Verkoper slagerij

 
BK-0392-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Verkoper slagerij

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "D110601 Verkoper van voedingsmiddelen (m/v)"

Definitie

De verkoper slagerij adviseert de klant, verkoopt producten en oefent slagerij-activiteiten uit teneinde de klanten vakkundig te bedienen volgens de wensen van de klant

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt hygiënisch, voedselveilig en respecteert de welzijns- en arbeidswetgeving
  • Respecteert de ARAB-wetgeving /de codex welzijn op het werk
  • Respecteert de voorwaarden van voedselveiligheid en hygiëne
  • Respecteert de milieuvoorschriften
  • Respecteert de arbeidswetgeving
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Draagt werk- en beschermkledij volgens de hygiënische richtlijnen
  • Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen
  • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht
  • Controleert de staat van het materieel
  • Respecteert het First In-First Out-principe en scheiding van productgroepen
  • Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op
  • Reinigt en desinfecteert het materieel volgens de richtlijnen
  • Gebruikt schoonmaakmaterieel
  • Gebruikt een hoeveelheid product volgens het oppervlak en de vervuiling
  • Sorteert en behandelt volgens de regelgeving het restafval, dierlijk afval en het risicoafval
  • Slaat afval voor destructie op de daartoe voorziene plaatsen op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van welzijnswetgeving
  • Basiskennis van arbeidsovereenkomst
  • Kennis van besmettingsgevaar en micro-organismen (listeria mono , E-coli , salmonella …)
  • Grondige kennis van wettelijke richtlijnen m.b.t. koelen, bewaren en invriezen
  • Grondige kennis van autocontrolegids van de slagerij G003
  • Grondige kennis van GMP
  • Grondige kennis van GHP
  • Grondige kennis van FIFO/FEFO-principe
  • Grondige kennis van de aanwezige infrastructuur op de werkvloer
  • Grondige kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures
  • Grondige kennis van geldende milieuvoorschriften i.v.m. de eigen taken
  • Grondige kennis van kritische controlepunten voor het eigen werk
  • Grondige kennis van geldende voorschriften voor preventie en veiligheid op het werk
  • Grondige kennis van hygiëneregelgeving
  • Grondige kennis van ergonomisch verantwoorde werkhoudingen
  • Grondige kennis van hef- en tiltechnieken
 • Competentie 2:
  Werkt in teamverband
  • Werkt op basis van een productieorder, technische fiche en/of opdracht
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Brieft de collega’s over de werkzaamheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Grondige kennis van organisatiestructuur
  • Grondige kennis van vakterminologie
 • Competentie 3:
  Controleert het vlees
  • Controleert of het vlees voldoet aan de hygiënische voorschriften
  • Slaat het vlees op in de koeling of diepvries
  • Controleert de temperatuur in de opslagruimte en registreert deze op een lijst of met de computer
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Grondige kennis van wettelijke richtlijnen m.b.t. koelen, bewaren en invriezen
  • Grondige kennis van voorwaarden voor opslag van goederen en producten
  • Grondige kennis van kwaliteitsnormen
  • Grondige kennis van traceerbaarheid van goederen en producten
 • Competentie 4:
  Verwerkt stukken vlees (uitsnijden, uitbenen, afwerken)
  • Verwerkt stukken vlees (uitsnijden, uitbenen, afwerken…)
  • Stemt het gereedschap af op de snijhandeling en de karakteristieken van het stuk vlees
  • Versnijdt delen met behoud van herkomstidentificatie
  • Verwijdert vet
  • Maakt geen insnijdingen die het vlees in waarde doen dalen en de bewaringstermijn verkorten
  • Zorgt dat er zo weinig mogelijk vlees aan de verwijderde delen hangt
  • Verwijdert alle kleine bloeduitstortingen, beensplinters en kraakbeen
  • Houdt het mes op snee
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van anatomie van dieren
  • Grondige kennis van technieken om vlees te snijden
  • Grondige kennis van technieken om stukken vlees uit te benen en op te delen
 • Competentie 5:
  Verdeelt de stukken
  • Pelt, ontvliest en portioneert de stukken vlees
  • Slaat overgebleven resten vlees op volgens bestemming
  • Gebruikt recipiënten bestemd voor vlees volgens de hygiënische en wettelijke richtlijnen
  • Houdt versnijdingen van verschillende loten apart in functie van traceerbaarheid
  • Werkt volgens diersoort, orgaanvlees
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van allergenen
  • Kennis van rode organenpakket
  • Grondige kennis van technieken voor het ontvetten en ontvliezen van vlees
  • Grondige kennis van voorwaarden voor opslag van goederen en producten
  • Grondige kennis van technieken om vlees bij te snijden
  • Grondige kennis van traceerbaarheid van goederen en producten
 • Competentie 6:
  Maakt vleesbereidingen, vermaalt en stelt samen volgens receptuur en doet geregeld visuele, geur- en temperatuurcontroles
  • Weegt de benodigde ingrediënten af volgens receptuur of technische fiche
  • Berekent hoeveelheden volgens receptuur of technische fiche
  • Controleert de ingrediënten
  • Maakt de ingrediënten productieklaar
  • Maakt het vlees productieklaar
  • Vermaalt, verkleint of hakt eventueel het vlees
  • Vult het eventueel af
  • Bereidt volgens receptuur of technische fiche
  • Lardeert, bardeert, marineert
  • Plaatst kippen in de grill
  • Bereidt sandwiches en salades
  • Controleert en registreert de temperatuur en de kwaliteit van het vlees
  • Controleert en registreert het bereide product (visuele controles, geurcontroles, staalnames…)
  • Respecteert het allergenenbeleid
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van allergenen
  • Kennis van voedingstechnologie m.b.t. de te verwerken producten (gehakt, paté...)
  • Kennis van natuur-, kunstdarmen (soorten, eigenschappen en gebruiksmogelijkheden), alginaatdarmen en de soorten poreuze darmen
  • Kennis van bewaringstechnieken van grondstoffen, hulpstoffen, additieven, halffabricaten, afgewerkte producten, niet-verkochte waren...
  • Grondige kennis van typologie van vleesstukken
  • Grondige kennis van technieken voor het ontvetten en ontvliezen van vlees
  • Grondige kennis van wettelijke richtlijnen m.b.t. koelen, bewaren en invriezen
  • Grondige kennis van de aanwezige infrastructuur op de werkvloer
  • Grondige kennis van voorwaarden voor opslag van goederen en producten
  • Grondige kennis van kwaliteitsnormen
  • Grondige kennis van HACCP-normen
  • Grondige kennis van kwaliteitsverschillen in productievlees
  • Grondige kennis van machines en het materieel voor het eigen werk
  • Grondige kennis van technieken om vlees te snijden
  • Grondige kennis van de functionaliteit van de ingrediënten
  • Grondige kennis van de samenstelling van het vleesproduct en de rol van de grondstoffen, hulpstoffen en additieven
  • Grondige kennis van malen, verkleinen en cutteren
  • Grondige kennis van productiefiches/recepturen
  • Grondige kennis van afvultechnieken
  • Grondige kennis van technieken voor larderen, barderen en marineren
  • Grondige kennis van traceerbaarheid van goederen en producten
 • Competentie 7:
  Snijdt en verpakt verse producten voor bestellingen, voor de zelfbedieningsafdeling en/of presenteert ze in de toonbank
  • Verpakt producten met de hand of met een verpakkingsmachine
  • Verpakt efficiënt en kostenbewust
  • Weegt producten af
  • Gebruikt een snijmachine
  • Past afwerkings- en garneringstechnieken toe om de producten verkoopsklaar te maken
  • Zorgt voor een evenwichtige vulling van de schalen
  • Schikt en presenteert producten en schotels in de toonbank rekening houdend met het “First In-First Out” principe en de scheiding van productgroepen
  • Brengt etiketten aan met de wettelijke informatie (prijs, gewicht, samenstelling,…)
  • Controleert de verpakking en het etiket
  • Vult de toonbank aan in de loop van de dag
  • Plaatst promotionele artikels op een commerciële plaats
  • Verwijdert producten die niet meer aan de (houdbaarheids)norm voldoen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van allergenen
  • Kennis van etikettering
  • Kennis van snij- en verpakkingsmachines
  • Kennis van presentatietechnieken van producten
  • Kennis van bewaringstechnieken van grondstoffen, hulpstoffen, additieven, halffabricaten, afgewerkte producten, niet-verkochte waren...
  • Kennis van verkooptechnieken
  • Kennis van afwerkings- en garneringstechnieken
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Grondige kennis van FIFO/FEFO-principe
  • Grondige kennis van kritische controlepunten voor het eigen werk
  • Grondige kennis van voorwaarden voor opslag van goederen en producten
  • Grondige kennis van kwaliteitsnormen
  • Grondige kennis van HACCP-normen
  • Grondige kennis van criteria voor versheid van grondstoffen
  • Grondige kennis van diverse meetinstrumenten
  • Grondige kennis van verpakkingsmethoden
  • Grondige kennis van invloed van een verpakking op de hygiëne en het bewaren van een product
  • Grondige kennis van traceerbaarheid van goederen en producten
 • Competentie 8:
  Ontvangt goederen en producten en controleert de levering
  • Vergelijkt de levering met de bestelbon en andere formulieren
  • Registreert de levering
  • Evalueert de kwaliteit van de levering
  • Meldt leveringen die niet voldoen volgens de bedrijfseigen procedures
  • Slaat de goederen en producten op volgens de gangbare principes
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van voorschriften voor ontvangst, controle en retour van goederen
  • Grondige kennis van GMP
  • Grondige kennis van FIFO/FEFO-principe
  • Grondige kennis van voorwaarden voor opslag van goederen en producten
  • Grondige kennis van registratietechnieken
  • Grondige kennis van sorteer- en stockeertechnieken m.b.t. goederen en producten
 • Competentie 9:
  Controleert de staat en bewaring van bederfbare producten
  • Beoordeelt de versheid zintuiglijk
  • Controleert de temperatuur en de versheid van de goederen aan de hand van meetapparatuur
  • Controleert en registreert de temperatuur in de opslagruimte
  • Controleert vervaldata
  • Verwijdert producten die niet meer aan de (houdbaarheids)norm voldoen
  • Verwijdert beschadigde producten
  • Registreert producten die verkocht worden met reductie of die verwijderd worden als afval
 • met inbegrip van kennis:
  • Grondige kennis van GMP
  • Grondige kennis van FIFO/FEFO-principe
  • Grondige kennis van registratietechnieken
  • Grondige kennis van HACCP-normen
  • Grondige kennis van criteria voor versheid van grondstoffen
 • Competentie 10:
  Verzamelt de opvolgdocumenten voor de traceerbaarheid van goederen (leveringsdata, temperatuuropmetingen, lotnummers...)
  • Controleert de beschikbare product-, proces- en transportgegevens
  • Registreert bij ontvangst de gegevens op lijsten en vermeldt afwijkingen
  • Registreert de temperatuur in de opslagruimte
  • Houdt gegevens bij met het oog op de traceerbaarheid van de goederen
 • met inbegrip van kennis:
  • Grondige kennis van GMP
  • Grondige kennis van FIFO/FEFO-principe
  • Grondige kennis van registratietechnieken
  • Grondige kennis van traceerbaarheid van goederen en producten
 • Competentie 11:
  Gaat professioneel om met klanten en stelt de aankoopwensen van de klant vast
  • Past uiterlijk en kleding aan de kenmerken van de verkoopomgeving aan
  • Verwelkomt de klant professioneel
  • Luistert naar de wens(en) van de klant
  • Stelt vragen over de wens(en) van de klant
  • Schat in hoe de klant wil geholpen worden
  • Vermijdt conflicten met klanten
  • Lost eventuele klachten op
  • Detecteert verdachte klanten met het oog op diefstalpreventie
  • Grijpt in op verdachte klanten, rekening houdend met de wetgeving en met de bedrijfsinterne procedures
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis Frans: zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen van klanten begrijpen en in eenvoudige bewoordingen communiceren over de belangrijke aspecten van de artikelen en de verkoop
  • Basiskennis Engels: zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen van klanten begrijpen en in eenvoudige bewoordingen communiceren over de belangrijke aspecten van de artikelen en de verkoop
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van privacyregelgeving
  • Basiskennis van multi channel
  • Basiskennis van handelsrecht
  • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
  • Kennis van typologie van klanten of consumenten
  • Kennis van conflicthantering
  • Kennis van verkooptechnieken
  • Kennis van wet- en regelgeving i.v.m. diefstalpreventie: rechten van personeel en klant
  • Kennis van communicatietechnieken
 • Competentie 12:
  Adviseert over de producten en diensten volgens de commerciële regels van de zaak
  • Vertaalt de wens van de klant naar de mogelijkheden van het assortiment
  • Geeft informatie over de kenmerken van de producten (oorsprong, gebruik…) en de voordelen voor de klant in functie van zijn wensen
  • Demonstreert, toont producten of geeft proevertjes
  • Adviseert de klant omtrent hoeveelheden en producten passend bij menu’s en aantal personen
  • Raadt producten aan in functie van de wensen van de klant
  • Geeft informatiemateriaal mee (brochures…)
  • Stimuleert de klant tot een aankoopbeslissing
  • Stelt aanvullende producten voor (meerverkoop)
  • Informeert de klant over de diensten bij verkoop (levering, getrouwheidskaart…)
  • Informeert de klant over houdbaarheden en verwerking van de producten
  • Sluit de verkoop af
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van interculturele gebruiken
  • Basiskennis van samenstelling van menu's
  • Kennis van typologie van klanten of consumenten
  • Kennis van verkooptechnieken
  • Kennis van assortiment
 • Competentie 13:
  Ontvangt betalingen en bedient de kassa
  • Start het kassa- en/of registratiesysteem
  • Controleert de kassa aan het begin van de werkdag
  • Bedient het kassa- en/of registratiesysteem
  • Registreert correct de verkoopprijs en de bijkomende kosten
  • Zoekt klantengegevens op
  • Past klantgetrouwheidssystemen, kortingen en geschenkbonnen correct toe
  • Informeert de klant over de verschillende betalingsmogelijkheden
  • Maakt een BTW- bon of factuur volgens de wettelijke normen
  • Geeft correct wisselgeld weer
  • Handelt de verschillende betalingsmogelijkheden op een correcte manier af
  • Reageert adequaat op fraudepogingen
  • Sluit het kassa- en/of registratiesysteem
  • Vermijdt kassaverschillen
  • Telt het geld na sluiting
  • Lost eenvoudige technische storingen op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van fraudetechnieken
  • Basiskennis van eenvoudige onderhoudstechnieken
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van betaalmiddelen (werking, geldigheid...)
  • Kennis van opmaak van facturen
  • Kennis van opmaak van BTW-bonnen
  • Kennis van kassaverrichtingen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Competentie 14:
  Ordent de voorraad en bevoorraadt
  • Vult producten aan volgens het FIFO/FEFO-principe
  • Merkt gebreken aan de producten op en neemt gepaste maatregelen ((bijna) vervallen producten uit de afdeling nemen...)
  • Schikt producten aantrekkelijk en hygiënisch
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van voorraadbeheer
  • Kennis van allergenen
  • Grondige kennis van GMP
  • Grondige kennis van FIFO/FEFO-principe
  • Grondige kennis van HACCP-normen
 • Competentie 15:
  Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en maakt bestellingen
  • Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
  • Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
  • Vult een bestelformulier in
  • Contacteert leveranciers
  • Bestelt producten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van voorraadbeheer
  • Kennis van bestellingen (bestelbonnen, opmaak, opvolging, procedures, formulieren...)
  • Kennis van contacten leveranciers
  • Grondige kennis van GMP
  • Grondige kennis van FIFO/FEFO-principe
  • Grondige kennis van traceerbaarheid van goederen en producten

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van welzijnswetgeving
 • Basiskennis van arbeidsovereenkomst
 • Basiskennis van interculturele gebruiken
 • Basiskennis van samenstelling van menu's
 • Basiskennis van fraudetechnieken
 • Basiskennis van eenvoudige onderhoudstechnieken
 • Basiskennis Frans: zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen van klanten begrijpen en in eenvoudige bewoordingen communiceren over de belangrijke aspecten van de artikelen en de verkoop
 • Basiskennis Engels: zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen van klanten begrijpen en in eenvoudige bewoordingen communiceren over de belangrijke aspecten van de artikelen en de verkoop
 • Basiskennis van ICT
 • Basiskennis van privacyregelgeving
 • Basiskennis van multi channel
 • Basiskennis van handelsrecht
 • Kennis van betaalmiddelen (werking, geldigheid...)
 • Kennis van opmaak van facturen
 • Kennis van opmaak van BTW-bonnen
 • Kennis van kassaverrichtingen
 • Kennis van voorraadbeheer
 • Kennis van allergenen
 • Kennis van bestellingen (bestelbonnen, opmaak, opvolging, procedures, formulieren...)
 • Kennis van contacten leveranciers
 • Kennis van voorschriften voor ontvangst, controle en retour van goederen
 • Kennis van etikettering
 • Kennis van snij- en verpakkingsmachines
 • Kennis van presentatietechnieken van producten
 • Kennis van besmettingsgevaar en micro-organismen (listeria mono , E-coli , salmonella …)
 • Kennis van voedingstechnologie m.b.t. de te verwerken producten (gehakt, paté...)
 • Kennis van natuur-, kunstdarmen (soorten, eigenschappen en gebruiksmogelijkheden), alginaatdarmen en de soorten poreuze darmen
 • Kennis van bewaringstechnieken van grondstoffen, hulpstoffen, additieven, halffabricaten, afgewerkte producten, niet-verkochte waren...
 • Kennis van anatomie van dieren
 • Kennis van rode organenpakket
 • Kennis van principes van klantvriendelijkheid
 • Kennis van typologie van klanten of consumenten
 • Kennis van conflicthantering
 • Kennis van verkooptechnieken
 • Kennis van wet- en regelgeving i.v.m. diefstalpreventie: rechten van personeel en klant
 • Kennis van assortiment
 • Kennis van afwerkings- en garneringstechnieken
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Grondige kennis van typologie van vleesstukken
 • Grondige kennis van technieken voor het ontvetten en ontvliezen van vlees
 • Grondige kennis van wettelijke richtlijnen m.b.t. koelen, bewaren en invriezen
 • Grondige kennis van autocontrolegids van de slagerij G003
 • Grondige kennis van GMP
 • Grondige kennis van GHP
 • Grondige kennis van FIFO/FEFO-principe
 • Grondige kennis van de aanwezige infrastructuur op de werkvloer
 • Grondige kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures
 • Grondige kennis van geldende milieuvoorschriften i.v.m. de eigen taken
 • Grondige kennis van kritische controlepunten voor het eigen werk
 • Grondige kennis van geldende voorschriften voor preventie en veiligheid op het werk
 • Grondige kennis van hygiëneregelgeving
 • Grondige kennis van ergonomisch verantwoorde werkhoudingen
 • Grondige kennis van hef- en tiltechnieken
 • Grondige kennis van voorwaarden voor opslag van goederen en producten
 • Grondige kennis van kwaliteitsnormen
 • Grondige kennis van registratietechnieken
 • Grondige kennis van sorteer- en stockeertechnieken m.b.t. goederen en producten
 • Grondige kennis van HACCP-normen
 • Grondige kennis van kwaliteitsverschillen in productievlees
 • Grondige kennis van machines en het materieel voor het eigen werk
 • Grondige kennis van technieken om vlees te snijden
 • Grondige kennis van de functionaliteit van de ingrediënten
 • Grondige kennis van de samenstelling van het vleesproduct en de rol van de grondstoffen, hulpstoffen en additieven
 • Grondige kennis van malen, verkleinen en cutteren
 • Grondige kennis van productiefiches/recepturen
 • Grondige kennis van afvultechnieken
 • Grondige kennis van technieken voor larderen, barderen en marineren
 • Grondige kennis van organisatiestructuur
 • Grondige kennis van vakterminologie
 • Grondige kennis van criteria voor versheid van grondstoffen
 • Grondige kennis van diverse meetinstrumenten
 • Grondige kennis van verpakkingsmethoden
 • Grondige kennis van invloed van een verpakking op de hygiëne en het bewaren van een product
 • Grondige kennis van technieken om stukken vlees uit te benen en op te delen
 • Grondige kennis van technieken om vlees bij te snijden
 • Grondige kennis van traceerbaarheid van goederen en producten

Cognitieve vaardigheden

 • Respecteert de ARAB-wetgeving /de codex welzijn op het werk
 • Respecteert de voorwaarden van voedselveiligheid en hygiëne
 • Respecteert de milieuvoorschriften
 • Respecteert de arbeidswetgeving
 • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht
 • Controleert de staat van het materieel
 • Respecteert het First In-First Out-principe en scheiding van productgroepen
 • Gebruikt een hoeveelheid product volgens het oppervlak en de vervuiling
 • Werkt op basis van een productieorder, technische fiche en/of opdracht
 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Brieft de collega’s over de werkzaamheden
 • Controleert of het vlees voldoet aan de hygiënische voorschriften
 • Controleert de temperatuur in de opslagruimte en registreert deze op een lijst of met de computer
 • Stemt het gereedschap af op de snijhandeling en de karakteristieken van het stuk vlees
 • Houdt versnijdingen van verschillende loten apart in functie van traceerbaarheid
 • Werkt volgens diersoort, orgaanvlees
 • Berekent hoeveelheden volgens receptuur of technische fiche
 • Controleert de ingrediënten
 • Bereidt volgens receptuur of technische fiche
 • Controleert en registreert de temperatuur en de kwaliteit van het vlees
 • Controleert en registreert het bereide product (visuele controles, geurcontroles, staalnames…)
 • Respecteert het allergenenbeleid
 • Controleert de verpakking en het etiket
 • Vergelijkt de levering met de bestelbon en andere formulieren
 • Registreert de levering
 • Evalueert de kwaliteit van de levering
 • Controleert de temperatuur en de versheid van de goederen aan de hand van meetapparatuur
 • Controleert en registreert de temperatuur in de opslagruimte
 • Controleert vervaldata
 • Registreert producten die verkocht worden met reductie of die verwijderd worden als afval
 • Controleert de beschikbare product-, proces- en transportgegevens
 • Registreert bij ontvangst de gegevens op lijsten en vermeldt afwijkingen
 • Registreert de temperatuur in de opslagruimte
 • Houdt gegevens bij met het oog op de traceerbaarheid van de goederen
 • Verwelkomt de klant professioneel
 • Luistert naar de wens(en) van de klant
 • Stelt vragen over de wens(en) van de klant
 • Schat in hoe de klant wil geholpen worden
 • Vertaalt de wens van de klant naar de mogelijkheden van het assortiment
 • Geeft informatie over de kenmerken van de producten (oorsprong, gebruik…) en de voordelen voor de klant in functie van zijn wensen
 • Demonstreert, toont producten of geeft proevertjes
 • Adviseert de klant omtrent hoeveelheden en producten passend bij menu’s en aantal personen
 • Raadt producten aan in functie van de wensen van de klant
 • Geeft informatiemateriaal mee (brochures…)
 • Stimuleert de klant tot een aankoopbeslissing
 • Stelt aanvullende producten voor (meerverkoop)
 • Informeert de klant over de diensten bij verkoop (levering, getrouwheidskaart…)
 • Informeert de klant over houdbaarheden en verwerking van de producten
 • Sluit de verkoop af
 • Start het kassa- en/of registratiesysteem
 • Controleert de kassa aan het begin van de werkdag
 • Bedient het kassa- en/of registratiesysteem
 • Registreert correct de verkoopprijs en de bijkomende kosten
 • Zoekt klantengegevens op
 • Past klantgetrouwheidssystemen, kortingen en geschenkbonnen correct toe
 • Informeert de klant over de verschillende betalingsmogelijkheden
 • Maakt een BTW- bon of factuur volgens de wettelijke normen
 • Geeft correct wisselgeld weer
 • Handelt de verschillende betalingsmogelijkheden op een correcte manier af
 • Sluit het kassa- en/of registratiesysteem
 • Telt het geld na sluiting
 • Vult producten aan volgens het FIFO/FEFO-principe
 • Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
 • Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
 • Vult een bestelformulier in
 • Contacteert leveranciers
 • Bestelt producten

Probleemoplossende vaardigheden

 • Meldt leveringen die niet voldoen volgens de bedrijfseigen procedures
 • Vermijdt conflicten met klanten
 • Lost eventuele klachten op
 • Detecteert verdachte klanten met het oog op diefstalpreventie
 • Grijpt in op verdachte klanten, rekening houdend met de wetgeving en met de bedrijfsinterne procedures
 • Reageert adequaat op fraudepogingen
 • Vermijdt kassaverschillen
 • Lost eenvoudige technische storingen op
 • Merkt gebreken aan de producten op en neemt gepaste maatregelen ((bijna) vervallen producten uit de afdeling nemen...)

Motorische vaardigheden

 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Draagt werk- en beschermkledij volgens de hygiënische richtlijnen
 • Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen
 • Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op
 • Reinigt en desinfecteert het materieel volgens de richtlijnen
 • Gebruikt schoonmaakmaterieel
 • Sorteert en behandelt volgens de regelgeving het restafval, dierlijk afval en het risicoafval
 • Slaat afval voor destructie op de daartoe voorziene plaatsen op
 • Slaat het vlees op in de koeling of diepvries
 • Verwerkt stukken vlees (uitsnijden, uitbenen, afwerken…)
 • Versnijdt delen met behoud van herkomstidentificatie
 • Verwijdert vet
 • Maakt geen insnijdingen die het vlees in waarde doen dalen en de bewaringstermijn verkorten
 • Zorgt dat er zo weinig mogelijk vlees aan de verwijderde delen hangt
 • Verwijdert alle kleine bloeduitstortingen, beensplinters en kraakbeen
 • Houdt het mes op snee
 • Pelt, ontvliest en portioneert de stukken vlees
 • Slaat overgebleven resten vlees op volgens bestemming
 • Gebruikt recipiënten bestemd voor vlees volgens de hygiënische en wettelijke richtlijnen
 • Weegt de benodigde ingrediënten af volgens receptuur of technische fiche
 • Maakt de ingrediënten productieklaar
 • Maakt het vlees productieklaar
 • Vermaalt, verkleint of hakt eventueel het vlees
 • Vult het eventueel af
 • Lardeert, bardeert, marineert
 • Plaatst kippen in de grill
 • Bereidt sandwiches en salades
 • Verpakt producten met de hand of met een verpakkingsmachine
 • Verpakt efficiënt en kostenbewust
 • Weegt producten af
 • Gebruikt een snijmachine
 • Past afwerkings- en garneringstechnieken toe om de producten verkoopsklaar te maken
 • Zorgt voor een evenwichtige vulling van de schalen
 • Schikt en presenteert producten en schotels in de toonbank rekening houdend met het “First In-First Out” principe en de scheiding van productgroepen
 • Brengt etiketten aan met de wettelijke informatie (prijs, gewicht, samenstelling,…)
 • Vult de toonbank aan in de loop van de dag
 • Plaatst promotionele artikels op een commerciële plaats
 • Verwijdert producten die niet meer aan de (houdbaarheids)norm voldoen
 • Slaat de goederen en producten op volgens de gangbare principes
 • Beoordeelt de versheid zintuiglijk
 • Verwijdert producten die niet meer aan de (houdbaarheids)norm voldoen
 • Verwijdert beschadigde producten
 • Past uiterlijk en kleding aan de kenmerken van de verkoopomgeving aan
 • Schikt producten aantrekkelijk en hygiënisch

Omgevingscontext

 • Het beroep wordt uitgeoefend in slagerijen, slagerij-vleeswarenwinkels, in slagerijafdelingen in supermarkten, op markten, groothandel.
 • Het beroep kan het hanteren van lasten en langdurig rechtstaan inhouden.
 • Het werk vindt afwisselend plaats in warme en koude ruimtes.
 • Omgang met een strikt tijdschema is nodig.
 • Het dragen van hygiënische beschermkledij volgens wetgeving is vereist.

Handelingscontext

 • De uiteenlopende handelingen moeten afgestemd zijn op de vlees- en producteigenschappen, de receptuur en technische fiche.
 • De beroepsuitoefening vergt het vakkundig, economisch, ecologisch en hygiënisch omgaan met diverse grondstoffen, ingrediënten en producten die onderhevig zijn aan bederf.
 • De aangegeven werkvolgorde wordt steeds gerespecteerd.
 • Efficiënt kunnen handelen in kritische situaties i.v.m. voedselveiligheid en bij productafwijkingen (o.a. het inroepen van de instructies van de slager…).
 • De gespecialiseerd verkoper slagerij moet aandachtig zijn, veilig handelen omwille van omgang met verschillende gevaarlijke apparatuur en materieel (messen…).
 • Gaat om met verschillende producten en ingrediënten wat inhoudt dat er permanent rekening moet gehouden worden met voedselveiligheid.
 • Handelt steeds kwaliteitsvol in alle omstandigheden volgens de bedrijfscultuur.
 • Stelt de wens(en) van de klant centraal.
 • Gaat op een klantvriendelijke wijze om met de klant.
 • Past verkooptechnieken toe.
 • De beroepsuitoefening vergt het omgaan met de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften op de werkvloer en het respecteren van het arbeidsreglement.
 • In team kunnen werken.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Hygiënisch en voedselveilig werken
 • Controleren van het vlees
 • Verwerken van stukken vlees (uitsnijden, uitbenen, afwerken)
 • Verdelen van stukken vlees
 • Maken van vleesbereidingen
 • Vermalen van vlees
 • Visuele, geur- en temperatuurcontroles
 • Snijden en verpakken van verse producten
 • Ontvangen van goederen en producten
 • Controleren van leveringen
 • Omgang met klanten
 • Adviseren over producten
 • Ontvangen van betalingen en bedienen van de kassa
 • Opvolgen van voorraad en opmaken van bestellingen
Is gebonden aan
 • De autocontrolegids Slagerij G003
 • De vigerende wetgeving met betrekking tot het beroep van slager-spekslager
 • De wensen van de klant
Doet beroep op
 • De leidinggevende of verantwoordelijke voor opdrachten en ondersteuning

Verantwoordelijkheid

 • Werkt hygiënisch, voedselveilig en respecteert de welzijns- en arbeidswetgeving
 • Werkt in teamverband
 • Controleert het vlees
 • Gaat professioneel om met klanten en stelt de aankoopwensen van de klant vast
 • Adviseert over de producten en diensten volgens de commerciële regels van de zaak
 • Ontvangt betalingen en bedient de kassa
 • Ordent de voorraad en bevoorraadt
 • Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en maakt bestellingen
 • Ontvangt goederen en producten en controleert de levering
 • Controleert de staat en bewaring van bederfbare producten
 • Verzamelt de opvolgdocumenten voor de traceerbaarheid van goederen (leveringsdata, temperatuuropmetingen, lotnummers...)
 • Snijdt en verpakt verse producten voor bestellingen, voor de zelfbedieningsafdeling en/of presenteert ze in de toonbank
 • Maakt vleesbereidingen, vermaalt en stelt samen volgens receptuur en doet geregeld visuele, geur- en temperatuurcontroles
 • Verwerkt stukken vlees (uitsnijden, uitbenen, afwerken)
 • Verdeelt de stukken

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Verkoper slagerij’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Meldingsplicht ziekte of symptomen aan de exploitant van het levensmiddelenbedrijf zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 852/2004 van 29 april 2004, bijlage II, hoofdstuk VIII "Persoonlijke hygiëne"