Kuiper

 
BK-0402-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Kuiper

Definitie

De kuiper zekert in zeehavens de ladingen met behulp van materialen en gereedschappen in diverse vervoersmiddelen teneinde de lading, conform het gedegen vakmanschap en met respect voor de veiligheidsregels en de vigerende wetgeving, ‘zeewaardig’ te transporteren.

Afbakening

Locaties: scheepsruim, container, vrachtwagen, trein, kade, afdak, loods, laad-, los- en opslagplaats, magazijn, gate-in, containerplein,…

Soorten lading:
Stukgoed:
o ijzer-en staalproducten: coils, buizen, profielijzer, staalplaten/slabs, lang ijzer, rails, …
o houtproducten: pakken hout, papierpulp, rollen papier, …
o break bulk: big bags, zakgoed, kasgoed/kisten, kratten, dozen, …
o project cargo en heavy lifts: drums, …non-ferro: ingots, tinplates, …
o roro:,auto’s, grote voertuigen, constructiemateriaal, …
Bulkgoederen:
• steenkool, ijzererts, non-ferroconcentraten, mineralen, meststoffen, …
Containers

Soorten goederen: alle goederen met inbegrip van containers en vervoersmiddelen, met uitzondering van :
• De aanvoer alsmede de afvoer in bulk van aardolie, vloeibare aardolieproducten en vloeibare grondstoffen voor de raffinaderij, de chemische nijverheid en de opslag- en transformatiebedrijvigheden in petroleuminstallaties
• Vis aangevoerd met vissersvaartuigen
• Vloeibare gassen onder druk in bulk

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2019

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in wisselend teamverband
  • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, …)
  • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende
  • Rapporteert aan leidinggevende
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van leidinggevende op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van rapporteringstechnieken
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van professionele taalgebruik (moet voldoende professionele taalkennis bezitten om alle bevelen en onderrichtingen in verband met het uit te voeren werk te kunnen verstaan)
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid en beveiliging
  • Past algemene en sectorale veiligheidsvoorschriften toe
  • Neemt actief deel aan veiligheidsinstructies (Take5)
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen op correcte wijze
  • Herkent risico’s bij werken op locatie (in het schip, op de kade, onder de kraan, …)
  • Meldt risico's en problemen, mondeling en/of schriftelijk, aan de leidinggevende
  • Schat de risico’s van de werkzaamheden in
  • Werkt volgens de specifieke veiligheidsvoorschriften op locatie
  • Herkent gevaarlijke producten en behandelt ze conform de voorschriften
  • Maakt gebruik van valbeveiliging
  • Evacueert tijdens een brand
  • Evacueert en/of voert EHBO uit bij ongevallen (zware bloedingen, gevaarlijke producten, …)
  • Voert de noodprocedure uit bij calamiteiten met gevaarlijke producten
  • Respecteert de ISPS-voorschriften
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van wettelijke bepalingen voor de havenarbeid
  • Basiskennis van de organisatie van havenarbeid
  • Basiskennis van een verkeersplan
  • Basiskennis van organisatie en werking van een terminal
  • Basiskennis van brand en brandbestrijding
  • Kennis van veiligheid van de arbeidsplaats en de toegangswegen
  • Kennis van gevaarlijke producten en de behandeling ervan
  • Kennis van EHBO zonder CPR
  • Grondige kennis van valbeveiliging: valharnas met valblok of vallijn, wand-lock/toplock, , draagbare ladders, safetyflat, …
  • Grondige kennis van veiligheidsregels en beveiligingsmaatregelen (veiligheidsvoorschriften, havenvoorschriften, …)
  • Grondige kennis van werkgerelateerde pictogrammen
  • Grondige kennis van beschermingsmiddelen
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor milieu, kwaliteit en welzijn
  • Werkt ergonomisch (hef- en tiltechnieken, ..)
  • Werkt economisch
  • Werkt conform de voorgeschreven procedures
  • Vermijdt schade aan infrastructuur, goederen en de toestellen
  • Heeft oog voor het welzijn van de collega's
  • Past de milieuvoorschriften toe
  • Sorteert en recupereert afval en (gebruikte) materialen
  • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van wettelijke bepalingen voor de havenarbeid
  • Basiskennis van economisch werken
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van afvalpreventie, -procedures en -richtlijnen
  • Kennis van organisatie en werking van de haven
  • Kennis van de toepasselijke Codex
 • Competentie 4:
  Ontvangt de eigen werkzaamheden en bereidt ze voor
  • Verplaatst zich veilig binnen de arbeidsplaats
  • Begrijpt de ontvangen opdracht en volgt ze op
  • Verzamelt het materiaal noodzakelijk voor de opdracht
  • Plaatst indien nodig waarschuwingstekens
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van havenvoertuigen en hun gebruik
  • Kennis van (lokale) vakterminologie
  • Kennis van procedures en instructies
  • Kennis van veiligheid van de arbeidsplaats en de toegangswegen
  • Kennis van haventerrein en havenbedrijven
 • Competentie 5:
  Voert de voorbereiding uit van de te zekeren lading
  • Overloopt het stuwplan en de algemene planning
  • Bepaalt de zekeringswijze in samenspraak met de verantwoordelijke van het schip
  • Bepaalt het (lashing)materiaal waarmee gezekerd zal worden
  • Zorgt voor een stabiele ondergrond van het lashingmateriaal
  • Brengt het lashingmateriaal aan boord in een materiaalcontainer of –bak en voorziet in voldoende ruimte
  • Zorgt steeds voor een vrije doorgang
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van aanslagmethodes en aanslagmateriaal klassiek:, stroppen, kettingen, hijsbanden, staalkabels, kabelmatten, Dyneema, roundslings, … en gestellen: kaders, balken/bruggen, spreaders, …
  • Kennis van lading (stukgoed, bulkgoederen, containers)
  • Kennis van manueel, elektrisch en pneumatisch handgereedschap (hamers, zagen, sleutels, tangen, elektrische zaag, pneumatisch nagelpistool, …)
  • Kennis van veiligheid van de arbeidsplaats en de toegangswegen
  • Grondige kennis van lashingmateriaal voor zekering van de lading (kallen, stuwhout, stoelen, ( metalen) schoren, bandijzers, spanbanden, touwen, kettingen, lashingbaren, twistlocks, flats, tendeurs, bridge fittings, sjordraden, wires, wirerope, kabelklem, …)
 • Competentie 6:
  Zekert stukgoed
  • Bepaalt het te gebruiken lashingmateriaal in samenspraak met de leidinggevende om het stukgoed correct te zekeren
  • Zorgt voor de nodige stabiliteit en een vrije werkvloer
  • Zekert de lading volgens de afgesproken wijze
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aangepast aan de taakuitvoering
  • Werkt met manueel, elektrisch of pneumatisch handgereedschap en past de aangepaste montagetechnieken toe
  • Werkt met lashingmateriaal (kettingen, bandijzers, stuwhout, baren, tendeurs, bridge fittings, …) en montagegereedschap en past de aangepaste montagetechnieken toe
  • Monteert constructies (stoelen, schoren, …) conform de berekeningen
  • Kiest (in overleg) voor een aangepaste bevestigingstechniek indien de gebruikelijke techniek niet mogelijk is
  • Evalueert de zekeringswerkzaamheden en stuurt bij indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van eigenschappen van hef- en hijstoestellen
  • Kennis van organisatie en methodisch werken
  • Kennis van lading (stukgoed, bulkgoederen, containers)
  • Kennis van manueel, elektrisch en pneumatisch handgereedschap (hamers, zagen, sleutels, tangen, elektrische zaag, pneumatisch nagelpistool, …)
  • Kennis van reken- en meetmethodes
  • Grondige kennis van lashingmateriaal voor zekering van de lading (kallen, stuwhout, stoelen, ( metalen) schoren, bandijzers, spanbanden, touwen, kettingen, lashingbaren, twistlocks, flats, tendeurs, bridge fittings, sjordraden, wires, wirerope, kabelklem, …)
  • Grondige kennis van zekeringstechnieken (lashingstechieken) van lading (directe lashing, looplashing, neerbinding, koplashing, …)
  • Grondige kennis van valbeveiliging: valharnas met valblok of vallijn, wand-lock/toplock, , draagbare ladders, safetyflat, …
 • Competentie 7:
  Dekt het stukgoed af
  • Bepaalt het afdekmateriaal voor het stukgoed
  • Dekt het stukgoed af met het gepaste afdekmateriaal
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van lading (stukgoed, bulkgoederen, containers)
  • Kennis van stapeltechnieken
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van laad- en losprocedures
  • Grondige kennis van werkgerelateerde pictogrammen
 • Competentie 8:
  Zekert voertuigen
  • Controleert de degelijke werking van de scheepsventilatie
  • Werkt met de noodzakelijke beschermingsmiddelen (CO2 meter, gehoorbescherming, mondmasker (diesel), …)
  • Neemt een veilige positie in
  • Brengt het lashingmateriaal ter plaatse
  • Zekert het voertuig conform de richtlijnen
  • Evalueert de zekeringswerkzaamheden en stuurt bij indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van onregelmatigheden/afwijkingen (gebreken van lading, …)
  • Kennis van transportmiddelen voor laden en lossen van lading
  • Kennis van laad- en losprocedures
  • Grondige kennis van lashingmateriaal voor zekering van de lading (kallen, stuwhout, stoelen, ( metalen) schoren, bandijzers, spanbanden, touwen, kettingen, lashingbaren, twistlocks, flats, tendeurs, bridge fittings, sjordraden, wires, wirerope, kabelklem, …)
  • Grondige kennis van zekeringstechnieken (lashingstechieken) van lading (directe lashing, looplashing, neerbinding, koplashing, …)
  • Grondige kennis van veiligheidsregels en beveiligingsmaatregelen (veiligheidsvoorschriften, havenvoorschriften, …)
 • Competentie 9:
  Zekert containers
  • Maakt gebruik van valbeveiliging (valharnas, safetyflat, valstopapparaat, …)
  • Richt de werkplaats veilig in om ongevallen te voorkomen (struikelen, vallen, onder last werken, …)
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aangepast aan de taakuitvoering
  • Werkt met lashingbaren, tendeurs en hulpmiddelen
  • Legt het beschikbare (lashing)materiaal klaar
  • Zekert de containers met het beschikbare (lashing)materiaal
  • Evalueert de zekeringswerkzaamheden en stuurt bij indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van onregelmatigheden/afwijkingen (gebreken van lading, …)
  • Kennis van transportmiddelen voor laden en lossen van lading
  • Kennis van laad- en losprocedures
  • Grondige kennis van lashingmateriaal voor zekering van de lading (kallen, stuwhout, stoelen, ( metalen) schoren, bandijzers, spanbanden, touwen, kettingen, lashingbaren, twistlocks, flats, tendeurs, bridge fittings, sjordraden, wires, wirerope, kabelklem, …)
  • Grondige kennis van zekeringstechnieken (lashingstechieken) van lading (directe lashing, looplashing, neerbinding, koplashing, …)
  • Grondige kennis van valbeveiliging: valharnas met valblok of vallijn, wand-lock/toplock, , draagbare ladders, safetyflat, …
 • Competentie 10:
  Ruimt de werkzone op en reinigt ze (materieel, hulpstukken, ...)
  • Ruimt het losliggende (aanslag) materiaal op en legt het op de daartoe voorziene plaatsen aan boord of op de kade
  • Draagt zorg voor het gebruikte materiaal, onderhoudt dit en maakt het schoon
  • Signaleert wanneer onderdelen aan herstelling of onderhoud toe zijn
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van reinigingsmethoden
  • Kennis van afvalpreventie, -procedures en -richtlijnen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van wettelijke bepalingen voor de havenarbeid
 • Basiskennis van de organisatie van havenarbeid
 • Basiskennis van een verkeersplan
 • Basiskennis van organisatie en werking van een terminal
 • Basiskennis van havenvoertuigen en hun gebruik
 • Basiskennis van eigenschappen van hef- en hijstoestellen
 • Basiskennis van brand en brandbestrijding
 • Basiskennis van economisch werken
 • Basiskennis van reinigingsmethoden
 • Basiskennis van rapporteringstechnieken
 • Kennis van (lokale) vakterminologie
 • Kennis van procedures en instructies
 • Kennis van organisatie en methodisch werken
 • Kennis van aanslagmethodes en aanslagmateriaal klassiek:, stroppen, kettingen, hijsbanden, staalkabels, kabelmatten, Dyneema, roundslings, … en gestellen: kaders, balken/bruggen, spreaders, …
 • Kennis van lading (stukgoed, bulkgoederen, containers)
 • Kennis van manueel, elektrisch en pneumatisch handgereedschap (hamers, zagen, sleutels, tangen, elektrische zaag, pneumatisch nagelpistool, …)
 • Kennis van stapeltechnieken
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van onregelmatigheden/afwijkingen (gebreken van lading, …)
 • Kennis van transportmiddelen voor laden en lossen van lading
 • Kennis van laad- en losprocedures
 • Kennis van reken- en meetmethodes
 • Kennis van veiligheid van de arbeidsplaats en de toegangswegen
 • Kennis van gevaarlijke producten en de behandeling ervan
 • Kennis van afvalpreventie, -procedures en -richtlijnen
 • Kennis van veiligheid van de arbeidsplaats en de toegangswegen
 • Kennis van organisatie en werking van de haven
 • Kennis van haventerrein en havenbedrijven
 • Kennis van EHBO zonder CPR
 • Kennis van de toepasselijke Codex
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van professionele taalgebruik (moet voldoende professionele taalkennis bezitten om alle bevelen en onderrichtingen in verband met het uit te voeren werk te kunnen verstaan)
 • Grondige kennis van lashingmateriaal voor zekering van de lading (kallen, stuwhout, stoelen, ( metalen) schoren, bandijzers, spanbanden, touwen, kettingen, lashingbaren, twistlocks, flats, tendeurs, bridge fittings, sjordraden, wires, wirerope, kabelklem, …)
 • Grondige kennis van zekeringstechnieken (lashingstechieken) van lading (directe lashing, looplashing, neerbinding, koplashing, …)
 • Grondige kennis van valbeveiliging: valharnas met valblok of vallijn, wand-lock/toplock, , draagbare ladders, safetyflat, …
 • Grondige kennis van veiligheidsregels en beveiligingsmaatregelen (veiligheidsvoorschriften, havenvoorschriften, …)
 • Grondige kennis van werkgerelateerde pictogrammen
 • Grondige kennis van beschermingsmiddelen

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, …)
 • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende
 • Rapporteert aan leidinggevende
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van leidinggevende op
 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema, …)
 • Past algemene en sectorale veiligheidsvoorschriften toe
 • Neemt actief deel aan veiligheidsinstructies (Take5)
 • Schat de risico’s van de werkzaamheden in
 • Werkt volgens de specifieke veiligheidsvoorschriften op locatie
 • Herkent gevaarlijke producten en behandelt ze conform de voorschriften
 • Respecteert de ISPS-voorschriften
 • Werkt ergonomisch (hef- en tiltechnieken, ..)
 • Werkt economisch
 • Werkt conform de voorgeschreven procedures
 • Heeft oog voor het welzijn van de collega's
 • Past de milieuvoorschriften toe
 • Sorteert en recupereert afval en (gebruikte) materialen
 • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
 • Verplaatst zich veilig binnen de arbeidsplaats
 • Begrijpt de ontvangen opdracht en volgt ze op
 • Verzamelt het materiaal noodzakelijk voor de opdracht
 • Plaatst indien nodig waarschuwingstekens
 • Overloopt het stuwplan en de algemene planning
 • Bepaalt de zekeringswijze in samenspraak met de verantwoordelijke van het schip
 • Bepaalt het (lashing)materiaal waarmee gezekerd zal worden
 • Zorgt voor een stabiele ondergrond van het lashingmateriaal
 • Bepaalt het te gebruiken lashingmateriaal in samenspraak met de leidinggevende om het stukgoed correct te zekeren
 • Zorgt voor de nodige stabiliteit en een vrije werkvloer
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aangepast aan de taakuitvoering
 • Kiest (in overleg) voor een aangepaste bevestigingstechniek indien de gebruikelijke techniek niet mogelijk is
 • Evalueert de zekeringswerkzaamheden en stuurt bij indien nodig
 • Bepaalt het afdekmateriaal voor het stukgoed
 • Controleert de degelijke werking van de scheepsventilatie
 • Werkt met de noodzakelijke beschermingsmiddelen (CO2 meter, gehoorbescherming, mondmasker (diesel), …)
 • Neemt een veilige positie in
 • Evalueert de zekeringswerkzaamheden en stuurt bij indien nodig
 • Richt de werkplaats veilig in om ongevallen te voorkomen (struikelen, vallen, onder last werken, …)
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aangepast aan de taakuitvoering
 • Evalueert de zekeringswerkzaamheden en stuurt bij indien nodig
 • Signaleert wanneer onderdelen aan herstelling of onderhoud toe zijn

Probleemoplossende vaardigheden

 • Herkent risico’s bij werken op locatie (in het schip, op de kade, onder de kraan, …)
 • Meldt risico's en problemen, mondeling en/of schriftelijk, aan de leidinggevende
 • Evacueert tijdens een brand
 • Evacueert en/of voert EHBO uit bij ongevallen (zware bloedingen, gevaarlijke producten, …)
 • Voert de noodprocedure uit bij calamiteiten met gevaarlijke producten

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen op correcte wijze
 • Maakt gebruik van valbeveiliging
 • Vermijdt schade aan infrastructuur, goederen en de toestellen
 • Brengt het lashingmateriaal aan boord in een materiaalcontainer of –bak en voorziet in voldoende ruimte
 • Zorgt steeds voor een vrije doorgang
 • Zekert de lading volgens de afgesproken wijze
 • Werkt met lashingmateriaal (kettingen, bandijzers, stuwhout, baren, tendeurs, bridge fittings, …) en montagegereedschap en past de aangepaste montagetechnieken toe
 • Monteert constructies (stoelen, schoren, …) conform de berekeningen
 • Dekt het stukgoed af met het gepaste afdekmateriaal
 • Brengt het lashingmateriaal ter plaatse
 • Zekert het voertuig conform de richtlijnen
 • Maakt gebruik van valbeveiliging (valharnas, safetyflat, valstopapparaat, …)
 • Werkt met lashingbaren, tendeurs en hulpmiddelen
 • Legt het beschikbare (lashing)materiaal klaar
 • Zekert de containers met het beschikbare (lashing)materiaal
 • Ruimt het losliggende (aanslag) materiaal op en legt het op de daartoe voorziene plaatsen aan boord of op de kade
 • Draagt zorg voor het gebruikte materiaal, onderhoudt dit en maakt het schoon

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt zowel binnen als buiten uitgeoefend waarbij het kuiperswerk onderhevig is aan (atmosferische) wijzigingen.
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in shiften, 24/24 en 7/7
 • Dit beroep behelst een zeer grondige kennis van de veiligheidsvoorschriften en het strikt toepassen ervan
 • Het correct zekeren van de lading is van belang om de ‘zeewaardigheid’ van de lading te garanderen. Slecht zekeren kan schade berokkenen aan personeel, vervoersmiddel en/of lading
 • De werkopdrachten worden strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen deadlines, wat stressbestendigheid en resultaatsgerichtheid vraagt
 • De havensector kent reglementeringen, procedures,… betreffende kwaliteit, veiligheid, welzijn en gezondheid, die door alle actoren strikt moeten nageleefd worden
 • De kuiper komt in contact met verschillende actoren (leidinggevenden, collega’s, bemanning,...)
 • In dit beroep is teamwork in verschillende samenstellingen onontbeerlijk waarbij stiptheid op het werk een belangrijk onderdeel is
 • Er moeten duidelijke afspraken zijn tussen de havenarbeiders en kuipers voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarbij voldoende afstand tussen beide voorzien moet worden
 • De zekeringen, de zekeringsmethode en -materiaal, worden in samenspraak met de leidinggevende bepaald
 • Er mag tijdens de werkzaamheden nooit onder de last gewerkt worden
 • Op de werkplek mag geen lading gemanipuleerd worden daar waar de kuiper aan het zekeren is
 • In dit beroep moet op flexibele wijze gewerkt worden
 • Er moeten in voorkomend geval zware repetitieve handelingen uitgevoerd worden die de nodige krachtsuitoefening vereisen
 • Dit beroep wordt uitgevoerd in verschillende soorten laadruimten en daarbij dient rekening gehouden te worden met de daar aan verbonden risico’s
 • Aan de haven moet er ergonomisch gewerkt worden waarbij onder andere het tillen van lasten belangrijk is om letsels te voorkomen
 • Er wordt gewerkt op hoogte en in de diepte waarbij de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht moet genomen worden

Handelingscontext

 • De kuiper moet oog hebben voor kwaliteit en tevredenheid van de klant door efficiënt te werken en de lading ‘zeewaardig’ vast te maken
 • De kuiper moet nauwgezet kunnen werken en hij/zij moet dit gedurende meerdere uren kunnen volhouden
 • De kuiper moet rekening houden met de economische beperkingen opgelegd door zijn onderneming
 • De kuiper gaat op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met andere actoren waarbij zeer duidelijke afspraken gemaakt worden
 • De kuiper moet zelfstandig zijn werk kunnen uitvoeren en bij problemen contacteert hij de leidinggevende
 • De kuiper stelt afhankelijk van de bedrijfscontext, repetitieve of gevarieerde handelingen.
 • De kuiper heeft aandacht voor gevaarlijke situaties en meldt deze aan de leidinggevende
 • De kuiper moet zorgvuldig gebruik maken van materieel
 • De kuiper moet vakkundig en met de nodige verantwoordelijkheidszin werken om zowel zijn eigen veiligheid als de veiligheid van anderen en goederen te garanderen
 • De kuiper dient zich bewust te zijn dat gemaakte fouten verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor zichzelf, de collega’s, de werkgever, de lading, infrastructuur en/of de logistieke keten
 • De kuiper dient er zich er bewust van te zijn dat gemaakte fouten (foutief lashen van lading, ...) verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de bevolking, het milieu en de samenleving
 • De kuiper moet over voldoende ruimtelijk voorstellingsvermogen beschikken
 • De kuiper moet probleemoplossend kunnen werken
 • De kuiper moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen
 • De kuiper moet zich continu kunnen concentreren
 • De kuiper moet de nodige inzet en doorzettingsvermogen hebben

Autonomie

Is zelfstandig in
 • veilig en ordelijk organiseren van de eigen werkplaats
 • het voorbereiden en uitvoeren van de eigen werkzaamheden
 • het zekeren van ladingen
 • aangepast zekeren van niet gestandaardiseerde goederen
 • het werken met handgereedschap en lashingsmateriaal
 • het opruimen van de werkzone
 • het gebruiken van het materiaal en materieel
Is gebonden aan
 • het uitvoeren van opdrachten toegewezen door de leidinggevende
 • instructies van de leidinggevende
 • de procedures aangaande de uit te voeren taken
 • het beleid van de organisatie
 • tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en -procedures
 • afspraken met betrekking tot de eigen werkzaamheden
 • de bedrijfseigen voorschriften
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, melden van problemen, gevaarlijke situaties en bijkomende instructies
 • de collega’s voor het ondersteunen en/of hulp bij de activiteiten

Verantwoordelijkheid

 • Het werken in wisselend teamverband
 • Het werken met oog voor veiligheid en beveiliging
 • Het werken met oog voor milieu, kwaliteit en welzijn
 • Het ontvangen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • Het uitvoeren van de voorbereiding op de werkpost
 • Het zekeren van stukgoed
 • Het afdekken van het stukgoed aan boord van het schip
 • Het zekeren van voertuigen
 • Het zekeren van containers
 • Het opruimen en reinigen van de werkzone

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Kuiper’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Erkenningsvoorwaarden havenarbeider zoals bepaald in KB van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid.