, leidinggevenden …)
  • Evalueert kritisch wetenschappelijke onderzoeksliteratuur en gebruikt deze binnen de professionele setting
  • Volgt actuele, wetenschappelijke ontwikkelingen op binnen het vakgebied en bekijkt de implementatie mogelijkheden binnen de praktijk
  • Raadpleegt relevante informatiebronnen (met inbegrip van Engelstalige vakliteratuur)
  • Bespreekt, zowel mondeling als schriftelijk, problemen met leidinggevende
  • Lost problemen op in eigen verantwoordelijkheidsdomein
  • Maakt gebruik van feedback
  • Bouwt een professioneel netwerk uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van sectorspecifieke informatie- en opleidingskanalen
  • Kennis van vakbeurzen en opleidingscentra voor dierverpleegkundigen
  • Kennis van sociale mediatechnieken
  • Kennis van Engelse vaktaal
  • Kennis van kantoorsoftware
 • Competentie 3:
  Geeft advies en informatie over het beroep
  • Draagt bij aan de bekendheid van het beroep door informatieverstrekking van het vakgebied
  • Informeert doelgroepen over het beroep
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van sectorspecifieke informatie- en opleidingskanalen
  • Kennis van vakbeurzen en opleidingscentra voor dierverpleegkundigen
 • Competentie 4:
  Draagt bij tot de ontwikkeling van het beroep
  • Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
  • Werkt volgens actuele wetenschappelijke inzichten, (inter)nationale ontwikkelingen en richtlijnen van de praktijk
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van sectorspecifieke informatie- en opleidingskanalen
  • Kennis van vakbeurzen en opleidingscentra voor dierverpleegkundigen
 • Competentie 5:
  Controleert de veiligheid, kwaliteit en het welzijn op de werkvloer en handelt volgens de geldende richtlijnen, procedures en wetgeving
  • Voert ergonomische technieken en EHBO-technieken uit
  • Waakt over de toepassing van de bedrijfsrichtlijnen en procedures en herkent (eigen) risicogedrag
  • Voert bedrijfsrichtlijnen en procedures adequaat uit
  • Doet concrete onderbouwde voorstellen aan de dierenarts om richtlijnen en procedures te optimaliseren en werkt deze ook uit
  • Werkt op een consistente manier met dieren
  • Handelt in functie van de natuurlijke gedragingen en instincten van dieren en vermijdt risico’s
  • Rapporteert ziekte of uitbraak van ziekte alsook problemen in verband met de bedrijfshygiëne aan de dierenarts
  • Organiseert en beheert de quarantaineruimte voor dieren
  • Controleert de staat van het materieel
  • Desinfecteert de leefomgeving
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Organiseert het ophalen van niet-huishoudelijk afval met gespecialiseerde firma’s
  • Respecteert de regelgeving in verband met ioniserende straling
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren
  • Kennis van ergonomische technieken, hef- en tiltechnieken
  • Kennis van EHBO bij dieren
  • Kennis van noodnummers
  • Kennis van het veilig gebruik van machines en gereedschap
  • Kennis van kwaliteitssystemen eigen aan de sector
  • Kennis van wetgeving voor dierenwelzijn
  • Kennis van dierethiek
  • Kennis van basisprincipes en technieken voor de verzorging van dieren in het kader van algemeen welzijn (hygiëne, socialisatie, veiligheid, economie en ecologie)
  • Kennis van de natuurlijke biotoop van dieren
  • Kennis van gedrag van dieren
  • Kennis van ziekten en symptomen van ziekten bij dieren
  • Kennis van ongedierte, ziekte- en plaagbestrijding
  • Kennis van richtlijnen voor het sorteren van afval en het opslaan van dierlijk afval en dode dieren
  • Kennis van bedrijfsspecifieke richtlijnen
  • Kennis van CITES en EG
  • Kennis van de leefwijze van dieren
  • Kennis van dierkunde (diersoorten en -rassen)
  • Kennis van ontsmettingsvoorschriften
  • Kennis van hygiënevoorschriften
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van reinigingsvoorschriften
  • Kennis van anatomie bij dieren
  • Kennis van fysiologie bij dieren
  • Kennis van triage bij spoedgevallen
 • Competentie 6:
  Handelt in functie van dierenwelzijn volgens de geldende richtlijnen, procedures en wetgeving
  • Handelt in functie van de natuurlijke gedragingen en instincten van het dier
  • Past wetgeving rond dierenwelzijn toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van wetgeving voor dierenwelzijn
  • Kennis van dierethiek
 • Competentie 7:
  Werkt volgens de professionele gedragscode van de dierenartsen, rekening houdend met ethische en wettelijke verantwoordelijkheden in relatie tot de klant, maatschappij en omgeving
  • Gaat vertrouwelijk om met gegevens van het dier, het bedrijf en personen zoals de dierenarts, collega's, klanten, ...
  • Respecteert algemene regels met betrekking tot dierethiek
  • Schat de mogelijke impact van acties en beslissingen in
  • Neemt verantwoordelijkheid voor zijn handelingen en acties ten aanzien van de werking van de praktijk, de wetgeving en de maatschappij
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van wetgeving voor dierenwelzijn
  • Kennis van dierethiek
  • Kennis van bedrijfsspecifieke richtlijnen
  • Kennis van de code van dierenartsen en dierverpleegkundigen
 • Competentie 8:
  Ondersteunt de organisatie administratief en volgens kwaliteitsnormen
  • Organiseert en plant de consultaties bij de dierenarts
  • Schat de urgentie van de afspraak in op basis van gerichte vragen
  • Handelt naar de urgentie
  • Houdt medische gegevens van het dier en de administratieve gegevens van de klant actueel
  • Houdt gegevens bij (aan- en verkoopfacturen, personeelsdossiers, …)
  • Volgt de (uitbesteede) boekhouding op
  • Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van diergeneeskundige handelingen en tarifiëring
  • Kennis van planning en organisatie
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van CITES en EG
  • Kennis van dossierbeheer
  • Kennis van sectorspecifieke hardware
  • Kennis van boekhouden en administratief beheer
  • Kennis van agendabeheer
  • Kennis van onderzoekstechnieken en onderzoeksvereisten (benodigdheden, condities voor het dier …)
  • Kennis van spoedeisende situaties
 • Competentie 9:
  Zorgt voor een kwaliteitsvolle uitstraling van de werkomgeving en voor een kwaliteitsvolle uitstraling naar de klanten toe
  • Adviseert en informeert klanten over de verzorging, verzorgingsproducten en hygiëne , ...
  • Richt de werkomgeving aangenaam, dier- en klantvriendelijk in
  • Maakt producten verkoopsklaar
  • Beantwoordt de vragen van klanten over de verzorging en/of behandelingsnota van het dier
  • Controleert of eigenaars volledig op de hoogte zijn van de nodige verzorging voor het dier na hospitalisatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de natuurlijke biotoop van dieren
  • Kennis van regelgeving betreffende kweek en handel in gezelschapsdieren
  • Kennis van stockbeheer
  • Kennis van klantvriendelijkheid
  • Kennis van dierenvoeding
  • Kennis van commerciële technieken, conflictbehandeling en onthaal
  • Kennis van de leefwijze van dieren
  • Kennis van het assortiment voedingsproducten
  • Kennis van voedingsleer en behoeften van dieren
  • Kennis van ziektepreventie van de meest voorkomende ziekten bij dieren
  • Kennis van verkoopbeperkingen en dierbeschermingsreglementeringen
  • Kennis van het transport van dieren
  • Kennis van postoperatieve zorgen
 • Competentie 10:
  Beheert de voorraad van verbruiksgoederen en de medicatie
  • Volgt de voorraad van verbruiksgoederen en medicatie kwalitatief en kwantitatief op en volgt de bestellingen en leveringen op
  • Labelt en stockeert medicatie volgens FIFO principe
  • Controleert medicatie op vervaldatum en verbruiksmateriaal op afwijkingen
  • Past richtlijnen toe voor het verwijderen van vervallen medicatie
  • Informeert de eigenaar over de door de dierenarts voorgeschreven medicatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van stockbeheer
  • Kennis van geneesmiddelen
  • Kennis van geneesmiddelenwetgeving
 • Competentie 11:
  Organiseert het onderhoud en de inrichting van een veilige en diervriendelijke huisvesting voor de dieren rekening, houdend met de nood aan beweging, sociaal contact en specifieke noden van elk dier
  • Houdt bij het inrichten van de verblijven rekening met de impact van omgevingsfactoren op het dier (stressgevoeligheid, afslijten nagels, …)
  • Zorgt voor een aangenaam binnenklimaat
  • Contacteert deskundigen om onderhoudswerken aan installaties en materieel te laten uitvoeren
  • Past de omgeving van het dier aan diersoortspecifieke noden aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van gedrag van dieren
  • Kennis van diversiteit bij dieren en diersoorten
  • Kennis van parameters voor een veilige en diervriendelijke huisvesting
  • Kennis van voederplanten en beplanting in en om de huisvesting
  • Kennis van gebruiksgoederen en producten voor onderhoud en huisvesting
 • Competentie 12:
  Waakt over een goede dagelijkse (basis)verzorging van de dieren en voert deze ook uit
  • Verzorgt dagelijks de dieren met TLC (voederen, verzorgen van uiterlijk, voorkomen van letsels, ...) en gebruikt hierbij aangepast materiaal en gepaste technieken
  • Voert eenvoudige curatieve behandelingen uit (EHBO, kleine wonden, ...)
  • Neemt preventieve maatregelen ter voorkoming van letsels bij dieren
  • Houdt strikt de hospitalisatiefiches van het dier bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren
  • Kennis van basisprincipes en technieken voor de verzorging van dieren in het kader van algemeen welzijn (hygiëne, socialisatie, veiligheid, economie en ecologie)
  • Kennis van ziekten en symptomen van ziekten bij dieren
  • Kennis van dierenvoeding
  • Kennis van klimaat en klimaatregeling
  • Kennis van dierkunde (diersoorten en -rassen)
  • Kennis van monitoring hospitalisatie patiënten
  • Kennis van triage bij spoedgevallen
  • Kennis van specifieke zorgen bij ziekte, herstel en goede gezondheid
* TLC : tender, love and care
 • Competentie 13:
  Voert onder directe supervisie van een dierenarts specialistische handelingen uit en ziet hierop toe
  • Assisteert bij het gebruik van toestellen voor medische beeldvorming
  • Bereidt volgende handelingen voor en voert deze uit: blaassondage, drainage van de urinaire tractus, blaasinstillatie(contrastof), spoelingen van neus, ogen en oren, plaatsen van een IV katheder, hemodialyse, hemoperfusie, plasmaforese, peritoneale dialyse, het in evenwicht houden van de vochtbalans
  • Assisteert bij en bereidt invasieve ingrepen voor
  • Assisteert bij en bereidt chirurgische ingrepen voor
  • Controleert apparaten voor monitoring van verschillende functiestelsels
  • Houdt toezicht en controle op toestellen voor geassisteerde beademing
  • Neemt bloed af door veneuze punctie en verwerkt de bloedafname
  • Assisteert bij de anesthesie
  • Assisteert bij consultaties en onderzoeken
  • Houdt toezicht tijdens: blaassondage, drainage van de urinaire tractus, blaasinstillatie(contrastof), spoelingen van neus, ogen en oren, het gebruik van therapeutische lichtbronnen, plaatsen van een IV katheder, hemodialyse, hemoperfusie, plasmaforese, peritoneale dialyse, het in evenwicht houden van de vochtbalans, de anesthesie
  • Maakt huidafkrabsel
  • Scalet en polijst het gebit van huisdieren, zoals honden, katten
  • Plaatst endotracheale tube van een onder anesthesie geïnduceerd huisdier
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de parodontale aandoeningen en dentale abnormaliteiten
  • Kennis van wetgeving radioprotectie
  • Kennis van principes medische beeldvorming
  • Kennis van positionering bij medische beeldvorming
  • Kennis van invasieve ingrepen
  • Kennis van verbruiksmateriaal
  • Kennis van chirurgisch materiaal
  • Kennis van tandhygiëne
  • Kennis van verwerking bloedstalen
  • Kennis van aseptie
  • Kennis van fysiologische parameters
  • Kennis van praktijkeigen monitoringtoestellen
  • Kennis van scalen
  • Kennis van ontsmettingsvoorschriften
  • Kennis van reinigingsvoorschriften
  • Kennis van praktijkeigen anesthesietoestellen
  • Kennis van anatomie bij dieren
  • Kennis van fysiologie bij dieren
  • Kennis van benaderingstechnieken van (angstige) dieren
  • Kennis van (diersoortspecifieke) hanteringstechnieken
  • Kennis van kleuringen van stalen voor microscopisch onderzoek
*
- Directe supervisie van de dierenarts vereist de simultane aanwezigheid van de verantwoordelijke dierenarts of een vervanger door hem aangeduid en de dierverpleegkundige.
- Bloedafname door veneuze punctie: hiervan zijn uitgesloten de bloedafnames voor sanitaire controles.
- Scalen en polijsten van het gebit van een huisdier: geen extracties, geen hechtingen, geen wortelkanaalbehandelingen, geen verdere behandelingen.
 • Competentie 14:
  Voert onder indirecte supervisie van een dierenarts specialistische handelingen uit en ziet toe op een goed verloop van de behandeling
  • Voert kwalitatief en semi-kwantitatief onderzoek van urine, faeces, sperma en bloed uit door middel van eenvoudige technieken
  • Voert dierverpleegkundige zorgen uit op patiënten met een kunstmatige luchtweg
  • Voert manuele verwijdering van fecalomen uit
  • Voert vaginale spoelingen uit
  • Dient aseptische vulvazorgen toe
  • Voert aseptische en antiseptische wondverzorging uit en bereidt deze voor
  • Verzorgt stomata en wonden met wieken of drains
  • Voert bijzondere technieken uit: reinigen van materialen, steriliseren van materialen en het sterilisatieproces, reinigen en steriliseren van operatieveld, specifieke hygiënische zorgen als voorbereiding op een onderzoek of behandeling
  • Brengt de patiënt in functionele houding met technische hulpmiddelen
  • Neemt maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels bij verplaatsing van patiënten die een bestendig toezicht vereisen: voorlopige fixatiemiddelen, isolatie, beveiliging
  • Neemt fysische en chemische maatregelen ter preventie van infecties
  • Neemt maatregelen ter preventie van decubitusletsels
  • Meet parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels
  • Registreert en interpreteert parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels
  • Neemt actie bij afwijkende parameterwaarden
  • Assisteert bij stockbeheer en het aanvullen van chirurgische en anesthesiologische uitrusting
  • Verwijdert hechtingen en agraffes
  • Dient medicatie toe via volgende toegangswegen: oraal, inbegrepen verneveling, rectaal, vaginaal, subcutaan, intramusculair, intraveneus via een reeds geplaatste katheter, via een luchtweg, hypodermoclyse (subcutane vochttoediening), oog- en oorinstillatie, aanbrengen van zalven
  • Neemt bloed af door capillaire punctie of via een reeds geplaatste parenterale katheder
  • Neemt stalen en collecteert excreties en secreties
  • Controleert de uitgevoerde behandelingen
  • Bereidt stalen voor onderzoek voor
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis farmacologie
  • Basiskennis pathologie bij dieren
  • Kennis van verbruiksmateriaal
  • Kennis van verwerking bloedstalen
  • Kennis van aseptie
  • Kennis van fysiologische parameters
  • Kennis van basis labotechnieken (densimeter, microscopisch onderzoek, McMastertelkamer, bloeduitstrijkje, …)
  • Kennis van dierspecifieke pathologie
  • Kennis van verbanden
  • Kennis van pijnscore bij verschillende diersoorten
  • Kennis van spalken en verbanden
  • Kennis van wetgeving stockbeheer medicatie
  • Kennis van praktijkeigen verbruiksmateriaal
  • Kennis van wondverzorging en wondheling
  • Kennis van praktijkeigen toestellen
  • Kennis van sterilisatietechnieken
  • Kennis van ontsmettingsvoorschriften
  • Kennis van reinigingsvoorschriften
  • Kennis van anatomie bij dieren
  • Kennis van fysiologie bij dieren
  • Kennis van geneesmiddelenwetgeving
  • Kennis van infusietherapie
  • Kennis van onderzoekstechnieken en veelvoorkomende artefacten bij eenvoudige onderzoekstechnieken
  • Kennis van het verwerken van stalen
  • Kennis van praktijkeigen analysemateriaal
* - Indirecte supervisie van een dierenarts is deze waarvoor de verantwoordelijke dierenarts of een vervanger door hem aangeduid de verplichting op zich neemt te kunnen tussenkomen in geval van noodzaak binnen een redelijke tijd.
- Toediening medicatie: hiervan zijn uitgesloten de geneesmiddelen bepaald in Art. 12 van de Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde.
- Staalname en collectie van excreties en secreties:hiervan zijn uitgesloten de staalafnames voor sanitaire controles.
 • Competentie 15:
  Volgt de klinische toestand van het dier op na een medische ingreep en biedt de nodige verzorging
  • Monitort het dier na behandeling (eet- en drinkgedrag, ziektebeeld, gastro-intestinale en nierfunctie, beweeglijkheid, temperatuur, stress…)
  • Verzorgt het dier volgens instructies van de dierenarts (wondverzorging, aangepast voederschema, ...): plaatsen wieken, verzorgen van drains, geven van therapeutische baden, het voorzien van warmtebronnen, perorale vocht- en voedsel toediening, zuurstof toediening, het gebruik van therapeutische lichtbronnen
  • Brengt de dierenarts op de hoogte indien er afwijkingen zijn tijdens het monitoren van gehospitaliseerde dieren
  • Rapporteert de toestand van het dier aan het team
  • Neemt de gepaste actie op basis van de verkregen informatie
  • Neemt de nodige maatregelen bij het controleren van infectie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van praktijkeigen verbruiksmateriaal
  • Kennis van praktijkeigen toestellen
  • Kennis van verzorgingstechnieken
  • Kennis van rapporteringstechnieken/methoden
  • Kennis van veilig gebruik van toestellen
  • Kennis van anatomie bij dieren
  • Kennis van fysiologie bij dieren
  • Kennis van monitoring van patiënten, inclusief diersoortspecifieke kenmerken
  • Kennis van spoedeisende situaties
  • Kennis van preventieve infectiemaatregelen
  • Kennis van postoperatieve zorgen
 • Competentie 16:
  Houdt de operatieruimte hygiënisch, ordelijk en veilig
  • Gebruikt desinfecterende producten op een correcte manier
  • Voert sterilisatietechnieken uit
  • Verzamelt alle scherpe voorwerpen in een speciale container
  • Controleert de toestand van de diergeneeskundige materialen op regelmatige basis en volgens de richtlijnen van de werkplaats
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van richtlijnen voor het sorteren van afval en het opslaan van dierlijk afval en dode dieren
  • Kennis van sterilisatietechnieken
  • Kennis van milieunormen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van de parodontale aandoeningen en dentale abnormaliteiten
 • Basiskennis farmacologie
 • Basiskennis pathologie bij dieren
 • Basiskennis van diergeneeskundige handelingen en tarifiëring
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van teamwork en interdisciplinair werken
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van planning en organisatie
 • Kennis van sectorspecifieke informatie- en opleidingskanalen
 • Kennis van vakbeurzen en opleidingscentra voor dierverpleegkundigen
 • Kennis van sociale mediatechnieken
 • Kennis van Engelse vaktaal
 • Kennis van ergonomische technieken, hef- en tiltechnieken
 • Kennis van EHBO bij dieren
 • Kennis van noodnummers
 • Kennis van het veilig gebruik van machines en gereedschap
 • Kennis van kwaliteitssystemen eigen aan de sector
 • Kennis van wetgeving voor dierenwelzijn
 • Kennis van dierethiek
 • Kennis van basisprincipes en technieken voor de verzorging van dieren in het kader van algemeen welzijn (hygiëne, socialisatie, veiligheid, economie en ecologie)
 • Kennis van de natuurlijke biotoop van dieren
 • Kennis van gedrag van dieren
 • Kennis van ziekten en symptomen van ziekten bij dieren
 • Kennis van ongedierte, ziekte- en plaagbestrijding
 • Kennis van richtlijnen voor het sorteren van afval en het opslaan van dierlijk afval en dode dieren
 • Kennis van bedrijfsspecifieke richtlijnen
 • Kennis van de code van dierenartsen en dierverpleegkundigen
 • Kennis van kantoorsoftware
 • Kennis van CITES en EG
 • Kennis van dossierbeheer
 • Kennis van sectorspecifieke hardware
 • Kennis van boekhouden en administratief beheer
 • Kennis van agendabeheer
 • Kennis van regelgeving betreffende kweek en handel in gezelschapsdieren
 • Kennis van stockbeheer
 • Kennis van klantvriendelijkheid
 • Kennis van dierenvoeding
 • Kennis van commerciële technieken, conflictbehandeling en onthaal
 • Kennis van de leefwijze van dieren
 • Kennis van het assortiment voedingsproducten
 • Kennis van voedingsleer en behoeften van dieren
 • Kennis van ziektepreventie van de meest voorkomende ziekten bij dieren
 • Kennis van verkoopbeperkingen en dierbeschermingsreglementeringen
 • Kennis van het transport van dieren
 • Kennis van geneesmiddelen
 • Kennis van diversiteit bij dieren en diersoorten
 • Kennis van parameters voor een veilige en diervriendelijke huisvesting
 • Kennis van voederplanten en beplanting in en om de huisvesting
 • Kennis van gebruiksgoederen en producten voor onderhoud en huisvesting
 • Kennis van klimaat en klimaatregeling
 • Kennis van dierkunde (diersoorten en -rassen)
 • Kennis van monitoring hospitalisatie patiënten
 • Kennis van wetgeving radioprotectie
 • Kennis van principes medische beeldvorming
 • Kennis van positionering bij medische beeldvorming
 • Kennis van invasieve ingrepen
 • Kennis van verbruiksmateriaal
 • Kennis van chirurgisch materiaal
 • Kennis van tandhygiëne
 • Kennis van verwerking bloedstalen
 • Kennis van aseptie
 • Kennis van fysiologische parameters
 • Kennis van praktijkeigen monitoringtoestellen
 • Kennis van scalen
 • Kennis van basis labotechnieken (densimeter, microscopisch onderzoek, McMastertelkamer, bloeduitstrijkje, …)
 • Kennis van dierspecifieke pathologie
 • Kennis van verbanden
 • Kennis van pijnscore bij verschillende diersoorten
 • Kennis van spalken en verbanden
 • Kennis van wetgeving stockbeheer medicatie
 • Kennis van praktijkeigen verbruiksmateriaal
 • Kennis van wondverzorging en wondheling
 • Kennis van praktijkeigen toestellen
 • Kennis van verzorgingstechnieken
 • Kennis van rapporteringstechnieken/methoden
 • Kennis van veilig gebruik van toestellen
 • Kennis van sterilisatietechnieken
 • Kennis van ontsmettingsvoorschriften
 • Kennis van hygiënevoorschriften
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften
 • Kennis van reinigingsvoorschriften
 • Kennis van praktijkeigen anesthesietoestellen
 • Kennis van anatomie bij dieren
 • Kennis van fysiologie bij dieren
 • Kennis van onderzoekstechnieken en onderzoeksvereisten (benodigdheden, condities voor het dier …)
 • Kennis van geneesmiddelenwetgeving
 • Kennis van triage bij spoedgevallen
 • Kennis van specifieke zorgen bij ziekte, herstel en goede gezondheid
 • Kennis van benaderingstechnieken van (angstige) dieren
 • Kennis van (diersoortspecifieke) hanteringstechnieken
 • Kennis van kleuringen van stalen voor microscopisch onderzoek
 • Kennis van infusietherapie
 • Kennis van onderzoekstechnieken en veelvoorkomende artefacten bij eenvoudige onderzoekstechnieken
 • Kennis van het verwerken van stalen
 • Kennis van praktijkeigen analysemateriaal
 • Kennis van monitoring van patiënten, inclusief diersoortspecifieke kenmerken
 • Kennis van spoedeisende situaties
 • Kennis van preventieve infectiemaatregelen
 • Kennis van postoperatieve zorgen
 • Kennis van milieunormen

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert en werkt efficiënt samen met de teamleden
 • Rapporteert aan collega’s en de dierenarts
 • Volgt instructies van de dierenarts op
 • Hanteert vakterminologie
 • Vraagt feedback en advies aan de dierenarts in geval van problemen
 • Schoolt zich bij door permanent vorming
 • Wisselt kennis uit met alle actoren (collega’s, leidinggevenden …)
 • Evalueert kritisch wetenschappelijke onderzoeksliteratuur en gebruikt deze binnen de professionele setting
 • Raadpleegt relevante informatiebronnen (met inbegrip van Engelstalige vakliteratuur)
 • Bespreekt, zowel mondeling als schriftelijk, problemen met leidinggevende
 • Bouwt een professioneel netwerk uit
 • Draagt bij aan de bekendheid van het beroep door informatieverstrekking van het vakgebied
 • Informeert doelgroepen over het beroep
 • Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
 • Werkt volgens actuele wetenschappelijke inzichten, (inter)nationale ontwikkelingen en richtlijnen van de praktijk
 • Waakt over de toepassing van de bedrijfsrichtlijnen en procedures en herkent (eigen) risicogedrag
 • Werkt op een consistente manier met dieren
 • Rapporteert ziekte of uitbraak van ziekte alsook problemen in verband met de bedrijfshygiëne aan de dierenarts
 • Organiseert en beheert de quarantaineruimte voor dieren
 • Controleert de staat van het materieel
 • Desinfecteert de leefomgeving
 • Organiseert het ophalen van niet-huishoudelijk afval met gespecialiseerde firma’s
 • Respecteert de regelgeving in verband met ioniserende straling
 • Past wetgeving rond dierenwelzijn toe
 • Gaat vertrouwelijk om met gegevens van het dier, het bedrijf en personen zoals de dierenarts, collega's, klanten, ...
 • Respecteert algemene regels met betrekking tot dierethiek
 • Schat de mogelijke impact van acties en beslissingen in
 • Neemt verantwoordelijkheid voor zijn handelingen en acties ten aanzien van de werking van de praktijk, de wetgeving en de maatschappij
 • Houdt medische gegevens van het dier en de administratieve gegevens van de klant actueel
 • Houdt gegevens bij (aan- en verkoopfacturen, personeelsdossiers, …)
 • Volgt de (uitbesteede) boekhouding op
 • Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
 • Adviseert en informeert klanten over de verzorging, verzorgingsproducten en hygiëne , ...
 • Richt de werkomgeving aangenaam, dier- en klantvriendelijk in
 • Volgt de voorraad van verbruiksgoederen en medicatie kwalitatief en kwantitatief op en volgt de bestellingen en leveringen op
 • Labelt en stockeert medicatie volgens FIFO principe
 • Controleert medicatie op vervaldatum en verbruiksmateriaal op afwijkingen
 • Past richtlijnen toe voor het verwijderen van vervallen medicatie
 • Houdt strikt de hospitalisatiefiches van het dier bij
 • Controleert apparaten voor monitoring van verschillende functiestelsels
 • Houdt toezicht en controle op toestellen voor geassisteerde beademing
 • Houdt toezicht tijdens: blaassondage, drainage van de urinaire tractus, blaasinstillatie(contrastof), spoelingen van neus, ogen en oren, het gebruik van therapeutische lichtbronnen, plaatsen van een IV katheder, hemodialyse, hemoperfusie, plasmaforese, peritoneale dialyse, het in evenwicht houden van de vochtbalans, de anesthesie
 • Maakt huidafkrabsel
 • Scalet en polijst het gebit van huisdieren, zoals honden, katten
 • Plaatst endotracheale tube van een onder anesthesie geïnduceerd huisdier
 • Voert kwalitatief en semi-kwantitatief onderzoek van urine, faeces, sperma en bloed uit door middel van eenvoudige technieken
 • Registreert en interpreteert parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels
 • Assisteert bij stockbeheer en het aanvullen van chirurgische en anesthesiologische uitrusting
 • Controleert de uitgevoerde behandelingen
 • Monitort het dier na behandeling (eet- en drinkgedrag, ziektebeeld, gastro-intestinale en nierfunctie, beweeglijkheid, temperatuur, stress…)
 • Rapporteert de toestand van het dier aan het team
 • Informeert de eigenaar over de door de dierenarts voorgeschreven medicatie
 • Controleert of eigenaars volledig op de hoogte zijn van de nodige verzorging voor het dier na hospitalisatie
 • Controleert de toestand van de diergeneeskundige materialen op regelmatige basis en volgens de richtlijnen van de werkplaats
 • Volgt actuele, wetenschappelijke ontwikkelingen op binnen het vakgebied en bekijkt de implementatie mogelijkheden binnen de praktijk
 • Voert bedrijfsrichtlijnen en procedures adequaat uit
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Maakt producten verkoopsklaar
 • Beantwoordt de vragen van klanten over de verzorging en/of behandelingsnota van het dier
 • Assisteert bij consultaties en onderzoeken

Probleemoplossende vaardigheden

 • Stelt persoonlijke verbeterplannen op
 • Lost problemen op in eigen verantwoordelijkheidsdomein
 • Maakt gebruik van feedback
 • Doet concrete onderbouwde voorstellen aan de dierenarts om richtlijnen en procedures te optimaliseren en werkt deze ook uit
 • Neemt preventieve maatregelen ter voorkoming van letsels bij dieren
 • Neemt maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels bij verplaatsing van patiënten die een bestendig toezicht vereisen: voorlopige fixatiemiddelen, isolatie, beveiliging
 • Neemt actie bij afwijkende parameterwaarden
 • Maakt verbeterpunten bespreekbaar binnen het team
 • Handelt naar de urgentie
 • Brengt de dierenarts op de hoogte indien er afwijkingen zijn tijdens het monitoren van gehospitaliseerde dieren
 • Organiseert het eigen werk in functie van prioriteiten en deadlines
 • Handelt in functie van de natuurlijke gedragingen en instincten van het dier
 • Organiseert en plant de consultaties bij de dierenarts
 • Schat de urgentie van de afspraak in op basis van gerichte vragen
 • Houdt bij het inrichten van de verblijven rekening met de impact van omgevingsfactoren op het dier (stressgevoeligheid, afslijten nagels, …)
 • Zorgt voor een aangenaam binnenklimaat
 • Contacteert deskundigen om onderhoudswerken aan installaties en materieel te laten uitvoeren
 • Past de omgeving van het dier aan diersoortspecifieke noden aan
 • Neemt fysische en chemische maatregelen ter preventie van infecties
 • Neemt maatregelen ter preventie van decubitusletsels
 • Neemt de gepaste actie op basis van de verkregen informatie
 • Neemt de nodige maatregelen bij het controleren van infectie
 • Handelt in functie van de natuurlijke gedragingen en instincten van dieren en vermijdt risico’s

Motorische vaardigheden

 • Voert ergonomische technieken en EHBO-technieken uit
 • Verzorgt dagelijks de dieren met TLC (voederen, verzorgen van uiterlijk, voorkomen van letsels, ...) en gebruikt hierbij aangepast materiaal en gepaste technieken
 • Voert eenvoudige curatieve behandelingen uit (EHBO, kleine wonden, ...)
 • Assisteert bij het gebruik van toestellen voor medische beeldvorming
 • Bereidt volgende handelingen voor en voert deze uit: blaassondage, drainage van de urinaire tractus, blaasinstillatie(contrastof), spoelingen van neus, ogen en oren, plaatsen van een IV katheder, hemodialyse, hemoperfusie, plasmaforese, peritoneale dialyse, het in evenwicht houden van de vochtbalans
 • Assisteert bij en bereidt invasieve ingrepen voor
 • Assisteert bij en bereidt chirurgische ingrepen voor
 • Neemt bloed af door veneuze punctie en verwerkt de bloedafname
 • Assisteert bij de anesthesie
 • Voert dierverpleegkundige zorgen uit op patiënten met een kunstmatige luchtweg
 • Voert manuele verwijdering van fecalomen uit
 • Voert vaginale spoelingen uit
 • Dient aseptische vulvazorgen toe
 • Voert bijzondere technieken uit: reinigen van materialen, steriliseren van materialen en het sterilisatieproces, reinigen en steriliseren van operatieveld, specifieke hygiënische zorgen als voorbereiding op een onderzoek of behandeling
 • Brengt de patiënt in functionele houding met technische hulpmiddelen
 • Meet parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels
 • Verwijdert hechtingen en agraffes
 • Dient medicatie toe via volgende toegangswegen: oraal, inbegrepen verneveling, rectaal, vaginaal, subcutaan, intramusculair, intraveneus via een reeds geplaatste katheter, via een luchtweg, hypodermoclyse (subcutane vochttoediening), oog- en oorinstillatie, aanbrengen van zalven
 • Neemt bloed af door capillaire punctie of via een reeds geplaatste parenterale katheder
 • Neemt stalen en collecteert excreties en secreties
 • Verzorgt het dier volgens instructies van de dierenarts (wondverzorging, aangepast voederschema, ...): plaatsen wieken, verzorgen van drains, geven van therapeutische baden, het voorzien van warmtebronnen, perorale vocht- en voedsel toediening, zuurstof toediening, het gebruik van therapeutische lichtbronnen
 • Gebruikt desinfecterende producten op een correcte manier
 • Voert sterilisatietechnieken uit
 • Verzamelt alle scherpe voorwerpen in een speciale container
 • Voert aseptische en antiseptische wondverzorging uit en bereidt deze voor
 • Verzorgt stomata en wonden met wieken of drains
 • Bereidt stalen voor onderzoek voor

Omgevingscontext

 • Dierverpleegkundigen kunnen worden tewerkgesteld in een dierenartsenpraktijk, dierenkliniek, opvangcentra voor dieren, … Binnen het takenpakket moet hij/zij prioriteren. De werkzaamheden worden alleen of in teamverband uitgevoerd al dan niet in wisselende omstandigheden en dit overdag, soms 's nachts, tijdens weekends, zon en feestdagen. Dit vereist enige flexibiliteit naar werkuren en dagen.
 • In de betreffende werkruimten kunnen soms typische geuren aanwezig zijn; de dierverpleegkundige neemt maatregelen indien nodig.
 • De dierverpleegkundige werkt onder (direct of indirect) toezicht van de behandelende dierenarts en biedt binnen de bevoegdheid specifieke medische zorgen en een kwaliteitsvolle huisvesting voor het dier aan.
 • De dierverpleegkundige werkt steeds binnen de geldende richtlijnen, procedures en wetgeving.
 • De basisverzorgingstaken zijn vaak routineus. De specifieke (verzorgings)taken hebben een vaste procedure/methode maar het werken met dieren impliceert onvoorziene omstandigheden waardoor de dierverpleegkundige snel moet kunnen anticiperen en ingrijpen.

Handelingscontext

 • Het merendeel van het takenpakket bestaat uit specifieke verzorgingstaken. Wanneer de dierverpleegkundige de individuele verantwoordelijkheid draagt, is hij/zij in staat initiatief te nemen. Ten allen tijden wordt er gewerkt met oog voor detail en is hygiënisch werken een must. De dierverpleegkundige blijft kalm en rustig in stressvolle omstandigheden en kan werken onder druk tijdens noodgevallen. Hij/zij handelt proactief met betrekking tot de veiligheid en het welzijn van zichzelf, derden en de dieren en is constant alert voor het gevaar en de risico’s die verbonden zijn aan het omgaan en werken met dieren.
 • De werkomstandigheden kunnen fysiek belastend zijn daar de dierverpleegkundige vaak moet heffen en tillen en het overgrote deel van de dag te been is.
 • De dierverpleegkundige communiceert op empathische wijze en stelt zich respectvol op ten aanzien van alle betrokken actoren. Hij/zij draagt zorg voor de mentale gezondheid van zichzelf en de anderen en is alert voor afwijkend sociaal gedrag tegenover dieren.
 • De dierverpleegkundige handelt steeds vanuit liefde voor dieren en zorgt ervoor dat er steeds gehandeld wordt met oog op het verhogen van het welzijn van het dier.
 • De dierverpleegkundige volgt de nodige opleidingen zodat hij/zij de ontwikkelingen binnen de sector kan volgen. Hij/zij neemt een actieve rol op binnen de multidisciplinaire context van het beroep.
 • De dierverpleegkundige heeft een gepaste commerciële ingesteldheid.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van de dagelijkse verzorgingstaken
 • het uitvoeren van in de regelgeving afgebakende medische verzorgingstaken
 • het toezicht houden wat betreft de klinische toestand van het dier
 • het verlenen van logistieke ondersteuning en het onderhouden van de dierverblijven
 • het plannen van de consultaties en het administratief beheren van de werkomgeving (voorraad, medicatie)
 • het creëren van een kwaliteitsvolle uitstraling van de werkomgeving en naar klanten toe
Is gebonden aan
 • normen en reglementeringen inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, dierenwelzijn en milieu
 • bedrijfsrichtlijnen
 • de supervisie van de dierenarts
Doet beroep op
 • de leidinggevende indien hij/zij de problemen niet zelf kan oplossen
 • het diergeneeskundig team waarbinnen hij/zij werkt indien dit vereist is om de betreffende taak uit te voeren

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in een multidisciplinair team
 • Bouwt de eigen deskundigheid op
 • Geeft advies en informatie over het beroep
 • Draagt bij tot de ontwikkeling van het beroep
 • Controleert de veiligheid, kwaliteit en het welzijn op de werkvloer en handelt volgens de geldende richtlijnen, procedures en wetgeving
 • Handelt in functie van dierenwelzijn volgens de geldende richtlijnen, procedures en wetgeving
 • Werkt volgens de professionele gedragscode van de dierenartsen, rekening houdend met ethische en wettelijke verantwoordelijkheden in relatie tot de klant, maatschappij en omgeving
 • Ondersteunt de organisatie administratief en volgens kwaliteitsnormen
 • Zorgt voor een kwaliteitsvolle uitstraling van de werkomgeving en voor een kwaliteitsvolle uitstraling naar de klanten toe
 • Beheert de voorraad van verbruiksgoederen en de medicatie
 • Organiseert het onderhoud en de inrichting van een veilige en diervriendelijke huisvesting voor de dieren rekening, houdend met de nood aan beweging, sociaal contact en specifieke noden van elk dier
 • Waakt over een goede dagelijkse (basis)verzorging van de dieren en voert deze ook uit
 • Voert onder directe supervisie van een dierenarts specialistische handelingen uit en ziet hierop toe
 • Voert onder indirecte supervisie van een dierenarts specialistische handelingen uit en ziet toe op een goed verloop van de behandeling
 • Volgt de klinische toestand van het dier op na een medische ingreep en biedt de nodige verzorging
 • Houdt de operatieruimte hygiënisch, ordelijk en veilig

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.