Audicien

 
BK-0311-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Audicien

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "J140101 Audiologie en audiologische apparatuur"

Definitie

De audicien is gespecialiseerd in het corrigeren van het gestoorde gehoor door middel van mechanische, elektro-akoestische en elektronische systemen teneinde het gehoor van de zorgvrager te verbeteren

Niveau (VKS en EQF)

6

Jaar van erkenning

versie 2, 2021

Competenties

Opsomming competenties

Hoortoestelaanpassing
 • Competentie 1:
  Bepaalt de vragen en de noden van de zorgvrager*
  • Voert een intakegesprek
  • Verzamelt anamnesegegevens
  • Betrekt de omgeving van de zorgvrager
  • Informeert en adviseert de zorgvrager
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van pathologie van het otovestibulair systeem
  • Kennis van begeleiding van de zorgvrager en zijn omgeving
  • Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels
  • Kennis van de Nederlandse taal om ze op deskundige wijze te kunnen hanteren in het kader van het beroep en dit zowel mondeling als schriftelijk
  • Kennis van anamnesegesprek
  • Kennis van intakegesprek
  • Kennis van evaluatiemethodes
  • Kennis van neuro- en psycholinguïstiek
  • Kennis van fonetiek
  • Grondige kennis van anatomie en fysiologie van het otovestibulair systeem
  • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van gehoorontwikkeling
  • Grondige kennis van onderzoeken en methodologie van de aanpassing van hoortoestellen
  • Grondige kennis van communicatieve en sociale vaardigheden aangepast aan personen met een auditieve beperking en/of complexe noden
  • Grondige kennis van communicatiewijzen van personen met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van vakterminologie
* Zorgvrager: is in dit dossier een algemene term om de verschillende personen (patiënt, mantelzorger, cliënt, kind en/of ouders, bewoner, wettelijke vertegenwoordiger, familie, sociaal netwerk, …) en/of groepen (organisatie, doelgroep…) die een hulpvraag/-behoefte hebben te benoemen.
 • Competentie 2:
  Past de werkwijze en de onderzoeksmethoden aan de zorgvrager aan
  • Kan flexibel inspelen op de mentale en fysieke toestand van de zorgvrager
  • Past het taalgebruik aan de zorgvrager aan
  • Stemt de werkwijze af op de zorgvrager
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van ontwikkelingspsychologie
  • Kennis van taal- en spraakontwikkeling
  • Kennis van ontwikkelingsstoornissen
  • Kennis van gerontologie
  • Kennis van geriatrie
  • Kennis van begeleiding van de zorgvrager en zijn omgeving
  • Kennis van ethiek en deontologie
  • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
  • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van communicatieve en sociale vaardigheden aangepast aan personen met een auditieve beperking en/of complexe noden
  • Grondige kennis van communicatiewijzen van personen met een auditieve beperking
 • Competentie 3:
  Voert hoortoestelaanpassing uit (aanpassing van mechanische, elektro-akoestische en elektronische systemen) bij de zorgvrager
  • Controleert de werking van de onderzoeksapparatuur
  • Staat in voor de regelmatige ijking van de onderzoeksapparatuur
  • Voert een otoscopie uit
  • Voert metingen van het gehoor uit naar fysio- en psycho-akoestiek, in functie van de hoortoestelaanpassing
  • Interpreteert de onderzoeksresultaten
  • Informeert over de kenmerken van de verschillende hoortoestellen
  • Bespreekt de procedure tot het verkrijgen van hoortoestellen en informeert over de vergoedingsvoorwaarden ((ziekte)verzekering, …)
  • Maakt samen met de zorgvrager een keuze en houdt rekening met de mogelijkheden en de noden vanuit de omgeving van de zorgvrager (gezin, werk, vrije tijd, school,…)
  • Maakt de afdruk van het oor, indien van toepassing conform het voorschrift van nko-arts
  • Brengt het (de) hoortoestel(len) aan en programmeert het(ze) op voorschrift van nko-arts
  • Controleert het resultaat van de aanpassing van het (de) hoortoestel(len) naar doeltreffendheid aan de hand van kwalitatieve en/of kwantitatieve metingen en voert de nodige fijnregelingen uit
  • Evalueert de tevredenheid van de zorgvrager met betrekking tot de hoortoestelaanpassing
  • Legt de werking en het onderhoud van het (de) hoortoestel(len) uit
  • Oefent het aanbrengen van het (de) hoortoestel(len) met de zorgvrager
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van atopische aandoeningen
  • Kennis van elektronica en elektrotechniek
  • Kennis van methodieken voor probleemoplossing
  • Kennis van administratieve taken aangaande verslaggeving, dossieropmaak, wetgeving met betrekking tot beroepsuitoefening, patiëntgerelateerde administratie (RIZIV, ziekteverzekering, …)
  • Kennis van evaluatiemethodes
  • Grondige kennis van anatomie en fysiologie van het otovestibulair systeem
  • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van gehoorontwikkeling
  • Grondige kennis van meetapparatuur hoortoestellen
  • Grondige kennis van screening van gehoor
  • Grondige kennis van kwantitatieve en kwalitatieve metingen ter evaluatie en interpretatie van de auditieve functies, waaronder: toonaudiometrie (lucht- en beengeleiding met aangepaste maskeringstechnieken), bepaling MCL/UCL, luidheidaangroeitesten, lokalisatietesten, spraakaudiometrie in stilte/in ruis met aangepaste maskeringstechnieken, tinnitusanalyse, hyperacousisonderzoek, REM-metingen, ...
  • Grondige kennis van gehooronderzoek van personen met complexe zorgvragen
  • Grondige kennis van hoortoestellen en andere gehoorondersteunende technologie
  • Grondige kennis van hoortoestelaanpassing waaronder aanpassing van mechanische, elektro-akoestische en elektronische systemen
  • Grondige kennis van akoestiek, elektro-akoestiek en psycho-akoestiek
  • Grondige kennis van onderhoud van hoortoestellen
  • Grondige kennis van gehooronderzoeksmethoden in het kader van hoortoestelaanpassing bij personen met complexe zorgvragen
  • Grondige kennis van gehoorbescherming
  • Grondige kennis van de opleiding en begeleiding van de patiënt en zijn omgeving,gehoorrevalidatie en de opvolging van de aanpassing van hoortoestellen.
  • Grondige kennis van de procedure tot het verkrijgen van hoortoestellen en van de vergoedingsvoorwaarden
  • Grondige kennis van onderzoeks- en productsofware
 • Competentie 4:
  Voert de programmering en het onderhoud van het uitwendige deel van de implantaten ter verbetering van de auditieve functie
  • Voert de programmering uit van het uitwendige deel van de implantaten ter verbetering van de auditieve functie
  • Voert het onderhoud uit van het uitwendige deel van de implantaten ter verbetering van de auditieve functie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van neurologie
  • Kennis van fysica
  • Kennis van wiskunde
  • Kennis van elektronica en elektrotechniek
  • Kennis van taal- en spraakontwikkeling
  • Grondige kennis van akoestiek, elektro-akoestiek en psycho-akoestiek
  • Grondige kennis van communicatieve en sociale vaardigheden aangepast aan personen met een auditieve beperking en/of complexe noden
  • Grondige kennis van communicatiewijzen van personen met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van klinische en audiologische aspecten van implantaten van het middenoor, cochleaire implantaten,…
 • Competentie 5:
  Voert bijkomende handelingen uit in opdracht van een neus-keel-oor-arts
  • Levert de elektrolarynx (=uitwendig elektronisch systeem dat trillingen opwekt waardoor articulatiebewegingen van een persoon met laryngectomie omgezet worden tot spraakklanken)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van elektronica en elektrotechniek
  • Kennis van communicatieve en sociale vaardigheden
 • Competentie 6:
  Begeleidt de zorgvrager met auditieve beperking
  • Begeleidt de zorgvrager met slechthorendheid en/of tinnitus en zijn omgeving met het oog op het optimaal functioneren met hoortoestellen, met inbegrip van psychologische ondersteuning
  • Informeert over bijkomende hoorhulpmiddelen ((draadloze) accessoires, telefoon- en TV-systemen, signaleringssystemen voor de woning,…) en gebruik van gehoorondersteunende technologieën
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van pathologie van het otovestibulair systeem
  • Kennis van wiskunde
  • Kennis van anamnesegesprek
  • Kennis van motivatietechnieken en -strategieën (beroepseigen veranderstrategieën, modellen voor gedragsverandering, …)
  • Kennis van neuro- en psycholinguïstiek
  • Grondige kennis van anatomie en fysiologie van het otovestibulair systeem
  • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van gehoorontwikkeling
  • Grondige kennis van screening van gehoor
  • Grondige kennis van gehooronderzoek van personen met complexe zorgvragen
  • Grondige kennis van hoortoestellen en andere gehoorondersteunende technologie
  • Grondige kennis van hoortoestelaanpassing waaronder aanpassing van mechanische, elektro-akoestische en elektronische systemen
  • Grondige kennis van onderzoeken en methodologie van de aanpassing van hoortoestellen
 • Competentie 7:
  Voert de lange termijn follow-up uit van het (de) hoortoestel(len)*
  • Voert onderhoud van het hoortoestel uit
  • Voert in kader van de evolutie van het gehoor de nodige aanpassingen van het (de) hoortoestel(len) uit conform de RIZIV-regelgeving
  • Spoort storingen van hoortoestellen en accessoires op en geeft richtlijnen voor herstelling
  • Voert kleine herstellingen aan hoortoestellen en otoplastieken uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van administratieve taken aangaande verslaggeving, dossieropmaak, wetgeving met betrekking tot beroepsuitoefening, patiëntgerelateerde administratie (RIZIV, ziekteverzekering, …)
  • Grondige kennis van meetapparatuur hoortoestellen
  • Grondige kennis van hoortoestellen en andere gehoorondersteunende technologie
  • Grondige kennis van hoortoestelaanpassing waaronder aanpassing van mechanische, elektro-akoestische en elektronische systemen
  • Grondige kennis van akoestiek, elektro-akoestiek en psycho-akoestiek
  • Grondige kennis van onderhoud van hoortoestellen
* RIZIV nomenclatuur artikel 31 van KB16/09/2015, in werking 11/10/2015 Hoofdstuk VIII: VII. Garantie en opvolging (vroeger art 31 KB 22/10/2012)
Gehoorbescherming
 • Competentie 8:
  Past gehoorbescherming aan op voorschrift van een arts
  • Adviseert over de verschillende (individuele) gehoorbeschermingssystemen
  • Voert voor de op maat gemaakte gehoorbescherming een otoscopie uit, verwijst indien nodig door naar de neus-keel-oor-arts en neemt vervolgens een oorafdruk
  • Past de gehoorbescherming aan
  • Controleert de doeltreffendheid van het aangepaste systeem of hulpmiddelen
  • Doet aan bescherming van de auditieve functie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van atopische aandoeningen
  • Kennis van geluidsbeheer en preventie
  • Kennis van otoscopie
  • Grondige kennis van akoestiek, elektro-akoestiek en psycho-akoestiek
  • Grondige kennis van otoplastieken
  • Grondige kennis van technieken voor het maken van oorafdrukken
  • Grondige kennis van communicatieve en sociale vaardigheden aangepast aan personen met een auditieve beperking en/of complexe noden
  • Grondige kennis van communicatiewijzen van personen met een auditieve beperking
 • Competentie 9:
  Geeft advies en informatie door screening
  • Voert een gehoorscreening uit
  • Geeft advies en informatie bij de gehoorscreening
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van algemene anatomie, neuroanatomie en medische genetica
  • Kennis van neurologie
  • Kennis van elektronica en elektrotechniek
  • Kennis van geluidsbeheer en preventie
  • Kennis van ontwikkelingspsychologie
  • Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels
  • Kennis van evaluatiemethodes
  • Kennis van motivatietechnieken en -strategieën (beroepseigen veranderstrategieën, modellen voor gedragsverandering, …)
  • Grondige kennis van anatomie en fysiologie van het otovestibulair systeem
  • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van gehoorontwikkeling
  • Grondige kennis van meetapparatuur hoortoestellen
  • Grondige kennis van screening van gehoor
  • Grondige kennis van kwantitatieve en kwalitatieve metingen ter evaluatie en interpretatie van de auditieve functies, waaronder: toonaudiometrie (lucht- en beengeleiding met aangepaste maskeringstechnieken), bepaling MCL/UCL, luidheidaangroeitesten, lokalisatietesten, spraakaudiometrie in stilte/in ruis met aangepaste maskeringstechnieken, tinnitusanalyse, hyperacousisonderzoek, REM-metingen, ...
  • Grondige kennis van gehooronderzoeksmethoden in het kader van hoortoestelaanpassing bij personen met complexe zorgvragen
  • Grondige kennis van communicatieve en sociale vaardigheden aangepast aan personen met een auditieve beperking en/of complexe noden
  • Grondige kennis van communicatiewijzen van personen met een auditieve beperking
  • Grondige kennis van sonometrie
Administratieve activiteiten
 • Competentie 10:
  Zorgt voor de administratieve afhandeling van zorgvraaggerelateerde documenten
  • Stelt verslagen op
  • Registreert gegevens in het dossier
  • Bezorgt de zorgvrager/zorgverzekering de documenten voor financiële tegemoetkoming, …
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van administratieve taken aangaande verslaggeving, dossieropmaak, wetgeving met betrekking tot beroepsuitoefening, patiëntgerelateerde administratie (RIZIV, ziekteverzekering, …)
  • Grondige kennis van vakterminologie
 • Competentie 11:
  Voert de administratie en boekhouding uit
  • Voert financiële taken uit
  • Voert de voorbereidingen van de boekhoudkundige taken uit conform de wet- en regelgeving
  • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …) en boekhoudkundige programma's
  • Voert de vooropgestelde planning uit en volgt ze op
  • Zorgt voor de infrastructuur en logistiek van de onderneming
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van commercieel en fiscaal recht
  • Kennis van organisatie- en bedrijfsbeheer
  • Kennis van boekhouding
  • Grondige kennis van bedrijfseigen software (boekhoudkundig, administratieve functies, …)
Algemene activiteiten
 • Competentie 12:
  Werkt veilig volgens de wettelijke reglementeringen en geldende kwaliteitsvereisten
  • Respecteert procedures en regels op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit, …
  • Draagt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen volgens de procedure
  • Volgt de wetgeving en zet deze om in praktijk
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels
  • Kennis van methodieken voor probleemoplossing
  • Kennis van ethiek en deontologie
  • Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek
  • Kennis van professionele fora en informatiebronnen
  • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
 • Competentie 13:
  Werkt samen met andere actoren
  • Communiceert efficiënt met alle actoren (zorgverstrekkers, leidinggevenden, collega’s, officiële instanties, …)
  • Werkt in een multi-* en interdisciplinaire* context
  • Rapporteert aan de leidinggevende indien van toepassing
  • Werkt efficiënt samen
  • Respecteert de afgesproken procedures en werkschema’s
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kantoorsoftware
  • Kennis van administratieve taken aangaande verslaggeving, dossieropmaak, wetgeving met betrekking tot beroepsuitoefening, patiëntgerelateerde administratie (RIZIV, ziekteverzekering, …)
  • Kennis van communicatieve en sociale vaardigheden
  • Grondige kennis van vakterminologie
* Multidisciplinaire: er zijn in een team een veelheid aan disciplines aanwezig, maar elke beroepsgroep heeft zijn eigen taken die duidelijk afgegrensd zijn van de taken van een andere beroepsgroep.
*Interdisciplinaire: er zijn in een team een veelheid aan disciplines aanwezig, waarbij de zorgverstrekkers van elke beroepsgroep zowel eigen taken heeft als taken die ze gemeenschappelijk hebben met andere beroepsgroepen
 • Competentie 14:
  Handelt volgens de professionele gedragscodes
  • Communiceert empathisch met alle betrokken actoren
  • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
  • Handelt volgens de professionele, wettelijke en ethisch- deontologische waarden
  • Zorgt voor een verzorgd voorkomen en past zijn/haar kledij aan conform de taakuitvoering en voorschriften van de instelling
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van ethiek en deontologie
  • Kennis van de beschikbare en relevante opleidingen (Levenslang leren)
  • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
 • Competentie 15:
  Geeft advies en informatie over het beroep en de beroepsinhoud
  • Werkt mee aan het ontwikkelingen van voorlichtingsmateriaal, handleidingen, …
  • Informeert beleidsinstanties en doelgroepen* over gehoor, evenwicht, beroep van audioloog, hoortoestellen en andere hulpmiddelen
  • Adviseert professionals
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek
  • Kennis van de beschikbare en relevante opleidingen (Levenslang leren)
  • Kennis van professionele fora en informatiebronnen
  • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
* Doelgroep: alle personen in alle leeftijdsfasen, in gezonde of (multi)pathologische toestand, met psychische en/of sociale problemen, verschillende culturele achtergronden en met verschillende fysieke activiteiten
 • Competentie 16:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Schoolt zich permanent bij
  • Evalueert het eigen beroepsmatig handelen door middel van toetsing en reflectie
  • Levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en kunde met betrekking tot het beroep en het vakgebied bij externe instanties
  • Implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren
  • Evalueert kritisch wetenschappelijke onderzoeksliteratuur en gebruikt deze binnen professionele setting
  • Volgt actuele, wetenschappelijke ontwikkelingen op binnen het vakgebied en zet deze om in de praktijk
  • Raadpleegt relevante informatiebronnen (handleidingen, internet, met inbegrip van Engelstalige vakliteratuur)
  • Gebruikt de taal die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van methodieken voor probleemoplossing
  • Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek
  • Kennis van de beschikbare en relevante opleidingen (Levenslang leren)
  • Kennis van professionele fora en informatiebronnen
  • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
  • Kennis van statistiek en informatietechnologie
  • Kennis van Engels (kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen met inbegrip van technische besprekingen van eigen vakgebied)
  • Kennis van evaluatiemethodes
  • Kennis van reflectiestrategieën
  • Kennis van vakterminologie in Frans en Engels
  • Grondige kennis van vakterminologie
 • Competentie 17:
  Draagt bij tot de ontwikkeling van het beroep
  • Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek
  • Kennis van de beschikbare en relevante opleidingen (Levenslang leren)
  • Kennis van professionele fora en informatiebronnen
  • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
  • Kennis van statistiek en informatietechnologie

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Kennis van algemene anatomie, neuroanatomie en medische genetica
 • Kennis van pathologie van het otovestibulair systeem
 • Kennis van atopische aandoeningen
 • Kennis van neurologie
 • Kennis van fysica
 • Kennis van wiskunde
 • Kennis van elektronica en elektrotechniek
 • Kennis van geluidsbeheer en preventie
 • Kennis van ontwikkelingspsychologie
 • Kennis van taal- en spraakontwikkeling
 • Kennis van ontwikkelingsstoornissen
 • Kennis van gerontologie
 • Kennis van geriatrie
 • Kennis van begeleiding van de zorgvrager en zijn omgeving
 • Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels
 • Kennis van methodieken voor probleemoplossing
 • Kennis van ethiek en deontologie
 • Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek
 • Kennis van de beschikbare en relevante opleidingen (Levenslang leren)
 • Kennis van professionele fora en informatiebronnen
 • Kennis van wetgeving aangaande het beroep (WUG, wetgeving aangaande het beroep, rechten van de patiënt, ….)
 • Kennis van statistiek en informatietechnologie
 • Kennis van kantoorsoftware
 • Kennis van administratieve taken aangaande verslaggeving, dossieropmaak, wetgeving met betrekking tot beroepsuitoefening, patiëntgerelateerde administratie (RIZIV, ziekteverzekering, …)
 • Kennis van commercieel en fiscaal recht
 • Kennis van organisatie- en bedrijfsbeheer
 • Kennis van boekhouding
 • Kennis van de Nederlandse taal om ze op deskundige wijze te kunnen hanteren in het kader van het beroep en dit zowel mondeling als schriftelijk
 • Kennis van Engels (kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen met inbegrip van technische besprekingen van eigen vakgebied)
 • Kennis van anamnesegesprek
 • Kennis van intakegesprek
 • Kennis van evaluatiemethodes
 • Kennis van motivatietechnieken en -strategieën (beroepseigen veranderstrategieën, modellen voor gedragsverandering, …)
 • Kennis van otoscopie
 • Kennis van reflectiestrategieën
 • Kennis van vakterminologie in Frans en Engels
 • Kennis van neuro- en psycholinguïstiek
 • Kennis van fonetiek
 • Kennis van communicatieve en sociale vaardigheden
 • Grondige kennis van anatomie en fysiologie van het otovestibulair systeem
 • Grondige kennis van psychologie en psychopathologie van de persoon met een auditieve beperking
 • Grondige kennis van gehoorontwikkeling
 • Grondige kennis van meetapparatuur hoortoestellen
 • Grondige kennis van screening van gehoor
 • Grondige kennis van kwantitatieve en kwalitatieve metingen ter evaluatie en interpretatie van de auditieve functies, waaronder: toonaudiometrie (lucht- en beengeleiding met aangepaste maskeringstechnieken), bepaling MCL/UCL, luidheidaangroeitesten, lokalisatietesten, spraakaudiometrie in stilte/in ruis met aangepaste maskeringstechnieken, tinnitusanalyse, hyperacousisonderzoek, REM-metingen, ...
 • Grondige kennis van gehooronderzoek van personen met complexe zorgvragen
 • Grondige kennis van hoortoestellen en andere gehoorondersteunende technologie
 • Grondige kennis van hoortoestelaanpassing waaronder aanpassing van mechanische, elektro-akoestische en elektronische systemen
 • Grondige kennis van akoestiek, elektro-akoestiek en psycho-akoestiek
 • Grondige kennis van onderhoud van hoortoestellen
 • Grondige kennis van onderzoeken en methodologie van de aanpassing van hoortoestellen
 • Grondige kennis van gehooronderzoeksmethoden in het kader van hoortoestelaanpassing bij personen met complexe zorgvragen
 • Grondige kennis van gehoorbescherming
 • Grondige kennis van otoplastieken
 • Grondige kennis van technieken voor het maken van oorafdrukken
 • Grondige kennis van de opleiding en begeleiding van de patiënt en zijn omgeving,gehoorrevalidatie en de opvolging van de aanpassing van hoortoestellen.
 • Grondige kennis van communicatieve en sociale vaardigheden aangepast aan personen met een auditieve beperking en/of complexe noden
 • Grondige kennis van bedrijfseigen software (boekhoudkundig, administratieve functies, …)
 • Grondige kennis van communicatiewijzen van personen met een auditieve beperking
 • Grondige kennis van vakterminologie
 • Grondige kennis van de procedure tot het verkrijgen van hoortoestellen en van de vergoedingsvoorwaarden
 • Grondige kennis van onderzoeks- en productsofware
 • Grondige kennis van klinische en audiologische aspecten van implantaten van het middenoor, cochleaire implantaten,…
 • Grondige kennis van sonometrie

Cognitieve vaardigheden

 • Voert een intakegesprek
 • Verzamelt anamnesegegevens
 • Betrekt de omgeving van de zorgvrager
 • Informeert en adviseert de zorgvrager
 • Past het taalgebruik aan de zorgvrager aan
 • Stemt de werkwijze af op de zorgvrager
 • Interpreteert de onderzoeksresultaten
 • Informeert over de kenmerken van de verschillende hoortoestellen
 • Bespreekt de procedure tot het verkrijgen van hoortoestellen en informeert over de vergoedingsvoorwaarden ((ziekte)verzekering, …)
 • Brengt het (de) hoortoestel(len) aan en programmeert het(ze) op voorschrift van nko-arts
 • Controleert het resultaat van de aanpassing van het (de) hoortoestel(len) naar doeltreffendheid aan de hand van kwalitatieve en/of kwantitatieve metingen en voert de nodige fijnregelingen uit
 • Evalueert de tevredenheid van de zorgvrager met betrekking tot de hoortoestelaanpassing
 • Legt de werking en het onderhoud van het (de) hoortoestel(len) uit
 • Oefent het aanbrengen van het (de) hoortoestel(len) met de zorgvrager
 • Voert de programmering uit van het uitwendige deel van de implantaten ter verbetering van de auditieve functie
 • Begeleidt de zorgvrager met slechthorendheid en/of tinnitus en zijn omgeving met het oog op het optimaal functioneren met hoortoestellen, met inbegrip van psychologische ondersteuning
 • Informeert over bijkomende hoorhulpmiddelen ((draadloze) accessoires, telefoon- en TV-systemen, signaleringssystemen voor de woning,…) en gebruik van gehoorondersteunende technologieën
 • Voert in kader van de evolutie van het gehoor de nodige aanpassingen van het (de) hoortoestel(len) uit conform de RIZIV-regelgeving
 • Adviseert over de verschillende (individuele) gehoorbeschermingssystemen
 • Voert voor de op maat gemaakte gehoorbescherming een otoscopie uit, verwijst indien nodig door naar de neus-keel-oor-arts en neemt vervolgens een oorafdruk
 • Past de gehoorbescherming aan
 • Controleert de doeltreffendheid van het aangepaste systeem of hulpmiddelen
 • Doet aan bescherming van de auditieve functie
 • Voert een gehoorscreening uit
 • Geeft advies en informatie bij de gehoorscreening
 • Stelt verslagen op
 • Bezorgt de zorgvrager/zorgverzekering de documenten voor financiële tegemoetkoming, …
 • Voert financiële taken uit
 • Voert de voorbereidingen van de boekhoudkundige taken uit conform de wet- en regelgeving
 • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …) en boekhoudkundige programma's
 • Voert de vooropgestelde planning uit en volgt ze op
 • Zorgt voor de infrastructuur en logistiek van de onderneming
 • Respecteert procedures en regels op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit, …
 • Volgt de wetgeving en zet deze om in praktijk
 • Communiceert efficiënt met alle actoren (zorgverstrekkers, leidinggevenden, collega’s, officiële instanties, …)
 • Werkt in een multi-* en interdisciplinaire* context
 • Rapporteert aan de leidinggevende indien van toepassing
 • Werkt efficiënt samen
 • Respecteert de afgesproken procedures en werkschema’s
 • Communiceert empathisch met alle betrokken actoren
 • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
 • Handelt volgens de professionele, wettelijke en ethisch- deontologische waarden
 • Werkt mee aan het ontwikkelingen van voorlichtingsmateriaal, handleidingen, …
 • Informeert beleidsinstanties en doelgroepen* over gehoor, evenwicht, beroep van audioloog, hoortoestellen en andere hulpmiddelen
 • Adviseert professionals
 • Schoolt zich permanent bij
 • Levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en kunde met betrekking tot het beroep en het vakgebied bij externe instanties
 • Implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren
 • Evalueert kritisch wetenschappelijke onderzoeksliteratuur en gebruikt deze binnen professionele setting
 • Volgt actuele, wetenschappelijke ontwikkelingen op binnen het vakgebied en zet deze om in de praktijk
 • Raadpleegt relevante informatiebronnen (handleidingen, internet, met inbegrip van Engelstalige vakliteratuur)
 • Gebruikt de taal die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
 • Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
 • Registreert gegevens in het dossier
 • Controleert de werking van de onderzoeksapparatuur
 • Staat in voor de regelmatige ijking van de onderzoeksapparatuur

Probleemoplossende vaardigheden

 • Kan flexibel inspelen op de mentale en fysieke toestand van de zorgvrager
 • Maakt samen met de zorgvrager een keuze en houdt rekening met de mogelijkheden en de noden vanuit de omgeving van de zorgvrager (gezin, werk, vrije tijd, school,…)
 • Spoort storingen van hoortoestellen en accessoires op en geeft richtlijnen voor herstelling
 • Evalueert het eigen beroepsmatig handelen door middel van toetsing en reflectie

Motorische vaardigheden

 • Voert een otoscopie uit
 • Voert metingen van het gehoor uit naar fysio- en psycho-akoestiek, in functie van de hoortoestelaanpassing
 • Maakt de afdruk van het oor, indien van toepassing conform het voorschrift van nko-arts
 • Voert het onderhoud uit van het uitwendige deel van de implantaten ter verbetering van de auditieve functie
 • Levert de elektrolarynx (=uitwendig elektronisch systeem dat trillingen opwekt waardoor articulatiebewegingen van een persoon met laryngectomie omgezet worden tot spraakklanken)
 • Voert onderhoud van het hoortoestel uit
 • Voert kleine herstellingen aan hoortoestellen en otoplastieken uit
 • Draagt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen volgens de procedure
 • Zorgt voor een verzorgd voorkomen en past zijn/haar kledij aan conform de taakuitvoering en voorschriften van de instelling

Omgevingscontext

 • Het beroep van audicien wordt uitgeoefend in verschillende omgevingen. De werkomgeving is verschillend per setting
 • Dit beroep wordt hoofdzakelijk uitgeoefend binnen regelmatige werktijden
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in teamverband, multidisciplinair en/of individueel, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is
 • De werkopdrachten met betrekking tot hoortoestelaanpassingen en gehoorbescherming worden aan de hand van een medisch voorschrift van de (neus-keel-oor) arts en volgens de nood van de zorgvrager opgesteld
 • De uitoefening van dit beroep vereist een kritische en onderzoekende houding
 • De uitoefening van dit beroep vraagt een sterk kwaliteitsbewustzijn
 • De audicien komt in contact met verschillende interne en/of externe actoren
 • Het uit te voeren werk is gevarieerd en kan complex zijn
 • De sector kent reglementeringen inzake het beroep, de veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu, …

Handelingscontext

 • De audicien moet op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere actoren
 • De audicien moet afhankelijk van de opdracht en de bedrijfscontext, routinematige en/ of gevarieerde handelingen kunnen uitvoeren
 • de audicien is zich constant bewust van de impact van zijn handelingen
 • De audicien kan zich aanpassen aan en flexibel opstellen bij wisselende werkomstandigheden
 • De audicien moet steeds de voorschriften, regelgeving en kwaliteitseisen respecteren
 • De audicien moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen
 • De audicien moet planmatig kunnen denken en zijn werkzaamheden organiseren
 • De audicien moet discreet handelen conform de bedrijfsethiek en professionele gedragscode
 • De uitoefening van het beroep vereist het nemen van beslissingen binnen de eigen werksituatie
 • De audicien toont zin voor initiatief binnen bepaalde situaties, problemen, opdrachten,…
 • De audicien moet analytisch kunnen denken
 • De audicien moet kwaliteitsvol handelen en oog hebben voor de tevredenheid van de zorgvrager
 • De audicien moet het positief imago van zijn onderneming uitstralen
 • De audicien moet op empathische wijze omgaan met de zorgvrager

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het uitvoeren van beroepsspecifieke handelingen en de door de regelgeving beschreven technische activiteiten en toevertrouwde handelingen (uitgevoerd conform de wetgeving)
 • Het uitvoeren van een anamnese, onderzoeken en methodologie van de aanpassing van hoortoestellen
 • Het bepalen van de te gebruiken kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken in functie van hoortoestelaanpassing
 • De studie van hoortoestellen, meetinstrumenten en andere technische hulpmiddelen ter bevordering van de communicatie
 • Het informeren, adviseren van de zorgvrager en zijn omgeving over hoorrevalidatie
 • Het uitvoeren van hoortoestelaanpassingen en follow-up van de hoortoestelaanpassing
 • Het uitvoeren van de door de regelgeving beschreven technische activiteiten
 • Het uitvoeren van preventieve maatregelen wat betreft gehoorbescherming
 • Het controleren van eigen werk
 • Het verstrekken van informatie aangaande audiologisch gerelateerde thema’s
 • Het regelen, plannen en uitvoeren van de praktische administratieve taken
 • Het organiseren en/of geven van opleidingen, vormingen, trainingen
 • Het up-to-date houden van de eigen kennis
 • Het uitvoeren van administratieve en boekhoudkundige taken
Is gebonden aan
 • Het ontvangen en uitvoeren van door de arts voorgeschreven opdrachten
 • Tijdsplanning
 • Veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • De professionele gedragscode
 • De (federale) wetgeving
Doet beroep op
 • De opdrachtgever voor de opdracht, gegevens en bijkomende instructies
 • Het multidisciplinair team, collega’s, omgeving van de zorgvrager voor advies en samenwerking

Verantwoordelijkheid

 • Bepaalt de vragen en de noden van de zorgvrager*
 • Past de werkwijze en de onderzoeksmethoden aan de zorgvrager aan
 • Voert hoortoestelaanpassing uit (aanpassing van mechanische, elektro-akoestische en elektronische systemen) bij de zorgvrager
 • Voert de programmering en het onderhoud van het uitwendige deel van de implantaten ter verbetering van de auditieve functie
 • Voert bijkomende handelingen uit in opdracht van een neus-keel-oor-arts
 • Begeleidt de zorgvrager met auditieve beperking
 • Voert de lange termijn follow-up uit van het (de) hoortoestel(len)*
 • Past gehoorbescherming aan op voorschrift van een arts
 • Geeft advies en informatie door screening
 • Zorgt voor de administratieve afhandeling van zorgvraaggerelateerde documenten
 • Voert de administratie en boekhouding uit
 • Werkt veilig volgens de wettelijke reglementeringen en geldende kwaliteitsvereisten
 • Werkt samen met andere actoren
 • Handelt volgens de professionele gedragscodes
 • Geeft advies en informatie over het beroep en de beroepsinhoud
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid
 • Draagt bij tot de ontwikkeling van het beroep

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Audicien’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Voorwaarden voor de uitoefening van het gezondheidszorgberoep zoals bepaald in Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen