Dierverzorger

 
BK-0406-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Dierverzorger

Definitie

De dierverzorger verleent specifieke zorg, huisvesting en logistieke ondersteuning aan dieren volgens de wettelijke vereisten, de noden, kenmerken en welzijn van het dier teneinde de kwaliteit van de levenssfeer van het dier, mens en omgeving te optimaliseren.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert en werkt efficiënt samen met collega’s, leidinggevenden en de dierenarts
  • Rapporteert aan collega’s en leidinggevende
  • Volgt instructies van leidinggevenden /dierenarts op
  • Hanteert vakterminologie
  • Contacteert de juiste persoon in geval van problemen
  • Organiseert het eigen werk en dat van de assistent dierverzorger in functie van prioriteiten en deadlines
  • Stuurt, indien nodig, teamleden aan volgens de instructies van de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis van teamwork en interdisciplinair werken
  • Basiskennis van vakterminologie
  • Kennis van planning en organisatie
 • Competentie 2:
  Bouwt de eigen deskundigheid op
  • Voert nieuwe technieken uit in de dagelijkse werksituatie
  • Volgt maatschappelijke evoluties op in verband met de positie van het dier in de maatschappij alsook evoluties omtrent nieuwe technieken en kennis over dierenzorg
  • Ondersteunt en neemt deel aan navormingen
  • Raadpleegt betrouwbare bronnen voor het opzoeken van informatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van sectorspecifieke informatie- en opleidingskanalen
  • Kennis van vakbeurzen en opleidingscentra voor dierverzorging
  • Kennis van sociale media- en communicatietechnieken
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van de verschillende sectoren binnen de dierverzorging
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor veiligheid, kwaliteit en welzijn
  • Voert hef/tiltechnieken en andere ergonomische technieken uit
  • Voert EHBO-technieken uit
  • Contacteert hulpdiensten en deskundigen indien nodig
  • Past bedrijfsrichtlijnen en -procedures (onderhoudsrichtlijnen, huisreglement …) toe
  • Beoordeelt de eigen werkzaamheden en deze van anderen
  • Lost problemen in verband met de eigen uitgevoerde taken op
  • Past het eigen voorkomen aan de werksituatie aan
  • Werkt ordelijk
  • Waakt over de toepassing van de bedrijfsrichtlijnen en procedures en herkent risicogedrag
  • Geeft suggesties aan de leidinggevende om richtlijnen en procedures te optimaliseren
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van ergonomische technieken, hef- en tiltechnieken
  • Kennis van EHBO bij dieren
  • Kennis van noodnummers
  • Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van het veilig gebruik van machines en gereedschap
  • Kennis van CITES en EG
  • Kennis van kwaliteitssystemen eigen aan de sector
 • Competentie 4:
  Werkt volgens de professionele gedragscode
  • Gaat vertrouwelijk om met gegevens van het dier, het bedrijf, personen zoals leidinggevende, dierenarts, collega's, klanten, ...
  • Respecteert algemene regels met betrekking tot dierethiek
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bedrijfsspecifieke richtlijnen
  • Kennis van wetgeving voor dierenwelzijn
  • Kennis van dierethiek
 • Competentie 5:
  Werkt op een veilige en diervriendelijke manier met dieren
  • Handelt in functie van de natuurlijke gedragingen en instincten van het dier
  • Werkt op een consistente manier met dieren
  • Vermijdt risico’s die gepaard gaan met de omgang met verschillende dieren
  • Past wetgeving rond dierenwelzijn toe
  • Herkent afwijkend gedrag bij dieren
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van bedrijfsspecifieke richtlijnen
  • Kennis van wetgeving voor dierenwelzijn
  • Kennis van dierethiek
  • Kennis van dierkunde (diersoorten - en rassen, uit- en inwendige lichaamsbouw van dieren en de normale ontwikkeling)
  • Kennis van technieken voor het benaderen en hanteren van dieren
  • Kennis van basisprincipes en technieken voor de verzorging van dieren in het kader van algemeen welzijn (hygiëne, socialisatie, veiligheid, economie en ecologie)
  • Kennis van de natuurlijke biotoop van dieren
  • Kennis van de leefwijze van dieren
  • Kennis van gedragsleer van dieren
 • Competentie 6:
  Beheert de algemene administratie en de gegevens van dieren
  • Houdt wettelijk verplichte registers bij (bijvoorbeeld CITES)
  • Houdt gegevens bij in eenvoudige databanken
  • Registreert gegevens van dieren wat betreft welzijn, gezondheid, voederconsumptie, gedragingen, onderzoeken, experimenten, ... en gebruikt hierbij kantoorsoftware
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van CITES en EG
  • Kennis van dossierbeheer
  • Kennis van sectorspecifieke hardware
 • Competentie 7:
  Ziet toe op de bedrijfshygiëne en past richtlijnen betreffende de bedrijfshygiëne toe
  • Voert richtlijnen en maatregelen betreffende de bedrijfshygiëne uit tijdens het huisvesten, manipuleren en verzorgen van dieren
  • Rapporteert ziekte of uitbraak van ziekte alsook problemen in verband met de bedrijfshygiëne aan de leidinggevende
  • Doet suggesties om de bedrijfshygiëne te verbeteren
  • Organiseert en beheert de quarantaineruimte voor dieren
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ziekten bij dieren
  • Basiskennis van ongedierte, ziekte- en plaagbestrijding
  • Basiskennis van reinigen en ontsmetten
  • Kennis van bedrijfsspecifieke richtlijnen
  • Kennis van richtlijnen voor het sorteren van afval en het opslaan van dierlijk afval en dode dieren
 • Competentie 8:
  Beheert de voorraad van verbruiksgoederen
  • Volgt de voorraad van de verbruiksgoederen kwalitatief en kwantitatief op
  • Organiseert een kwaliteitsvolle opslag van verbruiksgoederen
  • Bestelt tijdig verbruiksgoederen en volgt bestellingen op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van stockbeheer
 • Competentie 9:
  Waakt over een goede dagelijkse basisverzorging van de dieren en voert deze ook uit
  • Verzorgt dagelijks de dieren (voederen, verzorgen van uiterlijk, voorkomen van letsels, ...) en gebruikt hierbij aangepast materiaal
  • Benadert de dieren op een rustige en veilige manier
  • Beoordeelt voeder, voeder- en drinksystemen
  • Voert eenvoudige curatieve behandelingen uit (EHBO, kleine wonden, ...)
  • Past omgevingsfactoren aan volgens de noden van de dieren
  • Controleert de dagelijkse verzorging van de dieren en rapporteert onregelmatigheden
  • Stelt preventieve maatregelen ter voorkoming van letsels bij dieren voor aan de leidinggevende
  • Contacteert bevoegde deskundigen voor het vaccineren, ontwormen, tandverzorging, ...
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van symptomen van ziekten
  • Basiskennis van klimaat en klimaatregeling
  • Kennis van dierkunde (diersoorten - en rassen, uit- en inwendige lichaamsbouw van dieren en de normale ontwikkeling)
  • Kennis van technieken voor het benaderen en hanteren van dieren
  • Kennis van basisprincipes en technieken voor de verzorging van dieren in het kader van algemeen welzijn (hygiëne, socialisatie, veiligheid, economie en ecologie)
  • Kennis van voedersoorten
 • Competentie 10:
  Begeleidt de voortplanting bij dieren
  • Past omgevingsfactoren aan in functie van de voortplanting (voer, klimaat, nestmateriaal, ...)
  • Schat risico's met betrekking tot de voortplanting en dracht in en contacteert deskundigen indien nodig
  • Herkent een nakende geboorte
  • Staat het dier bij tijdens de bevalling en assisteert indien nodig de dierenarts
  • Dient de eerste zorgen toe aan de pasgeborene en geeft basisverzorging aan het jonge dier (verzorging van uiterlijk, spenen, ...)
  • Overlegt met en informeert bij externen (onderzoekers, experten, ...) in functie van een fokprogramma
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van geslachtsbepaling van dieren
  • Kennis van balts- en bronstkenmerken van dieren
  • Kennis van beïnvloedende factoren op eileg
  • Kennis van de ontwikkelingsfasen van pasgeborene tot volwassen dier
  • Kennis van kenmerken van een nakende geboorte
 • Competentie 11:
  Leert de dieren de dagelijkse handelingen aan en oefent dagelijks
  • Past eenvoudige (trainings)technieken toe om de dieren vertrouwd te maken met de omgeving (socialisatie), dagelijkse verzorgingshandelingen, ...
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van specifiek trainingsmateriaal voor dieren
 • Competentie 12:
  Voorziet een veilige en diervriendelijke huisvesting voor de dieren rekening houdend met de nood aan beweging en sociaal contact
  • Richt een veilige en diervriendelijke binnen- en buitenhuisvesting in met essentiële nutsvoorzieningen (afsluiting, ondergrond, beschutting, deuren en poorten, water- en voedselvoorzieningen, ...)
  • Verdeelt de dieren over de voorziene huisvesting rekening houdend met het aantal, de conditie en karakters van de dieren, de weersomstandigheden, omgevingsfactoren, stressgevoeligheid van de dieren, ...
  • Richt een aangepaste huisvesting in voor bijvoorbeeld drachtige dieren, zieke en gekwetste dieren, ...
  • Maakt een onderhoudsplan op voor de huisvesting
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis over diversiteit bij dieren
  • Kennis van gedragsleer van dieren
  • Kennis van parameters voor een veilige en diervriendelijke huisvesting
  • Kennis van voederplanten en beplanting in en om de huisvesting
  • Kennis van gebruiksgoederen en producten voor onderhoud en huisvesting
 • Competentie 13:
  Zorgt voor een kwaliteitsvolle uitstraling van de werkomgeving en naar de klanten toe
  • Adviseert en informeert klanten over de vereisten voor het houden en de benodigdheden van een bepaald huisdier, mogelijke problematieken bij specifieke huisdieren, eventuele behandelingen, algemene kenmerken van dieren, ...
  • Richt de werkomgeving (dierenspeciaalzaak, dierenartsenpraktijk, dierentuin, ...) aangenaam en klantvriendelijk in
  • Maakt producten verkoopsklaar en etaleert deze ook
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regelgeving betreffende kweek- en handel in gezelschapsdieren
  • Basiskennis van stockbeheer
  • Basiskennis van klantvriendelijkheid
  • Basiskennis van dierenvoeding
  • Basiskennis van commerciële technieken, conflictbehandeling en onthaal
  • Kennis van de natuurlijke biotoop van dieren
  • Kennis van de leefwijze van dieren
  • Kennis van het assortiment voedingsproducten
  • Kennis van voedingsleer- en behoeften van dieren
  • Kennis van ziektepreventie van de meest voorkomende ziekten bij dieren
  • Kennis van verkoopbeperkingen en dierbeschermingsreglementeringen
  • Kennis van het transport van dieren
 • Competentie 14:
  Voert specifieke verzorging van de dieren uit (zieke en hulpbehoevende)
  • Assisteert de dierenarts indien nodig bij specialistische verzorging
  • Geeft eenvoudig toe te dienen medicatie aan dieren volgens de instructie van de dierenarts
  • Verstrekt volgens instructies van de dierenarts peri-operatieve zorgen aan dieren
  • Assisteert de dierenarts bij het doden van dieren
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van verzorging van ziekten en kwetsuren bij dieren
  • Basiskennis van 'bijzondere zorg voor dieren' (bijvoorbeeld proefdierverzorging)
  • Kennis van richtlijnen voor het sorteren van afval en het opslaan van dierlijk afval en dode dieren
  • Kennis van het beheren van de apotheek en geneesmiddelen van dieren
 • Competentie 15:
  Plant het transport van dieren
  • Bereidt het voertuig voor op een veilig, hygiënisch en diervriendelijk transport
  • Bereidt het dier voor op een diervriendelijk en veilig transport
  • Maakt de nodige afspraken met de transportfirma
  • Verzamelt de nodige documenten (bijvoorbeeld gezondheidscertificaat, (kopie van) paspoort, ...)
  • Leeft de regelgeving inzake 'transport van dieren' en verkeer na
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis regelgeving transport van dieren

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Basiskennis van teamwork en interdisciplinair werken
 • Basiskennis van vakterminologie
 • Basiskennis van sectorspecifieke informatie- en opleidingskanalen
 • Basiskennis van regelgeving betreffende kweek- en handel in gezelschapsdieren
 • Basiskennis van ziekten bij dieren
 • Basiskennis van ongedierte, ziekte- en plaagbestrijding
 • Basiskennis van reinigen en ontsmetten
 • Basiskennis van stockbeheer
 • Basiskennis van symptomen van ziekten
 • Basiskennis van klimaat en klimaatregeling
 • Basiskennis over diversiteit bij dieren
 • Basiskennis van klantvriendelijkheid
 • Basiskennis van dierenvoeding
 • Basiskennis van commerciële technieken, conflictbehandeling en onthaal
 • Basiskennis van verzorging van ziekten en kwetsuren bij dieren
 • Basiskennis van 'bijzondere zorg voor dieren' (bijvoorbeeld proefdierverzorging)
 • Basiskennis regelgeving transport van dieren
 • Kennis van planning en organisatie
 • Kennis van vakbeurzen en opleidingscentra voor dierverzorging
 • Kennis van sociale media- en communicatietechnieken
 • Kennis van kantoorsoftware
 • Kennis van de verschillende sectoren binnen de dierverzorging
 • Kennis van ergonomische technieken, hef- en tiltechnieken
 • Kennis van EHBO bij dieren
 • Kennis van noodnummers
 • Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften
 • Kennis van het veilig gebruik van machines en gereedschap
 • Kennis van CITES en EG
 • Kennis van kwaliteitssystemen eigen aan de sector
 • Kennis van bedrijfsspecifieke richtlijnen
 • Kennis van wetgeving voor dierenwelzijn
 • Kennis van dierethiek
 • Kennis van dierkunde (diersoorten - en rassen, uit- en inwendige lichaamsbouw van dieren en de normale ontwikkeling)
 • Kennis van technieken voor het benaderen en hanteren van dieren
 • Kennis van basisprincipes en technieken voor de verzorging van dieren in het kader van algemeen welzijn (hygiëne, socialisatie, veiligheid, economie en ecologie)
 • Kennis van de natuurlijke biotoop van dieren
 • Kennis van de leefwijze van dieren
 • Kennis van geslachtsbepaling van dieren
 • Kennis van gedragsleer van dieren
 • Kennis van dossierbeheer
 • Kennis van sectorspecifieke hardware
 • Kennis van richtlijnen voor het sorteren van afval en het opslaan van dierlijk afval en dode dieren
 • Kennis van voedersoorten
 • Kennis van balts- en bronstkenmerken van dieren
 • Kennis van beïnvloedende factoren op eileg
 • Kennis van de ontwikkelingsfasen van pasgeborene tot volwassen dier
 • Kennis van kenmerken van een nakende geboorte
 • Kennis van specifiek trainingsmateriaal voor dieren
 • Kennis van parameters voor een veilige en diervriendelijke huisvesting
 • Kennis van voederplanten en beplanting in en om de huisvesting
 • Kennis van gebruiksgoederen en producten voor onderhoud en huisvesting
 • Kennis van het assortiment voedingsproducten
 • Kennis van voedingsleer- en behoeften van dieren
 • Kennis van ziektepreventie van de meest voorkomende ziekten bij dieren
 • Kennis van verkoopbeperkingen en dierbeschermingsreglementeringen
 • Kennis van het transport van dieren
 • Kennis van het beheren van de apotheek en geneesmiddelen van dieren

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert en werkt efficiënt samen met collega’s, leidinggevenden en de dierenarts
 • Rapporteert aan collega’s en leidinggevende
 • Volgt instructies van leidinggevenden /dierenarts op
 • Hanteert vakterminologie
 • Contacteert de juiste persoon in geval van problemen
 • Beoordeelt de eigen werkzaamheden en deze van anderen
 • Past het eigen voorkomen aan de werksituatie aan
 • Werkt ordelijk
 • Gaat vertrouwelijk om met gegevens van het dier, het bedrijf, personen zoals leidinggevende, dierenarts, collega's, klanten, ...
 • Respecteert algemene regels met betrekking tot dierethiek
 • Past wetgeving rond dierenwelzijn toe
 • Contacteert hulpdiensten en deskundigen indien nodig
 • Past bedrijfsrichtlijnen en -procedures (onderhoudsrichtlijnen, huisreglement …) toe
 • Werkt op een consistente manier met dieren
 • Herkent een nakende geboorte
 • Stuurt, indien nodig, teamleden aan volgens de instructies van de leidinggevende
 • Volgt maatschappelijke evoluties op in verband met de positie van het dier in de maatschappij alsook evoluties omtrent nieuwe technieken en kennis over dierenzorg
 • Ondersteunt en neemt deel aan navormingen
 • Raadpleegt betrouwbare bronnen voor het opzoeken van informatie
 • Waakt over de toepassing van de bedrijfsrichtlijnen en procedures en herkent risicogedrag
 • Herkent afwijkend gedrag bij dieren
 • Houdt wettelijk verplichte registers bij (bijvoorbeeld CITES)
 • Houdt gegevens bij in eenvoudige databanken
 • Registreert gegevens van dieren wat betreft welzijn, gezondheid, voederconsumptie, gedragingen, onderzoeken, experimenten, ... en gebruikt hierbij kantoorsoftware
 • Rapporteert ziekte of uitbraak van ziekte alsook problemen in verband met de bedrijfshygiëne aan de leidinggevende
 • Organiseert en beheert de quarantaineruimte voor dieren
 • Volgt de voorraad van de verbruiksgoederen kwalitatief en kwantitatief op
 • Organiseert een kwaliteitsvolle opslag van verbruiksgoederen
 • Bestelt tijdig verbruiksgoederen en volgt bestellingen op
 • Beoordeelt voeder, voeder- en drinksystemen
 • Controleert de dagelijkse verzorging van de dieren en rapporteert onregelmatigheden
 • Contacteert bevoegde deskundigen voor het vaccineren, ontwormen, tandverzorging, ...
 • Schat risico's met betrekking tot de voortplanting en dracht in en contacteert deskundigen indien nodig
 • Overlegt met en informeert bij externen (onderzoekers, experten, ...) in functie van een fokprogramma
 • Maakt een onderhoudsplan op voor de huisvesting
 • Adviseert en informeert klanten over de vereisten voor het houden en de benodigdheden van een bepaald huisdier, mogelijke problematieken bij specifieke huisdieren, eventuele behandelingen, algemene kenmerken van dieren, ...
 • Richt de werkomgeving (dierenspeciaalzaak, dierenartsenpraktijk, dierentuin, ...) aangenaam en klantvriendelijk in
 • Maakt de nodige afspraken met de transportfirma
 • Verzamelt de nodige documenten (bijvoorbeeld gezondheidscertificaat, (kopie van) paspoort, ...)
 • Leeft de regelgeving inzake 'transport van dieren' en verkeer na

Probleemoplossende vaardigheden

 • Voert EHBO-technieken uit
 • Lost problemen in verband met de eigen uitgevoerde taken op
 • Handelt in functie van de natuurlijke gedragingen en instincten van het dier
 • Vermijdt risico’s die gepaard gaan met de omgang met verschillende dieren
 • Organiseert het eigen werk en dat van de assistent dierverzorger in functie van prioriteiten en deadlines
 • Geeft suggesties aan de leidinggevende om richtlijnen en procedures te optimaliseren
 • Doet suggesties om de bedrijfshygiëne te verbeteren
 • Voert eenvoudige curatieve behandelingen uit (EHBO, kleine wonden, ...)
 • Past omgevingsfactoren aan volgens de noden van de dieren
 • Stelt preventieve maatregelen ter voorkoming van letsels bij dieren voor aan de leidinggevende
 • Past omgevingsfactoren aan in functie van de voortplanting (voer, klimaat, nestmateriaal, ...)
 • Richt een veilige en diervriendelijke binnen- en buitenhuisvesting in met essentiële nutsvoorzieningen (afsluiting, ondergrond, beschutting, deuren en poorten, water- en voedselvoorzieningen, ...)
 • Verdeelt de dieren over de voorziene huisvesting rekening houdend met het aantal, de conditie en karakters van de dieren, de weersomstandigheden, omgevingsfactoren, stressgevoeligheid van de dieren, ...
 • Richt een aangepaste huisvesting in voor bijvoorbeeld drachtige dieren, zieke en gekwetste dieren, ...

Motorische vaardigheden

 • Voert nieuwe technieken uit in de dagelijkse werksituatie
 • Voert hef/tiltechnieken en andere ergonomische technieken uit
 • Staat het dier bij tijdens de bevalling en assisteert indien nodig de dierenarts
 • Dient de eerste zorgen toe aan de pasgeborene en geeft basisverzorging aan het jonge dier (verzorging van uiterlijk, spenen, ...)
 • Staat het dier bij tijdens de bevalling en assisteert indien nodig de dierenarts
 • Dient de eerste zorgen toe aan de pasgeborene en geeft basisverzorging aan het jonge dier (verzorging van uiterlijk, spenen, ...)
 • Bereidt het voertuig voor op een veilig, hygiënisch en diervriendelijk transport
 • Bereidt het dier voor op een diervriendelijk en veilig transport
 • Voert richtlijnen en maatregelen betreffende de bedrijfshygiëne uit tijdens het huisvesten, manipuleren en verzorgen van dieren
 • Verzorgt dagelijks de dieren (voederen, verzorgen van uiterlijk, voorkomen van letsels, ...) en gebruikt hierbij aangepast materiaal
 • Benadert de dieren op een rustige en veilige manier
 • Past eenvoudige (trainings)technieken toe om de dieren vertrouwd te maken met de omgeving (socialisatie), dagelijkse verzorgingshandelingen, ...
 • Maakt producten verkoopsklaar en etaleert deze ook
 • Assisteert de dierenarts indien nodig bij specialistische verzorging
 • Geeft eenvoudig toe te dienen medicatie aan dieren volgens de instructie van de dierenarts
 • Verstrekt volgens instructies van de dierenarts peri-operatieve zorgen aan dieren
 • Assisteert de dierenarts bij het doden van dieren

Omgevingscontext

 • De dierverzorger kan tewerkgesteld worden in een dierenspeciaalzaak, een dierenasiel, een dierentuin, bij een professionele dierenkweker, een dierenarts, proefdiercentrum.... en in allerlei diergerelateerde sectoren. Afhankelijk van de plaats van tewerkstelling kan de diersoort verschillen. De dierverzorger wordt verondersteld ergonomisch te kunnen werken onder een kortstondige hoge belasting en een langdurige middelmatige belasting.
 • De werkomgeving van de dierverzorger en de uit te voeren basisverzorgingstaken kunnen als constant en vertrouwd worden beschouwd; doch het takenpakket is vrij gevarieerd. Naast basisverzorging voert de dierverzorger ook specialistische verzorgingstaken uit. Ook verplaatsingen naar klanten, leveranciers van grondstoffen, ... behoren tot het takenpakket.
 • De dierverzorger werkt samen met verschillende betrokkenen: assistent dierverzorger, eigenaars van de dieren, dierenartsen, leidinggevende ...
 • In de werkomgeving kunnen onaangename geuren voorkomen en draagt de dierverzorger beschermingskledij indien nodig.
 • De dierverzorger werkt overdag, tijdens weekends, zon- en feestdagen en werkt volgens de normen en reglementeringen inzake veiligheid, hygiëne, dierenwelzijn en milieu. De bedrijfsspecifieke procedures, richtlijnen en regels zijn vooraf gekend.
 • Ten alle tijden houdt de dierverzorger rekening met het imago van het bedrijf.

Handelingscontext

 • De dierverzorger handelt volgens de wetgeving rond dierenwelzijn en ethisch volgens de professionele gedragscode. Hij/zij anticipeert op diergedrag tijdens de werkzaamheden en handelt steeds uit interesse en liefde voor de dieren. De dierverzorger is klantvriendelijk en houdt rekening met de emotionele waarde van het dier ten aanzien van de eigenaar dierverzorger.
 • De taken worden zowel zelfstandig als in team uitgevoerd. De dagelijkse verzorgingstaken zijn routineus en de uit te voeren administratieve taken eenvoudig. Naast de dagelijkse verzorgingstaken voert de dierverzorger ook specialistische verzorgingstaken uit. De procedures, richtlijnen en doelstellingen zijn vooraf bepaald.
 • De dierverzorger neemt initiatief om de eigen competenties en het opleidingsniveau up to date te houden.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van de verzorgingstaken
 • het uitvoeren van specialistische verzorgingstaken volgens de instructies van de leidinggevende en/of dierenarts
 • het bijhouden van de administratieve gegevens van het dier en de algemene administratie
 • het beheren van de verbruiksgoederen
 • het bewaken van de bedrijfshygiëne
 • het aanleren van de dagelijkse handelingen van het dier
 • het plannen van het transport van dieren
 • het voorzien van een veilige en diervriendelijke huisvesting voor het dier
 • het creëren van een kwaliteitsvolle uitstraling van de werkomgeving en naar de klanten toe
 • het geven van service naar de klanten toe
 • het signaleren van problemen met betrekking tot de gezondheid van het dier
 • het voorkomen van potentiële gevaarlijke situaties
Is gebonden aan
 • bedrijfsrichtlijnen
 • normen en reglementeringen inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, dierenwelzijn en milieu
 • instructies van de leidinggevende en dierenarts bij specialistische verzorging
Doet beroep op
 • de leidinggevende/dierenarts indien de problemen niet zelf op te lossen zijn

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Bouwt de eigen deskundigheid op
 • Werkt met oog voor veiligheid, kwaliteit en welzijn
 • Werkt volgens de professionele gedragscode
 • Werkt op een veilige en diervriendelijke manier met dieren
 • Beheert de algemene administratie en de gegevens van dieren
 • Ziet toe op de bedrijfshygiëne en past richtlijnen betreffende de bedrijfshygiëne toe
 • Beheert de voorraad van verbruiksgoederen
 • Waakt over een goede dagelijkse basisverzorging van de dieren en voert deze ook uit
 • Begeleidt de voortplanting bij dieren
 • Leert de dieren de dagelijkse handelingen aan en oefent dagelijks
 • Voorziet een veilige en diervriendelijke huisvesting voor de dieren rekening houdend met de nood aan beweging en sociaal contact
 • Zorgt voor een kwaliteitsvolle uitstraling van de werkomgeving en naar de klanten toe
 • Voert specifieke verzorging van de dieren uit (zieke en hulpbehoevende)
 • Plant het transport van dieren

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.