Boomtechnisch raadgever

 
BK-0428-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Boomtechnisch raadgever

Definitie

De boomtechnisch raadgever geeft advies rond boomverzorging, stuurt de uitvoering van de boomverzorging aan en controleert deze binnen een ethisch kader en conform de best beschikbare kennis en technieken rekening houdend met biologische, ecologische, milieu- en veiligheidsoverwegingen volgens de uitvoeringsvoorschriften teneinde de bomen gezond en veilig te houden.

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Bouwt eigen deskundigheid op
  • Volgt de recente ontwikkelingen in zijn vakgebied (nieuwe machines, gereedschappen, technieken, ziektes en plagen, ….)
  • Volgt de aangewezen of relevante nascholingen
  • Integreert de nieuwe ervaringen in de dagelijkse werksituatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het opleidingsaanbod en de informatiekanalen
  • Grondige kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Houdt toezicht op het werken op een gezonde, veilige en milieu- en kwaliteitsbewuste manier op de werkplek (TAA)
  • Ziet toe op de toepassing van de veiligheidsvoorschriften en neemt, zo nodig, corrigerende maatregelen
  • Neemt, zonodig corrigerende maatregelen in het kader van het gezond, veilig en milieubewust werken
  • Ziet toe op het veilig, correct en milieubewust gebruik van materialen, handgereedschap, machines en producten en neemt, zo nodig, corrigerende maatregelen
  • Neemt, zonodig corrigerende maatregelen in het kader van het veilig, correct en milieubewust gebruik van materialen, handgereedschap, machines en producten
  • Zorgt voor de eigen veiligheid en die van anderen in de werkzone (PBM, EHBO-kit, risicoanalyse /noodprocedure,…)
  • Ziet toe op het werken op een ergonomisch verantwoorde manier
  • Waarborgt veiligheid en kwaliteit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking en het gebruik van de kettingzaag
  • Basiskennis van het nodige positionerings- en beveiligingsmateriaal (positionerings- en/of valbeveiligingsgordel, karabijnhaken,…) en het gebruik ervan
  • Basiskennis van verwerken van (rest)materialen
  • Basiskennis van ergonomische werktechnieken
  • Kennis van weersinvloeden op de activiteiten van boomverzorging
  • Kennis van geïntegreerde bestrijdingsmethodes en de voorwaarden voor het gebruik van fytosanitaire producten
  • Kennis van het gebruik van materieel en materiaal eigen aan de sector
  • Kennis van relevante wetgeving (kappen en planten, natuur en milieu, arbeidswetgeving)
  • Kennis van kwaliteitsnormen m.b.t. boomverzorging
  • Kennis van de kwaliteits- en uitvoeringsnormen die in het bedrijf van toepassing zijn
  • Kennis van de bedrijfsrichtlijnen of organisatierichtlijnen
  • Kennis van PBM en CBM waaronder signalisatiemateriaal
  • Grondige kennis van veiligheidsvoorschriften m.b.t. de werkzaamheden van boomverzorging
  • Grondige kennis van communicatie volgens de veiligheidsvoorschriften
 • Competentie 3:
  Volgt de eigen werkadministratie op
  • Vervult de administratieve taken op het terrein
  • Registreert de eigen prestaties
  • Registreert arbeidstijd per machine of gereedschap, verbruikte hoeveelheid grondstof, gepresteerde arbeidsuren, verplaatsingen,…
  • Gebruikt kantoorsoftware of sectoreigen software (GIS, boominventarisatie- en beheerpakket,...)
  • Gebruikt toestellen (toughbook, tablet, palmtop,…) bij de registratie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van basisonderhoud van de machines
  • Kennis van relevante wetgeving (kappen en planten, natuur en milieu, arbeidswetgeving)
  • Kennis van bestekken en overheidsopdrachten
  • Kennis van werkplanning en werkadministratie
  • Kennis van het gebruik van kantoor- en sectoreigen software
  • Kennis van administratieve documenten m.b.t. de eigen taak/werkopdracht en deze van medewerkers en/of (onder)aannemers
  • Kennis van schriftelijk en mondeling rapporteren
  • Kennis van functionele rekenvaardigheid
  • Kennis van klachtenbehandeling
Aanplanten
 • Competentie 4:
  Legt de modaliteiten vast voor het aanplanten
  • Kiest een geschikte boomsoort in relatie tot de groeiplaats
  • Kiest de gepaste techniek en/of procedure in functie van te planten/verplanten (grote) boom
  • Houdt rekening bij het omschrijven van de modaliteiten voor het aanplanten met de meest recente versie van het standaardbestek 250*, de goede praktijken van het beroep* en omschrijft de voorziene afwijkingen hierop
  • Definieert en omschrijft de kwaliteitseisen en leveringsmodaliteiten van het te leveren plantgoed en bomen
  • Definieert en omschrijft de uitvoeringsmodaliteiten van het aanplanten
  • Communiceert over de modaliteiten met de belanghebbenden*
  • Legt de veilige uitrusting en werkprocedures vast voor het aanplanten van bomen
  • Controleert de aanplant en de nazorg van bomen met oog voor de groeiplaats en de omgevingsfactoren
  • Controleert de levering van bomen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van weersinvloeden op de activiteiten van boomverzorging
  • Kennis van kwaliteitsnormen m.b.t. boomverzorging
  • Kennis van de kwaliteits- en uitvoeringsnormen die in het bedrijf van toepassing zijn
  • Kennis van evaluatie van de werkzaamheden
  • Grondige kennis van bomenzand, bomengranulaten en groeiplaatsconstructies
  • Grondige kennis van de eigenschappen van de bodem in relatie tot bomen (grondsoorten, structuur, textuur, klei en leemgehalte, vochtigheidsgraad, zuurtegraad, mineralenhuishouding, bodemleven, …)
  • Grondige kennis van de impact van de eigenschappen van de bodem op de boomverzorging
  • Grondige kennis van het minimale volume van de grond nodig voor een goede ontwikkeling van de boom
  • Grondige kennis van het aanplanten en beheren van bomen in diverse omgevingen
  • Grondige kennis van groeiplaatsverbetering (bodemverbeteraars, …)
  • Grondige kennis van kwaliteitsbeoordeling van plantgoed
  • Grondige kennis van plant- en verplantmethoden
* *Standaardbestek 250: zie referentie
*Goede praktijken van het beroep: algemeen aanvaarde werkwijze voor de meest optimale uitvoering
*Belanghebbenden: variëren in functie van de situatie (opdrachtgever, leverancier, boomverzorger, groenaannemer,…)
Snoeien
 • Competentie 5:
  Legt de modaliteiten vast voor het snoeien in functie van de levensfase* van de boom
  • Houdt rekening bij het omschrijven van de modaliteiten voor het snoeien met de meest recente versie van het standaardbestek 250*, de goede praktijken van het beroep* en omschrijft de voorziene afwijkingen hierop
  • Legt de juiste snoeimethode volgens de levensfase van de boom en het beoogde eindbeeld vast
  • Bepaalt de werkmethode en specifieert de uitvoeringsmodaliteiten van het snoeien
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van zaag- en veltechnieken
  • Basiskennis van basisonderhoud van de machines
  • Basiskennis van ergonomische werktechnieken
  • Kennis van natuurbescherming en habitats en soorten die beïnvloed kunnen worden door het bomenbeheer
  • Kennis van de verschillen in ontwikkeling en groeistadia tijdens de verschillende levensfasen
  • Kennis van de esthetische en beheertechnische eigenschappen van boomsoorten
  • Kennis van het gebruik van materieel en materiaal eigen aan de sector
  • Kennis van PBM en CBM waaronder signalisatiemateriaal
  • Grondige kennis van de boombiologie en- architectuur
  • Grondige kennis van de karakteristieke natuurlijke vorm van bomen
  • Grondige kennis van de anatomische en fysiologische opbouw van bomen
  • Grondige kennis van de processen die zich voordoen in bomen bij beschadiging
  • Grondige kennis van de reactie van de boom op de (beheer)ingrepen
  • Grondige kennis van snoeiprincipes en -technieken
* *Levensfases: aanslagfase, jeugdfase, volwassen fase, veteranen fase, vormboom
*Standaardbestek 250: zie referentie
*Goede praktijken van het beroep: algemeen aanvaarde werkwijze voor de meest optimale uitvoering
Inventarisatie
 • Competentie 6:
  Legt de modaliteiten vast voor de inventarisatie en voert ze uit indien nodig
  • Beschrijft de uit te voeren inventarisatie (parameters, methode, software, hardware, format*, afbakening, …)
  • Voert de inventarisatie uit en/of laat ze uitvoeren
  • Voert waardebepaling van een boom uit volgens de Uniforme Methode*
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis opmeten en uitzetten van geografische gegevens
  • Kennis van het functioneren van de boom binnen een ecosysteem
  • Kennis van de ecosysteemdiensten van bomen
  • Kennis van de verschillen in ontwikkeling en groeistadia tijdens de verschillende levensfasen
  • Kennis van de esthetische en beheertechnische eigenschappen van boomsoorten
  • Kennis van inventarisatietechnieken voor bomen
  • Kennis van kwaliteitsnormen m.b.t. boomverzorging
  • Grondige kennis van de karakteristieke natuurlijke vorm van bomen
  • Grondige kennis van de courante boomsoorten, hun eigenschappen en wetenschappelijke benaming
  • Grondige kennis van de reactie van de boom op de (beheer)ingrepen
  • Grondige kennis van het aanplanten en beheren van bomen in diverse omgevingen
* *Format: specifieert de manier van rapporteren
*Uniforme Methode voor de Waardebepaling van Bomen: algemeen aanvaarde methodiek, zoals omschreven in standaardbestek 250
Visuele boomcontrole
 • Competentie 7:
  Legt de modaliteiten vast voor de visuele boomcontrole en voert ze uit indien nodig
  • Beschrijft de uit te voeren visuele boomcontrole (parameters, methode,…)
  • Spoort uitwendige signalen op die wijzen op conditievermindering
  • Stel de conditie vast
  • Stelt ziektes, plagen en aantastingen vast
  • Spoort uitwendige signalen (zwammen, houtrot,…) op die wijzen op breukgevoeligheid of onstabiliteit (van delen) van de boom
  • Stelt de mechanische gebreken (scheuren, holtes,…) vast
  • Schat de omgeving of de gevaarzetting in
  • Beoordeelt de stabiliteit en breukgevoeligheid van bomen en deelt de boom in een risicoklasse in
  • Bepaalt de aard van het eventuele nader onderzoek en kiest hiervoor de geschikte methodes en/of apparatuur
  • Vult de (digitale) VTA-formulieren in en bezorgt ze aan de belanghebbende
  • Voert nader onderzoek uit of laat het uitvoeren
  • Analyseert de gegevens van de inventarisatie en nadere onderzoeken en rapporteert aan de belanghebbenden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de invloed van omgevings- en milieufactoren op fysiologische processen
  • Kennis van het functioneren van de boom binnen een ecosysteem
  • Kennis van de verschillen in ontwikkeling en groeistadia tijdens de verschillende levensfasen
  • Kennis van de esthetische en beheertechnische eigenschappen van boomsoorten
  • Kennis van de verschillende types schimmels en hun positief of negatief effect op de conditie en stabiliteit van de boom
  • Kennis van de verspreiding van houtrot in bomen en de verdedigingsmechanismen van de boom
  • Kennis van geïntegreerde bestrijdingsmethodes en de voorwaarden voor het gebruik van fytosanitaire producten
  • Kennis van het opleidingsaanbod en de informatiekanalen
  • Kennis van technieken en apparatuur voor nader onderzoek van bomen
  • Kennis van verankeringstechnieken
  • Grondige kennis van de mogelijke abiotische oorzaken (weersinvloeden, bodem, verontreiniging, mechanische schade, grondwaterstand, …) van, de uitwendige symptomen van en de courante oplossingen voor conditievermindering, mogelijke breukgevoeligheid of onstabiliteit
  • Grondige kennis van de mogelijke biotische oorzaken (ziektes, plagen en aantastingen, parasieten en saprofyten ,…) van, de uitwendige symptomen van en de courante oplossingen voor conditievermindering, mogelijke breukgevoeligheid of onstabiliteit
  • Grondige kennis van de boombiologie en- architectuur
  • Grondige kennis van de karakteristieke natuurlijke vorm van bomen
  • Grondige kennis van de anatomische en fysiologische opbouw van bomen
  • Grondige kennis van het minimale volume van de grond nodig voor een goede ontwikkeling van de boom
  • Grondige kennis van de opgelegde beschermingsmaatregelen in de boomeffectanalyse
  • Grondige kennis van de processen die zich voordoen in bomen bij beschadiging
  • Grondige kennis van de courante boomsoorten, hun eigenschappen en wetenschappelijke benaming
  • Grondige kennis van de reactie van de boom op de (beheer)ingrepen
  • Grondige kennis van snoeiprincipes en -technieken
Verankering
 • Competentie 8:
  Bepaalt de noodzaak van kroonverankering en omschrijft ze
  • Beoordeelt de windbelasting op de kroon en het effect op de boomstabiliteit
  • Omschrijft de kroonverankering in functie van de specifieke situatie van de boom
  • Geeft opdracht tot de kroonverankering en controleert de uitvoering ervan
  • Bepaalt de frequentie van de opvolging van de kroonverankering
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de verschillen in ontwikkeling en groeistadia tijdens de verschillende levensfasen
  • Kennis van de esthetische en beheertechnische eigenschappen van boomsoorten
  • Kennis van de verschillende types schimmels en hun positief of negatief effect op de conditie en stabiliteit van de boom
  • Kennis van de verspreiding van houtrot in bomen en de verdedigingsmechanismen van de boom
  • Kennis van de gebruikte codering vermeld op klimmateriaal/afvangmateriaal/verankeringsmateriaal
  • Kennis van verankeringstechnieken
  • Grondige kennis van de mogelijke abiotische oorzaken (weersinvloeden, bodem, verontreiniging, mechanische schade, grondwaterstand, …) van, de uitwendige symptomen van en de courante oplossingen voor conditievermindering, mogelijke breukgevoeligheid of onstabiliteit
  • Grondige kennis van de mogelijke biotische oorzaken (ziektes, plagen en aantastingen, parasieten en saprofyten ,…) van, de uitwendige symptomen van en de courante oplossingen voor conditievermindering, mogelijke breukgevoeligheid of onstabiliteit
  • Grondige kennis van de boombiologie en- architectuur
  • Grondige kennis van de karakteristieke natuurlijke vorm van bomen
  • Grondige kennis van de anatomische en fysiologische opbouw van bomen
  • Grondige kennis van de processen die zich voordoen in bomen bij beschadiging
  • Grondige kennis van de courante boomsoorten, hun eigenschappen en wetenschappelijke benaming
  • Grondige kennis van de reactie van de boom op de (beheer)ingrepen
  • Grondige kennis van snoeiprincipes en -technieken
Groeiplaats
 • Competentie 9:
  Legt de modaliteiten vast voor de beoordeling, de verbetering en de inrichting van de groeiplaatsbeoordeling en voert ze uit indien nodig
  • Combineert het gebruik van zintuiglijke waarnemingen (visueel, geur- en tastzin) en eenvoudige hulpmiddelen (prikstok, spade, grondboor,…) bij de beoordeling van de groeiplaats
  • Meet de indringingsweerstand van de bodem (penetrometer, penetrograaf of penetrologger*)
  • Meet het zuurstofgehalte van de bodem
  • Bepaalt de waterhuishouding van de bodem
  • Bepaalt het doorwortelbaar volume van de boom
  • Vormt zich een beeld van het bewortelingspatroon
  • Vormt zich een beeld van de bodemtextuur, -structuur en -profiel
  • Vormt zich een beeld van het organische stofgehalte en bodemleven
  • Neemt indien nodig een bodemstaal in functie van een analyse van de mineralenhuishouding, organische stofgehalte en/of bodemtextuur
  • Analyseert de vaststellingen en gegevens en beoordeelt de geschiktheid van de groeiplaats
  • Neemt de vaststellingen op in zijn rapport en rapporteert aan de belanghebbenden
  • Definieert indien nodig maatregelen om de groeiplaats te verbeteren en omschrijft deze in de opdracht
  • Selecteert het materiaal, de gereedschappen, machines en bodemverbeterende middelen nodig om de groeiplaats te verbeteren
  • Legt de boomtechnische randvoorwaarden vast voor het ontwerp van groeiplaatsconstructies
  • Beoordeelt het ontwerp van groeiplaatsen en groeiplaatsconstructies door externen* en stuurt bij waar nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de invloed van omgevings- en milieufactoren op fysiologische processen
  • Kennis van het functioneren van de boom binnen een ecosysteem
  • Kennis van de verschillende types schimmels en hun positief of negatief effect op de conditie en stabiliteit van de boom
  • Kennis van geïntegreerde bestrijdingsmethodes en de voorwaarden voor het gebruik van fytosanitaire producten
  • Kennis van technieken en apparatuur voor nader onderzoek van bomen
  • Grondige kennis van de mogelijke abiotische oorzaken (weersinvloeden, bodem, verontreiniging, mechanische schade, grondwaterstand, …) van, de uitwendige symptomen van en de courante oplossingen voor conditievermindering, mogelijke breukgevoeligheid of onstabiliteit
  • Grondige kennis van de mogelijke biotische oorzaken (ziektes, plagen en aantastingen, parasieten en saprofyten ,…) van, de uitwendige symptomen van en de courante oplossingen voor conditievermindering, mogelijke breukgevoeligheid of onstabiliteit
  • Grondige kennis van bomenzand, bomengranulaten en groeiplaatsconstructies
  • Grondige kennis van de eigenschappen van de bodem in relatie tot bomen (grondsoorten, structuur, textuur, klei en leemgehalte, vochtigheidsgraad, zuurtegraad, mineralenhuishouding, bodemleven, …)
  • Grondige kennis van de impact van de eigenschappen van de bodem op de boomverzorging
  • Grondige kennis van het minimale volume van de grond nodig voor een goede ontwikkeling van de boom
  • Grondige kennis van groeiplaatsverbetering (bodemverbeteraars, …)
* *Penetrometer, penetrograaf of penetrologger: toestel om de indringingsweerstand van de bodem te meten
*Externen: studiebureau, architect, tuin- en landschapsarchitect, ingenieursbureau, …
Boombescherming
 • Competentie 10:
  Voert de in de boomeffectenanalyse opgelegde beschermingsmaatregelen (omheining plaatsen, rijplaten, wortelsnoei, stambescherming, …) uit op (bouw)werven en nabij evenementen
  • Maakt een plaatsbeschrijving op van de toekomstige werf of locatie van een evenement en legt de randvoorwaarden vast voor het behoud en /of bescherming van bomen
  • Voert boomeffectenanalyse uit op basis van het ontwerp van de toekomstige werf of locatie voor een evenement
  • Beschrijft de beschermingsmaatregelen in de boomeffectenanalyse (omheining plaatsen, rijplaten, wortelsnoei, stambescherming, …)
  • Werkt mee aan een draaiboek voor evenementenlocaties
  • Ziet toe op de uitvoering en de naleving van de in de boomeffectenanalyse en/of draaiboek opgelegde beschermingsmaatregelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis opmeten en uitzetten van geografische gegevens
  • Kennis van weersinvloeden op de activiteiten van boomverzorging
  • Kennis van het functioneren van de boom binnen een ecosysteem
  • Kennis van de verschillen in ontwikkeling en groeistadia tijdens de verschillende levensfasen
  • Kennis van inventarisatietechnieken voor bomen
  • Kennis van het gebruik van kantoor- en sectoreigen software
  • Kennis van functionele rekenvaardigheid
  • Kennis van evaluatie van de werkzaamheden
  • Kennis van communicatietechnieken met medewerkers, klanten en derden
  • Kennis van omgangsvormen met medewerkers
  • Kennis van verankeringstechnieken
  • Grondige kennis van de boombiologie en- architectuur
  • Grondige kennis van de karakteristieke natuurlijke vorm van bomen
  • Grondige kennis van de eigenschappen van de bodem in relatie tot bomen (grondsoorten, structuur, textuur, klei en leemgehalte, vochtigheidsgraad, zuurtegraad, mineralenhuishouding, bodemleven, …)
  • Grondige kennis van de impact van de eigenschappen van de bodem op de boomverzorging
  • Grondige kennis van het minimale volume van de grond nodig voor een goede ontwikkeling van de boom
  • Grondige kennis van de opgelegde beschermingsmaatregelen in de boomeffectanalyse
  • Grondige kennis van de processen die zich voordoen in bomen bij beschadiging
  • Grondige kennis van de reactie van de boom op de (beheer)ingrepen
  • Grondige kennis van groeiplaatsverbetering (bodemverbeteraars, …)
  • Grondige kennis van snoeiprincipes en -technieken
Aantastingen behandelen
 • Competentie 11:
  Identificeert ziektes, plagen en aantastingen en legt de modaliteiten vast voor eventuele maatregelen
  • Stelt de aan- of afwezigheid van ziektes, plagen en aantastingen vast, de invloed ervan op de boom en het ecosysteem van de boom
  • Stelt de aanwezigheid van houtrot en parasitaire houtrotschimmels vast, identificeert ze en legt er een mogelijk verband tussen
  • Stelt de symptomen vast en determineert de organismen betrokken bij de aantasting van structuur of conditie van bomen
  • Identificeert de omgevingsfactoren die ziektes, plagen en aantastingen beïnvloeden
  • Analyseert de onderzoeksresultaten in functie van het te formuleren advies
  • Past geïntegreerde bestrijdingsmethodes* toe
  • Neemt maatregelen om de verdedigingsmechanismen van de boom te ondersteunen
  • Stelt geschikte preventie- en beheermaatregelen voor in overeenstemming met Europese, nationale en regionale regelgeving en wetgeving over milieu- en natuurbescherming
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de invloed van omgevings- en milieufactoren op fysiologische processen
  • Kennis van het functioneren van de boom binnen een ecosysteem
  • Kennis van ecologische principes
  • Kennis van de ecologische waarde van bomen
  • Kennis van de invloed van bomen op biodiversiteit
  • Kennis van natuurbescherming en habitats en soorten die beïnvloed kunnen worden door het bomenbeheer
  • Kennis van de verschillende types schimmels en hun positief of negatief effect op de conditie en stabiliteit van de boom
  • Kennis van de verspreiding van houtrot in bomen en de verdedigingsmechanismen van de boom
  • Kennis van geïntegreerde bestrijdingsmethodes en de voorwaarden voor het gebruik van fytosanitaire producten
  • Grondige kennis van de mogelijke abiotische oorzaken (weersinvloeden, bodem, verontreiniging, mechanische schade, grondwaterstand, …) van, de uitwendige symptomen van en de courante oplossingen voor conditievermindering, mogelijke breukgevoeligheid of onstabiliteit
  • Grondige kennis van de mogelijke biotische oorzaken (ziektes, plagen en aantastingen, parasieten en saprofyten ,…) van, de uitwendige symptomen van en de courante oplossingen voor conditievermindering, mogelijke breukgevoeligheid of onstabiliteit
  • Grondige kennis van de anatomische en fysiologische opbouw van bomen
  • Grondige kennis van de impact van de eigenschappen van de bodem op de boomverzorging
  • Grondige kennis van de processen die zich voordoen in bomen bij beschadiging
  • Grondige kennis van de courante boomsoorten, hun eigenschappen en wetenschappelijke benaming
  • Grondige kennis van de reactie van de boom op de (beheer)ingrepen
* * Geïntegreerde bestrijdingsmethodes: de bestrijding van plaagorganismen of plantenziekten waarbij verschillende methoden worden gebruikt, maar liefst zo weinig mogelijk chemische middelen
Advies
 • Competentie 12:
  Geeft advies naar aanleiding van een adviesopdracht
  • Neemt kennis van de adviesopdracht
  • Overlegt met de potentiële opdrachtgever over de exacte inhoud van de adviesopdracht
  • Doet aanbevelingen en ondersteunt de opdrachtgever bij de beslissing over de invulling van de adviesopdracht en de te leggen prioriteiten
  • Maakt een plan van aanpak op voor de invulling van adviesopdracht
  • Verzamelt alle relevante informatie (wettelijke, veiligheid, sociale, landschappelijke, ecologische, esthetische, ecosysteemdiensten, biodiversiteit, financiële, cultuur-historische, vergunningen,…) om de adviesopdracht uit te voeren
  • Analyseert de bekomen informatie en houdt bij het advies rekening met de toestand van de bomen, de bodem en de omgeving en de verwachte toekomstige ontwikkeling
  • Brengt mogelijke alternatieven met de hieraan gekoppelde consequenties in kaart
  • Formuleert een advies en integreert hierbij alle relevante informatie
  • Doet aanbevelingen over de mogelijke alternatieven en ondersteunt de opdrachtgever bij de beslissing over de uitvoering van de opdracht en de te leggen prioriteiten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kwaliteitsnormen m.b.t. boomverzorging
  • Kennis van de kwaliteits- en uitvoeringsnormen die in het bedrijf van toepassing zijn
  • Kennis van de bedrijfsrichtlijnen of organisatierichtlijnen
  • Kennis van schriftelijk en mondeling rapporteren
  • Kennis van functionele rekenvaardigheid
  • Kennis van omgang met klanten
  • Kennis van klachtenbehandeling
  • Kennis van delen van expertise en kennis
  • Kennis van communicatietechnieken met medewerkers, klanten en derden
  • Grondige kennis van de mogelijke elementen van een rapport : achtergrond, standplaats, conditie, vitaliteit, structuur, waardebepaling ….
  • Grondige kennis van het aanplanten en beheren van bomen in diverse omgevingen
  • Grondige kennis van veiligheidsvoorschriften m.b.t. de werkzaamheden van boomverzorging
  • Grondige kennis van vakterminologie
  • Grondige kennis van communicatie volgens de veiligheidsvoorschriften
Offerte - werkinschatting
 • Competentie 13:
  Ondersteunt de opmaak en beoordeling van een bestek
  • Neemt kennis van de opdracht tot het maken van een bestek
  • Analyseert de opdracht
  • Omschrijft gedetailleerd de uit te voeren werken en diensten (gewenste resultaat, technische modaliteiten, kwaliteitsniveau, selectie- en gunningscriteria voor de uitvoerders,…)
  • Maakt een kostenraming op
  • Ondersteunt de administratieve aspecten bij het schrijven van het bestek (periode en termijn van uitvoering, toelichting te volgen procedure, algemene voorwaarden, wettelijk kader,…)
  • Ondersteunt vanuit boomtechnische expertise de beoordeling van de offertes op gunningscriteria
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van inventarisatietechnieken voor bomen
  • Kennis van relevante wetgeving (kappen en planten, natuur en milieu, arbeidswetgeving)
  • Kennis van bestekken en overheidsopdrachten
  • Kennis van werkplanning en werkadministratie
  • Kennis van het gebruik van kantoor- en sectoreigen software
  • Kennis van kwaliteitsnormen m.b.t. boomverzorging
  • Kennis van de bedrijfsrichtlijnen of organisatierichtlijnen
  • Kennis van PBM en CBM waaronder signalisatiemateriaal
  • Kennis van administratieve documenten m.b.t. de eigen taak/werkopdracht en deze van medewerkers en/of (onder)aannemers
  • Kennis van functionele rekenvaardigheid
  • Kennis van communicatietechnieken met medewerkers, klanten en derden
  • Kennis van kostprijsraming van goederen en diensten met betrekking tot bomen
  • Grondige kennis van veiligheidsvoorschriften m.b.t. de werkzaamheden van boomverzorging
  • Grondige kennis van vakterminologie
 • Competentie 14:
  Maakt een offerte op
  • Neemt kennis van de offertevraag of het bestek
  • Analyseert de offertevraag of het bestek
  • Vraagt indien nodig bijkomende informatie of zoek deze op
  • Voert een kostprijsberekening uit rekening houdend met het machines, materialen, werktijd (eigen werktijd, personeel, onderaannemers, deskundigen, administratie,…) en technische hulpmiddelen
  • Licht zo nodig de modaliteiten van de offerte toe aan de opdrachtgever
  • Onderhandelt, indien mogelijk of nodig, met de opdrachtgever over de modaliteiten van de offerte
  • Maakt een offerte op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van inventarisatietechnieken voor bomen
  • Kennis van relevante wetgeving (kappen en planten, natuur en milieu, arbeidswetgeving)
  • Kennis van bestekken en overheidsopdrachten
  • Kennis van werkplanning en werkadministratie
  • Kennis van het gebruik van kantoor- en sectoreigen software
  • Kennis van kwaliteitsnormen m.b.t. boomverzorging
  • Kennis van de bedrijfsrichtlijnen of organisatierichtlijnen
  • Kennis van PBM en CBM waaronder signalisatiemateriaal
  • Kennis van administratieve documenten m.b.t. de eigen taak/werkopdracht en deze van medewerkers en/of (onder)aannemers
  • Kennis van functionele rekenvaardigheid
  • Kennis van communicatietechnieken met medewerkers, klanten en derden
  • Kennis van kostprijsraming van goederen en diensten met betrekking tot bomen
  • Grondige kennis van veiligheidsvoorschriften m.b.t. de werkzaamheden van boomverzorging
  • Grondige kennis van vakterminologie
Werfopvolging
 • Competentie 15:
  Organiseert en controleert de werf
  • Maakt eigen werkplanning op en zo nodig deze van medewerkers, onderaannemers, deskundigen,…
  • Maakt zo nodig de planning op voor de benodigde materialen en materieel (machines, grondstoffen, plantmateriaal,…)
  • Geeft opdracht tot uitvoering aan de medewerkers en/of (onder)aannemers of voert deze zelf uit
  • Overlegt tijdig en regelmatig met de medewerkers en/of (onder)aannemers en de opdrachtgever
  • Controleert of de uitvoering conform de opdracht (offerte/bestek/advies), de kwaliteitsnormen en goede praktijken van het beroep is en stuurt deze bij waar nodig
  • Stuurt de uitvoering bij indien deze niet voldoet aan de opdracht (offerte/bestek/advies), de kwaliteitsnormen en de goede praktijken van het beroep of indien de omstandigheden gewjzigd zijn
  • Ziet toe op het naleven van de wetgeving en in het bijzonder die met betrekking tot veiligheid (welzijn op het werk, werken op hoogte,…)
  • Rapporteert over de uitvoering van de werken de opdrachtgever
  • Controleert de oplevering van de werf
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomische werktechnieken
  • Kennis van weersinvloeden op de activiteiten van boomverzorging
  • Kennis van natuurbescherming en habitats en soorten die beïnvloed kunnen worden door het bomenbeheer
  • Kennis van het gebruik van materieel en materiaal eigen aan de sector
  • Kennis van relevante wetgeving (kappen en planten, natuur en milieu, arbeidswetgeving)
  • Kennis van bestekken en overheidsopdrachten
  • Kennis van werkplanning en werkadministratie
  • Kennis van kwaliteitsnormen m.b.t. boomverzorging
  • Kennis van de kwaliteits- en uitvoeringsnormen die in het bedrijf van toepassing zijn
  • Kennis van de bedrijfsrichtlijnen of organisatierichtlijnen
  • Kennis van PBM en CBM waaronder signalisatiemateriaal
  • Kennis van administratieve documenten m.b.t. de eigen taak/werkopdracht en deze van medewerkers en/of (onder)aannemers
  • Kennis van functionele rekenvaardigheid
  • Kennis van evaluatie van de werkzaamheden
  • Kennis van omgang met klanten
  • Kennis van klachtenbehandeling
  • Kennis van communicatietechnieken met medewerkers, klanten en derden
  • Grondige kennis van veiligheidsvoorschriften m.b.t. de werkzaamheden van boomverzorging
  • Grondige kennis van vakterminologie
  • Grondige kennis van communicatie volgens de veiligheidsvoorschriften
Communicatie - rapportering
 • Competentie 16:
  Communiceert en rapporteert
  • Communiceert professioneel mondeling of schriftelijk en past de communicatie aan aan het doelpubliek
  • Voert een open en professioneel overtuigende communicatie
  • Neemt het initiatief om alle betrokkenen en belanghebbenden te informeren of consulteren
  • Gaat professioneel om met de inbreng in de communicatie van alle belanghebbenden (wisselwerking , interactief,…)
  • Is het aanspreekpunt op het terrein voor klanten en derden
  • Behandelt klachten
  • Beschrijft vaststellingen, advies, uitvoering, werfopvolging,… op een gestructureerde wijze in een document
  • Communiceert adequaat in functie van de opdracht en rekening houdend met het imago van het bedrijf
  • Rapporteert aan de opdrachtgever
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van schriftelijk en mondeling rapporteren
  • Kennis van omgang met klanten
  • Kennis van klachtenbehandeling
  • Kennis van delen van expertise en kennis
  • Kennis van communicatietechnieken met medewerkers, klanten en derden
  • Kennis van omgangsvormen met medewerkers
Kettingzaag
 • Competentie 17:
  Legt de modaliteiten vast voor het vellen, afbreken en opzagen van bomen
  • Beschrijft de verschillende methodes voor het vellen, afbreken en opzagen van bomen
  • Bepaalt de geschikte veilige uitrusting (materiaal, materieel en machines), werkprocedures en opleidingsvereisten voor het vellen, afbreken en opzagen van bomen.
  • Verzekert het goed en regelmatig onderhoud van uitrusting
  • Ziet toe op het correct gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen bij het vellen, afbreken en opzagen van bomen
  • Legt de werk- en veiligheidsprocedures voor het gebruik van materiaal en materieel vast voor het vellen, afbreken en opzagen van bomen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de werking en het gebruik van de kettingzaag
  • Basiskennis van zaag- en veltechnieken
  • Basiskennis van de technieken voor het demonteren van bomen
  • Basiskennis van basisonderhoud van de machines
  • Basiskennis van verwerken van (rest)materialen
  • Basiskennis van ergonomische werktechnieken
  • Kennis van weersinvloeden op de activiteiten van boomverzorging
  • Kennis van het gebruik van materieel en materiaal eigen aan de sector
  • Kennis van relevante wetgeving (kappen en planten, natuur en milieu, arbeidswetgeving)
  • Kennis van werkplanning en werkadministratie
  • Kennis van de gebruikte codering vermeld op klimmateriaal/afvangmateriaal/verankeringsmateriaal
  • Kennis van de bedrijfsrichtlijnen of organisatierichtlijnen
  • Kennis van PBM en CBM waaronder signalisatiemateriaal
  • Grondige kennis van veiligheidsvoorschriften m.b.t. de werkzaamheden van boomverzorging
  • Grondige kennis van communicatie volgens de veiligheidsvoorschriften
Klimmen/werken op hoogte
 • Competentie 18:
  Legt de modaliteiten vast voor het werken op hoogte
  • Is vertrouwd met het gebruik van touwtechnieken, hoogtewerkers, stellingen en ladders
  • Selecteert de juiste technieken en de nodige uitrusting om op een veilige manier in bomen te werken
  • Ziet toe op het toepassen van de huidige ‘code van goede praktijk’ voor het gebruik van kettingzagen op hoogte
  • Ziet toe op het naleven van de huidige nationale en Europese regelgeving over het gebruik van positioneringsgordels, hoogtewerkers, stellingen en ladders
  • Ziet toe op het correct gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken op hoogte
  • Legt de werk- en veiligheidsprocedures voor het gebruik van materiaal en materieel vast voor het werken op hoogte
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de relevante knopen en touwen
  • Basiskennis van de verschillende klimtechnieken (footlock, bodytrust, SRT,...) en/of gebruik van een hoogtewerker
  • Basiskennis van de werking en het gebruik van de kettingzaag
  • Kennis van de gebruikte codering vermeld op klimmateriaal/afvangmateriaal/verankeringsmateriaal
  • Kennis van de code van goede praktijk’ voor het gebruik van kettingzagen op hoogte
  • Kennis van huidige nationale en Europese regelgeving over het gebruik van positioneringsgordels, hoogtewerkers, stellingen en ladders

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis opmeten en uitzetten van geografische gegevens
 • Basiskennis van de relevante knopen en touwen
 • Basiskennis van de verschillende klimtechnieken (footlock, bodytrust, SRT,...) en/of gebruik van een hoogtewerker
 • Basiskennis van de werking en het gebruik van de kettingzaag
 • Basiskennis van het nodige positionerings- en beveiligingsmateriaal (positionerings- en/of valbeveiligingsgordel, karabijnhaken,…) en het gebruik ervan
 • Basiskennis van zaag- en veltechnieken
 • Basiskennis van de technieken voor het demonteren van bomen
 • Basiskennis van basisonderhoud van de machines
 • Basiskennis van verwerken van (rest)materialen
 • Basiskennis van ergonomische werktechnieken
 • Kennis van weersinvloeden op de activiteiten van boomverzorging
 • Kennis van de invloed van omgevings- en milieufactoren op fysiologische processen
 • Kennis van het functioneren van de boom binnen een ecosysteem
 • Kennis van ecologische principes
 • Kennis van de ecologische waarde van bomen
 • Kennis van de ecosysteemdiensten van bomen
 • Kennis van de invloed van bomen op biodiversiteit
 • Kennis van natuurbescherming en habitats en soorten die beïnvloed kunnen worden door het bomenbeheer
 • Kennis van de verschillen in ontwikkeling en groeistadia tijdens de verschillende levensfasen
 • Kennis van de esthetische en beheertechnische eigenschappen van boomsoorten
 • Kennis van de verschillende types schimmels en hun positief of negatief effect op de conditie en stabiliteit van de boom
 • Kennis van de verspreiding van houtrot in bomen en de verdedigingsmechanismen van de boom
 • Kennis van geïntegreerde bestrijdingsmethodes en de voorwaarden voor het gebruik van fytosanitaire producten
 • Kennis van inventarisatietechnieken voor bomen
 • Kennis van het gebruik van materieel en materiaal eigen aan de sector
 • Kennis van relevante wetgeving (kappen en planten, natuur en milieu, arbeidswetgeving)
 • Kennis van bestekken en overheidsopdrachten
 • Kennis van werkplanning en werkadministratie
 • Kennis van het gebruik van kantoor- en sectoreigen software
 • Kennis van de gebruikte codering vermeld op klimmateriaal/afvangmateriaal/verankeringsmateriaal
 • Kennis van kwaliteitsnormen m.b.t. boomverzorging
 • Kennis van de kwaliteits- en uitvoeringsnormen die in het bedrijf van toepassing zijn
 • Kennis van de bedrijfsrichtlijnen of organisatierichtlijnen
 • Kennis van PBM en CBM waaronder signalisatiemateriaal
 • Kennis van administratieve documenten m.b.t. de eigen taak/werkopdracht en deze van medewerkers en/of (onder)aannemers
 • Kennis van schriftelijk en mondeling rapporteren
 • Kennis van functionele rekenvaardigheid
 • Kennis van evaluatie van de werkzaamheden
 • Kennis van omgang met klanten
 • Kennis van klachtenbehandeling
 • Kennis van delen van expertise en kennis
 • Kennis van communicatietechnieken met medewerkers, klanten en derden
 • Kennis van omgangsvormen met medewerkers
 • Kennis van het opleidingsaanbod en de informatiekanalen
 • Kennis van technieken en apparatuur voor nader onderzoek van bomen
 • Kennis van kostprijsraming van goederen en diensten met betrekking tot bomen
 • Kennis van verankeringstechnieken
 • Kennis van de code van goede praktijk’ voor het gebruik van kettingzagen op hoogte
 • Kennis van huidige nationale en Europese regelgeving over het gebruik van positioneringsgordels, hoogtewerkers, stellingen en ladders
 • Grondige kennis van de mogelijke abiotische oorzaken (weersinvloeden, bodem, verontreiniging, mechanische schade, grondwaterstand, …) van, de uitwendige symptomen van en de courante oplossingen voor conditievermindering, mogelijke breukgevoeligheid of onstabiliteit
 • Grondige kennis van de mogelijke biotische oorzaken (ziektes, plagen en aantastingen, parasieten en saprofyten ,…) van, de uitwendige symptomen van en de courante oplossingen voor conditievermindering, mogelijke breukgevoeligheid of onstabiliteit
 • Grondige kennis van de boombiologie en- architectuur
 • Grondige kennis van de karakteristieke natuurlijke vorm van bomen
 • Grondige kennis van de anatomische en fysiologische opbouw van bomen
 • Grondige kennis van bomenzand, bomengranulaten en groeiplaatsconstructies
 • Grondige kennis van de eigenschappen van de bodem in relatie tot bomen (grondsoorten, structuur, textuur, klei en leemgehalte, vochtigheidsgraad, zuurtegraad, mineralenhuishouding, bodemleven, …)
 • Grondige kennis van de impact van de eigenschappen van de bodem op de boomverzorging
 • Grondige kennis van het minimale volume van de grond nodig voor een goede ontwikkeling van de boom
 • Grondige kennis van de opgelegde beschermingsmaatregelen in de boomeffectanalyse
 • Grondige kennis van de processen die zich voordoen in bomen bij beschadiging
 • Grondige kennis van de courante boomsoorten, hun eigenschappen en wetenschappelijke benaming
 • Grondige kennis van de reactie van de boom op de (beheer)ingrepen
 • Grondige kennis van de mogelijke elementen van een rapport : achtergrond, standplaats, conditie, vitaliteit, structuur, waardebepaling ….
 • Grondige kennis van het aanplanten en beheren van bomen in diverse omgevingen
 • Grondige kennis van groeiplaatsverbetering (bodemverbeteraars, …)
 • Grondige kennis van kwaliteitsbeoordeling van plantgoed
 • Grondige kennis van veiligheidsvoorschriften m.b.t. de werkzaamheden van boomverzorging
 • Grondige kennis van vakterminologie
 • Grondige kennis van communicatie volgens de veiligheidsvoorschriften
 • Grondige kennis van snoeiprincipes en -technieken
 • Grondige kennis van plant- en verplantmethoden

Cognitieve vaardigheden

 • Volgt de recente ontwikkelingen in zijn vakgebied (nieuwe machines, gereedschappen, technieken, ziektes en plagen, ….)
 • Volgt de aangewezen of relevante nascholingen
 • Ziet toe op de toepassing van de veiligheidsvoorschriften en neemt, zo nodig, corrigerende maatregelen
 • Ziet toe op het werken op een ergonomisch verantwoorde manier
 • Vervult de administratieve taken op het terrein
 • Registreert de eigen prestaties
 • Registreert arbeidstijd per machine of gereedschap, verbruikte hoeveelheid grondstof, gepresteerde arbeidsuren, verplaatsingen,…
 • Gebruikt kantoorsoftware of sectoreigen software (GIS, boominventarisatie- en beheerpakket,...)
 • Gebruikt toestellen (toughbook, tablet, palmtop,…) bij de registratie
 • Kiest een geschikte boomsoort in relatie tot de groeiplaats
 • Kiest de gepaste techniek en/of procedure in functie van te planten/verplanten (grote) boom
 • Houdt rekening bij het omschrijven van de modaliteiten voor het aanplanten met de meest recente versie van het standaardbestek 250*, de goede praktijken van het beroep* en omschrijft de voorziene afwijkingen hierop
 • Definieert en omschrijft de kwaliteitseisen en leveringsmodaliteiten van het te leveren plantgoed en bomen
 • Definieert en omschrijft de uitvoeringsmodaliteiten van het aanplanten
 • Communiceert over de modaliteiten met de belanghebbenden*
 • Legt de veilige uitrusting en werkprocedures vast voor het aanplanten van bomen
 • Controleert de aanplant en de nazorg van bomen met oog voor de groeiplaats en de omgevingsfactoren
 • Controleert de levering van bomen
 • Houdt rekening bij het omschrijven van de modaliteiten voor het snoeien met de meest recente versie van het standaardbestek 250*, de goede praktijken van het beroep* en omschrijft de voorziene afwijkingen hierop
 • Legt de juiste snoeimethode volgens de levensfase van de boom en het beoogde eindbeeld vast
 • Bepaalt de werkmethode en specifieert de uitvoeringsmodaliteiten van het snoeien
 • Beschrijft de uit te voeren inventarisatie (parameters, methode, software, hardware, format*, afbakening, …)
 • Voert de inventarisatie uit en/of laat ze uitvoeren
 • Voert waardebepaling van een boom uit volgens de Uniforme Methode*
 • Beschrijft de uit te voeren visuele boomcontrole (parameters, methode,…)
 • Spoort uitwendige signalen op die wijzen op conditievermindering
 • Stel de conditie vast
 • Stelt ziektes, plagen en aantastingen vast
 • Spoort uitwendige signalen (zwammen, houtrot,…) op die wijzen op breukgevoeligheid of onstabiliteit (van delen) van de boom
 • Stelt de mechanische gebreken (scheuren, holtes,…) vast
 • Vult de (digitale) VTA-formulieren in en bezorgt ze aan de belanghebbende
 • Voert nader onderzoek uit of laat het uitvoeren
 • Omschrijft de kroonverankering in functie van de specifieke situatie van de boom
 • Geeft opdracht tot de kroonverankering en controleert de uitvoering ervan
 • Bepaalt de frequentie van de opvolging van de kroonverankering
 • Meet de indringingsweerstand van de bodem (penetrometer, penetrograaf of penetrologger*)
 • Meet het zuurstofgehalte van de bodem
 • Bepaalt de waterhuishouding van de bodem
 • Bepaalt het doorwortelbaar volume van de boom
 • Vormt zich een beeld van het bewortelingspatroon
 • Vormt zich een beeld van de bodemtextuur, -structuur en -profiel
 • Vormt zich een beeld van het organische stofgehalte en bodemleven
 • Neemt indien nodig een bodemstaal in functie van een analyse van de mineralenhuishouding, organische stofgehalte en/of bodemtextuur
 • Analyseert de vaststellingen en gegevens en beoordeelt de geschiktheid van de groeiplaats
 • Neemt de vaststellingen op in zijn rapport en rapporteert aan de belanghebbenden
 • Definieert indien nodig maatregelen om de groeiplaats te verbeteren en omschrijft deze in de opdracht
 • Selecteert het materiaal, de gereedschappen, machines en bodemverbeterende middelen nodig om de groeiplaats te verbeteren
 • Beoordeelt het ontwerp van groeiplaatsen en groeiplaatsconstructies door externen* en stuurt bij waar nodig
 • Maakt een plaatsbeschrijving op van de toekomstige werf of locatie van een evenement en legt de randvoorwaarden vast voor het behoud en /of bescherming van bomen
 • Voert boomeffectenanalyse uit op basis van het ontwerp van de toekomstige werf of locatie voor een evenement
 • Beschrijft de beschermingsmaatregelen in de boomeffectenanalyse (omheining plaatsen, rijplaten, wortelsnoei, stambescherming, …)
 • Werkt mee aan een draaiboek voor evenementenlocaties
 • Ziet toe op de uitvoering en de naleving van de in de boomeffectenanalyse en/of draaiboek opgelegde beschermingsmaatregelen
 • Stelt de aan- of afwezigheid van ziektes, plagen en aantastingen vast, de invloed ervan op de boom en het ecosysteem van de boom
 • Stelt de aanwezigheid van houtrot en parasitaire houtrotschimmels vast, identificeert ze en legt er een mogelijk verband tussen
 • Stelt de symptomen vast en determineert de organismen betrokken bij de aantasting van structuur of conditie van bomen
 • Identificeert de omgevingsfactoren die ziektes, plagen en aantastingen beïnvloeden
 • Analyseert de onderzoeksresultaten in functie van het te formuleren advies
 • Neemt kennis van de adviesopdracht
 • Overlegt met de potentiële opdrachtgever over de exacte inhoud van de adviesopdracht
 • Verzamelt alle relevante informatie (wettelijke, veiligheid, sociale, landschappelijke, ecologische, esthetische, ecosysteemdiensten, biodiversiteit, financiële, cultuur-historische, vergunningen,…) om de adviesopdracht uit te voeren
 • Brengt mogelijke alternatieven met de hieraan gekoppelde consequenties in kaart
 • Neemt kennis van de opdracht tot het maken van een bestek
 • Analyseert de opdracht
 • Omschrijft gedetailleerd de uit te voeren werken en diensten (gewenste resultaat, technische modaliteiten, kwaliteitsniveau, selectie- en gunningscriteria voor de uitvoerders,…)
 • Maakt een kostenraming op
 • Ondersteunt de administratieve aspecten bij het schrijven van het bestek (periode en termijn van uitvoering, toelichting te volgen procedure, algemene voorwaarden, wettelijk kader,…)
 • Ondersteunt vanuit boomtechnische expertise de beoordeling van de offertes op gunningscriteria
 • Neemt kennis van de offertevraag of het bestek
 • Analyseert de offertevraag of het bestek
 • Vraagt indien nodig bijkomende informatie of zoek deze op
 • Voert een kostprijsberekening uit rekening houdend met het machines, materialen, werktijd (eigen werktijd, personeel, onderaannemers, deskundigen, administratie,…) en technische hulpmiddelen
 • Licht zo nodig de modaliteiten van de offerte toe aan de opdrachtgever
 • Maakt een offerte op
 • Maakt eigen werkplanning op en zo nodig deze van medewerkers, onderaannemers, deskundigen,…
 • Maakt zo nodig de planning op voor de benodigde materialen en materieel (machines, grondstoffen, plantmateriaal,…)
 • Geeft opdracht tot uitvoering aan de medewerkers en/of (onder)aannemers of voert deze zelf uit
 • Overlegt tijdig en regelmatig met de medewerkers en/of (onder)aannemers en de opdrachtgever
 • Controleert of de uitvoering conform de opdracht (offerte/bestek/advies), de kwaliteitsnormen en goede praktijken van het beroep is en stuurt deze bij waar nodig
 • Ziet toe op het naleven van de wetgeving en in het bijzonder die met betrekking tot veiligheid (welzijn op het werk, werken op hoogte,…)
 • Rapporteert over de uitvoering van de werken de opdrachtgever
 • Controleert de oplevering van de werf
 • Communiceert professioneel mondeling of schriftelijk en past de communicatie aan aan het doelpubliek
 • Voert een open en professioneel overtuigende communicatie
 • Neemt het initiatief om alle betrokkenen en belanghebbenden te informeren of consulteren
 • Gaat professioneel om met de inbreng in de communicatie van alle belanghebbenden (wisselwerking , interactief,…)
 • Is het aanspreekpunt op het terrein voor klanten en derden
 • Beschrijft vaststellingen, advies, uitvoering, werfopvolging,… op een gestructureerde wijze in een document
 • Communiceert adequaat in functie van de opdracht en rekening houdend met het imago van het bedrijf
 • Rapporteert aan de opdrachtgever
 • Beschrijft de verschillende methodes voor het vellen, afbreken en opzagen van bomen
 • Verzekert het goed en regelmatig onderhoud van uitrusting
 • Ziet toe op het correct gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen bij het vellen, afbreken en opzagen van bomen
 • Legt de werk- en veiligheidsprocedures voor het gebruik van materiaal en materieel vast voor het vellen, afbreken en opzagen van bomen
 • Is vertrouwd met het gebruik van touwtechnieken, hoogtewerkers, stellingen en ladders
 • Selecteert de juiste technieken en de nodige uitrusting om op een veilige manier in bomen te werken
 • Ziet toe op het toepassen van de huidige ‘code van goede praktijk’ voor het gebruik van kettingzagen op hoogte
 • Ziet toe op het naleven van de huidige nationale en Europese regelgeving over het gebruik van positioneringsgordels, hoogtewerkers, stellingen en ladders
 • Ziet toe op het correct gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken op hoogte
 • Legt de werk- en veiligheidsprocedures voor het gebruik van materiaal en materieel vast voor het werken op hoogte

Probleemoplossende vaardigheden

 • Integreert de nieuwe ervaringen in de dagelijkse werksituatie
 • Neemt, zonodig corrigerende maatregelen in het kader van het gezond, veilig en milieubewust werken
 • Ziet toe op het veilig, correct en milieubewust gebruik van materialen, handgereedschap, machines en producten en neemt, zo nodig, corrigerende maatregelen
 • Neemt, zonodig corrigerende maatregelen in het kader van het veilig, correct en milieubewust gebruik van materialen, handgereedschap, machines en producten
 • Zorgt voor de eigen veiligheid en die van anderen in de werkzone (PBM, EHBO-kit, risicoanalyse /noodprocedure,…)
 • Waarborgt veiligheid en kwaliteit
 • Schat de omgeving of de gevaarzetting in
 • Beoordeelt de stabiliteit en breukgevoeligheid van bomen en deelt de boom in een risicoklasse in
 • Bepaalt de aard van het eventuele nader onderzoek en kiest hiervoor de geschikte methodes en/of apparatuur
 • Analyseert de gegevens van de inventarisatie en nadere onderzoeken en rapporteert aan de belanghebbenden
 • Beoordeelt de windbelasting op de kroon en het effect op de boomstabiliteit
 • Combineert het gebruik van zintuiglijke waarnemingen (visueel, geur- en tastzin) en eenvoudige hulpmiddelen (prikstok, spade, grondboor,…) bij de beoordeling van de groeiplaats
 • Legt de boomtechnische randvoorwaarden vast voor het ontwerp van groeiplaatsconstructies
 • Past geïntegreerde bestrijdingsmethodes* toe
 • Neemt maatregelen om de verdedigingsmechanismen van de boom te ondersteunen
 • Stelt geschikte preventie- en beheermaatregelen voor in overeenstemming met Europese, nationale en regionale regelgeving en wetgeving over milieu- en natuurbescherming
 • Doet aanbevelingen en ondersteunt de opdrachtgever bij de beslissing over de invulling van de adviesopdracht en de te leggen prioriteiten
 • Maakt een plan van aanpak op voor de invulling van adviesopdracht
 • Analyseert de bekomen informatie en houdt bij het advies rekening met de toestand van de bomen, de bodem en de omgeving en de verwachte toekomstige ontwikkeling
 • Formuleert een advies en integreert hierbij alle relevante informatie
 • Doet aanbevelingen over de mogelijke alternatieven en ondersteunt de opdrachtgever bij de beslissing over de uitvoering van de opdracht en de te leggen prioriteiten
 • Onderhandelt, indien mogelijk of nodig, met de opdrachtgever over de modaliteiten van de offerte
 • Stuurt de uitvoering bij indien deze niet voldoet aan de opdracht (offerte/bestek/advies), de kwaliteitsnormen en de goede praktijken van het beroep of indien de omstandigheden gewjzigd zijn
 • Behandelt klachten
 • Bepaalt de geschikte veilige uitrusting (materiaal, materieel en machines), werkprocedures en opleidingsvereisten voor het vellen, afbreken en opzagen van bomen.

Omgevingscontext

 • De werkzaamheden worden uitgevoerd op verschillende werven buiten de onderneming/organisatie: de boomtechnisch raadgever voert gespecialiseerde opdrachten uit in een wisselende omgeving
 • De werkomstandigheden verschillen sterk per project/opdracht
 • Het beroep kan het werken langs een auto- of voetgangersweg inhouden (bermen)
 • Functioneren in team en een team aansturen is vereist. Hij/zij heeft daarbij aandacht voor het geven van de juiste instructies aan het team op de gepaste en aangewezen manier.
 • De boomtechnisch raadgever wordt blootgesteld aan wisselende weersomstandigheden
 • De weersomstandigheden hebben een invloed op de werkuren en –dagen. Tijdens bepaalde weersomstandigheden kan het werk niet worden aangevat of moet het werk worden gestopt (weerverlet). De boomtechnisch raadgever moet hier flexibel kunnen op inspelen.
 • De boomtechnisch raadgever heeft te maken met wisselende toestand van bodems
 • De beroepsuitoefening kent seizoensgebonden arbeid omdat sommige werkzaamheden op bepaalde momenten moeilijk kunnen uitgevoerd worden
 • De boomtechnisch raadgever komt voornamelijk in contact met klanten, medewerkers, derden, de zaakvoerder/diensthoofd, beleidsmakers en vaktechnische raadgevers in andere domeinen (architecten, ontwerpers, wegenbouwers, …)
 • De boomtechnisch raadgever werkt in een omgeving waar coördinerende, informerende, bewakende en uitvoerende taken moeten gecombineerd worden.
 • De boomtechnisch raadgever biedt maatwerk en moet vooral oplossingsgericht te werk gaan
 • De organisatie en uitvoering van de werkzaamheden wordt bepaald en/of beïnvloed door de opdracht en het daaraan verbonden budget, de vigerende wet- en regelgeving, bedrijfsafspraken, omgevingsfactoren verbonden aan de specifieke werf en onderhandelingen met andere belanghebbenden/tegenpartijen
 • De boomtechnisch raadgever moet ook rekening houden met het imago van het bedrijf en de sector bij het realiseren van de opdrachten/ de wensen van de klant
 • De boomtechnisch raadgever werkt met een groot assortiment aan planten, materialen, materieel, machines en apparatuur die hij/zij moet integreren in de opdracht
 • De boomtechnisch raadgever moet bijblijven met de nieuwe ontwikkelingen binnen de eigen sector en relevante opleidingen volgen. Hij/zij moet tevens de nieuwe technieken en materialen integreren in het eigen werk
 • De boomtechnisch raadgever is regelmatig betrokken bij werken op hoogte, in bomen, hetzij aansturend, controlerend of adviserend. Hij/zij moet daarbij rekening houden met de veiligheid voor zichzelf, de collega’s en de omgeving.
 • Soms wordt er op moeilijk bereikbare plaatsen gewerkt
 • De boomtechnisch raadgever werkt zijn taken af vanuit een oplossingsgerichte instelling, met prioriteit voor veiligheid en kwaliteit

Handelingscontext

 • De boomtechnisch raadgever wordt tijdens beroepsuitoefening geconfronteerd met een diversiteit aan werkzaamheden, waaraan hij/zij bijzondere aandacht moet besteden omdat hij/zij deze werkzaamheden moet opvolgen en goed laten verlopen
 • De boomtechnisch raadgever oefent zijn/haar activiteiten uit binnen een ethisch kader, als ambassadeur van de boom in wisselwerking met zijn ecosysteem en zijn omgeving.
 • De boomtechnisch raadgever probeert bij elke opdracht het belang van de boom en de wensen van de beheerder te verzoenen, in een actuele maatschappelijke context en vanuit het welzijn van de boom. Hij/zij voldoet aan de wensen van de beheerder binnen een goede boomtechnische praktijk, waarbij kennis van de plaats van de boom in ecologische context, en het maatschappelijk belang daarvan steeds mee in deliberatie worden genomen.
 • De boomtechnisch raadgever heeft aandacht voor de veiligheid en de kwaliteit van de werkzaamheden en de tevredenheid van de klant
 • De beroepsuitoefening vraagt door het hoge risiconiveau van het uitgevoerde of aangestuurde werk en de potentiële schade een hoge mate van aandacht.
 • De boomtechnisch raadgever communiceert met collega’s volgens gemaakte afspraken voor het geven van de juiste instructies. Tijdens het werken op hoogte moeten alle activiteiten gecoördineerd en gecommuniceerd worden tussen alle betrokkenen in de werkzone
 • De boomtechnisch raadgever heeft bijzondere aandacht voor het toepassen van veiligheidsregels (ook veiligheid voor zichzelf, collega’s, klanten en derden) en betrokken wetgeving en waakt erover dat deze ook worden nageleefd in de werkzone. Hij/zij respecteert tevens de vigerende milieuwetgeving
 • Het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht.
 • De boomtechnisch raadgever controleert of de klant over de nodige vergunningen beschikt en staat deze indien nodig bij om de nodige vergunningen/meldingen in orde te brengen.
 • De boomtechnisch raadgever kan omgaan met deadlines en de hierbij horende flexibiliteit in werkomstandigheden en werktijden.
 • De boomtechnisch raadgever vermijdt beschadiging van machines en materieel en waakt over het (preventief) onderhouden ervan
 • De boomtechnisch raadgever werkt enkel met genormeerd, gecontroleerd en, indien van toepassing, gekeurd materiaal en materieel en ziet erop toe dat ook medewerkers in zijn team of onder zijn supervisie dit doen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het toepassen van (boomtechnische) expertise bij het analyseren van complexe situaties, het opmaken van een advies, de modaliteiten van de uitvoering vastleggen, het uitvoeren van de ontvangen opdracht
 • het inschatten of de opdracht uitvoerbaar is
 • het plannen en organiseren van de werkzaamheden op de werf
 • het continu coördineren en overleggen met de medewerker(s)
 • het voorzien van het benodigde materieel, materiaal en machines op de juiste locatie en moment en het transport ervan
 • het inschatten van het risico op de werf en het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen
 • het controleren en afronden van de werkzaamheden op de werf
 • Het professioneel communiceren met belanghebbenden/betrokkenen en opdrachtgever
 • het voeren van de werkadministratie m.b.t. het eigen werk en van medewerkers, (onder)aannemers,…
Is gebonden aan
 • de ontvangen opdracht
 • de wetgeving met betrekking tot veiligheid en milieu, de arbeidsvoorschriften, de kwaliteitsnormen
 • de weersomstandigheden
 • het bestek, de tekening, werkopdracht, de instructies van de zaakvoerder/diensthoofd, de wetgeving met betrekking tot veiligheid en milieu, de arbeidsvoorschriften, de bedrijfsprocedures, de kwaliteitsnormen
 • de code van ‘goede praktijk’
Doet beroep op
 • de opdrachtgever voor het verkrijgen van de opdrachten
 • bijkomende expertise bij problemen die hij/zij niet zelf kan oplossen
 • de zaakvoerder/diensthoofd voor het verkrijgen van de opdrachten en bij problemen die hij/zij niet zelf kan oplossen

Verantwoordelijkheid

 • Bouwt eigen deskundigheid op
 • Houdt toezicht op het werken op een gezonde, veilige en milieu- en kwaliteitsbewuste manier op de werkplek (TAA)
 • Volgt de eigen werkadministratie op
 • Legt de modaliteiten vast voor het aanplanten
 • Legt de modaliteiten vast voor het snoeien in functie van de levensfase* van de boom
 • Legt de modaliteiten vast voor de inventarisatie en voert ze uit indien nodig
 • Legt de modaliteiten vast voor de visuele boomcontrole en voert ze uit indien nodig
 • Bepaalt de noodzaak van kroonverankering en omschrijft ze
 • Legt de modaliteiten vast voor de beoordeling, de verbetering en de inrichting van de groeiplaatsbeoordeling en voert ze uit indien nodig
 • Voert de in de boomeffectenanalyse opgelegde beschermingsmaatregelen (omheining plaatsen, rijplaten, wortelsnoei, stambescherming, …) uit op (bouw)werven en nabij evenementen
 • Identificeert ziektes, plagen en aantastingen en legt de modaliteiten vast voor eventuele maatregelen
 • Geeft advies naar aanleiding van een adviesopdracht
 • Ondersteunt de opmaak en beoordeling van een bestek
 • Maakt een offerte op
 • Organiseert en controleert de werf
 • Communiceert en rapporteert
 • Legt de modaliteiten vast voor het vellen, afbreken en opzagen van bomen
 • Legt de modaliteiten vast voor het werken op hoogte

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.